EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013D0519-20170601

Consolidated text: Izvedbeni sklep Komisije z dne 21. oktobra 2013 o določitvi seznama tretjih držav in ozemelj, ki so odobrene za uvoz psov, mačk in belih dihurjev, ter vzorca veterinarskega spričevala za tak uvoz (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 6721) (Besedilo velja za EGP) (2013/519/EU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/519/2017-06-01

02013D0519 — SL — 01.06.2017 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 21. oktobra 2013

o določitvi seznama tretjih držav in ozemelj, ki so odobrene za uvoz psov, mačk in belih dihurjev, ter vzorca veterinarskega spričevala za tak uvoz

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 6721)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/519/EU)

(UL L 281 23.10.2013, str. 20)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/98 Besedilo velja za EGP z dne 18. januarja 2017

  L 16

37

20.1.2017
▼B

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 21. oktobra 2013

o določitvi seznama tretjih držav in ozemelj, ki so odobrene za uvoz psov, mačk in belih dihurjev, ter vzorca veterinarskega spričevala za tak uvoz

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 6721)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/519/EU)Člen 1

Seznam ozemelj ali tretjih držav, iz katerih je odobren uvoz psov, mačk ali belih dihurjev v skladu z Direktivo 92/65/EGS

1.  Pošiljke psov, mačk ali belih dihurjev, za katere veljajo določbe Direktive 92/65/EGS, se lahko uvozijo v Unijo le, če so ozemlja ali tretje države, iz katerih prihajajo, ter vsa ozemlja ali tretje države, preko katerih poteka tranzit, vključene v enega od seznamov v:

(a) Prilogi I k Odločbi 2004/211/ES;

(b) delu 1 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) št. 206/2010;

(c) Prilogi II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013.

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 se pošiljke psov, mačk ali belih dihurjev, namenjene za ustanove, inštitute in središča, ki so odobreni v skladu z Direktivo 92/65/EGS, v Unijo lahko uvozijo le, če so ozemlja ali tretje države, iz katerih prihajajo, ter vsa ozemlja ali tretje države, preko katerih poteka tranzit, vključene v seznam iz odstavka 1(c).

Člen 2

Veterinarsko spričevalo za uvoz z ozemelj ali iz tretjih držav

Države članice odobrijo le uvoz psov, mačk ali belih dihurjev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a) priloženo jim je veterinarsko spričevalo, ki je sestavljeno v skladu z vzorcem iz dela 1 Priloge in ki ga izpolni in podpiše uradni veterinar v skladu s pojasnjevalnimi opombami iz dela 2 Priloge;

(b) izpolnjujejo zahteve glede veterinarskega spričevala iz točke (a) v zvezi z ozemlji ali tretjimi državami, iz katerih prihajajo, ter vsemi ozemlji ali tretjimi državami, preko katerih poteka tranzit, kot je navedeno v odstavkih 1(a), (b) in (c) člena 1.

Člen 3

Razveljavitve

Odločbe 94/274/ES, 94/275/ES in 2005/64/ES se razveljavijo.

Člen 4

Prehodne določbe

Države članice za prehodno obdobje do 29. aprila 2015 odobrijo uvoz v Unijo psov, mačk in belih dihurjev, ki jim je priloženo veterinarsko spričevalo, izdano najpozneje 28. decembra 2014 v skladu z vzorci iz Priloge k Odločbi 2005/64/ES ali Priloge I k Izvedbenemu sklepu 2011/874/EU.

Člen 5

Uporaba

Ta sklep se uporablja od 29. decembra 2014.

Člen 6

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.
PRILOGA

▼M1

DEL 1

Vzorec veterinarskega spričevala za uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Unijo

image

image

image

image

image

▼B

DEL 2

Pojasnjevalne opombe za izpolnjevanje veterinarskih spričeval

(a) Kadar je v spričevalu navedeno, da se nekatere navedbe uporabljajo, kot je to primerno, se neustrezne navedbe lahko prečrtajo, kar parafira in ožigosa uradni veterinar, ali pa se popolnoma črtajo iz spričevala.

(b) Izvirnik vsakega spričevala vsebuje en sam list papirja, pri daljšem besedilu pa so vse potrebne strani povezane v nedeljivo celoto.

(c) Spričevalo se pripravi v vsaj enem uradnem jeziku države članice, v kateri je mejna kontrolna točka za vnos pošiljke v Unijo, in v vsaj enem uradnem jeziku namembne države članice. Vendar lahko navedeni državi članici dovolita, da je spričevalo pripravljeno v uradnem jeziku druge države članice, ki mu je po potrebi priložen uradni prevod.

(d) Če so zaradi identifikacije kosov v pošiljki (seznam v točki I.28 vzorca veterinarskega spričevala) spričevalu priloženi dodatni listi papirja ali podporni dokumenti, se šteje, da so navedeni listi ali dokumenti sestavni del izvirnika spričevala, če jih na vsaki strani podpiše in ožigosa uradni veterinar.

(e) Kadar spričevalo, vključno z dodatnimi listi ali dokumenti iz točke (d), vsebuje več kot eno stran, se vsaka stran na dnu strani oštevilči, (številka strani od skupnega števila strani), in na vrhu strani označi z referenčno številko spričevala, ki jo je določil pristojni organ.

(f) Izvirnik spričevala izpolni in podpiše uradni veterinar na ozemlju ali v tretji državi izvoza. Pristojni organ ozemlja ali tretje države izvoza zagotovi, da se upoštevajo pravila in načela certificiranja, enakovredna tistim iz Direktive Sveta 96/93/ES.

Barva podpisa je drugačna od barve tiska. Ta zahteva velja tudi za žige, razen reliefnih in vodnih žigov.

(g) Referenčno številko spričevala iz rubrik I.2 in II.a izda pristojni organ na ozemlju ali v tretji državi izvoza.

Top