EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010D0087-20161217

Consolidated text: Sklep Komisije z dne 5. februarja 2010 o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 593) (Besedilo velja za EGP) (2010/87/EU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/87/2016-12-17

02010D0087 — SL — 17.12.2016 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

SKLEP KOMISIJE

z dne 5. februarja 2010

o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 593)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/87/EU)

(UL L 039 12.2.2010, str. 5)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/2297 Besedilo velja za EGP z dne 16. decembra 2016

  L 344

100

17.12.2016
▼B

SKLEP KOMISIJE

z dne 5. februarja 2010

o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 593)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/87/EU)Člen 1

Standardne pogodbene klavzule iz Priloge veljajo za takšne, ki zagotavljajo ustrezne zaščitne ukrepe glede varstva zasebnosti ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov in glede uresničevanja ustreznih pravic, kakor zahteva člen 26(2) Direktive 95/46/ES.

Člen 2

Ta sklep zadeva le primernost varstva, ki ga zagotavljajo standardne pogodbene klavzule za prenos osebnih podatkov obdelovalcem iz Priloge. Ne vpliva na uporabo drugih nacionalnih predpisov za izvajanje Direktive 95/46/ES, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov znotraj držav članic.

Ta sklep se uporablja za prenos osebnih podatkov s strani upravljavcev s sedežem v Evropski uniji prejemnikom s sedežem zunaj ozemlja Evropske unije, ki delujejo samo kot obdelovalci.

Člen 3

V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „posebne vrste podatkov“ pomenijo podatke iz člena 8 Direktive 95/46/ES;

(b) „nadzorni organ“ pomeni organ iz člena 28 Direktive 95/46/ES;

(c) „izvoznik podatkov“ pomeni upravljavca, ki prenaša osebne podatke;

(d) „uvoznik podatkov“ pomeni obdelovalca s sedežem v tretji državi, ki soglaša, da od izvoznika podatkov prejema osebne podatke, namenjene za obdelavo v imenu izvoznika podatkov po prenosu v skladu z njegovimi navodili in pogoji tega sklepa, ter ki ni podvržen sistemu tretje države za zagotovitev primernega varstva v smislu člena 25(1) Direktive 95/46/ES;

(e) „podobdelovalec“ pomeni obdelovalca, ki ga zaposli uvoznik podatkov ali kateri koli drug podobdelovalec pri uvozniku podatkov in ki soglaša, da od uvoznika podatkov ali katerega koli drugega podobdelovalca pri uvozniku podatkov prejema osebne podatke, namenjene izključno za obdelavo v imenu izvoznika podatkov po prenosu v skladu z navodili izvoznika podatkov, standardnimi pogodbenimi klavzulami iz Priloge in pogoji pisne pogodbe o podobdelavi;

(f) „veljavno pravo o varstvu podatkov“ pomeni zakonodajo, ki varuje temeljne pravice in svoboščine posameznikov ter zlasti njihovo pravico do zasebnosti glede obdelave osebnih podatkov, ki jo uporablja upravljavec podatkov v državi članici, v kateri je sedež izvoznika podatkov;

(g) „tehnični in organizacijski varnostni ukrepi“ pomenijo tiste ukrepe, usmerjene k varstvu osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem ali naključno izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim posredovanjem ali dostopom, zlasti kadar obdelava vključuje prenos podatkov prek omrežja, ter pred katero koli drugo nezakonito obliko obdelave.

▼M1

Člen 4

Kadar pristojni organi v državah članicah izvajajo svoja pooblastila v skladu s členom 28(3) Direktive 95/46/ES, na podlagi česar pride do začasne ustavitve ali dokončne prepovedi prenosa podatkov v tretje države, da se zaščitijo posamezniki pri obdelavi njihovih osebnih podatkov, zadevna država članica nemudoma obvesti Komisijo, ta pa informacije posreduje drugim državam članicam.

▼B

Člen 5

Komisija oceni izvajanje tega sklepa na podlagi razpoložljivih informacij tri leta po njegovem sprejetju. Poročilo o svojih ugotovitvah predloži odboru, ustanovljenemu v skladu s členom 31 Direktive 95/46/ES. Poročilo vključuje kakršne koli dokaze, ki bi lahko vplivali na oceno v zvezi z ustreznostjo standardnih pogodbenih klavzul iz Priloge, in kakršne koli dokaze o diskriminatorni uporabi tega sklepa.

Člen 6

Ta sklep velja od 15. maja 2010.

Člen 7

1.  Odločba 2002/16/ES se razveljavi s 15. majem 2010.

2.  Pogodba, sklenjena med izvoznikom in uvoznikom podatkov v skladu z Odločbo 2002/16/ES pred 15. majem 2010, ostane veljavna in učinkuje, dokler prenosi in postopki obdelave podatkov, ki so predmet pogodbe, ostajajo nespremenjeni ter dokler se osebni podatki, ki jih zajema ta sklep, še naprej prenašajo med strankama. Če želita pogodbenici kaj s tem v zvezi spremeniti ali oddati izvajanje postopkov obdelave, ki so predmet pogodbe, morata skleniti novo pogodbo, ki mora biti skladna s standardnimi pogodbenimi klavzulami iz Priloge.

Člen 8

Ta sklep je naslovljen na države članice.
PRILOGA

STANDARDNE POGODBENE KLAVZULE (OBDELOVALCI)

Za namene člena 26(2) Direktive 95/46/ES glede prenosa osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah, ki ne zagotavljajo primerne ravni varstva podatkov

Ime organizacije, ki je izvoznik podatkov: …

Naslov: …

Telefon: …; telefaks: …; e-naslov: …

Drugi podatki za identifikacijo organizacije:

(izvoznik podatkov)

in

Ime organizacije, ki je uvoznik podatkov: …

Naslov: …

Telefon: …; telefaks: …; e-naslov: …

Drugi podatki za identifikacijo organizacije:

(uvoznik podatkov),

vsak od njiju „stranka“, skupaj „stranki“,

SOGLAŠATA o naslednjih pogodbenih klavzulah (v nadaljnjem besedilu: klavzule), da bi navedla ustrezne zaščitne ukrepe glede varstva zasebnosti ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov pri prenosu osebnih podatkov, določenih v Dodatku 1, ki jih izvoznik podatkov prenaša uvozniku podatkov.

Klavzula 1

Opredelitev pojmov

V teh klavzulah:

(a) imajo pojmi „osebni podatki“, „posebne vrste podatkov“, „obdelava“, „upravljavec“, „obdelovalec“, „posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki“ in „nadzorni organ“ enak pomen kot v Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ( 1 );

(b) „izvoznik podatkov“ pomeni upravljavca, ki prenaša osebne podatke;

(c) „uvoznik podatkov“ pomeni obdelovalca, ki soglaša, da od izvoznika podatkov prejema osebne podatke, namenjene za obdelavo v imenu izvoznika podatkov po prenosu v skladu z njegovimi navodili in pogoji klavzul, ter ki ni podvržen sistemu tretje države za zagotovitev primernega varstva v smislu člena 25(1) Direktive 95/46/ES;

(d) „podobdelovalec“ pomeni obdelovalca, ki ga zaposli uvoznik podatkov ali kateri koli drug podobdelovalec pri uvozniku podatkov in ki soglaša, da od uvoznika podatkov ali katerega koli drugega podobdelovalca pri uvozniku podatkov prejema osebne podatke, namenjene izključno za obdelavo v imenu izvoznika podatkov po prenosu v skladu z njegovimi navodili, pogoji klavzul in pogoji pisne podpogodbe;

(e) „veljavno pravo o varstvu podatkov“ pomeni zakonodajo, ki varuje temeljne pravice in svoboščine posameznikov ter zlasti njihovo pravico do zasebnosti glede obdelave osebnih podatkov, ki jo uporablja upravljavec podatkov v državi članici, v kateri je sedež izvoznika podatkov;

(f) „tehnični in organizacijski varnostni ukrepi“ pomenijo tiste ukrepe, usmerjene k varstvu osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem ali naključno izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim posredovanjem ali dostopom, zlasti tam, kjer obdelava vključuje prenos podatkov prek omrežja, ter pred katero koli drugo nezakonito obliko obdelave.

Klavzula 2

Podrobnosti prenosa

Podrobnosti prenosa in zlasti posebne vrste osebnih podatkov, kjer je to ustrezno, so določene v Dodatku 1, ki je sestavni del klavzul.

Klavzula 3

Klavzula v korist tretjega

1. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kot upravičena tretja stranka proti izvozniku podatkov uveljavlja to klavzulo, klavzulo 4(b) do (i), klavzulo 5(a) do (e) in (g) do (j), klavzulo 6(1) in (2), klavzulo 7, klavzulo 8(2) ter klavzule 9 do 12.

2. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko proti uvozniku podatkov uveljavlja to klavzulo, klavzulo 5(a) do (e) in (g), klavzulo 6, klavzulo 7, klavzulo 8(2) ter klavzule 9 do 12, če izvoznik podatkov dejansko izgine ali pravno preneha obstajati, razen če je pravni naslednik s pogodbo ali po zakonu prevzel vse pravice in obveznosti izvoznika podatkov; v tem primeru lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, navedene klavzule uveljavlja proti pravnemu nasledniku.

3. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko proti podobdelovalcu uveljavlja to klavzulo, klavzulo 5(a) do (e) in (g), klavzulo 6, klavzulo 7, klavzulo 8(2) ter klavzule 9 do 12, če izvoznik in uvoznik podatkov dejansko izgineta, pravno prenehata obstajati ali postaneta insolventna, razen če je pravni naslednik s pogodbo ali po zakonu prevzel vse pravice in obveznosti izvoznika podatkov; v tem primeru lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, navedene klavzule uveljavlja proti pravnemu nasledniku. Takšna odgovornost podobdelovalca je omejena na njegove postopke obdelave iz klavzul.

4. Stranki ne nasprotujeta temu, da posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zastopa združenje ali drug organ, če posameznik to izrecno želi in če to dovoljuje nacionalna zakonodaja.

Klavzula 4

Obveznosti izvoznika podatkov

Izvoznik podatkov soglaša z naslednjim in zagotavlja:

(a) da se je obdelava osebnih podatkov vključno s prenosom izvajala in se bo še naprej izvajala v skladu z ustreznimi določbami veljavnega prava o varstvu podatkov (ter so bili po potrebi o tem obveščeni pristojni organi v državi članici, v kateri je sedež izvoznika podatkov) in da ne krši ustreznih predpisov te države;

(b) da je uvoznika podatkov poučil in mu bo med trajanjem obdelave osebnih podatkov še naprej dajal navodila, da naj obdeluje prenesene osebne podatke samo v imenu izvoznika podatkov ter v skladu z veljavnim pravom o varstvu podatkov in klavzulami;

(c) da bo uvoznik podatkov zagotovil zadostna jamstva glede tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov iz Dodatka 2 k tej pogodbi;

(d) da so varnostni ukrepi ob upoštevanju zahtev veljavnega prava o varstvu podatkov, najsodobnejše tehnologije in stroškov njihovega izvajanja primerni za varstvo osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem ali naključno izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim posredovanjem ali dostopom, zlasti kadar obdelava vključuje prenos podatkov prek omrežja, ter pred katero koli drugo nezakonito obliko obdelave, in da ti ukrepi zagotavljajo raven varnosti, primerno tveganju, ki ga predstavljata obdelava in narava podatkov, ki jih je treba varovati;

(e) da bo zagotovil upoštevanje varnostnih ukrepov;

(f) da je bil oziroma bo posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v primeru prenosa posebnih vrst podatkov pred prenosom ali čim prej po njem obveščen o tem, da bi se njegovi podatki lahko prenesli v tretjo državo, ki ne zagotavlja primernega varstva v smislu Direktive 95/46/ES;

(g) da v skladu s klavzulo 5(b) in klavzulo 8(3) vsako obvestilo, prejeto od uvoznika podatkov ali katerega koli podobdelovalca, posreduje nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov, če se odloči nadaljevati prenos ali odpraviti začasno ustavitev;

(h) da posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, na zahtevo da na voljo izvod klavzul razen Dodatka 2 in kratek opis varnostnih ukrepov, kot tudi izvod kakršne koli pogodbe o storitvah podobdelave, ki mora biti v skladu s klavzulami sklenjena s podobdelovalcem, razen če klavzule ali pogodba vsebujejo poslovne informacije; v tem primeru se take poslovne informacije lahko izvzamejo;

(i) da podobdelovalec v primeru podobdelave obdeluje podatke v skladu s klavzulo 11 in zagotavlja najmanj enako raven varstva osebnih podatkov in pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, kot jo zagotavlja uvoznik podatkov v skladu s klavzulami; ter

(j) da bo zagotovil upoštevanje klavzule 4(a) do (i).

Klavzula 5

Obveznosti uvoznika podatkov ( 2 )

Uvoznik podatkov soglaša z naslednjim in zagotavlja:

(a) da obdeluje osebne podatke samo v imenu izvoznika podatkov ter v skladu z njegovimi navodili in klavzulami; če jih iz kakršnih koli razlogov ne more upoštevati, soglaša, da o tem nemudoma obvesti izvoznika podatkov, ki je v tem primeru upravičen začasno ustaviti prenos podatkov in/ali odstopiti od pogodbe;

(b) da nima razloga za domnevo, da mu zakonodaja, ki velja zanj, preprečuje izpolnjevanje navodil izvoznika podatkov in obveznosti iz pogodbe, ter da bo v primeru spremembe te zakonodaje, ki bo verjetno imela znaten negativen učinek na jamstva in obveznosti iz klavzul, to spremembo sporočil izvozniku podatkov takoj, ko bo zanjo izvedel, izvoznik podatkov pa je v tem primeru upravičen začasno ustaviti prenos podatkov in/ali odstopiti od pogodbe;

(c) da je pred obdelavo prenesenih osebnih podatkov izvedel tehnične in organizacijske varnostne ukrepe iz Dodatka 2;

(d) da bo izvoznika podatkov nemudoma obvestil o:

(i) vseh pravno zavezujočih zahtevah organa kazenskega pregona za posredovanje osebnih podatkov, razen če je to kako drugače prepovedano, na primer s prepovedjo po kazenski zakonodaji zaradi ohranjanja zaupnosti kazenske preiskave;

(ii) vsakem naključnem ali nepooblaščenem dostopu; ter

(iii) vseh zahtevah, prejetih neposredno od posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ne da bi nanje odgovoril, razen če dobi za to pooblastilo;

(e) da nemudoma in ustrezno obravnava vse poizvedbe izvoznika podatkov v zvezi z obdelavo prenesenih osebnih podatkov ter upošteva nasvete nadzornega organa glede obdelave prenesenih podatkov;

(f) da na zahtevo izvoznika podatkov predloži svojo opremo za obdelavo podatkov v pregled dejavnosti obdelave, zajetih v klavzulah, ki ga izvede izvoznik podatkov ali inšpekcijski organ, sestavljen iz neodvisnih članov, ki so primerno strokovno usposobljeni ter zavezani k molčečnosti, izbere pa jih izvoznik podatkov, po potrebi v dogovoru z nadzornim organom;

(g) da posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, na zahtevo da na voljo izvod klavzul, kot tudi izvod kakršne koli pogodbe o podobdelavi, razen če klavzule ali pogodba vsebujejo poslovne informacije; v tem primeru se take poslovne informacije lahko izvzamejo; v primerih, ko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne more dobiti izvoda od izvoznika podatkov, se Dodatek 2 zamenja s kratkim opisom varnostnih ukrepov;

(h) da je v primeru podobdelave predhodno obvestil izvoznika podatkov in pridobil njegovo predhodno pisno soglasje;

(i) da bo podobdelovalec izvajal storitve obdelave v skladu s klavzulo 11;

(j) da izvozniku podatkov nemudoma pošlje izvod pogodbe o podobdelavi, sklenjene na podlagi klavzul.

Klavzula 6

Odgovornost

1. Stranki soglašata, da je vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki je zaradi kršitve obveznosti iz klavzule 3 ali klavzule 11 s strani stranke ali podobdelovalca utrpel škodo, upravičen od izvoznika podatkov prejeti odškodnino za utrpelo škodo.

2. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zaradi kršitve katere koli obveznosti iz klavzule 3 ali klavzule 11 s strani uvoznika podatkov ali njegovega podobdelovalca ne more uveljavljati odškodninskega zahtevka v skladu z odstavkom 1 zoper izvoznika podatkov, ker je izvoznik podatkov dejansko izginil, pravno prenehal obstajati ali pa postal insolventen, uvoznik podatkov soglaša, da lahko posameznik zahtevek uveljavlja zoper njega namesto zoper izvoznika podatkov, razen če je kak pravni naslednik s pogodbo ali po zakonu prevzel vse pravne obveznosti izvoznika podatkov; v tem primeru lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavlja svoj zahtevek zoper pravnega naslednika.

Uvoznik podatkov se s sklicevanjem na kršitev obveznosti s strani podobdelovalca ne more izogniti svoji odgovornosti.

3. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zaradi kršitve katere koli obveznosti iz klavzule 3 ali klavzule 11 s strani podobdelovalca ne more uveljavljati zahtevka iz odstavkov 1 in 2 zoper izvoznika podatkov ali uvoznika podatkov, ker sta izvoznik in uvoznik podatkov dejansko izginila, pravno prenehala obstajati ali pa postala insolventna, podobdelovalec soglaša, da lahko posameznik zahtevek uveljavlja zoper njega glede njegovih postopkov obdelave iz klavzul namesto zoper izvoznika ali uvoznika podatkov, razen če je kak pravni naslednik s pogodbo ali po zakonu prevzel vse pravne obveznosti izvoznika ali uvoznika podatkov; v tem primeru lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavlja svoj zahtevek zoper pravnega naslednika. Odgovornost podobdelovalca je omejena na njegove postopke obdelave iz klavzul.

Klavzula 7

Mediacija in pristojnost

1. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, na podlagi klavzul zoper uvoznika podatkov uveljavlja pravice kot upravičena tretja stranka in/ali odškodninski zahtevek, uvoznik podatkov soglaša, da bo sprejel odločitev posameznika, da:

(a) spor predloži v mediacijo, ki jo izvede neodvisna oseba ali, kjer je primerno, nadzorni organ;

(b) spor predloži sodiščem v državi članici, v kateri je sedež izvoznika podatkov.

2. Stranki soglašata, da izbira posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne vpliva na njegove materialne ali procesne pravice za uveljavljanje pravnih sredstev v skladu z drugimi določbami nacionalnega ali mednarodnega prava.

Klavzula 8

Sodelovanje z nadzornimi organi

1. Izvoznik podatkov soglaša z deponiranjem izvoda te pogodbe pri nadzornem organu, če ta to zahteva ali če veljavno pravo o varstvu podatkov to predpisuje.

2. Stranki soglašata, da ima nadzorni organ pravico izvesti pregled uvoznika podatkov in vseh podobdelovalcev, ki ima enak obseg in zanj veljajo enaki pogoji, ki bi veljali za pregled izvoznika podatkov v skladu z veljavnim pravom o varstvu podatkov.

3. Uvoznik podatkov nemudoma obvesti izvoznika podatkov o zakonodaji, ki velja zanj ali za katerega koli podobdelovalca in preprečuje pregled uvoznika podatkov ali podobdelovalcev v skladu z odstavkom 2. Izvoznik podatkov je v tem primeru upravičen sprejeti ukrepe iz klavzule 5(b).

Klavzula 9

Pravo, ki se uporablja

Za klavzule velja pravo države članice, v kateri je sedež izvoznika podatkov, in sicer …

Klavzula 10

Spremembe pogodbe

Stranki se zavezujeta, da klavzul ne bosta spreminjali ali prilagajali. Vendar pa lahko po potrebi vključita druge klavzule o vprašanjih poslovanja, če le niso v nasprotju s klavzulami.

Klavzula 11

Podobdelava

1. Uvoznik podatkov brez predhodnega pisnega soglasja izvoznika podatkov podobdelovalcu ne sme oddati izvajanja postopkov obdelave, ki jih izvaja v imenu izvoznika podatkov na podlagi klavzul. Uvoznik podatkov lahko s soglasjem izvoznika podatkov odda izvajanje svojih obveznosti iz klavzul samo s pisnim sporazumom s podobdelovalcem, ki podobdelovalcu nalaga iste obveznosti, kot jih ima uvoznik podatkov po klavzulah ( 3 ). Če podobdelovalec ne izpolni svojih obveznosti glede varstva podatkov iz takega pisnega sporazuma, ostane uvoznik podatkov v razmerju do izvoznika podatkov v celoti odgovoren za izpolnitev obveznosti podobdelovalca iz sporazuma.

2. Predhodni pisni sporazum med uvoznikom podatkov in podobdelovalcem vsebuje tudi klavzulo v korist tretjega, kot je določena v klavzuli 3, za primere, ko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne more uveljavljati odškodninskega zahtevka iz odstavka 1 klavzule 6 zoper izvoznika podatkov ali uvoznika podatkov, ker sta dejansko izginila, pravno prenehala obstajati ali pa postala insolventna in noben pravni naslednik ni s pogodbo ali po zakonu prevzel pravnih obveznosti izvoznika ali uvoznika podatkov. Takšna odgovornost podobdelovalca je omejena na njegove postopke obdelave iz klavzul.

3. Za določbe o varstvu podatkov pri oddaji izvajanja postopkov obdelave podobdelovalcu v skladu z odstavkom 1 velja pravo države članice, v kateri je sedež izvoznika podatkov, in sicer …

4. Izvoznik podatkov vodi in vsaj enkrat letno posodablja seznam pogodb o podobdelavi, ki so sklenjene na podlagi klavzul in o katerih ga obvesti uvoznik podatkov v skladu s klavzulo 5(j). Seznam je na voljo nadzornemu organu izvoznika podatkov.

Klavzula 12

Obveznosti po prenehanju opravljanja storitev obdelave osebnih podatkov

1. Stranki soglašata, da uvoznik podatkov in podobdelovalec po prenehanju opravljanja storitev obdelave podatkov glede na izbiro izvoznika podatkov vrneta vse prenesene osebne podatke in njihove kopije izvozniku podatkov ali vse osebne podatke uničita in izvozniku podatkov potrdita, da sta to storila, razen če zakonodaja, veljavna za uvoznika podatkov, temu preprečuje vračanje ali uničenje vseh ali dela prenesenih osebnih podatkov. V tem primeru uvoznik podatkov jamči, da bo zagotovil zaupnost prenesenih osebnih podatkov in jih ne bo več aktivno obdeloval.

2. Uvoznik podatkov in podobdelovalec jamčita, da bosta na zahtevo izvoznika podatkov in/ali nadzornega organa predložila svojo opremo za obdelavo podatkov v pregled ukrepov iz odstavka 1.

V imenu izvoznika podatkov:

Ime (izpisano v celoti): …

Položaj: …

Naslov: …

Morebitni drugi podatki, ki so potrebni, da je pogodba zavezujoča:image (žig organizacije)

Podpis …

V imenu uvoznika podatkov:

Ime (izpisano v celoti): …

Položaj: …

Naslov: …

Morebitni drugi podatki, ki so potrebni, da je pogodba zavezujoča:image (žig organizacije)

Podpis …
Dodatek 1

K standardnim pogodbenim klavzulam

Ta dodatek je sestavni del klavzul. Stranki ga morata izpolniti in podpisati.

Države članice lahko v skladu z nacionalnimi postopki dodajo ali navedejo dodatne podatke, ki jih mora vsebovati ta dodatek.

Izvoznik podatkov

Izvoznik podatkov je (na kratko navedite, prosim, vaše dejavnosti v zvezi s prenosom):

Uvoznik podatkov

Uvoznik podatkov je (na kratko navedite, prosim, dejavnosti v zvezi s prenosom):

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki

Preneseni osebni podatki se nanašajo na naslednje vrste posameznikov (navedite prosim):

Vrste podatkov

Preneseni osebni podatki spadajo v naslednje vrste podatkov (navedite prosim):

Posebne vrste podatkov (če je ustrezno)

Preneseni osebni podatki spadajo v naslednje posebne vrste podatkov (navedite prosim):

Postopki obdelave

Preneseni osebni podatki se obdelujejo v naslednjih temeljnih postopkih obdelave (navedite prosim):

IZVOZNIK PODATKOV

Ime: …

Podpis pooblaščene osebe …

UVOZNIK PODATKOV

Ime: …

Podpis pooblaščene osebe …
Dodatek 2

k standardnim pogodbenim klavzulam

Ta dodatek je sestavni del klavzul. Stranki ga morata izpolniti in podpisati.

Opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov, ki jih izvaja uvoznik podatkov v skladu s klavzulama 4(d) in 5(c) (ali priložen dokument/predpis):

PRIMER ODŠKODNINSKE KLAVZULE (NEOBVEZNO)

Odgovornost

Stranki soglašata, da v primeru, ko je ena od strank odgovorna za kršitev klavzul, ki jo zagreši druga stranka, slednja v obsegu svoje odgovornosti prvi stranki povrne povzročene izdatke, plačila, odškodnino, stroške ali izgubo.

Plačilo odškodnine je odvisno od:

(a) pravočasnega obvestila izvoznika podatkov uvozniku podatkov o zahtevku; ter

(b) možnosti uvoznika podatkov, da sodeluje z izvoznikom podatkov pri obrambi in poravnavi odškodninskega zahtevka ( 4 ).( 1 ) Stranki lahko v to klavzulo vneseta opredelitve pojmov iz Direktive 95/46/ES, če menita, da je bolje, da je pogodba samostojna.

( 2 ) Obvezne zahteve nacionalne zakonodaje, veljavne za uvoznika podatkov, ki ne presegajo tega, kar je potrebno v demokratični družbi na podlagi enega od interesov iz člena 13(1) Direktive 95/46/ES, to je, če predstavljajo ukrep, potreben za zaščito nacionalne varnosti, obrambe, javne varnosti, preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona kaznivih dejanj ali etičnih kršitev za zakonsko urejene poklice, pomembnega gospodarskega ali finančnega interesa države, varstva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali pravic in svoboščin drugih, niso v nasprotju s standardnimi pogodbenimi klavzulami. Nekateri primeri takšnih obveznih zahtev, ki ne presegajo tega, kar je potrebno v demokratični družbi, so med drugim mednarodno priznane sankcije, zahteve za prijavo davka ali zahteve za poročanje o ukrepih na področju boja proti pranju denarja.

( 3 ) Tej zahtevi je lahko zadoščeno, če podobdelovalec sopodpiše pogodbo, ki sta jo v skladu s tem sklepom sklenila izvoznik in uvoznik podatkov.

( 4 ) Odstavek o odgovornosti ni obvezen.

Top