EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R1343-20151128

Consolidated text: Uredba (EU) št. 1343/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) in spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1343/2015-11-28

2011R1343 — SL — 28.11.2015 — 001.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA (EU) št. 1343/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 13. decembra 2011

o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) in spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju

(UL L 347 30.12.2011, str. 44)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA (EU) 2015/2102 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 28. oktobra 2015

  L 308

1

25.11.2015
▼B

UREDBA (EU) št. 1343/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 13. decembra 2011

o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) in spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morjuEVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora ( 1 ),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom ( 2 ),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska skupnost je pristopila k Sporazumu o ustanovitvi Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (v nadaljnjem besedilu: Sporazum GFCM) v skladu s Sklepom Sveta 98/416/ES z dne 16. junija 1998 o pristopu Evropske skupnosti h Generalni komisiji za ribištvo v Sredozemlju ( 3 ) (v nadaljnjem besedilu: GFCM).

(2)

Sporazum GFCM zagotavlja ustrezen okvir za večstransko sodelovanje za spodbujanje razvoja, ohranitve, smotrnega upravljanja in najboljšega izkoriščanja živih morskih virov v Sredozemlju in Črnem morju v obsegu, ki velja za trajnostnega in predstavlja majhno tveganje za njihovo izčrpanje.

(3)

Evropska unija ter Bolgarija, Grčija, Španija, Francija, Italija, Ciper, Malta, Romunija in Slovenija so pogodbenice Sporazuma GFCM.

(4)

Priporočila, ki jih sprejme GFCM, so za pogodbenice zavezujoča. Ker je Unija pogodbenica Sporazuma GFCM, so ta priporočila zanjo zavezujoča in bi jih zato bilo treba prenesti v pravo Unije, razen če je njihova vsebina v njem že zajeta.

(5)

Na letnih sejah v letih 2005, 2006, 2007 in 2008 je GFCM sprejel številna priporočila in resolucije za določene vrste ribolova na območju Sporazuma GFCM, ki so bila začasno prenesena v pravo Unije z letnimi uredbami o ribolovnih možnostih ali, v primeru priporočil GFCM 2005/1 in 2005/2, s členom 4(3) in členom 24 Uredbe (ES) št. 1967/2006 ( 4 ).

(6)

Zaradi jasnosti, poenostavitve in pravne varnosti ter ker trajna narava priporočil za njihov prenos v pravo Unije terja prav tako trajni pravni instrument, je primerno, da se ta priporočila prenesejo z enim samim zakonodajnim aktom, v katerega se prihodnja priporočila lahko dodajo v obliki sprememb tega akta.

(7)

Priporočila GFCM se uporabljajo za celotno območje Sporazuma GFCM, to je Sredozemlje in Črno morje ter sosednje vode, kakor je opredeljeno v preambuli Sporazuma GFCM, zato bi jih bilo treba zaradi jasnosti in pravne varnosti prenesti v eni sami ločeni uredbi in ne s spremembami Uredbe (ES) št. 1967/2006, ki zajema le Sredozemsko morje.

(8)

Nekatere določbe iz Uredbe (ES) št. 1967/2006 bi se morale uporabljati ne le za Sredozemsko morje, temveč za celotno območje Sporazuma GFCM. Te določbe bi bilo zato treba črtati iz Uredbe (ES) št. 1967/2006 in jih vključiti v to uredbo. Poleg tega bi bilo treba podrobneje pojasniti nekatere določbe o najmanjši velikosti mrežnega očesa iz navedene uredbe.

(9)

„Zaprta območja za ribolov“, vzpostavljena s priporočili GFCM za ukrepe za upravljanje prostora, so enakovredna „ribolovnim zavarovanim območjem“ iz Uredbe (ES) št. 1967/2006.

(10)

GFCM je na letni seji od 23. do 27. marca 2009 na podlagi znanstvenega mnenja Znanstvenega svetovalnega odbora (v nadaljnjem besedilu: SAC), ki je vsebovano v poročilu o njegovi enajsti seji (poročilo FAO št. 890), sprejel priporočilo o vzpostavitvi zaprtega območja za ribolov v Levjem zalivu. Primerno je, da se ta ukrep izvede s pomočjo sistema upravljanja ribolovnega napora.

(11)

Pri mešanem ribolovu v Sredozemlju se ne more dopustiti, da bi selektivnost nekaterih ribolovnih orodij presegla določeno raven. Poleg splošnega nadzora in omejitve ribolovnega napora je bistvenega pomena, da se omeji ribolovni napor na območjih, kjer se zbirajo odrasle ribe pomembnih staležev, z namenom zagotoviti tveganje oslabitve razmnoževanja, ki je dovolj nizko, da bi lahko staleže trajnostno izkoriščali. Zato je priporočljivo, da se ribolovni napor v okviru območja, ki ga preverja SAC, najprej omeji na prejšnji obseg, zatem pa se ne dovoli nobenega povečanja tega obsega.

(12)

Mnenje, ki je podlaga za ukrepe za upravljanje, bi se moralo opreti na znanstveno uporabo ustreznih podatkov o zmogljivosti in dejavnosti flote, na biološki status izkoriščenih virov ter na družbeni in gospodarski položaj ribolova. Te podatke je treba zbrati in predložiti pravočasno, da bi pomožni organi GFCM lahko pripravili svoje mnenje.

(13)

GFCM je na svoji letni seji leta 2008 sprejel priporočilo o regionalnem načrtu ukrepov države pristanišča za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu na območju GFCM. Čeprav Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje ( 5 ) na splošno zajema vsebino navedenega priporočila in se uporablja od 1. januarja 2010, pa kljub temu obstajajo nekateri deli navedenega priporočila, kot so pogostost, obseg in postopek inšpekcijskih pregledov v pristaniščih, na katere se je treba sklicevati v tej uredbi zaradi njihove prilagoditve posebnostim območja Sporazuma GFCM.

(14)

Na Komisijo bi bilo treba prenesti izvedbena pooblastila za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja določb te uredbe v zvezi z obliko in posredovanjem poročila o ribolovnih dejavnostih, izvedenih na zaprtih območjih za ribolov, vlog za prenos dni, izgubljenih zaradi slabega vremena v sezoni, v kateri je prepovedan ribolov delfink, in poročila o takšnem prenosu, poročila v okviru zbiranja podatkov o ribolovu delfink, informacij o uporabi najmanjše velikosti mrežnega očesa za mreže, ki se uporabljajo za ribolov pridnenih staležev z vlečno mrežo v Črnem morju, ter podatkov o statističnih matrikah in o sodelovanju in izmenjavi informacij z izvršnim sekretarjem GFCM. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije ( 6 ).

(15)

Za zagotovitev nadaljnjega izpolnjevanja obveznosti Unije iz Sporazuma GFCM bi bilo v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov, s katerimi se v pravo Unije prenesejo za Unijo zavezujoče spremembe obstoječih ukrepov GFCM, ki so že bili preneseni v pravo Unije, in sicer glede zagotavljanja informacij o najmanjši velikosti mrežnega očesa v Črnem morju izvršnemu sekretarju GFCM; posredovanja seznama plovil, ki lahko opravljajo ribolov, izvršnemu sekretarju GFCM za namen registra GFCM; ukrepov države pristanišča; sodelovanja, obveščanja in poročanja; tabele, zemljevida in geografskih koordinat geografskih podobmočij GFCM; postopkov inšpekcijskega pregleda plovil v državi pristanišča in glede statističnih matrik GFCM. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov bi morala Komisija zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa pravila za uporabo ukrepov ohranjanja, upravljanja, izkoriščanja, spremljanja, trženja in izvrševanja za ribiške ter proizvode iz ribogojstva s strani Unije, ki jih vzpostavlja Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju (v nadaljnjem besedilu: GFCM).

Člen 2

Področje uporabe

1.  Ta uredba se uporablja za vse komercialne ribolovne in ribogojne dejavnosti, ki jih izvajajo ribiška plovila EU in državljani držav članic na območju Sporazuma GFCM.

Uporablja se brez poseganja v Uredbo (ES) št. 1967/2006.

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 se ta uredba ne uporablja za ribolovne dejavnosti, ki se z dovoljenjem in pod nadzorom države članice, pod zastavo katere plovilo pluje, izvajajo izključno za namen znanstvenih preiskav in o katerih so vnaprej obveščene Komisija in države članice, v katerih vodah se raziskave izvajajo. Države članice, ki opravljajo ribolovne dejavnosti za namen znanstvenih preiskav, obvestijo Komisijo, države članice, v katerih vodah se raziskave izvajajo, ter Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo o vseh ulovih, ki izvirajo iz takih ribolovnih dejavnosti.

Člen 3

Opredelitve pojmov

Za namene te uredbe se poleg opredelitev iz člena 3 Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike ( 7 ) in člena 2 Uredbe (ES) št. 1967/2006 uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „območje Sporazuma GFCM“ pomeni Sredozemlje in Črno morje ter sosednje vode, kakor so opisane v Sporazumu GFCM;

(b) „ribolovni napor“ pomeni zmnožek med zmogljivostjo ribiškega plovila, izraženo bodisi v kW ali BT (bruto tonaža), in dejavnostjo, izraženo v številu dni na morju;

(c) „dan na morju“ pomeni vsak koledarski dan, ko plovila ni v pristanišču, ne glede na to, koliko časa je tekom tega dne to plovilo prisotno na območju;

(d) „številka v registru flote EU“ pomeni številko registra flote Skupnosti, ki je opredeljena v Prilogi I k Uredbi Komisije (ES) št. 26/2004 z dne 30. decembra 2003 o registru ribolovne flote Skupnosti ( 8 ).NASLOV II

TEHNIČNI UKREPIPOGLAVJE I

Zaprta območja za ribolovOddelek I

Zaprto območje za ribolov v Levjem zalivu

Člen 4

Vzpostavitev zaprtega območja za ribolov

Zaprto območje za ribolov se vzpostavi v vzhodnem Levjem zalivu, omejenem s črtami, ki povezujejo naslednje geografske koordinate:

 42° 40′ S, 4° 20′ V

 42° 40′ S, 5° 00′ V

 43° 00′ S, 4° 20′ V

 43° 00′ S, 5° 00′ V.

Člen 5

Ribolovni napor

Ribolovni napor, ki ga plovila z vlečnimi mrežami, pridnenimi parangali in pelagičnimi vlečnimi mrežami ter pridnenimi mrežami izvajajo pri ribolovu pridnenih staležev v zaprtem območju za ribolov iz člena 4, ne presega obsega ribolovnega napora vsake države članice na tem območju v letu 2008.

Člen 6

Evidence o ribolovu

Države članice Komisiji najpozneje do 16. februarja 2012 v elektronski obliki predložijo seznam plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo in razpolagajo z evidencami o ribolovu, opravljenem v letu 2008 na območju iz člena 4 in na geografskem podobmočju 7 GFCM, kakor je opredeljeno v Prilogi I. Ta seznam vsebuje ime plovila, njegovo številko v registru flote EU, obdobje, za katero je bilo plovilu dovoljeno opravljati ribolov na območju iz člena 4, ter število dni prisotnosti vsakega plovila na geografskem podobmočju 7 in, natančneje, na območju iz člena 4 v letu 2008.

Člen 7

Plovila z dovoljenjem

1.  Plovilom, ki jim je dovoljeno opravljati ribolov na območju iz člena 4, njihova država članica izda dovoljenje za ribolov v skladu s členom 7 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike ( 9 ).

2.  Ribiškim plovilom, ki nimajo evidenc o ribolovu, opravljenem na območju iz člena 4 pred 31. decembrom 2008, se ne dovoli začetka izvajanja ribolova na tem območju.

3.  Države članice Komisijo najpozneje do 16. februarja 2012 obvestijo o nacionalni zakonodaji, v veljavi na dan 31. decembra 2008 v zvezi z:

(a) največjim številom ur na dan, ki jih sme plovilo nameniti ribolovni dejavnosti;

(b) največjim številom dni na teden, ki jih sme plovilo prestati na morju izven pristanišča, in

(c) obveznim časovnim razporedom za izhod ribiških plovil iz registriranega pristanišča in za vrnitev vanj.

Člen 8

Zaščita občutljivih habitatov

Države članice zagotovijo, da je območje iz člena 4 zaščiteno pred vplivi kakršnih koli drugih človekovih dejavnosti, ki bi ogrozile ohranitev značilnosti tega območja kot območja drstišč.

Člen 9

Obveščanje

Države članice Komisiji vsako leto pred 1. februarjem v elektronski obliki predložijo poročilo o ribolovnih dejavnostih, izvedenih na območju iz člena 4.

Komisija lahko sprejme izvedbene akte v zvezi s podrobnimi pravili glede oblike in posredovanja poročila o takšnih ribolovnih dejavnostih. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 25(2).Oddelek II

Zaprto območje za ribolov za zaščito občutljivih globokomorskih habitatov

Člen 10

Vzpostavitev zaprtih območij za ribolov

Ribolov z vlečnimi strgačami in pridnenimi vlečnimi mrežami je prepovedan v naslednjih območjih:

(a) zaprto območje za globokomorski ribolov „morski greben Lophelia pri rtu Santa Maria di Leuca“, omejeno s črtami, ki povezujejo naslednje koordinate:

 39° 27,72′ S, 18° 10,74′ V

 39° 27,80′ S, 18° 26,68′ V

 39° 11,16′ S, 18° 32,58′ V

 39° 11,16′ S, 18° 04,28′ V;

(b) zaprto območje za globokomorski ribolov „hladni ogljikovodikovi izvirki območja delte Nila“, omejeno s črtami, ki povezujejo naslednje koordinate:

 31° 30,00′ S, 33° 10,00′ V

 31° 30,00′ S, 34° 00,00′ V

 32° 00,00′ S, 34° 00,00′ V

 32° 00,00′ S, 33° 10,00′ V;

(c) zaprto območje za globokomorski ribolov „Eratosthemes Seamount“, omejeno s črtami, ki povezujejo naslednje koordinate:

 33° 00,00′ S, 32° 00,00′ V

 33° 00,00′ S, 33° 00,00′ V

 34° 00,00′ S, 33° 00,00′ V

 34° 00,00′ S, 32° 00,00′ V.

Člen 11

Zaščita občutljivih habitatov

Države članice zagotovijo, da so za zaščito občutljivih globokomorskih habitatov na območjih iz člena 10, zlasti pred vplivi katerih koli drugih dejavnosti, ki bi ogrozile ohranitev značilnosti teh habitatov, zadolženi njihovi pristojni organi.POGLAVJE II

Določitev sezone, v kateri je prepovedan ribolov delfink z uporabo naprav za združevanje rib

Člen 12

Sezona, v kateri je ribolov prepovedan

1.  Ribolov delfink (Coryphaena hippurus) z uporabo naprav za združevanje rib (v nadaljnjem besedilu: FAD) je prepovedan vsako leto med 1. januarjem in 14. avgustom.

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 lahko država članica, ki lahko dokaže, da ribiška plovila, ki plujejo pod njeno zastavo, zaradi slabega vremena niso mogla izkoristiti svojih običajnih ribolovnih dni, izgubljene dni svojih plovil pri ribolovu FAD prenese do 31. januarja naslednjega leta. V tem primeru države članice pred koncem leta Komisiji predložijo vlogo v zvezi s številom dni, ki naj bi se jih preneslo.

3.  Odstavka 1 in 2 se uporabljata tudi v upravljavski coni iz člena 26(1) Uredbe (ES) št. 1967/2006.

4.  Vloga iz odstavka 2 vsebuje naslednje podatke:

(a) poročilo, ki vsebuje podrobnosti o prenehanju zadevnih ribolovnih dejavnosti, vključno z ustreznimi podpornimi meteorološkimi podatki;

(b) ime plovila in njegovo številko v registru flote EU.

5.  Komisija o vlogah iz odstavka 2 odloči v šestih tednih od datuma prejema vloge in o odločitvi pisno obvesti državo članico.

6.  Komisija o odločitvah, sprejetih v skladu z odstavkom 5, obvesti izvršnega sekretarja GFCM. Države članice vsako leto pred 1. novembrom Komisiji pošljejo poročilo o prenosu dni, izgubljenih v predhodnem letu, kot je navedeno v odstavku 2.

7.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte v zvezi s podrobnimi pravili glede oblike in posredovanja vlog iz odstavka 4 in poročila o prenosu dni iz odstavka 6. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 25(2).

Člen 13

Dovoljenja za ribolov

Ribiškim plovilom, ki jim je dovoljeno sodelovati pri skupnem ribolovu delfink, se izda dovoljenje za ribolov v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1224/2009 in se jih z navedbo imena plovila ter njegove številke v registru flote EU vključi na seznam, ki ga zadevna država članica predloži Komisiji. Plovila s skupno dolžino manj kot 10 metrov morajo imeti dovoljenje za ribolov.

Ta zahteva se uporablja tudi za upravljavsko cono iz člena 26(1) Uredbe (ES) št. 1967/2006.

Člen 14

Zbiranje podatkov

1.  Države članice brez poseganja v Uredbo Sveta (ES) št. 199/2008 z dne 25. februarja 2008 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko ( 10 ) vzpostavijo ustrezni sistem zbiranja in obdelave podatkov o ulovu in ribolovnem naporu.

2.  Države članice vsako leto do 15. januarja poročajo Komisiji o številu plovil, udeleženih pri ribolovu, kot tudi o skupnem iztovarjanju in pretovarjanju delfink, ki so ga v predhodnem letu izvedla ribiška plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo, na vsakem geografskem podobmočju območja Sporazuma GFCM, kakor je določeno v Prilogi I.

Komisija lahko sprejme izvedbene akte v zvezi s podrobnimi pravili glede oblike in posredovanja takšnih poročil. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 25(2).

3.  Komisija podatke, ki jih je prejela od držav članic, posreduje izvršnemu sekretarju GFCM.POGLAVJE III

Ribolovno orodje

Člen 15

Najmanjša velikost mrežnega očesa v Črnem morju

1.  Najmanjša velikost mrežnega očesa za mreže, ki se uporabljajo v Črnem morju za ribolov pridnenih staležev z vlečno mrežo, je 40 mm. Ploskve mrežnega materiala, katerega očesa imajo odprtino, manjšo od 40 mm, se ne uporabljajo ali držijo na krovu.

2.  Pred 1. februarjem 2012 se mreža iz odstavka 1 nadomesti z mrežo s kvadratastimi očesi velikosti 40 mm na vreči ali, na podlagi ustrezno utemeljenega zahtevka lastnika plovila, z mrežo z rombastimi očesi velikosti 50 mm in s priznano selektivnostjo velikosti, enako ali večjo od tiste za mreže s kvadratastimi očesi velikosti 40 mm na vreči.

3.  Države članice, katerih ribiška plovila izvajajo dejavnosti ribolova pridnenih staležev z vlečno mrežo v Črnem morju, Komisiji predložijo, prvič najpozneje 16. februarja 2012 in nato vsakih šest mesecev, seznam ribiških plovil, ki izvajajo takšne dejavnosti v Črnem morju in so opremljena z mrežo s kvadratastimi očesi velikosti najmanj 40 mm na vreči ali mrežo z rombastimi očesi velikosti najmanj 50 mm, kot tudi delež, ki ga predstavljajo takšna plovila v celotni nacionalni floti, ki opravlja ribolov pridnenih staležev z vlečno mrežo.

Komisija lahko sprejme izvedbene akte v zvezi s podrobnimi pravili glede oblike in posredovanja informacij iz tega odstavka. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 25(2).

4.  Komisija podatke iz odstavka 3 posreduje izvršnemu sekretarju GFCM.

▼M1

Člen 15a

Ribolov z uporabo vlečnih in zabodnih mrež v Črnem morju

1.  Uporaba vlečnih mrež je prepovedana:

(a) v pasu treh navtičnih milj od obale, če ni dosežena izobata globine 50 metrov, ali

(b) do izobate globine 50 metrov, kadar je globina 50 metrov dosežena na krajši razdalji od obale.

2.  Države članice lahko izjemoma dovolijo, da njihova ribiška plovila lovijo na območju iz odstavka 1, tako da odobrijo odstopanja v skladu s priporočilom GFCM/36/2012/3, pri čemer morajo o vsakem tovrstnem odstopanju ustrezno obvestiti Komisijo.

3.  Kadar Komisija meni, da odstopanje, ki je bilo odobreno v skladu z odstavkom 2, ne izpolnjuje pogoja iz navedenega odstavka, lahko ob ustrezni obrazložitvi in po posvetovanju z zadevno državo članico to državo pozove k spremembi takega odstopanja.

4.  Komisija o vseh odstopanjih, odobrenih v skladu z odstavkom 2, obvesti izvršnega sekretarja GFCM.

5.  Od 1. januarja 2015 premer monofilamenta ali vrvi pri stoječih zabodnih mrežah ne presega 0,5 mm.

▼B

Člen 16

Uporaba vlečnih strgač in ribolov z vlečnimi mrežami

Uporaba vlečnih strgač in ribolov z vlečnimi mrežami pod 1 000 metrov globine sta prepovedana.

▼M1POGLAVJE IV

Ohranjanje in trajnostno izkoriščanje rdeče korale

Člen 16a

Področje uporabe

To poglavje se uporablja brez poseganja v člen 4(2) in točki (e) in (g) člena 8(1) Uredbe (ES) št. 1967/2006 ali morebitne strožje ukrepe iz Direktive Sveta 92/43/EGS ( 11 ).

Člen 16b

Minimalna globina za nabiranje

1.  Nabiranje rdeče korale je prepovedano do globine, ki je manjša od 50 metrov, dokler GFCM ne določi drugače.

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27 te uredbe in členom 18(1) do (6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 12 ), s katerimi odobri odstopanja od odstavka 1.

3.  Skupnim priporočilom, ki se predložijo na podlagi člena 18(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 v zvezi z odstopanjem iz odstavka 2 tega člena, se priložijo:

(a) podrobne informacije o nacionalnem okviru za upravljanje;

(b) znanstvene ali tehnične utemeljitve;

(c) seznam ribiških plovil ali število odobrenih dovoljenj za nabiranje rdeče korale v globini manj kot 50 metrov in

(d) seznam ribolovnih območij, kjer je tako nabiranje dovoljeno in ki so določena z geografskimi koordinatami na kopnem in morju.

Vsa skupna priporočila držav članic iz prvega pododstavka se predložijo do 29. novembra 2018.

4.  Odstopanja iz odstavka 2 tega člena se odobrijo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) vzpostavljen je primeren nacionalni okvir za upravljanje, vključno s sistemom dovoljenj za ribolov v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1224/2009, in

(b) z zadostnimi prostorsko-časovnimi prepovedmi se zagotovi, da se izkorišča le omejeno število kolonij rdeče korale.

5.  Ne glede na odstavke 2 do 4 lahko države članice v obliki prehodnega ukrepa sprejmejo ukrepe za izvajanje priporočila GFCM/35/2011/2, če:

(a) so navedeni ukrepi del primernega nacionalnega okvira za upravljanje in

(b) zadevna država članica Komisijo ustrezno obvesti o sprejetju navedenih ukrepov.

Zadevna država članica zagotovi, da se morebitna odstopanja prenehajo uporabljati najpozneje na datum začetka uporabe ustreznega delegiranega akta, sprejetega v skladu z odstavkom 2.

6.  Kadar Komisija na podlagi obvestil zadevnih držav članic, zagotovljenih v skladu s točko (b) odstavka 5, meni, da nacionalni ukrep, sprejet po 28. novembru 2015, ne izpolnjuje pogojev iz odstavka 4, lahko ob ustrezni obrazložitvi in po posvetovanju z zadevno državo članico to državo pozove k spremembi navedenega ukrepa.

7.  Komisija o ukrepih, sprejetih v skladu z odstavkoma 2 in 5, obvesti izvršnega sekretarja GFCM.

Člen 16c

Najmanjši bazalni premer kolonij

1.  Rdeče korale iz kolonij rdeče korale, katerih bazalni premer je manjši od 7 mm ob korenu, merjeno en centimeter nad osnovo kolonije, se ne nabirajo, obdržijo na krovu, pretovarjajo, iztovarjajo, premeščajo, skladiščijo, prodajajo ali razstavljajo ali ponujajo v prodajo kot surovina.

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27 te uredbe in členom 18(1) do (6) Uredbe (EU) št. 1380/2013, da z odstopanjem od odstavka 1 dovoli največje možno odstopanje v višini 10 % žive teže za premajhne (< 7 mm) kolonije rdeče korale.

3.  Skupnim priporočilom, ki se predložijo v skladu s členom 18(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 v zvezi z odstopanjem iz odstavka 2 tega člena, se priložijo znanstvene ali tehnične utemeljitve za to odstopanje.

Katero koli skupno priporočilo držav članic iz prvega pododstavka se predloži do 29. novembra 2018.

4.  Odstopanja iz odstavka 2 tega člena se odobrijo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) vzpostavljen je nacionalni okvir za upravljanje, vključno s sistemom dovoljenj za ribolov v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1224/2009;

(b) uvedeni so posebni programi spremljanja in nadzora.

5.  Ne glede na odstavke 2 do 4 lahko države članice v obliki prehodnega ukrepa sprejmejo ukrepe za izvajanje priporočila GFCM/36/2012/1, če:

(a) so navedeni ukrepi del primernega nacionalnega okvira za upravljanje in

(b) zadevna država članica Komisijo ustrezno obvesti o sprejetju navedenih ukrepov.

Zadevne države članice zagotovijo, da se morebitna odstopanja prenehajo uporabljati najpozneje na datum začetka uporabe ustreznega delegiranega akta, sprejetega v skladu z odstavkom 2.

6.  Kadar Komisija na podlagi obvestil zadevnih držav članic, zagotovljenih v skladu s točko (b) odstavka 5, meni, da nacionalni ukrep, sprejet po 28. novembru 2015, ne izpolnjuje pogojev iz odstavka 4, lahko ob ustrezni obrazložitvi in po posvetovanju z zadevno državo članico to državo pozove k spremembi navedenega ukrepa.

7.  Komisija o ukrepih, sprejetih v skladu z odstavkoma 2 in 5, obvesti izvršnega sekretarja GFCM.

Člen 16d

Orodja in naprave

1.  Edino dovoljeno orodje za nabiranje rdeče korale je kladivo, ki ga pri potapljanju uporabljajo ribiči, ki imajo dovoljenje ali so priznani s strani pristojnega nacionalnega organa.

2.  Uporaba daljinsko vodenih podvodnih naprav za nabiranje rdeče korale je prepovedana.

3.  Z odstopanjem od odstavka 2 je uporaba daljinsko vodenih podvodnih naprav, za katere je država članica pred 30. septembrom 2011 izdala dovoljenje za opazovanje in iskanje, še naprej dovoljena na območjih v jurisdikciji navedene države članice, če zadevnih naprav ni mogoče opremiti z robotskim manipulatorjem ali kakršno koli drugo napravo, ki bi omogočala rezanje in nabiranje rdeče korale.

Takšna dovoljenja prenehajo veljati ali se odvzamejo do 31. decembra 2015, razen če zadevna država članica pridobi znanstvene rezultate, ki kažejo, da uporaba daljinsko vodenih podvodnih naprav po letu 2015 ne bi negativno vplivala na trajnostno izkoriščanje rdeče korale.

4.  Z odstopanjem od odstavka 2 lahko država članica dovoli uporabo daljinsko vodenih podvodnih naprav brez robotskih manipulatorjev za opazovanje in iskanje na območjih v svoji jurisdikciji, če na podlagi nacionalnega okvira za upravljanje pridobi znanstvene rezultate, ki kažejo, da ni negativnega vpliva na trajnostno izkoriščanje rdeče korale.

Takšna dovoljenja prenehajo veljati ali se odvzamejo do 31. decembra 2015, razen če znanstvene rezultate iz prvega pododstavka potrdi GFCM.

5.  Z odstopanjem od odstavka 2 lahko država članica za omejeno obdobje, ki ne traja dlje kot do 31. decembra 2015, dovoli uporabo daljinsko vodenih podvodnih naprav za znanstvene poskusne dejavnosti v zvezi z opazovanjem in nabiranjem rdeče korale, če se te dejavnosti izvajajo pod nadzorom nacionalne raziskovalne ustanove ali v sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi ali mednarodnimi znanstvenimi organi oziroma morebitnimi drugimi ustreznimi deležniki.POGLAVJE V

Zmanjšanje vpliva ribolovnih dejavnosti na nekatere morske vrste

Člen 16e

Področje uporabe

To poglavje se uporablja brez poseganja v morebitne strožje ukrepe iz Direktive 92/43/EGS ali Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 13 ) ter brez poseganja v Uredbo Sveta (ES) št. 1185/2003 ( 14 ).

Člen 16f

Naključni ulov morskih ptic v ribolovno orodje

1.  Kapitani ribiških plovil nemudoma izpustijo morske ptice, ki so se naključno ujele v ribolovno orodje.

2.  Ribiška plovila ne prepeljejo morskih ptic na kopno, razen v okviru nacionalnih načrtov za ohranjanje morskih ptic ali za pomoč posameznim poškodovanim morskim pticam pri okrevanju ter če so bili pristojni nacionalni organi pred vrnitvijo zadevnega ribiškega plovila v pristanišče ustrezno in uradno obveščeni o nameri, da se te morske ptice prepeljejo na kopno.

Člen 16g

Naključni ulov morskih želv v ribolovno orodje

1.  Kolikor je mogoče, se z morskimi želvami, ki so se naključno ujele v ribolovno orodje, ravna pazljivo ter se jih izpusti nepoškodovane in žive.

2.  Kapitani ribiških plovil ne prepeljejo morskih želv na kopno, razen v okviru posebnega reševalnega programa ali nacionalnega programa za ohranjanje ali v primeru, da je to potrebno za reševanje posamezne poškodovane in komatozne morske želve ter pomoč pri njenem okrevanju, ter če so bili pristojni nacionalni organi pred vrnitvijo zadevnega ribiškega plovila v pristanišče ustrezno in uradno obveščeni.

3.  Ribiška plovila, ki uporabljajo zaporno plavarico za majhne pelagične vrste ali obkroževalne mreže brez zaporne vrvi za pelagične vrste, se v največji možni meri izogibajo obkrožanju morskih želv.

4.  Ribiška plovila, ki uporabljajo parangale in stoječe zabodne mreže, imajo na krovu opremo za varno ravnanje, rešitev iz mreže in izpustitev, s katero se zagotovi, da ravnanje z morskimi želvami in njihova izpustitev potekata na način, ki omogoča največ možnosti za preživetje.

Člen 16h

Naključni ulov sredozemske medvedjice (Monachus monachus)

1.  Kapitani ribiških plovil ne dvignejo na krov, pretovorijo ali iztovorijo sredozemskih medvedjic, razen če je to potrebno za njihovo reševanje in pomoč posameznim poškodovanim živalim pri okrevanju ter če so bili pred vrnitvijo zadevnega ribiškega plovila v pristanišče ustrezno in uradno obveščeni zadevni pristojni nacionalni organi.

2.  Sredozemske medvedjice, ki so se naključno ujele v ribolovno orodje, se izpustijo nepoškodovane in žive. Trupla poginulih živali se iztovorijo, pristojni nacionalni organi pa jih zasežejo za znanstvene študije ali uničijo.

Člen 16i

Naključni ulov kitov in delfinov

Ribiška plovila v morje takoj izpustijo nepoškodovane in žive, v največji možni meri, kite in delfine, ki so se naključno ujeli v ribolovno orodje in so bili pripeljani ob ribiškem plovilu.

Člen 16j

Zaščiteni morski psi in raže

1.  Vrste morskih psov in raž, navedene v Prilogi II k Protokolu o posebej zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti v Sredozemlju ( 15 ) (v nadaljnjem besedilu: Protokol k Barcelonski konvenciji), se ne obdržijo na krovu, pretovorijo, iztovorijo, premestijo, skladiščijo, prodajajo, razstavljajo ali ponujajo v prodajo.

2.  Kolikor je mogoče, ribiška plovila, ki naključno ujamejo vrste morskih psov in raž, vključene v Prilogo II k Protokolu k Barcelonski konvenciji, te nemudoma izpustijo nepoškodovane in žive.

Člen 16k

Identifikacija morskih psov

Na krovu in pred iztovarjanjem je morskim psom prepovedano odstranjevati glave in kožo. Morski psi brez glav in kože se po iztovarjanju ne smejo tržiti na trgih za prvo prodajo.POGLAVJE VI

Ukrepi za ribolov majhnih pelagičnih staležev v Jadranskem morju

Člen 16l

Upravljanje ribolovne zmogljivosti

1.  Za namene tega člena je referenčna ribolovna zmogljivost za majhne pelagične staleže določena na podlagi seznamov ribiških plovil zadevnih držav članic, ki so v skladu z odstavkom 22 priporočila GFCM/37/2013/1 bili poslani sekretariatu GFCM. Na teh seznamih so navedena vsa ribiška plovila, ki so opremljena z vlečnimi mrežami, zapornimi plavaricami ali drugimi vrstami obkroževalnih mrež brez zaporne vrvi, ki imajo dovoljenje za ribolov majhnih pelagičnih staležev in so registrirana v pristaniščih, ki so v geografskih podobmočjih 17 in 18, kot sta navedeni v Prilogi I k tej uredbi, ali izvajajo dejavnosti v geografskem podobmočju 17 ali 18 ali v obeh, čeprav so 31. oktobra 2013 registrirana v pristaniščih v drugih geografskih podobmočjih.

2.  Ribiška plovila, opremljena z vlečnimi mrežami in zapornimi plavaricami, se ne glede na skupno dolžino zadevnega plovila opredelijo kot plovila, ki dejavno lovijo majhne pelagične staleže, kadar sardela in sardon predstavljata najmanj 50 % žive teže ulova.

3.  Države članice zagotovijo, da skupna zmogljivost flote ribiških plovil, opremljenih z vlečnimi mrežami ali zapornimi plavaricami, ki dejavno lovijo majhne pelagične staleže v geografskem podobmočju 17, tako po bruto tonaži (BT) ali bruto registrski tonaži (BRT) kot po moči motorja (v kW), kot so navedene v nacionalnih registrih flot in registrih flot EU, nikoli ne preseže referenčne ribolovne zmogljivosti za majhne pelagične staleže iz odstavka 1.

4.  Države članice zagotovijo, da ribiška plovila, opremljena z vlečnimi mrežami in zapornimi plavaricami za ribolov majhnih pelagičnih staležev iz odstavka 2, ne lovijo več kot 20 ribolovnih dni na mesec in ne več kot 180 ribolovnih dni na leto.

5.  Ribiško plovilo, ki ni vključeno na seznam ribiških plovil z dovoljenjem iz odstavka 1 tega člena, ne sme loviti ali, z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013, obdržati na krovu ali iztovoriti več kot 20 % količine sardona ali sardele oziroma sardona in sardele skupaj, če ribiško plovilo opravlja ribolovno potovanje v geografskem podobmočju 17 ali 18 ali v obeh.

6.  Države članice Komisiji sporočijo vsak nov vnos na seznam ribiških plovil z dovoljenjem iz odstavka 1, črtanje s tega seznama ali njegovo spremembo, kakor hitro se tak vnos, črtanje ali sprememba zgodi. Navedene spremembe ne vplivajo na referenčno ribolovno zmogljivost iz odstavka 1. Komisija te podatke posreduje izvršnemu sekretarju GFCM.

▼BNASLOV III

NADZORNI UKREPIPOGLAVJE I

Register plovil

Člen 17

Register plovil z dovoljenjem

1.  Vsaka država članica pošlje Komisiji vsako leto pred 1. decembrom z uporabo običajnega sistema obdelave podatkov posodobljen seznam plovil skupne dolžine več kot 15 metrov, ki plujejo pod njeno zastavo ter so registrirana na njenem ozemlju in ki jim z izdajo dovoljenja za ribolov dovoli opravljati ribolov na območju Sporazuma GFCM.

2.  Seznam iz odstavka 1 vsebuje naslednje podatke:

(a) številko plovila v registru flote EU in njegovo zunanjo oznako, kakor sta opredeljeni v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 26/2004;

(b) obdobje, v katerem je dovoljen ribolov in/ali pretovarjanje;

(c) uporabljeno ribolovno orodje.

3.  Komisija posodobljen seznam vsako leto pred 1. januarjem pošlje izvršnemu sekretarju GFCM, da se lahko zadevna plovila vnesejo v register plovil GFCM s skupno dolžino več kot 15 metrov in dovoljenjem za ribolov na območju Sporazuma GFCM (v nadaljnjem besedilu: register GFCM).

4.  O vsakršni spremembi seznama iz odstavka 1 se uradno obvesti Komisija, ki to posreduje izvršnemu sekretarju GFCM, in sicer z uporabo običajnega sistema obdelave podatkov in najmanj 10 delovnih dni pred začetkom ribolovne dejavnosti plovila na območju Sporazuma GFCM.

5.  Ribiška plovila EU skupne dolžine več kot 15 metrov, ki niso na seznamu iz odstavka 1, na območju Sporazuma GFCM ne smejo loviti, obdržati na krovu, pretovarjati ali iztovarjati nobenih rib ali lupinarjev.

6.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da:

(a) je na območju Sporazuma GFCM izvajanje ribolovnih dejavnosti, v skladu s pogoji dovoljenja, dovoljeno samo plovilom, ki plujejo pod njihovo zastavo in so na seznamu iz odstavka 1 ter imajo na krovu dovoljenje za ribolov, ki jim ga izda zadevna država članica;

(b) se plovilom, ki so na območju Sporazuma GFCM ali drugje izvajala nezakonit, nereguliran in neprijavljen ribolov (v nadaljnjem besedilu: ribolov IUU), ne izda dovoljenja za ribolov, razen če novi lastniki predložijo zadostna listinska dokazila, da prejšnji lastniki in upravljavci v zvezi s plovilom nimajo več nobenega pravnega ali finančnega interesa oziroma koristi ter da nad plovilom ne izvajajo nadzora, ali da plovilo ni posredno ali neposredno udeleženo v ribolovu IUU;

(c) njihova nacionalna zakonodaja, kolikor je mogoče, lastnikom ali upravljavcem plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo in so na seznamu iz odstavka 1, prepove neposredno ali posredno sodelovanje v ribolovnih dejavnostih, ki jih na območju Sporazuma GFCM izvajajo plovila, ki niso v registru GFCM;

(d) njihova nacionalna zakonodaja, kolikor je mogoče, zahteva od lastnikov plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo in so na seznamu iz odstavka 1, da so državljani ali pravne osebe države članice zastave;

(e) njihova plovila upoštevajo vse ustrezne ohranitvene ukrepe GFCM in ukrepe GFCM za upravljanje.

7.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da se plovilom skupne dolžine več kot 15 metrov, ki niso v registru GFCM, prepove ribolov, obdržanje na krovu, pretovarjanje ter iztovarjanje rib in lupinarjev, ujetih na območju Sporazuma GFCM.

8.  Države članice Komisiji nemudoma posredujejo kakršne koli podatke, iz katerih je razvidno, da obstajajo tehtni razlogi za sum, da plovila skupne dolžine več kot 15 metrov, ki niso v registru GFCM, lovijo ali pretovarjajo ribe in lupinarje na območju Sporazuma GFCM.

▼M1POGLAVJE Ia

Obveznosti evidentiranja

Člen 17a

Nabiranje rdeče korale

Ribiška plovila z dovoljenjem za nabiranje rdeče korale imajo na krovu ladijski dnevnik, v katerem so zabeležene dnevno nabrane količine rdeče korale in ribolovna dejavnost po območjih in globinah, skupaj s številom ribolovnih dni in potopi. Ti podatki se sporočijo pristojnim nacionalnim organom v roku, določenem v členu 14(6) Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Člen 17b

Naključni ulov nekaterih morskih vrst

1.  Kapitani ribiških plovil brez poseganja v člen 15(5) Uredbe (ES) št. 1224/2009 v ribolovnem ladijskem dnevniku iz člena 14 navedene uredbe zabeležijo naslednje podatke:

(a) vsak naključni ulov in izpustitev morskih ptic;

(b) vsak naključni ulov in izpustitev morskih želv;

(c) vsak naključni ulov in izpustitev sredozemskih medvedjic;

(d) vsak naključni ulov in izpustitev kitov in delfinov;

(e) vsak naključni ulov in po potrebi izpustitev vrst morskih psov in raž, navedenih v Prilogi II ali Prilogi III k Protokolu k Barcelonski konvenciji.

2.  Nacionalna poročila, ki jih preuči SAC, morajo poleg podatkov, zabeleženih v ladijskem dnevniku, vključevati tudi:

(a) v zvezi z naključnimi ulovi morskih želv podatke o:

 vrsti ribolovnega orodja,

 času dogodka,

 času mreže v vodi,

 globini in položaju,

 ciljni vrsti,

 vrsti morske želve in

 o tem, ali so bile morske želve zavržene mrtve ali izpuščene žive;

(b) v zvezi z naključnimi ulovi kitov in delfinov podatke o:

 lastnostih ribolovnega orodja,

 času dogodka,

 položaju (glede na geografska podobmočja ali statistična območja, kot so opredeljena v Prilogi I k tej uredbi), in

 o tem, ali gre za delfina ali drugo vrsto kitov in delfinov.

3.  Države članice do 31. decembra 2015 določijo pravila iz odstavka 1 glede beleženja naključnega ulova za kapitane ribiških plovil, za katere ne velja obveznost vodenja ribolovnega ladijskega dnevnika v skladu s členom 14 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

▼BPOGLAVJE II

Ukrepi države pristanišča

Člen 18

Področje uporabe

To poglavje se uporablja za ribiška plovila tretjih držav.

Člen 19

Predhodno obvestilo

Z odstopanjem od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1005/2008 je rok za predhodno uradno obvestilo najmanj 72 ur pred predvidenim prihodom v pristanišče.

Člen 20

Inšpekcijski pregledi v pristaniščih

1.  Ne glede na člen 9(1) Uredbe (ES) št. 1005/2008 države članice v svojih določenih pristaniščih vsako leto izvedejo inšpekcijske preglede najmanj 15 % iztovarjanj in pretovarjanj.

2.  Ne glede na člen 9(2) Uredbe (ES) št. 1005/2008 se ribiška plovila, ki v pristanišče države članice priplujejo brez predhodnega dovoljenja, v vsakem primeru inšpekcijsko pregledajo.

Člen 21

Postopek inšpekcijskega pregleda

Pri inšpekcijskih pregledih v pristaniščih se poleg zahtev iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1005/2008 upoštevajo tudi zahteve iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 22

Zavrnitev uporabe pristanišča

1.  Države članice plovilu tretje države ne dovolijo uporabe svojih pristanišč za iztovarjanje, pretovarjanje ali predelavo ribiških proizvodov, ulovljenih na območju Sporazuma GFCM, in mu zavrnejo dostop do pristaniških storitev, med drugim do storitev oskrbe z gorivom in obnovitve zalog, če plovilo:

(a) ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe;

(b) je na seznamu, ki ga sprejme regionalna organizacija za upravljanje ribištva, in sicer plovil, ki so opravljala ali podpirala ribolov IUU, ali

(c) nima veljavnega dovoljenja za ribolov ali za dejavnosti, povezane z ribolovom, na območju Sporazuma GFCM.

Z odstopanjem od prvega pododstavka državam članicam nič ne preprečuje, da v primerih višje sile ali stiske v smislu člena 18 Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu ( 16 ) plovilu tretje države dovolijo uporabo svojih pristanišč za storitve, ki so nujno potrebne za rešitev takih razmer.

2.  Odstavek 1 se uporablja poleg določb o zavrnitvi uporabe pristanišča iz člena 4(2) ter člena 37(5) in (6) Uredbe (ES) št. 1005/2008.

3.  Če je država članica zavrnila uporabo svojih pristanišč plovilu iz tretje države v skladu z odstavkom 1 ali 2, o takem ukrepu takoj uradno obvesti kapitana plovila, državo zastave, Komisijo in izvršnega sekretarja GFCM.

4.  Če razlogi za zavrnitev iz odstavka 1 ali 2 ne pridejo več v poštev, država članica svojo zavrnitev umakne in o tem umiku uradno obvesti naslovnike iz odstavka 3.NASLOV IV

SODELOVANJE, OBVEŠČANJE IN POROČANJE

Člen 23

Sodelovanje in obveščanje

1.  Komisija in države članice sodelujejo in izmenjujejo podatke z izvršnim sekretarjem GFCM, zlasti tako, da:

(a) zahtevajo podatke iz ustreznih zbirk podatkov in jih vanje vnašajo;

(b) zahtevajo sodelovanje in sodelujejo z namenom spodbujanja učinkovitega izvajanja te uredbe.

2.  Države članice zagotovijo, da njihovi nacionalni informacijski sistemi, povezani z ribištvom, ob upoštevanju ustreznih zahtev glede zaupnosti omogočajo neposredno elektronsko izmenjavo podatkov o inšpekcijskih pregledih v državi pristanišča iz naslova III med njimi in izvršnim sekretarjem GFCM.

3.  Države članice sprejmejo ukrepe za elektronsko izmenjavo podatkov med ustreznimi nacionalnimi agencijami in za uskladitev dejavnosti takšnih agencij pri izvajanju ukrepov iz poglavja II naslova III.

4.  Države članice vzpostavijo seznam kontaktnih točk za namene te uredbe, ki ga brez odlašanja elektronsko posredujejo Komisiji in izvršnemu sekretarju ter pogodbenicam GFCM.

5.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte v zvezi s podrobnimi pravili glede sodelovanja in izmenjave informacij. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 25(2).

▼M1

Člen 23a

Sporočanje ustreznih podatkov Komisiji

1.  Zadevne države članice vsako leto do 15. decembra Komisiji predložijo:

(a) podatke o rdeči korali iz člena 17a in

(b) v elektronskem poročilu količino naključno ulovljenih in izpuščenih morskih ptic, morskih želv, sredozemskih medvedjic, kitov in delfinov ter morskih psov in raž, pa tudi vse ustrezne podatke, ki se sporočajo v skladu s točkami (a), (b), (c), (d) oziroma (e) člena 17b(1).

2.  Komisija podatke iz odstavka 1 vsako leto do 31. decembra posreduje izvršnemu sekretarju GFCM.

3.  Države članice Komisiji sporočijo morebitne spremembe seznama pristanišč, določenih za iztovarjanje nabrane rdeče korale v skladu z odstavkom 5 priporočila GFCM/36/2012/1.

4.  Države članice vzpostavijo zadostne sisteme spremljanja, da bi zbirale zanesljive podatke o vplivu ribiških plovil, ki lovijo trneža s stoječimi zabodnimi mrežami, na populacijo kitov in delfinov v Črnem morju, ter te podatke predložijo Komisiji.

5.  Države članice Komisijo obvestijo o morebitnih spremembah zemljevidov in seznamov geografskih položajev, ki določajo položaje votlin sredozemskih medvedjic, kot so navedeni v odstavku 6 priporočila GFCM/35/2011/5.

6.  Komisija podatke iz odstavkov 3, 4 in 5 takoj posreduje izvršnemu sekretarju GFCM.

7.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte glede oblike in posredovanja podatkov iz odstavkov 1, 3, 4 in 5. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 25(2).

Člen 23b

Kontrola, spremljanje in nadzor ribolova majhnih pelagičnih staležev v Jadranskem morju

1.  Države članice vsako leto do 1. oktobra Komisiji sporočijo načrte in programe za zagotavljanje skladnosti s členom 16l s pomočjo zadostnega spremljanja in poročanja, zlasti o mesečnem ulovu in uporabljenem ribolovnem naporu.

2.  Komisija podatke iz odstavka 1 vsako leto najpozneje do 30. oktobra posreduje izvršnemu sekretarju GFCM.

▼B

Člen 24

Poročanje o statističnih matrikah

1.  Države članice vsako leto pred 1. majem izvršnemu sekretarju GFCM predložijo podatke za naloge 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 in 1.5 statistične matrike GFCM, kakor so določene v oddelku C Priloge III.

2.  Države članice za predložitev podatkov iz odstavka 1 uporabijo sistem GFCM za vnos podatkov ali kateri koli drug ustrezen standard in protokol za predložitev podatkov, ki ga določi izvršni sekretar GFCM in ki je na voljo na spletni strani GFCM.

3.  Države članice obvestijo Komisijo o podatkih, ki so jih predložile na podlagi tega člena.

Komisija lahko sprejme izvedbene akte v zvezi s podrobnimi pravili glede oblike in posredovanja podatkov iz tega člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 25(2).NASLOV V

KONČNE DOLOČBE

Člen 25

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga Odbor za ribištvo in ribogojstvo, ustanovljen v skladu s členom 30(1) Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 26

Prenos pooblastila

Na Komisijo se prenese pooblastilo, da v skladu s členom 27, kolikor je to potrebno, da se za Unijo zavezujoče spremembe obstoječih ukrepov GFCM, ki so že bili preneseni v pravo Unije, prenesejo v pravo Unije, sprejme delegirane akte, z namenom spremeniti določbe te uredbe glede:

(a) zagotavljanja podatkov izvršnemu sekretarju GFCM v skladu s členom 15(4);

(b) posredovanja seznama plovil z dovoljenjem izvršnemu sekretarju GFCM v skladu s členom 17;

(c) ukrepov države pristanišča iz členov 18 do 22;

(d) sodelovanja, obveščanja in poročanja iz členov 23 in 24;

(e) tabele, zemljevida in geografskih koordinat geografskih podobmočij GFCM (v nadaljnjem besedilu: GSA) iz Priloge I;

(f) postopkov inšpekcijskega pregleda plovil v državi pristanišča iz Priloge II in

(g) statističnih matrik GFCM iz Priloge III.

Člen 27

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz ►M1  členov 16b, 16c in 26 ◄ se prenese na Komisijo za obdobje treh let od ►M1  28. novembra 2015 ◄ . Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje šest mesecev pred koncem triletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.  Pooblastilo iz ►M1  členov 16b, 16c in 26 ◄ lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s ►M1  členi 16b, 16c in 26 ◄ , začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 28

Spremembe Uredbe (ES) št. 1967/2006

Uredba (ES) št. 1967/2006 se spremeni:

1. v členu 4 se črta odstavek 3;

2. v členu 9 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.  Za vlečne mreže, razen za tiste iz odstavka 4, je najmanjša velikost mrežnih očes vsaj:

(a) mreža s kvadratastimi očesi velikosti 40 mm na vreči ali

(b) na podlagi ustrezno utemeljene zahteve lastnika plovila, mreža z rombastimi očesi velikosti 50 mm, ki ima priznano selektivnost velikosti, ki je enaka ali večja od selektivnosti velikosti mreže iz točke (a).

Ribiškim plovilom se dovoli uporabljati in imeti na krovu samo eno izmed obeh vrst mrež.

Komisija do 30. junija 2012 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju tega odstavka, na podlagi katerega, kot tudi na podlagi podatkov, ki jih do 31. decembra 2011 posredujejo države članice, po potrebi predlaga ustrezne spremembe.“;

3. člen 24 se črta;

4. v členu 27 se črtata odstavka 1 in 4.

Člen 29

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

A.    Tabela GSA GFCMPODOBMOČJE FAO

STATISTIČNI RAZDELKI FAO

GSA

ZAHODNO

1.1  BALEARI

1  severno Alboransko morje

2  otok Alboran

3  južno Alboransko morje

4  Alžirija

5  Balearski otoki

6  severna Španija

11.1  Sardinija (zahod)

1.2  LEVJI ZALIV

7  Levji zaliv

1.3  SARDINIJA

8  Korzika

9  Ligursko in severno Tirensko morje

10  južno Tirensko morje

11.2  Sardinija (vzhod)

12  severna Tunizija

OSREDNJE

2.1  JADRANSKO MORJE

17  severno Jadransko morje

18  južno Jadransko morje (del)

2.2  JONSKO MORJE

13  zaliv Hammamet

14  zaliv Gabes

15  Malta

16  južno od Sicilije

18  južno Jadransko morje (del)

19  zahodno Jonsko morje

20  vzhodno Jonsko morje

21  južno Jonsko morje

VZHODNO

3.1  EGEJSKO MORJE

22  Egejsko morje

23  otok Kreta

3.2  LEVANTSKO MORJE

24  severno Levantsko morje

25  Ciper

26  južno Levantsko morje

27  Levantsko morje

ČRNO MORJE

4.1  MARMARSKO MORJE

28  Marmarsko morje

4.2  ČRNO MORJE

29  Črno morje

4.3  AZOVSKO MORJE

30  Azovsko morje

B.    Zemljevid GSA GFCM (GFCM, 2009)

image

—   Statistični razdelki FAO (rdeče) – GSA GFCM (črno)

01 – severno Alboransko morje

02 – otok Alboran

03 – južno Alboransko morje

04 – Alžirija

06 – severna Španija

06 – severna Španija

07 – Levji zaliv

08 – Korzika

09 – Ligursko in severno Tirensko morje

10 – južno in osrednje Tirensko morje

11.1 – Sardinija (zahod)

11.2 – Sardinija (vzhod)

12 – severna Tunizija

13 – zaliv Hammamet

14 – zaliv Gabes

15 – Malta

16 – južno od Sicilije

17 – severno Jadransko morje

18 – južno Jadransko morje

19 – zahodno Jonsko morje

20 – vzhodno Jonsko morje

21 – južno Jonsko morje

22 – Egejsko morje

23 – otok Kreta

24 – severno Levantsko morje

25 – Ciper

26 – južno Levantsko morje

27 – Levantsko morje

28 – Marmarsko morje

29 – Črno morje

30 – Azovsko morje

C.    Geografske koordinate za GSA GFCM (GFCM, 2009)GSAs

MEJE

1

obala

36° N 5° 36′ W

36° N 3° 20′ W

36° 05′ N 3° 20′ W

36° 05′ N 2° 40′ W

36° N 2° 40′ W

36° N 1° 30′ W

36° 30′ N 1° 30′ W

36° 30′ N 1° W

37° 36′ N 1° W

2

36° 05′ N 3° 20′ W

36° 05′ N 2° 40′ W

35° 45′ N 3° 20′ W

35° 45′ N 2° 40′ W

3

obala

36° N 5° 36′ W

35° 49′ N 5° 36′ W

36° N 3° 20′ W

35° 45′ N 3° 20′ W

35° 45′ N 2° 40′ W

36° N 2° 40′ W

36° N 1° 13′ W

meja med Marokom in Alžirijo

4

obala

36° N 2° 13′ W

36° N 1° 30′ W

36° 30′ N 1° 30′ W

36° 30′ N 1° W

37° N 1° W

37° N 0° 30′ E

38° N 0° 30′ E

38° N 8° 35′ E

meja med Alžirijo in Tunizijo

meja med Marokom in Alžirijo

5

38° N 0° 30′ E

39° 30′ N 0° 30′ E

39° 30′ N 1° 30′ W

40° N 1° 30′ E

40° N 2° E

40° 30′ N 2° E

40° 30′ N 6° E

38° N 6° E

6

obala

37° 36′ N 1° W

37° N 1° W

37° N 0° 30′ E

39° 30′ N 0° 30′ E

39° 30′ N 1° 30′ W

40° N 1° 30′ E

40° N 2° E

40° 30′ N 2° E

40° 30′ N 6° E

41° 47′ N 6° E

42° 26′ N 3° 09′ E

7

obala

42° 26′ N 3° 09′ E

41° 20′ N 8° E

meja med Francijo in Italijo

8

43° 15′ N 7° 38′ E

43° 15′ N 9° 45′ E

41° 18′ N 9° 45′ E

41° 20′ N 8° E

41° 18′ N 8° E

9

obala

meja med Francijo in Italijo

43° 15′ N 7° 38′ E

43° 15′ N 9° 45′ E

41° 18′ N 9° 45′ E

41° 18′ N 13° E

10

obala (vključno s severno Sicilijo)

41° 18′ N 13° E

41° 18′ N 11° E

38° N 11° E

38° N 12° 30′ E

11

41° 47′ N 6° E

41° 18′ N 6° E

41° 18′ N 11° E

38° 30′ N 11° E

38° 30′ N 8° 30′ E

38° N 8° 30′ E

38° N 6°

12

obala

meja med Alžirijo in Tunizijo

38° N 8° 30′ E

38° 30′ N 8° 30′ E

38° 30′ N 11° E

38° N 11° E

37° N 12° E

37° N 11° 04′E

13

obala

37° N 11° 04′E

37° N 12° E

35° N 13° 30′ E

35° N 11° E

14

obala

35° N 11° E

35° N 15° 18′ E

meja med Tunizijo in Libijo

15

36° 30′ N 13° 30′ E

35° N 13° 30′E

35° N 15° 18′ E

36° 30′ N 15° 18′ E

16

obala

38° N 12° 30′ E

38° N 11° E

37° N 12° E

35° N 13° 30′ E

36° 30′ N 13° 30′ E

36° 30′ N 15° 18′ E

37° N 15° 18′ E

17

obala

41° 55′ N 15° 08′ E

meja med Hrvaško in Črno goro

18

obala (na obeh straneh)

41° 55′ N 15° 08′ E

40° 04′ N 18° 29′ E

meja med Hrvaško in Črno goro

meja med Albanijo in Grčijo

19

obala (vključno z zahodno Sicilijo)

40° 04′ N 18° 29′ E

37° N 15° 18′ E

35° N 15° 18′ E

35° N 19° 10′ E

39° 58′ N 19° 10′ E

20

obala

meja med Albanijo in Grčijo

39° 58′ N 19° 10′ E

35° N 19° 10′ E

35° N 23° E

36° 30′ N 23° E

21

obala

meja med Tunizijo in Grčijo

35° N 15° 18′ E

35° N 23° E

34° N 23° E

34° N 25° 09′ E

meja med Libijo in Egiptom

22

obala

36° 30′ N 23° E

36° N 23° E

36° N 26° 30′ E

34° N 26° 30′ E

34° N 29° E

36° 43′ N 29° E

23

36° N 23° E

36° N 26° 30′ E

34° N 26° 30′ E

34° N 23° E

24

obala

36° 43′ N 29° E

34° N 29° E

34° N 32° E

35° 47′ N 32° E

35° 47′ N 35° E

meja med Turčijo in Sirijo

25

35° 47′ N 32° E

34° N 32° E

34° N 35° E

35° 47′ N 35° E

26

obala

meja med Libijo in Egiptom

34° N 25° 09′ E

34° N 34° 13′ E

meja med Egiptom in Gazo

27

obala

meja med Egiptom in Gazo

34° N 34° 13′ E

34° N 35° E

35° 47′ N 35° E

meja med Turčijo in Sirijo

28

 

29

 

30

 
PRILOGA II

Postopki inšpekcijskega pregleda plovil v državi pristanišča

1.   Identifikacija plovila

Pristaniški inšpektorji:

(a) preverijo, da je uradna dokumentacija na krovu veljavna, po potrebi z ustrezno navezavo stikov z državo zastave ali s pomočjo mednarodnih evidenc plovil;

(b) po potrebi zagotovijo uradni prevod dokumentacije;

(c) preverijo, da so ime plovila, zastava, kakršna koli zunanja identifikacijska številka in oznake (ter, če je na voljo, identifikacijska številka ladje, ki jo dodeli Mednarodna pomorska organizacija (v nadaljnjem besedilu: IMO)) ter mednarodni radijski klicni znak pravilni;

(d) preverijo, kolikor je to mogoče, ali je plovilo spremenilo ime in/ali zastavo, in po potrebi zabeležijo prejšnje(-a) ime(-na) in zastavo(-e);

(e) zabeležijo pristanišče registracije, ime in naslov lastnika (in upravljavca ter upravičenega lastnika, če to ni lastnik), zastopnika in kapitana plovila, vključno z enotno identifikacijsko številko družbe in registriranega lastnika, če je na voljo, ter

(f) zabeležijo imena in naslove morebitnih prejšnjih lastnikov v zadnjih petih letih.

2.   Dovoljenja

Pristaniški inšpektorji preverijo, da so dovoljenja za ribolov ali prevoz rib in ribiških proizvodov skladna s podatki, pridobljenimi v skladu s točko 1, in preverijo trajanje dovoljenj ter njihovo veljavnost glede območij, vrst in ribolovnih orodij.

3.   Druga dokumentacija

Pristaniški inšpektorji pregledajo vso zadevno dokumentacijo, vključno z dokumenti v elektronski obliki. Zadevna dokumentacija lahko vključuje ladijske dnevnike, predvsem ribolovni ladijski dnevnik, ter seznam posadke, natovorne načrte in skice ali opise skladišč za ribe, če so na voljo. Taka skladišča ali prostori se lahko pregledajo, da se preveri, ali sta njihova velikost in zasnova v skladu s temi skicami ali opisi in ali je natovarjanje v skladu z natovornimi načrti. Kadar je primerno, ta dokumentacija vsebuje tudi dokumente o ulovu ali trgovinske listine, ki jih izdajo regionalne organizacije za upravljanje ribištva.

4.   Ribolovno orodje

(a) Pristaniški inšpektorji preverijo, da je ribolovno orodje na krovu v skladu s pogoji dovoljenj. Orodje se lahko pregleda tudi z namenom, da se preveri, ali med drugim glede velikosti mrežnih očes (in morebitnih naprav), dolžine mrež in velikosti trnkov ustreza veljavnim predpisom in ali so identifikacijske oznake orodja v skladu z oznakami, ki so dovoljene za plovilo.

(b) Pristaniški inšpektorji lahko tudi preiščejo plovilo, da ugotovijo, ali je na njem ribolovno orodje, ki je natovorjeno tako, da ga je težko opaziti, ali ribolovno orodje, ki je kako drugače nezakonito.

5.   Ribe in ribiški proizvodi

(a) Pristaniški inšpektorji čim podrobneje pregledajo, ali so bili ribe in ribiški proizvodi na krovu pridobljeni v skladu s pogoji iz veljavnih dovoljenj. Pristaniški inšpektorji pri tem pregledajo ribolovni ladijski dnevnik in predložena poročila, vključno s tistimi, ki so bila morebiti poslana prek sistema za spremljanje plovil.

(b) Pristaniški inšpektorji lahko pregledajo ribe v skladišču ali med iztovarjanjem, da določijo količine in vrste rib na krovu. Pri tem lahko pristaniški inšpektorji odprejo škatle, v katerih so ribe predpakirane, in prestavijo ribe ali škatle, da se prepričajo, ali je skladišče za ribe v dobrem stanju.

(c) Če plovilo iztovarja ribe, lahko pristaniški inšpektorji preverijo iztovorjene vrste in količine. Tako preverjanje lahko vključuje vrsto proizvoda, živo težo (na podlagi količin iz ladijskega dnevnika) in pretvorbeni faktor, uporabljen pri preračunu predelane teže v živo težo. Pristaniški inšpektorji lahko pregledajo tudi morebitne količine, obdržane na krovu.

(d) Pristaniški inšpektorji lahko pregledajo količino in sestavo vsega ulova na krovu, vključno z vzorčenjem.

6.   Preverjanje ribolova IUU

Uporablja se člen 11 Uredbe (ES) št. 1005/2008.

7.   Poročilo

Po opravljenem inšpekcijskem pregledu inšpektor pripravi pisno poročilo in ga podpiše ter en izvod predloži kapitanu plovila.

8.   Rezultati inšpekcijskih pregledov v državi pristanišča

Rezultati inšpekcijskih pregledov v državi pristanišča vključujejo vsaj naslednje informacije:

1. Podatki o inšpekcijskem pregledu

 inšpekcijski organ (naziv inšpekcijskega organa ali nadomestnega organa, ki ga imenuje organ),

 ime inšpektorja,

 datum in ura inšpekcijskega pregleda,

 pristanišče inšpekcijskega pregleda (kraj, kjer se inšpekcijski pregled plovila izvede) in

 datum (datum zaključka poročila).

2. Identifikacija plovila

 ime plovila,

 vrsta plovila,

 vrsta orodja,

 zunanja identifikacijska številka (številka na boku plovila) in številka IMO (če je na voljo) ali druga ustrezna številka,

 mednarodni radijski klicni znak,

 številka MMSI (Maritime Mobile Service Identity – identifikacijska številka pomorske mobilne postaje), če je na voljo,

 država zastave (država, v kateri je plovilo registrirano),

 morebitna prejšnja imena in zastave,

 domače pristanišče (pristanišče registracije plovila) in prejšnja domača pristanišča,

 lastnik plovila (ime, naslov, kontaktni podatki),

 upravičeni lastnik plovila, če to ni lastnik plovila (ime, naslov, kontaktni podatki),

 upravljavec plovila, ki je odgovoren za uporabo plovila, če to ni lastnik plovila (ime, naslov, kontaktni podatki),

 zastopnik plovila (ime, naslov, kontaktni podatki),

 imena in naslovi morebitnih prejšnjih lastnikov,

 ime, državljanstvo ter kvalifikacije kapitana in ribiškega kapitana na področju pomorstva ter

 seznam posadke.

3. Dovoljenja za ribolov (dovoljenja za gospodarski ribolov/ribolovne karte)

 dovoljenja plovil za ribolov ali prevoz rib in ribiških proizvodov,

 države, ki so izdale dovoljenja,

 pogoji dovoljenja, vključno z območji in trajanjem,

 zadevna regionalna organizacija za upravljanje ribištva,

 območja, področje uporabe in trajanje dovoljenj,

 podrobnosti odobrene dodelitve: kvota, ribolovni napor ali drugo,

 odobrene vrste, prilov in ribolovno orodje ter

 evidence in dokumenti v zvezi s pretovarjanjem (kjer je primerno).

4. Podatki o ribolovnem potovanju

 datum, ura, cona in kraj začetka trenutnega ribolovnega potovanja,

 obiskana območja (vstop in izstop iz različnih območij),

 dejavnosti pretovarjanja na morju (datum, vrste, kraj, količina pretovorjenih rib),

 zadnje obiskano pristanišče,

 datum in ura zaključka trenutnega ribolovnega potovanja ter

 morebitno predvideno naslednje pristanišče postanka.

5. Rezultat inšpekcijskega pregleda ulova

 začetek in konec raztovarjanja (uri in datum),

 vrste rib,

 vrsta proizvoda,

 živa teža (na podlagi količin iz ladijskega dnevnika),

 zadevni pretvorbeni faktor,

 predelana teža (iztovorjene količine po vrstah in obliki),

 enakovredna živa teža (iztovorjena količina, enakovredna živi teži, izračunana kot „teža proizvoda, pomnožena s pretvorbenim faktorjem“),

 predvideni namembni kraj rib in ribiških proizvodov, ki so bili pregledani, ter

 količina in vrste morebitnih rib na krovu.

6. Rezultati inšpekcijskega pregleda orodja

 podrobnosti o vrstah orodja.

7. Sklepne ugotovitve

 sklepne ugotovitve inšpekcijskega pregleda, vključno z navedbo domnevnih kršitev ter zadevnih pravil in ukrepov. Taki dokazi se priložijo poročilu o inšpekcijskem pregledu.
PRILOGA III

A.    Razčlenitev ladjevja GFCM/SACSkupine

< 6 metrov

6 do 12 metrov

12 do 24 metrov

Več kot 24 metrov

1.  Večnamenska majhna plovila brez motorja

A

 

 

2.  Večnamenska majhna plovila z motorjem

B

C

 

 

3.  Plovila z vlečnimi mrežami

 

D

E

F

4.  Plovila z zapornimi plavaricami

 

G

H

5.  Parangalke

 

I

6.  Plovila s pelagičnimi vlečnimi mrežami

 

J

7.  Plovila za ribolov tunov s potegalkami

 

 

K

8.  Plavajoči bagri

 

L

 

9.  Večnamenska plovila

 

 

M

Opis segmentov:

A

Večnamenska majhna plovila brez motorja – vsa plovila, krajša od 12 metrov (skupna dolžina) brez motorja (veter ali pogon).

B

Večnamenska majhna plovila z motorjem, krajša od 6 metrov – vsa plovila, krajša od 6 metrov (skupna dolžina) z motorjem.

C

Večnamenska majhna plovila z motorjem, dolga od 6 do 12 metrov – vsa plovila, dolga od 6 do 12 metrov (skupna dolžina), z motorjem, ki med letom uporabljajo različna orodja, pri čemer nobeno orodje ne prevladuje, ali uporabljajo orodje, ki ni predvideno v tej razvrstitvi.

D

Plovila z vlečnimi mrežami, krajša od 12 metrov – vsa plovila, krajša od 12 metrov (skupna dolžina), pri katerih ribolov s pridneno vlečno mrežo predstavlja več kot 50 odstotkov njihovega napora.

E

Plovila z vlečnimi mrežami, dolga od 12 do 24 metrov – vsa plovila, dolga od 12 do 24 metrov (skupna dolžina), pri katerih ribolov s pridneno vlečno mrežo predstavlja več kot 50 odstotkov njihovega napora.

F

Plovila z vlečnimi mrežami, daljša od 24 metrov – vsa plovila, daljša od 24 metrov (skupna dolžina), pri katerih ribolov s pridneno vlečno mrežo predstavlja več kot 50 odstotkov njihovega napora.

G

Plovila z zapornimi plavaricami od 6 do 12 metrov – vsa plovila, dolga od 6 do 12 metrov (skupna dolžina), pri katerih ribolov z zaporno plavarico predstavlja več kot 50 odstotkov njihovega napora.

H

Plovila z zapornimi plavaricami, daljša od 12 metrov – vsa plovila, daljša od 12 metrov (skupna dolžina), pri katerih ribolov z zaporno plavarico predstavlja več kot 50 odstotkov njihovega napora, razen plovil, ki kadar koli v letu uporabljajo potegalke za tune.

I

Parangalke, daljše od 6 metrov – vsa plovila, daljša od 6 metrov (skupna dolžina), pri katerih ribolov s parangali predstavlja več kot 50 odstotkov njihovega napora.

J

Plovila s pelagičnimi vlečnimi mrežami, daljša od 6 metrov – vsa plovila, daljša od 6 metrov (skupna dolžina), pri katerih ribolov s pelagičnimi vlečnimi mrežami predstavlja več kot 50 odstotkov njihovega napora.

K

Plovila za ribolov tunov s potegalkami – vsa plovila, ki kadar koli v letu uporabljajo potegalke za tune.

L

Plavajoči bagri, daljši od 6 metrov – vsa plovila, daljša od 6 metrov (skupna dolžina), pri katerih ribolov s strgačo predstavlja več kot 50 odstotkov njihovega napora.

M

Večnamenska plovila, daljša od 12 metrov – vsa plovila, daljša od 12 metrov (skupna dolžina), ki med letom uporabljajo različna orodja, pri čemer nobeno orodje ne prevladuje, ali uporabljajo orodje, ki ni predvideno v tej razvrstitvi.

Opomba: Za zbiranje podatkov so na voljo vsa polja. Pri poljih iz zgornje tabele, ki ostanejo prazna, se šteje, da verjetno ni pomembnega števila zadevnih plovil. Vendar pa je priporočljivo, če je to potrebno, da se podatki v „praznih poljih“ združijo z najustreznejšim sosednjim „sivim poljem“.

B.    Tabela o meritvah nominalnega ribolovnega naporaOrodje

Število in dimenzija

Zmogljivost

Dejavnost

Nominalni napor (1)

Strgača (za mehkužce)

Odprta usta, širina ust

BT – bruto tona

Čas ribolova

Strgano na morskem dnu (2)

Vlečna mreža (vključno s strgačami za bokoplute)

Vrsta vlečne mreže (pelagična, pridnena)

BT in/ali BRT

Moč motorja

Velikost mrežnega očesa

Velikost mreže (širina ust)

Hitrost

BT – bruto tona

Čas ribolova

BT × dnevi

BT × ure

kW × dnevi

Zaporna plavarica

Dolžina in globina mreže

BT – bruto tona

Jakost svetlobe

Število majhnih čolnov

BT – bruto tona

Dolžina in globina mreže

Čas iskanja

Dejavnost

BT × Ribiške dejavnosti

Dolžina mreže × ribiške dejavnosti

Mreže

Vrsta mreže (npr. trislojna mreža, zabodna mreža itd.)

Dolžina mreže (uporabljena v pravilih)

BT – bruto tona

Površina mreže

Velikost mrežnega očesa

Dolžina in globina mreže

Čas ribolova

Dolžina mreže × dnevi

Površina×dnevi

Parangali

Število trnkov

BT – bruto tona

Število enot parangalov

Značilnosti trnkov

Vaba

Število trnkov

Število enot parangalov

Čas ribolova

Število trnkov × ure

Število trnkov × dnevi

Število enot parangalov × dnevi/ure

Vabe

BT

Število vab

Čas ribolova

Število vab × dnevi

Zaporna plavarica/FAD

Število FAD

Število FAD

Število potovanj

Število FAD × število potovanj

(1)   Ukrepi napora, ki ne vključujejo časovne dejavnosti, se morajo nanašati na določeno obdobje (tj. na leto).

(2)   Nanašati bi se moralo na določeno območje (z navedbo površine), da se oceni ribolovna intenzivnost (napor/km2) in da se napor poveže s staleži, ki se lovijo.

C.    Naloga 1 GFCM – Operativne enote

image( 1 ) UL C 354, 28.12.2010, str. 71.

( 2 ) Stališče Evropskega parlamenta z dne 8. marca 2011 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in stališče Sveta v prvi obravnavi z dne 20. oktobra 2011. Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2011.

( 3 ) UL L 190, 4.7.1998, str. 34.

( 4 ) UL L 409, 30.12.2006, str. 9, kakor je bila nadomeščena s popravkom (UL L 36, 8.2.2007, str. 6).

( 5 ) UL L 286, 29.10.2008, str. 1.

( 6 ) UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

( 7 ) UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

( 8 ) UL L 5, 9.1.2004, str. 25.

( 9 ) UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

( 10 ) UL L 60, 5.3.2008, str. 1.

( 11 ) Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

( 12 ) Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

( 13 ) Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

( 14 ) Uredba Sveta (ES) št. 1185/2003 z dne 26. junija 2003 o odstranjevanju plavuti morskih psov na krovu plovil (UL L 167, 4.7.2003, str. 1).

( 15 ) UL L 322, 14.12.1999, str. 3.

( 16 ) UL L 179, 23.6.1998, str. 3.

Top