EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R1165-20140110

Consolidated text: Uredba (ES) št. 1165/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o statistiki živinoreje in mesa ter razveljavitvi direktiv Sveta 93/23/EGS, 93/24/EGS in 93/25/EGS (Besedilo velja za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1165/2014-01-10

2008R1165 — SL — 10.01.2014 — 001.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA (ES) št. 1165/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 19. novembra 2008

o statistiki živinoreje in mesa ter razveljavitvi direktiv Sveta 93/23/EGS, 93/24/EGS in 93/25/EGS

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 321, 1.12.2008, p.1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

UREDBA (EU) št. 1350/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. decembra 2013

  L 351

1

21.12.2013
▼B

UREDBA (ES) št. 1165/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 19. novembra 2008

o statistiki živinoreje in mesa ter razveljavitvi direktiv Sveta 93/23/EGS, 93/24/EGS in 93/25/EGS

(Besedilo velja za EGP)EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 285(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe ( 1 ),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 93/23/EGS z dne 1. junija 1993 o statističnih raziskovanjih, ki se izvajajo v prašičereji ( 2 ), Direktiva Sveta 93/24/EGS z dne 1. junija 1993 o statističnih raziskovanjih, ki se izvajajo v govedoreji ( 3 ), in Direktiva Sveta 93/25/EGS z dne 1. junija 1993 o statističnih raziskovanjih o staležu ovac in koz ( 4 ) so bile večkrat spremenjene. Ker so sedaj potrebne nadaljnje spremembe in poenostavitve, bi bilo treba te akte zaradi jasnosti nadomestiti z enim samim aktom.

(2)

Da bi zagotovili ustrezno izvajanja skupne kmetijske politike, zlasti ko gre za trge, govejega, telečjega, prašičjega, ovčjega, kozjega in perutninskega mesa, potrebuje Komisija redne podatke o trendih v živinoreji in prireji mesa.

(3)

Uredba Sveta (EGS) št. 571/88 z dne 29. februarja 1988 o organizaciji statističnih raziskovanj Skupnosti o strukturi kmetijskih gospodarstev ( 5 ) določa program raziskovanj Skupnosti za pripravo statistik o strukturi kmetijskih gospodarstev do leta 2007.

(4)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) ( 6 ) bi morali biti vsi statistični podatki, ki jih države članice pošiljajo Komisiji in so razvrščeni po teritorialnih enotah, razvrščeni glede na klasifikacijo NUTS. Posledično bi morale biti teritorialne enote opredeljene v skladu s klasifikacijo NUTS, da bi vzpostavili primerljive regionalne statistične podatke.

(5)

Da bi omejili obremenitve za države članice, zahteve po regionalnih podatkih ne bi smele presegati zahtev, določenih v predhodnih zakonodajnih aktih (razen če medtem niso nastale nove regionalne ravni), regionalni podatki pa bi morali biti neobvezni, če je raven regionalne živinoreje pod določenimi mejnimi vrednostmi.

(6)

Da bi olajšali izvajanje te uredbe, je potrebno tesno sodelovanje med državami članicami in Komisijo, kar je mogoče doseči zlasti s pomočjo Stalnega odbora za kmetijsko statistiko, ustanovljenega s Sklepom Sveta 72/279/EGS ( 7 ).

(7)

Da bi zagotovili nemoten prehod z ureditve, veljavne v skladu z direktivami 93/23/EGS, 93/24/EGS in 93/25/EGS, bi morala ta uredba omogočiti, da se državam članicam, v katerih bi uporaba te uredbe v nacionalnih statističnih sistemih zahtevala večje prilagoditve in bi verjetno povzročila resne težave v praksi, odobri prehodno obdobje do enega leta, za ovce in koze pa do dveh let.

(8)

Ukrepi za pripravo statističnih podatkov, predvideni s to uredbo, so potrebni za izvajanje dejavnosti Skupnosti. Ker cilja te uredbe, in sicer vzpostavitve skupnega pravnega okvira za sistematično pripravo statističnih podatkov Skupnosti o živinoreji in mesu v državah članicah, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ga lažje doseže Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenega cilja.

(9)

V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti ( 8 ), ki določa referenčni okvir za določbe te uredbe, mora biti zbiranje statističnih podatkov skladno z načeli nepristranskosti, predvsem objektivnosti in znanstvene neodvisnosti, ter načeli preglednosti, zanesljivosti, relevantnosti, stroškovne učinkovitosti in statistične zaupnosti.

(10)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil ( 9 ).

(11)

Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za spreminjanje prilog I, II, IV in V. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(12)

Direktive 93/23/EGS, 93/24/EGS in 93/25/EGS bi morale zato biti razveljavljene.

(13)

Opravljena so bila posvetovanja s Stalnim odborom za kmetijsko statistiko –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:Člen 1

Predmet urejanja

Cilj te uredbe je vzpostaviti skupni pravni okvir za sistematično pripravo statističnih podatkov Skupnosti o živinoreji in prireji mesa, zlasti:

(a) statističnih podatkov o staležu goved, prašičev, ovac in koz;

(b) statističnih podatkov o zakolu goved, prašičev, ovac, koz in perutnine; in

(c) napovedi za prirejo govejega, telečjega, prašičjega, ovčjega in kozjega mesa.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. „kmetijsko gospodarstvo“ pomeni kmetijsko gospodarstvo, kakor je opredeljeno v členu 2(a) Uredbe (ES) 1166/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o raziskovanjih o strukturi kmetijskih gospodarstev in raziskovanju o metodah kmetijske proizvodnje ( 10 );

2. „vzorčno raziskovanje“ pomeni vzorčno raziskovanje, kakor je opredeljeno v členu 2(c) Uredbe (ES) 1166/2008;

3. izraz „govedo“ pomeni domače živali vrst Bos taurus in Bubalus bubalis, vključno s hibridi kot je Beefalo;

4. izraz „prašič“ pomeni domače živali vrste Sus scrofa domestica;

5. izraz „ovca“ pomeni domače živali vrste Ovis aries;

6. izraz „koza“ pomeni domače živali podvrste Capra aegagrus hircus;

7. izraz „perutnina“ pomeni domače ptice vrste Gallus gallus (piščanci), Meleagris spp. (purani), Anas spp. in Cairina moschata (race) in Anser anser dom. (gosi). Vključuje tudi domače ptice vrst Coturnix spp. (prepelice), Phasianus spp. (fazani), Numida meleagris dom. (pegatke), Columbidae spp. (golobi) in Struthio camelus (noji). Ne vključuje pa ptic, rejenih v zaprtih prostorih za namene lova in ne za prirejo mesa;

8. izraz „klavnica“ pomeni uradno registriran in odobren obrat, ki se uporablja za zakol in obdelavo živali, katerih meso je namenjeno za prehrano ljudi.

Druge opredelitve pojmov za namene te uredbe so določene v Prilogi I.ODDELEK I

STATISTIČNI PODATKI ZA ŽIVINOREJO

Člen 3

Zajetje

1.  Vsaka država članica pripravi statistične podatke o številu goved, prašičev, ovac in koz na kmetijskih gospodarstvih na svojem ozemlju.

2.  Države članice, ki izvajajo vzorčna raziskovanja, zajamejo dovolj kmetijskih gospodarstev, da se prikaže vsaj 95 % celotne populacije, kakor je bila ugotovljena z zadnjim statističnim raziskovanjem o strukturi kmetijskih gospodarstev.

Člen 4

Pogostnost in referenčno obdobje

1.  Statistični podatki o staležu goved se pripravijo dvakrat na leto, s sklicevanjem na določen dan v mesecu maju/juniju in določen dan v mesecu novembru/decembru. Države članice, katerih populacija goved šteje manj kot 1 500 000 glav, lahko te statistične podatke pripravijo samo enkrat na leto, s sklicevanjem na določen dan v mesecu novembru/decembru.

2.  Statistični podatki o staležu prašičev se pripravijo dvakrat na leto, s sklicevanjem na določen dan v mesecu maju/juniju in določen dan v mesecu novembru/decembru. Države članice, katerih populacija prašičev šteje manj kot 3 000 000 glav, lahko te statistične podatke pripravijo samo enkrat na leto, s sklicevanjem na določen dan v mesecu novembru/decembru.

3.  Države članice, katerih populacija ovac šteje 500 000 glav ali več, pripravijo statistične podatke o staležu ovac enkrat na leto, s sklicevanjem na določen dan v mesecu novembru/decembru.

4.  Države članice, katerih populacija koz šteje 500 000 glav ali več, pripravijo statistične podatke o staležu koz enkrat na leto, s sklicevanjem na določen dan v mesecu novembru/decembru.

Člen 5

Kategorije

Statistični podatki za živinorejo se pripravijo za kategorije iz Priloge II.

Člen 6

Natančnost

1.  Države članice, ki izvajajo vzorčna raziskovanja, sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bodo ekstrapolirani rezultati nacionalnih raziskovanj izpolnjevali zahteve po natančnosti iz Priloge III.

2.  Država članica, ki se odloči za uporabo administrativnega vira, vnaprej obvesti Komisijo in navede podrobnosti o metodi, ki bo uporabljena, in kakovosti podatkov iz tega administrativnega vira.

3.  Država članica, ki se odloči, da bo uporabila vire, ki niso raziskovanja, zagotovi, da so podatki, pridobljeni iz takšnega vira, najmanj tako kakovostni kot podatki, pridobljeni s statističnimi raziskovanji.

Člen 7

Roki za pošiljanje podatkov

1.  Države članice Komisiji pošljejo začasne statistične podatke o živinoreji pred:

(a) 15. septembrom istega leta za statistiko v maju/juniju;

(b) 15. februarjem naslednjega leta za statistiko v novembru/decembru.

2.  Države članice Komisiji pošljejo dokončne statistične podatke o živinoreji pred:

(a) 15. oktobrom istega leta za statistiko v maju/juniju;

(b) 15. majem naslednjega leta za statistiko v novembru/decembru.

Člen 8

Regionalni statistični podatki

Statistični podatki meseca novembra/decembra se razčlenijo po teritorialnih enotah NUTS 1 in NUTS 2, opredeljenih v Uredbi (ES) št. 1059/2003. Izjemoma se lahko za Nemčijo in Združeno kraljestvo zagotovijo samo po teritorialnih enotah NUTS 1. Statistični podatki so neobvezni za teritorialne enote, ki štejejo manj kot 75 000 goved, 150 000 prašičev, 100 000 ovac in 25 000 koz, če te teritorialne enote skupaj štejejo 5 % ali manj nacionalne populacije zadevnih vrst.ODDELEK II

STATISTIKA ZAKOLOV

Člen 9

Zajetje

Vsaka država članica pripravi statistične podatke o številu in masi trupov goved, prašičev, ovac, koz in perutnine, zaklanih v klavnicah na njihovem ozemlju, katerih meso se šteje kot primerno za prehrano ljudi. Predloži tudi ocene zakolov zunaj klavnic, tako da statistični podatki vključujejo vsa goveda, prašiče, ovce in koze, zaklane na njihovem ozemlju.

Člen 10

Pogostnost in referenčno obdobje

1.  Vsaka država članica vsak mesec pripravi statistične podatke o zakolu v klavnicah. Referenčno obdobje je koledarski mesec.

2.  Vsaka država članica vsako leto pripravi statistične podatke o zakolu, ki je bil opravljen zunaj klavnic. Referenčno obdobje je koledarsko leto.

Člen 11

Kategorije

Statistični podatki o zakolih se pripravijo za kategorije, določene v Prilogi IV.

Člen 12

Roki za pošiljanje podatkov

Države članice Komisiji pošljejo statistične podatke o:

(a) zakolih v klavnicah v 60 dneh po referenčnem obdobju;

(b) zakolih, opravljenih zunaj klavnic, pred 30. junijem naslednjega leta.ODDELEK III

NAPOVEDI PRIREJE MESA

Člen 13

Zajetje

Države članice uporabijo statistične podatke, omenjene v oddelkih I in II, ter druge informacije, ki so na voljo, za pripravo napovedi za njihovo preskrbo z govedom, prašiči, ovcami in kozami. Ta preskrba se izrazi kot bruto domača prireja, ki ustreza številu zaklanih goved, prašičev, ovac in koz, s pribitkom salda trgovine z živimi živalmi teh vrst znotraj Skupnosti in zunanje trgovine z živalmi teh vrst.

Člen 14

Pogostnost in referenčno obdobje

1.  Vsaka država članica dvakrat na leto pripravi napovedi za govedo. Države članice, katerih populacija goveda šteje manj kot 1 500 000 glav, lahko te napovedi pripravijo samo enkrat na leto.

2.  Vsaka država članica dvakrat na leto pripravi napovedi za prašiče. Države članice, v katerih populacija prašičev šteje manj kot 3 000 000 glav, lahko te napovedi pripravijo samo enkrat na leto.

3.  Države članice, katerih populacija ovac šteje 500 000 glav ali več, pripravijo napovedi za ovce enkrat na leto.

4.  Države članice, katerih populacija koz šteje 500 000 glav ali več, pripravijo napovedi za koze enkrat na leto.

5.  Napovedi zajemajo:

(a) tri polletja za govedo in štiri četrtletja za prašiče za države članice, ki napovedi pripravijo dvakrat na leto;

(b) štiri polletja za govedo in šest četrtletij za prašiče za države članice, ki napovedi pripravijo enkrat na leto;

(c) dve polletji za ovce in koze.

Člen 15

Kategorije

Napovedi se pripravijo za kategorije iz Priloge V.

Člen 16

Roki za pošiljanje podatkov

Države članice Komisiji pošljejo napovedi za prirejo mesa:

(a) pred 15. februarjem za napovedi za govedo od začetka prvega polletja tekočega leta do konca prvega polletja naslednjega leta in pred 15. septembrom za napovedi od začetka drugega polletja tekočega leta do konca drugega polletja naslednjega leta za države članice, ki napovedi pripravijo dvakrat na leto;

(b) pred 15. februarjem za napovedi za govedo od začetka prvega polletja tekočega leta do konca drugega polletja naslednjega leta za države članice, ki napovedi pripravijo enkrat na leto;

(c) pred 15. februarjem za napovedi za prašiče od začetka prvega četrtletja do konca zadnjega četrtletja tekočega leta in pred 15. septembrom za napovedi od začetka tretjega četrtletja tekočega leta do konca drugega četrtletja naslednjega leta za države članice, ki napovedi pripravijo dvakrat na leto;

(d) pred 15. februarjem za napovedi za prašiče od začetka prvega četrtletja tekočega leta do konca drugega četrtletja naslednjega leta za države članice, ki napovedi pripravijo enkrat na leto;

(e) pred 15. februarjem od začetka prvega polletja tekočega leta do konca drugega polletja tekočega leta za ovce in koze.ODDELEK IV

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 17

Ocenjevanje kakovosti in poročila

1.  Za namene te uredbe se kakovost podatkov, ki bodo posredovani, ocenjuje z naslednjih vidikov:

(a) „ustreznost“ pomeni stopnjo, do katere statistični podatki izpolnjujejo sedanje in potencialne potrebe uporabnikov;

(b) „natančnost“ pomeni približek ocene neznanim dejanskim vrednostim;

(c) „pravočasnost“ pomeni časovni razpon med razpoložljivostjo informacij in dogodkom ali pojavom, ki ga opisujejo;

(d) „točnost“ pomeni časovni razpon med datumom objave podatkov in ciljnim datumom, ko bi se podatki morali zagotoviti;

(e) „dostopnost“ in „jasnost“ pomenita pogoje in načine, kako lahko uporabniki pridobijo, uporabljajo in razlagajo podatke;

(f) „primerljivost“ pomeni merljivost učinka, ki ga imajo razlike pri uporabi statističnih konceptov ter orodij in postopkov za merjenje, kadar se primerjajo statistike med zemljepisnimi območji, sektorji ali skozi čas, in

(g) „skladnost“ pomeni ustreznost podatkov za zanesljivo povezovanje na različne načine in za različne namene.

2.  Države članice Komisiji (Eurostat) vsaka tri leta in prvič do 1. julija 2011 predložijo poročilo o kakovosti posredovanih podatkov.

3.  Poročila o kakovosti opisujejo:

(a) organizacijo statističnih raziskovanj, zajetih v tej uredbi, in uporabljeno metodologijo;

(b) raven natančnosti, doseženo za vzorčna raziskovanja iz te uredbe;

(c) kakovost uporabljenih virov, ki niso raziskovanja, in

(d) kakovost napovedi iz te uredbe.

4.  Države članice obvestijo Komisijo o vsaki metodološki ali drugi spremembi, ki bi znatno vplivala na statistiko. To storijo najpozneje tri mesece po začetku veljavnosti takšne spremembe.

5.  Upošteva se načelo, da dodatni stroški in obremenitve ostanejo v razumnih mejah.

▼M1

Člen 18

Spremembe prilog

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 19 v zvezi s spremembami prilog I, II, IV in V.

Ti delegirani akti se sprejmejo le, kadar so potrebni, da se upošteva gospodarski in tehnični razvoj, ne spreminjajo neobvezne narave zahtevanih informacij in ne nalagajo znatnega dodatnega bremena na države članice ali dajalce podatkov.

Komisija ustrezno upraviči statistične ukrepe iz teh delegiranih aktov, po potrebi z uporabo prispevkov ustreznih strokovnjakov na podlagi analize stroškovne učinkovitosti, vključno z oceno bremena za dajalce podatkov in proizvodnih stroškov iz točke (c) člena 14(3) Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ( 11 ).

Člen 19

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 18 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 10. januarja 2014. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.  Pooblastilo iz člena 18 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 18, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

▼B

Člen 20

Odstopanje

1.  Kadar uporaba te uredbe v nacionalnih statističnih sistemih držav članic zahteva večje prilagoditve in bo verjetno povzročila resne težave v praksi, lahko Komisija odobri odstopanje od uporabe uredbe do 1. januarja 2010 ali, v primeru statističnih podatkov o staležu ovac in koz, do 1. januarja 2011.

2.  Država članica najpozneje 21. marca 2009 o tem obvesti Komisijo.

Člen 21

Razveljavitev

1.  Brez poseganja v odstavek 3 tega člena se direktive 93/23/EGS, 93/24/EGS in 93/25/EGS razveljavijo.

2.  Sklicevanja na razveljavljene direktive se štejejo kot sklicevanja na to uredbo.

3.  Z odstopanjem od člena 22(2) država članica, ki ji je bilo odobreno odstopanje v skladu s členom 20, v času odobrenega prehodnega obdobja še naprej uporablja določbe direktiv 93/23/EGS, 93/24/EGS in 93/25/EGS.

Člen 22

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

OPREDELITEV POJMOV

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.   kategorije goved: 

Priloga II

Prilogi IV in V

Teleta

 

govedo, staro 8 mesecev ali manj

Mlado govedo

 

govedo, staro več kot 8, vendar ne več kot 12 mesecev

Teleta in mlado govedo za zakol

teleta ali mlado govedo za zakol, staro ne več kot 12 mesecev

 

Biki

 

nekastrirano moško govedo, ki ni zajeto pod teleti in mladim govedom

Voli

 

kastrirano moško govedo, ki ni zajeto pod teleti in mladim govedom

Telice

samice goveda, ki še niso telile in ki niso zajete pod teleti in mladim govedom

samice goveda, ki še niso telile, in ki niso zajete pod teleti in mladim govedom

Telice za zakol

telice, rejene za prirejo mesa

 

Druge telice

telice, rejene za pleme in za nadomestitev krav molznic ali drugih krav

 

Krave

samice goveda, ki so telile (vključno z vsemi, ki so mlajše od dveh let)

samice goveda, ki so telile

Krave molznice

krave, rejene izključno ali pretežno za prirejo mleka za prehrano ljudi in/ali za predelavo v mlečne izdelke, vključno z izločenimi kravami za zakol (ki so bile v času med zadnjo laktacijo in zakolom pitane ali ne)

 

Druge krave

krave, razen krav molznic, morebiti vključno z vprežnimi kravami

 

2.   kategorije ovac:

Ovce in pripuščene mladice: samice ovac, ki so vsaj enkrat že jagnjile, ter tiste, ki so bile prvič pripuščene.

Mlečne ovce: ovce, rejene izključno ali pretežno za prirejo mleka za prehrano ljudi in/ali za predelavo v mlečne izdelke, vključno z izločenimi mlečnimi ovcami (ki so bile v času med zadnjo laktacijo in zakolom pitane ali ne).

Druge ovce: ovce, ki niso mlečne ovce.

Jagnjeta: ovce moškega ali ženskega spola, mlajše od 12 mesecev.

3.   izraz „trup“:

(a) pri govedu pomeni celo telo zaklane živali, kakor je pripravljeno po izkrvavitvi, odstranitvi notranjih organov in kože, pripravljeno brez glave (ločena od trupa pri prvem vratnem vretencu) in brez spodnjih delov nog (odrezani pri skočnem (tarzalnem) ali zapestnem (karpalnem) sklepu); brez organov, ki jih vsebujeta prsna in trebušna votlina, z ledvicami, ledvičnim in medeničnim lojem ali brez njih; in brez spolnih organov s pripadajočim mišičevjem ter pri samicah brez vimena ali maščobe vimen;

(b) pri prašičih pomeni telo zaklanega prašiča, izkrvavljenega in po odstranitvi notranjih organov, celega ali razpolovljenega po sredi, brez jezika, ščetin, parkljev, spolnih organov, trebušnega sala, ledvic in trebušne prepone;

(c) pri ovcah in kozah pomeni celo telo zaklane živali, kakor je pripravljeno po izkrvavitvi, odstranitvi notranjih organov in kože, pripravljeno brez glave (ločena od trupa pri prvem vratnem vretencu); brez spodnjih delov nog (odrezani pri skočnem (tarzalnem) ali zapestnem (karpalnem) sklepu); brez repa (odrezan med šestim in sedmim repnim vretencem); brez organov, ki jih vsebujeta prsna in trebušna votlina (razen ledvic in ledvičnega loja); in brez vimena in spolnih organov; ledvice in ledvični loj so del trupa;

(d) pri perutnini pomeni živali, oskubljene in iztrebljene, brez glave in krempljev ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot „65 % piščanci“ ali pod drugim nazivom;

4. izraz „teža trupa“ pomeni težo hladnega trupa, ki je za prašiče izračunana tako, da se odšteje 2 % od zabeležene teže toplega trupa, in sicer najpozneje 45 minut po izkrvavitvi prašiča; za govedo pa je izračunana tako, da se odšteje 2 % od zabeležene teže toplega trupa, in sicer najpozneje 60 minut po izkrvavitvi.
PRILOGA II

KATEGORIJE STATISTIKE ŽIVINOREJE

Govedo

 govedo, ki ni starejše od enega leta:

 

 teleta in mlado govedo za zakol

 drugo:

 

 samci

 samice

 govedo, staro več kot eno leto vendar manj kot dve leti (razen samic goveda, ki so telile):

 

 samci

 samice (telice, ki še niso telile)

 

 teleta za zakol

 drugo

 govedo, staro dve leti in več:

 

 samci

 samice:

 

 telice:

 

 telice za zakol

 drugo

 krave (samice goveda, ki so že telile, vključno s tistimi, ki so stare manj kot dve leti):

 

 krave molznice

 drugo

 bivoli:

 

 ženski plemenski bivoli

 drugi bivoli

Prašiči

 pujski z živo težo manj kot 20 kg

 prašiči z živo težo 20 kg ali več, vendar manj kot 50 kg

 pitovni prašiči, vključno z izločenimi merjasci in svinjami, z živo težo:

 

 50 kg ali več, vendar manj kot 80 kg

 80 kg ali več, vendar manj kot 110 kg

 110 kg ali več

 plemenski prašiči z živo težo 50 kg in več:

 

 merjasci

 breje svinje, od katerih:

 

 svinje, ki so prvič breje

 druge svinje, od katerih:

 

 mladice, ki še niso bile breje

Ovce

 pripuščene ovce in pripuščene mladice:

 

 mlečne ovce in mlečne pripuščene mladice

 druge ovce in pripuščene mladice

 druge ovce

Koze

 koze, ki so že kotile in koze, ki so bile pripuščene:

 

 koze, ki so že kotile

 koze, ki so bile prvič pripuščene

 druge koze.
PRILOGA III

ZAHTEVE PO NATANČNOSTI

Pri statističnih raziskovanjih živinoreje napake vzorčenja pri rezultatih za vsako državo članico ne presegajo (z 68 % stopnjo zaupanja):

(a) 1 % skupnega števila goved (5 %, kadar znaša populacija goveda manj kot 1 000 000 glav);

(b) 1,5 % skupnega števila krav (5 %, kadar znaša populacija krav manj kot 500 000 glav);

(c) 2 % skupnega števila prašičev (5 %, kadar znaša populacija prašičev manj kot 1 000 000 glav);

(d) 2 % skupnega števila ovac in koz (5 %, kadar znaša populacija ovac in koz manj kot 1 000 000 glav).
PRILOGA IV

KATEGORIJE STATISTIKE ZAKOLOV

Govedo:

 teleta

 mlado govedo

 telice

 krave

 biki

 voli

Prašiči:

ni razčlenitve

Ovce:

 jagnjeta

 drugo

Koze:

ni razčlenitve

Perutnina:

 piščanci

 purani

 race

 drugo.
PRILOGA V

KATEGORIJE NAPOVEDI PRIREJE MESA

Govedo.

 teleta in mlado govedo

 telice

 krave

 biki in voli

Prašiči.

ni razčlenitve

Ovce.

ni razčlenitve

Koze.

ni razčlenitve( 1 ) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 20. maja 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 27. oktobra 2008.

( 2 ) UL L 149, 21.6.1993, str. 1.

( 3 ) UL L 149, 21.6.1993, str. 5.

( 4 ) UL L 149, 21.6.1993, str. 10.

( 5 ) UL L 56, 2.3.1988, str. 1.

( 6 ) UL L 154, 21.6.2003, str. 1.

( 7 ) UL L 179, 7.8.1972, str. 1.

( 8 ) UL L 52, 22.2.1997, str. 1.

( 9 ) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

( 10 ) Glej stran 14 tega uradnega lista.

( 11 ) Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. Marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).

Top