EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013D0747-20141128

Consolidated text: Izvedbeni sklep Komisije z dne 10. decembra 2013 o pooblastitvi Združenega kraljestva, da uporabi določene približne ocene za izračun osnove za lastna sredstva iz naslova DDV (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 8685) (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno) (2013/747/EU, Euratom)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/747/2014-11-28

2013D0747 — SL — 28.11.2014 — 001.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 10. decembra 2013

o pooblastitvi Združenega kraljestva, da uporabi določene približne ocene za izračun osnove za lastna sredstva iz naslova DDV

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 8685)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(2013/747/EU, Euratom)

(UL L 333, 12.12.2013, p.79)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 26. novembra 2014

  L 343

31

28.11.2014
▼B

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 10. decembra 2013

o pooblastitvi Združenega kraljestva, da uporabi določene približne ocene za izračun osnove za lastna sredstva iz naslova DDV

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 8685)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(2013/747/EU, Euratom)EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS, Euratom) št. 1553/89 z dne 29. maja 1989 o dokončni enotni ureditvi zbiranja lastnih sredstev, pridobljenih iz davka na dodano vrednost ( 1 ), in zlasti člena 13 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Države članice, ki so 1. januarja 1978 za transakcije iz dela B Priloge X uporabljale oprostitev plačila davka, lahko na podlagi člena 371 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost ( 2 ) za navedene transakcije še naprej uporabljajo oprostitev plačila davka pod pogoji, ki so takrat veljali v zadevni državi članici. Te transakcije je treba upoštevati pri določitvi osnove za sredstva iz naslova DDV.

(2)

Združeno kraljestvo je Komisijo zaprosilo za pooblastitev, da za izračun osnove za lastna sredstva iz naslova DDV uporabi nekatere približne ocene, saj za transakcije iz točke 9 dela B Priloge X k Direktivi 2006/112/ES ne more natančno izračunati osnove za lastna sredstva iz naslova DDV. Takšen izračun lahko povzroči neupravičene upravne stroške glede na učinek teh transakcij na skupno osnovo za lastna sredstva iz naslova DDV v Združenem kraljestvu. Lahko pa za izračun za to kategorijo transakcij uporabi približne ocene. Zato bi bilo treba Združeno kraljestvo v skladu z drugo alineo člena 6(3) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89 pooblastiti, da osnovo za lastna sredstva iz naslova DDV izračuna z uporabo približnih ocen.

(3)

Zaradi preglednosti in pravne varnosti je primerno veljavnost pooblastila časovno omejiti.

(4)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Svetovalnega odbora za lastna sredstva –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:▼M1

Člen 1

Za namene izračuna osnove za lastna sredstva iz naslova DDV se Združeno kraljestvo pooblasti, da od 1. januarja do 31. decembra 2013 uporabi približne ocene za naslednjo kategorijo transakcij iz dela B Priloge X k Direktivi 2006/112/ES:

predaja zazidljivih zemljišč (točka 9).

▼M1

Člen 1a

Za namene izračuna osnove za lastna sredstva iz naslova DDV se Združeno kraljestvo pooblasti, da od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 za transakcije iz točke 7 dela B (bolnišnice) Priloge X k Direktivi 2006/112/ES uporablja 0,01-odstotni delež vmesne osnove.

Člen 1b

Za namene izračuna osnove za lastna sredstva iz naslova DDV se Združeno kraljestvo pooblasti, da od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 za transakcije iz točke 9 dela B (objekti in zazidljiva zemljišča) Priloge X k Direktivi 2006/112/ES uporablja 0,004-odstotni delež vmesne osnove.

▼M1 —————

▼B

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.( 1 ) UL L 155, 7.6.1989, str. 9.

( 2 ) UL L 347, 11.12.2006, str. 1.

Top