EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0640-20170109

Consolidated text: Uredba Komisije (ES) št. 640/2009 z dne 22. julija 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo elektromotorjev (Besedilo velja za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/640/2017-01-09

02009R0640 — SL — 09.01.2017 — 002.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 640/2009

z dne 22. julija 2009

o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo elektromotorjev

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 191 23.7.2009, str. 26)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 4/2014 z dne 6. januarja 2014

  L 2

1

7.1.2014

►M2

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2282 z dne 30. novembra 2016

  L 346

51

20.12.2016


popravljena z:

 C1

Popravek, UL L 046, 19.2.2011, str.  63 (640/2009)
▼B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 640/2009

z dne 22. julija 2009

o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo elektromotorjev

(Besedilo velja za EGP)▼M1

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.  Ta uredba določa zahteve za okoljsko primerno zasnovo pri dajanju v promet in uporabo motorjev, tudi kadar so vgrajeni v druge izdelke.

2.  Ta uredba se ne uporablja za:

(a) motorje, zasnovane za delovanje, ko so popolnoma potopljeni v tekočino;

(b) motorje, v celoti vgrajene v izdelek (na primer v menjalnik, črpalko, ventilator ali kompresor), energijske učinkovitosti katerih ni mogoče preskusiti ločeno od zadevnega izdelka;

(c) motorje, ki so namenjeni delovanju izključno v naslednjih razmerah:

(i) na višini nad 4 000 metrov nadmorske višine;

(ii) pri temperaturi zraka v okolju nad 60 °C;

(iii) pri najvišji obratovalni temperaturi nad 400 °C;

(iv) pri temperaturi zraka v okolju pod – 30 °C za kateri koli motor ali pod 0 °C za motor z vodnim hlajenjem;

(v) če je temperatura vodnega hladilnega sredstva pri vhodni odprtini izdelka pod 0 °C ali nad 32 °C ali

(vi) v potencialno eksplozivnih atmosferah, kot so opredeljene v Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 94/9/ES ( 1 );

(d) zaviralne motorje;

razen kar zadeva zahteve za zagotavljanje informacij iz točk 2(3) do (6) in (12) Priloge I.

▼B

Člen 2

Opredelitev pojmov

Poleg opredelitev pojmov iz Direktive 2005/32/ES se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. „Motor“ pomeni enohitrostni trifazni indukcijski elektromotor s kratkostično kletko in frekvenco 50 Hz ali 50/60 Hz, ki:

 ima 2 do 6 polov,

 ima nazivno napetost UN do 1 000 V,

 ima nazivno moč PN med 0,75 kW in 375 kW,

 se oceni na podlagi stalnega obratovanja.

2. „Pogon s spremenljivo hitrostjo“ pomeni elektronski pretvornik energije, ki stalno prilagaja električno energijo za napajanje elektromotorja, da se nadzoruje izhod mehanske energije motorja v skladu z navorom obremenitve (ki jo poganja motor), pri čemer se trifazno napajanje s frekvenco 50 Hz prilagaja spremenljivi frekvenci in napetosti, s katero se oskrbuje motor.

3. „Motor s kratkostično kletko“ pomeni elektromotor brez krtačk, komutatorjev, drsnih obročev ali električnih konektorjev na rotorju.

4. „Faza“ pomeni vrsto konfiguracije glavnega električnega napajanja.

5. „Pol“ pomeni skupno število magnetnih severnih in južnih polov, ki jih proizvede rotirajoče magnetno polje motorja. S številom polov se določi osnovna hitrost motorja.

6. „Stalno obratovanje“ pomeni sposobnost elektromotorja z vgrajenim hladilnim sistemom, da brez prekinitev obratuje pri nominalni obremenitvi pod svojim nazivnim maksimalnim dvigom temperature.

7. „Zaviralni motor“ pomeni motor, opremljen z elektromehanično zavorno enoto, ki deluje neposredno na gred motorja brez sklopk.

Člen 3

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo motorjev so določene v Prilogi I.

Vsaka zahteva za okoljsko primerno zasnovo se uporablja v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

1. od 16. junija 2011 morajo motorji izpolnjevati najmanj stopnjo učinkovitosti motorja IE2, kot je določeno v točki 1 Priloge I;

2. od 1. januarja 2015:

(i) motorji z nazivno močjo 7,5–375 kW morajo izpolnjevati najmanj stopnjo učinkovitosti IE3, kot je določeno v točki 1 Priloge I, ali izpolnjevati stopnjo učinkovitosti IE2, kot je določeno v točki 1 Priloge I, in biti opremljeni s pogonom s spremenljivo hitrostjo.

3. od 1. januarja 2017:

(i) vsi motorji z nazivno močjo 0,75–375 kW morajo izpolnjevati stopnjo učinkovitosti IE3, kot je določeno v točki 1 Priloge I, ali izpolnjevati stopnjo učinkovitosti IE2, kot je določeno v točki 1 Priloge I, in biti opremljeni s pogonom s spremenljivo hitrostjo.

Zahteve za zagotavljanje informacij o motorjih so določene v Prilogi I. Skladnost z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo se oceni in izračuna v skladu z zahtevami iz Priloge II.

Člen 4

Ocena skladnosti

Postopek ocenjevanja skladnosti iz člena 8 Direktive 2005/32/ES je sistem notranjega nadzora snovanja iz Priloge IV k navedeni direktivi ali sistem upravljanja za ocenjevanje skladnosti iz Priloge V k navedeni direktivi.

Člen 5

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Pri izvajanju kontrole tržnega nadzora iz člena 3(2) Direktive 2005/32/ES organi držav članic izvajajo postopek preverjanja iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 6

Okvirna merila uspešnosti

Okvirna merila uspešnosti za najučinkovitejše motorje, ki so trenutno na voljo na trgu, so navedena v Prilogi IV.

Člen 7

Pregled

Komisija to uredbo najpozneje sedem let po začetku njene veljavnosti pregleda, pri čemer upošteva tehnološki napredek motorjev in pogonov, rezultate tega pregleda pa predstavi Posvetovalnemu forumu za okoljsko primerno zasnovo. Pregled bo vključeval učinkovitost virov, ponovno uporabo in recikliranje ter stopnjo merilne negotovosti.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

ZAHTEVE ZA OKOLJSKO PRIMERNO ZASNOVO MOTORJEV

1.   ZAHTEVE ZA UČINKOVITOST MOTORJEV

Nominalne minimalne zahteve za učinkovitost motorjev so določene v tabelah 1 in 2.Tabela 1

Nominalne minimalne učinkovitosti (η) za stopnjo učinkovitosti IE2 (50 Hz)

Izhodna moč

kW

Število polov

2

4

6

0,75

77,4

79,6

75,9

1,1

79,6

81,4

78,1

1,5

81,3

82,8

79,8

2,2

83,2

84,3

81,8

3

84,6

85,5

83,3

4

85,8

86,6

84,6

5,5

87,0

87,7

86,0

7,5

88,1

88,7

87,2

11

89,4

89,8

88,7

15

90,3

90,6

89,7

18,5

90,9

91,2

90,4

22

91,3

91,6

90,9

30

92,0

92,3

91,7

37

92,5

92,7

92,2

45

92,9

93,1

92,7

55

93,2

93,5

93,1

75

93,8

94,0

93,7

90

94,1

94,2

94,0

110

94,3

94,5

94,3

132

94,6

94,7

94,6

160

94,8

94,9

94,8

200 do 375

95,0

95,1

95,0Tabela 2

Nominalne minimalne učinkovitosti (η) za stopnjo učinkovitosti IE3 (50 Hz)

Izhodna moč

kW

Število polov

2

4

6

0,75

80,7

82,5

78,9

1,1

82,7

84,1

81,0

1,5

84,2

85,3

82,5

2,2

85,9

86,7

84,3

3

87,1

87,7

85,6

4

88,1

88,6

86,8

5,5

89,2

89,6

88,0

7,5

90,1

90,4

89,1

11

91,2

91,4

90,3

15

91,9

92,1

91,2

18,5

92,4

92,6

91,7

22

92,7

93,0

92,2

30

93,3

93,6

92,9

37

93,7

93,9

93,3

45

94,0

94,2

93,7

55

94,3

94,6

94,1

75

94,7

95,0

94,6

90

95,0

95,2

94,9

110

95,2

95,4

95,1

132

95,4

95,6

95,4

160

95,6

95,8

95,6

200 do 375

95,8

96,0

95,8

2.   ZAHTEVE ZA ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJ O MOTORJIH

Od 16. junija 2011 morajo biti informacije o motorjih iz točk (1) do (12) jasno prikazane na:

(a) tehnični dokumentaciji motorjev;

(b) tehnični dokumentaciji izdelkov, v katere so vgrajeni motorji;

(c) brezplačnih spletnih straneh proizvajalcev motorjev;

(d) brezplačnih spletnih straneh proizvajalcev izdelkov, v katere so vgrajeni motorji.

Kar zadeva tehnično dokumentacijo, morajo biti informacije navedene v istem vrstnem redu kot v točkah (1) do (12). Dobesednega besedila s seznama ni treba ponavljati. Namesto z besedilom so informacije lahko prikazane z grafi, številkami ali simboli.

1. Nominalna učinkovitost (η) pri polni, 75-odstotni in 50-odstotni nazivni obremenitvi in napetosti (UN);

2. stopnja učinkovitosti: „IE2“ ali „IE3“;

3. leto izdelave;

4. naziv proizvajalca ali blagovna znamka, številka vpisa v register gospodarskih družb in sedež proizvajalca;

5. številka modela izdelka;

6. število polov motorja;

7. nazivne izhodne moči ali razpon nazivne izhodne moči (kW);

8. nazivne vhodne frekvence motorja (Hz);

9. nazivne napetosti ali razpon nazivne napetosti (V);

10. nazivne hitrosti ali razpon ocenjene hitrosti (rpm);

11. informacije za razgradnjo, recikliranje ali odstranitev po koncu življenjske dobe;

12. informacije o vrsti obratovalnih pogojev, za katere je motor posebej zasnovan:

(i) nadmorske višine;

(ii) temperature zraka v okolju, vključno za motorje z zračnim hlajenjem;

(iii) temperatura vodnega hladilnega sredstva pri vhodni odprtini izdelka;

(iv) najvišja obratovalna temperatura;

(v) potencialno eksplozivne atmosfere.

Informacije iz točk 1, 2 in 3 morajo biti trajno označene na napisni tablici motorja ali v njeni bližini.

▼M1

Kjer velikost napisne tablice onemogoča navajanje vseh informacij iz točke 1, se navede le nominalna učinkovitost (h) pri polni nazivni obremenitvi in napetosti (UN).

▼B

Informacij, navedenih v točkah 1–12 ni treba objaviti na brezplačnih spletnih straneh proizvajalca motorja za po meri izdelane motorje s posebno mehansko in električno zasnovo, proizvedene na zahtevo kupca. Informacije o obvezni zahtevi, da morajo biti motorji, ki ne izpolnjujejo stopnje učinkovitosti IE3, opremljeni s pogonom s spremenljivo hitrostjo, morajo biti jasno prikazane na napisni tablici in v tehnični dokumentaciji motorja:

(a) od 1. januarja 2015 za motorje z nazivno močjo 7,5–375 kW;

(b) od 1. januarja 2017 za motorje z nazivno močjo 0,75–375 kW.

Proizvajalci v tehnični dokumentaciji zagotovijo informacije glede vseh posebnih varnostnih ukrepov, ki jih je treba upoštevati pri sestavljanju, vgradnji, vzdrževanju ali uporabi motorjev s pogoni s spremenljivo hitrostjo, vključno z informacijami o tem, kako zmanjšati električna in magnetna polja pogonov s spremenljivo hitrostjo.

3.   OPREDELITEV POJMOV ZA NAMENE PRILOGE I

1. „Nominalna minimalna učinkovitost“ (η) pomeni učinkovitost pri polni nazivni obremenitvi in napetosti brez odstopanja.

2. „Odstopanje“ pomeni največjo dovoljeno razliko med rezultatom preskusnih meritev katerega koli motorja in prijavljeno vrednostjo na napisni tablici ali v tehnični dokumentaciji.
PRILOGA II

MERITVE IN IZRAČUNI

Zaradi skladnosti in preverjanja skladnosti z zahtevami iz te uredbe se meritve in izračuni opravijo z zanesljivo, točno in ponovljivo metodo, ki upošteva splošno priznane najsodobnejše merilne metode ter daje rezultate, ki veljajo za visoko zanesljive, vključno z metodami, določenimi v dokumentih, referenčne številke katerih so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Izpolnjevati morajo vse naslednje tehnične parametre.

Energetska učinkovitost je razmerje med mehansko izhodno močjo in električno vhodno močjo.

Stopnja učinkovitosti motorja, kot je opredeljena v Prilogi I, se določi na podlagi nazivne izhodne moči (PN), nazivne napetosti (UN) in nazivne frekvence (fN).

Razlika med izhodno mehansko močjo in vhodno električno močjo nastaja zaradi izgub v motorju.

Določanje celotnih izgub se izvaja na podlagi ene od naslednjih metod:

 merjenje celotnih izgub ali

 določanje ločenih izgub za seštevanje.

▼M2
PRILOGA III

Preverjanje skladnosti izdelka s strani organov za nadzor trga

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje parametrov, ki jih izmerijo organi držav članic, in jih proizvajalec ali uvoznik ne sme uporabljati kot dovoljena odstopanja pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji ali pri razlaganju teh vrednosti z namenom doseganja skladnosti ali sporočanja boljše učinkovitosti na kakršen koli način.

Organi držav članic pri preverjanju skladnosti modela izdelka z zahtevami iz te uredbe v skladu s členom 3(2) Direktive 2009/125/ES za zahteve iz te priloge uporabljajo naslednji postopek:

(1) Organi držav članic preverijo samo eno enoto modela.

(2) Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če:

(a) vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji v skladu s točko 2 Priloge IV k Direktivi 2009/125/ES (deklarirane vrednosti), po potrebi pa tudi vrednosti, uporabljene za izračun teh vrednosti, niso ugodnejše za proizvajalca ali uvoznika od rezultatov ustreznih meritev, izvedenih v skladu z odstavkom (g) točke 2, in

(b) deklarirane vrednosti izpolnjujejo vsakršne zahteve iz te uredbe, zahtevane informacije o izdelku, ki jih je objavil proizvajalec ali uvoznik, pa ne vsebujejo vrednosti, ki bi bile ugodnejše za proizvajalca ali uvoznika od deklariranih vrednosti, in

(c) so ugotovljene vrednosti (vrednosti ustreznih parametrov, kot se izmerijo pri preskušanju, in vrednosti, izračunane na podlagi teh meritev), vključno s celotnimi izgubami (1 – η) kot odločilnim merilom za učinkovitost, ko organi držav članic preskušajo enoto modela, v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, kot so opredeljena v tabeli 3.

(3) Če rezultati iz točke 2(a) ali (b) niso doseženi, se šteje, da model ni skladen s to uredbo.

(4) Če rezultat iz točke 2(c) ni dosežen:

(a) za modele, ki se jih proizvede manj kot pet na leto, se šteje, da model ni skladen s to uredbo;

(b) za modele, ki se jih proizvede pet ali več na leto, organi držav članic izberejo tri dodatne enote istega modela za preskušanje. Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če je za te tri enote aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti, vključno s celotnimi izgubami (1 – η) kot odločilnim merilom za učinkovitost, v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, opredeljenimi v tabeli 3.

(5) Če rezultat iz točke 4(b) ni dosežen, se šteje, da model ni skladen s to uredbo.

(6) Organi držav članic predložijo vse ustrezne informacije organom drugih držav članic in Komisiji nemudoma po sprejetju sklepa o neskladnosti modela v skladu s točkami 3, 4(a) in 5.

Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz Priloge II.

Organi držav članic uporabljajo samo dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tabeli 3, in za zahteve iz te priloge samo postopek, opisan v točkah 1 do 6. Druga dovoljena odstopanja, kot so tista iz harmoniziranih standardov ali katere koli druge merilne metode, se ne uporabljajo.Tabela 3

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Parametri

Motorji z razponom moči 0,75–150 kW

Motorji z razponom moči 150–375 kW

Celotne izgube (1 – η)

Največ 15 % nad vrednostmi, ki izhajajo iz deklariranih vrednosti iz Priloge I

Največ 10 % nad vrednostmi, ki izhajajo iz deklariranih vrednosti iz Priloge I

▼B
PRILOGA IV

OKVIRNA MERILA USPEŠNOSTI IZ ČLENA 6

Ob sprejetju te uredbe je bila najboljša dostopna tehnologija na trgu za motorje opredeljena v okviru stopnje IE3 ali motorja IE3, opremljenega s pogonom s spremenljivo hitrostjo, kot je določeno v Prilogi I.( 1 ) UL L 100, 19.4.1994, str. 1.

Top