EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0107-20170109

Consolidated text: Uredba Komisije (ES) št. 107/2009 z dne 4. februarja 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo enostavnih TV-komunikatorjev (Besedilo velja za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/107/2017-01-09

02009R0107 — SL — 09.01.2017 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 107/2009

z dne 4. februarja 2009

o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo enostavnih TV-komunikatorjev

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 036 5.2.2009, str. 8)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2282 z dne 30. novembra 2016

  L 346

51

20.12.2016
▼B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 107/2009

z dne 4. februarja 2009

o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo enostavnih TV-komunikatorjev

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Vsebina in obseg

Ta uredba določa zahteve za okoljsko primerno zasnovo za enostavne TV-komunikatorje.

Člen 2

Opredelitve

Za namene te uredbe se uporabljajo opredelitve, določene v Direktivi 2005/32/ES. Uporabljajo se tudi naslednje opredelitve:

1. „Enostavni TV-komunikator“ (SSTB – Simple set-top box) je samostojna naprava, ki, ne glede na uporabljene vmesnike:

(a) ima primarno funkcijo pretvorbe signalov standardne ločljivosti (SD) ali visoke ločljivosti (HD) in nekodiranih digitalnih radiodifuzijskih signalov v analogne radiodifuzijske signale, primerne za analogni televizijski ali radijski sprejemnik;

(b) nima funkcije „pogojnega dostopa“ (CA – conditional access);

(c) nima snemalne funkcije, ki bi temeljila na odstranljivih medijih standardnega bibliotečnega formata.

Naprava SSTB je lahko opremljena z naslednjimi dodatnimi funkcijami in/ali komponentami, ki niso del minimalne specifikacije naprave SSTB:

(a) funkcije časovnega zamika in snemanja z uporabo trdega diska;

(b) pretvorba sprejetega radiodifuzijskega HD signala v HD ali SD video izhodni signal;

(c) druga sprejemna enota („tuner“).

2. „Stanje pripravljenosti“ je stanje, v katerem je oprema priključena na električno omrežje in je predvideni način delovanja odvisen od dovoda energije iz električnega omrežja, zagotovljene pa so le naslednje funkcije, ki lahko trajajo nedoločen čas:

(a) funkcija ponovnega aktiviranja ali funkcija ponovnega aktiviranja skupaj z indikacijo omogočene funkcije ponovnega aktiviranja in/ali

(b) prikaz informacij oziroma statusa.

3. „Funkcija ponovnega aktiviranja“ je funkcija, ki omogoča aktiviranje ostalih načinov delovanja, vključno z aktivnim načinom, in sicer z daljinskim stikalom, ki obsega napravo za daljinsko upravljanje, notranji senzor in časovno nastavljivi preklopnik za preklop v drugo stanje delovanja z dodatnimi funkcijami, vključno z glavno funkcijo.

4. „Prikaz informacij ali statusa“ pomeni neprekinjeno delujočo funkcijo zagotavljanja informacij ali prikazovanje stanja opreme na zaslonu, vključno s prikazovalniki časa.

5. „Aktivno stanje“ je stanje, v katerem je oprema priključena na električno omrežje in deluje vsaj ena od glavnih funkcij, ki zagotavljajo izvajanje predvidene namembnosti opreme.

6. „Avtomatski odklop napajanja“ je funkcija, ki preklopi aktivno stanje naprave SSTB v stanje pripravljenosti po določenem obdobju delovanja v aktivnem stanju, ki sledi zadnjemu posegu uporabnika in/ali spremembi kanala.

7. „Druga sprejemna enota“ je del naprave SSTB, na voljo za neodvisno snemanje med tem, ko je možno gledanje drugačnega programa.

8. „Pogojni dostop“ (CA – conditional access) je radiodifuzijska storitev, ki jo nadzoruje njen ponudnik in zahteva plačilo naročnine za dostopnost televizijskega programa.

Člen 3

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo za naprave SSTB so določene v Prilogi I.

Člen 4

Povezanost z Uredbo (ES) št. 1275/2008

Zahteve, določene v tej uredbi, prevladajo nad zahtevami iz Uredbe (ES) št. 1275/2008.

Člen 5

Ocena skladnosti

Postopek za oceno skladnosti, naveden v členu 8(2) Direktive 2005/32/ES, je sistem notranjega nadzora snovanja, določen v Prilogi IV k Direktivi 2005/32/ES, ali sistem upravljanja, določen v Prilogi V k Direktivi 2005/32/ES.

Člen 6

Postopek preverjanja za namene nadzora trga

Nadzorni pregledi se izvajajo v skladu s postopkom preverjanja iz Priloge II.

Člen 7

Merila uspešnosti

Okvirna merila uspešnosti za najboljše izdelke in tehnologije, ki so trenutno na voljo na trgu, so navedena v Prilogi III.

Člen 8

Pregled

Komisija to uredbo najkasneje 5 let po začetku njene veljavnosti pregleda v luči tehnološkega napredka in predstavi rezultate tega pregleda Posvetovalnemu forumu.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Točka 1 Priloge I začne veljati eno leto po datumu, navedenem v prvem odstavku.

Točka 2 Priloge I začne veljati tri leta po datumu, navedenem v prvem odstavku.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo

1.

Naprave SSTB, ki so na trgu, eno leto po začetku veljavnosti te uredbe ne presegajo naslednjih mejnih vrednosti porabe električne energije; naprave SSTB z vgrajenim trdim diskom in/ali drugo sprejemno enoto so iz te zahteve izvzete: 

Stanje pripravljenosti

Aktivno stanje

Enostavni TV-komunikator

1,00 W

5,00 W

Odobrena vrednost za funkcijo prikaza v stanju pripravljenosti

1,00 W

Odobrena vrednost za dekodiranje HD signalov

3,00 W

2.

Naprave SSTB, ki so na trgu, tri leta po začetku veljavnosti te uredbe ne presegajo naslednjih mejnih vrednosti porabe električne energije: 

Stanje pripravljenosti

Aktivno stanje

Enostavni TV-komunikator

0,50 W

5,00 W

Odobrena vrednost za funkcijo prikaza v stanju pripravljenosti

0,50 W

Odobrena vrednost za trdi disk

6,00 W

Odobrena vrednost za drugo sprejemno enoto

1,00 W

Odobrena vrednost za dekodiranje HD signalov

1,00 W

3.

Razpoložljivost stanja pripravljenosti

Leto dni po začetku veljavnosti te uredbe morajo naprave SSTB imeti možnost delovanja v stanju pripravljenosti.

4.

Avtomatski odklop napajanja

Eno leto po začetku veljavnosti tega izvedbenega ukrepa morajo biti naprave SSTB opremljene s funkcijo „avtomatskega odklopa napajanja“ ali s podobno funkcijo z naslednjimi značilnostmi:

 SSTB avtomatsko preklopi iz aktivnega stanja v stanje pripravljenosti po manj kot treh urah delovanja v aktivnem stanju, ki sledi zadnjemu posegu uporabnika in/ali spremembi kanala z opozorilnim sporočilom 2 minuti pred preklopom v stanje pripravljenosti,

 „funkcija avtomatskega odklopa napajanja“ bo nastavljena kot privzeta.

5.

Meritve

Poraba električne energije, navedena v točkah 1 in 2, se določi z zanesljivim, natančnim in ponovljivim postopkom merjenja, pri katerem je upoštevano splošno priznano stanje tehnike na tem področju.

▼M1 —————

▼B

6.

Informacije, ki jih zagotovijo proizvajalci za namene ocene skladnosti

Za namene ocene skladnosti v skladu s členom 5 tehnična dokumentacija obsega naslednje elemente:

(a)  za stanje pripravljenosti in aktivno stanje:

 podatki o porabi električne energije v W, zaokroženi na dve decimalni mesti, tudi podatki o porabi električne energije za različne dodatne funkcije in/ali komponente,

 uporabljena metoda merjenja,

 obdobje merjenja,

 opis, kako je bil način delovanja naprave izbran oziroma programiran,

 zaporedje dogodkov za dosego načina delovanja, v katerem naprava samodejno menjuje stanja,

 morebitne opombe v zvezi z delovanjem opreme;

(b)  preskusni parametri za meritve:

 temperatura okolice,

 preskusna napetost v V in frekvenca v Hz,

 celotno harmonsko popačenje sistema električnega napajanja,

 nihanje napetosti moči napajanja med preskusi,

 informacije in dokumentacija o instrumentih, konfiguraciji in vezjih, uporabljenih za električno testiranje,

 vhodni signali v RF (za digitalno prizemno radiodifuzijo) ali IF (za satelitsko radiodifuzijo),

 preskusni avdio/video signali, kot so opisani v prenosnem toku MPEG-2,

 nastavitev upravljalnih elementov.

Podatki o napajanju, potrebnem za periferne naprave (kot je aktivna prizemna antena, satelitski LNB (Low Noise Block) ali kakršen koli modem za sprejem kabelskih ali telekomskih programov), ki se napajajo prek TV-komunikatorja (STB) pri sprejemanju programov, ni potrebno vključiti v tehnično dokumentacijo.

7.

Informacije, ki jih zagotovijo proizvajalci za namene obveščanja potrošnikov

Proizvajalci zagotovijo, da so uporabniki naprav SSTB obveščeni o njihovi električni moči v W, zaokroženi na eno decimalno mesto, in sicer za stanje pripravljenosti in aktivno stanje naprav SSTB.

▼M1
PRILOGA II

Preverjanje skladnosti izdelka s strani organov za nadzor trga

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje parametrov, ki jih izmerijo organi držav članic, in jih proizvajalec ali uvoznik ne sme uporabljati kot dovoljena odstopanja pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji ali pri razlaganju teh vrednosti z namenom doseganja skladnosti ali sporočanja boljše učinkovitosti na kakršen koli način.

Organi držav članic pri preverjanju skladnosti modela izdelka z zahtevami iz te uredbe v skladu s členom 3(2) Direktive 2009/125/ES za zahteve iz te priloge uporabljajo naslednji postopek:

(1) Organi držav članic preverijo samo eno enoto modela.

(2) Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če:

(a) vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji v skladu s točko 2 Priloge IV k Direktivi 2009/125/ES (deklarirane vrednosti), po potrebi pa tudi vrednosti, uporabljene za izračun teh vrednosti, niso ugodnejše za proizvajalca ali uvoznika od rezultatov ustreznih meritev, izvedenih v skladu z odstavkom (g) točke 2, in

(b) deklarirane vrednosti izpolnjujejo vsakršne zahteve iz te uredbe, zahtevane informacije o izdelku, ki jih je objavil proizvajalec ali uvoznik, pa ne vsebujejo vrednosti, ki bi bile ugodnejše za proizvajalca ali uvoznika od deklariranih vrednosti, in

(c) so ugotovljene vrednosti (vrednosti ustreznih parametrov, kot se izmerijo pri preskušanju, in vrednosti, izračunane na podlagi teh meritev), ko organi držav članic preskušajo enoto modela, v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, kot so opredeljena v preglednici 1.

(3) Če rezultati iz točke 2(a) ali (b) niso doseženi, se šteje, da model ni skladen s to uredbo.

(4) Če rezultat iz točke 2(c) ni dosežen, organi držav članic izberejo tri dodatne enote istega modela za preskušanje.

(5) Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če je za te tri enote aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, opredeljenimi v preglednici 1.

(6) Če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se šteje, da model ni skladen s to uredbo.

(7) Organi držav članic predložijo vse ustrezne informacije organom drugih držav članic in Komisiji nemudoma po sprejetju sklepa o neskladnosti modela v skladu s točkama 3 in 6.

Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz Priloge I.

Organi držav članic uporabljajo samo dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v preglednici 1, in za zahteve iz te priloge samo postopek, opisan v točkah 1 do 7. Druga dovoljena odstopanja, kot so tista iz harmoniziranih standardov ali katere koli druge merilne metode, se ne uporabljajo.Preglednica 1

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Določbe Priloge I, točki 1 in 2, kot je ustrezno

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Za porabo električne energije, ki je večja od 1,00 W

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti za več kot 10 %.

Za porabo električne energije, ki znaša 1,00 W ali manj

Ugotovljena vrednost ne presega deklarirane vrednosti za več kot 0,10 W.

▼B
PRILOGA III

Merila uspešnosti

Za namene točke 2 dela 3 Priloge I k Direktivi 2005/32/ES so določena naslednja okvirna merila uspešnosti. Nanašajo se na najboljšo tehnologijo, ki je dostopna na datum sprejetja te uredbe:

SSTB brez kakršnih koli dodatnih zmogljivosti:

 aktivno stanje: 4,00 W,

 stanje pripravljenosti brez funkcije prikazovanja: 0,25 W,

 stanje izklopa: 0 W.

SSTB z vgrajenim trdim diskom:

 aktivno stanje: 10,00 W,

 stanje pripravljenosti brez funkcije prikazovanja: 0,25 W,

 stanje izklopa: 0 W.

Navedena merila uspešnosti so določena na podlagi naprave SSTB z osnovno konfiguracijo ter funkcijo „avtomatskega odklopa napajanja“ in stikala za fizični izklop.

Top