EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0494-20110610

Consolidated text: Uredba Komisije (EU) št. 494/2011 z dne 20. maja 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede Priloge XVII (kadmij) (Besedilo velja za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/494/2011-06-10

2011R0494 — SL — 10.06.2011 — 000.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 494/2011

z dne 20. maja 2011

o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede Priloge XVII (kadmij)

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 134, 21.5.2011, p.2)


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 136, 24.5.2011, str. 105  (494/2011)
▼B

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 494/2011

z dne 20. maja 2011

o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede Priloge XVII (kadmij)

(Besedilo velja za EGP)EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES ( 1 ) ter zlasti člena 131 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je v svoji Resoluciji z dne 25. januarja 1988 o akcijskemu programu Skupnosti ( 2 ) Komisijo pozval k boju proti onesnaževanju okolja s kadmijem.

(2)

Vnos 23 v preglednici iz Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 vsebuje omejitve uporabe in trženja zmesi ter izdelkov iz kadmija.

(3)

Kadmij in kadmijev oksid sta razvrščena kot rakotvorna v skupino 1B ter kot akutno strupena za vodno okolje in kronično strupena v skupino 1.

(4)

Kadmij je od 31. decembra 1992 prepovedan v skladu z Direktivo Sveta 76/769/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov ( 3 ) kot barvilo v številnih polimerih in barvah ter za različne uporabe kot stabilizator v polivinil kloridu (PVC) in v obliki kadmijevih prevlek. Direktiva 76/769/EGS je razveljavljena in nadomeščena z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki je začela veljati 1. junija 2009.

(5)

Evropska ocena tveganja kadmija ( 4 ) v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 793/93 z dne 23. marca 1993 o oceni in nadzoru tveganja, ki ga predstavljajo obstoječe snovi ( 5 ), je bila zaključena leta 2007. Komisija je 14. junija 2008 objavila sporočilo o rezultatih ocene tveganja in strategijah za zmanjšanje tveganja za kadmij in kadmijev oksid ( 6 ) s priporočilom, da se omeji trženje in uporaba kadmija v spajkalnikih in nakitu.

(6)

V sporočilu je opredeljena potreba po posebnih ukrepih za omejevanje tveganj pri uporabi spajkalnikov, ki vsebujejo kadmij, ter pri nošenju nakita, ki vsebuje kadmij. Hlapom, ki nastajajo pri postopku spajkanja, so izpostavljeni poklicni in amaterski uporabniki. Potrošniki, vključno z otroki, so izpostavljeni kadmiju v nakitu pri stiku s kožo ali lizanju.

(7)

Komisija je naročila izdelavo študije o družbeno-ekonomskem vplivu morebitne posodobitve omejitev trženja in uporabe nakita, spajk in PVC, ki vsebujejo kadmij. Rezultati študije so bili objavljeni januarja 2010 ( 7 ).

(8)

Obstoječe določbe glede barv, ki vsebujejo cink, je treba pojasniti, da se opredeli visoka vsebnost cinka. Določbe o barvi na barvanih izdelkih je prav tako treba pojasniti.

(9)

Evropska industrija PVC se je leta 2001 prostovoljno odločila, da preneha uporabljati kadmij kot stabilizator v novo proizvedenem PVC za tiste uporabe, ki jih še ne ureja Direktiva 76/769/EGS. Ta prostovoljna pobuda je sčasoma prispevala k postopnemu prenehanju uporabe kadmija v PVC.

(10)

Prepoved uporabe kadmija je treba razširiti na vse izdelke iz PVC, da se zagotovi skladnost s ciljem boja proti onesnaževanju s kadmijem.

(11)

Odstopanja za zmesi iz odpadkov PVC, v nadaljnjem besedilu „predelan PVC“ je treba odobriti, da se dovoli njihovo dajanje v promet za uporabo v nekaterih gradbenih proizvodih.

(12)

Pri proizvodnji nekaterih gradbenih izdelkov je treba spodbujati uporabo predelanega PVC, saj to omogoča ponovno uporabo starega PVC, ki lahko vsebuje kadmij. Posledično je treba za te gradbene izdelke odobriti višjo mejno vrednost za kadmij. Tako se je mogoče izogniti odlaganju PVC na deponijah ali sežiganju, s čimer se v okolje izločata ogljikov dioksid in kadmij.

(13)

To uredbo je treba začeti uporabljati šest mesecev po začetku veljavnosti, da se izvajalcem omogoči uskladitev z določbami te uredbe.

(14)

Predvideva se, da se bo vsebnost kadmija v gradbenih izdelkih, proizvedenih iz predelanega PVC, zaradi prepovedi uporabe kadmija v novem PVC postopoma zmanjšala. V skladu s tem je treba mejno vrednost kadmija pregledati, Evropska agencija za kemikalije (ECHA) pa mora biti vključena v pregled omejitve iz člena 69 Uredbe (ES) št. 1907/2006.

(15)

Prilogo XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 je treba v skladu z določbami o prehodnih ukrepih v členu 137(1)(a) Uredbe REACH spremeniti.

(16)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora, ki je bil ustanovljen s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:Člen 1

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

▼C1

Uporablja se od 10. decembra 2011.

▼B

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA

V Prilogi XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se preglednica z oznakami snovi, skupin snovi in zmesi ter pogoji omejitve spremeni:

1. V drugem stolpcu vnosa 23 se odstavki 1 do 4 nadomestijo z naslednjim: 

„1.  Se ne uporabljajo v zmeseh in izdelkih, ki so proizvedeni iz sintetičnih organskih polimerov (v nadaljnjem besedilu: plastični material), kot so na primer:

— polimeri ali kopolimeri vinil klorida (PVC) [3904 10] [3904 21],

— poliuretan (PUR) [3909 50],

— polietilen z nizko gostoto (LD PE), razen ko se ta uporablja za proizvodnjo barvane matične zmesi (masterbatch) [3901 10],

— celulozni acetat (CA) [3912 11],

— celulozni acetat butirat (CAB) [3912 11],

— epoksidne smole [3907 30],

— melaminformaldehidne (MF) smole [3909 20],

— sečninsko formaldehidne (UF) smole [3909 10],

— nenasičeni poliestri (UP) [3907 91],

— polietilen tereftalat (PET) [3907 60],

— polibutilen teraftalat (PBT),

— prozorni polistiren za splošne namene [3903 11],

— akrilonitril metilmetakrilat (AMMA),

— visoko zamreženi polietilen (VPE),

— visokoodporni polistiren,

— polipropilen (PP) [3902 10],

— polietilen z visoko gostoto (HDPE) [3901 20],

— akrilonitril butadien stiren (ABS) [3903 30],

— poli(metilmetakrilat) (PMMA) [3906 10].

Zmesi in izdelki iz plastičnih materialov se ne dajejo v promet, če je koncentracija kadmija (izražena kot kovinski Cd) enaka ali večja od 0,01 masnega % v plastičnem materialu.

►C1  Z odstopanjem se drugi pododstavek ne uporablja za izdelke, ki se dajejo v promet, pred 10. decembrom 2011. ◄

Prvi in drugi pododstavek se uporabljata brez poseganja v Direktivo Sveta 94/62/ES (1) in akte, sprejete na tej podlagi.

2.  Se ne uporabljajo v barvah [3208] [3209].

Za barve, pri katerih vsebnost cinka presega 10 masnih % barve, koncentracija kadmija (izražena kot kovinski Cd) ni enaka ali večja od 0,1 masnega %.

Barvani izdelki se ne dajejo v promet, če je koncentracija kadmija (izražena kot kovinski Cd) enaka ali večja od 0,1 masnega % barve na barvanem izdelku.

3.  Z odstopanjem se odstavka 1 in 2 zaradi varnostnih razlogov ne uporabljata za izdelke, ki so barvani z zmesmi, ki vsebujejo kadmij.

4.  Z odstopanjem se drugi pododstavek odstavka 1 ne uporablja za:

— zmesi iz odpadkov PVC (v nadaljnjem besedilu: predelani PVC),

— zmesi in izdelke, ki vsebujejo predelani PVC, če njihova koncentracija kadmija (izražena kot kovinski Cd) ne presega 0,1 masnega % plastičnega materiala pri naslednjih uporabah PVC v trdni obliki:

— 

(a)  profili in trdne plošče za uporabo v gradbeništvu;

(b)  vrata, okna, rolete, stene, žaluzije, ograje in strešni žlebovi;

(c)  obloge in terase;

(d)  vodila za kable;

(e)  cevi za nepitno vodo, če je predelani PVC uporabljen na srednji plasti večplastne cevi in v celoti prekrit s plastjo novo izdelanega PVC v skladu z odstavkom 1.

Preden se zmesi in izdelki, ki vsebujejo predelani PVC, prvič dajo v promet, dobavitelji zagotovijo, da so vidno, čitljivo in neizbrisno označeni: „Vsebuje predelani PVC.“ ali z naslednjim piktogramom:

image

V skladu s členom 69 te uredbe se odstopanje, odobreno v odstavku 4, pregleda do 31. decembra 2017 zlasti zato, da se zmanjša mejna vrednost za kadmij in ponovno oceni odstopanje za področja uporabe iz točk (a) do (e).

(1)   UL L 365, 31.12.1994, str. 10.“

2. V drugi stolpec vnosa 23 se dodajo odstavki 8, 9, 10 in 11: 

„8.  Se ne uporabljajo v polnilih za spajkanje v koncentraciji, ki je enaka ali večja od 0,01 masnega %.

Polnila za spajkanje se ne dajejo v promet, če je koncentracija kadmija (izražena kot kovinski Cd) enaka ali večja od 0,01 masnega %.

Za namen tega odstavka spajkanje pomeni tehniko združevanja z uporabo zlitin pri temperaturi nad 450 °C.

9.  Z odstopanjem se odstavek 8 ne uporablja za polnila za spajkanje, ki se uporabljajo v obrambne namene in v letalstvu, ter za polnila za spajkanje, ki se uporabljajo iz varnostnih razlogov.

10.  Se ne uporabljajo ali dajejo v promet, če je koncentracija enaka ali večja od 0,01 masnega % kovine, v:

(i)  kovinskih koraldah in drugih kovinskih sestavinah za izdelovanje nakita;

(ii)  kovinskih delih nakita in imitacijah nakita ter lasnih dodatkih, vključno z:

— zapestnicami, verižicami in prstani,

— nakitom za prebadanje telesa,

— zapestnimi urami in izdelki, ki se nosijo na zapestju,

— broškami in zapestnimi gumbi.

►C1  11.  Z odstopanjem se odstavek 10 ne uporablja za izdelke, ki so dani v promet pred 10. decembrom 2011, in nakit, starejši od 50 let 10. decembra 2011. ◄( 1 ) UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

( 2 ) UL C 30, 4.2.1988, str. 1.

( 3 ) UL L 262, 27.9.1976, str. 201.

( 4 ) http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/cdmetalreport303.pdf

( 5 ) UL L 84, 5.4.1993, str. 1.

( 6 ) UL C 149, 14.6.2008, str. 6.

( 7 ) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf

Top