EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0148-20171101

Consolidated text: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 148/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov o minimalnih podatkih, o katerih je treba poročati repozitorijem sklenjenih poslov (Besedilo velja za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/148/2017-11-01

02013R0148 — SL — 01.11.2017 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 148/2013

z dne 19. decembra 2012

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov o minimalnih podatkih, o katerih je treba poročati repozitorijem sklenjenih poslov

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 052 23.2.2013, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/104 z dne 19. oktobra 2016

  L 17

1

21.1.2017
▼B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 148/2013

z dne 19. decembra 2012

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov o minimalnih podatkih, o katerih je treba poročati repozitorijem sklenjenih poslov

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Podrobnosti iz poročil v skladu s členom 9(1) in (3) Uredbe (EU) št. 648/2012

1.  Poročila za repozitorij sklenjenih poslov vključujejo:

(a) podrobnosti iz razpredelnice 1 Priloge, ki vsebuje informacije o nasprotnih strankah v pogodbi;

(b) informacije iz razpredelnice 2 Priloge, ki vsebuje podrobnosti o pogodbi o izvedenih finančnih instrumentih, sklenjenih med dvema nasprotnima strankama.

▼M1

2.  Podrobnosti in informacije iz odstavka 1 se sporočijo v enem samem poročilu.

Z odstopanjem od prvega pododstavka se podrobnosti in informacije iz odstavka 1 sporočijo v ločenih poročilih, kadar veljata naslednja pogoja:

(a) pogodba o izvedenih finančnih instrumentih je sestavljena iz kombinacije pogodb o izvedenih finančnih instrumentih;

(b) polja v razpredelnicah v Prilogi ne dopuščajo učinkovitega poročanja podrobnosti in informacij o pogodbi o izvedenih finančnih instrumentih iz točke (a).

Nasprotni stranki pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, sestavljeni iz kombinacije pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, se pred rokom za poročanje dogovorita o številu ločenih poročil, ki se bodo poslala repozitoriju sklenjenih poslov v zvezi z navedeno pogodbo o izvedenih finančnih instrumentih.

Nasprotna stranka poročevalka ločena poročila z identifikatorjem, ki je edinstven na ravni nasprotne stranke, poveže s skupino poročil o transakciji, v skladu s poljem 14 v razpredelnici 2 Priloge.

▼B

3.  Kadar se pripravi eno poročilo v imenu obeh nasprotnih strank, vsebuje informacije iz razpredelnice 1 Priloge v zvezi z vsako nasprotno stranko. Informacije iz razpredelnice 2 Priloge se predložijo le enkrat.

4.  Kadar se v imenu obeh nasprotnih strani pripravi eno poročilo, se to navede, kot je določeno v polju 9 razpredelnice 1 Priloge.

5.  Kadar ena nasprotna stranka repozitoriju sklenjenih poslov sporoči podrobnosti pogodbe v imenu druge nasprotne stranke ali tretji subjekt repozitoriju sklenjenih poslov poroča o pogodbi v imenu ene ali obeh nasprotnih strank, podatki, ki se sporočijo, zajemajo celovit sklop podrobnosti, ki bi se sporočile, če bi o pogodbah repozitoriju sklenjenih poslov ločeno poročala posamezna nasprotna stranka.

6.  Kadar pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih vključujejo lastnosti, ki so značilne za več kot eno osnovno sredstvo, kot je opredeljeno v razpredelnici 2 Priloge, se v poročilu navede razred sredstva, kateremu po dogovoru nasprotnih strank pogodba najbolj ustreza, preden se poročilo posreduje repozitoriju sklenjenih poslov.

▼M1

Člen 2

Sklenjeni posli z opravljenim kliringom

1.  Kadar CNS naknadno opravi kliring pogodbe, katere podrobnosti so se že sporočile v skladu s členom 9 Uredbe (EU) št. 648/2012, se sporoči, da je ta pogodba prenehala, pri čemer se v polju 93 razpredelnice 2 Priloge kot vrsta dejanja navede „predčasno prenehanje pogodbe“, sporoči pa se nove pogodbe, ki izhajajo iz kliringa.

2.  Kadar je pogodba sklenjena na mestu trgovanja na isti dan, kot se opravi kliring, se sporoči samo pogodbe, ki izhajajo iz kliringa.

Člen 3

Poročanje o izpostavljenosti

1.  Podatki o zavarovanju, ki se zahtevajo v razpredelnici 1 Priloge, vključujejo vse nakazano in prejeto zavarovanje v skladu s polji 21 do 35 v razpredelnici 1 Priloge.

2.  Kadar nasprotna stranka ne zavaruje na ravni transakcije, nasprotni stranki repozitoriju sklenjenih poslov poročata zavarovanje, položeno in prejeto na podlagi portfelja, v skladu s polji 21 do 35 v razpredelnici 1 Priloge.

3.  Kadar se v zvezi s pogodbo sporoči zavarovanje na podlagi portfelja, nasprotna stranka poročevalka repozitoriju sklenjenih poslov sporoči oznako, s katero opredeli portfelj, povezan s pogodbo, o kateri se poroča, v skladu s poljem 23 v razpredelnici 1 Priloge.

4.  Nefinančnim nasprotnim strankam, ki niso navedene v členu 10 Uredbe (EU) št. 648/2012, ni treba sporočiti zavarovanja, vrednotenja glede na tekoče tržne cene ali vrednotenja z uporabo notranjega modela za pogodbe, ki so navedene v razpredelnici 1 Priloge k tej uredbi.

5.  Za pogodbe, za katere CNS opravi kliring, nasprotna stranka sporoči vrednotenje pogodbe, ki ga opravi CNS, v skladu s polji 17 do 20 v razpredelnici 1 Priloge.

6.  Za pogodbe, za katere CNS ne opravi kliringa, nasprotna stranka v skladu s polji 17 do 20 v razpredelnici 1 Priloge k tej uredbi sporoči vrednotenje pogodbe, opravljeno v skladu z metodologijo iz Mednarodnega standarda računovodskega poročanja 13 „Merjenje poštene vrednosti“, ki ga je sprejela Unija in je naveden v Prilogi k Uredbi Komisije (ES) št. 1126/2008 ( 1 ).

▼M1

Člen 3a

Nominalni znesek

1.  Nominalni znesek pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih iz polja 20 v razpredelnici 2 Priloge se določi:

(a) v primeru zamenjav, standardiziranih in nestandardniziranih terminskih pogodb, s katerimi se trguje v denarnih enotah, je to referenčni znesek, na podlagi katerega se določijo pogodbena plačila na trgu izvedenih finančnih instrumentov;

(b) v primeru opcij se izračuna z uporabo izvršilne cene;

(c) v primeru finančnih pogodb na razliko in pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, povezanih z blagom, izraženem v enotah, kot so sodi ali tone, dobljeno količino po zadevni ceni, določeni v pogodbi;

(d) v primeru pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, pri katerih se nominalni znesek izračuna z uporabo cene osnovnega sredstva in je takšna cena na voljo samo v trenutku poravnave, cena osnovnega sredstva ob koncu dneva na dan sklenitve pogodbe.

2.  V prvotnem poročilu o pogodbi o izvedenih finančnih instrumentih, katere nominalni znesek se s časom spreminja, se navede nominalni znesek, kot velja na datum sklenitve pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih.

▼M1

Člen 4

Dnevnik poročanja

Spremembe podatkov, registriranih v repozitorijih sklenjenih poslov, se hranijo v dnevniku, v katerem so navedene osebe, ki zahtevajo spremembo, vključno s samim repozitorijem sklenjenih poslov, če je ustrezno, razlogi za takšno spremembo, datum in časovni žig ter jasen opis sprememb, vključno s starimi in novimi vsebinami zadevnih podatkov, kot je določeno v polju 93 razpredelnice 2 Priloge.

▼B

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M1
PRILOGA

Podrobnosti, ki se sporočijo repozitorijem sklenjenih poslovRazpredelnica 1

Podatki nasprotne stranke

 

Polje

Podrobnosti, ki se sporočijo

 

Stranki v pogodbi

 

1

Časovni žig poročanja

Datum in ura poročanja repozitoriju sklenjenih poslov.

2

ID nasprotne stranke poročevalke

Edinstvena oznaka nasprotne stranke poročevalke v pogodbi.

3

Vrsta ID druge nasprotne stranke

Vrsta oznake, ki se uporablja za identifikacijo druge nasprotne stranke.

4

ID druge nasprotne stranke

Edinstvena oznaka druge nasprotne stranke v pogodbi.

To polje se izpolni z vidika nasprotne stranke poročevalke. V primeru fizične osebe se dosledno uporablja oznaka stranke.

5

Država druge nasprotne stranke

Oznaka države, v kateri je registrirani sedež druge nasprotne stranke ali država prebivališča, če je druga nasprotna stranka fizična oseba.

6

Podjetniški sektor nasprotne stranke poročevalke

Narava dejavnosti podjetja nasprotne stranke poročevalke.

Če je nasprotna stranka poročevalka finančna nasprotna stranka, to polje vsebuje vse potrebne oznake, vključene v taksonomsko razvrstitev za finančne nasprotne stranke, ki veljajo za navedeno nasprotno stranko.

Če je nasprotna stranka poročevalka nefinančna nasprotna stranka, to polje vsebuje vse potrebne oznake, vključene v taksonomsko razvrstitev za nefinančne nasprotne stranke, ki veljajo za navedeno nasprotno stranko.

Če se poroča več kot ena dejavnost, se oznake navedejo v vrstnem redu relativne pomembnosti ustreznih dejavnosti.

7

Vrsta nasprotne stranke poročevalke

Navedite, ali je nasprotna stranka poročevalka CNS, nefinančna nasprotna stranka ali druga vrsta nasprotne stranke v skladu z odstavkom 5 člena 1 ali točkami 1, 8 in 9 člena 2 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (1).

8

ID posrednika

Če posrednik deluje kot vmesnik za nasprotno stranko poročevalko, ne da bi sam postal nasprotna stranka, nasprotna stranka poročevalka tega posrednika opredeli z edinstveno oznako.

9

ID subjekta, ki predloži poročilo

Če je nasprotna stranka poročevalka prenesla nalogo za predložitev poročila na tretjo stranko ali drugo nasprotno stranko, je treba v tem polju ta subjekt opredeliti z edinstveno oznako.

Sicer se to polje pusti prazno.

10

ID klirinškega člana

Če se za pogodbo o izvedenih finančnih instrumentih opravi kliring in nasprotna stranka poročevalka ni klirinški član, se klirinški član, ki opravi kliring za pogodbo o izvedenih finančnih instrumentih, v tem polju opredeli z edinstveno oznako.

11

Vrsta ID upravičenca

Vrsta oznake, ki se uporablja za identifikacijo upravičenca.

12

ID upravičenca

Stranka, za katero veljajo pravice in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe.

Kadar se transakcija izvrši prek strukture, kot je skrbnik ali sklad, ki zastopa več upravičencev, bi bilo treba upravičenca opredeliti kot navedeno strukturo.

Kadar upravičenec pogodbe ni nasprotna stranka te pogodbe, mora nasprotna stranka poročevalka tega upravičenca opredeliti z edinstveno oznako, v primeru fizične osebe pa dosledno z oznako stranke, kot jo določi pravni subjekt, ki zastopa fizično osebo.

13

Vloga pri trgovanju

Opredeljuje, ali je nasprotna stranka, ki poroča, sklenila pogodbo kot naročnik za svoj račun (v svojem imenu ali v imenu stranke) ali kot zastopnik za račun in v imenu stranke.

14

Nasprotna stranka

Navedba, ali je nasprotna stranka poročevalka kupec ali prodajalec.

15

Neposredna povezanost s poslovno dejavnostjo ali zakladniškim financiranjem

Informacije o tem, ali je pogodba objektivno merljiva kot neposredno povezana s poslovno dejavnostjo ali dejavnostjo zakladniškega financiranja nasprotne stranke poročevalke, kot je določeno v členu 10(3) Uredbe (EU) št. 648/2012.

To polje se pusti prazno, če je nasprotna stranka poročevalka finančna nasprotna stranka, kot je določeno v členu 2(8) Uredbe (EU) št. 648/2012.

16

Prag kliringa

Informacije o tem, ali nasprotna stranka poročevalka presega prag kliringa iz člena 10(3) Uredbe (EU) št. 648/2012.

To polje se pusti prazno, če je nasprotna stranka poročevalka finančna nasprotna stranka, kot je določeno v členu 2(8) Uredbe (EU) št. 648/2012.

17

Vrednost pogodbe

Vrednotenje pogodbe po tekočih tržnih cenah ali vrednotenje z uporabo notranjega modela, kadar se ta uporablja v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) št. 648/2012. Vrednotenje CNS se uporabi za posle, za katere je bil opravljen kliring.

18

Valuta vrednosti

Valuta, ki se uporablja za vrednotenje pogodbe.

19

Časovni žig vrednotenja

Datum in ura zadnjega vrednotenja. Za vrednotenje po tekočih tržnih cenah se objavita datum in ura objave referenčnih cen.

20

Način vrednotenja

Navedite, ali je bilo opravljeno vrednotenje po tekočih tržnih cenah, vrednotenje z uporabo notranjega modela oziroma ali je vrednotenje opravila CNS.

21

Zavarovanje

Navedite, ali sta nasprotni stranki sklenili pogodbo o zavarovanju s premoženjem.

22

Uporaba zavarovanja na podlagi portfelja

Ali je bilo zavarovanje s premoženjem opravljeno na podlagi portfelja.

Portfelj pomeni zavarovanje s premoženjem, izračunano na podlagi neto pozicij, ki izhajajo iz sklopa pogodb, in ne na podlagi posameznega sklenjenega posla.

23

Oznaka zavarovanja na podlagi portfelja

Če se zavarovanje s premoženjem poroča na podlagi portfelja, bi bilo treba portfelj označiti z edinstveno oznako, ki jo določi nasprotna stranka poročevalka.

24

Položeno začetno kritje

Vrednost začetnega kritja, ki ga nasprotna stranka poročevalka položi drugi nasprotni stranki.

Če je začetno kritje položeno na podlagi portfelja, bi moralo to polje zajemati skupno vrednost začetnega kritja, položenega za portfelj.

25

Valuta položenega začetnega kritja

Navedite valuto položenega začetnega kritja.

26

Položeno gibljivo kritje

Vrednost gibljivega kritja, vključno s poravnavo v gotovini, ki ga nasprotna stranka poročevalka položi drugi nasprotni stranki.

Če je gibljivo kritje položeno na podlagi portfelja, bi moralo to polje zajemati skupno vrednost gibljivega kritja, položenega za portfelj.

27

Valuta položenega gibljivega kritja

Navedite valuto položenega gibljivega kritja.

28

Prejeto začetno kritje

Vrednost začetnega kritja, ki ga nasprotna stranka poročevalka prejme od druge nasprotne stranke.

Če je začetno kritje prejeto na podlagi portfelja, bi moralo to polje zajemati skupno vrednost začetnega kritja, prejetega za portfelj.

29

Valuta prejetega začetnega kritja

Navedite valuto prejetega začetnega kritja.

30

Prejeto gibljivo kritje

Vrednost gibljivega kritja, vključno s poravnavo v gotovini, ki ga nasprotna stranka poročevalka prejme od druge nasprotne stranke.

Če je gibljivo kritje prejeto na podlagi portfelja, bi moralo to polje zajemati skupno vrednost gibljivega kritja, prejetega za portfelj.

31

Valuta prejetega gibljivega kritja

Navedite valuto prejetega gibljivega kritja.

32

Položeno čezmerno zavarovanje

Vrednost položenega zavarovanja, ki presega zahtevano zavarovanje.

33

Valuta položenega čezmernega zavarovanja

Navedite valuto položenega čezmernega zavarovanja.

34

Prejeto čezmerno zavarovanje

Vrednost prejetega zavarovanja, ki presega zahtevano zavarovanje.

35

Valuta prejetega čezmernega zavarovanja

Navedite valuto prejetega čezmernega zavarovanja.

(1)   Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov.Razpredelnica 2

Skupni podatki

 

Polje

Podrobnosti, ki se sporočijo

Uporabljene vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih

 

Oddelek 2a – Vrsta pogodbe

 

Vse pogodbe

1

Vrsta pogodbe

Vsaka pogodba, ki se poroča, se razvrsti glede na vrsto.

 

2

Razred finančnih instrumentov

Vsaka pogodba, ki se poroča, se razvrsti glede na razred finančnih instrumentov, na katerem temelji.

 

 

Oddelek 2b – Podatki o pogodbi

 

Vse pogodbe

3

Vrsta razvrstitve produkta

Vrsta razvrstitve zadevnega produkta.

 

4

Razvrstitev produkta

Za produkte, ki se opredelijo z mednarodno identifikacijsko številko vrednostnega papirja (ISIN) ali alternativno oznako identifikatorja instrumenta (AII), se navede oznaka razvrstitve finančnih instrumentov (CFI).

Za produkte, za katere oznaka ISIN ali AII ni na voljo, se navede potrjeni edinstveni identifikator produkta (UPI). Dokler oznaka UPI ni potrjena, se navedeni produkti razvrstijo z oznako CFI.

 

5

Vrsta identifikacije produkta

Vrsta identifikacije zadevnega produkta.

 

6

Identifikacija produkta

Produkt se opredelit z oznako ISIN ali AII. Oznaka AII se uporabi, če se s produktom trguje na mestu trgovanja, ki je razvrščeno kot AII v registru, objavljenem na spletnem mestu ESMA in pripravljenem na podlagi informacij, ki jih zagotovijo pristojni organi v skladu s členom 13(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1287/2006 (1).

Oznaka AII se uporablja le do datuma začetka uporabe delegiranega akta, ki ga Komisija sprejme v skladu s členom 27(3) Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

 

7

Vrsta identifikacije osnovnega instrumenta

Vrsta identifikacije zadevnega osnovnega instrumenta.

 

8

Identifikacija osnovnega instrumenta

Neposredni osnovni instrument se določi z uporabo edinstvenega identifikatorja za ta osnovni instrument na podlagi njegove vrste.

Oznaka AII se uporablja le do datuma začetka uporabe delegiranega akta, ki ga Komisija sprejme v skladu s členom 27(3) Uredbe (EU) št. 600/2014.

Za posle kreditne zamenjave navedite oznako ISIN referenčne obveznosti.

V primeru košaric, ki so med drugim sestavljene iz finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na mestu trgovanja, se navedejo le finančni instrumenti, s katerimi se trguje na mestu trgovanja.

 

9

Nominalna valuta 1

Valuta nominalnega zneska.

V primeru pogodbe o obrestnih ali valutnih izvedenih finančnih instrumentih je to nominalna valuta strani posla 1.

 

10

Nominalna valuta 2

Druga valuta nominalnega zneska.

V primeru pogodbe o obrestnih ali valutnih izvedenih finančnih instrumentih je to nominalna valuta strani posla 2.

 

11

Valuta poravnave

Valuta, v kateri se opravi poravnava.

 

 

Oddelek 2c – Podrobnosti o transakciji

 

Vse pogodbe

12

ID sklenjenega posla

Dokler ni na voljo globalna oznaka UTI, edinstven identifikator sklenjenega posla, dogovorjen z drugo nasprotno stranko.

 

13

Referenčna številka poročila

Edinstvena številka za skupino poročil, ki se nanaša na isto izvršitev pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih.

 

14

ID komponente kompleksnega posla

Notranji identifikator podjetja poročevalca, ki opredeljuje in povezuje vsa poročila, ki se nanašajo na eno pogodbo o izvedenih finančnih instrumentih, sestavljeno iz kombinacije pogodb o izvedenih finančnih instrumentih. Oznaka mora biti edinstvena na ravni nasprotne stranke za skupino poročil o transakciji, ki izhajajo iz pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih.

Polje velja samo, kadar podjetje izvrši pogodbo o izvedenih finančnih instrumentih, sestavljeno iz dveh ali več pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, in kadar te pogodbe ni mogoče ustrezno poročati v enem samem poročilu.

 

15

Mesto izvršitve

Mesto izvršitve pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih se določi z edinstveno oznako za to mesto.

Kadar se je pogodba sklenila izven organiziranega trga vrednostnih papirjev in se zadevni instrument sprejme v trgovanje ali se z njim trguje na mestu trgovanja, se uporabi oznaka MIC „XOFF“.

Kadar se je pogodba sklenila izven organiziranega trga vrednostnih papirjev in se zadevni instrument ne sprejme v trgovanje ali se z njim ne trguje na mestu trgovanja, se uporabi oznaka MIC „XXXX“.

 

16

Stiskanje

Navedite, ali je pogodba rezultat stiskanja, kot je opredeljeno v členu 2(1)(47) Uredbe (EU) št. 600/2014.

 

17

Cena/obrestna mera

Cena izvedenega finančnega instrumenta brez provizije in obračunanih obresti, kjer je to relevantno.

 

18

Oblika zapisa cene

Način, na katerega je izražena cena.

 

19

Valuta cene

Valuta, v kateri je denominirana cena/obrestna mera.

 

20

Nominalni znesek

Referenčni znesek, na podlagi katerega se določijo pogodbena plačila. V primeru delnih prenehanj, amortizacij in v primeru pogodb, pri katerih se nominalni znesek zaradi značilnosti pogodbe s časom spreminja, nominalni znesek odraža preostali nominalni znesek po spremembi.

 

21

Cenovni multiplikator

Število enot finančnega instrumenta v trgovalni seriji; na primer število izvedenih finančnih instrumentov, zajetih z eno pogodbo.

 

22

Količina

Število pogodb, vključenih v poročilo.

Za stave na razliko (spread bet) je količina denarna vrednost, ki se stavi na spremembo v točkah pri neposrednem osnovnem finančnem instrumentu.

 

23

Vnaprejšnje plačilo

Znesek vsakega vnaprejšnjega plačila, ki ga je izvedla ali prejela nasprotna stranka poročevalka.

 

24

Način poravnave

Navedba, ali se pogodba poravna fizično ali v gotovini.

 

25

Časovni žig izvršitve

Datum in ura izvršitve posla.

 

26

Datum začetka veljavnosti

Datum začetka veljavnosti obveznosti iz pogodbe.

 

27

Datum dospelosti

Prvotni datum izteka veljavnosti poročane pogodbe.

Predčasno prenehanje pogodbe se ne vpiše v to polje.

 

28

Datum prenehanja

Datum prenehanja v primeru predčasnega prenehanja poročane pogodbe.

 

29

Datum poravnave

Datum poravnave osnovnega sredstva.

V primeru več kot enega datuma se lahko uporabijo dodatna polja.

 

30

Vrsta okvirne pogodbe

Sklic na katero koli okvirno pogodbo, če obstaja (npr. okvirna pogodba ISDA, okvirna pogodba o nakupu in prodaji električne energije; mednarodna okvirna pogodba ForEx; evropska okvirna pogodba ali druge lokalne okvirne pogodbe).

 

31

Različica okvirne pogodbe

Sklic na leto različice okvirne pogodbe, ki se uporabi za sklenjen posel, o katerem se poroča (npr. 1992, 2002 …), če je ustrezno.

 

 

Oddelek 2d – Zmanjševanje tveganja/poročanje

 

Vse pogodbe

32

Časovni žig potrditve

Datum in ura potrditve, kot je določeno v členu 12 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 149/2013 (3).

 

33

Način potrditve

Ali je bila pogodba elektronsko potrjena, neelektronsko potrjena ali ostaja nepotrjena.

 

 

Oddelek 2e – Kliring

 

Vse pogodbe

34

Obveznost kliringa

Navedite, ali pogodba, o kateri se poroča, pripada razredu izvedenih finančnih instrumentov OTC, za katere velja obveznost kliringa, ter ali za obe nasprotni stranki v pogodbi v časi izvršitve pogodbe velja obveznost kliringa iz Uredbe (EU) št. 648/2012.

 

35

Opravljen kliring

Navede se, ali je bil kliring opravljen.

 

36

Časovni žig kliringa

Ura in datum, ko se je opravil kliring.

 

37

Centralna nasprotna stranka (CNS)

Če je bil kliring pogodbe opravljen, edinstvena oznaka za CNS, ki ga je opravila.

 

38

Znotraj skupine

Navedba, ali je bila pogodba sklenjena kot transakcija znotraj skupine, opredeljena v členu 3 Uredbe (EU) št. 648/2012.

 

 

Oddelek 2f – Obrestne mere

 

Obrestni izvedeni finančni instrumenti

39

Stran posla s fiksno obrestno mero 1

Navede se stran posla s fiksno obrestno mero 1, če je ustrezno.

 

40

Stran posla s fiksno obrestno mero 2

Navede se stran posla s fiksno obrestno mero 2, če je ustrezno.

 

41

Število dni na strani posla s fiksno obrestno mero 1

Dejansko število dni v zadevnem obdobju izračuna, ki ga uporablja plačnik strani posla s fiksno obrestno mero 1, če je ustrezno.

 

42

Število dni na strani posla s fiksno obrestno mero 2

Dejansko število dni v zadevnem obdobju izračuna, ki ga uporablja plačnik strani posla s fiksno obrestno mero 2, če je ustrezno.

 

43

Pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 1 – obdobje

Obdobje, ki opisuje pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 1, če je ustrezno.

 

44

Pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 1 – multiplikator

Multiplikator obdobja, ki opisuje pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 1, če je ustrezno.

 

45

Pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 2 – obdobje

Obdobje, ki opisuje pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 2, če je ustrezno.

 

46

Pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 2 – multiplikator

Multiplikator obdobja, ki opisuje pogostost plačil na strani posla s fiksno obrestno mero 2, če je ustrezno.

 

47

Pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – obdobje

Obdobje, ki opisuje pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 1, če je ustrezno.

 

48

Pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – multiplikator

Multiplikator obdobja, ki opisuje pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 1, če je ustrezno.

 

49

Pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – obdobje

Obdobje, ki opisuje pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 2, če je ustrezno.

 

50

Pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – multiplikator

Multiplikator obdobja, ki opisuje pogostost plačil na strani posla z variabilno obrestno mero 2, če je ustrezno.

 

51

Pogostost ponastavitve na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – obdobje

Obdobje, ki opisuje pogostost ponastavitev na strani posla z variabilno obrestno mero 1, če je ustrezno.

 

52

Pogostost ponastavitve na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – multiplikator

Multiplikator obdobja, ki opisuje pogostost ponastavitev na strani posla z variabilno obrestno mero 1, če je ustrezno.

 

53

Pogostost ponastavitve na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – obdobje

Obdobje pogostosti ponastavitev na strani posla z variabilno obrestno mero 2, če je ustrezno.

 

54

Pogostost ponastavitve na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – multiplikator

Multiplikator obdobja, ki opisuje pogostost ponastavitev na strani posla z variabilno obrestno mero 2, če je ustrezno.

 

55

Stran posla z variabilno obrestno mero 1

Navedejo se uporabljene obrestne mere, ki se ponastavljajo po vnaprej določenih intervalih s sklicem na tržno referenčno stopnjo, če je ustrezno.

 

56

Referenčno obdobje na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – obdobje

Obdobje, ki opisuje referenčno obdobje za stran posla z variabilno obrestno mero 1.

 

57

Referenčno obdobje na strani posla z variabilno obrestno mero 1 – multiplikator

Multiplikator obdobja, ki opisuje referenčno obdobje za stran posla z variabilno obrestno mero 1.

 

58

Stran posla z variabilno obrestno mero 2

Navedejo se uporabljene obrestne mere, ki se ponastavljajo po vnaprej določenih intervalih s sklicem na tržno referenčno stopnjo, če je ustrezno.

 

59

Referenčno obdobje na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – obdobje

Obdobje, ki opisuje referenčno obdobje za stran posla z variabilno obrestno mero 2.

 

60

Referenčno obdobje na strani posla z variabilno obrestno mero 2 – multiplikator

Multiplikator obdobja, ki opisuje referenčno obdobje za stran posla z variabilno obrestno mero 2.

 

 

Oddelek 2g – Tuja valuta

 

Valutni izvedeni finančni instrumenti

61

Valuta poravnave 2

Valutni križ, če se razlikuje od valute poravnave.

 

62

Menjalni tečaj 1

Menjalni tečaj na dan in uro, ko je bila pogodba sklenjena. Izrazi se kot cena osnovne valute v kotirajoči valuti.

 

63

Terminski devizni tečaj

Terminski devizni tečaj, kot sta se o njem v pogodbi dogovorili nasprotni stranki. Izrazi se kot cena osnovne valute v kotirajoči valuti.

 

64

Osnova menjalnega tečaja

Osnovni valutni pari za menjalni tečaj.

 

 

Oddelek 2h – Blago in pravice do emisij

 

Izvedeni finančni instrumenti na blago in pravice do emisij

 

Splošno

 

 

65

Blago, ki je osnova

Navede se vrsta blaga, ki je osnova za pogodbo.

 

66

Podrobnosti o blagu

Podatki o posameznem blagu, ki se ne vpišejo v polje 65.

 

 

Energetika

Polja 67–77 se izpolnijo samo za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, povezanih z zemeljskim plinom in električno energijo, ki se dostavita v Unijo.

 

67

Točka ali območje dobave

Točka dobave v tržnem območju

 

68

Povezovalna točka

Določitev meje ali mejnih točk pri pogodbi o prevozu.

 

69

Vrsta obremenitve

Navedba profila dobave.

 

 

Ponovljiv oddelek polj 70–77.

 

 

70

Intervali dobave z enako obremenitvijo

Časovni interval za posamezni blok ali obliko.

 

71

Datum in ura začetka dobave

Datum in čas začetka dobave.

 

72

Datum in ura zaključka dobave

Datum in čas zaključka dobave.

 

73

Trajanje

Trajanje obdobja dobave.

 

74

Dnevi v tednu

Dnevi dobave v tednu.

 

75

Zmogljivost dobave

Zmogljivost dobave za vsak interval dobave iz polja 70.

 

76

Enota količine

Dnevna ali urna količina v MWh ali kWh/d, ki ustreza osnovnemu blagu.

 

77

Cena na časovni interval

Če je ustrezno, cena na količino v časovnem intervalu dobave.

 

 

Oddelek 2i – Opcije

 

Pogodbe, ki vsebujejo opcijo

78

Vrsta opcije

Navedba, ali je pogodba o izvedenih finančnih instrumentih pogodba o nakupni (pravica do nakupa določenega osnovnega instrumenta) ali prodajni opciji (pravica do prodaje določenega osnovnega instrumenta) ali da v času izvršitve pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih ni mogoče določiti, ali gre za pogodbo o nakupni ali prodajni opciji.

— V primeru opcij na zamenjavo obrestnih mer:

— „prodajna opcija“ v primeru zamenjave obrestne mere prejemnika, pri kateri ima kupec pravico, da v zamenjavo vstopi kot prejemnik fiksne obrestne mere;

— „nakupna opcija“ v primeru opcije na zamenjavo obrestnih mer plačnika, pri kateri ima kupec pravico, da sklene zamenjavo kot plačnik fiksne obrestne mere.

— V primeru najnižje in najvišje vrednosti:

— „prodajna opcija“ v primeru najnižje vrednosti;

— „nakupna opcija“ v primeru najvišje vrednosti.

 

79

Način izvršitve opcije

Navede se, ali je opcijo mogoče izvršiti le na določen datum (evropska in azijska oblika), na več vnaprej določenih datumov (bermudska oblika) ali v katerem koli trenutku v obdobju veljavnosti pogodbe (ameriška oblika).

 

80

Izvršilna cena (najvišja/najnižja)

Izvršilna cena opcije.

 

81

Oblika zapisa izvršilne cene

Način, na katerega je izražena izvršilna cena.

 

82

Datum dospelosti osnove

V primeru opcij na zamenjavo obrestnih mer datum dospelosti osnovne zamenjave.

 

 

Oddelek 2j – Kreditni izvedeni finančni instrumenti

 

 

83

Nadrejenost

Informacija o nadrejenosti v primeru pogodbe na indeks ali na lastniški instrument za eno samo izpostavljenost.

 

84

Referenčni subjekt

Navedba referenčnega subjekta osnovnega instrumenta.

 

85

Pogostost plačil

Pogostost plačil obrestne mere ali kupona.

 

86

Osnova za izračun

Osnova za izračun obrestne mere.

 

87

Serija

Številka serije v indeksu, če je ustrezno.

 

88

Verzija

Nova verzija serije se izda, če pride do dogodka neplačila enega od sestavnih delov in je treba indeks ponovno uravnotežiti, da se upošteva novo število sestavnih delov v indeksu.

 

89

Faktor indeksa

Faktor, ki se uporabi pri nominalnem znesku (polje 20), da se ga prilagodi vsem predhodnim kreditnim dogodkom v seriji indeksa.

Številka je lahko med 0 in 100.

 

90

Tranša

Navedba, ali je pogodba o izvedenih finančnih instrumentih traširana.

 

91

Točka vključitve

Točka, na kateri se bodo izgube v skupini vključile v posamezno tranšo.

 

92

Točka izločitve

Točka, nad katero izgube ne vplivajo na posamezno tranšo.

 

 

Oddelek 2k – Spremembe pogodbe

 

 

93

Vrsta dejavnosti

Ali poročilo vsebuje:

— prvo pogodbo o izvedenih finančnih instrumentih, v tem primeru se označi kot „novo“;

— spremembo pogojev ali podrobnosti pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, o kateri se je že poročalo, vendar ne popravka poročila, v tem primeru se označi kot „sprememba“. To vključuje posodobitev predhodnega poročila, ki navaja pozicijo, da bi odražalo nove posle, vključene v navedeno pozicijo;

— preklic napačno predloženega celotnega poročila, če pogodba nikoli ni začela veljati ali zanjo niso veljale obveznosti poročanja v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012, ampak se je repozitoriju sklenjenih poslov o njej poročalo po pomoti, v tem primeru se označi kot „napaka“;

— predčasno prenehanje obstoječe pogodbe, v tem primeru se označi kot „predčasno prenehanje“;

— predhodno predloženo poročilo vsebuje napake v podatkovnih polih, v tem primeru se poročilo, s katerim se popravljajo napake v podatkovnih poljih predhodnega poročila, označi kot „popravek“;

— stiskanje pogodbe, ki se poroča, v tem primeru se označi kot „stiskanje“;

— posodobitev vrednotenja pogodbe ali zavarovanja, v tem primeru se označi kot „posodobitev vrednotenja“;

— pogodbo o izvedenih finančnih instrumentih, ki se poroča kot nov posel in se vključi tudi v ločeno poročilo o postavki na isti dan, v tem primeru se označi kot „komponenta pozicije“. Ta vrednost je enaka poročanju novega posla, ki mu sledi posodobitev poročila, ki kaže, da je stisnjeno.

 

94

Raven

Navedba, ali je poročilo pripravljeno na ravni posla ali postavke.

Poročilo na ravni postavke se lahko uporabi samo kot dopolnilo poročanju na ravni posla za poročanje dogodkov po trgovanju in samo, če je postavka nadomestila posamezne posle z zamenljivimi produkti.

 

(1)   Uredba Komisije (ES) št. 1287/2006 z dne 10. avgusta 2006 o izvajanju Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi vodenja evidenc za investicijske družbe, poročanjem o transakcijah, tržno preglednostjo, sprejemanjem finančnih instrumentov v trgovanje in pojmi, opredeljenimi v navedeni direktivi (UL L 241, 2.9.2006, str. 1).

(2)   Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 173, 12.6.2014, str. 84).

(3)   Delegirana uredba Komisije (EU) št. 149/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede posrednih ureditev kliringa, obveznosti kliringa, javnega registra, dostopa do mesta trgovanja, nefinančnih nasprotnih strank in tehnik zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek CNS (UL L 52, 23.2.2013, str. 11).( 1 ) Uredba Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 320, 29.11.2008, str. 1).

Top