EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R1225-20130701

Consolidated text: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1225/2011 z dne 28. novembra 2011 za člene 42 do 52, 57 in 58 Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (kodificirano besedilo)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1225/2013-07-01

2011R1225 — SL — 01.07.2013 — 001.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1225/2011

z dne 28. novembra 2011

za člene 42 do 52, 57 in 58 Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti

(kodificirano besedilo)

(UL L 314, 29.11.2011, p.20)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 504/2013 z dne 31. maja 2013

  L 147

1

1.6.2013

►M2

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 519/2013 z dne 21. februarja 2013

  L 158

74

10.6.2013
▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1225/2011

z dne 28. novembra 2011

za člene 42 do 52, 57 in 58 Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti

(kodificirano besedilo)EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti ( 1 ),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2290/83 z dne 29. julija 1983 o določbah za izvajanje členov 50 do 59b, 63a in 63b Uredbe Sveta (EGS) št. 918/83 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti ( 2 ) je bila večkrat ( 3 ) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik, –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:POGLAVJE I

PODROČJE UPORABE

Člen 1

Ta uredba predpisuje določbe za izvajanje členov 42 do 52, 57 in 58 Uredbe (ES) št 1186/2009.POGLAVJE II

SPLOŠNE DOLOČBEODDELEK 1

Obveznosti podjetij ali organizacij, ki se jim blago dobavlja

Člen 2

1.  Uvoz izobraževalnega, znanstvenega in kulturnega gradiva iz členov 43, 44(1) in 45 Uredbe (ES) št. 1186/2009, v nadaljevanju imenovanega „blago“, brez uvoznih dajatev, nalaga zavodu ali organizaciji, ki se ji blago dobavlja, obveznosti:

(a) da pošlje zadevno blago neposredno na deklarirani namembni kraj;

(b) da ga vnese v svoj inventar;

(c) da olajša preverjanje, ki je po mnenju pristojnih organov potrebno za zagotovitev, da pogoji za odobritev uvoza brez uvoznih dajatev so ali ostanejo izpolnjeni.

Poleg tega se v primeru blaga iz členov 44(1) in 45 Uredbe (ES) št. 1186/2009 zavodu ali organizaciji, ki se ji blago dobavlja, naloži obveznost da uporablja to blago izključno v nekomercialne namene v smislu točke (b) člena 46 navedene uredbe.

2.  Vodje podjetij ali organizacij, ki se jim blago dobavlja, ali njihovi pooblaščeni zastopniki dajo pristojnim organom izjavo, da se zavedajo raznih obveznosti iz odstavka 1, in se zavezujejo, da jih bodo izpolnjevali.

Pristojni organi lahko zahtevajo, da se izjava iz prvega pododstavka predloži za vsak uvoz posebej,za več uvozov skupaj ali za vse uvoze, ki jih bo opravilo podjetje ali organizacija, ki se ji blago dobavlja.ODDELEK 2

Določbe, ki se uporabljajo, če se blago posodi, odda v najem ali prenese

Člen 3

1.  Kadar se uporablja prvi pododstavek člena 48(2) Uredbe (ES) št. 1186/2009, podjetje ali organizacija, ki se ji blago posodi, odda v najem ali prenese, od dne prejema blaga izpolnjuje enake pogoje, kakor so navedeni v členu 2 te uredbe.

2.  Kadar se podjetje ali organizacija, ki se ji blago posodi, da v najem ali prenese, nahaja v drugi državi članici kakor podjetje, ki je blago posodilo, ga dalo v najem ali ga preneslo, izda ob odpremi tega blaga pristojni carinski urad države članice, v kateri se blago odpremi, kontrolni izvod T 5 v skladu s pravili iz členov 912a do 912g Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 ( 4 ) in s tem zagotovi, da je tako blago dano v uporabo, pri kateri je še naprej upravičeno do uvoza brez uvoznih dajatev.

V ta namen se v kontrolni izvod T 5 v polju 104 pri oznaki „drugo“ vpiše eno od navedb, naštetih v Prilogi I.

3.  Odstavka 1 in 2 se smiselno uporabljata za posojanje, oddajanje v najem ali prenos rezervnih delov, sestavnih delov ali posebnih dodatkov za znanstvene instrumente ali naprave ter za orodje za vzdrževanje, kontrolo, kalibracijo ali popravilo znanstvenih instrumentov ali naprav, ki so bili na podlagi člena 45 Uredbe (ES) št. 1186/2009 uvoženi brez uvoznih dajatev.POGLAVJE III

POSEBNE DOLOČBE O UVOZU IZOBRAŽEVALNIH, ZNANSTVENIH ALI KULTURNIH MATERIALOV IZ ČLENA 43 UREDBE (ES) št. 1186/2009 BREZ UVOZNIH DAJATEV

Člen 4

Za uvoz blaga brez uvoznih dajatev iz člena 43 Uredbe (ES) št. 1186/2009 vodje podjetij ali organizacij, ki se jim blago dobavlja, ali njihovi pooblaščeni zastopniki vložijo vlogo pri pristojnem organu države članice, v kateri se nahaja podjetje ali organizacija.

Vlogi so priložene vse informacije, ki jih pristojni organ šteje za potrebne, da lahko ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji, predpisani za odobritev uvoza brez uvoznih dajatev.POGLAVJE IV

POSEBNE DOLOČBE O UVOZU ZNANSTVENIH INSTRUMENTOV IN NAPRAV IZ ČLENOV 44 IN 46 UREDBE (ES) št. 1186/2009 BREZ UVOZNIH DAJATEV

Člen 5

Za namene točke (a) člena 46 Uredbe (ES) št. 1186/2009 pomeni objektivna tehnična značilnost znanstvenega instrumenta ali naprave tiste značilnosti, ki so posledica izdelave tega instrumenta ali naprave oziroma prilagoditve standardnemu instrumentu ali napravi, ki omogočajo doseganje visoko kakovostnega delovanja, višjega kot se normalno zahteva za industrijsko ali komercialno uporabo.

Kadar na podlagi njegovih objektivnih tehničnih značilnosti ni mogoče jasno ugotoviti, ali je instrument ali napravo treba šteti za znanstveni instrument ali napravo, se sklicuje na uporabo instrumenta ali naprave, za katerega se zahteva uvoz brez uvoznih dajatev. Če ta pregled pokaže, da se zadevni instrument ali naprava uporablja v znanstvene namene, velja za znanstvenega.

Člen 6

1.  Za uvoz znanstvenih instrumentov ali naprav brez uvoznih dajatev na podlagi člena 44(1) Uredbe (ES) št. 1186/2009 vodje podjetij ali organizacij, ki se jim blago dobavlja, ali njihovi pooblaščeni zastopniki vložijo vlogo pri pristojnem organu države članice, v kateri se nahaja podjetje ali organizacija.

2.  Vloga iz odstavka 1 vsebuje naslednje informacije o zadevnih instrumentih ali napravah:

(a) natančen trgovski opis instrumenta ali naprave, kot ga uporablja proizvajalec, njegovo domnevno uvrstitev v kombinirano nomenklaturo in objektivne tehnične značilnosti, na osnovi katerih velja instrument ali naprava za znanstvenega;

(b) ime ali firmo in naslov proizvajalca in, če je na voljo, dobavitelja,;

(c) državo porekla instrumenta ali naprave;

(d) kraj, kjer se bo instrument ali naprava uporabljal;

(e) natančno uporabo, za katero je instrument ali naprava namenjen;

(f) ceno instrumenta ali naprave ali njegovo carinsko vrednost;

(g) količino zadevnih instrumentov ali naprav.

Vlogi so priložena listinska dokazila, ki zagotavljajo vse ustrezne informacije o značilnostih in tehničnih specifikacijah instrumenta ali naprave.

Člen 7

Pristojni organ države članice, v kateri se nahaja podjetje ali organizacija, ki se ji blago dobavlja, v vseh primerih neposredno odloči o vlogah iz člena 6.

Člen 8

Dovoljenja za uvoz brez uvoznih dajatev veljajo šest mesecev.

Pristojni organi pa lahko upoštevaje posebne okoliščine posameznega primera določijo daljše obdobje.POGLAVJE V

POSEBNE DOLOČBE O UVOZU REZERVNIH DELOV, SESTAVNIH DELOV, POSEBNIH DODATKOV IN ORODJA IZ ČLENA 45 UREDBE (ES) št. 1186/2009 BREZ UVOZNIH DAJATEV

Člen 9

Za namene iz člena 45(a) Uredbe (ES) št. 1186/2009 posebni dodatki pomenijo izdelke, posebej izdelane za uporabo z določenimi znanstvenimi instrumenti ali napravami za izboljšanje njihovega delovanja in uporabe.

Člen 10

Za uvoz rezervnih delov, sestavnih delov, posebnih dodatkov ali orodja brez uvoznih dajatev na podlagi člena 45 Uredbe (ES) št. 1186/2009 vodje podjetij ali organizacij, ki se jim blago dobavlja, ali njihovi pooblaščeni zastopniki vložijo vlogo pri pristojnem organu države članice, v kateri se nahaja podjetje ali organizacija.

Takšni vlogi so priložene vse informacije, ki jih pristojni organ šteje za potrebne, da lahko ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji iz člena 45 Uredbe (ES) št. 1186/2009.

Člen 11

Pristojni organ države članice, v kateri se nahaja podjetje ali organizacija, ki se ji blago dobavlja, neposredno odloči o vlogi iz člena 10.

Člen 12

Člen 8 se smiselno uporablja za dovoljenja za uvoz brez uvoznih dajatev, izdana na podlagi člena 45 Uredbe (ES) št. 1186/2009.POGLAVJE VI

POSEBNE DOLOČBE O UVOZU MEDICINSKIH INSTRUMENTOV ALI NAPRAV IZ ČLENOV 57 IN 58 UREDBE (ES) št. 1186/2009 BREZ UVOZNIH DAJATEV

Člen 13

1.  Za uvoz instrumentov ali naprav brez uvoznih dajatev na podlagi členov 57 in 58 Uredbe (ES) št. 1186/2009 vodje podjetij ali organizacij, ki se jim blago dobavlja, ali njihovi pooblaščeni zastopniki vložijo vlogo pri pristojnem organu države članice, v kateri se nahaja podjetje ali organizacija.

2.  Vloga iz odstavka 1 vsebuje naslednje informacije v zvezi z zadevnim instrumentom ali napravo:

(a) natančen trgovski opis instrumenta ali naprave, ki ga uporablja proizvajalec, in njegovo domnevno uvrstitev v kombinirano nomenklaturo;

(b) ime ali firmo in naslov proizvajalca in, če je na voljo, dobavitelja;

(c) državo porekla instrumenta ali naprav e;

(d) kraj, kjer so bo instrument ali naprava uporabljal;

(e) namen uporabe instrumenta ali naprave.

3.  V primeru donacije, mora vloga vsebovati tudi:

(a) ime ali firmo in naslov donatorja;

(b) izjavo prosilca, da:

(i) donacija zadevnega instrumenta ali naprave ne prikriva komercialnega namena donatorja,

(ii) donator ni na noben način povezan s proizvajalcem instrumentov ali naprav, za katere je zaprošen uvoz brez uvoznih dajatev.

Člen 14

Pristojni organ države članice, v kateri se nahaja podjetje ali organizacija, ki se ji blago dobavlja, v vseh primerih neposredno odloči o vlogah.

Člen 15

Člena 13 in 14 se smiselno uporabljata za rezervne dele, sestavne dele, posebne dodatke in orodje, ki se bo uporabljalo za vzdrževanje, preverjanje, kalibracijo ali popravilo instrumentov ali naprav, uvoženih brez uvoznih dajatev v skladu s členom 57(2)(a) in (b) Uredbe (ES) št. 1186/2009.

Člen 16

Člen 8 se smiselno uporablja.

▼M1 —————

▼BPOGLAVJE VIII

POSEBNE DOLOČBE O UVOZU OPREME IZ ČLENOV 51 IN 52 UREDBE (ES) št. 1186/2009 BREZ UVOZNIH DAJATEV

Člen 19

1.  mZa uvoz opreme brez uvoznih dajatev na podlagi členov 51 in 52 Uredbe (ES) št. 1186/2009 vodje znanstveno raziskovalnih ustanov ali organizacij, ki imajo sedež zunaj Unije, ali njihovi pooblaščeni zastopniki vložijo vlogo pri pristojnem organu države članice, v kateri se nahaja znanstveno-raziskovalna ustanova ali organizacija, s sedežem v Uniji.

2.  Vloga iz odstavka 1 vsebuje naslednje informacij e:

(a) kopijo sporazuma o znanstvenem sodelovanju med raziskovalnimi ustanovami v Uniji in tistimi v tretjih državah;

(b) natančen trgovski opis opreme kot tudi njeno količino in vrednost ter po potrebi njeno domnevno uvrstitev v kombinirano nomenklaturo;

(c) državo porekla in odpošiljanja opreme;

(d) kraj, kjer se bo oprema uporabljala;

(e) namen in trajanje uporabe opreme.

▼M1

Člen 20

Pristojni organ države članice, v kateri se nahaja ustanova ali organizacija, ki se ji blago dobavlja, v vseh primerih neposredno odloči o vlogah iz člena 19.

▼B

Člen 21

Člen 8 se smiselno uporablja.POGLAVJE IX

KONČNE DOLOČBE

Člen 22

Uredba (EGS) št. 2290/83 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo, se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi III.

Člen 23

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

Navedbe iz člena 3(2)

▼M2

 ‚Стоки на ЮНЕСКО: продължаването на митническите освобождавания подлежи на спазване на член 48, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1186/2009‘,

 ‚Objeto UNESCO: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 48, apartado 2, primer párrafo, del Reglamento (CE) n. 1186/2009‘,

 ‚Zboží UNESCO: zachování osvobození za předpokladu splnění podmínek čl. 48 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1186/2009‘,

 ‚UNESCO-varer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 48, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1186/2009‘,

 ‚UNESCO-Gegenstand: Weitergewährung der Zollbefreiung abhängig von der Voraussetzung des Artikels 48 Absatz 2 erster Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009‘,

 ‚UNESCO kaup: impordimaksudest vabastamise jätkamine, tingimusel et täidetakse määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 48 lõike 2 esimest lõiku‘,

 ‚Αντικείμενο UNESCO: Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη από την τήρηση του άρθρου 48 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009‘,

 ‚UNESCO goods: continuation of relief subject to compliance with the first subparagraph of Article 48(2) of Regulation (ЕС) № 1186/2009‘,

 ‚Objet UNESCO: maintien de la franchise subordonné au respect de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n o 1186/2009‘,

 ‚UNESCO robe: nastavak oslobođenja od plaćanja carine u skladu s uvjetima iz članka 48. stavka 2. prvog podstavka Uredbe (EEZ) br. 1186/2009‘,

 ‚Oggetto UNESCO: è mantenuta la franchigia a condizione che venga rispettato l’articolo 48, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 1186/2009‘,

 ‚UNESCO preces: atbrīvojuma turpmāka piemērošana atkarīga no atbilstības Regulas (EK) Nr. 1186/2009 48. panta 2. punkta pirmajai daļai‘,

 ‚UNESCO prekės: atleidimo nuo muitų taikymo pratęsimas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 48 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos nuostatų‘,

 ‚UNESCO-áruk: a vámmentesség fenntartása az 1186/2009/EK rendelet 48. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén‘,

 ‚Oġġetti tal-UNESCO: tkomplija ta’ ħelsien mid-dazju suġġetta għal osservanza ta’ l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 48(2) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009‘,

 ‚UNESCO-voorwerp: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 48, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1186/2009‘,

 ‚Towary UNESCO: kontynuacja zwolnienia z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w art. 48 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1186/2009‘,

 ‚Objectos UNESCO: é mantida a franquia desde que seja respeitado o n. o 2, primeiro parágrafo do artigo 48. o do Regulamento (CE) n. o 1186/2009‘,

 ‚Articole UNESCO: menținerea scutirii este condiționată de respectarea prevederilor articolului 48 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) Nr. 1186/2009‘,

 ‚Tovar UNESCO: naďalej oslobodený, pokiaľ spĺňa podmienky ustanovené v článku 48 odseku 2 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 1186/2009‘,

 ‚Blago UNESCO: ohranitev oprostitve v skladu s prvim pododstavkom člena 48(2) Uredbe (ES) št. 1186/2009‘,

 ‚UNESCO-tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (EY) N:o 1186/2009 48 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ehtoja noudatetaan‘,

 ‚UNESCO-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 48.2 första stycket i förordning (EG) nr 1186/2009 uppfylls‘.

▼B
PRILOGA IIRazveljavljena uredba s seznamom njenih zaporednih sprememb

Uredba Komisije (EGS) št. 2290/83

(UL L 220, 11.8.1983, str. 20)

 

Uredba Komisije (EGS) št. 1745/85

(UL L 167, 27.6.1985, str. 21)

 

Točka I.19 Priloge I k Aktu o Pristopu iz leta 1985

(UL L 302, 15.11.1985, str. 139)

 

Uredba Komisije (EGS) št. 3399/85

(UL L 322, 3.12.1985, str. 10)

samo člen 1, točka (4)

Uredba Komisije (EGS) št. 3893/88

(UL L 346, 15.12.1988, str. 32)

 

Uredba Komisije (EGS) št. 1843/89

(UL L 180, 27.6.1989, str. 22)

 

Uredba Komisije (EGS) št. 734/92

(UL L 81, 26.3.1992, str. 15)

 

Točka XIII A.II.5 Priloge I k Aktu o Pristopu iz leta 1994

(UL C 241, 29.8.1994, str. 274)

 

Točka 19.B.2 Priloge II k Aktu o Pristopu iz leta 2003

(UL L 236, 23.9.2003, str. 772)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1792/2006

(UL L 362, 20.12.2006, str. 1)

samo točka 11.B.2 Priloge
PRILOGA IIIKorelacijska Tabela

Uredba (EGS) št. 2290/83

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2(1) prvi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 2(1), prvi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 2(1) prvi pododstavek, prva alinea

Člen 2(1), prvi pododstavek, točka (a)

Člen 2(1) prvi pododstavek, druga alinea

Člen 2(1), prvi pododstavek, točka (b)

Člen 2(1) prvi pododstavek, tretja alinea

Člen 2(1), prvi pododstavek, točka (c)

Člen 2(1) drugi pododstavek

Člen 2(1), drugi pododstavek

Člen 2(2)

Člen 2(2)

Člen 3(1)

Člen 3(1)

Člen 3(2), prvi pododstavek

Člen 3(2), prvi pododstavek

Člen 3(2), drugi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 3(2), drugi pododstavek

Člen 3(2), drugi pododstavek, seznam držav

Priloga I

Člen 3(3)

Člen 3(3)

Člen 4

Člen 4

Člen 5

Člen 5

Člen 6

člen 6

Člen 7

Člen 7

Člen 8

Člen 8

Člen 12

Člen 9

Člen 13

Člen 10

Člen 14

Člen 11

Člen 15

Člen 12

Člen 15a

Člen 13

Člen 15c

Člen 14

Člen 15d

Člen 15

Člen 15e

Člen 16

Člen 16

Člen 17

Člen 18

Člen 18

Člen 18a

Člen 19

Člen 18b

Člen 20

Člen 18c

Člen 21

Člen 19

Člen 22

Člen 20

Člen 23

Priloga II

Priloga III( 1 ) UL L 324, 10.12.2009, str. 23.

( 2 ) UL L 220, 11.8.1983, str. 20.

( 3 ) Glej Prilogo II.

( 4 ) UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

Top