EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0408-20141217

Consolidated text: Uredba Komisije (EU) št. 408/2011 z dne 27. aprila 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih o pesticidih glede oblike prenosa podatkov (Besedilo velja za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/408/2014-12-17

2011R0408 — SL — 17.12.2014 — 001.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 408/2011

z dne 27. aprila 2011

o izvajanju Uredbe (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih o pesticidih glede oblike prenosa podatkov

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 108, 28.4.2011, p.21)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1264/2014 z dne 26. novembra 2014

  L 341

6

27.11.2014
▼B

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 408/2011

z dne 27. aprila 2011

o izvajanju Uredbe (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih o pesticidih glede oblike prenosa podatkov

(Besedilo velja za EGP)EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 ( 1 ) o statističnih podatkih o pesticidih in zlasti člena 5(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1185/2009 vzpostavlja novi okvir za pripravo primerljivih evropskih statističnih podatkov o prodaji in rabi pesticidov.

(2)

V skladu s členom 3(3) Uredbe (ES) št. 1185/2009 morajo države članice poslati statistične podatke v elektronski obliki v skladu z ustrezno tehnično obliko, ki jo sprejme Komisija.

(3)

Da se zagotovi zaupnost, bodo prenesene datoteke označene z oznako, s katero bo navedeno, ali so poslani podatki o snovi, kemijskem razredu, kategoriji izdelka ali glavni skupini zaupni ali ne.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:▼M1

Člen 1

Države članice pošljejo statistične podatke o pesticidih, navedene v prilogah I in II k Uredbi (ES) št. 1185/2009, z uporabo opredelitev strukture podatkov SDMX. Podatki se Komisiji (Eurostatu) zagotovijo prek storitev enotne vstopne točke ali se dajo na voljo v elektronski obliki, da jih lahko Komisija (Eurostat) ponovno uporabi.

Člen 2

Struktura za prenos podatkov o dajanju pesticidov v promet Komisiji (Eurostatu) se podrobno opredeli v Prilogi I.

Struktura za prenos podatkov o kmetijski rabi pesticidov Komisiji (Eurostatu) se podrobno opredeli v Prilogi II.

▼B

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M1
PRILOGA I

Struktura statističnih podatkov o dajanju pesticidov v promet

Prenesene datoteke imajo naslednjo strukturo podatkov:Številka

Polje

Opombe

1

Država

Npr. Francija

2

Leto

Referenčno leto za podatke (npr. 2010)

3

Glavna skupina

Kode, navedene v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1185/2009

4

Kategorije izdelkov

 

5

Kemijski razred

 

6

Aktivna snov

 

7

Vrednost opazovanja (prodana količina)

V kilogramih snovi

8

Oznaka zaupnosti za polja s številkami 3, 4, 5 in 6

Oznaka
PRILOGA II

Struktura statističnih podatkov o kmetijski rabi pesticidov

Prenesene datoteke imajo naslednjo strukturo podatkov:Številka

Polje

Opombe

1

Država

Npr. Francija

2

Leto

Referenčno leto za podatke (npr. 2010)

3

Pridelki

Razčlenitev po posameznih pridelkih

4

Aktivna snov

Oznake, navedene v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1185/2009

5

Vrednost opazovanja: količina snovi, uporabljena za pridelek

V kilogramih snovi

6

Vrednost opazovanja: površina pridelka, na kateri je bila snov uporabljena

V hektarjih

7

Oznaka zaupnosti

Oznaka( 1 ) UL L 324, 10.12.2009, str. 1.

Top