EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011D0072-20170128

Consolidated text: Sklep Sveta 2011/72/SZVP z dne 31. januarja 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/72(1)/2017-01-28

02011D0072 — SL — 28.01.2017 — 008.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

SKLEP SVETA 2011/72/SZVP

z dne 31. januarja 2011

o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji

(UL L 028 2.2.2011, str. 62)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

IZVEDBENI SKLEP SVETA 2011/79/SZVP z dne 4. februarja 2011

  L 31

40

5.2.2011

 M2

SKLEP SVETA 2012/50/SZVP z dne 27. januarja 2012

  L 27

11

31.1.2012

►M3

SKLEP SVETA 2012/724/SZVP z dne 26. novembra 2012

  L 327

45

27.11.2012

 M4

SKLEP SVETA 2013/72/SZVP z dne 31. januarja 2013

  L 32

20

1.2.2013

 M5

IZVEDBENI SKLEP SVETA 2013/409/SZVP z dne 30. julija 2013

  L 204

52

31.7.2013

 M6

SKLEP SVETA 2014/49/SZVP z dne 30. januarja 2014

  L 28

38

31.1.2014

 M7

SKLEP SVETA (SZVP) 2015/157 z dne 30. januarja 2015

  L 26

29

31.1.2015

►M8

SKLEP SVETA (SZVP) 2016/119 z dne 28. januarja 2016

  L 23

65

29.1.2016

►M9

SKLEP SVETA (SZVP) 2017/153 z dne 27. januarja 2017

  L 23

19

28.1.2017
▼B

SKLEP SVETA 2011/72/SZVP

z dne 31. januarja 2011

o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v TunizijiČlen 1

1.  Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti, s katerimi razpolagajo ali jih nadzorujejo osebe, ki so odgovorne za nezakonito prisvojitev državnih sredstev Tunizije in z njimi povezane fizične in pravne osebe ali subjekti, navedeni v Prilogi.

2.  Neposredno ali posredno dajanje kakršnih koli sredstev ali gospodarskih virov na voljo ali v korist fizičnim ali pravnim osebam ali subjektom navedenim v Prilogi, je prepovedano.

3.  Pristojni organ države članice lahko pod ustreznimi pogoji dovoli sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z njimi, ko ugotovi, da so ta sredstva ali gospodarski viri:

(a) potrebni za osnovne potrebe oseb, navedenih v Prilogi, in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb;

(b) namenjeni izključno za plačilo razumnih strokovnih honorarjev in povračilo nastalih izdatkov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c) namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno ohranjanje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov; ali

(d) nujni za kritje izrednih stroškov, pod pogojem, da je pristojni organ o razlogih, na podlagi katerih meni, da bi bilo treba izdati posebno dovoljenje, o tem vsaj dva tedna vnaprej obvestil pristojni organ druge države članice in Komisijo.

Država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih na podlagi tega odstavka.

▼M3

4.  Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organi države članice dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, pod pogojem, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) sredstva ali gospodarski viri so predmet arbitražne odločbe, izdane pred datumom uvrstitve fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa iz odstavka 1 na seznam iz Priloge, ali sodne ali upravne odločbe, izdane v Uniji, ali sodne odločbe, izvršljive v zadevni državi članici, pred navedenim datumom ali po njem;

(b) sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s takšno odločbo ali v takšni odločbi priznane kot veljavne, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c) odločba ni v korist fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu, uvrščenemu na seznam iz Priloge, ter

(d) priznanje odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice.

Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vsakem dovoljenju, izdanem na podlagi tega odstavka.

5.  Odstavek 2 se ne uporablja glede dodajanja na zamrznjene račune:

(a) obresti ali drugih dohodkov na te račune, ali

(b) plačil, zapadlih na podlagi pogodb, dogovorov, ki so bili sklenjeni, ali obveznosti, ki so bile sprejete, ali so nastali pred dnevom, ko so ti računi postali predmet tega sklepa, ali

(c) plačil, zapadlih na podlagi sodnih, upravnih ali arbitražnih odločb, izdanih v Uniji ali izvršljivih v zadevni državi članici,

pod pogojem, da se za kakršne koli takšne obresti, druge dohodke in plačila še naprej uporabljajo ukrepi iz odstavka 1.

▼B

Člen 2

1.  Svet na predlog države članice ali visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko določi ali spremeni seznam iz Priloge.

2.  Svet o svoji odločitvi in njeni utemeljitvi obvesti zadevno osebo ali subjekt bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila in s tem navedeni osebi ali subjektu da možnost, da predloži pripombe.

3.  V primeru predložitve pripomb ali novih tehtnih dokazov Svet ponovno preuči svojo odločitev in o tem ustrezno obvesti zadevno osebo ali subjekt.

Člen 3

1.  V Prilogi so navedeni razlogi za uvrstitev oseb in subjektov na seznam.

2.  Priloga vključuje tudi podatke, potrebne za identifikacijo zadevnih oseb ali subjektov, če so ti podatki na voljo. Pri osebah lahko ti podatki vključujejo imena, kakor tudi vzdevke, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številki potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri subjektih lahko ti podatki vključujejo imena, kraj in datum vpisa, številko vpisa in sedež podjetja.

Člen 4

Da bi bili navedeni ukrepi čim bolj učinkoviti, Unija spodbuja tretje države k sprejetju omejevalnih ukrepov, podobnih ukrepom iz tega sklepa.

▼M9

Člen 5

Ta sklep se uporablja do 31. januarja 2018. Redno se pregleduje. Če Svet meni, da cilji tega sklepa niso bili doseženi, lahko po potrebi podaljša njegovo veljavnost ali ga spremeni.

▼B

Člen 6

Ta sklep začne veljati na dan njegovega sprejetja.

▼M8
PRILOGA

SEZNAM OSEB IN SUBJEKTOV IZ ČLENA 1 

Ime

Podatki o identifikaciji

Razlogi

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nekdanji predsednik Tunizije; datum in kraj rojstva: 3. september 1936, Hamman-Sousse; sin Selme HASSEN; poročen z Leïlo TRABELSI; št. nacionalne osebne izkaznice (NOI): 00354671.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi prisvajanja državnega denarja s strani javnega funkcionarja, zlorabe funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi kaznivega dejanja prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 24. oktober 1956, Tunis; hči Saide DHERIF; poročena z Zinom El Abidinom BEN ALIJEM; št. NOI: 00683530.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 4. marec 1944, Tunis; sin Saide DHERIF; poročen z Yamino SOUIEI; upravitelj podjetja; stanujoč: 11 rue de France – Radès Ben Arous, št. NOI: 05000799.

Oseba (umrla), katere dejavnosti so v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 7. januar 1980, Sabha-Lybie; sin Yamine SOUIEI; upravitelj podjetja; poročen z Inès LEJRI; stanujoč: Résidence de l'Étoile du Nord – suite B – 7. nadstropje – stanovanje št. 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunis; št. NOI: 04524472.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega generalnega direktorja Banque Nationale Agricole) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 2. december 1981, Tunis; sin Naïme BOUTIBA; poročen z Nesrine BEN ALI; št. NOI: 04682068.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri nezakoniti prisvojitvi tunizijskih javnih sredstev, ki jo je zakrivil javni funkcionar (nekdanji predsednik Ben Ali), sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 16. januar 1987, Tunis; hči Leïle TRABELSI; poročena s Fahdom Mohamedom Sakherjem MATERIJEM; št. NOI: 00299177.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 17. julij 1992, Tunis; hči Leïle TRABELSI; stanujoča v predsedniški palači, št. NOI: 09006300.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 5. november 1962, Tunis; sin Saide DHERIF; upravitelj podjetja; stanujoč: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis; št. NOI: 00777029.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 24. junij 1948, Tunis; sin Saide DHERIF; poročen z Nadio MAKNI; pooblaščeni upravitelj kmetijskega podjetja; stanujoč: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis; št. NOI: 00104253.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 19. februar 1953, Radès; hči Saide DHERIF; poročena z Mohamedom MAHJOUBOM; upraviteljica podjetja; stanujoča: 21 rue d' Aristote – Carthage Salammbô; št. NOI: 00403106.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 26. avgust 1974, Tunis; sin Najie JERIDI; poslovnež; stanujoč: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence; št. NOI: 05417770.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 26. april 1950, Tunis; sin Saide DHERIF; poročen s Souad BEN JEMIA; upravitelj podjetja; stanujoč: 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur, št. NOI: 00178522.

Oseba (umrla), katere dejavnosti so v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 25. september 1955, Tunis; sin Saide DHERIF; poročen s Helo BELHAJ; generalni direktor podjetja; stanujoč: 20 Rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis; št. NOI: 05150331.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunizijka; datum rojstva: 27. december 1958; hči Saide DHERIF; poročena z Mohamedom Montassarjem MEHERZIJEM; komercialna direktorica; stanujoča: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa; št. NOI: 00166569.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 5. maj 1959, La Marsa; sin Fatme SFAR; poročen s Samiro TRABELSI; generalni direktor podjetja; stanujoč: 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa; št. NOI: 00046988.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunizijka; datum rojstva: 1. februar 1960; hči Saide DHERIF; poročena s Habibom ZAKIRJEM; stanujoča: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur; št. NOI: 00235016.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunizijec; datum rojstva: 5. marec 1957; sin Saide BEN ABDALLAH; poročen z Nefisso TRABELSI; trgovec z nepremičninami; stanujoč: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur; št. NOI: 00547946.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 3. julij 1973, Tunis; sin Yamine SOUIEI; upravitelj podjetja, trgovec z nepremičninami; stanujoč: večstanovanjska stavba Amine El Bouhaira – Rue du Lac Turkana – Les berges du Lac – Tunis; št. NOI: 05411511.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 25. junij 1975, Tunis; hči Mounire TRABELSI (sestre Leile TRABELSI); upraviteljica podjetja; poročena z Mouradom MEHDOUIJEM; stanujoča: 41 rue Garibaldi – Tunis; št. NOI: 05417907.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 3. maj 1962, Tunis; sin Neile BARTAJI; poročen z Lilio NACEF; generalni direktor podjetja; stanujoč: 41 rue Garibaldi – Tunis; št. NOI: 05189459.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunizijec; datum rojstva: 18. september 1976; sin Najie JERIDI; generalni direktor podjetja; stanujoč: stanovanjsko naselje Erriadh. 2 – Gammarth – Tunis; št. NOI: 05412560.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunizijka; datum rojstva: 4. december 1971; hči Yamine SOUIEI; upraviteljica podjetja; stanujoča: 2 rue El Farrouj – La Marsa; št. NOI: 05418095.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunizijec; datum rojstva: 20. december 1965; sin Radhie MATHLOUTHI; poročen z Lindo CHERNI; uslužbenec pri Tunisairu; stanujoč: 12 rue Taieb Mhiri – Le Kram – Tunis; št. NOI: 00300638.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunizijec; datum rojstva: 29. januar 1988; sin Kaouther Feriel HAMZA; generalni direktor podjetja Stafiem – Peugeot; stanujoč: 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar. 2 – Tunis.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunizijec; datum rojstva: 13. januar 1959; sin Leïle CHAIBI; poročen z Dorsaf BEN ALI; generalni direktor podjetja; stanujoč: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis; št. NOI: 00400688.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 5. julij 1965, Le Bardo; hči Naïme EL KEFI; poročena z Mohamedom Slimom CHIBOUBOM; stanujoča: 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunis; št. NOI: 00589759.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

▼M9

27.

Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 21. avgust 1971, Le Bardo; hči Naïme EL KEFI; poročena z Mohamedom Marwanom MABROUKOM; št. NOI: 05409131.

Št. tunizijske potne listine: x599070, izdana novembra 2016, ki poteče 21.11.2021.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

28.

Mohamed Marwan Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 11. marec 1972, Tunis; sin Jaouide El BEJI; poročen s Sirine BEN ALI; stanujoč: 8 rue du Commandant Béjaoui – Carthage – Tunis; št. NOI: 04766495. Št. francoske potne listine: 11CK51319, ki poteče 1.8.2021.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

▼M8

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 8. marec 1963, Le Bardo; hči Naïme EL KEFI; poročena s Slimom ZARROUKOM; zdravnica; stanujoča: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage; št. NOI: 00589758.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 13. avgust 1960, Tunis; sin Maherzie GUEDIRA; poročen z Ghazouo BEN ALI; generalni direktor podjetja; stanujoč: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage, št. NOI: 00642271.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 22. november 1949, Hammam-Sousse; sin Selme HASSEN; novinarski fotograf v Nemčiji; stanujoč: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam – Sousse; št. NOI: 02951793.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 13. marec 1947, Hammam-Sousse; poročen z Zohro BEN AMMAR; upravitelj podjetja; stanujoč: rue El Moez – Hammam – Sousse; št. NOI: 02800443.

Oseba (umrla), katere dejavnosti so v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 16. maj 1952, Hammam-Sousse; hči Selme HASSEN; poročena s Fathijem REFATOM; predstavnica Tunisaira; stanujoča: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse; št. NOI: 02914657.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 18. september 1956, Sousse; hči Selme HASSEN; poročena s Sadokom Habibom MHIRIJEM; vodja podjetja; stanujoča: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse; št. NOI: 02804872.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunizijec; datum rojstva: 28. oktober 1938; sin Selme HASSEN; upokojenec; vdovec Selme MANSOUR; stanujoč: 255 cité El Bassatine – Monastir; št. NOI: 028106l4.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 21. oktober 1969, Tunis; sin Selme MANSOUR; poročen z Monio CHEDLI; upravitelj podjetja; stanujoč: avenue Hédi Nouira – Monastir, št. NOI: 04180053.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 29. april 1974, Tunis; sin Selme MANSOUR; samski; upravitelj podjetja; stanujoč: 83 Cap Marina – Monastir, št. NOI: 04186963.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 12. oktober 1972, Monastir; sin Selme MANSOUR; samski; trgovinski izvoznik in uvoznik; stanujoč: avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir, št. NOI: 04192479.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 8. marec 1980, Monastir; hči Selme MANSOUR; poročena z Ziedom JAZIRIJEM; tajnica podjetja; stanujoča: rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse; št. NOI: 06810509.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 8. oktober 1978, Hammam-Sousse; sin Hayet BEN ALI; vodja podjetja; stanujoč: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse; št. NOI: 05590835.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 9. avgust 1977, Hammam-Sousse; sin Hayet BEN ALI; upravitelj podjetja; stanujoč: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse; št. NOI: 05590836.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunizijka; datum in kraj rojstva: 30. avgust 1982, Monastir; hči Hayet BEN ALI; poročena z Badreddinom BENNOURJEM; stanujoča: rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse; št. NOI: 08434380.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 13. januar 1970, Sousse; sin Naïme BEN ALI; vodja oddelka pri Tunisairu; stanujoč: Résidence les Jardins, stanovanje št. 8C, blok b – El Menzah 8 – l'Ariana; št. NOI: 05514395.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 22. oktober 1967, Hammam-Sousse; sin Naïme BEN ALI; posebni svetovalec pri ministrstvu za promet; stanujoč: 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2 – Tunis; št. NOI: 05504161.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 3. januar 1973, Sousse; sin Naïme BEN ALI; poročen z Lamio JEGHAM; upravitelj podjetja; stanujoč: stanovanjsko naselje 13 Ennakhil – Kantaoui – Hammam – Sousse; št. NOI: 05539378.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 27. oktober 1966, Pariz; sin Paulette HAZAT; direktor podjetja; stanujoč: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse; št. NOI: 05515496 (dvojno državljanstvo).

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

tunizijski in francoski državljan; datum in kraj rojstva: 6. april 1971 (oziroma 16. april glede na njegovo tunizijsko osebno izkaznico), Le Petit Quevilly (76); sin Tijanija BEN ALIJA, rojenega 9. februarja 1932, in Paulette HAZET (ali HAZAT), rojene 23. februarja 1936; poročen z Amel SAIED (ali SAID); upravitelj podjetja; stanujoč: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse glede na njegovo tunizijsko NOI št. 00297112; stanujoč: 14, esplanade des Guinandiers, Bailly Romainvilliers (77) glede na njegovo francosko NOI št. 111277501841.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunizijec; datum in kraj rojstva: 28. avgust 1974, Tunis; sin Leile DEROUICHE; komercialni direktor; stanujoč: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis; št. NOI: 04622472.

Oseba v postopku sodne preiskave s strani tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

Top