Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1060-20170307

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1060/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih hladilnih aparatov (Besedilo velja za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2010/1060/2017-03-07

02010R1060 — SL — 07.03.2017 — 002.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1060/2010

z dne 28. septembra 2010

o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih hladilnih aparatov

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 314 30.11.2010, str. 17)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 518/2014 z dne 5. marca 2014

  L 147

1

17.5.2014

►M2

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/254 z dne 30. novembra 2016

  L 38

1

15.2.2017
▼B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1060/2010

z dne 28. septembra 2010

o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih hladilnih aparatov

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.  Ta uredba določa zahteve za označevanje in zagotavljanje dodatnih informacij o izdelku za električne gospodinjske hladilne aparate, napajane iz električnega omrežja in s prostornino shranjevalnega prostora med 10 in 1 500 litri.

2.  Ta uredba se uporablja za gospodinjske hladilne aparate, ki se napajajo iz električnega omrežja, vključno s tistimi, ki se prodajajo za negospodinjsko uporabo ali hlajenje stvari, ki niso živila, vključno z vgradnimi aparati.

Prav tako se uporablja za gospodinjske hladilne aparate, napajane iz električnega omrežja, ki jih je mogoče napajati tudi akumulatorsko.

3.  Ta uredba se ne uporablja za:

(a) hladilne aparate, ki se napajajo predvsem z viri energije, ki niso električna energija, kot so utekočinjeni naftni plin (UNP), kerozin in biodizelsko gorivo;

(b) akumulatorsko napajane hladilne aparate, ki jih je mogoče priključiti na električno omrežje prek ločeno kupljenega pretvornika AC/DC;

(c) hladilne aparate po naročilu, ki so kosovno izdelani in niso enaki drugim modelom hladilnih aparatov;

(d) hladilne aparate za uporabo v terciarnem sektorju, pri katerih odstranjevanje hlajenih živil spremlja elektronski senzor in je mogoče te informacije prek omrežne povezave avtomatično prenesti sistemu daljinskega upravljanja za računovodstvo;

(e) aparate, katerih osnovna funkcija ni shranjevanje živil s hlajenjem, kot so samostoječi avtomati za led ali ohlajeno pijačo.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Poleg opredelitev pojmov iz člena 2 Direktive 2010/30/EU se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. „živila“ pomeni hrano, sestavine, pijače, vključno z vinom, in druge izdelke, namenjene predvsem za uživanje, ki zahtevajo ohlajevanje na določene temperature;

2. „gospodinjski hladilni aparat“ pomeni izolirano ohišje z enim ali več predelki, namenjeno hlajenju ali zamrzovanju živil oziroma shranjevanju ohlajenih ali zamrznjenih živil v neprofesionalne namene, hlajeno z enim ali več procesi, za katere je potrebna energija, vključno z napravami, ki se prodajajo kot sklopi proizvodov, ki jih sestavi končni uporabnik;

3. „vgradni aparat“ pomeni fiksiran hladilni aparat, namenjen namestitvi v omaro, v pripravljeno nišo v steni ali na podobno mesto, ki potrebuje zaključen pohištveni element;

4. „hladilnik“ pomeni hladilni aparat, namenjen hrambi živil, z vsaj enim predelkom, primernim za shranjevanje sveže hrane in/ali pijač, vključno z vinom;

5. „kompresorski hladilni aparat“ pomeni hladilni aparat, v katerem je hlajenje posledica delovanja kompresorja na motorni pogon;

6. „absorpcijski hladilni aparat“ pomeni hladilni aparat, v katerem je hlajenje posledica absorpcijskega procesa, kjer se kot vir energije uporablja toplota;

7. „hladilnik-zamrzovalnik“ pomeni hladilni aparat z vsaj enim predelkom za shranjevanje sveže hrane in vsaj enim predelkom, primernim za zamrzovanje sveže hrane in shranjevanje zamrznjenih živil pod pogoji treh zvezdic (predelek za zamrzovanje hrane);

8. „omara za shranjevanje zamrznjene hrane“ pomeni hladilni aparat z enim ali več predelki, primeren za shranjevanje zamrznjenih živil;

9. „zamrzovalnik hrane“ pomeni hladilni aparat z enim ali več predelki, primernimi za zamrzovanje živil, in s temperaturami, ki segajo od temperature prostora do – 18 °C, ki je primeren tudi za shranjevanje zamrznjenih živil pod pogoji treh zvezdic; zamrzovalnik hrane lahko znotraj predelka ali omare vključuje tudi oddelke in/ali predelke z dvema zvezdicama;

10. „aparat za shranjevanje vina“ pomeni hladilni aparat, ki poleg enega ali več predelkov za shranjevanje vina nima nobenega drugega predelka;

11. „aparat za večstransko uporabo“ pomeni hladilni aparat, ki poleg enega ali več predelkov za večstransko uporabo nima nobenega drugega predelka;

12. „enakovredni gospodinjski hladilni aparat“ pomeni model gospodinjskega hladilnega aparata, dan v promet z enako bruto prostornino in prostornino shranjevalnega prostora, enakimi tehničnimi značilnostmi in učinkovitostjo ter enakimi tipi predelkov, kot jih ima neki drug model gospodinjskega hladilnega aparata, ki ga je pod drugo številko trgovske oznake dal na trg isti proizvajalec;

13. „končni uporabnik“ pomeni kupca, ki kupuje ali naj bi po pričakovanjih kupil gospodinjski hladilni aparat;

14. „prodajno mesto“ pomeni lokacijo, kjer so gospodinjski hladilni aparati razstavljeni ali ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke.

Uporabljajo se tudi opredelitve pojmov iz Priloge I.

Člen 3

Odgovornosti dobaviteljev

Dobavitelji zagotovijo, da:

(a) je vsak gospodinjski hladilni aparat opremljen s tiskano nalepko z obliko in podatki, določenimi v Prilogi II;

(b) so na voljo standardni podatki o izdelku, kot so določeni v Prilogi III;

(c) je organom držav članic in Komisiji na zahtevo dana na voljo tehnična dokumentacija, določena v Prilogi IV;

(d) oglas za vsak določen model gospodinjskega hladilnega aparata navaja razred energetske učinkovitosti, če oglas vsebuje informacije v zvezi z energijo ali ceno;

(e) vse tehnično promocijsko gradivo, ki zadeva določen model gospodinjskega hladilnega aparata, pri opisu njegovih posebnih tehničnih parametrov vključuje razred energetske učinkovitosti navedenega modela;

▼M1

(f) se elektronska nalepka, ki vsebuje podatke iz Priloge II in je v formatu iz navedene priloge, da na voljo trgovcem za vse modele gospodinjskih hladilnih aparatov, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele gospodinjskih hladilnih aparatov;

(g) se elektronska podatkovna kartica izdelka iz Priloge III da na voljo trgovcem za vse modele gospodinjskih hladilnih aparatov, ki se dajejo na trg od 1. januarja 2015 in imajo novo identifikacijsko oznako modela. Trgovcem se lahko da na voljo tudi za druge modele gospodinjskih hladilnih aparatov.

▼B

Člen 4

Odgovornosti trgovcev

Trgovci zagotovijo, da:

(a) je na prodajnem mestu vsak gospodinjski hladilni aparat na zunanjosti sprednje strani ali na vrhu aparata opremljen z nalepko v skladu s členom 3(a) na tak način, da je ta jasno vidna;

▼M1

(b) se gospodinjski hladilni aparati, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke, kadar ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabnik videl razstavljen izdelek, tržijo s podatki, ki jih morajo zagotoviti dobavitelji v skladu s Prilogo V. Če je ponudba dana prek interneta in sta bili elektronska nalepka in podatkovna kartica dani na voljo v skladu s členom 3(f) in 3(g), se namesto tega uporabljajo določbe iz Priloge X;

▼B

(c) oglas za vsak določen model gospodinjskega hladilnega aparata navaja njegov razred energetske učinkovitosti, če oglas vsebuje informacije v zvezi z energijo ali ceno;

(d) vse tehnično promocijsko gradivo, ki zadeva določen model gospodinjskega hladilnega aparata, pri opisu njegovih posebnih tehničnih parametrov vključuje razred energetske učinkovitosti navedenega modela.

Člen 5

Merilne metode

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v skladu s členom 3, se pridobijo z uporabo zanesljivega, natančnega in ponovljivega merilnega postopka ob upoštevanju najsodobnejših splošno priznanih merilnih metod, kot je določeno v Prilogi VI.

Člen 6

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Države članice ocenjujejo skladnost deklariranega razreda energetske učinkovitosti, letno porabo energije, prostornino za svežo in zamrznjeno hrano, zamrzovalno zmogljivost in emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, z uporabo postopka iz Priloge VII.

Člen 7

Pregled

Komisija pregleda to uredbo ob upoštevanju tehnološkega napredka najpozneje štiri leta po začetku njene veljavnosti. V pregledu se ocenijo zlasti tolerance preverjanja iz Priloge VII in možnosti za odpravo ali zmanjšanje vrednosti korekcijskih faktorjev, določenih v Prilogi VIII.

Člen 8

Razveljavitev

Direktiva 94/2/ES je razveljavljena od 30. novembra 2011.

Člen 9

Prehodne določbe

1.  Člen 3(d) in (e) ter člen 4(b), (c) in (d) se ne uporabljata za tiskane oglase in tiskano tehnično promocijsko gradivo, objavljene pred 30. marcem 2012.

2.  Gospodinjski hladilni aparati, dani na trg pred 30. novembrom 2011, so skladni z določbami Direktive 94/2/ES.

3.  Gospodinjski hladilni aparati, ki so skladni z določbami te uredbe in so dani na trg ali ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke pred 30. novembrom 2011, se štejejo za skladne z zahtevami Direktive 94/2/ES.

Člen 10

Začetek veljavnosti in uporaba

1.  Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.  Uporablja se od 30. novembra 2011. Vendar pa se člen 3(d) in (e) ter člen 4(b), (c) in (d) uporabljata od 30. marca 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

Opredelitev pojmov, ki se uporabljajo za priloge II do IX

Za priloge II do IX se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „sistem brez ledu“ pomeni avtomatsko delujoč sistem za preprečevanje stalnega nastajanja ledu, kjer je hlajenje zagotovljeno s prisilnim kroženjem zraka, uparjalnik ali uparjalniki se odtaljujejo z avtomatičnim sistemom odtaljevanja in tudi voda, ki nastane zaradi odtaljevanja, se odstrani avtomatsko;

(b) „predelek brez ledu“ pomeni kateri koli predelek, ki se odtaljuje s sistemom brez ledu (Frost Free);

(c) „hladilnik-klet“ pomeni hladilni aparat z vsaj enim predelkom za shranjevanje sveže hrane in enim kletnim predelkom, vendar brez predelkov za shranjevanje zamrznjene hrane, ohlajanje ali led;

(d) „klet“ pomeni hladilni aparat, ki ima le enega ali več kletnih predelkov;

(e) „hladilnik-ohlajevalnik“ pomeni hladilni aparat z vsaj enim predelkom za shranjevanje sveže hrane in enim predelkom za ohlajanje, vendar brez predelkov za shranjevanje zamrznjene hrane;

(f) „predelki“ pomeni katerega koli od predelkov, navedenih v točkah (g) do (n);

(g) „predelek za shranjevanje sveže hrane“ pomeni predelek, namenjen shranjevanju nezamrznjenih živil, ki je lahko razdeljen na podpredelke;

(h) „kletni predelek“ pomeni predelek, namenjen shranjevanju določenih živil ali pijač pri temperaturi, ki je višja od temperature predelka za shranjevanje sveže hrane;

(i) „ohlajevalni predelek“ pomeni predelek, posebej namenjen shranjevanju hitro pokvarljivih živil;

(j) „predelek za led“ pomeni predelek z nizko temperaturo, posebej namenjen zamrzovanju in shranjevanju ledu;

(k) „predelek za shranjevanje zamrznjene hrane“ pomeni predelek z nizko temperaturo, posebej namenjen shranjevanju zamrznjenih živil in razvrščen glede na temperaturo:

(i)

„predelek z eno zvezdico“ : predelek za shranjevanje zamrznjene hrane, kjer temperatura ne presega – 6 °C;

(ii)

„predelek z dvema zvezdicama“ : predelek za shranjevanje zamrznjene hrane, kjer temperatura ne presega – 12 °C;

(iii)

„predelek s tremi zvezdicami“ : predelek za shranjevanje zamrznjene hrane, kjer temperatura ne presega – 18 °C;

(iv)

„predelek za zamrzovanje hrane“ (ali „predelek s štirimi zvezdicami“) : predelek, primeren za zamrzovanje vsaj 4,5 kg živil na 100 l prostornine shranjevalnega prostora, v nobenem primeru pa ne manj kot 2 kg, od temperature prostora do – 18 °C v obdobju 24 ur, ki je primeren tudi za shranjevanje zamrznjene hrane v pogojih shranjevanja pod tremi zvezdicami in lahko znotraj predelka vsebuje tudi oddelke z dvema zvezdicama;

(v)

„predelek brez zvezdice“ : predelek za shranjevanje zamrznjene hrane, kjer je temperatura < 0 °C ter ki se lahko uporablja za zamrzovanje in shranjevanje ledu, vendar pa ni namenjen shranjevanju hitro pokvarljivih živil;

(l) „predelek za shranjevanje vina“ pomeni predelek, ki je namenjen izključno kratkoročnemu shranjevanju vina, tako da se doseže njegova idealna temperatura za pitje, ali dolgoročnemu shranjevanju vina, ki mu omogoča zorenje, z naslednjimi funkcijami:

(i) stalna temperatura shranjevanja, vnaprej ali ročno nastavljena v skladu z navodili proizvajalca, v razponu od + 5 do + 20 °C;

(ii) temperatura(-e) shranjevanja, ki se sčasoma spremeni(-jo) za manj kot 0,5 K pri vsaki navedeni temperaturi prostora, opredeljeni s klimatskim razredom za gospodinjske hladilne aparate;

(iii) aktivna ali pasivna kontrola vlažnosti predelka v razponu od 50 do 80 %;

(iv) zasnova, ki zmanjšuje prenos vibracij na predelek, ki jih povzroča kompresor hladilnika ali kateri koli zunanji vir;

(m) „predelek za večstransko uporabo“ pomeni predelek, namenjen uporabi pri dveh ali več temperaturah tipov predelkov, ki jih lahko končni uporabnik nastavi tako, da stalno ohranjajo delovni razpon temperature, ki velja za posamezni tip predelka, v skladu z navodili proizvajalca; vendar pa predelek ni „predelek za večstransko uporabo“, kot je opredeljen v tej uredbi, kadar je s funkcijo mogoče temperature v predelku spremeniti na različne delovne obsege temperature le za omejeno dobo trajanja (na primer pri zmogljivosti hitrega zamrzovanja);

(n) „drug predelek“ pomeni predelek, ki ni predelek za shranjevanje vina, namenjen pa je shranjevanju določenih živil pri temperaturi, ki presega + 14 °C;

(o) „oddelek z dvema zvezdicama“ pomeni zamrzovalnik hrane, predelek zamrzovalnika hrane, predelek s tremi zvezdicami ali omaro za shranjevanje zamrznjene hrane s tremi zvezdicami, ki nima lastnih vrat za dostop ali pokrova in kjer temperatura ne presega – 12 °C;

(p) „zamrzovalna skrinja“ pomeni zamrzovalnik hrane, kjer je (so) predelek(-ki) dostopen(-ni) z vrha aparata ali ki ima predelke tipa odpiranja z vrha in pokončnega tipa, vendar pa bruto prostornina predelka(-ov) tipa odpiranja z vrha presega 75 % skupne bruto prostornine aparata;

(q) „tip odpiranja z vrha“ ali „tip skrinje“ pomeni hladilni aparat s predelkom(-i), dostopnim(-i) z vrha aparata;

(r) „pokončni tip“ pomeni hladilni aparat s predelkom(-i), dostopnim(-i) s sprednjega dela aparata;

(s) „hitro zamrzovanje“ pomeni preklicljivo funkcijo, ki jo aktivira končni uporabnik v skladu z navodili proizvajalca in tako zniža temperaturo shranjevanja v zamrzovalniku ali predelku zamrzovalnika, da omogoči hitrejše zamrzovanje nezamrznjenih živil;

(t) „identifikacijska oznaka modela“ pomeni kodo, običajno črkovno-številčno, po kateri se določen model hladilnega aparata razlikuje od drugih modelov iste blagovne znamke ali dobaviteljevega imena.
PRILOGA II

Nalepka

1.   NALEPKA ZA GOSPODINJSKE HLADILNE APARATE, UVRŠČENE V RAZREDE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OD A+++ DO C

image

(1) Na nalepki so naslednji podatki:

I. dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;

II. dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;

III. razred energetske učinkovitosti, določen v skladu s Prilogo IX; konica puščice z oznako razreda energetske učinkovitosti gospodinjskega hladilnega aparata je nameščena enako visoko kot konica puščice za ustrezni razred energetske učinkovitosti;

IV. letna poraba energije (AEC ) v kWh/leto, zaokrožena na najbližje celo število in izračunana v skladu s točko 3(2) Priloge VIII;

V. seštevek prostornine vseh predelkov za shranjevanje, ki niso klasificirani z zvezdico (tj. z delovno temperaturo > – 6 °C), zaokrožen na najbližje celo število;

VI. seštevek prostornine vseh predelkov za shranjevanje zamrznjene hrane, ki so klasificirani z zvezdico (tj. z delovno temperaturo ≤ – 6 °C), zaokrožen na najbližje celo število, ter število zvezdic predelka z največjim deležem v tem seštevku; če gospodinjski hladilni aparat nima predelka ali predelkov za shranjevanje zamrznjene hrane, dobavitelj namesto vrednosti navede „– L“ in prostor za oznako števila zvezdic pusti prazno;

VII. emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, izražene v dB(A) re 1 pW, zaokrožene na najbližje celo število.

Vendar se pri aparatih za shranjevanje vina točki V in VI zamenjata z nazivno zmogljivostjo v številu standardnih 75-centilitrskih steklenic, ki jih je mogoče spraviti v aparat v skladu z navodili proizvajalca.

(2) Oblika nalepke mora biti skladna s točko 3(1) te priloge. Za modele, ki jim je bil podeljen znak za okolje EU v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ), velja odstopanje v smislu, da se lahko nanje doda kopija znaka za okolje EU.

2.   NALEPKA ZA GOSPODINJSKE HLADILNE APARATE, UVRŠČENE V RAZREDE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OD D DO G

image

(1) Na tej nalepki se navedejo podatki iz točke 1(1).

(2) Oblika nalepke mora biti skladna s točko 3(2) te priloge. Za modele, ki jim je bil podeljen znak za okolje EU v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010, velja odstopanje v smislu, da se lahko nanje doda kopija znaka za okolje EU.

3.   OBLIKA NALEPKE

(1) Za gospodinjske hladilne aparate, uvrščene v razrede energetske učinkovitosti od A+++ do C, razen za aparate za shranjevanje vina, je oblika nalepke takšna:

image

Pri čemer velja:

(a) Nalepka je široka najmanj 110 mm in visoka najmanj 220 mm. Če je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam.

(b) Ozadje nalepke je belo.

(c) Barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna.

(d) Nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

image   Obrobna črta EU nalepke: 5 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

image   Logotip EU – barve: X-80-00-00 in 00-00-X-00.

image  

Energijska oznaka

:

barva: X-00-00-00.

Piktogram, kakršen je prikazan: logotip EU + energijska oznaka: širina: 92 mm, višina: 17 mm.

image   Črta pod logotipom: 1 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 92,5 mm.

image   Lestvica A–G

  Puščica: višina: 7 mm, presledek: 0,75 mm – barve:

 

najvišji razred: X-00-X-00,

drugi razred: 70-00-X-00,

tretji razred: 30-00-X-00,

četrti razred: 00-00-X-00,

peti razred: 00-30-X-00,

šesti razred: 00-70-X-00,

zadnji razred: 00-X-X-00.

  Besedilo: Calibri krepko 19 pt, velike tiskane črke bele barve; simboli „+“: Calibri krepko 13 pt, velike tiskane črke bele barve, poravnane v isto vrstico.

image   Razred energetske učinkovitosti

  Puščica: širina: 26 mm, višina: 14 mm, 100 % črna.

  Besedilo: Calibri krepko 29 pt, velike tiskane črke bele barve; simboli „+“: Calibri krepko 18 pt, velike tiskane črke bele barve, poravnane v isto vrstico.

image   Energija

  Besedilo: Calibri navadno 11 pt, velike tiskane črke, črna.

image   Letna poraba energije

  Obroba: 3 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

  Vrednost: Calibri krepko 45 pt, 100 % črna.

  Druga vrstica: Calibri navadno 17 pt, 100 % črna.

image   Prostornine vseh predelkov za shranjevanje, ki niso klasificirani z zvezdico

  Obroba: 3 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

  Vrednost: Calibri krepko 25 pt, 100 % črna. Calibri navadno 17 pt, 100 % črna.

image   Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku

  Obroba: 3 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

 

Vrednost

:

Calibri krepko 25 pt, 100 % črna.

Calibri navadno 17 pt, 100 % črna.

image   Prostornine vseh predelkov za shranjevanje zamrznjene hrane, ki so klasificirani z zvezdico

  Obroba: 3 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

 

Vrednost

:

Calibri krepko 25 pt, 100 % črna.

Calibri navadno 17 pt, 100 % črna.

image   Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka

image   Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela

image  Dobaviteljevo ime ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti mogoče zapisati na prostoru velikosti 90 × 15 mm.

image   Številka uredbe

Besedilo: Calibri krepko 11 pt.

(2) Za gospodinjske hladilne aparate, uvrščene v razrede energetske učinkovitosti od D do G, razen za aparate za shranjevanje vina, je oblika nalepke takšna:

image

Pri čemer velja:

Oblika nalepke mora biti skladna s točko 3(1) te priloge, razen za številko 8, za katero velja naslednje:

image   Letna poraba energije

  Obroba: 3 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

  Vrednost: Calibri krepko 32 pt, 100 % črna.

  Druga vrstica: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna.

(3) Za aparate za shranjevanje vina je oblika nalepke takšna:

image

Pri čemer velja:

(a) Nalepka je široka najmanj 110 mm in visoka najmanj 220 mm. Če je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam.

(b) Ozadje nalepke je belo.

(c) Barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna.

(d) Nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

image   Obrobna črta EU nalepke: 5 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

image   Logotip EU – barve: X-80-00-00 in 00-00-X-00.

image  

Energijska oznaka

:

barva: X-00-00-00.

Piktogram, kakršen je prikazan: logotip EU + energijska oznaka: širina: 92 mm, višina: 17 mm.

image   Črta pod logotipom: 1 pt – barva: cianova 100 % – dolžina: 92,5 mm.

image   Lestvica A–G

  Puščica: višina: 7 mm, presledek: 0,75 mm – barve:

 

najvišji razred: X-00-X-00,

drugi razred: 70-00-X-00,

tretji razred: 30-00-X-00,

četrti razred: 00-00-X-00,

peti razred: 00-30-X-00,

šesti razred: 00-70-X-00,

zadnji razred(-i): 00-X-X-00.

  Besedilo: Calibri krepko 19 pt, velike tiskane črke bele barve; simboli „+“: Calibri krepko 13 pt, velike tiskane črke bele barve, poravnane v isto vrstico.

image   Razred energetske učinkovitosti

  Puščica: širina: 26 mm, višina: 14 mm, 100 % črna.

  Besedilo: Calibri krepko 29 pt, velike tiskane črke bele barve; simboli „+“: Calibri krepko 18 pt, velike tiskane črke bele barve, poravnane v isto vrstico.

image   Energija

  Besedilo: Calibri navadno 11 pt, velike tiskane črke, črna.

image   Letna poraba energije

  Obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

  Vrednost: Calibri krepko 30 pt, 100 % črna.

  Druga vrstica: Calibri navadno 14 pt, 100 % črna.

image   Nazivna zmogljivost v številu standardnih vinskih steklenic

  Obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

 

Vrednost

:

Calibri krepko 28 pt, 100 % črna.

Calibri navadno 15 pt, 100 % črna.

image   Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku

  Obroba: 2 pt – barva: cianova 100 % – zaobljeni koti: 3,5 mm.

 

Vrednost

:

Calibri krepko 25 pt, 100 % črna.

Calibri navadno 17 pt, 100 % črna.

image   Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka

image   Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela

image  Dobaviteljevo ime ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti mogoče zapisati na prostoru velikosti 90 × 15 mm.

image   Številka uredbe

Besedilo: Calibri krepko 11 pt.
PRILOGA III

Standardni podatki o izdelku

1. Standardni podatki o izdelku se navedejo v naslednjem vrstnem redu in vključijo v prospekt o izdelku ali drugo literaturo, ki je priložena izdelku:

(a) dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;

(b) dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela, kot je določena v točki (t) Priloge I;

(c) razred gospodinjskega hladilnega aparata v skladu s točko 1 Priloge VIII;

(d) razred energetske učinkovitosti modela v skladu s Prilogo IX;

(e) če je bil modelu podeljen „znak za okolje EU“ v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010, je lahko naveden tudi ta podatek;

(f) letna poraba energije (AEC ) v kWh/leto, zaokrožena na najbližje celo število in izračunana v skladu s točko 3(2) Priloge VIII. Opiše se kot: „Letna poraba energije XYZ kWh na leto na podlagi rezultatov standardnega preskusa za 24 ur. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata in njegove lokacije“;

(g) prostornina vsakega predelka in morebitna ustrezna klasifikacija z zvezdicami v skladu s točko 1(1)(VI) Priloge II;

(h) načrtovana temperatura „drugih predelkov“ v smislu točke (n) Priloge I. Pri predelkih za shranjevanje vina se navede najnižja temperatura shranjevanja, ki je vnaprej nastavljena za predelek ali jo lahko nastavi končni uporabnik in jo je mogoče neprekinjeno ohranjati v skladu z navodili proizvajalca;

(i) navedba „brez ledu“ za ustrezne predelke, kot je določeno v točki (b) Priloge I;

(j) „čas hrambe v primeru motenj v napajanju X h“, določen kot „čas dviga temperature“;

(k) „zmogljivost zamrzovanja“ v kg/24 h;

(l) „klimatski razred“ v skladu s tabelo 3 iz točke 1 Priloge VIII, izražen kot: „Klimatski razred: W [klimatski razred]. Ta aparat se uporablja pri temperaturah prostora od ‚X‘ [najnižja temperatura] °C do ‚X‘ [najvišja temperatura] °C“;

(m) emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, izražene v dB(A) re 1 pW, zaokrožene na najbližje celo število;

(n) če je model namenjen vgradnji, oznaka tega dejstva;

(o) za aparate za shranjevanje vina naslednji podatki: „Ta aparat se uporablja izključno za shranjevanje vina.“ Ta točka ne velja za gospodinjske hladilne aparate, ki niso posebej namenjeni shranjevanju vina, jih pa je mogoče uporabljati v ta namen, ter za gospodinjske hladilne aparate, pri katerih je predelek za shranjevanje vina združen s katero koli drugo vrsto predelka.

2. Isti standardni podatki o izdelku lahko zajemajo več modelov gospodinjskih hladilnih aparatov istega dobavitelja.

3. Standardni podatki o izdelku se lahko prikažejo v obliki barvne ali črno-bele kopije nalepke. V takem primeru se navedejo tudi podatki iz točke 1, ki še niso prikazani na nalepki.
PRILOGA IV

Tehnična dokumentacija

1. Tehnična dokumentacija iz člena 3(c) vsebuje:

(a) ime in naslov dobavitelja;

(b) splošni opis modela gospodinjskega hladilnega aparata, ki zadostuje za enostavno in nedvomno prepoznavanje;

(c) po potrebi sklicevanja na uporabljene usklajene standarde;

(d) po potrebi druge uporabljene tehnične standarde in specifikacije;

(e) ime in podpis osebe, ki je pooblaščena, da zaveže dobavitelja;

(f) tehnični parametri za meritve, določene v skladu s Prilogo VIII:

(i) skupne dimenzije;

(ii) skupni prostor, potreben pri uporabi;

(iii) skupna(-e) bruto prostornina(-e);

(iv) prostornina(-e) shranjevalnega prostora in skupna(-e) prostornina(-e) shranjevalnega prostora;

(v) oznaka(-e) števila zvezdic predelka(-ov) za shranjevanje zamrznjene hrane;

(vi) tip odtaljevanja;

(vii) temperatura shranjevanja;

(viii) poraba energije;

(ix) čas dviga temperature;

(x) zmogljivost zamrzovanja;

(xi) poraba energije;

(xii) vlažnost predelka za shranjevanje vina;

(xiii) emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku;

(g) rezultati izračunov, opravljenih v skladu s Prilogo VIII.

2. Če so bili podatki, vključeni v dosje tehnične dokumentacije za neki model gospodinjskega hladilnega aparata, pridobljeni z izračunom na podlagi načrta in/ali ekstrapolacije iz drugih enakovrednih hladilnih aparatov, dokumentacija vsebuje podrobne podatke o takih izračunih in/ali ekstrapolacijah ter preskusih, ki so jih opravili proizvajalci za preverjanje točnosti opravljenih izračunov. Informacije vsebujejo tudi seznam vseh drugih modelov enakovrednih gospodinjskih hladilnih aparatov, pri katerih so bile informacije pridobljene na enaki podlagi.
PRILOGA V

Informacije, ki jih je treba navesti v primerih, ko se od končnega uporabnika ne more pričakovati, da bo videl razstavljen izdelek

1. Informacije iz člena 4(b) se navedejo v naslednjem vrstnem redu:

(a) razred energetske učinkovitosti modela, določen v skladu s Prilogo IX;

(b) letna poraba energije v kWh/leto, zaokrožena na najbližje celo število in izračunana v skladu s točko 3(2) Priloge VIII;

(c) prostornina vsakega predelka in morebitna ustrezna klasifikacija z zvezdicami v skladu s točko 1(1)(VI) Priloge II;

(d) „klimatski razred“ v skladu s tabelo 3 iz točke 1 Priloge VIII;

(e) emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, izražene v dB(A) re 1 pW, zaokrožene na najbližje celo število;

(f) če je model namenjen vgradnji, oznaka tega dejstva;

(g) za aparate za shranjevanje vina naslednji podatki: „Ta aparat se uporablja izključno za shranjevanje vina.“ Ta točka ne velja za gospodinjske hladilne aparate, ki niso posebej namenjeni shranjevanju vina, jih pa je mogoče uporabljati v ta namen, ter za gospodinjske hladilne aparate, pri katerih je predelek za shranjevanje vina združen s katero koli drugo vrsto predelka.

2. V primeru, da so navedeni tudi drugi standardni podatki o izdelku, morajo biti v obliki in vrstnem redu, določenih v Prilogi III.

3. Pisava, ki se uporablja za tiskanje ali prikaz vseh podatkov iz te priloge, mora biti glede na velikost in obliko znakov čitljiva.
PRILOGA VI

Meritve

1.

Za skladnost z zahtevami te uredbe in njeno preverjanje morajo biti opravljene meritve ob uporabi zanesljivega, točnega in ponovljivega merilnega postopka, ki upošteva najnovejše splošno priznane merilne metode, vključno z metodami, določenimi v dokumentih, katerih referenčne številke so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

2.

SPLOŠNI POGOJI ZA PRESKUŠANJE

Uporabljajo se naslednji splošni pogoji za preskušanje:

(1) če so predvideni grelniki za preprečevanje kondenzacije, ki jih lahko vklaplja in izklaplja končni uporabnik, morajo biti vklopljeni in, če so nastavljivi, nastavljeni na najvišjo stopnjo gretja;

(2) če so predvidene „naprave ‚skozi vrata‘“ (kot so avtomati za led ali ohlajeno vodo/pijače), ki jih lahko vklaplja ali izklaplja končni uporabnik, morajo biti med merjenjem porabe energije vklopljene, vendar ne v uporabi;

(3) pri aparatih in predelkih za večstransko uporabo mora biti temperatura shranjevanja med merjenjem porabe energije nominalna temperatura najhladnejšega tipa predelka, kot se zahteva za neprekinjeno normalno uporabo v skladu z navodili proizvajalca;

(4) poraba energije gospodinjskega hladilnega aparata se določi pri najhladnejši konfiguraciji, v skladu z navodili proizvajalca za neprekinjeno normalno uporabo za kateri koli „drug predelek“, kot je določeno v tabeli 5 Priloge VIII.

3.

TEHNIČNI PARAMETRI

Določiti je treba naslednje parametre:

(a) „skupne dimenzije“, merjene do najbližjega milimetra;

(b) „skupni prostor, potreben pri uporabi“, merjen do najbližjega milimetra;

(c) „skupna(-e) bruto prostornina(-e)“, merjena(-e) do najbližje cele številke kubičnih decimetrov ali litrov;

(d) „prostornina(-e) shranjevalnega prostora in skupna(-e) prostornina(-e) shranjevalnega prostora“, merjena(-e) do najbližje cele številke kubičnih decimetrov ali litrov;

(e) „tip odtaljevanja“;

(f) „temperatura shranjevanja“;

(g) „poraba energije“, izražena v kilovatnih urah na 24 ur (kWh/24h) in zaokrožena na tri decimalna mesta;

(h) „čas dviga temperature“;

(i) „zmogljivost zamrzovanja“;

(j) „vlažnost predelka za shranjevanje vina“, izražena kot odstotek in zaokrožena na najbližje celo število; ter

(k) „emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku“.

▼M2
PRILOGA VII

Preverjanje skladnosti izdelka s strani organov za nadzor trga

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje parametrov, ki jih izmerijo organi držav članic, in jih dobavitelj ne sme uporabljati kot dovoljena odstopanja pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji. Vrednosti in razredi na nalepki ali v standardnih podatkih o izdelku ne smejo biti ugodnejši za dobavitelja od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji.

Organi držav članic pri preverjanju skladnosti modela izdelka z zahtevami iz te delegirane uredbe za zahteve iz te priloge uporabljajo naslednji postopek:

(1) Organi držav članic preverijo samo eno enoto modela.

(2) Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če:

(a) vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji v skladu s členom 5(b) Direktive 2010/30/EU (deklarirane vrednosti), po potrebi pa tudi vrednosti, uporabljene za izračun teh vrednosti, niso ugodnejše za dobavitelja od ustreznih vrednosti, navedenih v poročilih o preskusih v skladu s točko (iii) navedenega člena, in

(b) vrednosti, objavljene na nalepki in v standardnih podatkih o izdelku, niso ugodnejše za dobavitelja od deklariranih vrednosti, navedeni razred energetske učinkovitosti pa ni ugodnejši za dobavitelja od razreda, ugotovljenega na podlagi deklariranih vrednosti, in

(c) so ugotovljene vrednosti (vrednosti ustreznih parametrov, kot se izmerijo pri preskušanju, in vrednosti, izračunane na podlagi teh meritev), ko organi držav članic preskušajo enoto modela, v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, kot so opredeljena v tabeli 1.

(3) Če rezultati iz točke 2(a) ali (b) niso doseženi, se šteje, da model in modeli, v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni modeli gospodinjskih hladilnih aparatov, niso skladni s to delegirano uredbo.

(4) Če rezultat iz točke 2(c) ni dosežen, organi držav članic izberejo tri dodatne enote istega modela za preskušanje. Alternativno lahko tri dodatne izbrane enote pripadajo enemu ali več različnim modelom, ki so v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni modeli.

(5) Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če je za te tri enote aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji, opredeljenimi v tabeli 1.

(6) Če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se šteje, da model in modeli, v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni modeli gospodinjskih hladilnih aparatov, niso skladni s to delegirano uredbo.

(7) Organi držav članic predložijo vse ustrezne informacije organom drugih držav članic in Komisiji nemudoma po sprejetju sklepa o neskladnosti modela v skladu s točkama 3 in 6.

Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz prilog VI in VIII.

Organi držav članic uporabljajo samo dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tabeli 1, in za zahteve iz te priloge samo postopek, opisan v točkah 1 do 7. Druga dovoljena odstopanja, kot so tista iz harmoniziranih standardov ali katere koli druge merilne metode, se ne uporabljajo.Tabela 1

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Parametri

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Bruto prostornina

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 3 % ali 1 liter, pri čemer se uporabi višja od obeh vrednosti.

Prostornina shranjevalnega prostora

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 3 % ali 1 liter, pri čemer se uporabi višja od obeh vrednosti. Če lahko uporabnik prostornino kletnega predelka in predelka za shranjevanje sveže hrane medsebojno prilagaja, se prostornina preskuša, kadar je kletni predelek prilagojen na najmanjšo prostornino.

Zamrzovalna zmogljivost

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 10 %.

Poraba energije

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti (E24h ) za več kot 10 %.

Vlažnost aparatov za shranjevanje vina

Ugotovljena vrednost relativne vlažnosti, izmerjena pri preskušanju, ni nižja ali višja od deklariranega razpona za več kot 10 %.

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku

Ugotovljena vrednost ustreza deklarirani vrednosti.

▼B
PRILOGA VIII

Klasifikacija gospodinjskih hladilnih aparatov, metoda za izračun ekvivalentne prostornine in indeks energetske učinkovitosti

1.   KLASIFIKACIJA GOSPODINJSKIH HLADILNIH APARATOV

Gospodinjski hladilni aparati so uvrščeni v razrede, navedene v tabeli 1.

Vsak razred je opredeljen s posebno sestavo predelkov, kot je opredeljena v tabeli 2, ter ni odvisen od števila vrat in/ali predalov.Tabela 1

Razredi gospodinjskih hladilnih aparatov

Razred

Določitev

1

Hladilnik z enim ali več predelki za shranjevanje sveže hrane

2

Hladilnik-klet, klet in aparati za shranjevanje vina

3

Hladilnik-ohlajevalnik in hladilnik s predelkom brez zvezdic

4

Hladilnik s predelkom z eno zvezdico

5

Hladilnik s predelkom z dvema zvezdicama

6

Hladilnik s predelkom s tremi zvezdicami

7

Hladilnik-zamrzovalnik

8

Zamrzovalna omara

9

Zamrzovalna skrinja

10

Aparati za večstransko uporabo in drugi hladilni aparati

Gospodinjski hladilni aparati, ki jih zaradi temperature predelka ni mogoče uvrstiti v razrede od 1 do 9, so uvrščeni v razred 10.Tabela 2

Klasifikacija gospodinjskih hladilnih aparatov in ustrezna sestava predelkov

Nominalna temperatura (za EEI) (°C)

Načrtovana T

+ 12

+ 12

+ 5

0

0

– 6

– 12

– 18

– 18

Razred

(številka)

Tipi predelkov

Drugi

Shranjevanje vina

Klet

Shranjevanje sveže hrane

Ohlajevanje

Brez zvezdic/aparat za led

1 zvezdica

2 zvezdici

3 zvezdice

4 zvezdice

Razred aparata

Sestava predelkov

Hladilnik z enim ali več predelki za shranjevanje sveže hrane

N

N

N

D

N

N

N

N

N

N

1

Hladilnik-klet, klet in aparat za shranjevanje vina

O

O

O

D

N

N

N

N

N

N

2

O

O

D

N

N

N

N

N

N

N

N

D

N

N

N

N

N

N

N

N

Hladilnik-ohlajevalnik in hladilnik s predelkom brez zvezdic

O

O

O

D

D

O

N

N

N

N

3

O

O

O

D

O

D

N

N

N

N

Hladilnik s predelkom z eno zvezdico

O

O

O

D

O

O

D

N

N

N

4

Hladilnik s predelkom z dvema zvezdicama

O

O

O

D

O

O

O

D

N

N

5

Hladilnik s predelkom s tremi zvezdicami

O

O

O

D

O

O

O

O

D

N

6

Hladilnik-zamrzovalnik

O

O

O

D

O

O

O

O

O

D

7

Zamrzovalna omara

N

N

N

N

N

N

N

O

(D) ()

D

8

Zamrzovalna skrinja

N

N

N

N

N

N

N

O

N

D

9

Aparati za večstransko uporabo in drugi aparati

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

10

(1)   Vključuje tudi omare za zamrznjeno hrano s tremi zvezdicami.

Opombe:

D = predelek je navzoč; N = predelek ni navzoč; O = navzočnost predelka po izbiri.

Gospodinjski hladilni aparati so uvrščeni v enega ali več klimatskih razredov iz tabele 3.Tabela 3

Klimatski razredi

Razred

Oznaka

Povprečna temperatura prostora

°C

Razširjeni zmerni

SN

+ 10 do + 32

Zmerni

N

+ 16 do + 32

Subtropski

ST

+ 16 do + 38

Tropski

T

+ 16 do + 43

Hladilni aparat mora biti zmožen hkrati ohranjati zahtevane temperature shranjevanja v različnih predelkih in v okviru dovoljenih temperaturnih odstopanj (med ciklusom odtaljevanja), kot je določeno v tabeli 4 za različne tipe gospodinjskih hladilnih aparatov in ustrezne klimatske razrede.

Aparati in predelki za večstransko uporabo morajo biti zmožni ohranjati zahtevane temperature shranjevanja v različnih tipih predelkov, kjer lahko končni uporabnik te temperature nastavi po navodilih proizvajalca.Tabela 4

Temperature shranjevanja

Temperature shranjevanja (v °C)

Drug predelek

Predelek za shranjevanje vina

Kletni predelek

Predelek za shranjevanje sveže hrane

Predelek za ohlajevanje

Predelek z eno zvezdico

Predelek/oddelek z dvema zvezdicama

Zamrzovalnik hrane in predelek/omara s tremi zvezdicami

tom

twma

tcm

t1m, t2m, t3m, tma

tcc

t*

t**

t***

> + 14

+ 5 ≤ twma ≤ + 20

+ 8 ≤ tcm ≤ + 14

0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4

– 2 ≤ tcc ≤ + 3

≤ – 6

≤ – 12 ()

≤ – 18 ()

(1)   Pri gospodinjskih hladilnih aparatih brez ledu je med ciklusom odtaljevanja dovoljeno temperaturno odstopanje, ki ne presega 3 K v obdobju 4 ur ali 20 % trajanja obratovalnega ciklusa, pri čemer se uporabi nižja od obeh vrednosti.

Opombe:

— tom: temperatura shranjevanja v drugem predelku.

— twma: temperatura shranjevanja v predelku za shranjevanje vina z odstopanjem 0,5 K.

— tcm: temperatura shranjevanja v kletnem predelku.

— t1m, t2m, t3m: temperature shranjevanja v predelku za shranjevanje sveže hrane.

— tma: povprečna temperatura shranjevanja v predelku za shranjevanje sveže hrane.

— tcc: trenutna temperatura shranjevanja v predelku za ohlajanje.

— t*, t**, t***: najvišje temperature v predelkih za shranjevanje zamrznjene hrane.

— Temperatura shranjevanja v predelku za led in v predelku brez zvezdic je pod 0 °C.

2.   IZRAČUN EKVIVALENTNE PROSTORNINE

Ekvivalentna prostornina gospodinjskega hladilnega aparata je vsota ekvivalentnih prostornin vseh predelkov. Izračunana je v litrih in zaokrožena na najbližje celo število:

image

kjer je:

  n število predelkov,

  Vc prostornina shranjevalnega prostora v predelku(-ih),

  Tc nominalna temperatura predelka(-ov), kot je določeno v tabeli 2,

 
image termodinamični faktor, kot je določeno v tabeli 5,

  FFc, CC in BI so korekcijski faktorji za prostornino, kot je določeno v tabeli 6.

Termodinamični korekcijski faktor
image je temperaturna razlika med nominalno temperaturo predelka Tc (opredeljeno v tabeli 2) in temperaturo prostora pod standardnimi preskusnimi pogoji pri + 25 °C, izraženo kot razmerje iste razlike za predelek za shranjevanje sveže hrane pri + 5 °C.

Termodinamični faktorji za predelke iz točk (g) do (n) Priloge I so določeni v tabeli 5.Tabela 5

Termodinamični faktorji za predelke hladilnih aparatov

Predelek

Nominalna temperatura

(25–Tc )/20

Drug predelek

Načrtovana temperatura

image

Kletni predelek/predelek za shranjevanje vina

+ 12 °C

0,65

Predelek za shranjevanje sveže hrane

+ 5 °C

1,00

Predelek za ohlajevanje

0 °C

1,25

Predelek za led in predelek brez zvezdic

0 °C

1,25

Predelek z eno zvezdico

0 °C

1,55

Predelek z dvema zvezdicama

– 12 °C

1,85

Predelek s tremi zvezdicami

– 18 °C

2,15

Predelek za zamrzovanje hrane (predelek s štirimi zvezdicami)

– 18 °C

2,15

Opombe:

(i) pri predelkih za večstransko uporabo je termodinamični faktor določen z nominalno temperaturo iz tabele 2 za najhladnejši tip predelka, ki jo lahko nastavi končni uporabnik in ki se neprekinjeno ohranja v skladu z navodili proizvajalca;

(ii) za vsak oddelek z dvema zvezdicama (v zamrzovalniku) je termodinamični faktor določen pri Tc = – 12 °C;

(iii) pri drugih predelkih je termodinamični faktor določen z najnižjo načrtovano temperaturo, ki jo lahko nastavi končni uporabnik in ki se neprekinjeno ohranja v skladu z navodili proizvajalca.Tabela 6

Vrednost korekcijskih faktorjev

Korekcijski faktor

Vrednost

Pogoji

FF (brez ledu)

1,2

Za predelke brez ledu (Frost Free) za shranjevanje zamrznjene hrane

1

Sicer

CC (klimatski razred)

1,2

Za aparate razreda T (tropski)

1,1

Za aparate razreda ST (subtropski)

1

Sicer

BI (vgraden)

1,2

Za vgradne aparate, široke manj kot 58 cm

1

Sicer

Opombe:

(i)  FF je korekcijski faktor za prostornino pri predelkih brez ledu;

(ii)  CC je korekcijski faktor za prostornino pri določenem klimatskem razredu. Če je hladilni aparat uvrščen v več kot en klimatski razred, se za izračun ekvivalentne prostornine uporabi klimatski razred z najvišjim korekcijskim faktorjem;

(iii)  BI je korekcijski faktor za vgradne aparate.

3.   IZRAČUN INDEKSA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Za izračun indeksa energetske učinkovitosti (EEI) določenega modela gospodinjskega hladilnega aparata se letna poraba energije gospodinjskega hladilnega aparata primerja z njegovo standardno letno porabo energije.

(1) Indeks energetske učinkovitosti (EEI) se izračuna in zaokroži na prvo decimalno mesto kot:

image

kjer je:

AEC

=

letna poraba energije pri gospodinjskem hladilnem aparatu,

SAEC

=

standardna letna poraba energije pri gospodinjskem hladilnem aparatu.

(2) Letna poraba energije (AEC ) se izračuna v kWh/leto in zaokroži na dve decimalni mesti kot:

AEC = E24h × 365

kjer je:

E24h

poraba energije pri gospodinjskem hladilnem aparatu v kWh/24 ur, zaokroženo na tri decimalna mesta.

(3) Standardna letna poraba energije (SAEC ) se izračuna v kWh/leto in zaokroži na dve decimalni mesti kot:

SAEC = Veq × M + N + CH

kjer je:

Veq ekvivalentna prostornina gospodinjskega hladilnega aparata,

CH 50 kWh/leto za gospodinjske hladilne aparate z ohlajevalnim predelkom s prostornino shranjevalnega prostora vsaj 15 litrov,

vrednosti M in N sta za vsak razred gospodinjskih hladilnih aparatov navedeni v tabeli 7.Tabela 7

Vrednosti M in N za razred gospodinjskih hladilnih aparatov

Razred

M

N

1

0,233

245

2

0,233

245

3

0,233

245

4

0,643

191

5

0,450

245

6

0,777

303

7

0,777

303

8

0,539

315

9

0,472

286

10

 (1)

 (1)

(*1)    Opomba: Pri razredu 10 gospodinjskih hladilnih aparatov sta vrednosti M in N odvisni od temperature in števila zvezdic predelka z najnižjo temperaturo shranjevanja, ki jo lahko končni uporabnik nastavi in ohranja v skladu z navodili proizvajalca. Kadar je v tabeli 2 in točki (n) Priloge I navzoč le en „drugi predelek“, se uporabita vrednosti M in N za razred 1. Aparati s predelki s tremi zvezdicami ali predelki za zamrzovanje hrane štejejo za hladilnike-zamrzovalnike.
PRILOGA IX

Razredi energetske učinkovitosti

Razred energetske učinkovitosti gospodinjskega hladilnega aparata se določi v skladu z njegovim indeksom energetske učinkovitosti (EEI), kot je določen v tabeli 1 od 20. decembra 2011 do 30. junija 2014, kot je določen v tabeli 2 pa od 1. julija 2014.

Indeks energetske učinkovitosti gospodinjskega hladilnega aparata se določi v skladu s točko 3 Priloge VIII.Tabela 1

Razredi energetske učinkovitosti do 30. junija 2014

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti

A+++ (najučinkovitejši)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 44

A

44EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (najmanj učinkovit)

EEI ≥ 150Tabela 2

Razredi energetske učinkovitosti od 1. julija 2014

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti

A+++ (najučinkovitejši)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 42

A

42EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (najmanj učinkovit)

EEI ≥ 150

▼M1
PRILOGA X

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v primeru prodaje, najema ali nakupa na obroke prek interneta

1. Za namene točk 2 do 5 te priloge se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „prikazovalni mehanizem“ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik, ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz spletnih vsebin uporabnikom;

(b) „gnezdni prikaz“ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(c) „zaslon na dotik“ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon preklopnega računalnika, tablice ali pametnega telefona;

(d) „nadomestno besedilo“ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto slikovnega prikaza in ki omogoča predstavitev podatkov v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.

2. Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s členom 3(f), je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Nalepka mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva, hkrati pa ustreza določbam glede velikosti iz točke 3 Priloge II. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 3 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik.

3. Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru gnezdnega prikaza:

(a) je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka na nalepki;

(b) na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka v beli barvi in v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno, ter

(c) ima eno od naslednjih oblik:

image

4. V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a) slika iz točke 3 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka;

(b) slika vsebuje povezavo do nalepke;

(c) nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d) nalepka se prikaže v pojavnem oknu, novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e) za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini, ki se uporabljajo za povečanje z dotikom;

(f) nalepka se skrije z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g) nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.

5. Ustrezni standardni podatki o izdelku, ki jih v skladu s členom 3(g) zagotovijo dobavitelji, se prikažejo na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Podatkovna kartica mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in čitljiva. Podatkovna kartica se lahko prikaže z gnezdnim prikazom, pri čemer mora povezava, ki se uporabi za dostop do kartice, jasno in čitljivo prikazovati napis „podatkovna kartica izdelka“. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se podatki prikažejo ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi povezave na zaslonu na dotik.( 1 ) UL L 27, 30.1.2010, str. 1.

Top