EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1061-20140606

Consolidated text: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1061/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pralnih strojev (Besedilo velja za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2010/1061/2014-06-06

2010R1061 — SL — 06.06.2014 — 001.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1061/2010

z dne 28. septembra 2010

o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pralnih strojev

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 314, 30.11.2010, p.47)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 518/2014 z dne 5. marca 2014

  L 147

1

17.5.2014


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 297, 16.11.2011, str. 72  (1061/2010)
▼B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1061/2010

z dne 28. septembra 2010

o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pralnih strojev

(Besedilo velja za EGP)EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta o dne 19. maja 2010 navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku ( 1 ), ter zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2010/30/EU zahteva, da Komisija sprejme delegirane predpise v zvezi z označevanjem izdelkov, ki vplivajo na rabo energije in predstavljajo znaten potencial za prihranek energije ter močno odstopajo po ravneh učinkovitosti ob enakovredni uporabnosti.

(2)

Določbe o energijskem označevanju gospodinjskih pralnih strojev so bile določene z Direktivo Komisije 95/12/ES z dne 23. maja 1995 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pralnih strojev ( 2 ).

(3)

Električna energija, ki jo porabijo gospodinjski pralni stroji, predstavlja znaten delež v skupnem povpraševanju gospodinjstev po električni energiji v Uniji. Poleg že doseženih izboljšav energetske učinkovitosti je mogoče porabo energije gospodinjskih pralnih strojev močno dodatno zmanjšati.

(4)

Direktivo 95/12/ES je treba preklicati in s to uredbo predpisati nove določbe ter tako zagotoviti, da energijsko označevanje dobaviteljem zagotavlja dinamične spodbude za dodatno izboljšanje energetske učinkovitosti gospodinjskih pralnih strojev in za pospešitev preoblikovanja trga v smeri energetsko učinkovitih tehnologij.

(5)

Kombinirane gospodinjske pralno-sušilne stroje obravnava Direktiva Komisije 96/60/ES z dne 19. septembra 1996 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem kombiniranih gospodinjskih pralno-sušilnih strojev ( 3 ), zato jih je treba izključiti s področja uporabe te uredbe. Ker pa imajo podobne funkcije kot gospodinjski pralni stroji, je treba čim prej izvesti revizijo Direktive 96/60/ES.

(6)

Podatki na nalepki morajo biti pridobljeni z zanesljivimi, natančnimi in ponovljivimi merilnimi postopki ob upoštevanju najsodobnejših splošno priznanih merilnih metod, vključno z, kjer so na voljo, usklajenimi standardi, ki so jih sprejeli evropski standardizacijski organi, navedeni v Prilogi I k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah v informacijski družbi ( 4 ).

(7)

Ta uredba mora določiti enotno obliko in zahteve za vsebino nalepk za gospodinjske pralne stroje.

(8)

Poleg tega mora ta uredba določiti zahteve v zvezi s tehnično dokumentacijo in podatkovno kartico za gospodinjske pralne stroje.

(9)

Določiti mora tudi zahteve v zvezi s podatki, ki jih je treba zagotoviti pri vseh oblikah prodaje gospodinjskih pralnih strojev na daljavo, v oglasih in tehničnem promocijskem gradivu za gospodinjske pralne stroje.

(10)

Primerno je predpisati revizijo določb te uredbe ob upoštevanju tehnološkega napredka.

(11)

Za pospešitev prehoda z Direktive 95/12/ES na to uredbo je treba določiti, da se gospodinjski pralni stroji, označeni v skladu s to uredbo, štejejo za skladne z Direktivo 95/12/ES.

(12)

Direktivo 95/12/ES je treba torej preklicati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.  Ta uredba vzpostavlja zahteve za označevanje in zagotavljanje dodatnih podatkov v zvezi z gospodinjskimi pralnimi stroji, napajanimi iz električnega omrežja, ter gospodinjskimi pralnimi stroji, napajanimi iz električnega omrežja, ki jih je mogoče napajati tudi akumulatorsko, vključno s tistimi za negospodinjske namene in vgradnimi gospodinjskimi pralnimi stroji.

2.  Ta uredba ne velja za kombinirane gospodinjske pralno-sušilne stroje.

Člen 2

Opredelitve

Poleg opredelitev pojmov, določenih v členu 2 Direktive 2010/30/EU, se v tej uredbi uporabljajo naslednje opredelitve:

1. „gospodinjski pralni stroj“ pomeni avtomatski pralni stroj, ki opere in spere tekstil z vodo, ima funkcijo ožemanja in je namenjen predvsem uporabi v neprofesionalne namene;

2. „vgradni gospodinjski pralni stroj“ pomeni gospodinjski pralni stroj, namenjen namestitvi v omaro, v pripravljeno nišo v steni ali na podobno mesto, ki potrebuje zaključen pohištveni element;

3. „avtomatski pralni stroj“ pomeni pralni stroj, ki perilo opere v celoti in posredovanje uporabnika med programom ni potrebno;

4. „kombinirani gospodinjski pralno-sušilni stroj“ pomeni gospodinjski pralni stroj, ki ima funkciji ožemanja in sušenja tekstila, običajno z ogrevanjem in sušenjem v bobnu;

5. „program“ pomeni vrsto operacij, ki so vnaprej določene in ki jih dobavitelj označi kot primerne za pranje določenih vrst tekstila;

6. „ciklus“ pomeni popoln postopek pranja, spiranja in ožemanja, kot je določeno za izbrani program;

7. „trajanje programa“ pomeni čas, ki preteče od začetka do dokončanja programa, brez zakasnitve, ki jo nastavi končni uporabnik;

8. „nazivna zmogljivost“ pomeni največjo maso v kilogramih suhega tekstila določene vrste, kot jo navede dobavitelj, izraženo v polkilogramskih intervalih, ki ga gospodinjski pralni stroj lahko opere z izbranim programom, ko je perilo naloženo v stroj po dobaviteljevih navodilih;

9. „delna obremenitev“ pomeni polovico nazivne zmogljivosti gospodinjskega pralnega stroja za določen program;

10. „vsebnost preostale vlage“ pomeni količino vlage, ki jo perilo vsebuje ob koncu ožemanja;

11. „izklop“ pomeni stanje, ko je gospodinjski pralni stroj izklopljen z upravljalnim mehanizmom ali stikali aparata, ki so dostopni in namenjeni uporabi končnega uporabnika med običajno uporabo, da se doseže najmanjša poraba energije. Ta najmanjša poraba energije lahko traja neomejeno, medtem ko je gospodinjski pralni stroj priključen na vir energije in se uporablja po dobaviteljevih navodilih; če ni upravljalnega mehanizma ali stikal, dostopnih končnemu uporabniku, je „izklop“ stanje, ko gospodinjski pomivalni stroj samodejno preide v stanje stabilne porabe energije;

12. „stanje pripravljenosti“ pomeni stanje z najmanjšo porabo energije, ki lahko traja neomejeno po koncu programa, brez dodatnega poseganja končnega uporabnika, razen odstranitve perila iz bobna gospodinjskega pralnega stroja;

13. „enakovreden gospodinjski pralni stroj“ pomeni model gospodinjskega pralnega stroja, ki se da na trg in ima med pranjem in ožemanjem enako nazivno zmogljivost, tehnične lastnosti in učinkovitost, porabo energije in vode ter emisije akustičnega hrupa, ki se prenašajo po zraku, kot drug model gospodinjskega pralnega stroja, ki ga isti dobavitelj da na trg pod drugo tržno številčno oznako;

14. „končni uporabnik“ pomeni uporabnika, ki kupuje ali naj bi kupil gospodinjski pralni stroj;

15. „prodajno mesto“ pomeni lokacijo, kjer so gospodinjski pralni stroji razstavljeni ali ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke.

Člen 3

Odgovornosti dobaviteljev

Dobavitelji zagotovijo, da:

(a) je vsak gospodinjski pralni stroj dobavljen z natisnjeno nalepko, ki ima obliko in vsebuje informacije, kot je predpisano v Prilogi I;

(b) je na voljo podatkovna kartica izdelka, kot je določeno v Prilogi II;

(c) je upravnim organom držav članic in Komisiji na zahtevo na voljo tehnična dokumentacija, kot je določeno v Prilogi III;

(d) vsi oglasi za določen model gospodinjskega pralnega stroja vsebujejo razred energetske učinkovitosti, če so v oglasu navedeni podatki v zvezi s porabo energije ali ceno;

(e) vso tehnično promocijsko gradivo, ki zadeva določen model gospodinjskega pralnega stroja in v katerih so opisani njegovi konkretni tehnični podatki, vključuje razred energetske učinkovitosti tega modela;

▼M1

(f) se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz Priloge I in je v formatu iz navedene priloge, da na voljo trgovcem za vse modele gospodinjskih pralnih strojev, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele gospodinjskih pralnih strojev;

(g) se elektronska podatkovna kartica izdelka iz Priloge II da na voljo trgovcem za vse modele gospodinjskih pralnih strojev, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele gospodinjskih pralnih strojev.

▼B

Člen 4

Odgovornosti trgovcev

Trgovci zagotovijo, da:

(a) je vsak gospodinjski pralni stroj na prodajnem mestu na zunanjosti sprednje strani ali na vrhu opremljen z nalepko v skladu s členom 3(a) tako, da je ta jasno vidna;

▼M1

(b) se gospodinjski pralni stroji, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen izdelek, tržijo s podatki, ki jih morajo zagotoviti dobavitelji v skladu s Prilogo IV. Če je ponudba dana prek interneta in sta bili elektronska nalepka in podatkovna kartica dani na voljo v skladu s členom 3(f) in 3(g), se namesto tega uporabljajo določbe iz Priloge VIII;

▼B

(c) vsi oglasi za določen model gospodinjskega pralnega stroja vsebujejo sklic na njegov razred energetske učinkovitosti, če so v oglasu navedeni podatki v zvezi s porabo energije ali ceno;

(d) vso tehnično promocijsko gradivo, ki zadeva določen model gospodinjskega pralnega stroja in v katerem so opisani konkretni tehnični podatki o tem modelu, vključuje sklic na razred energetske učinkovitosti tega modela.

Člen 5

Merilne metode

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v skladu s členoma 3 in 4, se pridobijo z uporabo zanesljivega, natančnega in ponovljivega merilnega postopka, ob upoštevanju najsodobnejših splošno priznanih merilnih metod.

Člen 6

Postopek preverjanja zaradi tržnega nadzora

Države članice uporabijo postopek, predpisan v Prilogi V, pri ocenjevanju skladnosti deklariranega razreda energetske učinkovitosti, letne porabe energije, letne porabe vode, razreda učinkovitosti ožemanja, porabe energije v stanju izklopa in stanju pripravljenosti, trajanja stanja pripravljenosti, vsebnosti preostale vlage, hitrosti ožemanja in emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku.

Člen 7

Revizija

Komisija revidira to uredbo v smislu tehnološkega napredka najpozneje štiri leta po začetku njene veljavnosti. Pri reviziji se ocenijo zlasti tolerance preverjanja iz Priloge V.

Člen 8

Razveljavitev

Direktiva 95/12/ES se razveljavi 20. decembra 2011.

Člen 9

Prehodne določbe

1.  Člen 3(d) in (e) ter člen 4(b), (c) in (d) ne veljata za tiskane oglase in tiskano tehnično promocijsko gradivo, ki so izdani pred 20. aprilom 2012.

2.  Gospodinjski pralni stroji, dani na trg pred 20. decembrom 2011, morajo biti skladni z določbami Uredbe 95/12/ES.

3.  Če je sprejet ukrep o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 5 ) o zahtevah za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pralnih strojev, se gospodinjski pralni stroji, ki so skladni z določbami tega izvedbenega ukrepa glede zahtev za učinkovitost pranja in z določbami te uredbe, ter so bili dani na trg ali ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke pred 20. decembrom 2011, štejejo, kot da so v skladu z zahtevami Direktive 95/12/ES.

Člen 10

Začetek veljavnosti in uporaba

1.  Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.  Uporablja se od 20. decembra 2011. Člen 3(d) in (e) ter člen 4(b), (c) in (d) se uporabljata od 20. aprila 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

Nalepka

1.   NALEPKA

image

1. Na nalepki so naslednji podatki:

I. dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;

II. dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela, tj. koda, običajno črkovno-številčna, po kateri se določen model gospodinjskega pralnega stroja loči od drugih modelov iste blagovne znamke ali z istim dobaviteljevim imenom;

III. razred energetske učinkovitosti v skladu s točko 1 Priloge VI; konica puščice z razredom energetske učinkovitosti gospodinjskega pralnega stroja je v isti višini kot konica puščice za ustrezni razred energetske učinkovitosti;

IV. ponderirana letna poraba energije (AEC ) v kWh na leto, zaokrožena na najbližje celo število v skladu s Prilogo VII;

V. ponderirana letna poraba vode (AWC ) v litrih na leto, zaokrožena na najbližje celo število v skladu s Prilogo VII;

VI. nazivna zmogljivost v kg za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi ali za standardni program pranja bombaža pri 40 °C in polni obremenitvi, pri čemer se upošteva nižja vrednost;

VII. razred učinkovitosti ožemanja, kot je določen v točki 2 Priloge VI;

VIII. emisije akustičnega hrupa, ki se prenašajo po zraku, med fazama pranja in ožemanja za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi, izražene v dB(A) re 1 pW in zaokrožene na najbližje celo število.

2. Oblika nalepke mora biti v skladu s točko 2. Ne glede na to se lahko doda kopija znaka za okolje EU, če je bil modelu podeljen „znak za okolje EU“ v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010 ( 6 ).

2.   OBLIKA NALEPKE

Oblika nalepke je takšna, kot je prikazana na spodnji sliki.

image

Pri čemer:

(a) mora biti nalepka široka najmanj 110 mm in visoka najmanj 220 mm. Če je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam.

(b) Ozadje je belo.

(c) Barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črno.

(d) Nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

image   Obrobna črta: 5 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

image   Logotip EU – barve: X-80-00-00 in 00-00-X-00.

image   Logotip za energijo: barva: X-00-00-00.

Piktogram, kot je prikazan: logotip EU in logotip za energijo (skupaj): širina: 92 mm, višina: 17 mm.

image   Črta pod logotipoma: 1 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 92,5 mm.

image   Lestvica A–G:

  puščica: višina: 7 mm, presledek: 0,75 mm – barve:

 

 najvišji razred: X-00-X-00,

 drugi razred: 70-00-X-00,

 tretji razred: 30-00-X-00,

 četrti razred: 00-00-X-00,

 peti razred: 00-30-X-00,

 šesti razred: 00-70-X-00,

 zadnji razred: 00-X-X-00,

  besedilo: Calibri krepko 18 pt, velike črke in belo; „+“ simboli: Calibri krepko 12 pt, velike črke, belo, poravnano v eni vrstici.

image   Razred energetske učinkovitosti:

  puščica: širina: 26 mm, višina: 14 mm, 100 % črno,

  besedilo: Calibri krepko 29 pt, velike črke in belo; „+“ simboli: Calibri krepko 18 pt, velike črke, belo, poravnano v eni vrstici.

image   Energija: besedilo: Calibri navadno 11 pt, velike črke, 100 % črno.

image   Ponderirana letna poraba energije:

  obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

  vrednost: Calibri krepko 42 pt, 100 % črno; in Calibri navadno 17 pt, 100 % črno.

image   Ponderirana letna poraba energije:

  piktogram, kot je prikazan,

  obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

  vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črno; in Calibri navadno 16 pt, 100 % črno.

image   Nazivna zmogljivost:

  piktogram, kot je prikazan,

  obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

  vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črno; in Calibri navadno 16 pt, 100 % črno.

image   Razred učinkovitosti ožemanja:

  piktogram, kot je prikazan,

  obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

  vrednost: Calibri navadno 16 pt, raztezanje besedila v vodoravni smeri 75 %, 100 % črno in Calibri krepko 22 pt, raztezanje besedila v vodoravni smeri 75 %, 100 % črno.

image   Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:

  piktogram, kot je prikazan,

  obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm,

  vrednost: Calibri krepko 24 pt, 100 % črno; in Calibri navadno 16 pt, 100 % črno.

image   Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka

image   Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela

image  Dobaviteljevo ime ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti mogoče zapisati na prostoru v velikosti 92 × 15 mm.

image   Številka uredbe: Calibri krepko 12 pt, 100 % črno.
PRILOGA II

Podatkovna kartica izdelka

1. Podatki na podatkovni kartici izdelka za gospodinjski pralni stroj so navedeni v naslednjem zaporedju in so vključeni v prospekt izdelka ali drugo tiskano gradivo, priloženo izdelku:

(a) dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;

(b) dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela, tj. koda, običajno črkovno-številčna, po kateri se določen model gospodinjskega pralnega stroja loči od drugih modelov iste blagovne znamke ali z istim dobaviteljevim imenom;

(c) nazivna zmogljivost v kg bombaža za standardni program pranja bombaža pri 60 °C ali 40 °C in polni obremenitvi, pri čemer se upošteva nižja vrednost;

(d) razred energetske učinkovitosti v skladu s točko 1 Priloge VI;

(e) če je bil gospodinjskemu pralnemu stroju podeljen „znak za okolje EU“ v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010, se lahko navede tudi ta podatek;

(f) ponderirana letna poraba energije (AEC ) v kWh na leto, zaokrožena na najbližje celo število; opisana je kot: „Poraba energije ‚X‘ kWh na leto na podlagi 220 standardnih pralnih ciklov za programe pranja bombaža pri 60 °C in 40 °C pri polni in delni obremenitvi, in poraba v načinih nizke porabe. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata“;

(g) poraba energije (Et,60 , Et,60½ , Et,40½ ) za standardni program pranja bombaža pri 60 °C pri polni obremenitvi in delni obremenitvi ter za standardni program pranja bombaža pri 40 °C pri delni obremenitvi;

(h) ponderirana poraba električne energije v stanju izključenosti in stanju pripravljenosti;

(i) ponderirana letna poraba vode (AW C) v litrih na leto, zaokrožena na najbližje celo število; opisana je kot: „Poraba vode ‚X‘ litrov na leto na podlagi 220 standardnih pralnih ciklov za programe pranja bombaža pri 60 °C in 40 °C pri polni in delni obremenitvi. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata“;

(j) razred učinkovitosti ožemanja, določen v skladu s točko 2 Priloge VI, izražen kot „razred učinkovitosti ožemanja ‚X‘ na lestvici od G (najmanj učinkovit) do A (najbolj učinkovit)“; to je lahko izraženo drugače pod pogojem, da je jasno, da lestvica sega od G (najmanj učinkovit) do A (najbolj učinkovit);

(k) največja hitrost ožemanja pri standardnem programu pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi ali pri standardnem programu pranja bombaža pri 40 °C in delni obremenitvi, pri čemer se upošteva nižja vrednost, in vsebnost preostale vlage, dosežena pri standardnem programu pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi ali za standardni program pranja bombaža pri 40 °C in delni obremenitvi, pri čemer se upošteva višja vrednost;

(l) navedba, da sta „standardni program pranja bombaža pri 60 °C“ in „standardni program pranja bombaža pri 40 °C“ standardna pralna programa, na katera se nanašajo podatki na nalepki in podatkovni kartici, da sta ta dva programa primerna za pranje običajno umazanega bombažnega perila in da sta to najučinkovitejša programa v smislu porabe energije in vode;

(m) programski čas za „standardni program pranja bombaža pri 60 °C“ in „standardni program pranja bombaža pri 40 °C“, pri polni in delni obremenitvi, v minutah, zaokroženo na najbližjo minuto;

(n) čas trajanja stanja pripravljenosti (Tl ), če je gospodinjski pralni stroj opremljen s sistemom za upravljanje z energijo;

(o) emisije akustičnega hrupa, ki se prenašajo po zraku, izražene v dB(A) re 1 pW in zaokrožene na najbližje celo število, med fazama pranja in ožemanja za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi;

(p) če je gospodinjski pralni stroj namenjen vgradnji, navedba tega dejstva.

2. Ena podatkovna kartica lahko zajema več modelov gospodinjskega pralnega stroja istega dobavitelja.

3. Podatki na podatkovni kartici se lahko prikažejo v obliki barvne ali črno-bele kopije nalepke. V takem primeru se navedejo tudi podatki iz točke 1, ki še niso prikazani na nalepki.
PRILOGA III

Tehnična dokumentacija

1. Tehnična dokumentacija iz člena 3(c) vsebuje:

(a) ime in naslov dobavitelja;

(b) splošen opis modela pralnega stroja, ki zadostuje za enostavno in nedvoumno prepoznavanje;

(c) po potrebi sklicevanja na uporabljene usklajene standarde;

(d) po potrebi druge uporabljene tehnične standarde in specifikacije;

(e) ime in podpis osebe, ki je pooblaščena, da zaveže dobavitelja;

(f) navedbo, ali med pralnim ciklom model gospodinjskega pralnega stroja sprošča srebrove ione: „Med pralnim ciklom tega izdelka se sproščajo/se ne sproščajo srebrovi ioni“;

(g) naslednje tehnične parametre za meritve:

(i) poraba energije;

(ii) programski čas;

(iii) poraba vode;

(iv) poraba energije v „stanju izklopa“;

(v) poraba energije v „stanju pripravljenosti“;

(vi) trajanje „stanja pripravljenosti“;

(vii) vsebnost preostale vlage;

(viii) emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku;

(ix) najvišja hitrost ožemanja;

(h) rezultati izračunov, opravljenih v skladu s Prilogo VII.

2. Če so bili podatki, vključeni v dosje tehnične dokumentacije za določen model gospodinjskega pralnega stroja, pridobljeni z izračunom na podlagi načrta in/ali ekstrapolacije iz drugih enakovrednih gospodinjskih pralnih strojev, dokumentacija vsebuje podrobne podatke o takih izračunih in/ali ekstrapolacijah ter preskusih, ki so jih opravili proizvajalci za preverjanje točnosti opravljenih izračunov. Informacije vsebujejo tudi seznam vseh drugih modelov enakovrednih gospodinjskih pralnih strojev, pri katerih so bile informacije pridobljene na enaki podlagi.
PRILOGA IV

Informacije, ki morajo biti zagotovljene v primerih, ko ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabniki videli razstavljeni izdelek

1. Podatki iz člena 4(b) se navedejo v naslednjem vrstnem redu:

(a) nazivna zmogljivost v kg bombaža za standardni program pranja bombaža pri 60 °C ali 40 °C in polni obremenitvi, pri čemer se upošteva nižja vrednost;

(b) razred energetske učinkovitosti v skladno s točko 1 Priloge VI;

(c) ponderirana letna poraba energije v kWh na leto, zaokrožena na najbližje celo število in izračunana v skladu s točko 1(c) Priloge VII;

(d) ponderirana letna poraba vode v litrih na leto, zaokrožena na najbližje celo število in izračunana v skladu s točko 2(a) Priloge VII;

(e) razred učinkovitosti ožemanja v skladu s točko 2 Priloge VI;

(f) največja hitrost ožemanja pri standardnem programu pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi ali pri standardnem programu pranja bombaža pri 40 °C in delni obremenitvi, pri čemer se upošteva nižja vrednost, in vsebnost preostale vlage pri standardnem programu pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi ali pri standardnem programu pranja bombaža pri 40 °C in delni obremenitvi, pri čemer se upošteva višja vrednost;

(g) emisije akustičnega hrupa, ki se prenašajo po zraku, med fazama pranja in ožemanja za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi, izražene v dB(A) re 1 pW in zaokrožene na najbližje celo število;

(h) če je gospodinjski pralni stroj izdelan z namenom vgradnje, navedba tega dejstva.

2. Če so navedeni tudi drugi podatki s podatkovne kartice izdelka, morajo biti v obliki in vrstnem redu, določenih v Prilogi II.

3. Pisava, ki se uporablja za tiskanje oziroma prikaz vseh podatkov iz te priloge, mora biti glede na velikost in obliko znakov čitljiva.
PRILOGA V

Postopek preverjanja zaradi tržnega nadzora

Za preverjanje skladnosti z zahtevami iz členov 3 in 4 organi držav članic preskusijo en sam gospodinjski pralni stroj. Če izmerjeni parametri ne ustrezajo razponu vrednosti iz tabele 1, ki jih je navedel dobavitelj, se meritve opravijo še na treh gospodinjskih pralnih strojih. Aritmetična sredina izmerjenih vrednosti teh treh dodatnih gospodinjskih pralnih strojev mora ustrezati razponu vrednosti, ki jih je dobavitelj navedel v tabeli 1, razen za porabo energije, kjer izmerjena vrednost ne sme presegati nazivne vrednosti Et za več kot 6 %.

V nasprotnem primeru velja, da ta model in drugi modeli enakovrednih gospodinjskih pralnih strojev ne izpolnjujejo zahtev iz členov 3 in 4.

Organi države članice uporabijo zanesljive, točne in ponovljive merilne postopke, ki upoštevajo splošno priznane najsodobnejše merilne metode, vključno z metodami iz dokumentov, katerih referenčne številke so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije.Tabela 1

Merjeni parameter

Tolerance preverjanja

Letna poraba energije

Izmerjena vrednost ne sme presegati nazivne vrednosti (1) AEC za več kot 10 %.

Poraba energije

Izmerjena vrednost ne sme presegati nazivne vrednosti Et za več kot 10 %.

Trajanje programa

Izmerjena vrednost ne sme presegati nazivnih vrednosti Tt za več kot 10 %.

Poraba vode

Izmerjena vrednost ne sme presegati nazivne vrednosti Wt za več kot 10 %.

Vsebnost preostale vlage

Izmerjena vrednost ne sme presegati nazivne vrednosti D za več kot 10 %.

Hitrost ožemanja

Izmerjena vrednost ne sme biti manjša od nazivne vrednosti za več kot 10 %.

Poraba električne energije v stanju izključenosti in stanju pripravljenosti

Izmerjena vrednost porabe električne energije Po in Pl , ki znaša več kot 1,00 W, ne sme presegati nazivne vrednosti za več kot 10 %. Izmerjena vrednost porabe električne energije Po in Pl , ki znaša 1,00 W ali manj, ne sme presegati nazivne vrednosti za več kot 0,10 W.

Trajanje stanja pripravljenosti

Izmerjena vrednost ne sme presegati nazivne vrednosti Tl za več kot 10 %.

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku

Izmerjena vrednost mora ustrezati nazivni vrednosti.

(1)   „Nazivna vrednost“ pomeni vrednost, ki jo je navedel dobavitelj.
PRILOGA VI

Razredi energetske učinkovitosti in razredi učinkovitosti ožemanja

1.   RAZREDI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Razred energetske učinkovitosti gospodinjskega pralnega stroja se določi v skladu z njegovim indeksom energetske učinkovitosti (EEI –„Energy Efficiency Index“), kot je določeno v preglednici 1.

Indeks energetske učinkovitosti (EEI) gospodinjskega pralnega stroja se določi v skladu s točko 1 Priloge VII.Preglednica 1

Razredi energetske učinkovitosti

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti

A+++ (najučinkovitejši)

EEI < 46

A++

46 ≤ EEI < 52

A+

52 ≤ EEI < 59

A

59 ≤ EEI < 68

B

68 ≤ EEI < 77

C

77 ≤ EEI < 87

D (najmanj učinkovit)

EEI ≥ 87

2.   RAZREDI UČINKOVITOSTI OŽEMANJA

Razred učinkovitosti ožemanja gospodinjskega pralnega stroja se določi v skladu z vsebnostjo preostale vlage (D), kot je določeno v preglednici 2.

Vsebnost preostale vlage (D) gospodinjskega pralnega stroja se določi v skladu s točko 3 Priloge VII.Preglednica 2

Razredi učinkovitosti ožemanja

Razred učinkovitosti ožemanja

Vsebnost preostale vlage (%)

A (najučinkovitejši)

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G (najmanj učinkovit)

D ≥ 90
PRILOGA VII

Metoda za izračun indeksa energetske učinkovitosti, letne porabe vode in vsebnosti preostale vlage

1.   IZRAČUN INDEKSA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Za izračun indeksa energetske učinkovitosti (EEI) modela gospodinjskega pralnega stroja se ponderirana letna poraba energije gospodinjskega pralnega stroja za standardni program pranja bombaža pri 60 °C pri polni in delni obremenitvi ter za standardni program pranja bombaža pri 40 °C in delni obremenitvi primerja s standardno letno porabo energije pralnega stroja.

(a) Indeks energetske učinkovitosti (EEI) se izračuna, kot je prikazano v nadaljevanju, in se zaokroži na eno decimalno mesto:

image

pri čemer je:

AEC

=

letna poraba energije gospodinjskega pralnega stroja;

SAEC

=

standardna letna poraba energije gospodinjskega pralnega stroja.

(b) Standardna letna poraba energije (SAEC ) se izračuna v kWh/leto, kot je prikazano v nadaljevanju, in zaokroži na dve decimalni mesti:

SAEC = 47,0 × c + 51,7

pri čemer je:

c

=

nazivna zmogljivost gospodinjskega pralnega stroja za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi ali standardni program pranja bombaža pri 40 °C in polni obremenitvi, pri čemer se upošteva nižja vrednost.

(c) Ponderirana letna poraba energije (AEC ) se izračuna v kWh/leto, kot je prikazano v nadaljevanju, in zaokroži na dve decimalni mesti:

(i) 

image

pri čemer je:

Et

=

ponderirana poraba energije;

Po

=

ponderirana moč v stanju izklopa;

Pl

=

ponderirana moč v stanju pripravljenosti;

Tt

=

ponderiran programski čas;

220

=

skupno število standardnih pralnih programov na leto.

(ii) Kadar je gospodinjski pralni stroj opremljen s sistemom za upravljanje porabe energije, pri katerem gospodinjski pralni stroj po koncu programa samodejno preide v „stanje izključenosti“, se ponderirana letna poraba energije (AEC ) izračuna ob upoštevanju dejanskega trajanja „stanja pripravljenosti“ po naslednji formuli:

image

pri čemer je:

Tl

=

čas v stanju pripravljenosti.

(d) Ponderirana poraba energije (Et ) se izračuna v kWh, kot je prikazano v nadaljevanju, in zaokroži na tri decimalna mesta:

Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½ ]/7

pri čemer je:

Et,60

=

poraba energije za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi;

Et,60½

=

poraba energije za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in delni obremenitvi;

Et,40½

=

poraba energije za standardni program pranja bombaža pri 40 °C in delni obremenitvi.

(e) Ponderirana moč v stanju izklopa (Po ) se izračuna v W, kot je prikazano v nadaljevanju, in zaokroži na dve decimalni mesti:

Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½ )/7

pri čemer je:

Po,60

=

moč v stanju izklopa za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi;

Po,60½

=

moč v stanju izklopa za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in delni obremenitvi;

Po,40½

=

moč v stanju izklopa za standardni program pranja bombaža pri 40 °C in delni obremenitvi.

(f) Ponderirana moč v stanju pripravljenosti (Pl ) se izračuna v W, kot je prikazano v nadaljevanju, in zaokroži na dve decimalni mesti:

Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½ )/7

pri čemer je:

Pl,60

=

moč v stanju pripravljenosti za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi;

Pl,60½

=

moč v stanju pripravljenosti za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in delni obremenitvi;

Pl,40½

=

moč v stanju pripravljenosti za standardni program pranja bombaža pri 40 °C in delni obremenitvi.

(g) Ponderiran programski čas (Tt ) se izračuna v minutah, kot je prikazano v nadaljevanju, in zaokroži na najbližjo minuto:

Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½ )/7

pri čemer je:

Tt,60

=

programski čas za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi;

Tt,60½

=

programski čas za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in delni obremenitvi;

Tt,40½

=

programski čas za standardni program pranja bombaža pri 40 °C in delni obremenitvi.

(h) Ponderirani čas v stanju pripravljenosti (Tl ) se izračuna v minutah, kot je prikazano v nadaljevanju, in zaokroži na najbližjo minuto:

Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½ )/7

pri čemer je:

Tl,60

=

čas v stanju pripravljenosti za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi;

Tl,60½

=

čas v stanju pripravljenosti za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in delni obremenitvi;

Tl,40½

=

čas v stanju pripravljenosti za standardni program pranja bombaža pri 40 °C in delni obremenitvi.

2.   IZRAČUN PONDERIRANE LETNE PORABE VODE

(a) Ponderirana letna poraba vode (AWC ) gospodinjskega pralnega stroja se izračuna v litrih, kot je prikazano v nadaljevanju, in zaokroži na najbližje celo število:

AWc = Wt × 220

pri čemer je:

Wt

=

ponderirana poraba vode;

220

=

skupno število standardnih pralnih programov na leto.

(b) Ponderirana letna poraba vode (Wt ) se izračuna v litrih, kot je prikazano v nadaljevanju, in zaokroži na celo število:

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½ )/7

pri čemer je:

Wt,60

=

poraba vode za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi;

Wt,60½

=

poraba vode za standardni program pranja bombaža pri 60 °C in delni obremenitvi;

Wt,40½

=

poraba vode za standardni program pranja bombaža pri 40 °C in delni obremenitvi.

3.   IZRAČUN PONDERIRANE VSEBNOSTI PREOSTALE VLAGE

Ponderirana vsebnost preostale vlage (D) gospodinjskega pralnega stroja se izračuna v odstotkih, kot je prikazano v nadaljevanju, in zaokroži na najbližji celi odstotek:

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7

pri čemer je:

D60

je vsebnost preostale vlage pri standardnem programu pranja bombaža pri 60 °C in polni obremenitvi, v odstotkih in zaokroženo na najbližji celi odstotek;

D60½

je vsebnost preostale vlage pri standardnem programu pranja bombaža pri 60 °C in delni obremenitvi, v odstotkih in zaokroženo na najbližji celi odstotek;

D40½

je vsebnost preostale vlage pri standardnem programu pranja bombaža pri 40 °C in delni obremenitvi, v odstotkih in zaokroženo na najbližji celi odstotek.

▼M1
PRILOGA VIII

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v primeru prodaje, najema ali nakupa na obroke prek interneta

1. Za namene točk 2 do 5 te priloge se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „prikazovalni mehanizem“ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik, ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz spletnih vsebin uporabnikom;

(b) „gnezdni prikaz“ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(c) „zaslon na dotik“ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon preklopnega računalnika, tablice ali pametnega telefona;

(d) „nadomestno besedilo“ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto slikovnega prikaza in ki omogoča predstavitev podatkov v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.

2. Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s členom 3(f), je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Nalepka mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva, hkrati pa ustreza določbam glede velikosti iz točke 2 Priloge I. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 3 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik.

3. Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru gnezdnega prikaza:

(a) je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka na nalepki;

(b) na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka v beli barvi in v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno, ter

(c) ima eno od naslednjih oblik:

image

4. V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a) slika iz točke 3 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka;

(b) slika vsebuje povezavo do nalepke;

(c) nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d) nalepka se prikaže v pojavnem oknu, novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e) za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini, ki se uporabljajo za povečanje z dotikom;

(f) nalepka se skrije z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g) nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.

5. Ustrezna podatkovna kartica izdelka, ki jo v skladu s členom 3(g) zagotovijo dobavitelji, je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Podatkovna kartica mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva. Podatkovna kartica izdelka se lahko prikaže z gnezdnim prikazom, pri čemer mora povezava, ki se uporabi za dostop do kartice, jasno in čitljivo prikazovati napis „podatkovna kartica izdelka“. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se podatkovna kartica prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi povezave na zaslonu na dotik.( 1 ) UL L 153, 18.6.2010. str. 1.

( 2 ) UL L 47, 24.2.1996, str. 35.

( 3 ) UL L 266, 18.10.1996, str. 1.

( 4 ) UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

( 5 ) UL L 285, 31.10.2009, str. 10.

( 6 ) UL L 27, 30.1.2010, str. 1.

Top