Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R0605-20180902

Uredba Komisije (EU) št. 605/2010 z dne 2. julija 2010 o pogojih zdravstvenega varstva živali, javnozdravstvenih pogojih in veterinarskih spričevalih za vnos surovega mleka, mlečnih proizvodov, kolostruma in proizvodov na osnovi kolostruma, namenjenih za prehrano ljudi, v Evropsko unijo (Besedilo velja za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/605/2018-09-02

02010R0605 — SL — 02.09.2018 — 007.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

►M6  UREDBA KOMISIJE (EU) št. 605/2010

z dne 2. julija 2010

o pogojih zdravstvenega varstva živali, javnozdravstvenih pogojih in veterinarskih spričevalih za vnos surovega mleka, mlečnih proizvodov, kolostruma in proizvodov na osnovi kolostruma, namenjenih za prehrano ljudi, v Evropsko unijo ◄

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 175 10.7.2010, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 914/2011 z dne 13. septembra 2011

  L 237

1

14.9.2011

 M2

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 957/2012 z dne 17. oktobra 2012

  L 287

5

18.10.2012

►M3

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 300/2013 z dne 27. marca 2013

  L 90

71

28.3.2013

 M4

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 519/2013 z dne 21. februarja 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M5

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 556/2013 z dne 14. junija 2013

  L 164

13

18.6.2013

►M6

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 209/2014 z dne 5. marca 2014

  L 66

11

6.3.2014

►M7

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/83 z dne 19. januarja 2018

  L 16

6

20.1.2018

►M8

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1120 z dne 10. avgusta 2018

  L 204

31

13.8.2018
▼B

▼M6

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 605/2010

z dne 2. julija 2010

o pogojih zdravstvenega varstva živali, javnozdravstvenih pogojih in veterinarskih spričevalih za vnos surovega mleka, mlečnih proizvodov, kolostruma in proizvodov na osnovi kolostruma, namenjenih za prehrano ljudi, v Evropsko unijo

▼B

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta uredba določa:

▼M6

(a) pogoje zdravstvenega varstva živali, javnozdravstvene pogoje in zahteve za izdajo spričeval za vnos pošiljk surovega mleka, mlečnih proizvodov, kolostruma in proizvodov na osnovi kolostruma v Evropsko unijo;

▼B

(b) seznam tretjih držav, iz katerih je vnos takih pošiljk v Evropsko unijo odobren.

▼M1

Ta uredba se uporablja brez poseganja v kakršne koli posebne zahteve v zvezi z izdajo spričeval iz drugih aktov Unije ali sporazumov Unije s tretjimi državami.

▼M6

Člen 2

Uvoz surovega mleka, mlečnih proizvodov, kolostruma in proizvodov na osnovi kolostruma iz tretjih držav ali njihovih delov, navedenih v stolpcu A Priloge I

Države članice odobrijo uvoz pošiljk surovega mleka, mlečnih proizvodov, kolostruma in proizvodov na osnovi kolostruma iz tretjih držav ali njihovih delov, navedenih v stolpcu A Priloge I.

▼B

Člen 3

Uvoz nekaterih mlečnih proizvodov iz tretjih držav ali njihovih delov, navedenih v stolpcu B Priloge I

Države članice odobrijo uvoz pošiljk mlečnih proizvodov iz surovega mleka krav, ovac, koz ali bivolic iz tretjih držav ali njihovih delov, v katerih ni nevarnosti slinavke in parkljevke, navedenih v stolpcu B Priloge I, če so bili taki mlečni proizvodi pasterizirani ali pridobljeni iz surovega mleka, ki je bilo pasterizirano, vključno z enkratno toplotno obdelavo:

(a) s toplotnim učinkom, ki je najmanj enak učinku, doseženem s postopkom pasterizacije pri najmanj 72 °C v najmanj 15 sekundah;

(b) ki, kjer je primerno, zadostuje za zagotovitev negativne reakcije na test alkalne fosfataze, opravljen takoj po toplotni obdelavi.

Člen 4

Uvoz nekaterih mlečnih proizvodov iz tretjih držav ali njihovih delov, navedenih v stolpcu C Priloge I

►M3

 

Države članice odobrijo uvoz pošiljk mlečnih proizvodov iz surovega mleka krav, ovac, koz, bivolic ali, kadar je izrecno odobreno v Prilogi I, iz enogrbih kamel (Camelus dromedarius) iz tretjih držav ali njihovih delov, v katerih je nevarnost slinavke in parkljevke, navedenih v stolpcu C Priloge I, če so bili taki mlečni proizvodi toplotno obdelani ali pridobljeni iz surovega mleka, ki je bilo toplotno obdelano, vključno s/z:

 ◄

(a) postopkom sterilizacije, da se doseže vrednost F0, ki je enaka ali večja od tri;

(b) postopkom visokotoplotne obdelave (UHT) pri najmanj 135 °C v kombinaciji z ustreznim časom zadrževanja;

(c)

 

(i) postopkom kratkotrajne visokotoplotne pasterizacije pri 72 °C v najmanj 15 sekundah, ki se izvede dvakrat za mleko s pH, enakim ali večjim od 7,0, pri čemer se doseže, kjer je primerno, negativna reakcija na test alkalne fosfataze, opravljen takoj po toplotni obdelavi; ali

(ii) obdelavo z enakovrednim pasterizacijskim učinkom iz točke (i), pri čemer se doseže, kjer je primerno, negativna reakcija na test alkalne fosfataze, opravljen takoj po toplotni obdelavi;

(d) obdelavo HTST mleka s pH pod 7,0; ali

(e) obdelavo HTST, kombinirano z drugo fizikalno obdelavo z:

(i) znižanjem pH pod 6 za eno uro; ali

(ii) dodatnim segrevanjem na 72 °C ali več v kombinaciji s sušenjem.

2.  Države članice odobrijo uvoz pošiljk mlečnih proizvodov iz surovega mleka živali, razen živali iz odstavka 1, iz tretjih držav ali njihovih delov, v katerih je nevarnost slinavke in parkljevke, navedenih v stolpcu C Priloge I, če so bili taki mlečni proizvodi obdelani ali pridobljeni iz surovega mleka, ki je bilo obdelano, vključno s:

(a) postopkom sterilizacije, da se doseže vrednost F0, ki je enaka ali večja od tri; ali

(b) postopkom visokotoplotne obdelave (UHT) pri najmanj 135 °C v kombinaciji z ustreznim časom zadrževanja.

Člen 5

Spričevala

Pošiljkam, ki so odobrene za uvoz v skladu s členi 2, 3 in 4, je treba priložiti zdravstveno spričevalo za zadevni proizvod, pripravljeno v skladu z ustreznim vzorcem iz dela 2 Priloge II, ki se izpolni v skladu s pojasnili iz dela 1 navedene priloge.

Vendar zaradi zahtev iz tega člena ni izključena uporaba elektronskega certificiranja ali drugih dogovorjenih sistemov, usklajenih na ravni Evropske unije.

▼M6

Člen 6

Pogoji tranzita in skladiščenja

Vnos pošiljk surovega mleka, mlečnih proizvodov, kolostruma in proizvodov na osnovi kolostruma v Evropsko unijo, ki niso namenjene uvozu v Evropsko unijo, ampak so namenjene v tretje države s takojšnjim tranzitom ali po skladiščenju v Evropski uniji, se v skladu s členi 11, 12 ali 13 Direktive Sveta 97/78/ES odobri le, če pošiljke izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a) prihajajo iz tretje države ali njenega dela iz Priloge I, iz katerega se lahko vnašajo pošiljke surovega mleka, mlečnih proizvodov, kolostruma ali proizvodov na osnovi kolostruma v Evropsko unijo, in ki izpolnjujejo pogoje ustrezne toplotne obdelave za take pošiljke, kot je določeno v členih 2, 3 in 4;

(b) izpolnjujejo posebne pogoje zdravstvenega varstva živali za uvoz surovega mleka, mlečnih proizvodov, kolostruma ali proizvodov na osnovi kolostruma v Evropsko unijo, kot je določeno v potrdilu o zdravstvenem stanju živali v točki II.1 ustreznega vzorca zdravstvenega spričevala iz dela 2 Priloge II;

(c) pošiljkam je priloženo zdravstveno spričevalo, pripravljeno v skladu z ustreznim vzorcem iz dela 3 Priloge II, za zadevno pošiljko, ki se izpolni v skladu s pojasnili iz dela 1 navedene priloge;

(d) so potrjene kot sprejemljive za tranzit, vključno s skladiščenjem, kot je primerno, na skupnem veterinarskem vstopnem dokumentu iz člena 2(1) Uredbe (ES) št. 136/2004, ki ga podpiše uradni veterinar na mejni kontrolni točki vnosa v Unijo.

▼B

Člen 7

Odstopanje v zvezi s pogoji tranzita in skladiščenja

1.  Z odstopanjem od člena 6 se dovoli tranzit po cesti in železnici skozi Evropsko unijo, med določenimi mejnimi kontrolnimi točkami v Latviji, Litvi in na Poljskem, ki so navedene v Odločbi Komisije 2009/821/ES ( 1 ), za pošiljke, ki prihajajo iz Rusije ali so vanjo namenjene neposredno ali prek druge tretje države, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) veterinarske službe pristojnega organa na mejni kontrolni točki vstopa v Evropsko unijo pošiljko zapečatijo z žigom s serijsko številko;

(b) uradni veterinar pristojnega organa, odgovornega za mejno kontrolno točko vstopa v Evropsko unijo, dokumente, ki so priloženi pošiljki in so navedeni v členu 7 Direktive 97/78/ES, na vsaki strani označi z žigom „SAMO ZA TRANZIT V RUSIJO SKOZI EU“;

(c) izpolnjene so postopkovne zahteve iz člena 11 Direktive 97/78/ES;

(d) uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa v Evropsko unijo pošiljko na skupnem veterinarskem vstopnem dokumentu potrdi kot sprejemljivo za tranzit.

2.  Iztovarjanje ali skladiščenje, kot je opredeljeno v členu 12(4) ali členu 13 Direktive 97/78/ES, teh pošiljk na ozemlju Evropske unije ni dovoljeno.

3.  Pristojni organi opravljajo redne revizije, da se zagotovi usklajenost števila pošiljk in količin proizvodov, ki zapuščajo ozemlje Evropske unije, s številom pošiljk in količinami proizvodov, ki vstopajo v Evropsko unijo.

▼M5

Člen 7a

Odstopanje za tranzit pošiljk skozi Hrvaško, ki iz Bosne in Hercegovine potujejo v tretje države

1.  Z odstopanjem od člena 6 se dovoli neposreden cestni tranzit skozi Unijo med mejno kontrolno točko Nova Sela in mejno kontrolno točko Ploče za pošiljke, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine ter so namenjene v tretje države, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa pošiljko zapečati z zalivko s serijsko številko;

(b) uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa dokumente, ki so priloženi pošiljki in so navedeni v členu 7 Direktive 97/78/ES, na vsaki strani označi z žigom „SAMO ZA TRANZIT V TRETJE DRŽAVE SKOZI EU“;

(c) izpolnjene so postopkovne zahteve iz člena 11 Direktive 97/78/ES;

(d) uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa pošiljko na skupnem veterinarskem vstopnem dokumentu iz člena 2(1) Uredbe (ES) št. 136/2004 potrdi kot sprejemljivo za tranzit.

2.  Raztovarjanje ali skladiščenje, kot je opredeljeno v členu 12(4) ali členu 13 Direktive 97/78/ES, teh pošiljk na ozemlju Unije ni dovoljeno.

3.  Pristojni organ opravlja redne revizije, da se zagotovi usklajenost števila pošiljk in količin proizvodov, ki zapuščajo Unijo, s številom in količinami proizvodov, ki vstopajo v Unijo.

▼M6

Člen 8

Posebna obravnava

Pošiljkam mlečnih proizvodov in proizvodov na osnovi kolostruma, za katere se v skladu s členi 2, 3, 4, 6 ali 7 odobri vnos v Evropsko unijo iz tretjih držav ali njihovih delov, v katerih sta izbruhnili slinavka in parkljevka v zadnjih 12 mesecih pred podpisom zdravstvenega spričevala ali ki so izvedli cepljenje proti navedeni bolezni v tem obdobju, se odobri vnos v Evropsko unijo le, če so bili ti proizvodi obdelani na enega od načinov iz člena 4.

▼B

Člen 9

Razveljavitev

Odločba 2004/438/ES se razveljavi.

Sklicevanje na Odločbo 2004/438/ES se šteje kot sklicevanje na to uredbo.

Člen 10

Prehodne določbe

V prehodnem obdobju do 30. novembra 2010 se lahko pošiljke surovega mleka in proizvodov na osnovi mleka, kot so opredeljeni v Odločbi 2004/438/ES, za katere so bila izdana ustrezna zdravstvena spričevala v skladu z Odločbo 2004/438/ES, še naprej vnašajo v Evropsko unijo.

Člen 11

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. avgusta 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M6
PRILOGA ISeznam tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih se odobri vnos pošiljk surovega mleka, mlečnih proizvodov, kolostruma (1) in proizvodov na osnovi kolostruma (1) v Evropsko unijo, z navedbo vrste toplotne obdelave, ki se zahteva za take proizvode

Oznaka ISO tretje države

Tretja država ali njen del

Stolpec A

Stolpec B

Stolpec C

▼M7

AE

Emirata Abu Dabi in Dubaj Združenih arabskih emiratov (1)

0

0

(2)

▼M6

AD

Andora

+

+

+

AL

Albanija

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Avstralija

+

+

+

BR

Brazilija

0

0

+

BW

Bocvana

0

0

+

BY

Belorusija

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

▼M8

BA

Bosna in Hercegovina

+

+

+

▼M6

CA

Kanada

+

+

+

CH

Švica (2)

+

+

+

CL

Čile

0

+

+

CN

Kitajska

0

0

+

CO

Kolumbija

0

0

+

CR

Kostarika

0

0

+

CU

Kuba

0

0

+

DZ

Alžirija

0

0

+

ET

Etiopija

0

0

+

GL

Grenlandija

0

+

+

GT

Gvatemala

0

0

+

HK

Hongkong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

IL

Izrael

0

0

+

IN

Indija

0

0

+

IS

Islandija

+

+

+

KE

Kenija

0

0

+

MA

Maroko

0

0

+

▼M7

ME

Črna gora

+

+

+

▼M6

MG

Madagaskar

0

0

+

MK (3)

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

0

+

+

MR

Mavretanija

0

0

+

MU

Mauritius

0

0

+

MX

Mehika

0

0

+

NA

Namibija

0

0

+

NI

Nikaragva

0

0

+

NZ

Nova Zelandija

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paragvaj

0

0

+

RS (4)

Srbija

0

+

+

RU

Rusija

0

0

+

SG

Singapur

0

0

+

SV

Salvador

0

0

+

SZ

Svazi

0

0

+

TH

Tajska

0

0

+

TN

Tunizija

0

0

+

TR

Turčija

0

0

+

UA

Ukrajina

0

0

+

US

Združene države

+

+

+

UY

Urugvaj

0

0

+

ZA

Južna Afrika

0

0

+

ZW

Zimbabve

0

0

+

(*1)   Kolostrum in proizvodi na osnovi kolostruma se lahko vnesejo v Evropsko unijo le iz držav, ki so odobrene v stolpcu A.

(*2)   Spričevala v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (UL L 114, 30.4.2002, str. 132).

(*3)   Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija; dokončna nomenklatura za to državo bo sprejeta po zaključku pogajanj, ki o tem vprašanju trenutno potekajo na ravni ZN.

(*4)   Brez Kosova, ki je trenutno pod mednarodno upravo v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

(1)   Samo mlečni proizvodi iz mleka enogrbih kamel (Camelus dromedarius).

(2)   Mlečni proizvodi iz mleka enogrbih kamel (Camelus dromedarius) so odobreni.

▼B
PRILOGA II

▼M6

DEL 1

Vzorci zdravstvenih spričeval

„Mleko – RM“

:

zdravstveno spričevalo za surovo mleko iz tretjih držav ali njihovih delov, ki imajo dovoljenje iz stolpca A Priloge I, za nadaljnjo obdelavo v Evropski uniji pred uporabo za prehrano ljudi.

„Mleko – RMP“

:

zdravstveno spričevalo za mlečne proizvode iz surovega mleka iz tretjih držav ali njihovih delov, ki imajo dovoljenje iz stolpca A Priloge I, namenjene za prehrano ljudi in uvoz v Evropsko unijo.

„Mleko – HTB“

:

zdravstveno spričevalo za mlečne proizvode iz mleka krav, ovac, koz in bivolic iz tretjih držav ali njihovih delov, ki imajo dovoljenje iz stolpca B Priloge I, namenjene za prehrano ljudi in uvoz v Evropsko unijo.

„Mleko – HTC“

:

zdravstveno spričevalo za mlečne proizvode iz tretjih držav ali njihovih delov, ki imajo dovoljenje iz stolpca C Priloge I, namenjene za prehrano ljudi in uvoz v Evropsko unijo.

„Kolostrum – C/CPB“

:

zdravstveno spričevalo za kolostrum krav, ovac, koz in bivolic ter proizvode na osnovi kolostruma, pridobljene iz kolostruma istih živalskih vrst, iz tretjih držav ali njihovih delov iz stolpca A Priloge I, namenjene za prehrano ljudi in uvoz v Evropsko unijo.

„Mleko/kolostrum – T/S“

:

zdravstveno spričevalo za surovo mleko, kolostrum, mlečne proizvode ali proizvode na osnovi kolostruma, namenjene za prehrano ljudi in za tranzit ali skladiščenje v Evropski uniji.

Pojasnila

(a) Zdravstvena spričevala izdajajo pristojni organi tretjih držav porekla v skladu z ustreznim vzorcem iz dela 2 te priloge in v skladu z obliko vzorca, ki se uporablja za surovo mleko, kolostrum in mlečne proizvode ali proizvode na osnovi kolostruma. Spričevala vsebujejo v oštevilčenem zaporedju, navedenem v vzorcu, potrdila, ki se zahtevajo za vsako tretjo državo, in po potrebi dodatne garancije, ki se zahtevajo za zadevno tretjo državo izvoznico.

(b) Izvirnik zdravstvenega spričevala obsega en dvostranski list ali pa je spričevalo, kadar je potrebnega več besedila, v taki obliki, da vsi listi oblikujejo celoto in so neločljivi.

(c) Vsako pošiljko zadevnega proizvoda, ki se izvozi v isti namembni kraj iz tretje države, navedene v Prilogi I, in ki se prevaža z istim železniškim vagonom, cestnim prevoznim sredstvom, letalom ali ladjo, mora spremljati svoje in posamezno zdravstveno spričevalo.

(d) Izvirnik zdravstvenega spričevala in oznak iz vzorca spričevala se sestavi v najmanj enem uradnem jeziku države članice EU, v kateri se opravi mejna kontrola, in v uradnem jeziku namembne države članice. Kljub temu lahko te države članice dovolijo tudi uporabo drugega uradnega jezika Evropske unije namesto svojega, ki mu je po potrebi priložen uradni prevod.

(e) Kadar so zdravstvenemu spričevalu priložene dodatne strani za namen identifikacije proizvodov, ki sestavljajo pošiljko, se te štejejo kot del izvirnika spričevala, če je vsaka stran opremljena s podpisom in žigom uradnega veterinarja, ki je spričevalo izdal.

(f) Kadar je zdravstveno spričevalo sestavljeno iz več kot ene strani, se vsaka stran na dnu oštevilči „– x (številka strani) od y (skupno število strani) –“, na vrhu strani pa ima referenčno številko spričevala, ki jo dodeli pristojni organ.

(g) Izvirnik zdravstvenega spričevala mora izpolniti in podpisati predstavnik pristojnega organa, odgovornega za preverjanje in potrjevanje, da surovo mleko, kolostrum, mlečni proizvodi ali proizvodi na osnovi kolostruma izpolnjujejo zdravstvene zahteve iz oddelka IX poglavja I Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 in iz Direktive 2002/99/ES.

(h) Pristojni organi tretje države izvoznice zagotovijo, da se upoštevajo načela certificiranja, enakovredna načelom iz Direktive Sveta 96/93/ES ( 2 ).

(i) Barva podpisa uradnega veterinarja se razlikuje od barve tiska na zdravstvenem spričevalu. Enako velja za žige, razen za reliefni ali vodni žig.

(j) Izvirnik zdravstvenega spričevala mora biti priložen pošiljki do mejne kontrolne točke vnosa v Evropsko unijo.

(k) Če vzorec spričevala navaja, da se nekatere izjave po potrebi ohranijo, se izjave, ki niso pomembne, črtajo ter jih uradno pooblaščena oseba za certificiranje parafira in ožigosa ali se v celoti izbrišejo iz spričevala.

▼M1

DEL 2

Vzorec za mleko – RM

Zdravstveno spričevalo za surovo mleko iz tretjih držav ali njihovih delov, ki so odobreni v stolpcu A Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010, za nadaljnjo obdelavo v Evropski uniji pred uporabo za prehrano ljudi

image

image

image

Vzorec za mleko – RMP

Zdravstveno spričevalo za mlečne proizvode iz surovega mleka iz tretjih držav ali njihovih delov, ki so odobreni v stolpcu A Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010, namenjene za prehrano ljudi in uvoz v Evropsko unijo

image

image

image

Vzorec za mleko – HTB

Zdravstveno spričevalo za mlečne proizvode iz mleka krav, ovac, koz in bivolic iz tretjih držav ali njihovih delov, ki so odobreni v stolpcu B Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010, namenjene za prehrano ljudi in uvoz v Evropsko unijo

image

image

image

►(1) M3  

▼M3

Vzorec za mleko – HTC

Zdravstveno spričevalo za mlečne proizvode iz tretjih držav ali njihovih delov, ki so odobreni v stolpcu C Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010, namenjene za prehrano ljudi in uvoz v Evropsko unijo

image

image

image

▼M6

image

image

image

▼M6

DEL 3

image

image

image( 1 ) UL L 296, 12.11.2009, str. 1.

( 2 ) UL L 13, 16.1.1997, str. 28.

Top