EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011D0020-20190710

Consolidated text: Sklep Evropske centralne banke z dne 16. novembra 2011 o določitvi podrobnih pravil in postopkov izvajanja pogojev za primernost centralnih depotnih družb za dostop do storitev TARGET2-Securities (ECB/2011/20) (2011/789/EU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/789/2019-07-10

02011D0020 — SL — 10.07.2019 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 16. novembra 2011

o določitvi podrobnih pravil in postopkov izvajanja pogojev za primernost centralnih depotnih družb za dostop do storitev TARGET2-Securities

(ECB/2011/20)

(2011/789/EU)

(UL L 319 2.12.2011, str. 117)

spremenjen z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/1006 z dne 7. junija 2019

  L 163

103

20.6.2019
▼B

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 16. novembra 2011

o določitvi podrobnih pravil in postopkov izvajanja pogojev za primernost centralnih depotnih družb za dostop do storitev TARGET2-Securities

(ECB/2011/20)

(2011/789/EU)Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sklepu:

1. »poročilo o oceni« pomeni pisno dokumentacijo, ki vsebuje: (a) poročilo o oceni skladnosti CDD s pogojem 2 za dostop CDD, ki ga sestavijo ustrezni pristojni organi; in (b) samooceno CDD glede njene skladnosti s pogoji 1, 3, 4 in 5 za dostop CDD;

2. »centralna banka (CB)« pomeni Evropsko centralno banko, nacionalne centralne banke (NCB) držav članic, katerih valuta je euro, NCB držav članic, katerih valuta ni euro (v nadaljnjem besedilu: NCB zunaj euroobmočja), katero koli centralno banko ali ustrezen pristojni organ iz Evropskega gospodarskega prostora (EGP) (v nadaljnjem besedilu: centralna banka iz EGP) in katero koli centralno banko ali ustrezen pristojni organ države zunaj EGP (v nadaljnjem besedilu: druga centralna banka), kadar valuta takšne NCB zunaj euroobmočja, centralne banke iz EGP ali druge centralne banke velja za primerno v skladu s členom 18 Smernice ECB/2010/2;

3. »pogoj 1 za dostop CDD« pomeni pogoj, določen v členu 15(1)(a) Smernice ECB/2010/2, tj. da so CDD primerne za dostop do storitev T2S, če so bile sporočene Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge v skladu s členom 10 Direktive 98/26/ES ali, v primeru CDD iz države zunaj EGP, delujejo v pravnem in regulativnem okviru, ki je enakovreden okviru, veljavnemu v Uniji;

▼M1

4. »pogoj 2 za dostop CDD« pomeni pogoj, določen v členu 15(1)(b) Smernice ECB/2012/13 ( 1 ), tj. da so CDD primerne za dostop do storitev T2S, če so jim pristojni organi izdali pozitivno oceno glede skladnosti z (i) Uredbo (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ( 2 ), če imajo CDD sedež v državi Evropskega gospodarskega prostora (EGP), ali (ii) načeli za infrastrukture finančnega trga, ki sta jih izdala Odbor za plačila in tržne infrastrukture in Mednarodno združenje nadzornikov trga vrednostnih papirjev ( 3 ), ali pravnim okvirom, s katerim se ta načela izvajajo, če imajo CDD sedež v državi zunaj EGP;

▼B

5. »pogoj 3 za dostop CDD« pomeni pogoj, določen v členu 15(1)(c) Smernice ECB/2010/2, tj. da so CDD primerne za dostop do storitev T2S, če dajo na zahtevo vsak vrednostni papir/mednarodno identifikacijsko številko vrednostnega papirja (ISIN), kjer so CDD izdajateljica, ali tehnična izdajateljica, na voljo drugim CDD v T2S;

6. »pogoj 4 za dostop CDD« pomeni pogoj, določen v členu 15(1)(d) Smernice ECB/2010/2, tj. da so CDD primerne za dostop do storitev T2S, če se zavežejo, da bodo drugim CDD v T2S ponujale osnovne skrbniške storitve brez diskriminacije;

7. »pogoj 5 za dostop CDD« pomeni pogoj, določen v členu 15(1)(e) Smernice ECB/2010/2, tj. da so CDD primerne za dostop do storitev T2S, če se zavežejo drugim CDD v T2S, da bodo izvajale poravnavo v centralnobančnem denarju v T2S, če bo zadevna valuta na voljo v T2S;

8. »ustrezni pristojni organi« pomenijo CB in regulativne organe, ki so pristojni za pregled in/ali nadzor nad določeno CDD in odgovorni za ocenjevanje skladnosti CDD z ustreznimi priznanimi standardi;

9. »neposredno povezana stranka« pomeni stranko T2S, ki ima tehnične zmožnosti, ki ji omogočajo, da dostopa do T2S in uporablja njegove storitve poravnave vrednostnih papirjev, ne da bi morala CDD delovati kot tehnični vmesnik;

10. »stranka T2S« pomeni pravni subjekt ali, na nekaterih trgih, posameznika, ki je v pogodbenem razmerju s CDD v T2S za obdelavo svojih aktivnosti, povezanih s poravnavo, v T2S in nima nujno računa vrednostnih papirjev pri CDD;

▼M1

11. »Odbor za tržno infrastrukturo« pomeni organ upravljanja Eurosistema, ustanovljen na podlagi Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2019/166 (ECB/2019/3) ( 4 );

12. »Svetovalna skupina za tržne infrastrukture za vrednostne papirje in zavarovanje« ali »AMI SeCo« ima enak pomen kot v točki 25 člena 2 Smernice ECB/2012/13;

▼B

13. »sporazum o udeležbi valute« pomeni sporazum, ki ga skleneta Eurosistem in NCB zunaj euroobmočja ali organ, odgovoren za valuto, ki ni euro, za namen poravnave transakcij z vrednostnimi papirji v centralnobančnem denarju v valutah, ki niso euro.

Člen 2

Vsebina in področje uporabe

1.  Pet pogojev za primernost CDD za dostop do storitev T2S, ki so določeni v členu 15 Smernice ECB/2010/2 (v nadaljnjem besedilu: pet pogojev za dostop CDD), se izvaja v skladu s postopki, določenimi v členih 3 do 5 tega sklepa, in pravili v Prilogi.

2.  Ta sklep se ne uporablja za neposredno povezane stranke, ki so v pravnem razmerju s CDD.

Člen 3

Postopek prijave

1.  Da bi se CDD prijavila za storitve T2S, mora predložiti: (a) prijavo Svetu ECB; in (b) ob svoji migraciji v T2S ►M1  poročilo o samooceni ◄ .

2.   ►M1  Poročilo o samooceni ◄ mora izkazovati, da CDD ob migraciji v T2S izpolnjuje pet pogojev za dostop CDD, navajati stopnjo izpolnjevanja vsakega pogoja za dostop CDD v skladu z naslednjimi kategorijami: skladno, delno skladno in ni relevantno ter vsebovati razloge, pojasnila in ustrezne dokaze CDD.

3.   ►M1  Odbor za tržno infrastrukturo ◄ na podlagi zgoraj navedene dokumentacije predloži Svetu ECB predlog glede prijave CDD za dostop do storitev T2S. ►M1  Odbor za tržno infrastrukturo ◄ lahko za potrebe priprave svojega predloga zahteva pojasnila od CDD, ki se prijavlja, ali ji postavi vprašanja.

4.  Potem, ko ►M1  Odbor za tržno infrastrukturo ◄ posreduje predlog Svetu ECB, ta sprejme odločitev o prijavi CDD in o njej pisno obvesti to CDD najkasneje v dveh mesecih od: (a) datuma prejema prijave; ali (b) datuma prejema odgovora na kakršno koli zahtevo za pojasnila ali postavljena vprašanja ►M1  Odbora za tržno infrastrukturo ◄ na podlagi odstavka 3. Kadar Svet ECB zavrne prijavo, mora to odločitev obrazložiti.

Člen 4

Postopek za odobritev odstopanja od pogoja 5 za dostop CDD

1.  CDD lahko vloži zahtevo za odstopanje od pogoja 5 za dostop CDD zaradi svojih posebnih operativnih ali tehničnih okoliščin.

2.  Da bi se o zahtevi za odstopanje presojalo, jo mora CDD vložiti pri ►M1  Odboru za tržno infrastrukturo ◄ in mu predložiti dokazila o tem:

(a) da gre za odstopanje za zelo omejen obseg poravnav glede na njihov delež v povprečnem dnevnem obsegu vseh navodil po načelu dostava proti plačilu, ki jih CDD prejme na mesečni ravni, in da bi bili stroški poravnave teh transakcij v T2S za CDD previsoki;

(b) da je CDD vzpostavila tehnična in operativna varovala, ki zagotavljajo, da bo odstopanje ostalo v okviru omejitve iz točke (a);

(c) da si je CDD po najboljših močeh prizadevala, da bi izpolnila pogoj 5 za dostop CDD.

3.  Po prejemu takšne zahteve za odstopanje:

(a)  ►M1  Odbor za tržno infrastrukturo ◄ predloži zahtevo CDD in svojo predhodno oceno te zahteve ►M1  AMI SeCo ◄ ;

(b)  ►M1  AMI SeCo ◄ poda ►M1  Odboru za tržno infrastrukturo ◄ nasvet glede zahteve brez odlašanja in pravočasno, da se lahko upošteva;

(c) po prejemu nasveta ►M1  AMI SeCo ◄ ►M1  Odbor za tržno infrastrukturo ◄ pripravi končno oceno in jo skupaj z vsemi dokumenti predloži Svetu ECB;

(d) Svet ECB izda obrazloženo odločitev o zahtevi za odstopanje;

(e)  ►M1  Odbor za tržno infrastrukturo ◄ pisno obvesti CDD in ►M1  AMI SeCo ◄ o obrazloženi odločitvi Sveta ECB.

4.  CDD, ki jo določi CB, ki je podpisala sporazum o udeležbi valute in se je odločila za poravnavo svojih transakcij denarne politike v centralnobančnem denarju zunaj T2S, vloži zahtevo za odstopanje, da bi lahko poravnavala takšne transakcije denarne politike v centralnobančnem denarju zunaj T2S. V tem primeru se odstopanje odobri, če: (a) je Eurosistem prejel vse potrebne informacije o tehničnem delovanju takšne poravnave; in (b) zaradi takšne poravnave niso potrebne spremembe funkcionalnosti T2S niti nanjo ni negativnega vpliva. Centralni banki, ki je določila CDD, je treba dati možnost, da o takšni zahtevi za odstopanje poda mnenje.

5.  CDD z odstopanjem zagotavlja ►M1  Odboru za tržno infrastrukturo ◄ mesečna poročila, s katerimi dokazuje, da še vedno izpolnjuje pogoje za odstopanje, vključno z dogovorjeno omejitvijo iz odstavka 2(a). CDD z odstopanjem na podlagi odstavka 4 zagotavlja ►M1  Odboru za tržno infrastrukturo ◄ mesečna poročila o stanju.

6.  Če CDD z odstopanjem v šestmesečnem obdobju vztrajno prekoračuje dogovorjeno omejitev iz odstavka 2(a), Svet ECB prekliče odstopanje zaradi neizpolnjevanja pogoja 5 za dostop CDD in ►M1  Odbor za tržno infrastrukturo ◄ o tem obvesti CDD.

7.  Po preklicu odstopanja lahko CDD vloži novo zahtevo za odstopanje v skladu s postopkom, določenim v tem členu.

8.  V primeru krizne situacije, ki bi lahko vplivala na finančno stabilnost države ali na nalogo zadevne CB, da varuje integriteto svoje valute, in zaradi katere je CB zadevne države prešla na način poravnave v izrednih razmerah kot del njenega načrta kriznega upravljanja, CDD, ki jo določi ta CB, vloži pri ►M1  Odboru za tržno infrastrukturo ◄ zahtevo za začasno odstopanje od pogoja 5 za dostop CDD in lahko začasno izvaja poravnavo na drugačen način. Svet ECB izda o takšni zahtevi obrazloženo odločitev, pri čemer upošteva mnenje zadevne CB o situaciji, ki upravičuje začasno odstopanje od pogoja 5 za dostop CDD. Zadevna CB najmanj enkrat mesečno poroča ►M1  Odboru za tržno infrastrukturo ◄ o svoji oceni stanja.

▼M1

Člen 5

Stalno izpolnjevanje petih pogojev za dostop CDD

1.  CDD, ki ima dostop do storitev T2S, mora po migraciji v T2S stalno izpolnjevati pet pogojev za dostop in pri tem:

(a) zlasti prek zanesljive samoocene, ki jo izvede vsako leto in podkrepi z ustrezno dokumentacijo, zagotavljati, da še vedno izpolnjuje pogoje 1, 3, 4 in 5 za dostop CDD;

(b) Odboru za tržno infrastrukturo brez odlašanja zagotoviti zadnje rezultate ocene ustreznega pristojnega organa glede skladnosti z Uredbo (EU) št. 909/2014, načeli za infrastrukture finančnega trga, ki sta jih izdala Odbor za plačila in tržne infrastrukture in Mednarodno združenje nadzornikov trga vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: načela za infrastrukture finančnega trga), ali pravnim okvirom, s katerim se načela za infrastrukture finančnega trga izvajajo. Če zgoraj navedeni rezultati ocene niso na voljo, CDD predloži samopotrditev, ki temelji na ustrezni dokumentaciji;

(c) v primeru bistvenih sprememb v svojem sistemu od ustreznih pristojnih organov zahtevati novo oceno svoje skladnosti z Uredbo (EU) št. 909/2014, načeli za infrastrukture finančnega trga ali pravnim okvirom, s katerim se načela za infrastrukture finančnega trga izvajajo;

(d) brez odlašanja obvestiti Odbor za tržno infrastrukturo, kadar je v oceni ustreznega pristojnega organa ali samooceni ugotovljeno neizpolnjevanje katerega koli od petih pogojev za dostop CDD;

(e) na zahtevo Odbora za tržno infrastrukturo zagotoviti poročilo o oceni, ki izkazuje, da CDD še vedno izpolnjuje pet pogojev za dostop CDD.

2.  Odbor za tržno infrastrukturo lahko izvede lastno oceno in spremlja skladnost s petimi pogoji za dostop CDD ali zahteva informacije od CDD. Kadar Odbor za tržno infrastrukturo presodi, da CDD ne izpolnjuje katerega od petih pogojev za dostop CDD, sproži postopek, določen v pogodbah s CDD na podlagi člena 16 Smernice ECB/2012/13.

▼B

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
PRILOGA

PODROBNA PRAVILA IZVAJANJA PETIH POGOJEV ZA DOSTOP CENTRALNIH DEPOTNIH DRUŽB

V tej prilogi:

 »osnovne skrbniške storitve« pomenijo vodenje in upravljanje vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov, katerih imetniki so tretje osebe, s strani subjekta, ki je pooblaščen za te naloge. Te storitve vključujejo hrambo vrednostnih papirjev, razdeljevanje obresti in dividend od vrednostnih papirjev v hrambi ter obdelavo korporacijskih dejanj v zvezi s temi vrednostnimi papirji;

 »CDD vlagateljica« pri povezavah med centralnimi depotnimi družbami (CDD) pomeni CDD, ki odpre račun pri drugi CDD (CDD izdajateljici), da omogoči poravnavo transakcij z vrednostnimi papirji med CDD;

 »CDD izdajateljica« pomeni CDD, pri kateri so bili vrednostni papirji izdani in razdeljeni v imenu izdajatelja. CDD izdajateljica je odgovorna za obdelavo korporacijskih dejanj v imenu izdajatelja. CDD izdajateljica v svojih evidencah vodi račune v imenu CDD vlagateljic za prenos vrednostnih papirjev CDD vlagateljicam;

 »CDD tehnična izdajateljica« pomeni CDD vlagateljico, ki ima vrednostne papirje pri CDD izdajateljici, ki ne sodeluje v T2S, in se za potrebe delovanja T2S v zvezi s temi vrednostnimi papirji šteje za CDD izdajateljico;

 »deleži v investicijskem skladu« pomenijo dele lastništva neto premoženja investicijskega sklada, ki jih vlagatelji prejmejo v zameno za svoj kapitalski vložek.

I.    Podrobnosti izvajanja pogoja 1 za dostop CDD

Za prejem pozitivne ocene glede izpolnjevanja tega pogoja:

(a) mora biti v primeru CDD s sedežem v državi Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ta CDD uvrščena na seznam določenih sistemov, ki se vodi v skladu s členom 10 Direktive 98/26/ES; in

(b) je treba v primeru CDD s sedežem v državi zunaj EGP predložiti pravno mnenje, po potrebi posodobljeno v primeru bistvenih sprememb, ki bi lahko vplivale nanj, ali na zahtevo ►M1  Odbora za tržno infrastrukturo ◄ , ki ga izda družba, ki jo odobri ►M1  Odbor za tržno infrastrukturo ◄ , to mnenje pa mora potrjevati, da CDD deluje v pravnem in regulativnem okviru, ki je enakovreden okviru, veljavnemu v Uniji.

▼M1

II.    Podrobnosti izvajanja pogoja 2 za dostop CDD

CDD mora v okviru ocenjevanja izpolnjevanja tega pogoja predložiti naslednjo dokumentacijo:

(a) če ima sedež v državi EGP, rezultate ocene ustreznih pristojnih organov glede njene skladnosti z Uredbo (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ( 5 ) ali dokazilo, da je pridobila dovoljenje ustreznih pristojnih organov po navedeni uredbi (kar je novejše); če dokazilo o skladnosti z navedeno uredbo ni na voljo, mora CDD predložiti samopotrditev, ki je skladna z oceno in/ali dovoljenjem; ali

(b) če ima sedež v državi zunaj EGP, rezultate ocene ustreznih pristojnih organov glede njene skladnosti z načeli za infrastrukture finančnega trga, ki sta jih izdala Odbor za plačila in tržne infrastrukture in Mednarodno združenje nadzornikov trga vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: načela za infrastrukture finančnega trga) ( 6 ), ali pravnim okvirom, s katerim se načela za infrastrukture finančnega trga izvajajo, ali dokazilo, da je pridobila dovoljenje ustreznih pristojnih organov po navedenih načelih ali navedenem pravnem okviru (kar je novejše). Če dokazilo o skladnosti s pravnim okvirom, s katerim se načela za infrastrukture finančnega trga izvajajo, ni na voljo, mora CDD predložiti samopotrditev, ki je skladna z oceno in/ali dovoljenjem.

Če so ustrezni pristojni organi ugotovili pomanjkljivosti glede skladnosti CDD z Uredbo (EU) št. 909/2014, načeli za infrastrukture finančnega trga ali pravnim okvirom, s katerim se načela za infrastrukture finančnega trga izvajajo, mora ta CDD Odbor za tržno infrastrukturo obvestiti o pomembnih podrobnostih glede teh pomanjkljivosti ter mu predložiti pojasnila in dokazila v zvezi s temi pomanjkljivostmi. CDD mora Odboru za tržno infrastrukturo predložiti tudi zaključke ocene pristojnega organa.

Pomanjkljivosti glede skladnosti CDD z Uredbo (EU) št. 909/2014, načeli za infrastrukture finančnega trga ali pravnim okvirom, s katerim se načela za infrastrukture finančnega trga izvajajo, ki so jih ugotovili ustrezni pristojni organi, ne smejo biti take, da bi po oceni Sveta ECB ogrožale varno in učinkovito zagotavljanje storitev T2S.

Zgoraj navedene informacije se obdelujejo v skladu z ustreznimi postopki prijave za dostop do storitev T2S in v okviru stalnega izpolnjevanja petih pogojev za dostop CDD.

CDD izpolni ta pogoj za dostop CDD, če:

(a) je CDD s sedežem v državi EGP pridobila dovoljenje po Uredbi (EU) št. 909/2014 ali so ji ustrezni pristojni organi pri zadnjem ocenjevanju izdali pozitivno oceno glede skladnosti z navedeno uredbo ali

(b) so CDD s sedežem v državi zunaj EGP ustrezni pristojni organi pri zadnjem ocenjevanju izdali pozitivno oceno glede skladnosti z načeli za infrastrukture finančnega trga ali pravnim okvirom, s katerim se načela za infrastrukture finančnega trga izvajajo.

Če je CDD pridobila dovoljenje ali bila ocenjena po drugem pravnem okviru in ne po načelih za infrastrukture finančnega trga ali Uredbi (EU) št. 909/2014, mora CDD predložiti dokazila, na podlagi katerih lahko Odbor za tržno infrastrukturo in Svet ECB ugotovita, da je bila ocenjena po pravnem okviru, katerega raven in narava sta primerljiva z načeli za infrastrukture finančnega trga ali Uredbo (EU) št. 909/2014.

Če ocena ustreznih pristojnih organov vsebuje zaupne informacije, mora CDD zagotoviti splošen povzetek ali ugotovitve iz ocene, da prikaže raven svoje skladnosti.

▼B

III.    Podrobnosti izvajanja pogoja za dostop CDD 3

Od CDD, ki ima dostop do storitev T2S, se ne zahteva, da za vsak vrednostni papir/ISIN, ki ga izdaja ali za katerega deluje kot CDD tehnična izdajateljica, vodi vse račune in vsa stanja v T2S. Mora pa dati vrednostni papir/ISIN na voljo brez dodatnih stroškov, brez odlašanja in po pogodbi, ki ne postavlja nerazumnih pogojev za zahteve uporabnikov CDD vlagateljice v T2S. Zaradi pravnih omejitev čezmejnega razdeljevanja, ki veljajo za izdajatelje deležev v investicijskem skladu, nekateri deleži v investicijskih skladih morda niso samodejno na voljo CDD vlagateljici, ki odpre račun pri CDD izdajateljici.

CDD izdajateljica mora spoštovati nacionalni regulativni okvir, ne sme pa prevaliti stroškov, ki ji nastanejo zaradi spoštovanja tega okvira, na druge CDD v T2S. S to zahtevo se zagotavlja, da stroški spoštovanja nacionalnega regulativnega okvira ostanejo na lokalni ravni in da med CDD v T2S velja recipročnost. Poleg tega se s to zahtevo spodbuja čim večje usklajevanje procesov poravnave v T2S.

CDD izdajateljica mora spoštovati nacionalni regulativni okvir, mora pa tudi podpreti CDD vlagateljico, ki zahteva dostop, in ne sme zaračunati dodatnih stroškov za poravnavo. Vsaka zamuda zaradi spoštovanja nacionalnega regulativnega okvira mora veljati enako za vse stranke.

CDD vlagateljica lahko zahteva vrednostni papir/ISIN, ki še ni na voljo v T2S, od ustrezne CDD izdajateljice ali CDD tehnične izdajateljice. CDD izdajateljica ali CDD tehnična izdajateljica po prejemu takšne zahteve vnese vse referenčne podatke o vrednostnem papirju v T2S in omogoči dostop do njih v časovnem okviru, opredeljenem v priročniku za operativne postopke, ki ga Eurosistem zagotovi CDD in CB.

Pod pogojem, da je CDD vlagateljica podpisala potrebne pogodbene pogoje, ji CDD izdajateljica brez nepotrebnega odlašanja odpre najmanj en račun vrednostnih papirjev za posamezen vrednostni papir/ISIN. Če CDD izdajateljica odkloni odprtje računa vrednostnih papirjev ali zagotovitev dostopa CDD vlagateljice do vrednostnih papirjev CDD izdajateljice, to pomeni neizpolnjevanje pogoja 3 za dostop CDD.

CDD vlagateljica mora poročati ►M1  Odboru za tržno infrastrukturo ◄ o vsakem primeru, ko CDD izdajateljica ne izpolnjuje pogoja 3 za dostop CDD. ►M1  Odbor za tržno infrastrukturo ◄ bo glede na naravo in pogostost neizpolnjevanja presodil, ali gre pri CDD izdajateljici za vztrajno neizpolnjevanje, in v tem primeru se bo uporabil postopek, določen v pogodbah s CDD na podlagi člena 16 Smernice ECB/2010/2.

IV.    Podrobnosti izvajanja pogoja 4 za dostop CDD

Ta pogoj za dostop CDD je skladen s Smernico o dostopu in interoperabilnosti ( 7 ), ki določa, da morajo imeti CDD vlagateljice dostop do storitev CDD izdajateljice pod enakimi pogoji, kot veljajo za vse druge običajne udeležence CDD izdajateljice.

Da bi CDD vlagateljica zagotovila storitve poravnave za vrednostne papirje, ki jih izda CDD izdajateljica, mora svojim udeležencem zagotoviti tudi osnovne skrbniške storitve v zvezi s temi vrednostnimi papirji. T2S ponuja temeljno poravnavo denarja in vrednostnih papirjev v centralnobančnem denarju, pri čemer se osnovne skrbniške storitve zagotavljajo zunaj T2S.

CDD izdajateljica mora izpolnjevati standarde podskupine za korporacijska dejanja v T2S ( 8 ) ter vse ustrezne standarde T2S in tržne običaje.

CDD vlagateljico je treba obravnavati kot vsako drugo stranko CDD izdajateljice. CDD izdajateljica ne sme postavljati tehničnih ovir ali ponujati ugodnejših pogojev za dostop CDD vlagateljic do osnovnih skrbniških storitev.

V.    Podrobnosti izvajanja pogoja 5 za dostop CDD

Pri izvajanju pogoja 5 za dostop CDD je treba ohraniti enake konkurenčne pogoje med trgi z neposrednim in posrednim imetništvom. CDD s trga z neposrednim imetništvom lahko načeloma migrira v T2S tako, da integrira vse svoje račune vrednostnih papirjev v T2S, ali pa tako, da uporabi večstopenjski model s tehničnimi računi udeležencev v T2S in računi končnih vlagateljev, ki ostanejo na lokalni platformi CDD. Pogoj 5 za dostop CDD je v celoti izpolnjen, če trg z neposrednim imetništvom izbere popolno integracijo in vodenje vseh svojih računov vrednostnih papirjev v T2S. Če pa trg z neposrednim imetništvom izbere migracijo v T2S po večstopenjskem modelu, mora ►M1  Odbor za tržno infrastrukturo ◄ v svoji oceni s tem povezanih procesov znotraj in zunaj T2S ob upoštevanju bistva pogoja 5 za dostop CDD navesti, ali mora ta trg zahtevati odstopanje od pogoja 5 za dostop CDD.

▼M1

VI.    Splošna določba

Če CDD, ki ima dostop do storitev T2S, ne izpolnjuje več katerega od petih pogojev za dostop CDD, Odbor za tržno infrastrukturo sproži postopek, določen v pogodbah s CDD.( 1 ) Smernica ECB/2012/13 z dne 18. julija 2012 o TARGET2-Securities (UL L 215, 11.8.2012, str. 19).

( 2 ) Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012 (UL L 257, 28.8.2014, str. 1).

( 3 CPMI-IOSCO, Principles for Financial Market Infrastructures (april 2012).

( 4 ) Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/166 z dne 25. januarja 2019 o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa ECB/2012/6 o ustanovitvi Odbora TARGET2-Securities (ECB/2019/3) (UL L 32, 4.2.2019, str. 14).

( 5 ) Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012 (UL L 257, 28.8.2014, str. 1).

( 6 CPMI-IOSCO, Principles for Financial Market Infrastructures (april 2012).

( 7 The Access and Interoperability Guideline z dne 28. junija 2007, ki opredeljuje načela in pogoje za dostop in interoperabilnost v skladu s Kodeksom ravnanja, dostopno na spletni strani Evropske komisije na naslovu http://ec.europa.eu.

( 8 ) Dostopno na spletni strani Evropske centralne banke na naslovu www.ecb.europa.eu.

Top