EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1016-20170109

Consolidated text: Uredba Komisije (EU) št. 1016/2010 z dne 10. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pomivalnih strojev (Besedilo velja za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1016/2017-01-09

02010R1016 — SL — 09.01.2017 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1016/2010

z dne 10. novembra 2010

o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pomivalnih strojev

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 293 11.11.2010, str. 31)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2282 z dne 30. novembra 2016

  L 346

51

20.12.2016
▼B

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1016/2010

z dne 10. novembra 2010

o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pomivalnih strojev

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta uredba določa zahteve za okoljsko primerno zasnovo za dajanje na trg električnih gospodinjskih pomivalnih strojev, napajanih iz električnega omrežja, in električnih gospodinjskih pomivalnih strojev, napajanih iz električnega omrežja, ki imajo lahko tudi baterijsko napajanje, skupaj s tistimi, ki se prodajajo za negospodinjsko uporabo, ter z vgradnimi gospodinjskimi pomivalnimi stroji.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Poleg opredelitev pojmov iz člena 2 Direktive 2009/125/ES se v tej uredbi uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. „gospodinjski pomivalni stroj“ pomeni napravo, ki pomiva, splakuje in suši posodo, steklovino, pribor in pripomočke za kuho s kemičnimi in mehanskimi sredstvi, toploto in električno energijo ter je namenjena predvsem za nepoklicne namene;

2. „vgradni gospodinjski pomivalni stroj“ pomeni gospodinjski pomivalni stroj, namenjen namestitvi v omaro, v pripravljeno nišo v steni ali na podobno mesto, ki potrebuje zaključen pohištveni element;

3. „pogrinjek“ pomeni določeno število kosov posode, stekla in pribora za eno osebo;

4. „nazivna zmogljivost“ pomeni največje število pogrinjkov, skupaj s kosi za serviranje, ki jih je po navedbi proizvajalca z izbranim programom mogoče obdelati v gospodinjskem pomivalnem stroju, kadar je stroj napolnjen v skladu z navodili proizvajalca;

5. „program“ pomeni niz operacij, ki so opredeljene vnaprej in jih proizvajalec označi kot ustrezne za določene stopnje umazanosti ali vrste polnjenja ali oboje ter skupaj sestavljajo celoten cikel;

6. „trajanje programa“ pomeni čas, ki preteče od začetka do dokončanja programa, brez zakasnitve, ki jo nastavi uporabnik;

7. „cikel“ pomeni celoten postopek pomivanja, splakovanja in sušenja, kot je opredeljen za izbrani program;

8. „stanje izključenosti“ pomeni stanje, kadar je gospodinjski pomivalni stroj izključen s kontrolnimi gumbi ali stikali na napravi, ki so dostopni končnemu uporabniku in namenjeni za to, da uporabnik z njimi med običajno uporabo doseže najnižjo porabo električne energije, ki lahko traja nedoločen čas, medtem ko je gospodinjski pomivalni stroj priključen na vir napajanja in se uporablja v skladu z navodili proizvajalca; pri napravah, ki nimajo kontrolnega gumba ali stikala, ki je dostopno končnemu uporabniku, „stanje izključenosti“ pomeni stanje, ki je doseženo, ko se gospodinjski pomivalni stroj samodejno vrne na porabo v stacionarnem stanju;

9. „stanje pripravljenosti“ pomeni stanje z najnižjo porabo električne energije, ki lahko traja nedoločen čas po dokončanju programa in izpraznitvi naprave, brez kakršnega koli posredovanja končnega uporabnika;

10. „enakovreden pomivalni stroj“ pomeni model gospodinjskega pomivalnega stroja, danega na trg, z enako nazivno zmogljivostjo, tehničnimi lastnostmi in učinkovitostjo, porabo energije in vode ter emisijami akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, kot jih ima drug model gospodinjskega pomivalnega stroja, ki ga je isti proizvajalec dal na trg pod drugo številko trgovske oznake.

Člen 3

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo

Splošne zahteve za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pomivalnih strojev so navedene v točki 1 Priloge I.

Splošne zahteve za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pomivalnih strojev so navedene v točki 2 Priloge I.

Člen 4

Ocenjevanje skladnosti

1.  Postopek ocenjevanja skladnosti iz člena 8 Direktive 2009/125/ES je notranji nadzor snovanja iz Priloge IV k navedeni direktivi ali sistem upravljanja iz Priloge V k navedeni direktivi.

2.  Za ocenjevanje skladnosti v skladu s členom 8 Direktive 2009/125/ES tehnična dokumentacija vključuje rezultate izračuna iz Priloge II k tej uredbi.

Kadar so bile informacije v tehnični dokumentaciji za določen model gospodinjskega pomivalnega stroja pridobljene z izračunom na podlagi zasnove ali z ekstrapolacijo iz drugih enakovrednih pomivalnih strojev ali z obojim, tehnična dokumentacija vključuje podatke o takih izračunih ali ekstrapolacijah ali obojem in preskusih, ki so jih proizvajalci opravili za preverjanje opravljenih izračunov. Tehnična dokumentacija v takih primerih vključuje tudi seznam vseh enakovrednih modelov gospodinjskih pomivalnih strojev, pri katerih so bile informacije v tehnični dokumentaciji pridobljene na enaki podlagi.

Člen 5

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Države članice pri izvajanju tržnega nadzora iz člena 3(2) Direktive 2009/125/ES glede skladnosti z zahtevami iz Priloge I k tej uredbi uporabljajo postopek preverjanja iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 6

Merila uspešnosti

Okvirna merila uspešnosti za najučinkovitejše gospodinjske pomivalne stroje, dostopne na trgu ob začetku veljavnosti te uredbe, so določena v Prilogi IV.

Člen 7

Pregled

Komisija to uredbo najpozneje štiri leta po začetku njene veljavnosti pregleda, pri čemer upošteva tehnološki napredek, rezultate tega pregleda pa predstavi Posvetovalnemu forumu za okoljsko primerno zasnovo. Pri pregledu se ocenijo zlasti tolerance preverjanja iz Priloge III, možnosti za določitev zahtev glede porabe vode za gospodinjske pomivalne stroje in možnost za dovod vroče vode.

Člen 8

Začetek veljavnosti in uporaba

1.  Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.  Uporablja se od 1. decembra 2011.

Spodaj navedene zahteve za okoljsko primerno zasnovo pa se uporabljajo v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

(a) splošne zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz točke 1(1) Priloge I se uporabljajo od 1. decembra 2012;

(b) splošne zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz točke 1(2) Priloge I se uporabljajo od 1. junija 2012;

(c) posebne zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz točke 2(2) Priloge I se uporabljajo od 1. decembra 2013;

(d) posebne zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz točke 2(3) Priloge I se uporabljajo od 1. decembra 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo

1.   SPLOŠNE ZAHTEVE ZA OKOLJSKO PRIMERNO ZASNOVO

1. Poraba energije in drugi parametri za gospodinjske pomivalne stroje se bodo izračunali na podlagi cikla, v katerem se pomije običajno umazan namizni pribor (v nadaljnjem besedilu: standardni cikel pomivanja). Ta cikel je jasno razpoznaven na napravi, s katero se na gospodinjskem pomivalnem stroju izbirajo programi, ali na zaslonu gospodinjskega pomivalnega stroja, če obstaja, ali na obeh in se imenuje „standardni program“ ter je nastavljen kot privzeti cikel za gospodinjske pomivalne stroje, opremljene s samodejno izbiro programov ali katero koli funkcijo, ki program pomivanja izbere samodejno ali ohranja izbiro programa.

2. V knjižici z navodili proizvajalca so navedeni:

(a) standardni cikel pomivanja, ki je imenovan „standardni program“ in opredeljen kot primeren za pomivanje običajno umazanega namiznega pribora in najučinkovitejši program glede kombinirane porabe energije in vode za navedeni tip namiznega pribora;

(b) poraba električne energije v stanju izključenosti in stanju pripravljenosti;

(c) okvirne informacije o trajanju programa ter porabi energije in vode za glavne programe pomivanja.

2.   POSEBNE ZAHTEVE ZA OKOLJSKO PRIMERNO ZASNOVO

Gospodinjski pomivalni stroji ustrezajo naslednjim zahtevam:

1. od 1. decembra 2011:

(a) indeks energijske učinkovitosti (EEI) za vse gospodinjske pomivalne stroje, razen gospodinjskih pomivalnih strojev, ki imajo nazivno zmogljivost deset pogrinjkov in so široki 45 cm ali manj, je manj kot 71;

(b) indeks energijske učinkovitosti (EEI) za gospodinjske pomivalne stroje, ki imajo nazivno zmogljivost deset pogrinjkov in so široki 45 cm ali manj, je manj kot 80;

(c) indeks učinkovitosti pomivanja (IC ) za vse gospodinjske pomivalne stroje je več kot 1,12;

2. od 1. decembra 2013:

(a) indeks energijske učinkovitosti (EEI) za gospodinjske pomivalne stroje, ki imajo nazivno zmogljivost enajst pogrinjkov ali več, ter za gospodinjske pomivalne stroje, ki imajo nazivno zmogljivost deset pogrinjkov in so širši od 45 cm, je manj kot 63;

(b) indeks energijske učinkovitosti (EEI) za gospodinjske pomivalne stroje, ki imajo nazivno zmogljivost deset pogrinjkov in so široki 45 cm ali manj, je manj kot 71;

(c) indeks učinkovitosti sušenja (ID ) za gospodinjske pomivalne stroje, ki imajo nazivno zmogljivost osem pogrinjkov ali več, je več kot 1,08;

(d) indeks učinkovitosti sušenja (ID ) za gospodinjske pomivalne stroje, ki imajo nazivno zmogljivost sedem pogrinjkov ali manj, je več kot 0,86;

3. od 1. decembra 2016:

(a) indeks energijske učinkovitosti (EEI) za gospodinjske pomivalne stroje, ki imajo nazivno zmogljivost osem in devet pogrinjkov, ter za gospodinjske pomivalne stroje, ki imajo nazivno zmogljivost deset pogrinjkov in so široki 45 cm ali manj, je manj kot 63.

Indeks energijske učinkovitosti (EEI), indeks učinkovitosti pomivanja (IC ) in indeks učinkovitosti sušenja (ID ) gospodinjskih pomivalnih strojev se izračunajo v skladu s Prilogo II.
PRILOGA II

Metoda za izračun indeksa energijske učinkovitosti, indeksa učinkovitosti pomivanja in indeksa učinkovitosti sušenja

1.   IZRAČUN INDEKSA ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI

Za izračun indeksa energijske učinkovitosti (EEI) za določen model gospodinjskega pomivalnega stroja se letna poraba električne energije pri gospodinjskem pomivalnem stroju primerja z njegovo standardno porabo električne energije.

(a) Indeks energijske učinkovitosti (EEI) se izračuna, kot je prikazano v nadaljevanju, in se zaokroži na eno decimalno mesto:

image

pri čemer je:

AEC

=

letna poraba električne energije pri gospodinjskem pomivalnem stroju;

SAEC

=

standardna letna poraba električne energije pri gospodinjskem pomivalnem stroju.

(b) Letna poraba električne energije (AEc) se izračuna v kWh/leto, kot je prikazano v nadaljevanju, in se zaokroži na dve decimalni mesti:

(i) 
image

pri čemer je:

Et

=

poraba električne energije za standardni cikel, izražena v kWh in zaokrožena na tri decimalna mesta;

Pl

=

moč v „načinu pripravljenosti“ za standardni cikel pomivanja, izražena v W in zaokrožena na dve decimalni mesti;

Po

=

moč v „stanju izključenosti“ za standardni cikel pomivanja, izražena v W in zaokrožena na dve decimalni mesti;

Tt

=

trajanje programa za standardni cikel pomivanja, izraženo v minutah in zaokroženo na najbližjo minuto.

(ii) Kadar je gospodinjski pomivalni stroj opremljen s sistemom za upravljanje porabe energije, pri katerem gospodinjski pomivalni stroj po koncu programa samodejno preide v „stanje izključenosti“, se AEC izračuna ob upoštevanju dejanskega trajanja „stanja pripravljenosti“ in z naslednjo formulo:

image

pri čemer je:

Tl

=

izmerjeni čas v „stanju pripravljenosti“ za standardni cikel pomivanja, izražen v minutah in zaokrožen na najbližjo minuto;

280

=

skupno število standardnih ciklov pomivanja na leto.

(c) Standardna letna poraba električne energije SAEC se izračuna v kWh/leto, kot je prikazano v nadaljevanju, in se zaokroži na dve decimalni mesti:

(i) za gospodinjske pomivalne stroje z nazivno zmogljivostjo ps ≥ 10 in širino > 50 cm:

image

(ii) za gospodinjske pomivalne stroje z nazivno zmogljivostjo ps ≤ 9 in gospodinjske pomivalne stroje z nazivno zmogljivostjo ps > 9 ter širino ≤ 50 cm:

image

pri čemer je:

ps

=

število pogrinjkov.

2.   IZRAČUN INDEKSA UČINKOVITOSTI POMIVANJA

Pri izračunu indeksa učinkovitosti pomivanja (IC ) za določen model gospodinjskega pomivalnega stroja se učinkovitost pomivanja pri gospodinjskem pomivalnem stroju primerja z učinkovitostjo pomivanja pri referenčnem pomivalnem stroju, pri čemer ima referenčni pomivalni stroj značilnosti, navedene v splošno priznanih najsodobnejših merilnih metodah, skupaj z metodami iz dokumentov, katerih referenčne številke so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

(a) Indeks učinkovitosti pomivanja (IC ) se izračuna, kot je prikazano v nadaljevanju, in se zaokroži na dve decimalni mesti:

image

IC  = exp(lnIC )

pri čemer je:

CT,i

=

učinkovitost pomivanja pri gospodinjskem pomivalnem stroju, ki se preskuša, za en preskusni cikel (i);

CR,i

=

učinkovitost pomivanja pri referenčnem pomivalnem stroju za en preskusni cikel (i);

n

=

število preskusnih ciklov, n ≥ 5.

(b) Učinkovitost pomivanja (C) je povprečni rezultat odstranjevanja umazanije z vsakega kosa posode po dokončanju standardnega cikla pomivanja. Rezultat odstranjevanja umazanije se izračuna, kot je prikazano v tabeli 1:Tabela 1

Število delčkov umazanije v obliki pikic (n)

Skupna umazana površina (AS ) v mm2

Rezultat odstranjevanja umazanije

n = 0

AS = 0

5 (najučinkoviteje)

0 < n ≤ 4

0 < AS ≤ 4

4

4 < n ≤ 10

0 < AS ≤ 4

3

10 < n

4 < AS ≤ 50

2

Se ne uporablja

50< AS ≤ 200

1

Se ne uporablja

200< AS

0 (najmanj učinkovito)

3.   IZRAČUN INDEKSA UČINKOVITOSTI SUŠENJA

Pri izračunu indeksa učinkovitosti sušenja (ID ) za določen model gospodinjskega pomivalnega stroja se učinkovitost sušenja pri gospodinjskem pomivalnem stroju primerja z učinkovitostjo sušenja pri referenčnem pomivalnem stroju, pri čemer ima referenčni pomivalni stroj značilnosti, navedene v splošno priznanih najsodobnejših merilnih metodah, skupaj z metodami iz dokumentov, katerih referenčne številke so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

(a) Indeks učinkovitosti sušenja (ID ) se izračuna, kot je prikazano v nadaljevanju, in se zaokroži na dve decimalni mesti:

image

ID = exp(lnID )

pri čemer je:

DT,i

=

učinkovitost sušenja pri gospodinjskem pomivalnem stroju, ki se preskuša, za en preskusni cikel (i);

DR,i

=

učinkovitost sušenja pri referenčnem pomivalnem stroju za en preskusni cikel (i);

n

=

število preskusnih ciklov, n ≥ 5.

(b) Učinkovitost sušenja (D) je povprečni rezultat odstranjevanja vlage z vsakega kosa posode po dokončanju standardnega cikla pomivanja. Rezultat odstranjevanja vlage se izračuna, kot je prikazano v tabeli 2:Tabela 2

Število sledov vode (WT ) ali vlažnih prog (WS )

Skupna mokra površina (Aw) v mm2

Rezultat odstranjevanja vlage

WT = 0 in WS = 0

Se ne uporablja

2 (najučinkoviteje)

1 < WT ≤ 2 ali WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT ali WS = 2

ali WS = 1 in WT = 1

Aw > 50

0 (najmanj učinkovito)

▼M1
PRILOGA III

Preverjanje skladnosti izdelka s strani organov za nadzor trga

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje parametrov, ki jih izmerijo organi držav članic, in jih proizvajalec ali uvoznik ne sme uporabljati kot dovoljena odstopanja pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji ali pri razlaganju teh vrednosti z namenom doseganja skladnosti ali sporočanja boljše učinkovitosti na kakršen koli način.

Organi držav članic pri preverjanju skladnosti modela izdelka z zahtevami iz te uredbe v skladu s členom 3(2) Direktive 2009/125/ES za zahteve iz te priloge uporabljajo naslednji postopek:

(1) Organi držav članic preverijo samo eno enoto modela.

(2) Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če:

(a) vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji v skladu s točko 2 Priloge IV k Direktivi 2009/125/ES (deklarirane vrednosti), po potrebi pa tudi vrednosti, uporabljene za izračun teh vrednosti, niso ugodnejše za proizvajalca ali uvoznika od rezultatov ustreznih meritev, izvedenih v skladu z odstavkom (g) točke 2, in

(b) deklarirane vrednosti izpolnjujejo vsakršne zahteve iz te uredbe, zahtevane informacije o izdelku, ki jih je objavil proizvajalec ali uvoznik, pa ne vsebujejo vrednosti, ki bi bile ugodnejše za proizvajalca ali uvoznika od deklariranih vrednosti, in

(c) so ugotovljene vrednosti (vrednosti ustreznih parametrov, kot se izmerijo pri preskušanju, in vrednosti, izračunane na podlagi teh meritev), ko organi držav članic preskušajo enoto modela, v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, kot so opredeljena v tabeli 1.

(3) Če rezultati iz točke 2(a) ali (b) niso doseženi, se šteje, da model in modeli, v tehnični dokumentaciji proizvajalca ali uvoznika navedeni kot enakovredni modeli gospodinjskih pomivalnih strojev, niso skladni s to uredbo.

(4) Če rezultat iz točke 2(c) ni dosežen, organi držav članic izberejo tri dodatne enote istega modela za preskušanje. Alternativno lahko tri dodatne izbrane enote pripadajo enemu ali več različnim modelom, ki so v tehnični dokumentaciji proizvajalca ali uvoznika navedeni kot enakovredni modeli.

(5) Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če je za te tri enote aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, opredeljenimi v tabeli 1.

(6) Če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se šteje, da model in modeli, v tehnični dokumentaciji proizvajalca ali uvoznika navedeni kot enakovredni modeli gospodinjskih pomivalnih strojev, niso skladni s to uredbo.

(7) Organi držav članic predložijo vse ustrezne informacije organom drugih držav članic in Komisiji nemudoma po sprejetju sklepa o neskladnosti modela v skladu s točkama 3 in 6.

Organi držav članic uporabljajo merilne postopke, ki upoštevajo splošno priznane, najsodobnejše, zanesljive, točne in ponovljive merilne metode, vključno z metodami iz dokumentov, katerih referenčne številke so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz Priloge II.

Organi držav članic uporabljajo samo dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tabeli 1, in za zahteve iz te priloge samo postopek, opisan v točkah 1 do 7. Druga dovoljena odstopanja, kot so tista iz harmoniziranih standardov ali katere koli druge merilne metode, se ne uporabljajo.Tabela 1

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Parametri

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Letna poraba energije (AEC)

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti AEC za več kot 10 %.

Indeks učinkovitosti pomivanja (IC)

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti IC za več kot 10 %.

Indeks učinkovitosti sušenja (ID)

Ugotovljena vrednost ni nižja od deklarirane vrednosti ID za več kot 19 %.

Poraba energije (Et)

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti Et za več kot 10 %. Kadar je treba izbrati tri dodatne enote, aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti teh treh enot ne presega deklarirane vrednosti Et za več kot 6 %.

Trajanje programa (Tt)

Ugotovljena vrednost ne presega deklariranih vrednosti Tt za več kot 10 %.

Poraba električne energije v stanju izključenosti in stanju pripravljenosti (Po in P l)

Ugotovljeni vrednosti porabe električne energije Po in Pl , ki sta višji od 1,00 W, ne presegata deklariranih vrednosti Po in P l za več kot 10 %. Ugotovljeni vrednosti porabe električne energije Po in Pl , ki znašata 1,00 W ali manj, ne presegata deklariranih vrednosti Po in Pl za več kot 0,10 W.

Trajanje stanja pripravljenosti (Tl)

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti Tl za več kot 10 %.

▼B
PRILOGA IV

Merila uspešnosti

Ob začetku veljavnosti te uredbe je najboljša tehnologija na trgu za gospodinjske pomivalne stroje v smislu njihove energijske učinkovitosti, porabe energije in vode, učinkovitosti pomivanja in sušenja ter emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, opredeljena, kakor sledi:

1. gospodinjski pomivalni stroji s 15 pogrinjki (vgradni):

(a)

poraba električne energije : 0,88 kWh/cikel, kar ustreza skupni letni porabi električne energije 268,9 kWh/leto, od tega 246,4 kWh/leto za 280 ciklov pomivanja, 12,5 kWh/leto pa za načine nizke porabe;

(b)

poraba vode : 10 litrov/cikel, kar ustreza 2 800 litrom/leto za 280 ciklov;

(c)

indeks učinkovitosti pomivanja : IC > 1,12;

(d)

indeks učinkovitosti sušenja : ID > 1,08;

(e)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku : 45 dB(A) re 1pW;

2. gospodinjski pomivalni stroji s 14 pogrinjki (podvgradni):

(a)

poraba električne energije : 0,83 kWh/cikel, kar ustreza skupni letni porabi električne energije 244,9 kWh/leto, od tega 232,4 kWh/leto za 280 ciklov pomivanja, 12,5 kWh/leto pa za načine nizke porabe;

(b)

poraba vode : 10 litrov/cikel, kar ustreza 2 800 litrom/leto za 280 ciklov;

(c)

indeks učinkovitosti pomivanja : IC > 1,12;

(d)

indeks učinkovitosti sušenja : ID > 1,08;

(e)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku : 41 dB(A) re 1pW;

3. gospodinjski pomivalni stroji s 13 pogrinjki (podvgradni):

(a)

poraba električne energije : 0,83 kWh/cikel, kar ustreza skupni letni porabi električne energije 244,9 kWh/leto, od tega 232,4 kWh/leto za 280 ciklov pomivanja, 12,5 kWh/leto pa za načine nizke porabe;

(b)

poraba vode : 10 litrov/cikel, kar ustreza 2 800 litrom/leto za 280 ciklov;

(c)

indeks učinkovitosti pomivanja : IC > 1,12;

(d)

indeks učinkovitosti sušenja : ID > 1,08;

(e)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku : 42 dB(A) re 1pW;

4. gospodinjski pomivalni stroji z 12 pogrinjki (prostostoječi):

(a)

poraba električne energije : 0,950 kWh/cikel, kar ustreza skupni letni porabi električne energije 278,5 kWh/leto, od tega 266 kWh/leto za 280 ciklov pomivanja, 12,5 kWh/leto pa za načine nizke porabe;

(b)

poraba vode : 9 litrov/cikel, kar ustreza 2 520 litrom/leto za 280 ciklov;

(c)

indeks učinkovitosti pomivanja : IC > 1,12;

(d)

indeks učinkovitosti sušenja : ID > 1,08;

(e)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku : 41 dB(A) re 1pW;

5. gospodinjski pomivalni stroji z 9 pogrinjki (vgradni):

(a)

poraba električne energije : 0,800 kWh/cikel, kar ustreza skupni letni porabi električne energije 236,5 kWh/leto, od tega 224 kWh/leto za 280 ciklov pomivanja, 12,5 kWh/leto pa za načine nizke porabe;

(b)

poraba vode : 9 litrov/cikel, kar ustreza 2 520 litrom/leto za 280 ciklov;

(c)

indeks učinkovitosti pomivanja : IC > 1,12;

(d)

indeks učinkovitosti sušenja : ID > 1,08;

(e)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku : 44 dB(A) re 1pW;

6. gospodinjski pomivalni stroji s 6 pogrinjki (vgradni):

(a)

poraba električne energije : 0,63 kWh/cikel, kar ustreza skupni letni porabi električne energije 208,5 kWh/leto, od tega 196 kWh/leto za 280 ciklov pomivanja, 12,5 kWh/leto pa za načine nizke porabe;

(b)

poraba vode : 7 litrov/cikel, kar ustreza 1 960 litrom/leto za 280 ciklov;

(c)

indeks učinkovitosti pomivanja : IC > 1,12;

(d)

indeks učinkovitosti sušenja : 1,08 ≥ ID > 0,86;

(e)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku : 45 dB(A) re 1pW;

7. gospodinjski pomivalni stroji s štirimi pogrinjki (prostostoječi):

(a)

poraba električne energije : 0,51 kWh/cikel, kar ustreza skupni letni porabi električne energije 155,3 kWh/leto, od tega 142,8 kWh/leto za 280 ciklov pomivanja, 12,5 kWh/leto pa za načine nizke porabe;

(b)

poraba vode : 9,5 litrov/cikel, kar ustreza 2 660 litrom/leto za 280 ciklov;

(c)

indeks učinkovitosti pomivanja : IC > 1,12;

(d)

indeks učinkovitosti sušenja : 1,08 ≥ ID > 0,86;

(e)

emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku : 53 dB(A) re 1pW.

Top