EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009L0005-20090220

Consolidated text: Direktiva Komisije 2009/5/ES z dne 30. januarja 2009 o spremembi Priloge III k Direktivi 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu (Besedilo velja za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/5/2009-02-20

2009L0005 — SL — 20.02.2009 — 000.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

DIREKTIVA KOMISIJE 2009/5/ES

z dne 30. januarja 2009

o spremembi Priloge III k Direktivi 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 029, 31.1.2009, p.45)


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 256, 29.9.2009, str. 38  (09/5)
▼B

DIREKTIVA KOMISIJE 2009/5/ES

z dne 30. januarja 2009

o spremembi Priloge III k Direktivi 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu

(Besedilo velja za EGP)KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS ( 1 ) ter zlasti člena 9(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2006/22/ES v Prilogi III vsebuje začetni seznam kršitev Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 ( 2 ) ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu ( 3 ).

(2)

Člen 9(3) Direktive 2006/22/ES zagotavlja možnost, da se Priloga prilagodi z namenom vzpostavitve smernic za skupni obseg kršitev, razdeljenih v kategorije. Kategorija za najhujše kršitve naj vključuje tiste, ki predstavljajo resno nevarnost smrti ali resnih telesnih poškodb.

(3)

Zagotovitev nadaljnjih smernic za kategorizacijo kršitev je pomemben korak k zagotavljanju pravne varnosti za podjetja in pravičnejše konkurence med podjetji.

(4)

Usklajena kategorizacija kršitev je zaželena tudi zaradi zagotovitve skupne osnove za sisteme ocenjevanja tveganja, ki jih morajo uvesti države članice v skladu s členom 9(1) Direktive 2006/22/ES. Na podlagi teh usklajenih kategorij bo lažje vključevati kršitve, ki jih stori voznik ali podjetje v državi članici, ki ni država članica, v kateri je bilo podjetje ustanovljeno.

(5)

Splošno pravilo je, da morajo biti kršitve kategorizirane glede na njihovo resnost in morebitne posledice za varnost v cestnem prometu ter sposobnost nadzorovanja, v kolikšni meri voznik in podjetje spoštujeta zakonodajo.

(6)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 18(1) Uredbe (EGS) št. 3821/85 –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:Člen 1

Priloga III k Direktivi 2006/22/ES se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.  Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. decembra 2009. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.  Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.
PRILOGA
„PRILOGA III

Kršitve

V skladu s členom 9(3) naslednja tabela vsebuje smernice za skupni obseg kršitev uredb (ES) št. 561/2006 in (EGS) št. 3821/85, razdeljene v kategorije glede na resnost.1.  Skupine kršitev Uredbe (ES) št. 561/2006

Št.

Pravna podlaga

Vrsta kršitve

Resnost kršitve (1)

ZRK

RK

MK

A

Posadka

 
 
 

A1

člen 5(1)

►C1  Neupoštevanje najnižje starosti sprevodnikov ◄

 

X

 

B

Čas vožnje

 
 
 

B1

člen 6(1)

Prekoračitev dnevnega časa vožnje 9 h, če podaljšanje na 10 h ni odobreno

9 h<…<10 h

 
 

X

B2

10 h<…<11 h

 

X

 

B3

11 h<…

X

 
 

B4

Prekoračitev podaljšanega dnevnega časa vožnje 10 h, če je podaljšanje odobreno

10 h<…<11 h

 
 

X

B5

11 h<…<12 h

 

X

 

B6

12 h<…

X

 
 

B7

člen 6(2)

Prekoračitev tedenskega časa vožnje

56 h<…<60 h

 
 

X

B8

60 h<…<70 h

 

X

 

B9

70 h<…

X

 
 

B10

člen 6(3)

Prekoračitev skupnega časa vožnje dveh zaporednih tednov

90 h<…<100 h

 
 

X

B11

100 h<…<112 h 30

 

X

 

B12

112 h 30<…

X

 
 

C

Odmori

 
 
 

C1

člen 7

Prekoračitev neprekinjenega časa vožnje

4 h 30<…<5 h

 
 

X

C2

5 h<…<6 h

 

X

 

C3

6 h<…

X

 
 

D

Čas počitka

 
 
 

D1

člen 8(2)

Nezadosten dnevni čas počitka, tj. manj kot 11 h, če skrajšani dnevni čas počitka ni odobren

10 h<…<11 h

 
 

X

D2

8 h 30<…<10 h

 

X

 

D3

…<8 h 30

X

 
 

D4

Nezadosten skrajšani dnevni čas počitka, tj. manj kot 9 h, če je skrajšanje odobreno

8 h<…<9 h

 
 

X

D5

7 h<…<8 h

 

X

 

D6

…<7 h

X

 
 

D7

Nezadosten deljeni dnevni čas počitka, tj. manj kot 3 h + 9 h

3 h+(8 h<…<9 h)

 
 

X

D8

3 h+(7 h<…<8 h)

 

X

 

D9

3 h+(…<7 h)

X

 
 

D10

člen 8(5)

Nezadosten dnevni čas počitka, tj. manj kot 9 h, v primeru vožnje z več vozniki

8 h<…<9 h

 
 

X

D11

7 h<…<8 h

 

X

 

D12

…<7 h

X

 
 

D13

člen 8(6)

Nezadosten skrajšani tedenski čas počitka, tj. manj kot 24 h

22 h<…<24 h

 
 

X

D14

20 h<…<22 h

 

X

 

D15

…<20 h

X

 
 

D16

Nezadosten tedenski čas počitka, tj. manj kot 45 h, če skrajšani tedenski čas počitka ni odobren

42 h<…<45 h

 
 

X

D17

36 h<…<42 h

 

X

 

D18

…<36 h

X

 
 

E

Vrste plačila

 
 
 

E1

člen 10(1)

Povezava med plačo in prevoženo razdaljo ali količino prevoženega blaga

X

 
 

(1)   ZRK = zelo resna kršitev / RK = resna kršitev / MK = manjša kršitev2.  Skupine kršitev Uredbe (EGS) št. 3821/85

Št.

Pravna podlaga

Vrsta kršitve

Resnost kršitve (1)

ZRK

RK

MK

F

Vgradnja tahografa

 
 
 

F1

člen 3(1)

Noben odobren tahograf ne vgrajen ne v uporabi

X

 
 

G

Uporaba tahografa, vozniške kartice ali tahografskega vložka

 
 
 

G1

člen 13

Nepravilno delovanje tahografa (na primer: tahograf ni primerno pregledan, umerjen in zapečaten)

X

 
 

G2

Neprimerna uporaba tahografa (uporaba neveljavne vozniške kartice, namerna zloraba itd.)

X

 
 

G3

člen 14(1)

V vozilu ni zadostnega števila tahografskih vložkov

 

X

 

G4

Tip tahografskega vložka ni odobren

 

X

 

G5

V vozilu ni dovolj papirja za izpise

 
 

X

G6

člen 14(2)

Podjetje ne hrani tahografskih vložkov, izpisov in posnetih podatkov

X

 
 

G7

člen 14(4)

Voznik je imetnik več kot le ene vozniške kartice

X

 
 

G8

člen 14(4)

Voznik uporablja vozniško kartico, ki ni njegova osebna veljavna kartica

X

 
 

G9

člen 14(4)

Uporaba poškodovane vozniške kartice ali kartice, ki je potekla

X

 
 

G10

člen 14(5)

Podatki, ki so zapisani in shranjeni v tahografu, niso na voljo najmanj 365 dni

X

 
 

G11

člen 15(1)

Uporaba umazanih ali poškodovanih tahografskih vložkov ali vozniških kartic, pri čemer so podatki berljivi

 
 

X

G12

Uporaba umazanih ali poškodovanih tahografskih vložkov ali vozniških kartic, pri čemer podatki niso berljivi

X

 
 

G13

Voznik v sedmih koledarskih dneh ni zaprosil za zamenjavo poškodovane, izgubljene ali ukradene kartice ali kartice, ki ne deluje pravilno

 

X

 

G14

člen 15(2)

Napačna uporaba tahografskega vložka/vozniške kartice

X

 
 

G15

Nedovoljen odvzem vložkov ali vozniške kartice, ki vpliva na zapis ustreznih podatkov

X

 
 

G16

Nedovoljen odvzem vložkov ali vozniške kartice, ki ne vpliva na zapis podatkov

 
 

X

G17

Tahografski vložek ali vozniška kartica se uporabljata daljše obdobje od tistega, za katerega sta namenjena, vendar so vsi podatki ohranjeni

 
 

X

G18

Tahografski vložek ali vozniška kartica se uporabljata daljše obdobje od tistega, za katerega sta namenjena in podatki niso ohranjeni

X

 
 

G19

Neuporaba ročnega vpisa, ko je to zahtevano

X

 
 

G20

Vstavitev napačnega vložka ali vozniške kartice v neustrezno režo (pri vožnji z več vozniki)

X

 
 

G21

člen 15(3)

Čas zapisa na vložku ne ustreza uradnemu času v državi registracije vozila

 

X

 

G22

Nepravilna uporaba preklopnih mehanizmov

X

 
 

H

Vpis podatkov

 
 
 

H1

člen 15(5)

Na tahografski vložek ni vpisan priimek

X

 
 

H2

Na tahografski vložek ni vpisano ime

X

 
 

H3

Na tahografski vložek ni vpisan datum začetka in prenehanja uporabe

 

X

 

H4

Na tahografski vložek ni vpisan kraj začetka in prenehanja uporabe

 
 

X

H5

Na tahografski vložek ni vpisana registrska številka

 
 

X

H6

Na tahografski vložek ni vpisano stanje kilometrskega števca (začetek)

 

X

 

H7

Na tahografski vložek ni vpisano stanje kilometrskega števca (konec)

 
 

X

H8

Na tahografski vložek ni vpisan čas zamenjave vozila

 
 

X

H9

člen 15(5a)

V tahograf ni vnesena oznaka države

 
 

X

I

Predložitev podatkov

 
 
 

I1

člen 15(7)

Zavrnitev pregleda

X

 
 

I2

člen 15(7)

Voznik ni zmožen predložiti zapisov za tekoči dan

X

 
 

I3

Voznik ni zmožen predložiti zapisov za predhodnih 28 dni

X

 
 

I4

Voznik ni zmožen predložiti zapisov vozniške kartice, če jo ima

X

 
 

I5

►C1  Voznik ni zmožen predložiti ročnih zapisov in izpisov, izdelanih v tekočem dnevu in predhodnih 28 dneh ◄

X

 
 

I6

Voznik ni zmožen predložiti vozniške kartice

X

 
 

I7

►C1  Voznik ni zmožen predložiti izpisov, izdelanih v tekočem dnevu in predhodnih 28 dneh ◄

X

 
 

J

Goljufije

 
 
 

J1

člen 15(8)

Ponareditev, zatajitev ali uničenje podatkov, ki so zapisani na tahografskih vložkih oz. shranjeni v tahografu ali na vozniški kartici, ali tahografskih izpisov

X

 
 

J2

Zloraba tahografa, tahografskega vložka ali vozniške kartice, ki bi lahko imela za posledico ponarejanje podatkov in/ali izpisanih informacij

X

 
 

J3

Na vozilu je naprava, ki bi jo bilo mogoče uporabiti za ponarejanje podatkov in/ali izpisanih informacij (prekinjevalec, žica itd.)

X

 
 

K

Okvara vozila

 
 
 

K1

člen 16(1)

Popravilo ni bilo opravljeno pri pooblaščenem serviserju ali v pooblaščeni servisni delavnici

X

 
 

K2

Popravilo ni bilo opravljeno na poti

 

X

 

L

Ročni vpis podatkov na izpise

 
 
 

L1

člen 16(2)

Voznik ni označil vseh informacij za časovna obdobja, ki jih tahograf, medtem ko je bil okvarjen ali ni pravilno deloval, ni več pravilno zapisal

X

 
 

L2

Na začasnem vložku ni označene številke vozniške kartice in/ali imena in/ali številke vozniškega dovoljenja

X

 
 

L3

Na začasnem vložku ni podpisa

 

X

 

L4

člen 16(3)

Izguba ali kraja vozniške kartice ni uradno sporočena pristojnim organom države članice, v kateri je do tatvine prišlo

X

 
 

(1)   ZRK = zelo resna kršitev / RK = resna kršitev / MK = manjša kršitev“( 1 ) UL L 102, 11.4.2006, str. 35.

( 2 ) UL L 102, 11.4.2006, str. 1.

( 3 ) UL L 370, 31.12.1985, str. 8.

Top