Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011L0065-20171211

Direktiva 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (prenovitev) (Besedilo velja za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/65/2017-12-11

02011L0065 — SL — 11.12.2017 — 007.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

DIREKTIVA 2011/65/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 8. junija 2011

o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

(prenovitev)

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 174 1.7.2011, str. 88)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2012/50/EU Besedilo velja za EGP z dne 10. oktobra 2012

  L 348

16

18.12.2012

►M2

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2012/51/EU Besedilo velja za EGP z dne 10. oktobra 2012

  L 348

18

18.12.2012

►M3

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/1/EU Besedilo velja za EGP z dne 18. oktobra 2013

  L 4

45

9.1.2014

►M4

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/2/EU Besedilo velja za EGP z dne 18. oktobra 2013

  L 4

47

9.1.2014

►M5

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/3/EU Besedilo velja za EGP z dne 18. oktobra 2013

  L 4

49

9.1.2014

►M6

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/4/EU Besedilo velja za EGP z dne 18. oktobra 2013

  L 4

51

9.1.2014

 M7

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/5/EU Besedilo velja za EGP z dne 18. oktobra 2013

  L 4

53

9.1.2014

►M8

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/6/EU Besedilo velja za EGP z dne 18. oktobra 2013

  L 4

55

9.1.2014

►M9

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/7/EU Besedilo velja za EGP z dne 18. oktobra 2013

  L 4

57

9.1.2014

►M10

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/8/EU Besedilo velja za EGP z dne 18. oktobra 2013

  L 4

59

9.1.2014

►M11

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/9/EU Besedilo velja za EGP z dne 18. oktobra 2013

  L 4

61

9.1.2014

►M12

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/10/EU Besedilo velja za EGP z dne 18. oktobra 2013

  L 4

63

9.1.2014

►M13

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/11/EU Besedilo velja za EGP z dne 18. oktobra 2013

  L 4

65

9.1.2014

►M14

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/12/EU Besedilo velja za EGP z dne 18. oktobra 2013

  L 4

67

9.1.2014

►M15

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/13/EU Besedilo velja za EGP z dne 18. oktobra 2013

  L 4

69

9.1.2014

►M16

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/14/EU Besedilo velja za EGP z dne 18. oktobra 2013

  L 4

71

9.1.2014

 M17

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/15/EU Besedilo velja za EGP z dne 18. oktobra 2013

  L 4

73

9.1.2014

►M18

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/16/EU Besedilo velja za EGP z dne 18. oktobra 2013

  L 4

75

9.1.2014

►M19

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/69/EU Besedilo velja za EGP z dne 13. marca 2014

  L 148

72

20.5.2014

►M20

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/70/EU Besedilo velja za EGP z dne 13. marca 2014

  L 148

74

20.5.2014

►M21

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/71/EU Besedilo velja za EGP z dne 13. marca 2014

  L 148

76

20.5.2014

►M22

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/72/EU Besedilo velja za EGP z dne 13. marca 2014

  L 148

78

20.5.2014

►M23

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/73/EU Besedilo velja za EGP z dne 13. marca 2014

  L 148

80

20.5.2014

►M24

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/74/EU Besedilo velja za EGP z dne 13. marca 2014

  L 148

82

20.5.2014

►M25

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/75/EU Besedilo velja za EGP z dne 13. marca 2014

  L 148

84

20.5.2014

►M26

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/76/EU Besedilo velja za EGP z dne 13. marca 2014

  L 148

86

20.5.2014

►M27

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2015/573 Besedilo velja za EGP z dne 30. januarja 2015

  L 94

4

10.4.2015

►M28

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2015/574 Besedilo velja za EGP z dne 30. januarja 2015

  L 94

6

10.4.2015

►M29

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2016/585 Besedilo velja za EGP z dne 12. februarja 2016

  L 101

12

16.4.2016

►M30

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2016/1028 Besedilo velja za EGP z dne 19. aprila 2016

  L 168

13

25.6.2016

►M31

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2016/1029 Besedilo velja za EGP z dne 19. aprila 2016

  L 168

15

25.6.2016

►M32

DIREKTIVA (EU) 2017/2102 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA Besedilo velja za EGP z dne 15. novembra 2017

  L 305

8

21.11.2017


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 044, 14.2.2014, str.  55 (2011/65/EU)

►C2

Popravek, UL L 273, 24.10.2017, str.  15 (2011/65/EU)
▼B

DIREKTIVA 2011/65/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 8. junija 2011

o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

(prenovitev)

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Vsebina

Ta direktiva določa pravila o omejevanju uporabe nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (EEO), s čimer prispeva k varovanju zdravja ljudi in okolja, vključno z okolju primerno predelavo in odstranitvijo odpadne EEO.

Člen 2

Področje uporabe

1.  Ta direktiva se ob upoštevanju odstavka 2 uporablja za EEO, ki spada v kategorije, določene v Prilogi I.

▼M32 —————

▼B

3.  Ta direktiva se uporablja brez poseganja v zahteve zakonodaje Unije glede varnosti in zdravja ter kemikalij, zlasti Uredbe (ES) št. 1907/2006, ter zahteve posebne zakonodaje Unije glede ravnanja z odpadki.

4.  Ta direktiva se ne uporablja za:

(a) opremo, ki je potrebna za zaščito bistvenih interesov varnosti držav članic na področju varnosti, vključno z orožjem, strelivom in vojnim materialom, namenjenim za izrecno vojaške namene;

(b) opremo, namenjeno za uporabo v vesolju;

(c) opremo, ki je oblikovana posebej in se namesti kot del drugega tipa opreme, ki je izvzeta ali ne spada v področje uporabe te direktive in ki jo je mogoče zamenjati le z enako, posebej oblikovano opremo;

(d) velika nepremična industrijska orodja;

(e) velike nepremične naprave;

(f) potniška ali tovorna prevozna sredstva, razen nehomologiranih dvokolesnih vozil;

(g) necestne premične stroje, ki so na voljo izključno za profesionalne uporabnike;

(h) aktivne medicinske pripomočke za vsaditev;

(i) fotovoltaične panelne plošče, namenjene uporabi v sistemu, ki ga za stalno uporabo na vnaprej določenem mestu oblikujejo, sestavijo in namestijo strokovnjaki, da bi proizvajal energijo iz sončne svetlobe za javne, poslovne, industrijske ali zasebne namene;

(j) opremo, ki je posebej oblikovana za raziskave in razvoj ter je na voljo le na podlagi izmenjave med podjetji;

▼M32

(k) orgle.

▼B

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. „električna in elektronska oprema“ ali „EEO“ pomeni opremo, ki je za svoje pravilno delovanje odvisna od električnega toka ali elektromagnetnih polj, in opremo za proizvodnjo, prenos in merjenje toka in polj in je oblikovana za uporabo za napetostni razred, ki ne presega 1 000 voltov za izmenični tok in 1 500 voltov za enosmerni tok;

2. za namene točke 1, „odvisna“ v zvezi z EEO pomeni, da za opravljanje vsaj ene od predvidenih funkcij potrebuje električni tok ali elektromagnetno polje;

3. „velika nepremična industrijska orodja“ pomeni velik sklop strojev, opreme in/ali komponent, ki skupaj služijo določenemu namenu, ki jih na vnaprej določenem mestu trajno namestijo ali odstranijo strokovnjaki ter ki jih strokovnjaki uporabljajo in vzdržujejo v obratu industrijske proizvodnje ali obratu za raziskave in razvoj;

4. „velika nepremična naprava“ pomeni veliko kombinacijo več tipov aparatov in, kadar je primerno, drugih naprav, ki jih na vnaprej določenem mestu sestavijo in namestijo ter tudi odstranijo strokovnjaki ter ki so namenjene za stalno uporabo;

5. „kabli“ pomeni vse kable z nazivno napetostjo manj kot 250 voltov, ki služijo kot povezava ali podaljšek za povezavo EEO z električno vtičnico ali za medsebojno povezavo dveh ali več EEO;

6. „proizvajalec“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki izdeluje EEO ali za katerega se taka EEO oblikuje ali izdeluje in trži pod njegovim imenom ali blagovno znamko;

7. „pooblaščeni zastopnik“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, ki jo je proizvajalec pisno pooblastil, da v njegovem imenu izvaja določene naloge;

8. „distributer“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo v dobavni verigi, razen proizvajalca ali uvoznika, ki omogoči dostopnost EEO na trgu;

9. „uvoznik“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo s sedežem v Uniji, ki da EEO iz tretje države na trg v Uniji;

10. „gospodarski subjekti“ pomeni proizvajalca, pooblaščenega zastopnika, uvoznika in distributerja;

11. „omogočiti dostopnost na trgu“ pomeni vsako dobavo EEO za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu Unije v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali neodplačno;

12. „dajanje na trg“ pomeni, da je EEO prvič na voljo na trgu Unije;

13. „usklajeni standard“ pomeni standard, ki ga je sprejel eden izmed evropskih organov za standardizacijo iz Priloge I k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe ( 1 ), in sicer na zahtevo Komisije v skladu s členom 6 Direktive 98/34/ES;

14. „tehnična specifikacija“ pomeni dokument, ki določa tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati proizvod, proces ali storitev;

15. „oznaka CE“ pomeni oznako, s katero proizvajalec izjavlja, da je proizvod skladen z veljavnimi zahtevami iz usklajevalne zakonodaje Unije, ki zagotavlja njegovo namestitev;

16. „presoja skladnosti“ pomeni postopek, po katerem se ugotovi, ali so izpolnjene zahteve te direktive v zvezi z EEO;

17. „nadzor trga“ pomeni dejavnosti, ki jih izvajajo javni organi, ter ukrepe, ki jih sprejmejo, da bi zagotovili skladnost EEO z zahtevami, določenimi v tej direktivi, in da te ne predstavljajo nevarnosti za zdravje, varnost ali druge vidike zaščite javnih interesov;

18. „odpoklic“ pomeni vsak ukrep za vrnitev proizvoda, ki je že na voljo končnemu uporabniku;

19. „umik“ pomeni vsak ukrep za preprečitev dostopnosti proizvoda iz dobavne verige na trgu;

20. „homogeni material“ pomeni material, ki ima v celoti enotno sestavo ali material, sestavljen iz kombinacije materialov, ki ga ni mogoče razstaviti ali ločiti na različne materiale z mehaničnimi dejanji, kot so odvitje vijakov, rezanje, drobljenje, mletje in brušenje;

21. „medicinski pripomoček“ pomeni medicinski pripomoček v smislu točke (a) člena 1(2) Direktive 93/42/EGS, ki šteje tudi za EEO;

22. in vitro diagnostični medicinski pripomoček“ pomeni in vitro diagnostični medicinski pripomoček v smislu točke (b) člena 1(2) Direktive 98/79/ES;

23. „aktivni medicinski pripomoček za vsaditev“ pomeni vsak aktivni medicinski pripomoček za vsaditev v smislu točke (c) člena 1(2) Direktive 90/385/EGS z dne 20. junija 1990 o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev ( 2 );

24. „instrumenti za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo“ pomeni instrumente za spremljanje in nadzor, ki so namenjeni izključno za industrijsko ali profesionalno uporabo;

25. „razpoložljivost nadomestka“ pomeni, da je nadomestek mogoče izdelati in dobaviti v razumnem roku v primerjavi s časom, potrebnim za proizvodnjo in dostavo snovi iz Priloge II;

26. „zanesljivost nadomestka“ pomeni verjetnost, da bo EEO, ki uporablja nadomestek, v navedenih pogojih in navedenem obdobju delovala brez okvare;

27. „rezervni del“ pomeni ločen del EEO, ki lahko nadomesti del EEO. EEO brez tega dela ne more delovati, kot je predvideno. Ko se del EEO nadomesti z rezervnim delom, je delovanje EEO ponovno vzpostavljeno ali se izboljša;

▼M32

28. „necestni premični stroji, ki so na voljo izključno za profesionalne uporabnike“ pomeni stroje z vgrajenim lastnim virom energije ali s trakcijskim pogonom z zunanjim virom energije, katerih obratovanje med delovnim časom zahteva bodisi premičnost bodisi neprekinjeno ali polprekinjeno premikanje med nizom stalnih delovnih mest, in ki so na voljo izključno za profesionalne uporabnike.

▼B

Člen 4

Preprečevanje

1.  Države članice zagotovijo, da EEO, ki je dana na trg, vključno s kabli in rezervnimi deli za popravilo ali za ponovno uporabo, posodabljanje funkcij delovanja ali povečanje zmogljivosti, ne vsebuje snovi iz Priloge II.

2.  Za namene te direktive je največja dovoljena vrednost masnih koncentracij v homogenih materialih določena v Prilogi II. Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 20 in pod pogoji iz členov 21 in 22 sprejme podrobna pravila za skladnost z največjimi vrednostmi koncentracij, pri čemer je treba med drugim upoštevati tudi površinske premaze.

▼M32

3.  Odstavek 1 se uporablja za medicinske pripomočke ter instrumente za spremljanje in nadzor, dane na trg od 22. julija 2014, za in vitro diagnostične medicinske pripomočke, dane na trg od 22. julija 2016, za instrumente za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo, dane na trg od 22. julija 2017, in za vso drugo EEO, ki je zunaj področja uporabe Direktive 2002/95/ES in je dana na trg od 22. julija 2019.

▼B

4.  Odstavek 1 se ne uporablja za kable ali rezervne dele za popravilo ali ponovno uporabo, posodabljanje funkcij delovanja ali povečevanje zmogljivosti naslednjega:

(a) EEO, dane na trg pred 1. julijem 2006;

(b) medicinskih pripomočkov, danih na trg pred 22. julijem 2014;

(c)  in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov, danih na trg pred 22. julijem 2016;

(d) instrumentov za spremljanje in nadzor, danih na trg pred 22. julijem 2014;

(e) instrumentov za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo, danih na trg pred 22. julijem 2017;

▼M32

(ea) vse druge EEO, ki je zunaj področja uporabe Direktive 2002/95/ES in je dana na trg pred 22. julijem 2019;

▼B

(f) EEO, za katero velja izjema in je bila dana na trg pred potekom navedene izjeme, če gre za prav to izjemo.

▼M32

5.  Če se ponovna uporaba opravi v zaključenem krogu sistemov vračanja med podjetji, ki ga je mogoče nadzirati, in če je potrošnik obveščen o ponovni uporabi rezervnih delov, se odstavek 1 ne uporablja za ponovno uporabljene rezervne dele:

(a) pridobljene iz EEO, dane na trg pred 1. julijem 2006, in uporabljene v EEO, dani na trg pred 1. julijem 2016;

(b) pridobljene iz medicinskih pripomočkov ali instrumentov za spremljanje in nadzor, danih na trg pred 22. julijem 2014, in uporabljene v EEO, dani na trg pred 22. julijem 2024;

(c) pridobljene iz in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov, danih na trg pred 22. julijem 2016, in uporabljene v EEO, dani na trg pred 22. julijem 2026;

(d) pridobljene iz instrumentov za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo, danih na trg pred 22. julijem 2017, in uporabljene v EEO, dani na trg pred 22. julijem 2027;

(e) pridobljene iz druge EEO, ki je zunaj področja uporabe Direktive 2002/95/ES in ki je dana na trg pred 22. julijem 2019, in uporabljene v EEO, dani na trg pred 22. julijem 2029.

▼B

6.  Odstavek 1 se ne uporablja za uporabe, navedene v prilogah III in IV.

Člen 5

Prilagoditev prilog znanstvenemu in tehničnemu napredku

1.  Zaradi prilagoditve prilog III in IV znanstvenemu in tehničnemu napredku in zaradi doseganja ciljev iz člena 1 Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 20 in pod pogoji iz členov 21 in 22 sprejme naslednje ukrepe:

(a) vključitev materialov in komponent EEO za posebne zahtevke v sezname iz prilog III in IV, kolikor se s tako vključitvijo ne zmanjša varovanja okolja in zdravja, ki ga zagotavlja Uredba (ES) št. 1907/2006 ter če je izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev:

 njihova odstranitev ali nadomestitev tehnično ali znanstveno ni izvedljiva s spremembo konstrukcije ali z nadomestitvijo z materiali in komponentami, ki ne zahtevajo katerega od materialov ali snovi, naštetih v Prilogi II,

 zanesljivost nadomestkov ni zagotovljena,

 skupni negativni vplivi na okolje, zdravje in varnost potrošnika, ki bi jih povzročila nadomestitev, bi utegnili prevladati nad skupnimi prednostmi za okolje, zdravje in varnost potrošnika.

Pri odločanju o vključitvi materialov in komponent EEO iz seznamov v prilogah III in IV ter trajanju kakršnih koli izjem se upošteva razpoložljivost nadomestkov ter socialno-ekonomski vpliv nadomestitve. Odločitev o trajanju kakršnih koli izjem se sprejme ob upoštevanju vseh možnih negativnih vplivov na inovacije. Kadar je to primerno, je treba pri obravnavi splošnih vplivov izjeme upoštevati celotni življenjski cikel;

(b) izbris materialov in komponent EEO iz prilog III in IV, če pogoji iz točke (a) niso več izpolnjeni.

2.  Ukrepi, sprejeti v skladu s točko (a) odstavka 1 za kategorije 1 do 7, 10 in 11 iz Priloge I, veljajo do pet let, ter za kategoriji 8 in 9 iz Priloge I do sedem let. Obdobje veljavnosti se določi za vsak primer posebej in ga je mogoče podaljšati.

▼M32

Za izjeme iz seznama v Prilogi III, kot veljajo na dan 21. julija 2011, je, razen če se določi krajše obdobje, najdaljše obdobje veljavnosti, ki se lahko podaljša:

(a) za kategorije 1 do 7 in kategorijo 10 iz Priloge I: pet let od 21. julija 2011;

(b) za kategoriji 8 in 9 iz Priloge I: sedem let od datumov, določenih v členu 4(3); in

(c) za kategorijo 11 iz Priloge I: pet let od 22. julija 2019.

▼C2

Za izjeme, navedene v Prilogi IV, kot veljajo na dan 21. julija 2011, je najdaljše obdobje veljavnosti, ki se lahko podaljša, sedem let od datumov, določenih v členu 4(3), razen če se določi krajše obdobje.

▼B

3.  Zahtevek za odobritev, obnovitev ali razveljavitev izjeme se predloži Komisiji v skladu s Prilogo V.

4.  Komisija:

(a) pisno potrdi prejem zahtevka v 15 dneh po prejemu. V potrdilu je naveden datum prejema zahtevka;

(b) nemudoma obvesti države članice o zahtevku ter jim omogoči dostop do le-tega in vseh dodatnih informacij, ki jih je predložil vlagatelj;

▼M32

(ba) v enem mesecu od prejetja zahtevka vlagatelju, državam članicam in Evropskemu parlamentu zagotovi jasen časovni okvir za sprejetje odločitve o zahtevku;

▼B

(c) javno objavi povzetek zahtevka;

(d) oceni zahtevek in njegovo utemeljenost.

5.  Zahtevek za obnovitev izjem se predloži najpozneje v 18 mesecih pred potekom izjeme.

►M32  ————— ◄ Obstoječe izjeme ostanejo v veljavi dokler Komisija ne sprejme odločitve o zahtevku za obnovitev.

6.  Če se zahtevek za obnovitev izjeme zavrne ali se izjema razveljavi, izjema poteče najprej 12 in najkasneje 18 mesecev od odločitve.

7.  Preden se priloge spremenijo, se Komisija med drugim posvetuje z gospodarskimi subjekti, podjetji za reciklažo, podjetji za obdelavo, okoljskimi organizacijami in združenji delavcev in potrošnikov ter objavi njihove pripombe.

8.  Komisija sprejme usklajen format za zahtevke iz odstavka 3 tega člena kakor tudi podrobne smernice za takšne zahtevke, ob upoštevanju položaja malih in srednje velikih podjetij. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 19(2).

Člen 6

Pregled in sprememba seznama omejenih snovi v Prilogi II

1.  Da bi dosegli cilje iz člena 1 in ob upoštevanju previdnostnega načela, Komisija na podlagi temeljite ocene obravnava pregled seznama omejenih snovi iz Priloge II ter njegove spremembe, in sicer prvič najpozneje 22. julija 2014, nato pa redno na lastno pobudo ali na predlog, ki ga poda država članica in ki vsebuje informacije iz odstavka 2.

Pregled in sprememba seznama omejenih snovi v Prilogi II sta skladna z drugo zakonodajo na področju kemikalij, zlasti z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ter med drugim upoštevata prilogi XIV in XVII k navedeni uredbi. Pri pregledu se uporabi javno dostopno znanje, pridobljeno z izvajanjem takšne zakonodaje.

Komisija pri pregledu in spremembi Priloge II posebej preuči, ali bi lahko snov, vključno s snovmi zelo majhne velikosti ali notranje ali površinske strukture, oziroma skupina takšnih snovi:

(a) imela negativen učinek pri ravnanju z odpadno EEO, vključno z možnostmi priprave odpadne EEO za ponovno uporabo ali recikliranja materialov iz odpadne EEO;

(b) povzročila, glede na njeno uporabo, nenadzorovan ali razpršen izpust snovi v okolje ali bi lahko povzročila nastanek nevarnih odpadkov ali produktov preoblikovanja ali degradacije prek priprave za ponovno uporabo, recikliranje ali drugo obdelavo materialov iz odpadne EEO ob trenutnih pogojih delovanja;

(c) privedla do prekomerne izpostavljenosti delavcev, udeleženih pri postopkih zbiranja ali obdelave odpadne EEO;

(d) bila nadomeščena z nadomestki ali alternativnimi tehnologijami, ki imajo manj negativnih učinkov.

Pri tem pregledu se Komisija posvetuje z zainteresiranimi stranmi, vključno z gospodarskimi subjekti, podjetji za reciklažo, podjetji za obdelavo, okoljskimi organizacijami ter združenji delavcev in potrošnikov.

2.  Predlogi za pregled in spremembo seznama snovi ali skupine podobnih snovi v Prilogi II vsebujejo vsaj naslednje informacije:

(a) natančno in jasno besedilo predlagane omejitve;

(b) sklicevanja in znanstvene dokaze za omejitev;

(c) informacije o uporabi snovi ali skupine podobnih snovi v EEO;

(d) informacije o škodljivih učinkih in izpostavljenosti zlasti pri ravnanju z odpadno EEO;

(e) informacije o morebitnih nadomestkih in drugih alternativnih možnostih, njihovi razpoložljivosti in zanesljivosti;

(f) utemeljitev ocene, da je omejitev na ravni Unije najprimernejši ukrep;

(g) socialno-ekonomsko oceno.

3.  Ukrepe iz tega člena sprejme Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 20 in pod pogoji iz členov 21 in 22.

Člen 7

Obveznosti proizvajalcev

Države članice zagotovijo, da:

(a) proizvajalci pri dajanju EEO na trg zagotovijo, da je bila načrtovana in izdelana v skladu z zahtevami, določenimi v členu 4;

(b) proizvajalci sestavijo zahtevano tehnično dokumentacijo in izvedejo postopek notranjega nadzora proizvodnje v skladu z modulom A Priloge II k Sklepu št. 768/2008/ES, ali za njegovo izvedbo pooblastijo tretjo osebo;

(c) kadar je bilo s postopkom iz točke (b) že dokazano, da EEO izpolnjuje veljavne zahteve, proizvajalci pripravijo izjavo EU o skladnosti in na končni proizvod pritrdijo oznako CE. Kadar druga veljavna zakonodaja Unije zahteva uporabo vsaj enako strogega postopka ocenjevanja skladnosti, se lahko skladnost z zahtevami iz člena 4(1) te direktive dokaže v okviru tega postopka. Lahko se pripravi ena tehnična dokumentacija;

(d) proizvajalci hranijo tehnično dokumentacijo in izjavo EU o skladnosti za obdobje desetih let po tem, ko je bila EEO dana na trg;

(e) proizvajalci zagotavljajo, da se izvajajo postopki za ohranjanje skladnosti proizvodne serije. Upoštevajo se spremembe pri oblikovanju proizvoda ali njegovih lastnosti ter spremembe harmoniziranih standardov ali tehničnih specifikacij glede skladnosti EEO;

(f) proizvajalci vodijo register neustreznih EEO in njihovega odpoklica ter o tem obveščajo distributerje;

(g) proizvajalci zagotovijo, da je na njihovi EEO označena vrsta, serija ali serijska številka ali kateri koli drugi identifikacijski element, ali, kadar velikost ali narava EEO tega ne dopušča, zagotovijo, da so podatki navedeni na embalaži ali spremni listini EEO;

(h) proizvajalci navedejo svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem so dosegljivi glede informacij o EEO ali, kadar to ni mogoče, podatke navedejo na embalaži ali spremni listini EEO. V naslovu mora biti naveden center za stike, kjer je proizvajalec dosegljiv. Kadar druga veljavna zakonodaja Unije vsebuje vsaj enako stroge določbe o označevanju imena in naslova proizvajalca, se uporabljajo take določbe;

(i) proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da EEO, ki so jo dali na trg, ni v skladu s to direktivo, nemudoma izvedejo korektivne ukrepe, da zagotovijo skladnost EEO ali pa jo, če je to potrebno, umaknejo ali odpokličejo, ter o tem takoj obvestijo pristojne nacionalne organe držav članic, v katerih so omogočili dostopnost EEO, in jim predložijo informacije, zlasti o neskladnostih in sprejetih korektivnih ukrepih;

(j) proizvajalci na podlagi utemeljene zahteve pristojnih nacionalnih organov posredujejo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti EEO s to direktivo v jeziku, ki ga pristojni nacionalni organ brez težav razume in s tem organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri vsaki dejavnosti, katere cilj je zagotoviti skladnost EEO, ki so jih dali na trg, s to direktivo.

Člen 8

Obveznosti pooblaščenih zastopnikov

Države članice zagotovijo, da:

(a) imajo proizvajalci možnost, da s pisnim pooblastilom imenujejo pooblaščenega zastopnika. Obveznosti iz točke (a) člena 7 in izdelovanje tehnične dokumentacije niso del nalog pooblaščenega zastopnika;

(b) pooblaščeni zastopnik opravlja naloge, določene v pooblastilu, ki ga prejme od proizvajalca. Pooblastilo pooblaščenemu zastopniku omogoča, da opravi vsaj naslednje naloge:

 za nacionalne nadzorne organe ima na voljo izjavo EU o skladnosti in tehnično dokumentacijo deset let po tem, ko je bila EEO dana na trg,

 na podlagi utemeljene zahteve pristojnega nacionalnega organa predloži vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti EEO s to direktivo,

 na zahtevo pristojnih nacionalnih organov sodeluje pri vseh dejavnostih, katerih cilj je zagotoviti skladnost EEO v okviru njihovih pooblastil s to direktivo.

Člen 9

Obveznosti uvoznikov

Države članice zagotovijo, da:

(a) uvozniki dajejo na trg Unije le EEO, ki je v skladu s to direktivo;

(b) uvozniki, preden dajo EEO na trg, zagotovijo, da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti, in zagotovijo tudi, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo, da ima EEO oznako CE in da je opremljena z zahtevanimi dokumenti ►C1  ter da je proizvajalec spoštoval zahteve, določene v točkah (g) in (h) člena 7; ◄

(c) če uvoznik meni ali upravičeno domneva, da EEO ni skladna s členom 4, ta uvoznik da EEO na trg šele po tem, ko so neskladja odpravljena, ter da ta uvoznik o tem obvesti proizvajalca in organe za nadzor trga;

(d) uvozniki navedejo svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem so dosegljivi glede informacij o EEO, ali, kadar to ni mogoče, podatke navedejo na embalaži ali spremni listini EEO. Kadar druga veljavna zakonodaja Unije vsebuje vsaj enako stroge določbe o označevanju imena in naslova uvoznika, se uporabljajo take določbe;

(e) uvozniki vodijo register neustreznih EEO in njihovega odpoklica ter o tem obveščajo distributerje, da bi zagotovili skladnost s to direktivo;

(f) uvozniki, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da EEO, ki so jo dali na trg, ni v skladu s to direktivo, nemudoma izvedejo korektivne ukrepe, da zagotovijo skladnost EEO ali pa jo, če je to potrebno, umaknejo ali odpokličejo, ter o tem takoj obvestijo pristojne nacionalne organe držav članic, v katerih je na voljo njihova EEO, in jim predložijo informacije, zlasti o neskladnostih in sprejetih korektivnih ukrepih;

(g) uvozniki deset let po tem, ko je bila EEO dana na trg, hranijo izvod izjave EU o skladnosti ter jo na zahtevo predložijo organom za nadzor trga in zagotovijo, da je tehnična dokumentacija na zahtevo na voljo navedenim organom;

(h) uvozniki na podlagi utemeljene zahteve pristojnih nacionalnih organov posredujejo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti EEO s to direktivo v jeziku, ki ga pristojni nacionalni organ brez težav razume. S tem organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri vsaki dejavnosti, katere cilj je zagotoviti skladnost EEO, ki so jih dali na trg, s to direktivo.

Člen 10

Obveznosti distributerjev

Države članice zagotovijo, da:

(a) distributerji delujejo s potrebno skrbnostjo, da zagotovijo skladnost vse EEO, ko omogočajo dostopnost na trgu, z ustreznimi zahtevami, zlasti da ima EEO oznako CE in da je opremljena z zahtevanimi dokumenti v jeziku, ki ga potrošniki in drugi končni uporabniki v državi članici, kjer se omogoči dostopnost EEO na trgu, brez težav razumejo, ter da sta proizvajalec in uvoznik ravnala v skladu z zahtevami iz točk (g) in (h) člena 7 ter točke (d) člena 9;

(b) kadar distributer meni ali upravičeno domneva, da EEO ni skladna s členom 4, ta distributer omogoči dostopnost EEO na trgu šele po tem, ko so odpravljena neskladja, ter da ta distributer o tem obvesti proizvajalca ali uvoznika in organe za nadzor trga;

(c) distributerji, ki menijo ali upravičeno domnevajo, da EEO, ki so jo dali na trg, ni v skladu s to direktivo, zagotovijo sprejetje ustreznih korektivnih ukrepov, s katerimi se doseže skladnost EEO ali pa jo, če je to potrebno, umaknejo ali odpokličejo, ter o tem takoj obvestijo pristojne nacionalne organe države članice, v kateri je na voljo njihova EEO, in jim predložijo informacije, zlasti o neskladnostih in sprejetih korektivnih ukrepih;

(d) distributerji na podlagi utemeljene zahteve pristojnega nacionalnega organa posredujejo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti EEO s to direktivo in da s tem organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri vsaki dejavnosti, katere cilj je zagotoviti skladnost EEO, katere dostopnost na trg so omogočili, s to direktivo.

Člen 11

Primeri, v katerih obveznosti proizvajalcev veljajo za uvoznike in distributerje

Države članice zagotovijo, da se uvoznik ali distributer za namene te direktive obravnava kot proizvajalec in da zanj veljajo obveznosti proizvajalca iz člena 7, če da na trg EEO pod svojim imenom ali blagovno znamko ali spremeni EEO, ki je že na trgu, na način, ki lahko vpliva na izpolnjevanje veljavnih zahtev.

Člen 12

Identifikacija gospodarskih subjektov

Države članice zagotovijo, da gospodarski subjekti na zahtevo organa za nadzor trga za obdobje desetih let po tem, ko je bila EEO dana na trg, identificirajo naslednje:

(a) vsak gospodarski subjekt, ki jim je dobavil EEO;

(b) vsak gospodarski subjekt, kateremu so dobavili EEO.

Člen 13

Izjava EU o skladnosti

1.  V izjavi EU o skladnosti se navede, da je bilo dokazano, da so zahteve iz člena 4 izpolnjene.

2.  Izjava EU o skladnosti ima vzorčno strukturo in vsebuje elemente, določene v Prilogi VI, ter se posodablja. Prevede se v jezik ali jezike, ki jih zahteva država članica, kjer se proizvod da na trg ali je dostopen na tem trgu.

Kadar druga veljavna zakonodaja Unije zahteva uporabo vsaj enako strogega postopka ocenjevanja skladnosti, se lahko skladnost z zahtevami člena 4(1) te direktive dokaže v okviru takega postopka. Dovolj je, da se pripravi ena tehnična dokumentacija.

3.  Proizvajalec s pripravo izjave EU o skladnosti prevzame odgovornost za skladnost EEO s to direktivo.

Člen 14

Splošna pravila za oznako CE

Za oznako CE veljajo splošna načela iz člena 30 Uredbe (ES) št. 765/2008.

Člen 15

Pravila in pogoji za namestitev oznake CE

1.  Oznaka CE je vidno, čitljivo in neizbrisno nameščena na dokončano EEO ali na njeno tablico s podatki. Če to ni mogoče ali upravičeno zaradi narave EEO, se oznaka namesti na embalažo in na spremne dokumente.

2.  Oznaka CE mora biti nameščena, preden je EEO dana na trg.

3.  Države članice nadalje razvijajo obstoječe mehanizme, da zagotovijo pravilno izvajanje ureditve, ki ureja oznako CE, in začnejo ustrezne postopke v primeru nepravilne rabe oznake CE. Države članice uvedejo kazni za kršitve, vključno s kazenskimi sankcijami za resne kršitve. Te kazni so sorazmerne z resnostjo kršitve ter predstavljajo učinkovito sredstvo, ki odvrača od nepravilne rabe.

Člen 16

Predpostavka skladnosti

1.  Če ni dokazov o nasprotnem, države članice predpostavljajo, da je EEO, ki je opremljena z oznako CE, v skladu s to direktivo.

2.  Za materiale, komponente in EEO, ki so opravili preskuse ali meritve za ugotavljanje skladnosti z zahtevami člena 4 ali ki so bili ocenjeni v skladu s harmoniziranimi standardi, objavljenimi v Uradnem listu Evropske unije, se predpostavlja, da so v skladu z zahtevami te direktive.

Člen 17

Uradno nasprotovanje harmoniziranemu standardu

1.  Kadar država članica ali Komisija meni, da harmonizirani standard ne izpolnjuje v celoti zahtev, ki jih ta standard zajema in ki so določene v členu 4, Komisija ali zadevna država članica zadevo predloži odboru, ustanovljenemu na podlagi člena 5 Direktive 98/34/ES, ter predloži svoje argumente. Odbor po posvetovanju s pristojnimi evropskimi organi za standardizacijo nemudoma da svoje mnenje.

2.  Glede na mnenje odbora se Komisija odloči, da objavi, ne objavi, objavi z omejitvijo, ohrani, ohrani z omejitvijo ali umakne sklicevanja na zadevni standard v Uradnem listu Evropske unije.

3.  Komisija obvesti zadevni evropski organ za standardizacijo in po potrebi zahteva spremembo zadevnih harmoniziranih standardov.

Člen 18

Nadzor trga in nadzor EEO, ki vstopa na trg Unije

Države članice izvajajo nadzor trga v skladu s členi 15 do 29 Uredbe (ES) št. 765/2008.

Člen 19

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 39 Direktive 2008/98/ES. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 20

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(2), člena 5(1) in člena 6 se prenese na Komisijo za obdobje petih let po 21. juliju 2011. Komisija pripravi poročilo o pooblastilu najpozneje šest mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastil se samodejno podaljšuje za enako dolgo obdobje, razen če ga Evropski parlament ali Svet prekliče v skladu s členom 21.

2.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

3.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v členih 21 in 22.

Člen 21

Preklic pooblastila

1.  Pooblastilo iz člena 4(2), člena 5(1) in člena 6 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet.

2.  Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo in Komisijo v razumnem roku pred sprejetjem končne odločitve ter pri tem navede pooblastila, ki naj bi se preklicala, in morebitne razloge za preklic.

3.  Z odločitvijo o preklicu pooblastil prenehajo veljati pooblastila, navedena v tej odločitvi. Odločitev začne veljati nemudoma ali na dan, ki je v njej naveden. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 22

Nasprotovanje delegiranim aktom

1.  Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v dveh mesecih od datuma uradnega obvestila.

Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za dva meseca.

2.  Če po izteku tega obdobja niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu iz odstavka 1, se akt objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, ki je v njem določen.

Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred iztekom navedenega roka, če Evropski parlament in Svet obvestita Komisijo o nameri, da delegiranemu aktu ne bosta nasprotovala.

3.  Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje delegiranemu aktu iz odstavka 1, akt ne začne veljati. Institucija, ki nasprotuje, navede razloge za nasprotovanje delegiranemu aktu.

Člen 23

Kazni

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve nacionalnih določb, sprejetih v skladu s to direktivo, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja. Kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice Komisijo uradno obvestijo o navedenih določbah do 2. januarja 2013, in jo nemudoma uradno obvestijo o vseh poznejših spremembah, ki vplivajo na te določbe.

Člen 24

Pregled

1.  Komisija najpozneje 22. julija 2014 preuči, ali je treba spremeniti področje uporabe te direktive v zvezi z EEO iz člena 2, ter Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi poročilo o svoji oceni, ki mu po potrebi priloži zakonodajni predlog v zvezi z dodatnimi izvzetji v zvezi z EEO.

2.  Komisija najpozneje 22. julija 2021 opravi splošni pregled te direktive ter Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi poročilo, ki mu po potrebi priloži zakonodajni predlog.

Člen 25

Prenos

1.  Države članice najpozneje 2. januarja 2013 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj pošljejo besedila teh predpisov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Države članice določijo način sklicevanja.

2.  Države članice sporočijo Komisiji besedilo glavnih določb nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 26

Razveljavitev

Direktiva 2002/95/ES, kot je bila spremenjena z akti iz dela A Priloge VII, se razveljavi z učinkom 3. januarja 2013 brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos direktive iz dela B Priloge VII v nacionalno zakonodajo in njihovo uporabo.

Sklicevanja na razveljavljene akte se štejejo za sklicevanja na to direktivo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge VIII.

Člen 27

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 28

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.
PRILOGA I

Kategorije EEO, ki jih zajema ta direktiva

1. veliki gospodinjski aparati

2. mali gospodinjski aparati

3. oprema za IT in telekomunikacije

4. oprema za zabavno elektroniko

5. oprema za razsvetljavo

6. električna in elektronska orodja

7. igrače, oprema za prosti čas in šport

8. medicinski pripomočki

9. instrumenti za spremljanje in nadzor vključno z instrumenti za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo

10. avtomati

11. druga EEO, ki ni zajeta v nobeni od zgornjih kategorij.
PRILOGA II

Omejene snovi iz člena 4(1) in največje dovoljene vrednosti koncentracij v masi v homogenih materialih

svinec (0,1 %)

živo srebro (0,1 %)

kadmij (0,01 %)

šestvalentni krom (0,1 %)

polibromirani bifenili (PBB) (0,1 %)

polibromirani difeniletri (PBDE) (0,1 %)
PRILOGA IIIUporabe, ki so izvzete iz prepovedi iz člena 4(1)

Izjema

Področje in datumi veljavnosti

1

Živo srebro v (kompaktnih) fluorescentnih sijalkah z enojnim podnožjem, ki ne presega (na razelektritveno cevko):

 

1(a)

za splošno razsvetljavo < 30 W: 5 mg

Preneha veljati 31. decembra 2011; med 31. decembrom 2011 in 31. decembrom 2012 je dovoljena uporaba 3,5 mg na razelektritveno cevko; po 31. decembru 2012 se uporablja 2,5 mg na razelektritveno cevko.

1(b)

za splošno razsvetljavo ≥ 30 W in < 50 W: 5 mg

Preneha veljati 31. decembra 2011; po 31. decembru 2011 se lahko uporablja 3,5 mg na razelektritveno cevko.

1(c)

za splošno razsvetljavo ≥ 50 W in < 150 W: 5 mg

 

1(d)

za splošno razsvetljavo ≥ 150 W: 15 mg

 

1(e)

za splošno razsvetljavo s krožno ali kvadratno strukturno obliko in premerom cevi ≤ 17 mm

Do 31. decembra 2011 ni omejitev uporabe; po 31. decembru 2011 se lahko uporablja 7 mg na razelektritveno cevko.

1(f)

za posebne namene: 5 mg

 

▼M16

1(g)

za splošno razsvetljavo < 30 W z življenjsko dobo enako ali daljšo od 20 000 h: 3,5 mg

Preneha veljati 31. decembra 2017.

▼B

2(a)

Živo srebro v linearnih fluorescentnih sijalkah za splošno razsvetljavo z dvojnim podnožjem, ki ne presegajo (na sijalko):

 

2(a)(1)

tripasovne fosforne z normalno življenjsko dobo in premerom cevi < 9 mm (npr. T2): 5 mg

Preneha veljati 31. decembra 2011; po 31. decembru 2011 se lahko uporablja 4 mg na sijalko.

2(a)(2)

tripasovne fosforne z normalno življenjsko dobo in premerom cevi ≥ 9 mm in ≤ 17 mm (npr. T5): 5 mg

Preneha veljati 31. decembra 2011; po 31. decembru 2011 se lahko uporablja 3 mg na sijalko.

2(a)(3)

tripasovne fosforne z normalno življenjsko dobo in premerom cevi > 17 mm in ≤ 28 mm (npr. T8): 5 mg

Preneha veljati 31. decembra 2011; po 31. decembru 2011 se lahko uporablja 3,5 mg na sijalko.

2(a)(4)

tripasovne fosforne z normalno življenjsko dobo in premerom cevi > 28 mm (npr. T12): 5 mg

Preneha veljati 31. decembra 2012; po 31. decembru 2012 se lahko uporablja 3,5 mg na sijalko.

2(a)(5)

tripasovne fosforne z dolgo življenjsko dobo (≥ 25 000 ur): 8 mg

Preneha veljati 31. decembra 2011; po 31. decembru 2011 se lahko uporablja 5 mg na sijalko.

2(b)

Živo srebro v drugih fluorescentnih sijalkah, ki ne presega (na sijalko):

 

2(b)(1)

linearne halofosfatne sijalke s premerom cevi > 28 mm (npr. T10 in T12): 10 mg

Preneha veljati 31. aprila 2012.

2(b)(2)

nelinearne halofosfatne sijalke (vsi premeri): 15 mg

Preneha veljati 13. aprila 2016.

2(b)(3)

nelinearne tripasovne fosforne sijalke s premerom cevi > 17 mm (npr. T9)

Do 31. decembra 2011 ni omejitev uporabe; po 31. decembru 2011 se lahko uporablja 15 mg na sijalko.

2(b)(4)

sijalke za druge namene splošne razsvetljave in druge posebne namene (npr. indukcijske sijalke)

Do 31. decembra 2011 ni omejitev uporabe; po 31. decembru 2011 se lahko uporablja 15 mg na sijalko.

3

Živo srebro v hladnih katodnih fluorescentnih sijalkah in fluorescentnih sijalkah z zunanjo elektrodo (CCFL in EEFL) za posebne namene, ki ne presega (na sijalko):

 

3(a)

kratke (≤ 500 mm)

Do 31. decembra 2011 ni omejitev uporabe; po 31. decembru 2011 se lahko uporablja 3,5 mg na sijalko.

3(b)

srednje dolge (> 500 mm in ≤ 1 500 mm)

Do 31. decembra 2011 ni omejitev uporabe; po 31. decembru 2011 se lahko uporablja 5 mg na sijalko.

3(c)

dolge (> 1 500 mm)

Do 31. decembra 2011 ni omejitev uporabe; po 31. decembru 2011 se lahko uporablja 13 mg na sijalko.

4(a)

Živo srebro v drugih nizkotlačnih sijalkah na razelektrenje (na sijalko):

Do 31. decembra 2011 ni omejitev uporabe; po 31. decembru 2011 se lahko uporablja 15 mg na sijalko.

4(b)

Živo srebro v visokotlačnih natrijevih sijalkah za splošno razsvetljavo, ki v sijalkah z izboljšanim barvnim indeksom Ra > 60 ne presega (na razelektritveno cevko):

 

4(b)-I

P ≤ 155 W

Do 31. decembra 2011 ni omejitev uporabe; po 31. decembru 2011 se lahko uporablja 30 mg na razelektritveno cevko.

4(b)-II

155 W < P ≤ 405 W

Do 31. decembra 2011 ni omejitev uporabe; po 31. decembru 2011 se lahko uporablja 40 mg na razelektritveno cevko.

4(b)-III

P > 405 W

Do 31. decembra 2011 ni omejitev uporabe; po 31. decembru 2011 se lahko uporablja 40 mg na razelektritveno cevko.

4(c)

Živo srebro v drugih visokotlačnih natrijevih sijalkah za splošno razsvetljavo, ki ne presegajo (na razelektritveno cevko):

 

4(c)-I

P ≤ 155 W

Do 31. decembra 2011 ni omejitev uporabe; po 31. decembru 2011 se lahko uporablja 25 mg na razelektritveno cevko.

4(c)-II

155 W < P ≤ 405 W

Do 31. decembra 2011 ni omejitev uporabe; po 31. decembru 2011 se lahko uporablja 30 mg na razelektritveno cevko.

4(c)-III

P > 405 W

Do 31. decembra 2011 ni omejitev uporabe; po 31. decembru 2011 se lahko uporablja 40 mg na razelektritveno cevko.

4(d)

Živo srebro v visokotlačnih živosrebrnih sijalkah (HPMV)

Preneha veljati 13. aprila 2015.

4(e)

Živo srebro v metalhalogenidnih sijalkah

 

4(f)

Živo srebro v drugih sijalkah na razelektrenje za posebne namene, ki niso posebej omenjene v tej prilogi

 

▼M26

4(g)

Živo srebro v ročno izdelanih cevnih plinskih sijalkah, ki se uporabljajo za oznake, dekorativno ali arhitekturno in posebno osvetlitev ter svetlobno umetnost, pri čemer se vsebnost živega srebra omeji na naslednji način:

(a)  20 mg na par elektrod + 0,3 mg na cm dolžine cevi, vendar ne več kot 80 mg, za uporabo na prostem in v zaprtih prostorih, kjer je svetilka izpostavljena temperaturam pod 20 °C;

(a)  15 mg na par elektrod + 0,24 mg na cm dolžine cevi, vendar ne več kot 80 mg, za vsako drugo uporabo v zaprtih prostorih.

Preneha veljati 31. decembra 2018

▼B

5(a)

Svinec v steklu katodnih cevi

 

5(b)

Svinec v steklu fluorescentnih sijalk, ki vsebujejo do 0,2 masnih % svinca

 

6(a)

Svinec v zlitinah z jeklom za strojno uporabo in pocinkanim jeklom, ki vsebujejo do 0,35 masnih % svinca

 

6(b)

Svinec v zlitinah z aluminijem, ki vsebujejo do 0,4 masnega % svinca

 

6(c)

Bakrove zlitine, ki vsebujejo do 4 masne % svinca

 

7(a)

Svinec v spajkah z visokimi temperaturami taljenja (npr. v svinčevih zlitinah, ki vsebujejo 85 masnih % svinca ali več)

 

7(b)

Svinec v spajkah za strežnike, pomnilnike in sisteme pomnilniških polj, omrežno infrastrukturno opremo za komutacijo, signalizacijo in prenos ter za vodenje telekomunikacijskih omrežij

 

7(c)-I

Električni in elektronski sestavni deli, ki vsebujejo svinec v steklenih ali keramičnih komponentah, npr. piezo-elektronske naprave, ali v steklenih ali keramičnih matričnih spojinah, razen dielektrične keramike v kondenzatorjih

 

7(c)-II

Svinec v dielektrični keramiki v kondenzatorjih z nazivno napetostjo 125 V AC ali 250 DC ali več

 

7(c)-III

Svinec v dielektrični keramiki v kondenzatorjih z nazivno napetostjo manj kot 125 V AC ali 250 DC

Preneha veljati 1. januarja 2013, po tem datumu se lahko uporablja v nadomestnih delih za EEO, dano v promet pred 1. januarjem 2013.

▼M1

7(c)-IV

Svinec v dielektrični keramiki na osnovi PZT za uporabo v kondenzatorjih, ki so del integriranih vezij ali diskretnih polprevodnikov.

Preneha veljati 21. julija 2016.

▼B

8(a)

Kadmij in njegove spojine v ploščatih termičnih varovalkah za enkratno uporabo

Preneha veljati 1. januarja 2012, po tem datumu se lahko uporablja v nadomestnih delih za EEO, dano v promet pred 1. januarjem 2012.

8(b)

Kadmij in njegove spojine v električnih kontaktih

 

9

Šestvalentni krom kot antikorozijski element v hladilnih sistemih iz ogljikovega jekla v absorpcijskih hladilnikih v količini do 0,75 masnih % v hladilni raztopini

 

9(b)

Svinec v ležalnih skodelah in pušah za kompresorje s hladilnim sredstvom pri napravah za ogrevanje, zračenje, klimatiziranje in hlajenje (HVACR)

 

11(a)

Svinec v sistemih nožičnih konektorjev vrste C-press

Lahko se uporablja v nadomestnih delih EEO, dane v promet pred 24. septembrom 2010.

11(b)

Svinec v sistemih nožičnih konektorjev, ki niso sistemi C-press

Preneha veljati 1. januarja 2013, po tem datumu se lahko uporablja v nadomestnih delih za EEO, dano v promet pred 1. januarjem 2013.

12

Svinec kot prekrivni material za termično prevodne module za c-obroče

Lahko se uporablja v nadomestnih delih EEO, dane v promet pred 24. septembrom 2010.

13(a)

Svinec v belem steklu za optične uporabe

 

13(b)

Kadmij in svinec v filtrskem steklu in steklu za standarde odsevnosti

 

14

Svinec v spajkah, ki so sestavljene iz več kot dveh elementov za povezovanje med nožicami in ohišjem mikroprocesorjev z masnim % svinca nad 80 % in manj kot 85 %

Prenehala veljati 1. januarja 2011, po tem datumu se lahko uporablja v nadomestnih delih za EEO, dano v promet pred 1. januarjem 2011.

15

Svinec v spajkah za dokončanje stabilnih električnih povezav med polvodniškim čipom in nosilcem v integriranih paketih mikroelektronskih stikalnih vezij („flip chip“)

 

16

Svinec v linearnih žarnicah s cevmi, prevlečenimi s silikatom

Preneha veljati 1. septembra 2013.

17

Svinčev halid kot izvor sevanja pri visoko intenzivnih svetilkah na razelektrenje (High Intensity Discharge – HID), ki se uporabljajo v profesionalni reprografiji

 

18(a)

Svinec kot aktivator v fluorescentnem prahu (z vsebnostjo 1 masnega % svinca ali manj) svetilk na razelektrenje, kadar se uporabljajo kot posebne svetilke za diazo-tiskalno reprografijo, litografijo, pasti za insekte, fotokemične in utrjevalne postopke, ki vsebujejo fosfor, kot npr. SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb)

Prenehala veljati 1. januarja 2011.

18(b)

Svinec kot aktivator v fluorescentnem prahu (z vsebnostjo 1 masnega % svinca ali manj) sijalk na razelektrenje, kadar se uporabljajo kot svetilke za porjavenje, ki vsebujejo fosfor, kot je npr. BSP (BaSi2O5:Pb)

 

19

Svinec s PbBiSn-Hg in PbInSn-Hg v posebnih sestavah kot glavni amalgam in s PbSn-Hg kot pomožni amalgam v zelo kompaktnih energetsko varčnih svetilkah (ESL)

Preneha veljati 1. junija 2011.

20

Svinčev oksid v steklu, ki se uporablja za vezavo sprednjih in zadnjih substratov pri ploščatih fluorescentnih svetilkah, ki se uporabljajo za zaslone s tekočimi kristali (LCD)

Preneha veljati 1. junija 2011.

21

Svinec in kadmij v tiskarskih črnilih za nanašanje poslikav na steklu, npr. borosilikatno steklo ali natronsko steklo

 

23

Svinec v preparatih za komponente z majhnim razmikom („fine pitch“), razen konektorjev z razmikom 0,65 mm ali manj

Lahko se uporablja v nadomestnih delih EEO, dane v promet pred 24. septembrom 2010.

24

Svinec v spajkah za spajkanje metaliziranih lukenj diskoidalnih in strojno luknjanih ploščatih večplastnih kondenzatorjev

 

25

Svinčev oksid v konstrukcijskih elementih SED zaslonov (Surface Conduction Electron Emitter Display), zlasti v zatesnilnih fritah in zatesnilnem obroču

 

26

Svinčev oksid v steklenem balonu modrih sijalk s črno svetlobo

Preneha veljati 1. junija 2011.

27

Svinčene zlitine v spajkah za pretvornike v zmogljivih zvočnikih (zasnovanih za delovanje več ur na stopnjah moči zvoka 125 dB SPL in več)

Prenehalo veljati 24. septembra 2010.

29

Svinec, vezan v kristalnem steklu, kakor je opredeljeno v Prilogi I (kategorije 1, 2, 3 in 4) Direktive Sveta 69/493/EGS (1)

 

30

Kadmijeve zlitine kot električne/mehanske spajke v električnih vodnikih, ki se uporabljajo za spoje neposredno na tuljavah zmogljivih zvočnikov, z ravnijo zvočnega tlaka v višini 100 dB (A) in več

 

31

Svinec v materialu za spajkanje v ploščatih fluorescentnih svetilkah brez živega srebra (ki se uporabljajo npr. v zaslonih s tekočimi kristali, za dekorativno in industrijsko razsvetljavo)

 

32

Svinčev oksid v tesnilni friti, ki se uporablja pri pritrjevanju steklenih ploščic za argonske in kriptonske laserske cevi

 

33

Svinec v spajkah za spajkanje tankih bakrenih žic s premerom največ 100 μm v transformatorjih

 

34

Svinec v kovinsko-keramičnih (cermet) potenciometrskih elementih

 

36

Živo srebro, ki se uporablja kot inhibitor razprševanja katode pri plazemskih zaslonih na enosmerni tok z vsebnostjo do 30 mg na zaslon

Preneha veljati 1. julija 2010.

37

Svinec v površinski plasti visokonapetostnih diod, s steklenim ohišjem s cinkovim boratom

 

38

Kadmij in kadmijev oksid v debeloslojnih lepilih, ki se uporabljajo pri berilijevem oksidu, vezanim z aluminijem

 

39

Kadmij v večbarvnih diodah II-VI (LED) (< 10 μg Cd na mm svetilne površine) za uporabo v sistemih za osvetlitev ali prikazovanje s sevanjem trdnih teles

Preneha veljati 1. julija 2014.

▼M2

40

Kadmij v fotouporih za analogne optične sklopnike, ki se uporabljajo v profesionalni zvočni opremi.

Preneha veljati 31. decembra 2013.

▼M22

41

Svinec v spajkah in na obdelanih priključkih električnih in elektronskih komponent ter v obdelavi tiskanih vezij, ki se uporabljajo v modulih za vžig in drugih električnih in elektronskih krmilnih sistemih motorja, ki morajo biti iz tehničnih vzrokov nameščeni neposredno na ali v ohišje motorja ali valja motorjev z notranjim zgorevanjem za ročno uporabo (razredi SH:1, SH:2, SH:3 iz Direktive 97/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2))

Veljati preneha 31. decembra 2018.

▼B

(1)   UL L 326, 29.12.1969, str. 36.

(2)   Direktiva 97/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1997 o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti plinastim in trdnim onesnaževalom iz motorjev z notranjim izgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestno mobilno mehanizacijo (UL L 59, 27.2.1998, str. 1).
PRILOGA IV

Uporabe, ki so izvzete iz omejitve iz člena 4(1) in so specifične za medicinske pripomočke ter instrumente za spremljanje in nadzor

Oprema za uporabo ali odkrivanje ionizirajočega sevanja

1. Svinec, kadmij in živo srebro v detektorjih ionizirajočega sevanja

2. Svinčeni ležaji v rentgenskih ceveh

3. Svinec v napravah za ojačitve elektromagnetnega sevanja: ploščica MCP in kapilarna ploščica

4. Svinec v steklenih fritah rentgenskih cevi in ojačevalcih slike ter svinec v vezivu iz steklene frite za sklop plinskih laserjev in vakuumske cevi, ki pretvarjajo elektromagnetno sevanje v elektrone

5. Svinec v zaščitah pred ionizirajočim sevanjem

6. Svinec v testnih predmetih za rentgenske žarke

7. Kristali svinčevega stearata za difrakcijo rentgenskega sevanja

8. Vir radioaktivnih izotopov kadmija za prenosne rentgenske fluorescentne spektrometre

Senzorji, detektorji in elektrode

1a. Svinec in kadmij v ionsko selektivnih elektrodah vključno s steklom pH elektrod

1b. Svinčene anode v elektrokemičnih senzorjih za kisik

1c. Svinec, kadmij in živo srebro v detektorjih infrardeče svetlobe

1d. Živo srebro v referenčnih elektrodah: živosrebrni klorid z nizko vsebnostjo klorida, živosrebrni sulfat in živosrebrni oksid

Drugo

9. Kadmij v helij-kadmijevih laserjih

10. Svinec in kadmij v svetilkah za atomsko absorpcijsko spektroskopijo

11. Svinec v zlitinah kot pretvornik in termalni pretvornik za MRI

▼M11

12. Svinec in kadmij v kovinskih vezeh, ki tvorijo superprevodna magnetna vezja v detektorjih MRS, SQUID, NMR (nuklearna magnetna resonanca) ali FTMS (Fourierjeva transformacijska masna spektrometrija). Preneha veljati 30. junija 2021

▼B

13. Svinec v protiutežeh

14. Svinec v monokristalih piezoelektričnih materialov za ultrazvočne pretvornike

15. Svinec v spajkah za vezavo ultrazvočnih pretvornikov

16. Živo srebro v mostičkih za merjenje kapacitivnosti in izgub v visokofrekvenčnih preklopnikih RF in relejih v instrumentih za opazovanje in nadzor, pri čemer vsebnost živega srebra ne presega 20 mg živega srebra na preklopnik ali rele

17. Svinec v spajkah v prenosnih defibrilatorjih za prvo pomoč

18. Svinec v spajkah visokozmogljivih infrardečih slikovnih modulov za detekcijo v območju 8–14 μm

19. Svinec v zaslonih s tekočimi kristali na siliciju (LCoS)

20. Kadmij v filtrih za merjenje rentgenskih žarkov

▼M4

21. Kadmij v fosfornih prevlekah v ojačevalcih rentgenskih slik do 31. decembra 2019 in v rezervnih delih za rentgenske sisteme, dane na trg EU pred 1. januarjem 2020

▼M5

22. Svinčev acetat kot marker za uporabo v stereotaktičnih naglavnih obročih pri CT (računalniški tomografiji) in MRS ter pri sistemih določanja položaja za opremo za zdravljenje z gama žarki in delci. Preneha veljati 30. junija 2021

▼M3

23. Svinec v zlitinah za ležaje in nosilne površine medicinske opreme, ki je izpostavljena ionizirajočemu sevanju. Preneha veljati 30. junija 2021

▼M6

24. Svinec za omogočanje vakuumskih povezav med aluminijem in jeklom v rentgenskih ojačevalnikih slik. Preneha veljati 31. decembra 2019

▼M8

25. Svinec v površinskih prevlekah sistemov nožičnih konektorjev, pri katerih so potrebni nemagnetni konektorji, ki se uporabljajo dolgotrajno pri temperaturi pod – 20 °C pod običajnimi pogoji obratovanja in skladiščenja. Preneha veljati 30. junija 2021

▼M30

26. Svinec v naslednjih primerih dolgotrajne uporabe pri temperaturi pod – 20 °C pod običajnimi pogoji obratovanja in skladiščenja:

(a) v spajkah na ploščah tiskanega vezja,

(b) v prevlekah priključkov električnih in elektronskih komponent in prevlekah plošč tiskanega vezja,

(c) v spajkah za povezovanje žic in kablov,

(d) v spajkah za povezovanje pretvornikov in senzorjev.

Svinec v spajkah električnih povezav s senzorji za merjenje temperature v napravah, ki so namenjene redni uporabi pri temperaturah pod – 150 °C.

Te izjeme prenehajo veljati 30. junija 2021

▼M9

27. Svinec v

 spajkah,

 prevlekah priključkov električnih in elektronskih komponent ter plošč tiskanih vezij,

 povezavah električnih žic, ščitih in zaprtih konektorjih,

ki se uporabljajo v

(a) magnetnih poljih znotraj krogle s polmerom 1 m, ki obdaja izocenter magneta pri medicinski opremi za slikanje z magnetno resonanco, vključno z monitorji za paciente, ki so zasnovani za uporabo znotraj te krogle, ali

(b) magnetnih poljih v oddaljenosti do 1 m od zunanjih površin ciklotronskih magnetov, magnetov za prenos žarka in nadzor njegove smeri, ki se uporabljajo pri zdravljenju z obsevanjem s pospešenimi delci.

Preneha veljati 30. junija 2020

▼M10

28. Svinec v spajkah za pritrditev digitalnih kadmij-teluridnih in kadmij-cink-teluridnih detektorjev na plošče tiskanega vezja. Preneha veljati 31. decembra 2017

▼M12

29. Svinec v zlitinah kot superprevodnik ali toplotni vodnik, ki se uporablja v hladnih glavah kriogenskih hladilnikov in/ali kriogensko hlajenih hladnih tipalih in/ali kriogensko hlajenih sistemih za izenačitev potencialov v medicinskih napravah (kategorija 8) in/ali industrijskih instrumentih za spremljanje in nadzor. Preneha veljati 30. junija 2021

▼M13

30. Šestvalentni krom v razdelilnikih alkalnih kovin za izdelavo fotokatod v ojačevalnikih rentgenskih slik do 31. decembra 2019 ter v rezervnih delih za rentgenske sisteme, dane na trg EU pred 1. januarjem 2020

▼M29 —————

▼M29

31a. Svinec, kadmij, šestvalentni krom in polibromirani difeniletri (PBDE) v rezervnih delih, pridobljenih iz medicinskih pripomočkov ali elektronskih mikroskopov, za popravilo ali obnovo medicinskih pripomočkov, vključno z in vitro diagnostičnimi medicinskimi pripomočki, ali elektronskih mikroskopov in njihovih dodatkov, če ponovna uporaba poteka v zaprtem sistemu poslovanja med podjetji, ki ga je mogoče nadzirati, in če se stranko obvesti o vsaki ponovni uporabi.

Preneha veljati:

(a) 21. julija 2021 za uporabo v medicinskih pripomočkih, razen in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih;

(b) 21. julija 2023 za uporabo v in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih;

(c) 21. julija 2024 za uporabo v elektronskih mikroskopih in njihovih dodatkih.

▼M14

32. Svinec v spajkah na ploščah tiskanega vezja detektorjev in enot za zajem podatkov za pozitronske emisijske tomografe, integrirane v opremo za magnetnoresonančno slikanje. Preneha veljati 31. decembra 2019

▼M15

33. Svinec v spajkah na opremljenih ploščah tiskanega vezja, ki se uporabljajo v prenosnih medicinskih pripomočkih razredov IIa in IIb iz Direktive 93/42/EGS, razen v prenosnih defibrilatorjih za prvo pomoč. Preneha veljati 30. junija 2016 za razred IIa in 31. decembra 2020 za razred IIb

▼M18

34. Svinec kot aktivator v fluorescenčnem prahu razelektritvenih sijalk, ko se uporabljajo kot sijalke za zunajtelesno fotoferezo, ki vsebujejo svetilne snovi BaSi2O5:Pb. Preneha veljati 22. julija 2021

▼M25

35. Živo srebro v hladnih katodnih fluorescentnih sijalkah za osvetlitev ozadja zaslonov s tekočimi kristali, ki se uporabljajo v instrumentih za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo, danih na trg pred 22. julijem 2017, kadar količina živega srebra ne presega 5 mg na sijalko

Veljati preneha 21. julija 2024

▼M24

36. Svinec, ki se uporablja v skladnih pinskih priključkih, razen C-press, za instrumente za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo.

Preneha veljati 31. decembra 2020. Po tem datumu se lahko uporablja v nadomestnih delih za instrumente za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo, ki se dajo na trg pred 1. januarjem 2021

▼M23

37. Svinec v platiniranih elektrodah iz platine, ki se uporabljajo za merjenje prevodnosti, kadar je izpolnjen vsaj eden izmed naslednjih pogojev:

(a) meritve s širokim obsegom, kjer znaša obseg prevodnosti več kot en velikostni red (npr. obseg med 0,1 mS/m in 5 mS/m) pri laboratorijski uporabi za neznane koncentracije;

(b) meritve raztopin, pri katerih se zahteva točnost +/- 1 % vzorčnega obsega in visoka odpornost elektrode proti koroziji, v naslednjih primerih:

(i) raztopine s kislostjo < pH 1;

(ii) raztopine z bazičnostjo > pH 13;

(iii) korozivne raztopine, ki vsebujejo halogene pline.

(c) meritve prevodnosti nad 100 mS/m, ki jih je treba opraviti s prenosnimi instrumenti.

Preneha veljati 31. decembra 2018

▼M21

38. Svinec v spajki v enem vmesniku naloženih tiskanih elementov z veliko površino, ki imajo več kot 500 medsebojnih povezav na vmesnik in se uporabljajo v rentgenskih detektorjih sistemov za računalniško tomografijo in rentgenskih sistemov

Veljati preneha 31. decembra 2019. Po tem datumu se lahko uporablja v nadomestnih delih za sisteme za računalniško tomografijo in rentgenske sisteme, ki se dajo na trg pred 1. januarjem 2020

▼M20

39. Svinec v mikrokanalnih ploščah (MCP), ki se uporabljajo v opremi, ki ima vsaj eno od naslednjih lastnosti:

(a) kompaktna velikost detektorja za elektrone ali ione, kjer je prostor za detektor omejen na največ 3 mm/MCP (debelina detektorja + prostor za namestitev MCP), skupno največ 6 mm, in je alternativna zasnova, pri kateri bi bilo več prostora za detektor, znanstveno in tehnično neizvedljiva;

(b) dvodimenzionalna prostorska ločljivost za zaznavanje elektronov ali ionov, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(i) odzivni čas je krajši od 25 ns;

(ii) površina za zaznavanje vzorca je večja od 149 mm2;

(iii) multiplikator je večji od 1,3 × 103;

(c) odzivni čas za zaznavanje elektronov ali ionov je krajši od 5 ns;

(d) površina za zaznavanje elektronov ali ionov je večja od 314 mm2;

(e) multiplikator je večji od 4,0 × 107.

Izjema poteče na naslednje datume:

(a) 21. julija 2021 za medicinske pripomočke ter instrumente za spremljanje in nadzor;

(b) 21. julija 2023 za diagnostične medicinske pripomočke in vitro;

(c) 21. julija 2024 za instrumente za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo

▼M19

40. Svinec v dielektrični keramiki v kondenzatorjih z nazivno napetostjo manj kot 125 V AC ali 250 DC, ki se uporabljajo v instrumentih za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo

Veljati preneha 31. decembra 2020. Po tem datumu se lahko uporablja v rezervnih delih za instrumente za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo, dane na trg pred 1. januarjem 2021

▼M27

41. Svinec kot termični stabilizator v polivinilkloridu (PVC), ki se uporablja kot osnovni material v amperometričnih, potenciometričnih in konduktometričnih elektrokemičnih senzorjih za diagnostične in vitro medicinske pripomočke za analize krvi, telesnih tekočin in telesnih plinov.

Preneha veljati 31. decembra 2018

▼M28

42. Živo srebro v električnih vrtečih se konektorjih v medicinskih pripomočkih za intravaskularno ultrazvočno slikanje, ki se lahko uporabljajo pri visoki delovni frekvenci (> 50 MHz) delovanja

Preneha veljati 30. junija 2019.

▼M31

43. Kadmijeve anode v Herschevih celicah za senzorje za kisik, ki se uporabljajo v instrumentih za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo, kadar se zahteva občutljivost pod 10 ppm.

Preneha veljati 15. julija 2023.

▼B
PRILOGA V

Zahtevki za podelitev, podaljšanje in razveljavitev izjem, kot jih določa člen 5

Zahtevke za izjeme, podaljšanje izjem ali za razveljavitev izjem lahko predloži proizvajalec, pooblaščeni zastopnik proizvajalca ali kateri koli gospodarski subjekt v dobavni verigi, vsebuje pa vsaj naslednje:

(a) ime, naslov in kontaktne podatke vlagatelja;

(b) informacije o materialu ali sestavnih delih ter specifični uporabi snovi v materialu in sestavnih delih, za katere se zahteva izjema ali njena razveljavitev, ter njene posebne značilnosti;

(c) preverljiva in z dokazi podprta utemeljitev za izjemo ali njeno razveljavitev v skladu s pogoji iz člena 5;

(d) analiza morebitnih alternativnih snovi, materialov ali zasnov na osnovi življenjskega cikla, vključno z obstoječimi podatki in strokovno pregledanimi študijami o neodvisnih raziskavah, in razvojne dejavnosti vlagatelja ter analiza o razpoložljivosti takih alternativ;

(e) informacije o možni pripravi za ponovno uporabo, recikliranje materialov iz odpadne EEO, in o določbah o ustrezni obdelavi odpadkov v skladu s Prilogo II k Direktivi 2002/96/ES;

(f) druge pomembne informacije;

(g) predlagane ukrepe vlagatelja za razvijanje, zahtevanje razvoja in/ali uporabe morebitnih alternativ, vključno s časovnim razporedom za take ukrepe vlagatelja;

(h) po potrebi, navedba, kateri podatek velja za lastninski podatek, vključno s preverljivo utemeljitvijo;

(i) ob predložitvi zahtevka za izjemo, predlog za natančno in jasno ubeseditev izjeme;

(j) povzetek zahtevka.
PRILOGA VI

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

1. Št. … (enotna identifikacijska številka EEO):

2. Ime in naslov proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika:

3. Ta izjava o skladnosti se izda na lastno odgovornost proizvajalca (ali monterja):

4. Predmet izjave (Identifikacija EEO, ki omogoča sledljivost. Po potrebi lahko vključuje fotografijo.):

5. Predmet navedene izjave je v skladu z Direktivo 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi ( *1 ):

6. Kjer je to ustrezno, napotila na uporabljene usklajene standarde ali napotila na tehnične specifikacije za skladnost, ki so navedene na izjavi:

7. Dodatni podatki:

Podpisano za in v imenu: …

(kraj in datum izdaje):

(ime, dejavnost) (podpis):
PRILOGA VII

DEL ARazveljavljena direktiva z njenimi zaporednimi spremembami

(iz člena 26)

Direktiva 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 37, 13.2.2003, str. 19).

Odločba Komisije 2005/618/ES

(UL L 214, 19.8.2005, str. 65).

Odločba Komisije 2005/717/ES

(UL L 271, 15.10.2005, str. 48).

Odločba Komisije 2005/747/ES

(UL L 280, 25.10.2005, str. 18).

Odločba Komisije 2006/310/ES

(UL L 115, 28.4.2006, str. 38).

Odločba Komisije 2006/690/ES

(UL L 283, 14.10.2006, str. 47).

Odločba Komisije 2006/691/ES

(UL L 283, 14.10.2006, str. 48).

Odločba Komisije 2006/692/ES

(UL L 283, 14.10.2006, str. 50).

Direktiva 2008/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 81, 20.3.2008, str. 67).

Odločba Komisije 2008/385/ES

(UL L 136, 24.5.2008, str. 9).

Odločba Komisije 2009/428/ES

(UL L 139, 5.6.2009, str. 32).

Odločba Komisije 2009/443/ES

(UL L 148, 11.6.2009, str. 27).

Odločba Komisije 2010/122/EU

(UL L 49, 26.2.2010, str. 32).

Odločba Komisije 2010/571/EU

(UL L 251, 25.9.2010, str. 28).

DEL BSeznam rokov za prenos v nacionalno zakonodajo

(iz člena 26)

Direktiva

Rok za prenos

2002/95/ES

12. avgust 2004

2008/35/ES
PRILOGA VIIIKorelacijska tabela

Direktiva 2002/95/ES

Ta direktiva

Člen 1

Člen 1

Člen 2(1)

Člen 2(1) in (2), Priloga I

Člen 2(2)

Člen 2(3)

Člen 2(3)

Člen 2(4), uvodne besede

Člen 2(4)

Člen 3(a)

Člen 3(1) in (2)

Člen 3(b)

Člen 3(6) do (28)

Člen 4(1)

Člen 4(1), Priloga II

Člen 4(3) in (4)

Člen 4(2)

Člen 4(6)

Člen 4(3)

Člen 5(1), uvodne besede

Člen 5(1), uvodne besede

Člen 5(1)(a)

Člen 4(2)

Člen 5(1)(b)

Člen 5(1)(a), prva in tretja alinea

Člen 5(1)(a), druga alinea

Člen 5(1)(a), zadnji odstavek

Člen 5(1)(c)

Člen 5(1)(b)

Člen 5(2)

Člen 5(3) do (6)

Člen 5(2)

Člen 5(7)

Člen 5(8)

Člen 6

Člen 6

Členi 7 do 18

Člen 7

Členi 19 do 22

Člen 8

Člen 23

Člen 9

Člen 25

Člen 26

Člen 10

Člen 27

Člen 11

Člen 28

Prilogi I in II

Priloga, točke 1 do 39

Priloga III, točke 1 do 39

Priloga IV, V, VI–VIII( 1 ) UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

( 2 ) UL L 189, 20.7.1990, str. 17.

( *1 ) UL L 174, 1.7.2011, str. 88.

Top