EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013D0034-20221017

Consolidated text: Sklep Sveta 2013/34/SZVP z dne 17. januarja 2013 o vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil (EUTM Mali)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/34(1)/2022-10-17

02013D0034 — SL — 17.10.2022 — 007.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

SKLEP SVETA 2013/34/SZVP

z dne 17. januarja 2013

o vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil (EUTM Mali)

(UL L 014 18.1.2013, str. 19)

spremenjen z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

SKLEP SVETA 2013/729/SZVP z dne 9. decembra 2013

  L 332

18

11.12.2013

 M2

SKLEP SVETA 2014/220/SZVP z dne 15. aprila 2014

  L 113

27

16.4.2014

 M3

SKLEP SVETA (SZVP) 2016/446 z dne 23. marca 2016

  L 78

74

24.3.2016

►M4

SKLEP SVETA (EU) 2017/971 z dne 8. junija 2017

  L 146

133

9.6.2017

►M5

SKLEP SVETA (SZVP) 2018/716 z dne 14. maja 2018

  L 120

8

16.5.2018

►M6

SKLEP SVETA (SZVP) 2020/434 z dne 23. marca 2020

  L 89

1

24.3.2020

►M7

SKLEP SVETA (SZVP) 2022/1966 z dne 17. oktobra 2022

  L 270

82

18.10.2022


popravljen z:

 C1

Popravek, UL L 116, 30.4.2016, str.  39 (2016/446)
▼B

SKLEP SVETA 2013/34/SZVP

z dne 17. januarja 2013

o vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil (EUTM Mali)▼M6

Člen 1

Misija

1.  
Unija izvaja vojaško misijo za usposabljanje v Maliju (v nadaljnjem besedilu: EUTM Mali) za podporo malijskih oboroženih sil pri ponovni vzpostavitvi njihovih vojaških zmogljivosti, da bi jim omogočila vodenje vojaških operacij za ponovno vzpostavitev ozemeljske celovitosti Malija in za zmanjšanje groženj, ki jih predstavljajo teroristične skupine, ter za zagotovitev vojaške pomoči skupnih sil držav Sahela G5 in nacionalnih oboroženih sil v državah skupine G5 Sahel. EUTM Mali se ne vključuje v bojne operacije.
2.  

Strateški cilji EUTM Mali so:

(a) 

prispevek k izboljšanju operativne sposobnosti malijskih oboroženih sil pod nadzorom malijskih legitimnih civilnih organov;

(b) 

podpiranje skupine G5 Sahel prek operacionalizacije skupnih sil držav Sahela G5 in nacionalnih oboroženih sil v državah skupine G5 Sahel.

▼M7

3.  
EUTM Mali za namene cilja iz točke (a) odstavka 2 malijskim oboroženim silam zagotavlja vojaško svetovanje in izobraževanje, razen če se PVO odloči začasno prekiniti te dejavnosti. Če PVO odloči, da so pogoji izpolnjeni, EUTM Mali poleg tega malijskim oboroženim silam zagotavlja usposabljanje, vključno z usposabljanjem pred napotitvijo, in mentorstvo v okviru spremstva brez izvršilnih pooblastil do taktične ravni, da bi se EUTM Mali lahko odzivala na dejavnosti malijskih oboroženih sil ter spremljala njihovo ravnanje in vedenje, tudi kar zadeva spoštovanje človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava.

▼M6

4.  
EUTM Mali za namene cilja iz točke (b) odstavka 2 skupnim silam držav Sahela G5 in nacionalnim oboroženim silam v državah skupine G5 Sahel zagotavlja vojaško svetovanje, usposabljanje in mentorstvo v okviru spremstva brez izvršilnih pooblastil do taktične ravni.
5.  
Pristop EUTM Mali pri dejavnostih v podporo skupini G5 Sahel zunaj Malija je postopen in modularen.
6.  
Dejavnosti EUTM Mali se izvajajo v tesnem usklajevanju in sodelovanju med državami članicami ter institucijami in organi Unije e v skladu s celostnim pristopom EU, pa tudi z drugim akterji, ki so vključeni v podporo malijskih vojaških sil, zlasti Združenimi narodi (ZN), operacijo Barkhane in Gospodarsko skupnostjo zahodnoafriških držav (ECOWAS), da bi tako izboljšali usklajenost ukrepov, zagotovili izogibanje konfliktom in ustrezno optimalno rabo virov za največji učinek, ob ustreznem upoštevanju institucionalnega okvira Unije. Te dejavnosti podpira regionalna svetovalno-usklajevalna enota v okviru EUCAP Sahel Mali.

▼M7

7.  
EUTM Mali z razpoložljivimi sredstvi in zmogljivostmi še naprej izvaja usmerjene dejavnosti v Nigru in Burkini Faso, in sicer iz Malija in v okviru obstoječega mandata, pri čemer v celoti upošteva politične razmere in potrebe, ki so jih izrazile oblasti, dokler ne bodo vzpostavljene specifične rešitve za zagotovitev kontinuitete in trajnosti operacij.
8.  
EUTM Mali podpira prizadevanja za strateško komuniciranje za spodbujanje vrednot Unije, spodbujanje ukrepanja Unije ter razkrivanje kršitev in zlorab človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava s strani tujih sil v Maliju.

▼B

Člen 2

Imenovanje poveljnika misije EU

▼M4

1.  
Poveljnik misije EUTM Mali je direktor vojaške zmogljivost za načrtovanje in izvajanje operacij (MPCC).
2.  
Za poveljnika sil misije EUTM Somalia se imenuje brigadni general Peter Devogelaere.

▼B

Člen 3

Določitev poveljstva misije

▼M4

1.  
MPCC je statična struktura poveljevanja in nadzora na vojaški strateški ravni zunaj območja vojaškega delovanja, ki je pristojna za operativno načrtovanje in izvajanje misije EUTM Mali.
2.  
Poveljstvo sil misije EUTM Mali se nahaja v Maliju in deluje pod poveljstvom poveljnika sil misije EU.
3.  
Dokler ne bo MPPC dosegla popolne operativne zmogljivosti, bo podporo zagotavljala podporna enota poveljstva sil misije v Bruslju.

▼M1

Člen 3a

Projektna enota

1.  
EUTM Mali razpolaga s projektno enoto za opredeljevanje in izvajanje projektov. Misija po potrebi poskrbi za usklajevanje, lažji potek in svetovanje v zvezi s projekti, ki jih izvajajo države članice in tretje države pod njihovo odgovornostjo na področjih, povezanih z mandatom misije, in v podporo njenim ciljem.
2.  
Ob upoštevanju odstavka 3 lahko poveljnik misije EU za izvajanje projektov, ki dosledno dopolnjujejo druge ukrepe EUTM Mali, zaprosi za finančne prispevke držav članic ali tretjih držav. V takšnem primeru poveljnik misije EU sklene dogovor z navedenimi državami, v katerem so urejeni zlasti posebni postopki za obravnavo pritožb tretjih oseb v zvezi s škodo, nastalo zaradi dejanj ali opustitev dejanj poveljnika misije EU pri uporabi sredstev, ki jih zagotovijo navedene države.

Prispevajoče države se zaradi dejanj ali opustitev dejanj poveljnika misije EU pri uporabi njihovih sredstev v nobenem primeru ne morejo sklicevati na odgovornost Unije ali VP.

3.  
PVO se dogovori o sprejetju finančnih prispevkov tretjih držav za projektno enoto.

▼B

Člen 4

Načrtovanje in začetek EUTM Mali

Svet po odobritvi načrta misije in pravil delovanja sprejme sklep o začetku EUTM Mali.

Člen 5

Politični nadzor in strateško vodenje

1.  
PVO v okviru pristojnosti Sveta in VP izvaja politični nadzor in strateško vodenje EUTM Mali. Svet pooblašča PVO za sprejemanje ustreznih odločitev v skladu s členom 38 PEU. To pooblastilo zajema pristojnosti za spreminjanje dokumentov načrtovanja, vključno z načrtom misije in strukturo poveljevanja. Vključuje tudi pristojnosti za sprejemanje sklepov o imenovanju naslednjih ►M4  poveljnikov sil misije EU ◄ . Pristojnost odločanja glede ciljev in prenehanja EUTM Mali je pridržana Svetu.
2.  
PVO redno poroča Svetu.
3.  
PVO od predsednika Vojaškega odbora EU (VOEU) prejema redna poročila o vodenju EUTM Mali. PVO lahko po potrebi na svoje seje povabi ►M4  in poveljnika sil misije EU ◄ poveljnika misije EU.

Člen 6

Vojaško vodenje

1.  
VOEU spremlja pravilno izvajanje EUTM Mali, vodene v okviru pristojnosti poveljnika misije EU.
2.  
VOEU od poveljnika misije EU prejema redna poročila. ►M4  Po potrebi lahko na svoje seje povabi poveljnika misije EU in poveljnika sil misije EU. ◄
3.  
Predsednik VOEU je glavna točka za stike s poveljnikom misije EU.

Člen 7

Doslednost odziva Unije in usklajevanje

1.  
VP zagotovi izvajanje tega sklepa in njegovo skladnost z zunanjim delovanjem Unije na splošno, vključno z razvojnimi programi Unije.

▼M4

2.  
Brez poseganja v strukturo poveljevanja poveljnik sil misije EU prejema lokalne politične smernice s strani posebnega predstavnika Evropske unije za Sahel, ki se pri tem usklajuje z vodjo delegacije Unije v Bamaku.

▼B

3.  
EUTM Mali se usklajuje s SVOP misijo Unije v Nigru (EUCAP SAHEL Niger), da bi preučili morebitne sinergije.
4.  
EUTM Mali usklajuje svoje dejavnosti z dvostranskimi dejavnostmi držav članic v Maliju, z drugimi mednarodnimi akterji v regiji, zlasti ZN in Afriško unijo (AU), Gospodarsko skupnostjo zahodnoafriških držav in dvostranskimi akterji, vključno z Združenimi državami in Kanado, ter s ključnimi regionalnimi akterji.

Člen 8

Sodelovanje tretjih držav

1.  
Brez poseganja v avtonomijo odločanja Unije in njen enotni institucionalni okvir ter v skladu z ustreznimi smernicami Evropskega sveta se k sodelovanju pri EUTM Mali lahko povabi tretje države.
2.  
Svet pooblašča PVO, da tretje države povabi k prispevanju in da na priporočilo poveljnika misije EU ►M4  po posvetovanju s poveljnikom sil misije EU, ◄ in VOEU sprejme ustrezne sklepe o sprejetju predlaganih prispevkov.
3.  
Podrobnosti o sodelovanju tretjih držav so predmet sporazumov, ki se sklenejo v skladu s členom 37 PEU in postopkom iz člena 218 PDEU. Če sta Unija in tretja država sklenili sporazum o vzpostavitvi okvira za sodelovanje te tretje države v misijah Unije za krizno upravljanje, se za namene EUTM Mali uporabljajo določbe tega sporazuma.
4.  
Tretje države z znatnim vojaškim prispevkom za EUTM Mali imajo enake pravice in obveznosti glede vsakodnevnega vodenja EUTM Mali kakor države članice, ki sodelujejo v EUTM Mali.
5.  
Svet pooblašča PVO za sprejetje ustreznih sklepov o ustanovitvi odbora sodelujočih držav, če tretje države zagotavljajo znaten vojaški prispevek.

Člen 9

Status osebja pod vodstvom EU

Status enot in osebja pod vodstvom EU, vključno s privilegiji, imunitetami ter dodatnimi jamstvi, potrebnimi za izvedbo in nemoteno delovanje njihove misije, je predmet sporazuma, sklenjenega v skladu s členom 37 PEU in postopkom iz člena 218 PDEU.

Člen 10

Finančne določbe

1.  
Skupni stroški EUTM Mali se upravljajo v skladu s Sklepom 2011/871/SZVP.

▼M5

2.  
Referenčni finančni znesek za skupne stroške EUTM Mali za obdobje od 19. maja 2018 do 18. maja 2020 znaša 59 743 047,00  EUR. Odstotni delež referenčnega zneska iz člena 25(1) Sklepa Sveta (SZVP) 2015/528 ( 1 ) je 0 %, odstotni delež prevzete obveznosti iz člena 34(3) navedenega sklepa pa je 30 %.

▼M6

3.  
Referenčni finančni znesek za skupne stroške EUTM Mali za obdobje od 19. maja 2020 do 18. maja 2024 znaša 1337 11 059 EUR. Odstotek referenčnega zneska iz člena 25(1) Sklepa (SZVP) 2015/528 znaša 15 % za prevzete obveznosti in 0 % za plačila.

▼B

Člen 11

Posredovanje informacij

1.  

VP je pooblaščen, da tretjim državam, pridruženim temu sklepu, če je to ustrezno in skladno s potrebami EUTM Mali, v skladu s Sklepom Sveta 2011/292/EU z dne 31. marca 2011 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU ( 2 ) razkrije tajne podatke EU, ki so bili pripravljeni za namene EUTM Mali:

(a) 

do stopnje, ki je določena v veljavnih sporazumih o varovanju tajnosti, sklenjenih med Unijo in zadevnimi tretjimi državami, ali

(b) 

do stopnje „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“ v drugih primerih.

2.  
VP je prav tako pooblaščen, da ZN in Gospodarski skupnosti zahodnoafriških držav ob upoštevanju operativnih potreb EUTM Mali in v skladu s Sklepom 2011/292/EU razkrije tajne podatke EU do stopnje „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, ki so bili pripravljeni za namene EUTM Mali. V ta namen se sklenejo dogovori med VP ter pristojnimi organi ZN in Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav.
3.  
V primeru posebne in nujne operativne potrebe je VP prav tako pooblaščen, da v skladu s Sklepom 2011/292/EU državi gostiteljici posreduje tajne podatke EU do stopnje „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, ki so bili pripravljeni za namene EUTM Mali. V ta namen se sklenejo dogovori med VP in pristojnimi organi države gostiteljice.
4.  
VP je pooblaščen, da tretjim državam, pridruženim temu sklepu, posreduje vse netajne dokumente EU v zvezi z razpravami Sveta o EUTM Mali, za katere v skladu s členom 6(1) Poslovnika Sveta ( 3 ) velja obveznost varovanja poklicne skrivnosti.
5.  
VP lahko pooblastila iz odstavkov 1 do 4 ter možnost sklepanja dogovorov iz odstavkov 2 in 3 prenese na osebje Evropske službe za zunanje delovanje in/ali na poveljnika misije EU ►M4  in/ali poveljnika sil misije EU ◄ .

Člen 12

Začetek veljavnosti in prenehanje

1.  
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

▼M6

2.  
Mandat EUTM Mali preneha 18. maja 2024.

▼B

3.  
Ta sklep se razveljavi z dnem, ko preneha delovati poveljstvo misije v skladu z odobrenimi načrti o prenehanju EUTM Mali, ter brez poseganja v postopke v zvezi z revizijskim pregledom in predložitvijo računov o EUTM Mali iz Sklepa 2011/871/SZVP.( 1 ) Sklep Sveta (SZVP) 2015/528 z dne 27. marca 2015 o določitvi mehanizma za upravljanje financiranja skupnih stroškov operacij Evropske unije, ki so vojaškega ali obrambnega pomena (Athena), in o razveljavitvi Sklepa 2011/871/SZVP (UL L 84, 28.3.2015, str. 39).

( 2 ) UL L 141, 27.5.2011, str. 17.

( 3 ) Sklep Sveta 2009/937/EU z dne 1. decembra 2009 o sprejetju Poslovnika Sveta (UL L 325, 11.12.2009, str. 35).

Top