EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R1295-20151116

Consolidated text: Uredba Komisije (ES) št. 1295/2008 z dne 18. decembra 2008 o uvažanju hmelja iz tretjih držav (Kodificirana različica)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1295/2015-11-16

2008R1295 — SL — 16.11.2015 — 005.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1295/2008

z dne 18. decembra 2008

o uvažanju hmelja iz tretjih držav

(Kodificirana različica)

(UL L 340 19.12.2008, str. 45)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 267/2009 z dne 1. aprila 2009

  L 90

3

2.4.2009

 M2

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 117/2012 z dne 10. februarja 2012

  L 38

33

11.2.2012

►M3

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 631/2012 z dne 12. julija 2012

  L 182

27

13.7.2012

►M4

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 519/2013 z dne 21. februarja 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M5

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2000 z dne 9. novembra 2015

  L 292

4

10.11.2015
▼B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1295/2008

z dne 18. decembra 2008

o uvažanju hmelja iz tretjih držav

(Kodificirana različica)KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode ( Uredba o enotni SUT ) ( 1 ), in zlasti členov 192(2) in 195(2) v zvezi s členom 4 Uredbe;

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 3076/78 z dne 21. decembra 1978 o uvažanju hmelja iz držav nečlanic ( 2 ) in Uredba Komisije (EGS) št. 3077/78 z dne 21. decembra 1978 o enakovrednosti spričeval, ki spremljajo hmelj, uvožen iz držav nečlanic, s certifikati Skupnosti ( 3 ) sta bili večkrat ( 4 ) bistveno spremenjeni. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeni uredbi kodificirati ter združiti v enotno besedilo.

(2)

Člen 158(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da je mogoče hmelj in hmeljne proizvode iz držav nečlanic uvoziti samo, če so njihovi standardi kakovosti vsaj enakovredni tistim, ki so bili sprejeti za podobne proizvode, pridelane v Skupnosti, ali njihove derivate. Odstavek 2 navedenega člena določa, da bodo ti proizvodi obravnavani, kot da so po navedenih standardih, če jih spremlja spričevalo, ki so ga izdali organi države porekla in je priznano kot enakovredno certifikatu, zahtevanem za trženje hmelja in hmeljnih proizvodov s poreklom v Skupnosti.

(3)

Uredba Sveta (ES) št. 1850/2006 z dne 14. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov ( 5 ) določa zelo stroge zahteve trženja za hmeljne proizvode in zlasti za mešanice. Trenutno ni učinkovite metode za preverjanje izpolnjevanja teh zahtev na mejah. Edina mogoča zamenjava za tak pregled je obveza držav izvoznic, da bodo izpolnjevale zahteve Skupnosti za trženje za te proizvode; ker je zato treba zahtevati, da te proizvode spremlja spričevalo, kot je opredeljeno v členu 158(2) Uredbe (EGS) št. 1234/2007.

(4)

Za zagotovitev spoštovanja pravil Skupnosti o certificiranju hmelja bi morale države članice opravljati preglede, s katerimi bi preverile, ali je uvoženi hmelj v skladu z minimalnimi zahtevami trženja, določenimi z Uredbo (ES) št. 1850/2006.

(5)

Nekatere tretje države so se obvezale, da bodo izpolnjevale zahteve, predpisane za trženje hmelja in hmeljnih proizvodov, ter so določene agencije pooblastile za izdajo spričeval o enakovrednosti. Zato bi bilo treba ta spričevala priznati kot enakovredna certifikatom Skupnosti in v njih zajete proizvode sprejeti v prost pretok.

(6)

Ustrezne organizacije v tretjih državah so odgovorne, da so informacije, vsebovane v Prilogi I, tekoče urejene, ter za vzdrževanje tesnega sodelovanja s Komisijo s sporočanjem ustreznih informacij.

(7)

Za lažji nadzor pristojnih organov držav članic je bistveno, da se predpiše obliko in, kjer je treba, vsebino spričevala ter pravila za njegovo uporabo.

(8)

Da bi upoštevali trgovsko prakso, je treba pristojne organe pooblastiti, da kadar je pošiljka razdeljena pod nadzorom pripravijo izvleček iz spričevala za vsako novo pošiljko, ki izhaja iz razdelitve.

(9)

Po analogiji s sistemom za certificiranje Skupnosti bi morali biti določeni proizvodi zaradi svoje uporabe oproščeni predložitve spričeval, predvidenih v tej uredbi.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem upravljalnega odbora skupne ureditve kmetijskih trgov —

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:Člen 1

1.  Vstop v prost pretok Skupnosti proizvodov, navedenih v členu 1(f) Uredbe (ES) št. 1234/2007, iz držav nečlanic, je pogojen s predložitvijo dokazila, da so izpolnjene zahteve, opredeljene v členu 158(1) navedene uredbe.

2.  Dokaz, iz člena 1(1) te uredbe, se dostavi s predložitvijo spričevala, predvidenega v členu 158(2) uredbe (ES) št. 1234/2007 v nadaljevanju „spričevalo o enakovrednosti“.

Člen 2

V tej uredbi „pošiljka“ pomeni količino proizvoda z enakimi lastnostmi, ki jo pošilja isti pošiljatelj istemu prejemniku istočasno.

Člen 3

Spričevala, ki spremljajo hmelj in hmeljne proizvode, uvožene iz držav nečlanic, in so jih izdale pooblaščene agencije, ki jih je potrdila izvorna tretja država, navedene v Prilogi I, se priznajo kot spričevala o enakovrednosti.

Priloga I se popravi na podlagi informacij, ki jih sporočijo ustrezne države nečlanice.

Člen 4

1.  Spričevalo o enakovrednosti se izdela za vsako pošiljko in ga sestavlja izvirnik in dve kopiji, sestavljeni na obrazcu, ki ustreza vzorcu, določenem v Prilogi II k tej uredbi in v skladu z navodili iz Priloge IV k tej uredbi.

2.  Spričevalo o enakovrednosti bo veljavno samo, če je pravilno izpolnjeno in so ga overili organi iz Priloge I.

3.  Pravilno overjeno spričevalo je tisto, ki prikazuje kraj in datum izdaje, je podpisano in nosi žig organa, ki ga je izdal.

Člen 5

1.  Vsaka enota embalaže, zajeta v spričevalu o enakovrednosti, vsebuje naslednje podatke v enem od uradnih jezikov Skupnosti:

(a) opis proizvoda;

(b) sorta ali sorte;

(c) država porekla;

(d) oznake in številke iz oddelka 9 spričevala o enakovrednosti ali izvlečka.

2.  Podatki iz odstavka 1 naj bodo v čitljivih, neizbrisnih znakih enotne velikosti na zunanjem delu embalaže.

Člen 6

1.  Če je pošiljka, zajeta v spričevalu o enakovrednosti, razdeljena in ponovno odposlana preden je dana v prost pretok, se sestavi izvleček spričevala za vsako novo pošiljko, ki izhaja iz take razdelitve.

Spričevalo se nadomesti s potrebnim številom izvlečkov spričevala.

Vsak izvleček sestavi zadevna stranka v enem izvirniku in dveh kopijah na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz Priloge III ter v skladu z določbami iz Priloge IV.

2.  Carinski organi skladno s tem odobrijo izvirnik in dve kopiji spričevala o enakovrednosti ter sopodpišejo izvirnik in dve kopiji vsakega izvlečka.

Izvirnik spričevala o enakovrednosti zadržijo, dve kopiji pošljejo pristojnemu organu iz člena 21 Uredbe (ES) št. 1850/2006, ter izvirnik in dve kopiji vsakega izvlečka vrnejo zadevni osebi.

Člen 7

Po zaključku carinskih formalnosti, ki se zahtevajo za vstop v pretok Skupnosti proizvoda, na katerega se nanaša spričevalo o enakovrednosti ali izvleček, se izvirnik in dve kopiji predata carinskim organom, ki jih sopodpišejo ter obdržijo izvirnik. Eno kopijo carinski organi posredujejo pristojnemu organu iz člena 21 Uredbe (ES) št. 1850/2006, države članice, v kateri proizvod vstopa v prost pretok. Drugo kopijo se vrne uvozniku, ki jo mora hraniti vsaj tri leta.

Člen 8

Če se pošiljka ponovno proda ali razdeli, potem ko je bila dana v prosti pretok, mora proizvod spremljati račun ali drug komercialni dokument, ki ga sestavi prodajalec z navedbo referenčne številke spričevala o enakovrednosti ali izvlečka, skupaj z imenom organa, ki jih je izdal.

Na komercialnem dokumentu ali računu morajo biti navedene tudi naslednje prepisane informacije iz spričevala o enakovrednosti ali izvlečka:

(a) za hmelj:

(i) opis proizvoda;

(ii) bruto masa;

(iii) območje proizvodnje;

(iv) leto spravila pridelka;

(v) sorta;

(vi) država porekla;

(vii) označbe in identifikacijske številke, navedene v oddelku 9 spričevala;

(b) za proizvode, izdelane iz hmelja, poleg podatkov iz točke (a), kraj in datum predelave.

Člen 9

1.  Države članice redno opravljajo naključne preglede, da bi preverile, ali hmelj, uvožen v skladu s členom 158 Uredbe (ES) št. 1234/2007, izpolnjuje minimalne zahteve trženja, določene v Prilogi I k uredbi (ES) št. 1850/2006.

2.  Države članice vsako leto do 30. junija poročajo Komisiji o pogostosti, vrsti in rezultatih pregledov, ki so bili opravljeni v letu pred tem datumom. Pregledi naj zajemajo vsaj 5 % števila pošiljk hmelja, za katere se pričakuje uvoz iz tretje države v določeno državo članico v tem letu.

3.  Če pristojni organi držav članic ugotovijo, da pregledani vzorci ne ustrezajo minimalnim zahtevam trženja iz odstavka 1, se ustreznih pošiljk ne sme tržiti v Skupnosti.

4.  Če država članica odkrije, da značilnosti proizvoda niso v skladu s podrobnostmi, navedenimi v spričevalu o enakovrednosti, ki spremlja proizvod, o tem obvesti Komisijo.

V skladu s postopkom iz člena 195 (2) Uredbe (ES) št. 1234/2007, je mogoče sprejeti sklep o umiku organizacije, ki je izdala spričevalo o enakovrednosti za te proizvode, iz seznama iz Priloge I te uredbe.

▼M5

5.  Uradna obvestila iz odstavkov 2 in 4 se pošljejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 ( 6 ).

▼B

Člen 10

Za naslednji hmelj in hmeljne proizvode se z odstopanjem od te uredbe za sprostitev v prost pretok ne zahteva niti predložitve spričevala iz člena 1(2), niti izpolnjevanja določb člena 5, če masa za posamezno embalažo ne presega 1 kilogram v primeru hmelja v storžkih in hmelja v prahu ter 300 gramov v primeru hmeljnih ekstraktov:

(a) zavojčki za prodajo posameznikom za njihovo lastno uporabo;

(b) za znanstvene in tehnične poskuse;

(c) za sejme, zajete v posebnih carinskih ureditvah za sejme.

Na embalaži se morajo pojaviti opis, masa in končna uporaba proizvoda.

Člen 11

Uredba (EGS) št. 3076/78 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo, se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi VI.

Člen 12

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M3
PRILOGA IAGENCIJE, POOBLAŠČENE ZA IZDAJO SPRIČEVAL ZA

hmelj v storžkih oznaka KN: ex  12 10

hmelj v prahu oznaka KN: ex  12 10

hmeljne sokove in ekstrakte oznaka KN: 1302 13 00

Država porekla

Pooblaščene agencije

Naslov

Oznaka

Telefon

Telefaks

E-naslov (neobvezno)

(AR) Argentina

Coordinación Regional Temática de Protección Vegetal (CRTPV).

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

Centro Regional Patagonia Norte

Calle 9 de Julio 933.General Roca, Provincia de Río Negro,Cod 8334

(54-298)

44 28 594

44 32 190

44 28 594

44 32 190

groca@senasa.gov.ar

cpaulovich@senasa.gov.ar

jesparza@senasa.gov.ar

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

Av. Pasco Colon 367Ciudad Aut. de Buenos Aires,C1063ACD

(54-11)

41 21 50 00

41 21 50 00

webmaster@senasa.gob.ar

cdei@senasa.gob.ar

(AU) Avstralija

Quarantine Tasmania

Quarantine Centre

163-169 Main Road,Moonah, 7009Tasmania,Australia

(61-3)

62 33 33 52

62 34 67 85

 

(CA) Kanada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,Camelot DriveNapean, Ontario,K1A OY9

(1-613)

952 80 00

991 56 12

 

(CH) Švica

Labor Veritas

Engimattstrasse 11Postfach 353CH-8027 Zürich

(41-44)

283 29 30

201 42 49

admin@laborveritas.ch

(CN) Kitajska

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road,Hexi DistrictTianjin 300201

(86-22)

28 13 40 78

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun2nd Avenue, TEDATianjin 300457

(86-22)

662 98-343

662 98-245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street,Saihan District, Huhhot CityInner Mongolia 010020

(86-471)

434-1943

434-2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu RoadUrumqi CityXinjiang 830063

(86-991)

464-0057

464-0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

(NZ) Nova Zelandija

Ministry of Agriculture and Forestry

P.O. Box 2526Wellington 6140

(64-4)

894-0100

894 0720

 

▼M4 —————

▼M3

(RS) Srbija

Institut za ratarstvo i povrtarstvo/

Institute of Field and Vegetable Crops

21000 Novi SadMaksima Gorkog 30.

(381-21)

780 365

Centrala:

4898 100

780 198

institut@ifvcns.ns.ac.rs

(UA) Ukrajina

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27262028 Zhitomir

(380)

37 21 11

36 73 31

 

(US) Združene države

Washington Department of Agriculture

State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106Yakima, WA 98902

(1-509)

225 76 26

454 76 99

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary RoadP.O. Box 790Boise, ID 83701

(1-208)

332 86 20

334 22 83

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NESalem, OR 97310-2532

(1-503)

986 46 20

986 47 37

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview RoadSacramento, CA 95832

(1-916)

445 00 29 ou 262 14 34

262 15 72

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito ParkwayPortland, OR 97209-2818

(1-503)

326 78 87

326 78 96

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador DriveKansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 04 01

891 04 78

 

(ZA) Južna Afrika

CSIR Food Science and Technology

PO Box 3950001 Pretoria

(27-12)

841 31 72

841 35 94

 

(ZW) Zimbabve

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,Northridge ParkBorrowdale,P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 20 17, 88 20 21, 88 55 11

88 20 20

info@saz.org.zw

saz.org.zw

▼B
PRILOGA II

OBRAZEC ZA SPRIČEVALO O ENAKOVREDNOSTI

image
PRILOGA III

OBRAZEC ZA IZVLEČEK IZ SPRIČEVALA

image
PRILOGA IV

PRAVILA ZA OBRAZCE IZ ČLENA 4 IN 6

I.   PAPIR

Uporablja se bel papir teže vsaj 40 g/m2.

II.   VELIKOST

Velikost je 210 × 297 mm.

III.   JEZIKI

A. Spričevalo o enakovrednosti mora biti natisnjeno v enem od uradnih jezikov Skupnosti; lahko je natisnjeno tudi v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov države izdajateljice.

B. Izvleček spričevala o enakovrednosti je natisnjen v enem od uradnih jezikov Skupnosti, ki ga določijo odgovorni organi države članice izdajateljice.

IV.   IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV

A. Obrazce se izpolnjuje s pisalnim strojem ali ročno; v tem primeru morajo biti izpolnjeni čitljivo s črnilom in s tiskanimi črkami.

B. Vsak obrazec se individualizira s številko, ki jo dodeli organ izdajatelj, ta številka je enaka za izvirnik in njegovi dve kopiji.

C. V primeru spričevala o enakovrednosti in njegovih izvlečkov:

1. oddelek 5 se ne izpolnjuje za hmeljne proizvode, narejene in mešanic hmelja;

2. oddelka 7 in 8 se izpolni za vse proizvode, izdelane iz hmelja;

3. opis proizvodov je eden od naslednjih:

(a) „nepripravljeni hmelj“ tj. hmelj, ki je bil samo predhodno sušen in pakiran;

(b) „pripravljeni hmelj“ tj. hmelj, ki je opravil končno sušenje in končno pakiranje;

(c) „hmelj v prahu“ (ki vključuje hmeljne pelete in obogateni hmelj v prahu);

(d) „izomeriziran hmeljni ekstrakt“ tj. ekstrakt, v katerem so bile alfa kisline skoraj povsem izomerizirane;

(e) „hmeljni ekstrakti“; tj. drugi ekstrakti, razen izomeriziranega hmeljnega ekstrakta;

(f) „mešani hmeljni proizvodi“ t. j. mešanica proizvodov iz točk (c), (d) in (e), razen hmelja;

4. opisu „nepripravljeni hmelj“ ali „pripravljeni hmelj“ sledi beseda „neosemenjen“, če je vsebnost semena manjša od 2 % mase hmelja, in „osemenjen“ v drugih primerih;

5. v primerih, ko se proizvodi iz hmelja pridobijo iz hmelja različnih sort in/ali različnih območij proizvodnje, se te različne sorte in/ali območja proizvodnje navedejo v oddelku 9, sledi jim odstotek mase vsake sorte iz vsakega proizvodnega območja, ki sestavlja mešanico.
PRILOGA VRazveljavljena uredba s seznamom njenih zaporednih sprememb

Uredba Komisije (EGS) št. 3076/78

(UL L 367, 28.12.1978, str. 17)

 

Uredba Komisije (EGS) št. 1465/79

(UL L 177, 14.7.1979, str. 35)

Samo člen 2 ter, kar zadeva sklice na Uredbo Komisije (EGS) št 3076/78 v členu 3

Uredba Komisije (EGS) št. 4060/88

(UL L 356, 24.12.1988, str. 42)

Samo člen 1

Uredba Komisije (EGS) št. 2264/91

(UL L 208, 30.7.1991, str. 20)

 

Uredba Komisije (EGS) št. 2940/92

(UL L 294, 10.10.1992, str. 8)

 

Uredba Komisije (EGS) št. 717/93

(UL L 74, 27.3.1993, str. 45)

 

Uredba Komisije (EGS) št. 2918/93

(UL L 264, 23.10.1993, str. 37)

 

Uredba Komisije (EGS) št. 3077/78

(UL L 367, 28.12.1978, str. 28)

 

Uredba Komisije (EGS) št. 673/79

(UL L 85, 5.4.1979, str. 25)

 

Uredba Komisije (EGS) št. 1105/79

(UL L 138, 6.6.1979, str. 9)

 

Uredba Komisije (EGS) št. 1466/79

(UL L 177, 14.7.1979, str. 37)

 

Uredba Komisije (EGS) št. 3042/79

(UL L 343, 31.12.1979, str. 5)

 

Uredba Komisije (EGS) št. 3093/81

(UL L 310, 30.10.1981, str. 17)

 

Uredba Komisije (EGS) št. 541/85

(UL L 62, 1.3.1985, str. 57)

 

Uredba Komisije (EGS) št. 3261/85

(UL L 311, 22.11.1985, str. 20)

 

Uredba Komisije (EGS) št. 3589/85

(UL L 343, 20.12.1985, str. 19)

Samo člen 1(2)

Uredba Komisije (EGS) št. 1835/87

(UL L 174, 1.7.1987, str. 14)

 

Uredba Komisije (EGS) št. 3975/88

(UL L 351, 21.12.1988, str. 23)

 

Uredba Komisije (EGS) št. 4060/88

(UL L 356, 24.12.1988, str. 42)

Samo člen 2

Uredba Komisije (EGS) št. 2835/90

(UL L 268, 29.9.1990, str. 88)

 

Uredba Komisije (EGS) št. 2238/91

(UL L 204, 27.7.1991, str. 13)

 

Uredba Komisije (EGS) št. 2915/93

(UL L 264, 23.10.1993, str. 29)

 

Uredba Komisije (ES) št. 812/94

(UL L 94, 13.4.1994, str. 4)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1757/94

(UL L 183, 19.7.1994, str. 11)

 

Uredba Komisije (ES) št. 201/95

(UL L 24, 1.2.1995, str. 121)

 

Uredba Komisije (ES) št. 972/95

(UL L 97, 29.4.1995, str. 62)

 

Uredba Komisije (ES) št. 2132/95

(UL L 214, 8.9.1995, str. 7)

 

Uredba Komisije (ES) št. 539/98

(UL L 70, 10.3.1998, str. 3)

 

Uredba Komisije (ES) št. 81/2005

(UL L 16, 20.1.2005, str. 52)

 

Uredba Komisije (ES) št. 495/2007

(UL L 117, 5.5.2007, str. 6)

 
PRILOGA VIKorelacijska tabela

Uredba Komisije (EGS) št. 3076/78

Uredba Komisije (EGS) št. 3077/78

Ta Uredba

Člen 1(1) in (2)

 

Člen 1(1) in (2)

Člen 1(3)

 

Člen 2

 

Člen 1, prva poved

Člen 3, prvi pododstavek

 

Člen 1, druga poved

Člen 3, drugi pododstavek

Člen 2

 

Člen 4

Člen 3(1), uvodna poved

 

Člen 5(1), uvodna poved

Člen 3(1), od prve do četrte alinee

 

Člen 5(1), točke (a) do (d)

Člen 3(2)

 

Člen 5(2)

Člen 4

 

Člen 5(1), prva poved

 

Člen 6(1), prvi pododstavek

Člen 5(1), druga poved

 

Člen 6(1), drugi pododstavek

Člen 5(1), tretja poved

 

Člen 6(1), tretji pododstavek

Člen 5(2), prva poved

 

Člen 6(2), prvi pododstavek

Člen 5(2), druga poved

 

Člen 6(2), drugi pododstavek

Člen 6

 

Člen 7

Člen 7, prvi pododstavek, prva poved

 

Člen 8, prvi pododstavek

Člen 7, prvi pododstavek, druga poved in točka 1

 

Člen 8, drugi pododstavek, uvodna poved

Člen 7, točka 1(a), uvodne besede

 

Člen 8, drugi pododstavek, točka (a), uvodne besede

Člen 7, točka 1(a), prva alinea

 

Člen 8, drugi pododstavek, točka (a)(i)

Člen 7, točka 1(a), druga alinea

 

Člen 8, drugi pododstavek, točka (a)(ii)

Člen 7, točka 1(a), tretja alinea

 

Člen 8, drugi pododstavek, točka (a)(iii)

Člen 7, točka 1(a), četrta alinea

 

Člen 8, drugi pododstavek, točka (a)(iv)

Člen 7, točka 1(a), peta alinea

 

Člen 8, drugi pododstavek, točka (a)(v)

Člen 7, točka 1(a), šesta alinea

 

Člen 8, drugi pododstavek, točka (a)(vi)

Člen 7, točka 1(a), sedma alinea

 

Člen 8, drugi pododstavek, točka (a)(vii)

Člen 7, točka 1(b)

 

Člen 8, drugi pododstavek, točka (b)

Člen 7, točka (2)

 

Člen 7a, prvi pododstavek, prva poved

 

Člen 9, odstavek 1

Člen 7a, prvi pododstavek, druga in tretja poved

 

Člen 9, odstavek 2

Člen 7a, drugi pododstavek

 

Člen 9, odstavek 3

Člen 7a, tretji pododstavek, prva poved

 

Člen 9, odstavek 4, prvi pododstavek

Člen 7a, tretji pododstavek, druga poved

 

Člen 9, odstavek 4, drugi pododstavek

Člen 8

 

Člen 10

Člen 9

 

Člen 10

 

Člen 11

Člen 12

 

Priloga

Priloga I

Priloga I

 

Priloga II

Priloga II

 

Priloga III

Priloga III

 

Priloga IV

 

Priloga IV

Priloga V

Priloga VI( 1 ) UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

( 2 ) UL L 367, 28.12.1978, str. 17.

( 3 ) UL L 367, 28.12.1978, str. 28.

( 4 ) Glej Prilogo V.

( 5 ) UL L 355, 15.12.2006, str. 72.

( 6 ) Uredba Komisije (ES) št. 792/2009 z dne 31. avgusta 2009 o določitvi podrobnih pravil za pošiljanje informacij in dokumentov držav članic Komisiji pri izvajanju skupnih tržnih ureditev, sheme neposrednih plačil, promocije kmetijskih proizvodov in shem, ki veljajo za najbolj oddaljene regije in manjše egejske otoke (UL L 228, 1.9.2009, str. 3).

Top