EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0451-20190726

Consolidated text: Uredba (ES) št. 451/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o novi statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3696/93 (Besedilo velja za EGP)Besedilo velja za EGP.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/451/2019-07-26

02008R0451 — SL — 26.07.2019 — 002.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA (ES) št. 451/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 23. aprila 2008

o novi statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3696/93

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 145 4.6.2008, str. 65)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1209/2014 z dne 29. oktobra 2014

  L 336

1

22.11.2014

►M2

UREDBA (EU) 2019/1243 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. junija 2019

  L 198

241

25.7.2019
▼B

UREDBA (ES) št. 451/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 23. aprila 2008

o novi statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3696/93

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.  Ta uredba uvaja novo skupno CPA v Skupnosti, da se zagotovi ustreznost glede gospodarske stvarnosti in primerljivost med nacionalnimi, skupnostnimi in mednarodnimi klasifikacijami ter s tem med nacionalnimi, skupnostnimi in mednarodnimi statistikami.

2.  Izraz „proizvod“ se nanaša na proizvod gospodarskih dejavnosti, bodisi blago bodisi storitve.

3.  Ta uredba se uporablja samo pri uporabi klasifikacije za statistične namene.

Člen 2

Ravni in struktura CPA

1.  CPA obsega:

(a) prvo raven, ki obsega poglavja, opredeljena z abecedno šifro (področja);

(b) drugo raven, ki obsega poglavja, opredeljena z dvomestno številčno šifro (oddelki);

(c) tretjo raven, ki obsega poglavja, opredeljena s trimestno številčno šifro (skupine);

(d) četrto raven, ki obsega poglavja, opredeljena s štirimestno številčno šifro (razredi);

(e) peto raven, ki obsega poglavja, opredeljena s petmestno številčno šifro (kategorije); in

(f) šesto raven, ki obsega poglavja, opredeljena s šestmestno številčno šifro (podkategorije).

2.  CPA je navedena v Prilogi.

Člen 3

Uporaba CPA

Komisija uporablja CPA za vse statistike, razvrščene po proizvodih po dejavnosti.

Člen 4

Nacionalne klasifikacije proizvodov po gospodarski dejavnosti

1.  Države članice lahko CPA uporabljajo za zbirne ali podrobne nacionalne prilagoditve, specifične ali funkcionalne narave, ki temeljijo na podkategorijah CPA.

2.  Te klasifikacije bodo s CPA povezane v skladu z naslednjimi pravili:

(a) klasifikacije, ki so bolj zbirne kot CPA, vsebujejo natančne agregacije podkategorij CPA;

(b) klasifikacije, ki so bolj razčlenjene kot CPA, vsebujejo poglavja, ki se v celoti uvrščajo v podkategorije CPA.

Klasifikacije, ki so oblikovane v skladu s tem odstavkom, imajo lahko drugačne šifre.

3.  Države članice lahko uporabljajo nacionalne klasifikacije proizvodov po gospodarski dejavnosti, ki izhajajo iz CPA. V takšnem primeru države članice Komisiji pošljejo osnutke njihove nacionalne klasifikacije. Komisija v treh mesecih po prejetju takšnega osnutka preveri skladnost načrtovanih nacionalnih klasifikacij z odstavkom 2 in jih pošlje drugim državam članicam v vednost. Nacionalne klasifikacije držav članic vsebujejo povezovalne tabele med nacionalnimi klasifikacijami in CPA.

Člen 5

Dejavnosti Komisije

Komisija v sodelovanju z državami članicami zagotovi razširjanje, vzdrževanje in uveljavljanje CPA, zlasti:

(a) s pripravo, posodobitvijo in objavo pojasnil za CPA;

(b) z oblikovanjem in objavo smernic za uporabo CPA;

(c) z objavo povezovalnih tabel med novo in prejšnjo različico CPA; prejšnjo in novo različico CPA; CPA in kombinirano nomenklaturo iz Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi ( 1 ); in

(d) s prizadevanjem za izboljšanje skladnosti z drugimi klasifikacijami.

Člen 6

▼M2

Delegirani in izvedbeni akti

▼B

1.  Naslednji ukrepi za izvajanje in posodabljanje te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 7(2):

(a) odločitve v primeru težav, ki izhajajo iz izvajanja CPA, vključno z dodelitvijo proizvodov določenim razredom; in

(b) tehnični ukrepi za zagotovitev popolnoma usklajenega prehoda s prejšnje različice CPA.

▼M2

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 6a za spremembo Priloge, da se upošteva tehnološki ali gospodarski razvoj ali da se uredba uskladi z drugimi gospodarskimi in socialnimi klasifikacijami.

Komisija pri izvajanju tega pooblastila zagotovi, da se državam članicam ali dajalcem podatkov z delegiranimi akti ne naloži znatno dodatno breme ali stroški.

▼B

3.  Upoštevati je treba načelo, da morajo pri ukrepih prevladati prednosti posodabljanja CPA nad njegovimi stroški ter načelo, da dodatni stroški in breme ostanejo v razumni meji.

▼M2

Člen 6a

Izvajanje prenosa pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 26. julija 2019. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.  Prenos pooblastila iz člena 6(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ( 2 ).

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 6(2), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.

▼B

Člen 7

Odbor

1.  Komisiji pri delu pomaga Odbor za statistični program.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabita člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

▼M2 —————

▼B

Člen 8

Razveljavitev Uredbe (EGS) št. 3696/93

Uredba (EGS) št. 3696/93 se razveljavi z učinkom od 1. januarja 2008 dalje.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M1
PRILOGA IOznaka

Poimenovanje

A

KMETIJSKI, GOZDARSKI IN RIBIŠKI PROIZVODI

01

Kmetijski, lovski proizvodi in sorodne storitve

01.1

Pridelki netrajnih rastlin

01.11

Žita (razen riža), stročnice in oljna semena

01.11.1

Pšenica

01.11.11

Trda pšenica

01.11.12

Pšenica, razen trde pšenice

01.11.2

Koruza

01.11.20

Koruza

01.11.3

Ječmen, rž in oves

01.11.31

Ječmen

01.11.32

01.11.33

Oves

01.11.4

Sirek, proso in druga žita

01.11.41

Sirek

01.11.42

Proso

01.11.43

Tritikala

01.11.49

Druga žita

01.11.5

Žitna slama in žitne pleve

01.11.50

Žitna slama in žitne pleve

01.11.6

Stročnice, sveže

01.11.61

Stročji fižol

01.11.62

Grah, svež

01.11.69

Druge sveže stročnice

01.11.7

Stročnice, suhe

01.11.71

Fižol, suh

01.11.72

Bob, suh

01.11.73

Čičerika, suha

01.11.74

Leča, suha

01.11.75

Grah, suh

01.11.76

Kitajski fižol

01.11.77

Kajan, suh

01.11.79

Zrna stročnic (suhe stročnice), d. n.

01.11.8

Soja in arašidi

01.11.81

Soja

01.11.82

Arašidi, v lupini

01.11.9

Druga oljna semena

01.11.91

Laneno seme

01.11.92

Gorčično seme

01.11.93

Seme oljne repice ali ogrščice

01.11.94

Sezamovo seme

01.11.95

Sončnično seme

01.11.96

Ricinusovo seme

01.11.99

Druga oljna semena, d. n.

01.12

Riž, neoluščen

01.12.1

Riž, neoluščen

01.12.10

Riž, neoluščen

01.13

Zelenjadnice in melone, korenovke in gomoljnice

01.13.1

Listnata ali stebelna zelenjava

01.13.11

Beluši

01.13.12

Zelje

01.13.13

Cvetača in brokoli

01.13.14

Solata

01.13.15

Radič

01.13.16

Špinača

01.13.17

Artičoke

01.13.19

Druga listnata ali stebelna zelenjava

01.13.2

Melone

01.13.21

Lubenice

01.13.29

Druge melone

01.13.3

Druge plodovke

01.13.31

Paprike in feferoni, sveži (samo capsicum)

01.13.32

Kumare in kumarice

01.13.33

Jajčevci

01.13.34

Paradižniki

01.13.39

Druge plodovke d. n.

01.13.4

Korenovke, čebulnice ali gomoljnice

01.13.41

Korenje in repa

01.13.42

Česen

01.13.43

Čebula

01.13.44

Por in druge čebulnice

01.13.49

Druge korenovke, čebulnice ali gomoljnice (brez visoke vsebnosti škroba ali inulina)

01.13.5

Užitni koreni in gomolji z visoko vsebnostjo škroba ali inulina

01.13.51

Krompir

01.13.52

Sladki krompir

01.13.53

Kasava

01.13.54

Taro

01.13.59

Drugi užitni koreni in gomolji z visoko vsebnostjo škroba ali inulina

01.13.6

Semena zelenjave, razen semena pese

01.13.60

Semena zelenjave, razen semena pese

01.13.7

Sladkorna pesa in semena sladkorne pese

01.13.71

Sladkorna pesa

01.13.72

Semena sladkorne pese

01.13.8

Gobe in gomoljike

01.13.80

Gobe in gomoljike

01.13.9

Vrtnine, sveže, d. n.

01.13.90

Vrtnine, sveže, d. n.

01.14

Sladkorni trs

01.14.1

Sladkorni trs

01.14.10

Sladkorni trs

01.15

Nepredelan tobak

01.15.1

Nepredelan tobak

01.15.10

Nepredelan tobak

01.16

Predivnice

01.16.1

Predivnice

01.16.11

Bombaž, prečiščen ali ne

01.16.12

Juta, kenaf in druga tekstilna ličnata vlakna, surova ali močena, razen lanu, konoplje in ramije

01.16.19

Lan, prava konoplja in predivnice d. n.

01.19

Pridelki drugih netrajnih rastlin

01.19.1

Krmne rastline

01.19.10

Krmne rastline

01.19.2

Rezano cvetje in cvetni brsti; seme okrasnih rastlin

01.19.21

Rezano cvetje in cvetni brsti

01.19.22

Seme okrasnih rastlin

01.19.3

Seme pese, seme krmnih rastlin; druge rastlinske surovine

01.19.31

Seme pese (razen semena sladkorne pese) in seme krmnih rastlin

01.19.39

Rastlinske surovine d. n.

01.2

Pridelki trajnic

01.21

Grozdje

01.21.1

Grozdje

01.21.11

Namizno grozdje

01.21.12

Drugo grozdje, sveže

01.22

Tropsko in subtropsko sadje

01.22.1

Tropsko in subtropsko sadje

01.22.11

Avokado

01.22.12

Banane, rajske smokve in podobno

01.22.13

Datlji

01.22.14

Fige

01.22.19

Drugo tropsko in subtropsko sadje

01.23

Agrumi

01.23.1

Agrumi

01.23.11

Pomelo in grenivke

01.23.12

Limone in limete

01.23.13

Pomaranče

01.23.14

Tangerinke, mandarine, klementine

01.23.19

Drugi agrumi

01.24

Pečkato in koščičasto sadje

01.24.1

Jabolka

01.24.10

Jabolka

01.24.2

Drugo pečkato in koščičasto sadje

01.24.21

Hruške

01.24.22

Kutine

01.24.23

Marelice

01.24.24

Češnje

01.24.25

Breskve

01.24.26

Nektarine

01.24.27

Slive

01.24.28

Trnulje

01.24.29

Drugo pečkato in koščičasto sadje, d. n.

01.25

Sadje in oreški drugih sadnih dreves in grmovnic

01.25.1

Jagodičevje in sadje rodu Vaccinium

01.25.11

Kivi

01.25.12

Maline

01.25.13

Jagode

01.25.19

Drugo jagodičevje in sadje rodu Vaccinium, d. n.

01.25.2

Seme sadja

01.25.20

Seme sadja

01.25.3

Oreški (razen divjih užitnih oreškov, arašidov in kokosovih orehov)

01.25.31

Mandlji

01.25.32

Kostanji

01.25.33

Lešniki

01.25.34

Pistacije

01.25.35

Orehi

01.25.39

Drugi oreški (razen divjih užitnih oreškov, arašidov in kokosovih orehov)

01.25.9

Sadeži drugih sadnih dreves in grmovnic, d. n.

01.25.90

Sadeži drugih sadnih dreves in grmovnic, d. n.

01.26

Oljni plodovi

01.26.1

Oljke

01.26.11

Namizne oljke

01.26.12

Oljke za pridelavo oljčnega olja

01.26.2

Kokosovi orehi

01.26.20

Kokosovi orehi

01.26.9

Drugi oljni sadeži

01.26.90

Drugi oljni sadeži

01.27

Rastline za izdelavo napitkov

01.27.1

Rastline za izdelavo napitkov

01.27.11

Kavna zrna, nepražena

01.27.12

Čajni listi

01.27.13

Listi maté

01.27.14

Kakav v zrnu

01.28

Začimbe, aromatske in zdravilne rastline

01.28.1

Začimbe, nepredelane

01.28.11

Poper (piper spp.), surov

01.28.12

Čili in feferoni, suhi (capsicum spp.), nepredelani

01.28.13

Muškatni orešek, macis in kardamom, surovi

01.28.14

Janež, zvezdasti janež, koriander, kumina, orientalska kumina, komarček in brinove jagode, surovi

01.28.15

Cimet (canella), surov

01.28.16

Nageljnove žbice, surove

01.28.17

Ingver, suh, surov

01.28.18

Vanilija, surova

01.28.19

Druge začimbe, nepredelane

01.28.2

Hmeljevi storžki

01.28.20

Hmeljevi storžki

01.28.3

Rastline, ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne in podobne namene

01.28.30

Rastline, ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne in podobne namene

01.29

Pridelki drugih trajnic

01.29.1

Naravni kavčuk

01.29.10

Naravni kavčuk

01.29.2

Božična drevesca, posekana

01.29.20

Božična drevesca, posekana

01.29.3

Rastlinski materiali za pletarstvo, polnjenje, tapeciranje ali barvanje ali strojenje

01.29.30

Rastlinski materiali za pletarstvo, polnjenje, tapeciranje ali barvanje ali strojenje

01.3

Sadilni material: žive rastline, čebulice, gomolji in korenike, potaknjenci in cepiči; gobji micelij

01.30

Sadilni material: žive rastline, čebulice, gomolji in korenike, potaknjenci in cepiči; gobji micelij

01.30.1

Sadilni material: žive rastline, čebulice, gomolji in korenike, potaknjenci in cepiči; gobji micelij

01.30.10

Sadilni material: žive rastline, čebulice, gomolji in korenike, potaknjenci in cepiči; gobji micelij

01.4

Žive živali in živalski proizvodi

01.41

Krave molznice, žive, in surovo kravje mleko

01.41.1

Krave molznice, žive

01.41.10

Krave molznice, žive

01.41.2

Surovo kravje mleko

01.41.20

Surovo kravje mleko

01.42

Drugo govedo, živo, in njihovo seme

01.42.1

Drugo govedo, živo

01.42.11

Drugo govedo, razen telet, živo

01.42.12

Teleta govedi in bivola, živa

01.42.2

Seme govedi in bivola

01.42.20

Seme govedi in bivola

01.43

Konji in drugi kopitarji, živi

01.43.1

Konji in drugi kopitarji, živi

01.43.11

Konji, živi

01.43.12

Osli, mule in mezgi, živi

01.44

Kamele, žive

01.44.1

Kamele, žive

01.44.10

Kamele, žive

01.45

Ovce in koze, žive; surovo ovčje in kozje mleko ter strižena volna

01.45.1

Ovce in koze, žive

01.45.11

Ovce, žive

01.45.12

Koze, žive

01.45.2

Surovo ovčje in kozje mleko

01.45.21

Surovo ovčje mleko

01.45.22

Surovo kozje mleko

01.45.3

Strižena mastna volna koz in ovac, vključno z volno, oprano na živali

01.45.30

Strižena mastna volna koz in ovac, vključno z volno, oprano na živali

01.46

Prašiči, živi

01.46.1

Prašiči, živi

01.46.10

Prašiči, živi

01.47

Perutnina, živa, in jajca

01.47.1

Perutnina, živa

01.47.11

Piščanci, živi

01.47.12

Purani, živi

01.47.13

Gosi, žive

01.47.14

Race in pegatke, žive

01.47.2

Jajca v lupini, sveža

01.47.21

Kokošja jajca v lupini, sveža

01.47.22

Jajca druge perutnine, v lupini, sveža

01.47.23

Valilna jajca

01.47.24

Jajca druge perutnine, valilna

01.49

Druge rejne živali in živalski proizvodi

01.49.1

Druge rejne živali, žive

01.49.11

Domači kunci, živi

01.49.12

Ptice za rejo d. n., žive

01.49.13

Plazilci za rejo (vključno kače in želve), živi

01.49.19

Druge rejne živali, d. n., žive

01.49.2

Drugi živalski proizvodi

01.49.21

Med, naravni

01.49.22

Surovo mleko, d. n.

01.49.23

Polži, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, razen morskih polžev

01.49.24

Užitni proizvodi živalskega izvora, d. n.

01.49.25

Zapredki sviloprejk, primerni za odvijanje

01.49.26

Voski žuželk in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali nebarvani

01.49.27

Živalski zarodki za razmnoževanje

01.49.28

Neužitni proizvodi živalskega izvora, d. n.

01.49.3

Surovi kožuhi in kože

01.49.31

Surovi kožuhi, razen kožuhov jagnjet

01.49.32

Surovi kožuhi jagnjet

01.49.39

Surovo živalske kože, d. n. (sveže ali konzervirane, vendar ne nadalje obdelane)

01.6

Storitve za kmetijsko proizvodnjo (razen veterinarskih)

01.61

Storitve za rastlinsko pridelavo

01.61.1

Storitve za rastlinsko pridelavo

01.61.10

Storitve za rastlinsko pridelavo

01.62

Storitve za živinorejo

01.62.1

Storitve za živinorejo

01.62.10

Storitve za živinorejo

01.63

Priprava pridelkov

01.63.1

Priprava pridelkov

01.63.10

Priprava pridelkov

01.64

Obdelava semen

01.64.1

Obdelava semen

01.64.10

Obdelava semen

01.7

Lov in lovske storitve

01.70

Lov in lovske storitve

01.70.1

Lov in lovske storitve

01.70.10

Lov in lovske storitve

02

Gozdni proizvodi in storitve za gozdarstvo

02.1

Gozdno drevje in storitve drevesnic

02.10

Gozdno drevje in storitve drevesnic

02.10.1

Sadike gozdnega drevja; semena gozdnega drevja

02.10.11

Sadike gozdnega drevja

02.10.12

Semena gozdnega drevja

02.10.2

Storitve gozdnih drevesnic

02.10.20

Storitve gozdnih drevesnic

02.10.3

Gozdno drevje

02.10.30

Gozdno drevje

02.2

Neobdelan les

02.20

Neobdelan les

02.20.1

Neobdelan les

02.20.11

Oblovina iglavcev

02.20.12

Oblovina listavcev, razen tropskih drevesnih vrst

02.20.13

Oblovina tropskih drevesnih vrst

02.20.14

Drva iglavcev

02.20.15

Drva listavcev

02.3

Prostorastoče dobrine, razen lesa

02.30

Prostorastoče dobrine, razen lesa

02.30.1

Naravni gumiji

02.30.11

Balata, gutaperča, gvajak, čikl in podobni naravni gumiji

02.30.12

Šelak, balzami ter druge naravne smole in cedike

02.30.2

Naravna pluta, surova ali enostavno obdelana

02.30.20

Naravna pluta, surova ali enostavno obdelana

02.30.3

Deli rastlin, trave, mahovi in lišaji, primerni za okras

02.30.30

Deli rastlin, trave, mahovi in lišaji, primerni za okras

02.30.4

Užitne prostorastoče dobrine

02.30.40

Užitne prostorastoče dobrine

02.4

Storitve za gozdarstvo

02.40

Storitve za gozdarstvo

02.40.1

Storitve za gozdarstvo

02.40.10

Storitve za gozdarstvo

03

Ribe in drugi vodni organizmi; ulovljeni ali gojeni; storitve za ribištvo

03.0

Ribe in drugi vodni organizmi; ulovljeni ali gojeni; storitve za ribištvo

03.00

Ribe in drugi vodni organizmi; ulovljeni ali gojeni; storitve za ribištvo

03.00.1

Ribe, žive, neprimerne za prehrano ljudi

03.00.11

Okrasne ribe, prostoživeče

03.00.12

Okrasne ribe, gojene

03.00.13

Druge prostoživeče, žive ribe, neprimerne za prehrano ljudi, vključno semena in krma za akvakulturo

03.00.14

Druge gojene, žive ribe, neprimerne za prehrano ljudi, vključno semena in krma za akvakulturo

03.00.2

Žive ribe, sveže ali ohlajene, primerne za prehrano ljudi

03.00.21

Žive ribe, sveže ali ohlajene, primerne za prehrano ljudi, morske, negojene

03.00.22

Žive ribe, sveže ali ohlajene, primerne za prehrano ljudi, sladkovodne, negojene

03.00.23

Žive ribe, sveže ali ohlajene, primerne za prehrano ljudi, morske, gojene

03.00.24

Žive ribe, sveže ali ohlajene, primerne za prehrano ljudi, sladkovodne, gojene

03.00.3

Raki, nezamrznjeni

03.00.31

Raki, nezamrznjeni, negojeni

03.00.32

Raki, nezamrznjeni, gojeni

03.00.4

Mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, živi, sveži ali ohlajeni

03.00.41

Ostrige, žive, sveže ali ohlajene, negojene

03.00.42

Drugi mehkužci, živi, sveži ali ohlajeni, negojeni

03.00.43

Ostrige, žive, sveže ali ohlajene, gojene

03.00.44

Drugi mehkužci, živi, sveži ali ohlajeni, gojeni

03.00.45

Drugi vodni nevretenčarji, živi, sveži ali ohlajeni, gojeni

03.00.46

Drugi vodni nevretenčarji, živi, sveži ali ohlajeni, negojeni

03.00.5

Biseri, neobdelani

03.00.51

Naravni biseri, neobdelani

03.00.52

Gojeni biseri, neobdelani

03.00.6

Druge vodne rastline, živali in njihovi proizvodi

03.00.61

Korale in podobni proizvodi, lupine mehkužcev, rakov ali iglokožcev in sipina kost

03.00.62

Spužve, naravne, živalskega izvora

03.00.63

Morske alge in druge alge, primerne za prehrano ljudi, prostoživeče

03.00.64

Morske alge in druge alge, primerne za prehrano ljudi, gojene

03.00.65

Morske alge in druge alge, neprimerne za prehrano ljudi, prostoživeče

03.00.66

Morske alge in druge alge, neprimerne za prehrano ljudi, gojene

03.00.69

Druge vodne rastline, živali in njihovi proizvodi, d. n.

03.00.7

Storitve za ribištvo in gojenje vodnih organizmov

03.00.71

Storitve za ribištvo

03.00.72

Storitve za gojenje vodnih organizmov

B

RUDE IN KAMNINE

05

Premog in lignit

05.1

Črni premog

05.10

Črni premog

05.10.1

Črni premog

05.10.10

Črni premog

05.2

Lignit

05.20

Lignit

05.20.1

Lignit

05.20.10

Lignit

06

Surova nafta in zemeljski plin

06.1

Surova nafta

06.10

Surova nafta

06.10.1

Nafta in olja, dobljeni iz bituminoznih mineralov, surova

06.10.10

Nafta in olja, dobljeni iz bituminoznih mineralov, surova

06.10.2

Bituminozni ali oljni skrilavci in katranski pesek

06.10.20

Bituminozni ali oljni skrilavci in katranski pesek

06.2

Zemeljski plin, tudi utekočinjen

06.20

Zemeljski plin, tudi utekočinjen

06.20.1

Zemeljski plin, tudi utekočinjen

06.20.10

Zemeljski plin, tudi utekočinjen

07

Rude

07.1

Železova ruda

07.10

Železova ruda

07.10.1

Železova ruda

07.10.10

Železova ruda

07.2

Rude neželeznih kovin

07.21

Uranova in torijeva ruda

07.21.1

Uranova in torijeva ruda

07.21.10

Uranova in torijeva ruda

07.29

Rude in koncentrati drugih neželeznih kovin

07.29.1

Rude in koncentrati drugih neželeznih kovin

07.29.11

Bakrove rude in koncentrati

07.29.12

Nikljeve rude in koncentrati

07.29.13

Aluminijeve rude in koncentrati

07.29.14

Rude in koncentrati plemenitih kovin

07.29.15

Svinčeve, cinkove in kositrove rude in koncentrati

07.29.19

Rude in koncentrati drugih neželeznih kovin, d. n.

08

Rudnine in kamnine

08.1

Kamen, pesek in glina

08.11

Okrasni in gradbeni kamen, apnenec, sadra, kreda in skrilavec

08.11.1

Okrasni in gradbeni kamen

08.11.11

Marmor in drug apnenčev okrasni ali gradbeni kamen

08.11.12

Granit, peščenjak in drug okrasni ali gradbeni kamen

08.11.2

Apnenec in sadra

08.11.20

Apnenec in sadra

08.11.3

Kreda in nežgan dolomit

08.11.30

Kreda in nežgan dolomit

08.11.4

Skrilavec

08.11.40

Skrilavec

08.12

Gramoz, pesek, gline in kaolin

08.12.1

Gramoz in pesek

08.12.11

Naravni pesek

08.12.12

Drobljen in lomljen kamen, kameni prah; prodniki, gramoz

08.12.13

Makadam iz žlindre in podobnih industrijskih odpadkov, pomešan ali ne s prodniki, gramozom, debelim in drobnim gramozom za gradbeništvo

08.12.2

Gline in kaolin

08.12.21

Kaolin in druge kaolinske gline

08.12.22

Druge gline, andaluzit, kianit in silimanit; mulit; šamotne in dinas zemljine

08.9

Druge rudnine in kamnine

08.91

Minerali za kemijsko proizvodnjo in gnojila

08.91.1

Minerali za kemijsko proizvodnjo in gnojila

08.91.11

Naravni kalcijevi ali aluminijevi kalcijevi fosfati

08.91.12

Nepraženi železovi piriti; surovo ali neprečiščeno žveplo

08.91.19

Drugi minerali za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo gnojil

08.92

Šota

08.92.1

Šota

08.92.10

Šota

08.93

Sol in čisti natrijev klorid; morska voda

08.93.1

Sol in čisti natrijev klorid; morska voda

08.93.10

Sol in čisti natrijev klorid; morska voda

08.99

Druge rudnine in kamnine, d. n.

08.99.1

Bitumen in asfalt, naravni; asfaltne kamnine

08.99.10

Bitumen in asfalt, naravni; asfaltne kamnine

08.99.2

Dragi in poldragi kamni; industrijski diamanti, neobdelani ali samo razžagani, razklani ali tesani; plovec; smirek; naravni korund, naravni granat in druga naravna brusila; drugi minerali

08.99.21

Dragi in poldragi kamni (razen industrijskih diamantov), neobdelani, razžagani, grobo oblikovani

08.99.22

Industrijski diamanti, neobdelani ali samo razžagani, razklani ali tesani; plovec; smirek; naravni korund, naravni granat in druga naravna brusila

08.99.29

Drugi minerali

09

Storitve za rudarstvo

09.1

Storitve za črpanje nafte in zemeljskega plina

09.10

Storitve za črpanje nafte in zemeljskega plina

09.10.1

Storitve za črpanje nafte in zemeljskega plina

09.10.11

Vrtanje naftnih vrtin in vrtin zemeljskega plina

09.10.12

Postavljanje, popravilo in podiranje naprav za črpanje nafte in plina ter druge storitve v zvezi s črpanjem nafte in zemeljskega plina

09.10.13

Utekočinjanje in ponovno uplinjanje zemeljskega plina za prevoz na mestu črpanja

09.9

Storitve za drugo rudarjenje

09.90

Storitve za drugo rudarjenje

09.90.1

Storitve za drugo rudarjenje

09.90.11

Storitve pridobivanja črnega premoga

09.90.19

Storitve za drugo rudarjenje, d. n.

C

PROIZVODI PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI

10

Živila

10.1

Konzervirano meso in mesni izdelki

10.11

Sveže ohlajeno ali zamrznjeno meso

10.11.1

Meso goveda, prašičev, ovc, koz, konjev in drugih kopitarjev, sveže ali ohlajeno

10.11.11

Goveje meso, sveže ali ohlajeno

10.11.12

Prašičje meso, sveže ali ohlajeno

10.11.13

Ovčje meso, sveže ali ohlajeno

10.11.14

Kozje meso, sveže ali ohlajeno

10.11.15

Meso konjev, oslov, mul, mezgov, sveže ali ohlajeno

10.11.2

Užitni klavnični odpadki goveda, prašičev, ovc, koz, konj in drugih kopitarjev, sveži ali ohlajeni

10.11.20

Užitni klavnični odpadki goveda, prašičev, ovc, koz, konj in drugih kopitarjev, sveži ali ohlajeni

10.11.3

Zamrznjeno meso in užitni klavnični odpadki; drugo meso in užitni klavnični odpadki drugih živali

10.11.31

Goveje meso, zamrznjeno

10.11.32

Prašičje meso, zamrznjeno

10.11.33

Ovčje meso, zamrznjeno

10.11.34

Kozje meso, zamrznjeno

10.11.35

Konjsko meso, zamrznjeno

10.11.39

Drugo meso in drugi užitni klavnični odpadki, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

10.11.4

Puljena mastna volna in surove kože goveda, konj ovc in koz

10.11.41

Puljena mastna volna, vključno z oprano na živali

10.11.42

Cele surove kože goveda ali konjev

10.11.43

Druge surove kože goveda ali konjev

10.11.44

Surove kože ovc ali jagnjet

10.11.45

Surove kože koz ali kozličkov

10.11.5

Maščobe goveda, ovc, koz ali prašičev

10.11.50

Maščobe goveda, ovc, koz ali prašičev

10.11.6

Surovi klavnični proizvodi, neužitni

10.11.60

Surovi klavnični proizvodi, neužitni

10.11.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mesa

10.11.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mesa

10.12

Sveže, ohlajeno ali zamrznjeno perutninsko meso

10.12.1

Perutninsko meso, sveže ali ohlajeno

10.12.10

Perutninsko meso, sveže ali ohlajeno

10.12.2

Perutninsko meso, zamrznjeno

10.12.20

Perutninsko meso, zamrznjeno

10.12.3

Perutninske maščobe

10.12.30

Perutninske maščobe

10.12.4

Užitni perutninski klavnični odpadki

10.12.40

Užitni perutninski klavnični odpadki

10.12.5

Perje in ptičje kože

10.12.50

Perje in ptičje kože

10.12.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje perutninskega mesa

10.12.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje perutninskega mesa

10.13

Izdelki iz mesa in perutninskega mesa

10.13.1

Pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, užitnih klavničnih odpadkov ali krvi

10.13.11

Prašičje meso, kosi, soljeni, sušeni ali prekajeni (slanina in šunka)

10.13.12

Goveje meso, soljeno, sušeno ali prekajeno

10.13.13

Drugo meso in užitni klavnični odpadki, soljeni, v slanici, sušeni ali prekajeni (razen prašičjega in govejega mesa); užitna moka in zdrob iz mesa ali klavničnih proizvodov

10.13.14

Klobase in podobni izdelki iz mesa, užitnih klavničnih odpadkov ali krvi

10.13.15

Drugi pripravljeni in konzervirani izdelki iz mesa, užitnih klavničnih proizvodov ali krvi

10.13.16

Moka, zdrob in peleti iz mesa, neprimerni za prehrano ljudi; ocvirki

10.13.9

Kuhanje in drugo pripravljanje mesnih izdelkov; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mesnih izdelkov

10.13.91

Kuhanje in druge storitve pripravljanja mesnih izdelkov

10.13.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mesnih izdelkov

10.2

Predelane in konzervirane ribe, raki in mehkužci

10.20

Predelane in konzervirane ribe, raki in mehkužci

10.20.1

Ribje meso, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

10.20.11

Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže ali ohlajeno

10.20.12

Ribja jetra in ikre, sveže ali ohlajene

10.20.13

Ribe, zamrznjene

10.20.14

Ribji fileti, zamrznjeni

10.20.15

Ribje meso (nemleto ali mleto), zamrznjeno

10.20.16

Ribja jetra in ikre, zamrznjene

10.20.2

Ribe, drugače pripravljene ali konzervirane; kaviar in kaviarjevi nadomestki

10.20.21

Ribji fileti, sušeni, nasoljeni ali v slanici, neprekajeni

10.20.22

Ribja jetra, ikre, plavuti, glave, repi, želodci in druga užitna drobovina, sušena, prekajena, nasoljena ali v slanici; ribja moka, zdrob in peleti, primerni za prehrano ljudi

10.20.23

Ribe, sušene, soljene ali ne, ali v slanici

10.20.24

Ribe, vključno fileti, prekajeni

10.20.25

Ribe, drugače pripravljene ali konzervirane, razen pripravljenih ribjih jedi

10.20.26

Kaviar in kaviarjevi nadomestki

10.20.3

Raki, mehkužci, morske alge in drugi vodni nevretenčarji, zamrznjeni, pripravljeni ali konzervirani

10.20.31

Raki, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici

10.20.32

Mehkužci, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici

10.20.33

Drugi vodni nevretenčarji in morske alge, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici

10.20.34

Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji in morske alge, drugače pripravljeni ali konzervirani

10.20.4

Moka, zdrob in peleti iz rib, rakov, mehkužcev, drugih vodnih nevretenčarjev ali morskih alg ali drugi proizvodi, d. n., neprimerni za prehrano ljudi

10.20.41

Moka, zdrob in peleti iz rib, rakov, mehkužcev, drugih vodnih nevretenčarjev ali morskih alg, neprimerni za prehrano ljudi

10.20.42

Drugi neužitni izdelki iz rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev ali morskih alg

10.20.9

Prekajevanje ter drugo konzerviranje in pripravljanje ribjih izdelkov; storitve podizvajalcev kot del predelave in konzerviranja rib, rakov in mehkužcev

10.20.91

Prekajevanje in drugo konzerviranje in pripravljanje ribjih izdelkov

10.20.99

Storitve podizvajalcev kot del predelave in konzerviranja rib, rakov in mehkužcev

10.3

Predelano in konzervirano sadje in zelenjava

10.31

Predelan in konzerviran krompir

10.31.1

Predelan in konzerviran krompir

10.31.11

Krompir, zamrznjen

10.31.12

Sušen krompir, cel ali narezan na koščke ali rezine, vendar ne nadalje obdelan

10.31.13

Sušen krompir v obliki moke, zdroba; kosmičev; granul in peletov

10.31.14

Krompir, pripravljen ali konzerviran

10.31.9

Kuhanje in drugo pripravljanje krompirja in izdelkov iz krompirja; storitve podizvajalcev kot del predelave in konzerviranja krompirja

10.31.91

Kuhanje in drugo pripravljanje krompirja in izdelkov iz krompirja

10.31.99

Storitve podizvajalcev kot del predelave in konzerviranja krompirja

10.32

Sadni in zelenjavni sokovi

10.32.1

Sadni in zelenjavni sokovi

10.32.11

Paradižnikov sok

10.32.12

Pomarančni sok

10.32.13

Sok grenivke

10.32.14

Ananasov sok

10.32.15

Grozdni sok

10.32.16

Jabolčni sok

10.32.17

Mešanice sadnih in zelenjavnih sokov

10.32.19

Drugi sadni in zelenjavni sokovi

10.32.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sadnih in zelenjavnih sokov

10.32.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sadnih in zelenjavnih sokov

10.39

Drugo predelano in konzervirano sadje in zelenjava

10.39.1

Predelana in konzervirana zelenjava, razen krompirja

10.39.11

Zelenjava, zamrznjena

10.39.12

Zelenjava, začasno konzervirana

10.39.13

Zelenjava, sušena

10.39.14

Zelenjava in sadje, v kosih, pakirana

10.39.15

Fižol, konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini, razen pripravljenih zelenjavnih jedi

10.39.16

Grah, konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini, razen pripravljenih zelenjavnih jedi

10.39.17

Druga zelenjava (razen krompirja), konzervirana drugače kot v kisu ali ocetni kislini, razen pripravljenih zelenjavnih jedi

10.39.18

Zelenjava (razen krompirja), sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini

10.39.2

Predelano in konzervirano sadje in oreški

10.39.21

Sadje in oreški, nekuhano ali kuhano, zamrznjeno

10.39.22

Marmelade, džemi, sadni želeji, pireji in paste iz sadja ali oreškov

10.39.23

Oreški, arašidi, praženi, soljeni ali drugače pripravljeni

10.39.24

Sadje in oreški, začasno konzervirani, neprimerni za takojšnje zaužitje

10.39.25

Arašidi in oreški, oluščeni

10.39.29

Drugo pripravljeno, sušeno ali konzervirano sadje in oreški

10.39.3

Rastlinski materiali, odpadki in ostanki

10.39.30

Rastlinski materiali, odpadki in ostanki

10.39.9

Kuhanje in drugo pripravljanje sadnih in zelenjavnih izdelkov; storitve podizvajalcev kot del predelave in konzerviranja sadja in zelenjave

10.39.91

Kuhanje in drugo pripravljanje sadnih in zelenjavnih izdelkov

10.39.99

Storitve podizvajalcev kot del predelave in konzerviranja sadja in zelenjave

10.4

Rastlinska olja in maščobe ter olja in maščobe živalskega izvora

10.41

Olja in maščobe

10.41.1

Olja in maščobe živalskega izvora ter njihove frakcije, surovi

10.41.11

Stearin iz svinjske masti, olje iz svinjske masti, oleostearin, oleo olje in olje iz loja, neemulgirani ali nemešani ali kako drugače obdelani

10.41.12

Masti in olja rib in morskih sesalcev ter njihove frakcije

10.41.19

Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane

10.41.2

Rastlinska olja, surova

10.41.21

Arašidno olje, surovo

10.41.22

Oljčno olje, surovo

10.41.23

Olje iz sončničnih semen, surovo

10.41.24

Olje iz oljne ogrščice, repnih semen ali gorčično olje, surovo

10.41.25

Palmovo olje, surovo

10.41.29

Druga rastlinska olja, surova

10.41.3

Linters iz bombaža

10.41.30

Linters iz bombaža

10.41.4

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali olj; moka in zdrob iz oljnih semen ali plodov

10.41.41

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali olj

10.41.42

Moka in zdrob iz oljnih semen ali plodov, razen iz gorčice

10.41.5

Rafinirana olja, razen ostankov

10.41.51

Sojino olje in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

10.41.52

Olje iz arašidov in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

10.41.53

Oljčno olje in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

10.41.54

Olje iz sončničnih semen in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

10.41.55

Olje iz bombaževega semena in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

10.41.56

Olja iz oljne ogrščice, repice, gorčice ter njihove frakcije, rafinirana, kemično nemodificirana

10.41.57

Palmovo olje in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

10.41.58

Kokosovo olje in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

10.41.59

Druga olja in njihove frakcije, rafinirana, kemično nemodificirana; rastlinske masti in druga rastlinska olja (razen koruznega olja) in njihove frakcije, d. n., rafinirana, kemično nemodificirana

10.41.6

Živalske ali rastlinske maščobe in olja ter njihove frakcije, hidrogenirani, esterificirani, toda nadalje nepredelani

10.41.60

Živalske ali rastlinske maščobe in olja ter njihove frakcije, hidrogenirani, esterificirani, toda nadalje nepredelani

10.41.7

Rastlinski voski (razen trigliceridov); degras; ostanki pri predelavi maščob ali živalskih ali rastlinskih voskov

10.41.71

Rastlinski voski (razen trigliceridov)

10.41.72

Degras; ostanki pri predelavi maščob ali živalskih ali rastlinskih voskov

10.41.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje olj in maščob

10.41.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje olj in maščob

10.42

Margarina in podobne jedilne maščobe

10.42.1

Margarina in podobne jedilne maščobe

10.42.10

Margarina in podobne jedilne maščobe

10.42.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje margarine in podobnih jedilnih maščob

10.42.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje margarine in podobnih jedilnih maščob

10.5

Mlečni izdelki

10.51

Mlečni in sirni izdelki

10.51.1

Predelano tekoče mleko in smetana

10.51.11

Predelano tekoče mleko

10.51.12

Mleko in smetana s > 6 % maščobe, nezgoščena in neslajena

10.51.2

Mleko in smetana v trdnih oblikah

10.51.21

Posneto mleko in smetana v prahu

10.51.22

Polnomastno mleko in smetana v prahu

10.51.3

Maslo in mlečni namazi

10.51.30

Maslo in mlečni namazi

10.51.4

Sir in skuta

10.51.40

Sir in skuta

10.51.5

Drugi mlečni izdelki

10.51.51

Mleko in smetana, zgoščena ali oslajena, razen v trdnih oblikah

10.51.52

Jogurt in drugo fermentirano ali zakisano mleko ali smetana

10.51.53

Kazein

10.51.54

Laktoza in laktozni sirup

10.51.55

Sirotka

10.51.56

Mlečni izdelki, d. n.

10.51.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mlečnih in sirnih izdelkov

10.51.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mlečnih in sirnih izdelkov

10.52

Sladoled

10.52.1

Sladoled in drug užiten led

10.52.10

Sladoled in drug užiten led

10.52.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sladoleda

10.52.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sladoleda

10.6

Mlevski izdelki iz žit, škrob in škrobni izdelki

10.61

Mlevski izdelki

10.61.1

Riž, manj brušen ali dobro brušen, ali oluščen ali lomljen

10.61.11

Oluščen riž

10.61.12

Riž, manj brušen ali dobro brušen ali lomljen

10.61.2

Žitna in rastlinska moka; mešanice moke

10.61.21

Pšenična ali soržična moka

10.61.22

Druga žitna moka

10.61.23

Rastlinska moka in zdrob

10.61.24

Mešanice za izdelavo pekovskih izdelkov

10.61.3

Drobljenec, zdrob, peleti in drugi žitni mlevni izdelki

10.61.31

Pšenični drobljenec in zdrob

10.61.32

Drobljenec, zdrob in peleti iz drugih žit, d. n.

10.61.33

Žitni kosmiči in drugi žitni mlevski izdelki

10.61.4

Otrobi in drugi ostanki pri obdelavi žit

10.61.40

Otrobi in drugi ostanki pri obdelavi žit

10.61.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mlevskih izdelkov

10.61.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mlevskih izdelkov

10.62

Škrob in škrobni izdelki

10.62.1

Škrob in škrobni izdelki; sladkorji in sladkorni sirupi, d. n.

10.62.11

Škrob; inulin; pšenični gluten; dekstrini in drugi modificirani škrobi

10.62.12

Tapioka in njeni nadomestki iz škroba

10.62.13

Glukoza in glukozni sirup; fruktoza in fruktozni sirup; invertni sladkor; sladkorji in sladkorni sirupi, d. n.

10.62.14

Koruzno olje

10.62.2

Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki

10.62.20

Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki

10.62.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje škroba in škrobnih izdelkov

10.62.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje škroba in škrobnih izdelkov

10.7

Pekarski izdelki in testenine

10.71

Kruh; sveže pecivo in slaščice

10.71.1

Kruh, sveže pecivo in slaščice

10.71.11

Svež kruh

10.71.12

Sveže pecivo in slaščice

10.71.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje svežega ali zamrznjenega kruha, peciva in slaščic

10.71.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje svežega ali zamrznjenega kruha, peciva in slaščic

10.72

Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice

10.72.1

Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice

10.72.11

Hrustljavi kruh, prepečenec, opečen kruh in podobni izdelki

10.72.12

Medenjaki in podobni izdelki; sladki keksi; vaflji in oblati

10.72.19

Drugi suhi ali trajni pekovski izdelki

10.72.9

Dejavnosti podizvajalcev kot del proizvodnje prepečencev in piškotov; trajno pecivo in slaščice

10.72.99

Dejavnosti podizvajalcev kot del proizvodnje prepečencev in piškotov; trajno pecivo in slaščice

10.73

Testenine, kuskus in podobni izdelki

10.73.1

Testenine, kuskus in podobni izdelki

10.73.11

Testenine in podobni izdelki

10.73.12

Kuskus

10.73.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje testenin, kuskusa in podobnih izdelkov

10.73.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje testenin, kuskusa in podobnih izdelkov

10.8

Druga živila

10.81

Sladkor

10.81.1

Surovi sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese; melase

10.81.11

Surovi sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese, v trdni obliki

10.81.12

Rafinirani sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese in kemično čista saharoza v trdnem stanju, brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil

10.81.13

Rafinirani sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese z dodatki za aromatiziranje ali barvili; javorjev sladkor in sirup

10.81.14

Melase

10.81.2

Rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji sladkorja

10.81.20

Rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji sladkorja

10.81.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sladkorja

10.81.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sladkorja

10.82

Kakav, čokolada in sladkorni izdelki

10.82.1

Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena, kakavovo maslo, maščobe in olja, kakav v prahu

10.82.11

Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena

10.82.12

Kakavovo maslo, maščobe in olja

10.82.13

Kakav v prahu, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil

10.82.14

Kakav v prahu, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila

10.82.2

Čokolada in sladkorni izdelki

10.82.21

Čokolada in živila, ki vsebujejo kakav (razen sladkanega kakava v prahu), v velikih pakiranjih

10.82.22

Čokolada in živila, ki vsebujejo kakav (razen sladkanega kakava v prahu), razen v velikih pakiranjih

10.82.23

Sladkorni proizvodi (vključno bela čokolada), ki ne vsebujejo kakava

10.82.24

Sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorju

10.82.3

Kakavove lupine, luščine, kožice in drugi odpadki kakava

10.82.30

Kakavove lupine, luščine, kožice in drugi odpadki kakava

10.82.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kakava, čokolade in sladkornih izdelkov

10.82.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kakava, čokolade in sladkornih izdelkov

10.83

Kava in čaj, obdelana

10.83.1

Kava in čaj, obdelana

10.83.11

Kava, brez kofeina ali pražena

10.83.12

Kavni nadomestki; ekstrakti, esence in koncentrati kave ali kavnih nadomestkov; lupine in skorje kave

10.83.13

Zeleni čaj (nefermentiran), črni čaj (fermentiran) in delno fermentiran čaj, v zavitkih po ≤ 3 kg

10.83.14

Ekstrakti, esence, ali koncentrati pravega ali maté čaja ter pripravki iz njih

10.83.15

Zeliščni čaji

10.83.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kave in čaja

10.83.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kave in čaja

10.84

Dišave in začimbe

10.84.1

Kis; omake; mešanice začimb; gorčična moka in zdrob; pripravljena gorčica

10.84.11

Kis in nadomestki kisa, dobljeni iz ocetne kisline

10.84.12

Omake; kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica

10.84.2

Začimbe, predelane

10.84.21

Poper (piper spp.), predelan

10.84.22

Čili in paprike, suhe (capsicum spp.), predelane

10.84.23

Cimet (canella), predelan; druge predelane začimbe

10.84.3

Jedilna sol

10.84.30

Jedilna sol

10.84.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje dišav in začimb

10.84.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje dišav in začimb

10.85

Pripravljene jedi in obroki

10.85.1

Pripravljene jedi in obroki

10.85.11

Pripravljene jedi in obroki na osnovi mesa, užitnih klavničnih odpadkov ali krvi

10.85.12

Pripravljene jedi in obroki na osnovi rib, rakov in mehkužcev

10.85.13

Pripravljene jedi in obroki na osnovi zelenjave

10.85.14

Pripravljene jedi in obroki na osnovi testenin

10.85.19

Druge pripravljene jedi in obroki

10.85.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pripravljenih jedi in obrokov

10.85.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pripravljenih jedi in obrokov

10.86

Homogenizirani živilski pripravki in dietetična hrana

10.86.1

Homogenizirani živilski pripravki in dietetična hrana

10.86.10

Homogenizirani živilski pripravki in dietetična hrana

10.86.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje homogeniziranih živilskih pripravkov in dietetične hrane

10.86.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje homogeniziranih živilskih pripravkov in dietetične hrane

10.89

Druga živila, d. n.

10.89.1

Juhe, jajca, kvasi in druga živila; ekstrakti in sokovi iz mesa, rib in vodnih nevretenčarjev

10.89.11

Juhe, ragu juhe in pripravki zanje

10.89.12

Jajca brez lupine in jajčni rumenjaki, sveži ali konzervirani; jajca v lupini, konzervirana ali kuhana; jajčni albumin

10.89.13

Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi; pripravljeni pecilni praški

10.89.14

Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib in vodnih nevretenčarjev

10.89.15

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi; sluzi in sredstva za zgoščevanje

10.89.16

Pripravljena pokvarljiva živila, kot so sendviči in sveža pica

10.89.17

Prehranski dodatki, primerni za prehrano ljudi

10.89.19

Druga živila, d. n.

10.89.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih živil

10.89.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih živil

10.9

Pripravljena krmila

10.91

Pripravljena krmila za rejne živali

10.91.1

Pripravljena krmila za rejne živali, razen zdroba in peletov iz lucerne

10.91.10

Pripravljena krmila za rejne živali, razen zdroba in peletov iz lucerne

10.91.2

Zdrob in peleti iz lucerne (alfalfa)

10.91.20

Zdrob in peleti iz lucerne (alfalfa)

10.91.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pripravljenih krmil za rejne živali

10.91.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pripravljenih krmil za rejne živali

10.92

Pripravljena hrana za hišne živali

10.92.1

Pripravljena hrana za hišne živali

10.92.10

Pripravljena hrana za hišne živali

10.92.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pripravljene hrane za hišne živali

10.92.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pripravljene hrane za hišne živali

11

Pijače

11.0

Pijače

11.01

Žgane pijače

11.01.1

Žgane pijače

11.01.10

Žgane pijače

11.01.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje žganih pijač

11.01.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje žganih pijač

11.02

Vino iz grozdja

11.02.1

Vino iz svežega grozdja; grozdni mošt

11.02.11

Peneče vino iz svežega grozdja

11.02.12

Vino iz svežega grozdja, razen penečih vin; grozdni mošt

11.02.2

Vinska usedlina; vinski kamen

11.02.20

Vinska usedlina; vinski kamen

11.02.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vina iz grozdja

11.02.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vina iz grozdja

11.03

Sadna vina in podobne fermentirane pijače

11.03.1

Druge fermentirane pijače (npr. jabolčni mošt, hruškov mošt, medica); alkoholne mešane pijače

11.03.10

Druge fermentirane pijače (npr. jabolčni mošt, hruškov mošt, medica); alkoholne mešane pijače

11.03.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sadnih vin in drugih fermentiranih pijač

11.03.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sadnih vin in drugih fermentiranih pijač

11.04

Druge nedestilirane fermentirane pijače

11.04.1

Vermut in druga aromatizirana vina iz svežega grozdja

11.04.10

Vermut in druga aromatizirana vina iz svežega grozdja

11.04.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih nedestiliranih fermentiranih pijač

11.04.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih nedestiliranih fermentiranih pijač

11.05

Pivo

11.05.1

Pivo, razen pivovarskih ostankov

11.05.10

Pivo, razen pivovarskih ostankov

11.05.2

Ostanki in odpadki pivovarn ali destilarn

11.05.20

Ostanki in odpadki pivovarn ali destilarn

11.05.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje piva

11.05.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje piva

11.06

Slad

11.06.1

Slad

11.06.10

Slad

11.06.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sladu

11.06.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sladu

11.07

Brezalkoholne pijače; mineralne in druge stekleničene vode

11.07.1

Mineralne vode in brezalkoholne pijače

11.07.11

Mineralne vode in sodavice, neslajene, nearomatizirane

11.07.19

Druge brezalkoholne pijače

11.07.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mineralne vode in brezalkoholnih pijač

11.07.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mineralne vode in brezalkoholnih pijač

12

Tobačni izdelki

12.0

Tobačni izdelki

12.00

Tobačni izdelki

12.00.1

Tobačni izdelki, razen odpadkov

12.00.11

Cigare, cigarilosi in cigarete, iz tobaka ali tobačnih nadomestkov

12.00.12

Sušeni razpecljani tobačni listi

12.00.19

Drug predelan tobak in tobačni nadomestki; homogeniziran ali rekonstituiran tobak; tobakovi ekstrakti in esence

12.00.2

Tobačni odpadki

12.00.20

Tobačni odpadki

12.00.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tobačnih izdelkov

12.00.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tobačnih izdelkov

13

Tekstil

13.1

Tekstilna preja in sukanec

13.10

Tekstilna preja in sukanec

13.10.1

Maščobe iz volne (vključno z lanolinom)

13.10.10

Maščobe iz volne (vključno z lanolinom)

13.10.2

Naravna tekstilna vlakna, pripravljena za predenje

13.10.21

Surova svila (nepredena)

13.10.22

Volna, razmaščena ali karbonizirana, nemikana ali nečesana

13.10.23

Izčeski iz volne ali fine živalske dlake

13.10.24

Volna in fina ali groba živalska dlaka, mikana ali česana

13.10.25

Bombaž, mikan ali česan

13.10.26

Juta in druga tekstilna vlakna (razen lanu, konoplje in ramije), predelana, nepredena

13.10.29

Druga rastlinska tekstilna vlakna, predelana, nepredena

13.10.3

Sintetična in umetna tekstilna vlakna, pripravljena za predenje

13.10.31

Sintetična vlakna, rezana, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

13.10.32

Umetna vlakna, rezana, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

13.10.4

Svilena preja in preja iz svilenih odpadkov

13.10.40

Svilena preja in preja iz svilenih odpadkov

13.10.5

Preja iz volne, pripravljena ali nepripravljena za prodajo na drobno; preja iz fine ali grobe živalske dlake ali konjske žime

13.10.50

Preja iz volne, pripravljena ali nepripravljena za prodajo na drobno; preja iz fine ali grobe živalske dlake ali konjske žime

13.10.6

Bombažna preja; sukanec za šivanje iz bombaža

13.10.61

Bombažna preja (razen sukanca za šivanje)

13.10.62

Bombažni sukanec

13.10.7

Preja iz rastlinskih tekstilnih vlaken, razen bombaža (vključno lan, juta, konoplja in ramija); papirna preja

13.10.71

Lanena preja

13.10.72

Preja iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken; preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; papirna preja

13.10.8

Preja in sukanec iz umetnih in sintetičnih filamentov ali rezanih vlaken

13.10.81

Preja iz umetnih ali sintetičnih filamentov, dvojna ali večnitna (razen sukanca za šivanje, preje velike trdnosti iz najlona ali drugih poliamidov, poliestrov ali viskoznega rajona), nepripravljena za prodajo na drobno; preja iz umetnih ali sintetičnih filamentov (razen sukanca za šivanje), pripravljena za prodajo na drobno

13.10.82

Preja (razen sukanca za šivanje) iz ≥ 85 % rezanih sintetičnih vlaken

13.10.83

Preja (razen sukanca za šivanje) iz < 85 % rezanih sintetičnih vlaken

13.10.84

Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih umetnih vlaken

13.10.85

Sukanci za šivanje in preje iz umetnih in sintetičnih filamentov in vlaken

13.10.9

Razvlaknjene tekstilne surovine; priprava naravnih tekstilnih vlaken; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tekstilne preje in sukanca

13.10.91

Razvlaknjeni tekstilni materiali iz volne ali fine ali grobe živalske dlake

13.10.92

Bombažni odpadki, vključno z odpadki sukanca

13.10.93

Priprava naravnih tekstilnih vlaken

13.10.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tekstilne preje in sukanca

13.2

Tkanine

13.20

Tkanine

13.20.1

Tkanine (razen posebnih) iz naravnih vlaken, razen bombaža

13.20.11

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

13.20.12

Tkanine iz mikane ali česane volne ali fine ali grobe živalske dlake ali konjske žime

13.20.13

Lanene tkanine

13.20.14

Tkanine iz jute in drugih tekstilnih ličnatih vlaken (razen lana, prave konoplje in ramije)

13.20.19

Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; tkanine iz papirne preje

13.20.2

Bombažne tkanine

13.20.20

Bombažne tkanine

13.20.3

Tkanine (razen posebnih) iz umetnih ali sintetičnih filamentov in rezanih vlaken

13.20.31

Tkanine iz sintetične in umetne filamentne preje

13.20.32

Tkanine iz sintetičnih rezanih vlaken

13.20.33

Tkanine iz rezanih umetnih vlaken

13.20.4

Tkanine z zankasto oz. lasasto površino, frotirne in druge posebne tkanine

13.20.41

Tkanine z zankasto oz. lasasto površino in tkanine iz ženiljske preje (razen frotirja za brisače in ozko tkanih tkanin)

13.20.42

Frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste frotirne tkanine iz bombaža (razen ozko tkanih tkanin)

13.20.43

Druge frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste frotirne tkanine (razen ozko tkanih tkanin)

13.20.44

Gaza (razen ozko tkanih tkanin)

13.20.45

Taftane tkanine, razen preprog

13.20.46

Tkanine iz steklenih vlaken (vključno ozko tkane tkanine)

13.20.5

Imitacija krzna s tkanjem

13.20.50

Imitacija krzna s tkanjem

13.20.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tkanin

13.20.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tkanin

13.3

Dodelava tekstilij

13.30

Dodelava tekstilij

13.30.1

Dodelava tekstilij

13.30.11

Beljenje in barvanje vlaken in prej

13.30.12

Beljenje blaga in tekstilnih izdelkov (tudi oblačil)

13.30.13

Barvanje blaga in tekstilnih izdelkov (tudi oblačil)

13.30.19

Druga dodelava tkanin in tekstilnih izdelkov (tudi oblačil)

13.9

Druge tekstilije

13.91

Pleteni ali kvačkani tekstilni materiali

13.91.1

Pleteni ali kvačkani materiali

13.91.11

Tkanine z zankasto oz. lasasto površino, zankaste frotirne tkanine, pletene ali kvačkane

13.91.19

Drugo pleteno ali kvačkano blago, vključno imitacija krzna, dobljena s pletenjem

13.91.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pletenega ali kvačkanega tekstilnega blaga

13.91.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pletenega ali kvačkanega tekstilnega blaga

13.92

Tekstilni izdelki, razen oblačil

13.92.1

Tekstilni izdelki za gospodinjstvo

13.92.11

Odeje in potovalne odeje, razen električnih

13.92.12

Posteljno perilo

13.92.13

Namizno perilo

13.92.14

Kopalniško in kuhinjsko perilo

13.92.15

Zavese (vključno draperije) in notranje platnene navojnice; volani za zavese ali posteljo

13.92.16

Drugi izdelki za notranjo opremo, d. n.; kompleti iz tkanin in preje za izdelavo preprog in prekrival, tapiserij ipd.

13.92.2

Drugi tekstilni izdelki

13.92.21

Vreče in vrečke za pakiranje

13.92.22

Ponjave, platnene strehe in senčniki; jadra za plovila, jadralne deske ali suhozemna vozila; šotori in oprema za taborjenje (vključno napihljive blazine)

13.92.23

Padala, tudi krmiljena in jadralna; deli zanje

13.92.24

Prešite odeje, pernice, blazine, blazinice, spalne vreče ipd.

13.92.29

Drugi tekstilni izdelki (vključno krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za čiščenje, rešilni jopiči in pasovi)

13.92.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tekstilnih izdelkov, razen oblačil

13.92.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tekstilnih izdelkov, razen oblačil

13.93

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala

13.93.1

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala

13.93.11

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, vozlana

13.93.12

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, tkana, vendar netaftana ali nekosmičena

13.93.13

Preproge in druga tekstilna prekrivala, taftana

13.93.19

Preproge in tekstilna talna prekrivala (tudi iz klobučevine)

13.93.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje preprog in drugih tekstilnih talnih prekrival

13.93.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje preprog in drugih tekstilnih talnih prekrival

13.94

Vrvi, vrvice in mreže

13.94.1

Vrvi, vrvice in mreže, razen odpadkov

13.94.11

Vrvi, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken

13.94.12

Vozlani mrežasti izdelki iz vrvi, mreže iz tekstilnih materialov; izdelki iz preje, trakov, d. n.

13.94.2

Tekstilni ostanki in odpadki

13.94.20

Tekstilni ostanki in odpadki

13.94.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vrvi, vrvic in mrež

13.94.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vrvi, vrvic in mrež

13.95

Netkani tekstil in izdelki iz njega, razen oblačil

13.95.1

Netkani tekstil in izdelki iz njega, razen oblačil

13.95.10

Netkani tekstil in izdelki iz njega, razen oblačil

13.95.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje netkanega tekstila in izdelkov iz njega, razen oblačil

13.95.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje netkanega tekstila in izdelkov iz njega, razen oblačil

13.96

Druge tehnične in industrijske tekstilije

13.96.1

Metalizirana preja ali metalizirana posukana preja; tkanine iz kovinskih niti ali metalizirane preje; niti in kord iz gume, prekrit s tekstilnim materialom in tekstilni izdelki ter izdelki za tehnično rabo

13.96.11

Metalizirana preja ali posukana metalizirana preja

13.96.12

Tkanine iz kovinskih niti ali metalizirane preje, d. n.

13.96.13

Niti in kord iz gume, prekrit s tekstilnim materialom; tekstilna preja in trakovi, impregnirani ali prekriti z gumo ali plastiko

13.96.14

Tkanine, impregnirane, prevlečene ali prekrite, d. n.

13.96.15

Kord tkanine za avtomobilske gume iz poliamidov, poliestra ali viskoznega rajona

13.96.16

Tekstilni izdelki za tehnično rabo (vključno stenji, transportni trakovi, tekstilne cevi ipd.)

13.96.17

Ozko tkane tkanine; ozke tkanine, ki so sestavljene samo iz osnove, katere niti so med seboj zlepljene (bolduk); pozamenterija ipd.

13.96.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tehničnih in industrijskih tekstilij

13.96.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tehničnih in industrijskih tekstilij

13.99

Druge tekstilije, d. n.

13.99.1

Til, čipke in vezenine; posukana preja in trakovi; ženiljska preja; efektno vozličasta preja

13.99.11

Til in druge mrežaste tkanine, razen tkanega, pletenega ali kvačkanega blaga; čipke v metraži, trakovih ali motivih

13.99.12

Vezenina v metraži, trakovih ali motivih

13.99.13

Klobučevina, prevlečena, prekrita ali laminirana

13.99.14

Tekstilna vlakna, dolžine ≤ 5 mm (tekstilni kosmiči), tekstilni prah in vlaknati vozlički

13.99.15

Posukana preja in trakovi; ženiljska preja; efektno vozličasta preja

13.99.16

Prešiti tekstilni izdelki v metraži

13.99.19

Druge tekstilije in tekstilni izdelki, d. n.

13.99.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih tekstilij

13.99.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih tekstilij

14

Oblačila

14.1

Oblačila, razen krznenih

14.11

Usnjena oblačila

14.11.1

Oblačila iz usnja ali umetnega usnja

14.11.10

Oblačila iz usnja ali umetnega usnja

14.11.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje oblačil iz usnja

14.11.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje oblačil iz usnja

14.12

Delovna oblačila

14.12.1

Moška delovna oblačila

14.12.11

Moški kompleti, suknjiči in jopiči, zaščitni in delovni

14.12.12

Moške hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače, zaščitne in delovne

14.12.2

Ženska delovna oblačila

14.12.21

Ženski kompleti, suknjiči in jopiči, zaščitni in delovni

14.12.22

Ženske hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače, zaščitne in delovne

14.12.3

Druga delovna oblačila

14.12.30

Druga delovna oblačila

14.12.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje delovnih oblačil

14.12.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje delovnih oblačil

14.13

Druga vrhnja oblačila

14.13.1

Vrhnja oblačila, pletena ali kvačkana

14.13.11

Površniki, plašči, ogrinjala, pelerine, anoraki, vetrovke in podobna oblačila za moške ali dečke, pletena ali kvačkana

14.13.12

Obleke, kompleti, suknjiči, jopiči, hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače za moške ali dečke, pletene ali kvačkane

14.13.13

Površniki, plašči, ogrinjala, pelerine, anoraki, vetrovke in podobna oblačila za ženske ali deklice, pletena ali kvačkana

14.13.14

Kostimi, kompleti, jakne, blazerji, obleke, krila, hlačna krila, hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami in kratke hlače za ženske ali deklice, pletene ali kvačkane

14.13.2

Druga vrhnja oblačila za moške ali dečke

14.13.21

Površniki, plašči, ogrinjala, pelerine, anoraki, vetrovke in podobna oblačila za moške ali dečke, iz tkanin

14.13.22

Obleke in kompleti za moške ali dečke, iz tkanin

14.13.23

Suknjiči in jopiči za moške ali dečke, iz tkanin

14.13.24

Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače za moške ali dečke, iz tkanin

14.13.3

Druga vrhnja oblačila za ženske in deklice

14.13.31

Površniki, plašči, ogrinjala, pelerine, anoraki, vetrovke in podobna oblačila za ženske ali deklice, iz tkanin

14.13.32

Kostimi in kompleti za ženske ali deklice, iz tkanin

14.13.33

Suknjiči in jopiči za ženske ali deklice, iz tkanin

14.13.34

Obleke, krila in hlačna krila za ženske ali deklice, iz tkanin

14.13.35

Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače za ženske ali deklice, iz tkanin

14.13.4

Rabljena oblačila in drugi rabljeni izdelki

14.13.40

Rabljena oblačila in drugi rabljeni izdelki

14.13.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vrhnjih oblačil

14.13.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vrhnjih oblačil

14.14

Perilo

14.14.1

Perilo, pleteno ali kvačkano

14.14.11

Moške ali fantovske srajce, pletene ali kvačkane

14.14.12

Spodnjice, spodnjice brez hlačnic, spalne srajce, pižame, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki za moške ali dečke, pleteni ali kvačkani

14.14.13

Bluze, srajce in srajčne bluze, za ženske ali deklice, pletene ali kvačkane

14.14.14

Kombineže, spodnja krila, spodnjice brez hlačnic, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, za ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani

14.14.2

Perilo, iz tkanin

14.14.21

Srajce za moške in dečke, iz tkanin

14.14.22

Telovadne majice in druge majice, spodnje hlače, slipi, spalne srajce, pižame, kopalni plašči, halje in podobni izdelki za moške ali dečke, iz tkanin

14.14.23

Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske ali deklice, iz tkanin

14.14.24

Telovadne majice in druge majice, slipi, spodnja krila, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, halje in podobni izdelki za ženske ali deklice, iz tkanin

14.14.25

Modrčki, pasovi za nogavice, stezniki, oporniki, naramnice, podveze in podobni izdelki ter njihovi deli, iz tkanin ali pletene ali kvačkane

14.14.3

T-majice, spodnje majice brez rokavov in druge majice, pletene ali kvačkane

14.14.30

T-majice, spodnje majice brez rokavov in druge majice, pletene ali kvačkane

14.14.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje perila

14.14.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje perila

14.19

Druga oblačila in dodatki za oblačila

14.19.1

Oblačila za dojenčke, trenirke in druga oblačila, dodatki za oblačila, pletena ali kvačkana

14.19.11

Oblačila in oblačilni dodatki, za dojenčke, pleteni ali kvačkani

14.19.12

Trenirke, smučarske obleke, kopalne hlačke, kopalne obleke in druga oblačila, pletene ali kvačkane

14.19.13

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, pletene ali kvačkane

14.19.19

Drugi dodatki za oblačila in deli oblačil ali dodatkov za oblačila, pleteni ali kvačkani

14.19.2

Oblačila za dojenčke, druga oblačila in dodatki za oblačila, iz tkanin

14.19.21

Oblačila za dojenčke in dodatki za oblačila, iz tkanin

14.19.22

Trenirke, smučarske obleke in kopalke; druga oblačila, iz tkanin

14.19.23

Robci, šali, rute, kravate, metuljčki, rokavice in drugi dodatki za oblačila; deli oblačil ali dodatkov za oblačila, iz tkanin, d. n.

14.19.3

Dodatki za oblačila iz usnja; oblačila iz klobučevine ali netkanih tekstilnih materialov; oblačila iz impregniranih, gumiranih ali plastificiranih tkanin

14.19.31

Dodatki za oblačila iz usnja ali nadomestkov usnja, razen športnih rokavic

14.19.32

Oblačila iz klobučevine ali netkanih tekstilnih materialov; oblačila iz impregniranih ali prevlečenih tkanin

14.19.4

Klobuki in pokrivala

14.19.41

Klobučni tulci, stožci, valji in podobni izdelki iz klobučevine; krogi in cilindri iz klobučevine; klobučni tulci, pleteni ali izdelani s spiralnim šivanjem trakov

14.19.42

Klobuki in druga pokrivala iz klobučevine, ali pleteni ali izdelani iz katerega koli materiala, ali kvačkani ali iz čipk ali drugih tekstilnih materialov v metraži; mrežice za lase

14.19.43

Druga pokrivala, razen pokrival iz gume ali plastičnih mas, zaščitnih pokrival in pokrival iz azbesta; trakovi za notranje obrobljanje podloge, prevleke, osnove in ogrodja, ščitniki za oči in podbradniki, za pokrivala

14.19.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih oblačil in dodatkov za oblačila

14.19.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih oblačil in dodatkov za oblačila

14.2

Izdelki iz krzna

14.20

Izdelki iz krzna

14.20.1

Krznena oblačila, dodatki za oblačila in drugi izdelki iz krzna, razen pokrival

14.20.10

Krznena oblačila, dodatki za oblačila in drugi izdelki iz krzna, razen pokrival

14.20.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz krzna

14.20.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz krzna

14.3

Pletena in kvačkana oblačila

14.31

Pletene in kvačkane nogavice

14.31.1

Hlačne nogavice in druge nogavice, pletene ali kvačkane

14.31.10

Hlačne nogavice in druge nogavice, pletene ali kvačkane

14.31.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pletenih in kvačkanih nogavic

14.31.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pletenih in kvačkanih nogavic

14.39

Druga pletena in kvačkana oblačila

14.39.1

Jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani

14.39.10

Jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani

14.39.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih pletenih ali kvačkanih oblačil

14.39.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih pletenih ali kvačkanih oblačil

15

Usnje, usnjeni in sorodni izdelki

15.1

Strojeno in dodelano usnje; potovalna galanterija in sedlarski izdelki; krzno in usnje

15.11

Strojeno in dodelano usnje; krzno in usnje

15.11.1

Krzno

15.11.10

Krzno

15.11.2

Semiš; lakasto usnje in lakasto plastovito usnje; metalizirano usnje

15.11.21

Semiš

15.11.22

Lakasto usnje in lakasto plastovito usnje; metalizirano usnje

15.11.3

Goveje usnje ali usnje kopitarjev, brez dlake

15.11.31

Goveje usnje, brez dlake, celo

15.11.32

Goveje usnje, brez dlake, razen celega

15.11.33

Usnje kopitarjev, brez dlake

15.11.4

Ovčje, kozje ali svinjsko usnje, brez dlake

15.11.41

Ovčje ali jagnječje usnje, brez dlake

15.11.42

Kozje ali kozličje usnje, brez dlake

15.11.43

Svinjsko usnje

15.11.5

Usnje drugih živali; umetno usnje na osnovi naravnega usnja

15.11.51

Usnje drugih živali, brez dlake

15.11.52

Umetno usnje na osnovi naravnega usnja

15.11.9

Dejavnosti podizvajalcev kot del proizvodnje strojenega in dodelanega usnja; krzno in usnje

15.11.99

Dejavnosti podizvajalcev kot del proizvodnje strojenega in dodelanega usnja; krzno in usnje

15.12

Potovalna galanterija, sedlarski in jermenarski izdelki

15.12.1

Sedlarski in jermenarski izdelki; potovalna galanterija; drugi usnjeni izdelki

15.12.11

Sedlarski in jermenarski izdelki za katere koli živali, iz katerih koli materialov

15.12.12

Potovalna galanterija iz usnja ali umetnega usnja, plastičnih mas, tekstilnih materialov, vulkaniziranih vlaken ali kartona; potovalni kompleti za osebna toaletna sredstva, šivanje ali čiščenje obutve ali obleke

15.12.13

Pasovi (razen kovinskih), jermenčki in zapestnice za ročne ure in njihovi deli

15.12.19

Drugi izdelki iz naravnega ali umetnega usnja (vključno z izdelki za stroje ali mehanske naprave in za drugo tehnično rabo), d. n.

15.12.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje potovalne galanterije ter sedlarskih in jermenarskih izdelkov

15.12.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje potovalne galanterije ter sedlarskih in jermenarskih izdelkov

15.2

Obutev

15.20

Obutev

15.20.1

Obutev, razen športne in zaščitne ter ortopedskih čevljev

15.20.11

Nepremočljiva obutev s podplati in zgornjim delom iz gume ali plastike, razen obutve s kovinsko kapico

15.20.12

Obutev s podplati in zgornjim delom iz gume ali plastike, razen nepremočljive ali športne obutve

15.20.13

Obutev z zgornjim delom iz usnja, razen športne obutve, obutev s kovinsko kapico in razna posebna obutev

15.20.14

Obutev z zgornjim delom iz tekstilnih materialov, razen športne obutve

15.20.2

Športna obutev

15.20.21

Copate za tenis, košarko, gimnastiko in podobno

15.20.29

Druga športna obutev (razen smučarskih čevljev, drsalnih čevljev z vgrajenimi drsalkami)

15.20.3

Zaščitna in druga obutev, d. n.

15.20.31

Obutev s kovinsko kapico

15.20.32

Lesena obutev, razna posebna in druga obutev, d. n.

15.20.4

Deli obutve iz usnja; zamenljivi vložki, petne blazinice in podobni izdelki; gamaše, dokolenice in podobni izdelki in njihovi deli

15.20.40

Deli obutve iz usnja; zamenljivi vložki, petne blazinice in podobni izdelki; gamaše, dokolenice in podobni izdelki in njihovi deli

15.20.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje obutve

15.20.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje obutve

16

Obdelan les ter leseni in plutovinasti izdelki, razen pohištva; pletarski izdelki

16.1

Les, žagan in skobljan

16.10

Les, žagan in skobljan

16.10.1

Les, vzdolžno žagan ali sekan, rezan ali luščen, debeline > 6 mm; neimpregnirani železniški ali tramvajski pragovi

16.10.11

Les, vzdolžno žagan ali sekan, rezan ali luščen, debeline > 6 mm, iz iglavcev

16.10.12

Les, vzdolžno žagan ali sekan, rezan ali luščen, debeline > 6 mm, iz listavcev

16.10.13

Leseni železniški in tramvajski pragovi, neimpregnirani

16.10.2

Les, profiliran; lesna volna; lesna moka; lesni sekanci ali iveri

16.10.21

Les, profiliran (vključno okrasni utori, nesestavljene lamele in frize za parket), iz iglavcev

16.10.22

Les, profiliran (vključno okrasni utori, nesestavljene lamele in frize za parket), iz bambusa

16.10.23

Les, profiliran (vključno okrasni utori, nesestavljene lamele in frize za parket), iz drugih dreves

16.10.24

Lesna volna; lesna moka

16.10.25

Lesni sekanci ali iveri

16.10.3

Neobdelan les; železniški pragovi iz lesa, impregnirani ali drugače obdelani

16.10.31

Leseni drogovi, obdelani z barvami, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi

16.10.32

Železniški ali tramvajski pragovi iz lesa, impregnirani

16.10.39

Drugi leseni drogovi in koli (cepljeni koli, planke)

16.10.9

Sušenje, impregnacija ali kemična obdelava lesa; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lesa, žaganega in skobljanega

16.10.91

Sušenje, impregnacija ali kemična obdelava lesa

16.10.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lesa, žaganega in skobljanega

16.2

Leseni, plutovinasti in pletarski izdelki

16.21

Furnir in plošče na osnovi lesa

16.21.1

Vezane lesene plošče, furnirane plošče in podoben lameliran les; iverne in podobne plošče iz lesa ali drugih ligninskih materialov

16.21.11

Vezane plošče, furnirane plošče in podoben lameliran les, iz bambusa

16.21.12

Iverne plošče

16.21.13

Usmerjene pramenske plošče (OSB)

16.21.14

Vlaknene plošče iz lesa ali drugih ligninskih materialov

16.21.15

Vlaknene plošče iz lesa ali drugih ligninskih materialov

16.21.16

Druge vezane plošče, furnirane plošče in podoben lameliran les, iz iglavcev

16.21.17

Druge vezane lesene plošče, furnirane plošče in podoben lameliran les, z najmanj zunanjim slojem iz tropskega lesa

16.21.18

Druge vezane plošče, furnirane plošče in podoben lameliran les, iz drugih dreves

16.21.2

Listi furnirja; listi za vezan les; zgoščen les

16.21.21

Zgoščen (zbit) les v blokih, ploščah, trakovih ali profilih

16.21.22

Listi furnirja in listi za vezan in drug les, vzdolžno žagan, rezan ali luščen, debeline ≤ 6 mm, iz iglavcev

16.21.23

Listi furnirja in listi za vezan in drug les, vzdolžno žagan, rezan ali luščen, debeline ≤ 6 mm, iz tropskega lesa

16.21.24

Listi furnirja in listi za vezan in drug les, vzdolžno žagan, rezan ali luščen, debeline ≤ 6 mm, iz drugega lesa

16.21.9

Dodelava plošč; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje furnirja in lesnih plošč

16.21.91

Dodelava plošč

16.21.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje furnirja in lesnih plošč

16.22

Sestavljen parket

16.22.1

Sestavljene parketne plošče

16.22.10

Sestavljene parketne plošče

16.22.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sestavljenih parketnih plošč

16.22.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sestavljenih parketnih plošč

16.23

Drugi izdelki stavbnega mizarstva in tesarstva

16.23.1

Leseni izdelki stavbnega mizarstva in tesarstva (razen montažnih stavb)

16.23.11

Okna, vrata, okviri in podboji, iz lesa

16.23.12

Opaži za betonska tla, skodle, iz lesa

16.23.19

Leseni izdelki stavbnega mizarstva in tesarstva, d. n.

16.23.2

Lesene montažne stavbe

16.23.20

Lesene montažne stavbe

16.23.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov stavbnega mizarstva in tesarstva

16.23.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov stavbnega mizarstva in tesarstva

16.24

Lesena embalaža

16.24.1

Lesena embalaža

16.24.11

Palete, zabojaste palete in druge nakladalne plošče iz lesa

16.24.12

Sodi in sodarski izdelki iz lesa

16.24.13

Druga lesena embalaža in njeni deli

16.24.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lesene embalaže

16.24.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lesene embalaže

16.29

Drugi izdelki iz lesa; izdelki iz plute, slame in pletarskih materialov

16.29.1

Drugi izdelki iz lesa

16.29.11

Leseno orodje, ohišja in držaji za orodje, metle ali ščetke, leseni bloki za izdelavo pip, čevljarska kopita

16.29.12

Lesena namizna posoda ali pribor

16.29.13

Lesene intarzije in vdelan les, skrinjice in škatle za nakit, za jedilni pribor in podobni leseni izdelki, leseni kipci in drugi leseni okraski

16.29.14

Leseni okvirji za slike, fotografije, ogledala ali podobne predmete in drugi izdelki iz lesa

16.29.15

Peleti in briketi, iz stisnjenega ali aglomeriranega lesa ter rastlinski odpadki in ostanki

16.29.2

Izdelki iz plute, slame ali drugih pletarskih materialov; košarski in pletarski izdelki

16.29.21

Naravna pluta, z odstranjeno skorjo ali grobo štirikotno tesana ali v blokih, ploščah, listih ali trakovih; zdrobljena, drobljena ali zmleta pluta; odpadki plute

16.29.22

Izdelki iz naravne plute

16.29.23

Bloki, plošče, listi in trakovi, ploščice vseh oblik, valji s polnim prerezom, iz aglomerirane plute

16.29.24

Aglomerirana pluta; izdelki iz aglomerirane plute, d. n.

16.29.25

Izdelki iz slame, esparta ali drugih pletarskih materialov; košarski in pletarski izdelki

16.29.9

Storitvena proizvodnja izdelkov iz lesa, plute in pletarskih materialov (razen pohištva); storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz lesa, plute in pletarskih materialov

16.29.91

Storitvena proizvodnja izdelkov iz lesa, plute in pletarskih materialov, razen pohištva

16.29.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz lesa, plute in pletarskih materialov

17

Papir in izdelki iz papirja

17.1

Vlaknine, papir in karton

17.11

Vlaknine

17.11.1

Celuloza, lesna ali drugi vlaknasti celulozni materiali

17.11.11

Kemična lesna celuloza, topljiva

17.11.12

Kemična lesna celuloza, kavstična ali sulfatna, razen topljive

17.11.13

Kemična lesna celuloza, sulfitna, razen topljive

17.11.14

Mehanska lesna celuloza; polkemična lesna celuloza; celuloza iz drugih vlaknastih celuloznih materialov razen lesa

17.11.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vlaknin

17.11.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vlaknin

17.12

Papir in karton

17.12.1

Časopisni papir, ročno izdelan papir in drug nepremazan grafični papir ali karton

17.12.11

Časopisni papir, v zvitkih ali polah

17.12.12

Ročno izdelan papir in karton

17.12.13

Papirna podlaga za premaze, občutljive za svetlobo, toploto, elektriko; papirna podlaga za izdelavo karbon papirja; papirna podlaga za izdelavo tapet

17.12.14

Drug papir in karton za grafične namene

17.12.2

Vpojni papir za izdelavo serviet, brisač, celulozna vata in staničevina

17.12.20

Vpojni papir za izdelavo serviet, brisač, celulozna vata in staničevina

17.12.3

Karton za embalažo

17.12.31

Kraft papir, nebeljen, nepremazan

17.12.32

Beljen kraft papir; premazan kraft papir

17.12.33

Papir za valoviti sloj (fluting), iz polkemične celuloze

17.12.34

Papir za valoviti sloj (fluting), recikliran in drug

17.12.35

Testliner (reciklirana podložna lepenka)

17.12.4

Nepremazan papir

17.12.41

Nepremazan kraft papir; kraft papir za vreče, krepan ali nabran

17.12.42

Sulfitni ovojni papir in drug nepremazan papir (razen tistih, ki se uporabljata za pisanje, tiskanje ali za druge grafične namene)

17.12.43

Filtrirni papir in karton; polsteni papir

17.12.44

Cigaretni papir, nenarezan

17.12.5

Nepremazan karton (razen tistega, ki se uporablja za pisanje, tiskanje ali za druge grafične namene)

17.12.51

Nepremazan sivi karton

17.12.59

Drug nepremazan karton

17.12.6

Rastlinski pergamentni papir, za maščobe neprepusten papir, pavs papir in prozorni papir ter drugi glazirani prozorni ali prosojni papirji

17.12.60

Rastlinski pergamentni papir, za maščobe neprepusten papir, pavs papir in prozorni papir ter drugi glazirani prozorni ali prosojni papirji

17.12.7

Obdelan ali premazan papir in karton

17.12.71

Plastovit papir in karton, površinsko nepremazan ali impregniran

17.12.72

Papir in karton, krep, plisiran, reliefen ali luknjan

17.12.73

Papir in karton za pisanje, tiskanje in druge grafične namene, premazana s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi

17.12.74

Kraft papir (razen za pisanje, tiskanje ali druge grafične namene), premazan s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi

17.12.75

Kraft karton (razen grafičnega), premazan s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi

17.12.76

Karbon papir, samokopirni papir in drugi papir za kopiranje ali prenašanje, v zvitkih ali listih

17.12.77

Papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi iz celuloznih vlaken, premazani, impregnirani, prekriti, površinsko barvani ali tiskani, v zvitkih ali listih

17.12.78

Sivi karton (razen grafičnega), premazan s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi

17.12.79

Drug karton (razen grafičnega), premazan s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi

17.12.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje papirja in kartona

17.12.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje papirja in kartona

17.2

Izdelki iz papirja in kartona

17.21

Valovit papir in karton ter embalaža iz papirja in kartona

17.21.1

Valovit papir in karton ter embalaža iz papirja in kartona

17.21.11

Valovit karton, v zvitkih ali listih

17.21.12

Vreče in vrečke iz papirja

17.21.13

Škatle in podobna embalaža iz valovitega papirja in kartona

17.21.14

Zložljive škatle in podobna embalaža iz nevalovitega papirja in kartona

17.21.15

Izdelki iz papirja ali kartona, ki se uporabljajo v pisarnah, trgovinah in podobno

17.21.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže

17.21.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže

17.22

Gospodinjski, higienski in toaletni izdelki iz papirja

17.22.1

Gospodinjski, higienski in toaletni izdelki iz papirja

17.22.11

Toaletni papir, robčki, brisače, namizni prti in prtički iz papirne mase, papirja, celulozne vate ali staničevine

17.22.12

Damski vložki in tamponi, otroške plenice, plenične predloge in podobni sanitarni predmeti, dodatki in pribor za oblačila, iz papirne mase, papirja, celulozne vate ali staničevine

17.22.13

Pladnji, posode, krožniki, kozarci ipd., iz papirja ali kartona

17.22.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gospodinjskih, higienskih in toaletnih izdelkov iz papirja

17.22.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gospodinjskih, higienskih in toaletnih izdelkov iz papirja

17.23

Pisarniške potrebščine iz papirja

17.23.1

Pisarniške potrebščine iz papirja

17.23.11

Karbon papir, samokopirni papir in drugi kopirni papirji; matrice za razmnoževanje in ofsetne plošče iz papirja

17.23.12

Pisemske kuverte, pisemske kartice, dopisnice in karte za dopisovanje brez slike, iz papirja ali kartona; kompleti za dopisovanje v škatlah, torbah, mapah in podobnih pakiranjih iz papirja ali kartona

17.23.13

Bloki, knjigovodske knjige, mape, zvezki, obrazci in podobni izdelki iz papirja ali kartona

17.23.14

Drug papir in karton za pisanje, tiskanje ali druge grafične namene

17.23.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pisarniških potrebščin

17.23.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pisarniških potrebščin

17.24

Tapete

17.24.1

Tapete

17.24.11

Tapete in podobne stenske obloge; prozorni papir za okna

17.24.12

Tapete iz tekstilnih materialov

17.24.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tapet

17.24.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tapet

17.29

Drugi izdelki iz papirja in kartona

17.29.1

Drugi izdelki iz papirja in kartona

17.29.11

Etikete iz papirja ali kartona

17.29.12

Filter bloki in plošče iz papirne mase

17.29.19

Cigaretni papir; vretena, motki ipd.; filtrirni papir in karton; drugi izdelki iz papirja in kartona

17.29.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz papirja in kartona

17.29.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz papirja in kartona

18

Tiskanje in razmnoževanje nosilcev zapisa

18.1

Tiskanje, priprava za tisk, knjigoveštvo

18.11

Tiskanje časopisov

18.11.1

Tiskanje časopisov

18.11.10

Tiskanje časopisov

18.12

Drugo tiskanje

18.12.1

Drugo tiskanje

18.12.11

Tiskanje znamk, kolkov, pametnih kartic, čekov in drugih vrednostnih papirjev in podobnega

18.12.12

Tiskanje reklamnih katalogov, prospektov, posterjev in drugega oglaševalskega gradiva

18.12.13

Tiskanje časopisov, revij in drugih publikacij, ki izhajajo manj kot štirikrat tedensko

18.12.14

Tiskanje knjig, zemljevidov, hidrografskih ali podobnih kart vseh vrst, slik, risb fotografij in razglednic

18.12.15

Tiskanje nalepk

18.12.16

Neposredno tiskanje na materiale, razen na papir

18.12.19

Drugo tiskanje, d. n.

18.13

Priprava za tisk in objavo

18.13.1

Priprava na tisk

18.13.10

Priprava na tisk

18.13.2

Tiskarske plošče, klišeji, valji in podobne tiskarske naprave

18.13.20

Tiskarske plošče, klišeji, valji in podobne tiskarske naprave

18.13.3

Pomožne storitve za tiskarstvo

18.13.30

Pomožne storitve za tiskarstvo

18.14

Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti

18.14.1

Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti

18.14.10

Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti

18.2

Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

18.20

Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

18.20.1

Razmnoževanje zvočnih zapisov

18.20.10

Razmnoževanje zvočnih zapisov

18.20.2

Razmnoževanje video zapisov

18.20.20

Razmnoževanje video zapisov

18.20.3

Razmnoževanje računalniških zapisov

18.20.30

Razmnoževanje računalniških zapisov

19

Proizvodnja koksa in naftnih derivatov

19.1

Koks

19.10

Koks

19.10.1

Koks in polkoks iz črnega premoga, rjavega premoga, lignita ali šote; retortno oglje

19.10.10

Koks in polkoks iz črnega premoga, rjavega premoga, lignita ali šote; retortno oglje

19.10.2

Katran iz premogov; drugi mineralni katrani

19.10.20

Katran iz premogov; drugi mineralni katrani

19.10.3

Katranska smola in smolni koks

19.10.30

Katranska smola in smolni koks

19.10.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje koksa

19.10.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje koksa

19.2

Naftni derivati

19.20

Naftni derivati

19.20.1

Briketi raznih oblik in podobna trdna goriva

19.20.11

Briketi raznih oblik in podobna trdna goriva iz črnega premoga

19.20.12

Briketi raznih oblik in podobna trdna goriva iz rjavega premoga in lignita

19.20.13

Briketi raznih oblik in podobna trdna goriva iz šote

19.20.2

Kurilno olje in plin; mazalna olja

19.20.21

Motorni bencin

19.20.22

Letalski bencin

19.20.23

Beli špirit

19.20.24

Bencinsko gorivo in kerozin za reaktivne motorje

19.20.25

Primarni bencin

19.20.26

Plinska olja

19.20.27

Srednje težka naftna olja; srednje težki naftni derivati, d.n.

19.20.28

Mazut, težka kurilna olja

19.20.29

Mazalna naftna olja; težki naftni derivati, d.n.

19.20.3

Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki, razen zemeljskega plina

19.20.31

Propan in butan, utekočinjena

19.20.32

Etilen, propilen, butilen, butadien

19.20.39

Drugi naftni plini in plinasti ogljikovodiki, razen zemeljskega plina

19.20.4

Drugi naftni derivati

19.20.41

Vazelin; parafinski vosek; vosek iz nafte in podobni voski

19.20.42

Naftni koks; naftni bitumen in drugi ostanki iz nafte

19.20.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naftnih derivatov

19.20.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naftnih derivatov

20

Kemikalije in kemični izdelki

20.1

Osnovne kemikalije, gnojila in dušikove spojine, plastične mase in sintetični kavčuk v primarni obliki

20.11

Tehnični plini

20.11.1

Tehnični plini

20.11.11

Vodik, argon, žlahtni plini, dušik in kisik

20.11.12

Ogljikov dioksid in druge anorganske kisikove spojine z nekovinami

20.11.13

Utekočinjen in stisnjen zrak

20.11.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tehničnih plinov

20.11.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tehničnih plinov

20.12

Barvila in pigmenti

20.12.1

Oksidi, peroksidi in hidroksidi

20.12.11

Cinkov oksid in peroksid; titanov oksid

20.12.12

Kromovi, manganovi, svinčevi in bakrovi oksidi in hidroksidi

20.12.19

Drugi kovinski oksidi, peroksidi in hidroksidi

20.12.2

Ekstrakti za strojenje ali barvanje; tanini in njihovi derivati; barvila, d. n.

20.12.21

Sintetična organska barvila in preparati na njihovi osnovi; sintetični organski proizvodi, ki se uporabljajo kot fluorescenčna belilna sredstva ali kot luminofori; lak barve ter preparati na osnovi lak barv

20.12.22

Strojilni ekstrakti rastlinskega izvora; tanini in njihove soli, etri, estri in drugi derivati; barvila rastlinskega ali živalskega izvora

20.12.23

Sintetična organska strojila; anorganska strojila; strojilni preparati; encimski preparati za predstrojenje

20.12.24

Barvila, d. n.; anorganski proizvodi, ki se uporabljajo kot luminofori

20.12.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje barvil, pigmentov in strojil

20.12.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje barvil, pigmentov in strojil

20.13

Druge osnovne anorganske kemikalije

20.13.1

Obogateni uran in plutonij; osiromašeni uran in torij; drugi radioaktivni elementi

20.13.11

Obogateni uran in plutonij ter njune spojine

20.13.12

Osiromašeni uran in torij ter njune spojine

20.13.13

Drugi radioaktivni elementi, izotopi in spojine; zlitine, disperzije, keramični proizvodi in mešanice, ki vsebujejo te elemente, izotope ali spojine

20.13.14

Gorilni elementi (polnjenja), neizrabljeni, za jedrske reaktorje

20.13.2

Kemični elementi,d. n.; anorganske kisline in spojine

20.13.21

Nekovine

20.13.22

Halogenske ali žveplove spojine nekovin

20.13.23

Alkalijske ali zemeljsko-alkalijske kovine; kovine redkih zemelj; skandij in itrij; živo srebro

20.13.24

Klorovodik; oleum; difosforjev pentoksid; druge anorganske kisline; silicijev in žveplov dioksid

20.13.25

Oksidi, hidroksidi in peroksidi; hidrazin in hidroksilamin in njune anorganske soli

20.13.3

Kovinski halogenidi; hipokloriti, klorati in perklorati

20.13.31

Kovinski halogenidi

20.13.32

Hipokloriti, klorati in perklorati

20.13.4

Sulfidi, sulfati; nitrati, fosfati in karbonati

20.13.41

Sulfidi, sulfiti in sulfati

20.13.42

Fosfinati, fosfonati, fosfati, polifosfati in nitrati (razen kalija)

20.13.43

Karbonati

20.13.5

Soli drugih kovin

20.13.51

Oksi in peroksi soli kovinskih kislin; plemenite kovine v koloidnem stanju

20.13.52

Anorganske spojine d. n., vključno z destilirano vodo; amalgami, razen amalgamov plemenitih kovin

20.13.6

Druge osnovne anorganske kemikalije, d. n.

20.13.61

Izotopi d. n. in njihove spojine (vključno težka voda)

20.13.62

Cianidi, cianidovi oksidi in kompleksni cianidi; fulminati, cianati in tiocianati; silikati; borati; perborati; druge soli anorganskih kislin ali peroksi kislin

20.13.63

Vodikov peroksid

20.13.64

Fosfidi; karbidi; hidridi; nitridi; azidi; silicidi in boridi

20.13.65

Spojine redkih zemeljskih kovin, itrija ali skandija

20.13.66

Žveplo, razen sublimiranega, usedlinskega in koloidnega žvepla

20.13.67

Praženi železovi piriti

20.13.68

Piezoelektrični kremen; drugi sintetični ali rekonstruirani dragi ali poldragi kamni, neobdelani

20.13.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih osnovnih anorganskih kemikalij

20.13.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih osnovnih anorganskih kemikalij

20.14

Druge osnovne organske kemikalije

20.14.1

Ogljikovodiki in njihovi derivati

20.14.11

Aciklični ogljikovodiki

20.14.12

Ciklični ogljikovodiki

20.14.13

Klorirani derivati acikličnih ogljikovodikov

20.14.14

Sulfonirani, nitrirani ali nitronizirani derivati ogljikovodikov, halogenirani ali nehalogenirani

20.14.19

Drugi derivati ogljikovodikov

20.14.2

Alkoholi, fenoli, fenolni alkoholi in njihovi halogenirani, sulfonirani, nitrirani ali nitronizirani derivati; industrijski maščobni alkoholi

20.14.21

Industrijski maščobni alkoholi

20.14.22

Monohidroksilni alkoholi

20.14.23

Dioli, polialkoholi, ciklični alkoholi in njihovi derivati

20.14.24

Fenoli; fenolni alkoholi in derivati fenolov

20.14.3

Industrijske maščobne monokarboksilne kisline; karboksilne kisline in njihovi derivati

20.14.31

Industrijske maščobne monokarboksilne kisline; kisla olja iz rafinacije

20.14.32

Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi derivati

20.14.33

Nenasičene monokarboksilne, ciklanske, ciklenske ali cikloterpenske aciklične polikarboksilne kisline in njihovi derivati

20.14.34

Aromatske polikarboksilne in karboksilne kisline z dodatnimi kisikovimi funkcijami; njihovi derivati, razen salicilne kisline in njenih soli

20.14.4

Organske spojine z dušikovimi funkcijami

20.14.41

Spojine z aminskimi funkcijami

20.14.42

Aminospojine s kisikovo funkcijo, razen lizina in glutaminske kisline

20.14.43

Ureini; spojine s karboksiamidno funkcijo, spojine z nitrilno funkcijo; njihovi derivati

20.14.44

Spojine z drugimi dušikovimi funkcijami

20.14.5

Organsko žveplove spojine in druge organsko-anorganske spojine; heterociklične spojine, d. n.

20.14.51

Organsko žveplove spojine in druge organsko-anorganske spojine

20.14.52

Heterociklične spojine, d;n.; nukleinske kisline in njihove soli

20.14.53

Estri drugih anorganskih kislin nekovin (razen estrov vodikovih halogenidov) in njihove soli; in njihovi halogenirani sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

20.14.6

Etri, organski peroksidi, epoksidi, acetali in hemiacetali; druge organske spojine

20.14.61

Spojine z aldehidno funkcijo

20.14.62

Spojine s ketonsko in kinonsko funkcijo

20.14.63

Etri, organski peroksidi, epoksidi, acetali in hemiacetali in njihovi derivati

20.14.64

Encimi in druge organske spojine, d. n.

20.14.7

Razne osnovne organske kemikalije

20.14.71

Derivati proizvodov rastlin ali smol

20.14.72

Lesno oglje

20.14.73

Olja in drugi proizvodi, dobljeni z destilacijo premogovega katrana pri visoki temperaturi in podobni proizvodi

20.14.74

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo ≥ 80 vol. %

20.14.75

Denaturirani etilni alkohol in drugi destilati, s katero koli vsebnostjo alkohola

20.14.8

Lužnice iz proizvodnje lesne celuloze, razen tal-olja

20.14.80

Lužnice iz proizvodnje lesne celuloze, razen tal-olja

20.14.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih osnovnih organskih kemikalij

20.14.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih osnovnih organskih kemikalij

20.15

Gnojila in dušikove spojine

20.15.1

Solitrna kislina; sulfonitritne kisline; amoniak

20.15.10

Solitrna kislina; sulfonitritne kisline; amoniak

20.15.2

Amonijev klorid; nitriti

20.15.20

Amonijev klorid; nitriti

20.15.3

Dušikova gnojila, mineralna ali kemična

20.15.31

Sečnina

20.15.32

Amonijev sulfat

20.15.33

Amonijev nitrat

20.15.34

Dvojne soli in mešanice kalcijevega nitrata in amonijevega nitrata

20.15.35

Mešanice amonijevega nitrata s kalcijevim karbonatom ali drugimi anorganskimi negnojilnimi snovmi

20.15.36

Raztopine sečnine in amonijevega nitrata

20.15.39

Druga dušikova gnojila in mešanice, d. n.

20.15.4

Fosfatna gnojila, mineralna ali kemična

20.15.41

Superfosfati

20.15.49

Druga fosfatna gnojila

20.15.5

Kalijeva gnojila, mineralna ali kemična

20.15.51

Kalijev klorid

20.15.52

Kalijev sulfat

20.15.59

Druga kalijeva gnojila

20.15.6

Natrijev nitrat

20.15.60

Natrijev nitrat

20.15.7

Gnojila, d. n.

20.15.71

Gnojila, ki vsebujejo tri gnojilne elemente: dušik, fosfor in kalij

20.15.72

Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat)

20.15.73

Monoamonijev fosfat

20.15.74

Gnojila, ki vsebujejo dva gnojilna elementa: dušik in fosfor

20.15.75

Gnojila, ki vsebujejo dva gnojilna elementa: fosfor in kalij

20.15.76

Kalijev nitrat

20.15.79

Druga mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo vsaj dva gnojilna elementa (dušik, fosfat, kalijev klorid)

20.15.8

Živalska ali rastlinska gnojila, d. n.

20.15.80

Živalska ali rastlinska gnojila, d. n.

20.15.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gnojil in dušikovih spojin

20.15.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gnojil in dušikovih spojin

20.16

Plastične mase v primarnih oblikah

20.16.1

Polimeri etilena v primarnih oblikah

20.16.10

Polimeri etilena v primarnih oblikah

20.16.2

Polimeri stirena (PS) v primarnih oblikah

20.16.20

Polimeri stirena (PS) v primarnih oblikah

20.16.3

Polimeri vinilklorida ali drugih halogeniranih olefinov, v primarnih oblikah

20.16.30

Polimeri vinilklorida ali drugih halogeniranih olefinov, v primarnih oblikah

20.16.4

Poliacetali, drugi polietri in epoksidne smole, v primarnih oblikah; polikarbonati, alkidne smole, polialilestri in drugi poliestri, v primarnih oblikah

20.16.40

Poliacetali, drugi polietri in epoksidne smole, v primarnih oblikah; polikarbonati, alkidne smole, polialilestri in drugi poliestri, v primarnih oblikah

20.16.5

Druge plastične mase v primarnih oblikah; ionski izmenjevalci

20.16.51

Polimeri propilena ali drugih olefinov, v primarnih oblikah

20.16.52

Polimeri vinilacetata ali drugih vinil estrov in drugi vinilni polimeri, v primarnih oblikah

20.16.53

Akrilni polimeri v primarnih oblikah

20.16.54

Poliamidi v primarnih oblikah

20.16.55

Sečninske (urea) smole, tiourea smole in melaminske smole, v primarnih oblikah

20.16.56

Druge amino smole, fenolne smole in poliuretani, v primarnih oblikah

20.16.57

Silikoni, v primarnih oblikah

20.16.59

Druge plastične mase v primarnih oblikah, d. n.

20.16.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje plastičnih mas v primarnih oblikah

20.16.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje plastičnih mas v primarnih oblikah

20.17

Sintetični kavčuk v primarnih oblikah

20.17.1

Sintetični kavčuk v primarnih oblikah

20.17.10

Sintetični kavčuk v primarnih oblikah

20.17.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sintetičnega kavčuka v primarnih oblikah

20.17.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sintetičnega kavčuka v primarnih oblikah

20.2

Pesticidi in drugi agrokemični izdelki

20.20

Pesticidi in drugi agrokemični izdelki

20.20.1

Pesticidi in drugi agrokemični izdelki

20.20.11

Insekticidi

20.20.12

Herbicidi

20.20.13

Sredstva proti klitju in regulatorji rasti rastlin

20.20.14

Razkužila

20.20.15

Fungicidi

20.20.16

Nevarni pesticidi

20.20.19

Drugi pesticidi in drugi agrokemični izdelki

20.20.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov

20.20.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov

20.3

Barve, laki in podobni premazi, tiskarske barve in kiti

20.30

Barve, laki in podobni premazi, tiskarske barve in kiti

20.30.1

Premazna sredstva na osnovi polimerov

20.30.11

Premazna sredstva na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov, v vodnem mediju

20.30.12

Premazna sredstva na osnovi poliestrov, akrilnih ali vinilnih polimerov, v nevodnem mediju; raztopine

20.30.2

Druga premazna sredstva in sorodni izdelki; slikarske in tiskarske barve

20.30.21

Pripravljeni pigmenti, sredstva za motnenje in barve, steklasti emajli in glazure, lošči, tekoči keramični laki ipd.; steklena frita

20.30.22

Druga premazna sredstva; pripravljeni sikativi, kiti in tesnilne mase, organska topila

20.30.23

Slikarske barve, barve za šolo, barve za črkoslikarstvo, barve za niansiranje ipd.

20.30.24

Tiskarska črnila in barve

20.30.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov

20.30.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov

20.4

Mila in pralna sredstva, čistilna in polirna sredstva, parfumi in toaletna sredstva

20.41

Milo in detergenti, čistila in loščila

20.41.1

Glicerol

20.41.10

Glicerol

20.41.2

Organska površinsko aktivna sredstva, razen mila

20.41.20

Organska površinsko aktivna sredstva, razen mila

20.41.3

Milo, pralni in čistilni preparati

20.41.31

Milo in organske površinsko aktivne snovi in sredstva, ki se uporabljajo kot milo; papir, vata, polst in netkane tkanine, impregnirane ali premazane z milom ali detergentom

20.41.32

Detergenti in pralni preparati

20.41.4

Dišeči preparati in voski

20.41.41

Preparati za parfumiranje ali dezodoriranje prostorov

20.41.42

Umetni in pripravljeni voski

20.41.43

Loščila in kreme za obutev, pohištvo, tla, vozila, karoserije, steklo ali kovine

20.41.44

Čistilne paste in praški ter druga sredstva za čiščenje z drgnjenjem

20.41.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mila in detergentov, čistil in loščil

20.41.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mila in detergentov, čistil in loščil

20.42

Parfumi in toaletna sredstva

20.42.1

Parfumi in toaletna sredstva

20.42.11

Parfumi in toaletne vodice

20.42.12

Sredstva za ličenje ustnic in oči

20.42.13

Sredstva za manikiranje in pedikiranje

20.42.14

Praški za kozmetično ali toaletno uporabo

20.42.15

Druga lepotilna sredstva in izdelki za nego kože (vključno s preparati za sončenje), d. n.

20.42.16

Šamponi, laki za lase, preparati za trajno kodranje ali utrjevanje las

20.42.17

Drugi losioni in sredstva za nego las, d. n.

20.42.18

Sredstva za ustno ali zobno higieno (vključno s pastami in praški za pritrjevanje protez), nitke za čiščenje zob

20.42.19

Brivski preparati; deodoranti za osebno nego; toaletna mila, preparati za kopanje; druga kozmetična ali toaletna sredstva

20.42.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje parfumov in toaletnih sredstev

20.42.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje parfumov in toaletnih sredstev

20.5

Drugi kemični izdelki

20.51

Eksplozivi

20.51.1

Pripravljena razstreliva; počasi goreče vžigalne vrvice; udarne ali razstrelilne kapice; vžigalniki; električni detonatorji; pirotehnični proizvodi za ognjemete

20.51.11

Smodniki in pripravljena razstreliva

20.51.12

Počasi goreče vžigalne vrvice; detonirne vrvice; vžigalniki; električni detonatorji

20.51.13

Pirotehnični proizvodi za ognjemete

20.51.14

Signalne rakete, rakete proti toči, signalne rakete za gosto meglo in drugi pirotehnični izdelki, razen za ognjemete

20.51.2

Vžigalice

20.51.20

Vžigalice

20.51.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje razstreliv

20.51.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje razstreliv

20.52

Lepila

20.52.1

Lepila

20.52.10

Lepila

20.52.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lepil

20.52.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lepil

20.53

Eterična olja

20.53.1

Eterična olja

20.53.10

Eterična olja

20.53.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje eteričnih olj

20.53.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje eteričnih olj

20.59

Drugi kemični izdelki, d. n.

20.59.1

Fotografske plošče in filmi, filmi za trenutno – hitro fotografijo; kemični preparati in nezmešani izdelki za fotografske namene

20.59.11

Fotografske plošče in filmi ter filmi za trenutno – hitro fotografijo, občutljivi za svetlobo, neosvetljeni; fotografski papir

20.59.12

Emulzije, občutljive na svetlobo, za fotografske namene; kemični preparati za fotografske namene, d. n.

20.59.2

Kemično modificirane živalske ali rastlinske maščobe in olja; neužitne mešanice živalskih ali rastlinskih maščob ali olj

20.59.20

Kemično modificirane živalske ali rastlinske maščobe in olja; neužitne mešanice živalskih ali rastlinskih maščob ali olj

20.59.3

Črnila ali tuši, razen tiskarskih

20.59.30

Črnila ali tuši, razen tiskarskih

20.59.4

Mazalni preparati; dodatki za mineralna olja; sredstva proti zmrzovanju

20.59.41

Mazalni preparati

20.59.42

Antidetonatorji; dodatki za mineralna olja in podobni izdelki

20.59.43

Tekočine za hidravlične zavore; sredstva proti zmrzovanju in pripravljene tekočine za odtajanje

20.59.5

Razni kemijski proizvodi

20.59.51

Peptoni ter druge proteinske snovi in njihovi derivati, d. n.; kožni prah

20.59.52

Mase za modeliranje; tudi za zobno protetiko; preparati in polnila za gasilne naprave; pripravljene kulture za gojenje mikroorganizmov; diagnostični ali laboratorijski reagenti ipd.

20.59.53

Kemični elementi v obliki kolutov in spojine, dopirane za uporabo v elektroniki

20.59.54

Aktivno oglje

20.59.55

Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in fiksiranje barvil ter podobni izdelki

20.59.56

Preparati za dekapiranje; talila; talila za spajkanje; pripravljena pospeševala vulkanizacije; stabilizatorji za gumo ali plastične mase; katalizatorji, mešani alkilbenzeni in mešani alkilnaftaleni

20.59.57

Pripravljena vezivna sredstva za livarske kalupe ali livarska jedra; kemični izdelki

20.59.58

Biodizel

20.59.59

Razni kemični izdelki, d. n.

20.59.6

Želatina in njeni derivati, vključno mlečni albumin

20.59.60

Želatina in njeni derivati, vključno mlečni albumin

20.59.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih kemičnih izdelkov

20.59.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih kemičnih izdelkov

20.6

Umetna ali sintetična vlakna

20.60

Umetna ali sintetična vlakna

20.60.1

Sintetična vlakna

20.60.11

Prameni in rezana vlakna iz sintetičnih filamentov, nemikana ali nečesana

20.60.12

Preja velike trdnosti iz poliamidov in poliestrov

20.60.13

Druga preja iz sintetičnih filamentov, enojna

20.60.14

Sintetični monofilament; trakovi in podobno, iz sintetičnih tekstilnih materialov

20.60.2

Umetna vlakna

20.60.21

Prameni in rezana vlakna iz umetnih filamentov, nemikana ali nečesana

20.60.22

Preja velike trdnosti iz viskoze

20.60.23

Druga preja iz umetnih filamentov, enojna

20.60.24

Umetni monofilament; trakovi in podobno, iz sintetičnih tekstilnih materialov

20.60.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje umetnih in sintetičnih vlaken

20.60.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje umetnih in sintetičnih vlaken

21

Farmacevtske surovine in preparati

21.1

Farmacevtske surovine

21.10

Farmacevtske surovine

21.10.1

Salicilne kisline, njihove soli in estri

21.10.10

Salicilne kisline, njihove soli in estri

21.10.2

Lizin, glutaminska kislina in njune soli; kvarterne amonijeve soli in hidroksidi; fosfoaminolipidi; amidi in njihovi derivati ter soli amidov in njihovih derivatov

21.10.20

Lizin, glutaminska kislina in njune soli; kvarterne amonijeve soli in hidroksidi; fosfoaminolipidi; amidi in njihovi derivati ter soli amidov in njihovih derivatov

21.10.3

Laktoni, d. n., heterociklične spojine z dušikovimi heteroatomi, ki imajo v strukturi nekondenziran pirazolov obroč, pirimidinski obroč, piperazinski obroč, nekondenziran triazinski obroč ali naprej nekondenziran fenotiazinov obroč; hidantoin in njegovi derivati; sulfonamidi

21.10.31

Laktoni, d. n., heterociklične spojine z dušikovimi heteroatomi, ki imajo v strukturi nekondenziran pirazolov obroč, pirimidinski obroč, piperazinski obroč, nekondenziran triazinski obroč ali naprej nekondenziran fenotiazinov obroč; hidantoin in njegovi derivati

21.10.32

Sulfonamidi

21.10.4

Kemično čisti sladkorji, d. n.; sladkorni etri in estri ter njihove soli, d. n.

21.10.40

Kemično čisti sladkorji, d. n.; sladkorni etri in estri ter njihove soli, d. n.

21.10.5

Provitamini, vitamini in hormoni; glikozidi in rastlinski alkaloidi in njihovi derivati; antibiotiki

21.10.51

Provitamini, vitamini in njihovi derivati

21.10.52

Hormoni in njihovi derivati; drugi steroidi, ki se uporabljajo predvsem kot hormoni

21.10.53

Glikozidi, rastlinski alkaloidi, njihove soli, etri, estri in drugi derivati

21.10.54

Antibiotiki

21.10.6

Žleze in drugi organi; njihovi ekstrakti in druge človeške ali živalske snovi, d. n.

21.10.60

Žleze in drugi organi; njihovi ekstrakti in druge človeške ali živalske snovi, d. n.

21.10.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje farmacevtskih surovin

21.10.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje farmacevtskih surovin

21.2

Farmacevtski preparati

21.20

Farmacevtski preparati

21.20.1

Zdravila

21.20.11

Zdravila, ki vsebujejo peniciline ali druge antibiotike

21.20.12

Zdravila, ki vsebujejo hormone, brez antibiotikov

21.20.13

Zdravila, ki vsebujejo alkaloide ali njihove derivate, brez hormonov ali antibiotikov

21.20.2

Drugi farmacevtski pripravki

21.20.21

Antiserumi in cepiva

21.20.22

Kemični kontracepcijski preparati na osnovi hormonov ali spermicidov

21.20.23

Diagnostični reagenti in drugi farmacevtski pripravki

21.20.24

Lepljive obveze, kirurški katgut ipd; kompleti za prvo pomoč

21.20.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje farmacevtskih preparatov

21.20.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje farmacevtskih preparatov

22

Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas

22.1

Izdelki iz gume

22.11

Plašči in zračnice za vozila; obnavljanje plaščev in zračnic za vozila

22.11.1

Novi plašči in zračnice za vozila

22.11.11

Novi plašči za osebne avtomobile

22.11.12

Novi plašči za motorna kolesa ali dvokolesa

22.11.13

Novi plašči za avtobuse, tovornjake ali letala

22.11.14

Plašči za kmetijske stroje; druge nove pnevmatike, iz gume

22.11.15

Zračnice, polne gume ali gume z zračnimi komorami, zamenljivi ščitniki

22.11.16

Profilirani trakovi za protektiranje plaščev

22.11.2

Protektirani plašči

22.11.20

Protektirani plašči

22.11.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gumijastih plaščev in zračnic; obnavljanje plaščev in zračnic za vozila

22.11.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gumijastih plaščev in zračnic; obnavljanje plaščev in zračnic za vozila

22.19

Drugi izdelki iz gume

22.19.1

Regenerirana guma v primarnih oblikah ali v ploščah, listih ali trakovih

22.19.10

Regenerirana guma v primarnih oblikah ali v ploščah, listih ali trakovih

22.19.2

Nevulkanizirani kavčuk in izdelki iz njega; niti, kord, plošče, listi, trakovi, palice in profili iz vulkanizirane gume, razen iz trde gume

22.19.20

Nevulkanizirani kavčuk in izdelki iz njega; niti, kord, plošče, listi, trakovi, palice in profili iz vulkanizirane gume, razen iz trde gume

22.19.3

Gumene cevi, razen iz trde gume

22.19.30

Gumene cevi, razen iz trde gume

22.19.4

Gumeni transportni trakovi, transmisijski jermeni ipd.

22.19.40

Gumeni transportni trakovi, transmisijski jermeni ipd.

22.19.5

Gumirani tekstilni materiali, razen korda za avtomobilske plašče

22.19.50

Gumirani tekstilni materiali, razen korda za avtomobilske plašče

22.19.6

Gumena oblačila in dodatki za oblačila, razen iz trde gume

22.19.60

Gumena oblačila in dodatki za oblačila, razen iz trde gume

22.19.7

Drugi gumeni izdelki; trda guma; izdelki iz trde gume

22.19.71

Gumeni higienski ali farmacevtski izdelki (tudi dude), razen iz trde gume

22.19.72

Gumene talne obloge, prevleke in predpražniki, razen iz penaste ali trde gume

22.19.73

Drugi gumeni izdelki; trda guma v vseh oblikah in izdelki iz nje; talne obloge, prevleke in predpražniki, iz penaste gume

22.19.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz gume

22.19.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz gume

22.2

Proizvodi iz plastičnih mas

22.21

Plošče, listi, folije, cevi in profili iz plastičnih mas

22.21.1

Monofilamenti s premerom > 1 mm, palice in profili, iz plastičnih mas

22.21.10

Monofilamenti s premerom > 1 mm, palice in profili, iz plastičnih mas

22.21.2

Cevi in fitingi iz plastičnih mas

22.21.21

Umetna čreva iz strjenih beljakovin ali celuloznih materialov; toge cevi iz plastičnih mas

22.21.29

Druge cevi in fitingi, iz plastičnih mas

22.21.3

Plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, neojačani ali nekombinirani z drugimi materiali

22.21.30

Plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, neojačani ali nekombinirani z drugimi materiali

22.21.4

Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas

22.21.41

Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, celičaste strukture

22.21.42

Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, neceličaste strukture

22.21.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas

22.21.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas

22.22

Embalaža iz plastičnih mas

22.22.1

Embalaža iz plastičnih mas

22.22.11

Vreče in vrečke iz polimerov etilena

22.22.12

Vreče in vrečke iz drugih plastičnih mas, razen polietilenskih

22.22.13

Škatle, zaboji in podobni izdelki iz plastičnih mas

22.22.14

Baloni, plastenke in podobni izdelki iz plastičnih mas

22.22.19

Drugi izdelki za pakiranje iz plastičnih mas

22.22.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje embalaže iz plastičnih mas

22.22.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje embalaže iz plastičnih mas

22.23

Izdelki iz plastičnih mas za gradbeništvo

22.23.1

Izdelki iz plastičnih mas za gradbeništvo; razen montažnih stavb

22.23.11

Talne, stenske ali stropne obloge iz plastičnih mas, v zvitkih ali v ploščah

22.23.12

Kopalne kadi, umivalniki, straniščne školjke in podobni sanitarni izdelki, iz plastičnih mas

22.23.13

Rezervoarji, cisterne, kadi in podobne posode, s prostornino > 300 l, iz plastičnih mas

22.23.14

Vrata, okna in okviri ter pragovi za vrata; naoknice, roloji ter podobni izdelki in njihovi deli, iz plastičnih mas

22.23.15

Linolej in talne obloge s trdo prevleko na tekstilni podlagi

22.23.19

Izdelki iz plastičnih mas za gradbeništvo, d. n.

22.23.2

Montažne stavbe iz plastičnih mas

22.23.20

Montažne stavbe iz plastičnih mas

22.23.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo

22.23.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo

22.29

Drugi izdelki iz plastičnih mas

22.29.1

Oblačila in dodatki za oblačila (vključno rokavice) iz plastičnih mas

22.29.10

Oblačila in dodatki za oblačila (vključno rokavice) iz plastičnih mas

22.29.2

Drugi izdelki iz plastičnih mas, d. n.

22.29.21

Samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi, pasovi in druge podobne ploščate oblike, iz plastičnih mas, v zvitkih širine ≤ 20cm

22.29.22

Druge samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi, pasovi in druge podobne ploščate oblike, iz plastičnih mas

22.29.23

Namizna in kuhinjska posoda in pribor, drugi gospodinjski in toaletni izdelki, iz plastičnih mas

22.29.24

Deli, d. n., za svetilke in svetila, osvetljene plošče z napisi ipd., iz plastičnih mas

22.29.25

Pisarniški in šolski pribor iz plastičnih mas

22.29.26

Pribor za pohištvo, karoserije ipd., iz plastičnih mas; kipci in drugi okrasni predmeti, iz plastičnih mas

22.29.29

Drugi izdelki iz plastičnih mas

22.29.9

Storitvena proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz plastičnih mas

22.29.91

Storitvena proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas

22.29.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz plastičnih mas

23

Drugi nekovinski mineralni izdelki

23.1

Steklo in stekleni izdelki

23.11

Ravno steklo

23.11.1

Ravno steklo

23.11.11

Lito, valjano, vlečeno ali pihano steklo, v ploščah, toda drugače neobdelano

23.11.12

Float steklo in površinsko brušeno ali polirano steklo, v ploščah, toda drugače neobdelano

23.11.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje neobdelanega ravnega stekla

23.11.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje neobdelanega ravnega stekla

23.12

Oblikovano in obdelano ravno steklo

23.12.1

Oblikovano in obdelano ravno steklo

23.12.11

Steklo v ploščah, upognjeno, z obdelanimi robovi, gravirano, luknjano, emajlirano ali drugače obdelano, toda neuokvirjeno ali montirano

23.12.12

Varnostno steklo

23.12.13

Steklena ogledala; večplastni panelni elementi za izolacijo, iz stekla

23.12.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje oblikovanega in obdelanega ravnega stekla

23.12.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje oblikovanega in obdelanega ravnega stekla

23.13

Votlo steklo

23.13.1

Votlo steklo

23.13.11

Steklenice in druga steklena embalaža, razen ampul; čepi, pokrovi in druga zapirala, iz stekla

23.13.12

Stekleni kozarci, razen iz steklene keramike

23.13.13

Namizni, kuhinjski, toaletni, pisarniški ter okrasni izdelki iz stekla

23.13.14

Stekleni vložki za termovke ali druge vakuumske posode

23.13.9

Dodelava votlega stekla; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje votlega stekla

23.13.91

Dodelava steklenih kozarcev in drugih namiznih ali kuhinjskih steklenih izdelkov

23.13.92

Dodelava steklenih posod

23.13.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje votlega stekla

23.14

Steklena vlakna

23.14.1

Steklena vlakna

23.14.11

Prameni, roving, preja in rezane niti iz steklenih vlaken

23.14.12

Koprene (voal), mreže, rogoznice, žimnice, plošče in drugi izdelki iz steklenih vlaken, razen tkanin

23.14.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje steklenih vlaken

23.14.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje steklenih vlaken

23.19

Drugo steklo, obdelano, vključno s tehnično steklenino

23.19.1

Drugi stekleni polizdelki

23.19.11

Steklo v masi, v obliki krogel (razen mikrokroglic), palic, cevi, neobdelano

23.19.12

Bloki, opeke, ploščice in drugi izdelki iz stisnjenega ali litega stekla za gradbeništvo; vitražno steklo in podobno; večcelično ali penasto steklo v obliki blokov, panelov, plošč ali v podobnih oblikah

23.19.2

Tehnična steklenina in drugi izdelki iz stekla

23.19.21

Stekleni deli za električne žarnice, katodne cevi ipd.

23.19.22

Stekla za ure in očala, optično neobdelana; votla sferna stekla in segmenti za proizvodnjo takih stekel

23.19.23

Laboratorijski, higienski ali farmacevtski stekleni izdelki; steklene ampule

23.19.24

Stekleni deli svetil, napisnih tabel ipd.

23.19.25

Stekleni električni izolatorji

23.19.26

Stekleni izdelki, d. n.

23.19.9

Dodelava tudi tehnične in druge steklenine; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugega obdelanega stekla, tudi tehnične steklenine

23.19.91

Dodelava drugega stekla, vključno s tehnično steklenino

23.19.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugega obdelanega stekla, tudi tehnične steklenine

23.2

Izdelki iz ognjevzdržne keramike

23.20

Izdelki iz ognjevzdržne keramike

23.20.1

Izdelki iz ognjevzdržne keramike

23.20.11

Opeka, bloki, ploščice in drugi keramični izdelki iz silikatne fosilne moke ali podobnih silikatnih zemljin

23.20.12

Ognjevzdržna opeka, bloki, ploščice in podobni ognjevzdržni gradbeni keramični izdelki, razen tistih iz silikatne fosilne moke ali podobnih silikatnih zemljin

23.20.13

Ognjevzdržni cementi, malte, betoni in podobne zmesi, d. n.

23.20.14

Nežgani ognjevzdržni izdelki in drugi ognjevzdržni keramični izdelki

23.20.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz ognjevzdržne keramike

23.20.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz ognjevzdržne keramike

23.3

Neognjevzdržna gradbena keramika

23.31

Zidne in talne keramične ploščice

23.31.1

Zidne in talne keramične ploščice

23.31.10

Zidne in talne keramične ploščice

23.31.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje keramičnih ploščic in oblog

23.31.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje keramičnih ploščic in oblog

23.32

Opeka, strešniki in drugi gradbeni izdelki iz žgane gline

23.32.1

Opeka, strešniki in drugi gradbeni izdelki iz žgane gline

23.32.11

Neognjevzdržna keramična opeka, tlakovci, zidaki ipd.

23.32.12

Strešniki, deli dimnikov, okrasni in drugi izdelki za gradbeništvo iz keramike

23.32.13

Keramične cevi, odvodi, žlebovi in fitingi za cevi

23.32.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje opek, strešnikov in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline

23.32.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje opek, strešnikov in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline

23.4

Drugi izdelki iz keramike in porcelana

23.41

Keramični gospodinjski in okrasni predmeti

23.41.1

Keramični gospodinjski in okrasni predmeti

23.41.11

Namizna in kuhinjska posoda in pribor, drugi gospodinjski in toaletni predmeti, iz porcelana

23.41.12

Namizna in kuhinjska posoda in pribor, drugi gospodinjski in toaletni predmeti, iz druge keramike

23.41.13

Kipci in drugi okrasni predmeti iz keramike

23.41.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gospodinjske in okrasne keramike

23.41.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gospodinjske in okrasne keramike

23.42

Sanitarna keramika

23.42.1

Sanitarna keramika

23.42.10

Sanitarna keramika

23.42.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sanitarne keramike

23.42.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sanitarne keramike

23.43

Keramični električni izolatorji in izolirni deli

23.43.1

Električni izolatorji iz keramike; izolirni deli za električne stroje, naprave ali opremo, iz keramike

23.43.10

Električni izolatorji iz keramike; izolirni deli za električne stroje, naprave ali opremo, iz keramike

23.43.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje keramičnih električnih izolatorjev in izolirnih delov

23.43.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje keramičnih električnih izolatorjev in izolirnih delov

23.44

Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično ali drugo tehnično uporabo

23.44.1

Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično ali drugo tehnično uporabo

23.44.11

Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično ali drugo tehnično uporabo, iz porcelana

23.44.12

Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično ali drugo tehnično uporabo, iz druge keramike

23.44.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje druge tehnične keramike

23.44.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje druge tehnične keramike

23.49

Drugi keramični izdelki

23.49.1

Drugi keramični izdelki

23.49.11

Keramični izdelki za uporabo v kmetijstvu in za prenašanje ali pakiranje blaga

23.49.12

Drugi izdelki iz keramike, d. n.

23.49.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih keramičnih izdelkov

23.49.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih keramičnih izdelkov

23.5

Cement, apno in mavec

23.51

Cement

23.51.1

Cement

23.51.11

Cementni klinker

23.51.12

Portlandski cement, aluminatni cement, žlindrani cement in podobni cementi

23.51.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje cementa

23.51.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje cementa

23.52

Apno in mavec

23.52.1

Živo, gašeno in hidravlično apno

23.52.10

Živo, gašeno in hidravlično apno

23.52.2

Mavec

23.52.20

Mavec

23.52.3

Žgan ali sintran dolomit

23.52.30

Žgan ali sintran dolomit

23.52.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje apna in mavca

23.52.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje apna in mavca

23.6

Izdelki iz betona, cementa in mavca

23.61

Betonski izdelki za gradbeništvo

23.61.1

Betonski izdelki za gradbeništvo

23.61.11

Zidarski bloki, tlakovci, zidaki in podobni izdelki, iz cementa, betona ali umetnega kamna

23.61.12

Montažni gradbeni elementi iz cementa, betona ali umetnega kamna za gradnje in gradbeništvo

23.61.2

Montažne stavbe iz betona

23.61.20

Montažne stavbe iz betona

23.61.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje betonskih izdelkov za gradbeništvo

23.61.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje betonskih izdelkov za gradbeništvo

23.62

Mavčni izdelki za gradbeništvo

23.62.1

Mavčni izdelki za gradbeništvo

23.62.10

Mavčni izdelki za gradbeništvo

23.62.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mavčnih izdelkov za gradbeništvo

23.62.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mavčnih izdelkov za gradbeništvo

23.63

Sveža betonska mešanica

23.63.1

Sveža betonska mešanica

23.63.10

Sveža betonska mešanica

23.63.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sveže betonske mešanice

23.63.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sveže betonske mešanice

23.64

Malte

23.64.1

Malte

23.64.10

Malte

23.64.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje malte

23.64.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje malte

23.65

Izdelki iz vlaknatega cementa

23.65.1

Izdelki iz vlaknatega cementa

23.65.11

Plošče, bloki, ipd. iz rastlinskih vlaken, slame ali lesnih odpadkov, aglomerirani z mineralnimi vezivi

23.65.12

Izdelki iz azbestnega cementa, iz cementa s celuloznimi vlakni ipd.

23.65.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz vlaknatega cementa

23.65.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz vlaknatega cementa

23.69

Drugi izdelki iz betona, mavca in cementa

23.69.1

Drugi izdelki iz betona, mavca in cementa

23.69.11

Drugi izdelki iz mavca ali mešanic na osnovi mavca, d. n.

23.69.19

Izdelki iz cementa, betona ali umetnega kamna, d. n.

23.69.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz betona, mavca in cementa

23.69.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz betona, mavca in cementa

23.7

Obdelan naravni kamen

23.70

Obdelan naravni kamen

23.70.1

Obdelan naravni kamen

23.70.11

Marmor, lehnjak, alabaster, obdelan, in izdelki iz njih (razen kock, plošč, robnikov in podobnih izdelkov); umetno obarvana zrna, luskine in prah iz marmorja, lehnjaka in alabastra

23.70.12

Drug obdelan okrasni in gradbeni kamen ter izdelki iz njega; druga umetno obarvana zrna in prah iz naravnega kamna; izdelki iz aglomeriranega skrilavca

23.70.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje obdelanega naravnega kamna

23.70.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje obdelanega naravnega kamna

23.9

Drugi nekovinski mineralni izdelki

23.91

Brusilna sredstva

23.91.1

Brusilna sredstva

23.91.11

Mlinski kamni, kamni za razvlaknjevanje, brusi, brusilne plošče ipd., brez ogrodja, iz naravnega kamna, aglomeriranih naravnih ali umetnih abrazivnih materialov ali iz keramike

23.91.12

Brusni prah ali zrna na podlagi iz tekstila, papirja ali kartona

23.91.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje brusilnih sredstev

23.91.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje brusilnih sredstev

23.99

Drugi nekovinski mineralni izdelki, d. n.

23.99.1

Drugi nekovinski mineralni izdelki, d. n.

23.99.11

Predelana azbestna vlakna; mešanice na osnovi azbesta in magnezijevega karbonata; izdelki iz takšnih mešanic ali azbesta; torni materiali za zavore, sklopke ipd., nemontirani

23.99.12

Izdelki iz asfalta ali podobnih materialov

23.99.13

Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta in materialov iz umetnega kamna in bitumna, naravnega asfalta ali sorodnih vezivnih snovi

23.99.14

Umetni grafit; koloidni ali polkoloidni grafit; preparati na osnovi grafita ali drugih vrst ogljika v obliki polizdelkov

23.99.15

Umetni korund

23.99.19

Mineralna volna, ekspandirane gline in drugi izdelki iz kamnin in mineralov

23.99.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje nekovinskih mineralnih izdelkov

23.99.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje nekovinskih mineralnih izdelkov

24

Kovine

24.1

Železo, jeklo in ferozlitine

24.10

Železo, jeklo in ferozlitine

24.10.1

Surovo železo in jeklo

24.10.11

Grodelj in zrcalovina, v štrucah, blokih in drugih primarnih oblikah

24.10.12

Ferozlitine

24.10.13

Železo, dobljeno z direktno redukcijo železove rude, in drugi gobasti izdelki v kosih, peletih ali podobnih oblikah; železo minimalne čistoče 99,94 mas. %, v kosih, peletih ali podobnih oblikah

24.10.14

Granule in prah iz grodlja, zrcalovine in železa ali jekla

24.10.2

Surovo jeklo

24.10.21

Ingoti, druge primarne oblike in polizdelki iz nelegiranega jekla

24.10.22

Ingoti, druge primarne oblike in polizdelki iz nerjavnega jekla

24.10.23

Ingoti, druge primarne oblike in polizdelki iz drugih legiranih jekel

24.10.3

Ploščati valjani izdelki iz jekla, vroče valjani, nadalje neobdelani

24.10.31

Ploščati valjani izdelki iz nelegiranega jekla, vroče valjani, nadalje neobdelani, širine ≥ 600 mm

24.10.32

Ploščati valjani izdelki iz nelegiranega jekla, vroče valjani, nadalje neobdelani, širine < 600 mm

24.10.33

Ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, vroče valjani, nadalje neobdelani, širine ≥ 600 mm

24.10.34

Ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, vroče valjani, nadalje neobdelani, širine < 600 mm

24.10.35

Ploščati valjani izdelki iz legiranega jekla, vroče valjani, nadalje neobdelani, širine ≥ 600 mm

24.10.36

Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih jekel (razen silicijevega jekla za elektropločevino), vroče valjani, nadalje neobdelani, širine < 600 mm

24.10.4

Ploščati valjani izdelki iz jekla, hladno valjani, nadalje neobdelani, širine ≥ 600 mm

24.10.41

Ploščati valjani izdelki iz nelegiranega jekla, hladno valjani, nadalje neobdelani, širine ≥ 600 mm

24.10.42

Ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, hladno valjani, nadalje neobdelani, širine ≥ 600 mm

24.10.43

Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih jekel, hladno valjani, nadalje neobdelani, širine ≥ 600 mm

24.10.5

Ploščati valjani izdelki iz jekla, platirani, prevlečeni ali prekriti in ploščati valjani izdelki iz hitroreznega jekla in silicijevega jekla za elektropločevino

24.10.51

Ploščati valjani izdelki iz nelegiranega jekla, širine ≥ 600 mm; platirani, prevlečeni ali prekriti

24.10.52

Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih jekel, širine ≥ 600 mm; platirani, prevlečeni ali prekriti

24.10.53

Ploščati valjani izdelki iz silicijevega jekla za elektropločevino, širine ≥ 600 mm

24.10.54

Ploščati valjani izdelki iz silicijevega jekla za elektropločevino, širine < 600 mm

24.10.55

Ploščati valjani izdelki iz hitroreznega jekla, širine < 600 mm

24.10.6

Vroče obdelane palice in žica iz jekla

24.10.61

Vroče valjana žica iz nelegiranega jekla, v ohlapno navitih kolobarjih

24.10.62

Druge palice iz nelegiranega jekla, kovane, vroče valjane, vlečene ali iztiskane, nadalje neobdelane

24.10.63

Vroče valjana žica iz nerjavnega jekla, v ohlapno navitih kolobarjih

24.10.64

Druge palice iz nerjavnega jekla, kovane, vroče valjane, vlečene ali iztiskane, nadalje neobdelane

24.10.65

Vroče valjana žica iz drugih legiranih jekel, v ohlapno navitih kolobarjih

24.10.66

Druge palice iz drugih legiranih jekel, kovane, vroče valjane, vlečene ali iztiskane, nadalje neobdelane

24.10.67

Votle palice za svedre

24.10.7

Profili, vroče valjani, vlečeni ali iztiskani, nadalje neobdelani; piloti, tračnice, iz jekla

24.10.71

Profili, vroče valjani, vlečeni ali iztiskani, nadalje neobdelani, iz nelegiranega jekla

24.10.72

Profili, vroče valjani, vlečeni ali iztiskani, nadalje neobdelani, iz nerjavnega jekla

24.10.73

Profili, vroče valjani, vlečeni ali iztiskani, nadalje neobdelani, iz drugih legiranih jekel

24.10.74

Piloti, zvarjeni profili in kotniki, iz jekla

24.10.75

Tračnice in deli za železniške tire, iz jekla

24.10.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje železa, jekla in ferozlitin

24.10.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje železa, jekla in ferozlitin

24.2

Jeklene cevi, votli profil in fitingi

24.20

Jeklene cevi, votli profil in fitingi

24.20.1

Jeklene brezšivne cevi in votli profili

24.20.11

Jeklene brezšivne cevi za naftovode ali plinovode

24.20.12

Zaščitne, proizvodne in vrtalne jeklene brezšivne cevi, ki se uporabljajo pri pridobivanju nafte ali plina

24.20.13

Druge jeklene brezšivne cevi in votli profili s krožnim prerezom

24.20.14

Jeklene brezšivne cevi in votli profili s prerezom, drugačnim od krožnega

24.20.2

Jeklene varjene cevi in votli profili, krožnega prereza, z zunanjim premerom > 406,4 mm

24.20.21

Jeklene varjene cevi in votli profili krožnega prereza za naftovode ali plinovode, z zunanjim premerom ≤ 406,4 mm

24.20.22

Zaščitne in proizvodne jeklene varjene cevi, ki se uporabljajo pri pridobivanju nafte ali plina, z zunanjim premerom > 406,4 mm

24.20.23

Druge varjene jeklene cevi in votli profili krožnega prereza, z zunanjim premerom > 406,4 mm

24.20.24

Jeklene kovičene ali podobno spojene cevi in votli profili krožnega prereza, z zunanjim premerom > 406,4 mm

24.20.3

Jeklene varjene cevi in votli profili krožnega prereza, z zunanjim premerom ≤ 406,4 mm

24.20.31

Jeklene varjene cevi in votli profili krožnega prereza za naftovode ali plinovode, z zunanjim premerom ≤ 406,4 mm

24.20.32

Zaščitne in proizvodne jeklene varjene cevi, ki se uporabljajo pri pridobivanju nafte ali plina, z zunanjim premerom ≤ 406,4 mm

24.20.33

Druge varjene jeklene cevi in votli profili krožnega prereza, z zunanjim premerom ≤ 406,4 mm

24.20.34

Jeklene varjene cevi in votli profili s prerezom, drugačnim od krožnega, z zunanjim premerom ≤ 406,4 mm

24.20.35

Jeklene kovičene ali podobno spojene cevi in votli profili krožnega prereza, z zunanjim premerom ≤ 406,4 mm

24.20.4

Cevi in cevni fitingi iz nelitega jekla

24.20.40

Cevi in cevni fitingi iz nelitega jekla

24.20.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov

24.20.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov

24.3

Drugi izdelki primarne predelave jekla

24.31

Hladno vlečene palice in profili

24.31.1

Hladno vlečene palice in profili iz nelegiranega jekla

24.31.10

Hladno vlečene palice in profili iz nelegiranega jekla

24.31.2

Hladno vlečene palice in profili iz legiranih jekel, razen nerjavnega

24.31.20

Hladno vlečene palice in profili iz legiranih jekel, razen nerjavnega

24.31.3

Hladno vlečene palice in profili iz nerjavnega jekla

24.31.30

Hladno vlečene palice in profili iz nerjavnega jekla

24.31.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje hladno vlečenih palic in profilov

24.31.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje hladno vlečenih palic in profilov

24.32

Hladno valjani ozki trak

24.32.1

Hladno valjan jeklen trak, širine < 600 mm, neprevlečen

24.32.10

Hladno valjan jeklen trak, širine < 600 mm, neprevlečen

24.32.2

Hladno valjan jeklen trak, širine < 600 mm, platiran, prekrit, prevlečen

24.32.20

Hladno valjan jeklen trak, širine < 600 mm, platiran, prekrit, prevlečen

24.32.9

Dejavnosti podizvajalcev kot del proizvodnje hladno valjanih ozkih trakov

24.32.99

Dejavnosti podizvajalcev kot del proizvodnje hladno valjanih ozkih trakov

24.33

Hladno oblikovani ali pregibani jekleni izdelki

24.33.1

Hladno oblikovani ali pregibani jekleni profili

24.33.11

Hladno oblikovani ali pregibani profili iz nelegiranega jekla

24.33.12

Hladno oblikovani ali pregibani profili iz nerjavnega jekla

24.33.2

Rebrasta pločevina iz nelegiranega jekla

24.33.20

Rebrasta pločevina iz nelegiranega jekla

24.33.3

Plošče iz dveh slojev profilirane pločevine z izolirno plastjo

24.33.30

Plošče iz dveh slojev profilirane pločevine z izolirno plastjo

24.33.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje hladno oblikovanih ali pregibanih jeklenih izdelkov

24.33.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje hladno oblikovanih ali pregibanih jeklenih izdelkov

24.34

Hladno vlečena žica

24.34.1

Hladno vlečena žica

24.34.11

Hladno vlečena žica iz nelegiranega jekla

24.34.12

Hladno vlečena žica iz nerjavnega jekla

24.34.13

Hladno vlečena žica iz drugih legiranih jekel

24.34.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje hladno vlečene žice

24.34.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje hladno vlečene žice

24.4

Osnovne plemenite in druge neželezne kovine

24.41

Plemenite kovine

24.41.1

Srebro, neobdelano ali v obliki polizdelkov ali v prahu

24.41.10

Srebro, neobdelano ali v obliki polizdelkov ali v prahu

24.41.2

Zlato, neobdelano ali v obliki polizdelkov ali v prahu

24.41.20

Zlato, neobdelano ali v obliki polizdelkov ali v prahu

24.41.3

Platina, neobdelana, polizdelki ali v prahu

24.41.30

Platina, neobdelana, polizdelki ali v prahu

24.41.4

Navadne kovine ali srebro, platirani s slojem zlata, brez nadaljnje obdelave, kot polizdelki

24.41.40

Navadne kovine ali srebro, platirani s slojem zlata, brez nadaljnje obdelave, kot polizdelki

24.41.5

Navadne kovine, platirane s srebrom in navadne kovine, srebro ali zlato, platirane s platino, nadalje neobdelano, razen kot polizdelki

24.41.50

Navadne kovine, platirane s srebrom in navadne kovine, srebro ali zlato, platirane s platino, nadalje neobdelano, razen kot polizdelki

24.41.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje plemenitih kovin

24.41.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje plemenitih kovin

24.42

Aluminij

24.42.1

Neobdelani aluminij; aluminijev oksid

24.42.11

Neobdelani aluminij

24.42.12

Glinica (aluminijev oksid)

24.42.2

Polizdelki iz aluminija ali aluminijevih zlitin

24.42.21

Aluminijev prah in luskine

24.42.22

Palice in profili iz aluminija

24.42.23

Žica iz aluminija

24.42.24

Plošče, pločevina in trakovi iz aluminija, debeline > 0,2 mm

24.42.25

Folija iz aluminija, debeline ≤ 0,2 mm

24.42.26

Cevi in cevni fitingi iz aluminija

24.42.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje aluminija

24.42.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje aluminija

24.43

Svinec, cink in kositer

24.43.1

Svinec, cink in kositer, neobdelan

24.43.11

Svinec, neobdelan

24.43.12

Cink, neobdelan

24.43.13

Kositer, neobdelan

24.43.2

Polizdelki iz svinca, cinka, in kositra ali njihovih zlitin

24.43.21

Svinčene plošče, pločevina, trak in folije; svinčev prah in luske

24.43.22

Cinkov prah in luske

24.43.23

Cinkove palice, profili in žica; cinkove plošče, pločevina, trak in folije

24.43.24

Kositrne palice, profili in žica

24.43.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje svinca, cinka in kositra

24.43.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje svinca, cinka in kositra

24.44

Baker

24.44.1

Baker, neobdelan; bakrov kamen; cementni baker

24.44.11

Bakrov kamen; cementni baker

24.44.12

Nerafinirani baker; bakrene anode za elektrolitsko rafinacijo

24.44.13

Rafinirani baker in bakrove zlitine, neobdelani; predzlitine bakra

24.44.2

Polizdelki iz bakra ali bakrovih zlitin

24.44.21

Bakrov prah in luske

24.44.22

Bakrene palice in profili

24.44.23

Bakrena žica

24.44.24

Bakrene plošče, pločevina in trak, debeline > 0,15 mm

24.44.25

Bakrena folija, debeline ≤ 0,15 mm

24.44.26

Bakrene cevi in cevni fitingi

24.44.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje bakra

24.44.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje bakra

24.45

Druge neželezne kovine

24.45.1

Nikelj, neobdelan; vmesni izdelki pri metalurgiji niklja

24.45.11

Nikelj, neobdelan

24.45.12

Nikljev kamen, sintrani nikljevi oksidi in drugi vmesni izdelki pri metalurgiji niklja

24.45.2

Polizdelki iz niklja ali nikljevih zlitin

24.45.21

Nikljev prah in luske

24.45.22

Nikljeve palice, profili in žica

24.45.23

Nikljeve plošče, pločevina, trak in folije

24.45.24

Nikljeve cevi in cevni fitingi

24.45.3

Druge neželezne kovine in izdelki iz njih; kermeti; pepel in ostanki, ki vsebujejo kovine ali njihove spojine

24.45.30

Druge neželezne kovine in izdelki iz njih: kermeti; pepel in ostanki, ki vsebujejo kovine ali njihove spojine

24.45.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih neželeznih kovin

24.45.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih neželeznih kovin

24.46

Proizvodnja jedrskega goriva

24.46.1

Naravni uran in njegove spojine; zlitine, disperzije (vključno kermeti), keramični proizvodi in mešanice, ki vsebujejo naravni uran ali uranove spojine

24.46.10

Naravni uran in njegove spojine; zlitine, disperzije (vključno kermeti), keramični proizvodi in mešanice, ki vsebujejo naravni uran ali uranove spojine

24.46.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje jedrskega goriva

24.46.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje jedrskega goriva

24.5

Litje kovin

24.51

Litje železa

24.51.1

Litje železa

24.51.11

Litje temprane litine

24.51.12

Litje nodularne litine

24.51.13

Litje sive litine

24.51.2

Litoželezne cevi in votli profili

24.51.20

Litoželezne cevi in votli profili

24.51.3

Litoželezne cevi ali cevni fitingi

24.51.30

Litoželezne cevi ali cevni fitingi

24.51.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje litja železa

24.51.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje litja železa

24.52

Litje jekla

24.52.1

Litje jekla

24.52.10

Litje jekla

24.52.2

Cevi iz centrifugalno litega jekla

24.52.20

Cevi iz centrifugalno litega jekla

24.52.3

Litojeklene cevi ali cevni fitingi

24.52.30

Litojeklene cevi ali cevni fitingi

24.53

Litje lahkih kovin

24.53.1

Litje lahkih kovin

24.53.10

Litje lahkih kovin

24.54

Litje drugih neželeznih kovin

24.54.1

Litje drugih neželeznih kovin

24.54.10

Litje drugih neželeznih kovin

25

Kovinski izdelki, razen strojev in naprav

25.1

Kovinski izdelki za gradbeništvo

25.11

Kovinske konstrukcije in njihovi deli

25.11.1

Kovinske montažne stavbe

25.11.10

Kovinske montažne stavbe

25.11.2

Kovinski gradbeni izdelki in njihovi deli

25.11.21

Mostovi in deli za mostove, iz železa ali jekla

25.11.22

Stolpi in predalčni stebri, iz železa ali jekla

25.11.23

Druge konstrukcije in njihovi deli, iz železa, jekla ali aluminija

25.11.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kovinskih konstrukcij in delov zanje

25.11.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kovinskih konstrukcij in delov zanje

25.12

Kovinska okna in vrata

25.12.1

Kovinska vrata, okna in njihovi okviri, pragovi za vrata

25.12.10

Kovinska vrata, okna in njihovi okviri, pragovi za vrata

25.12.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kovinskih oken in vrat

25.12.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kovinskih oken in vrat

25.2

Cisterne, rezervoarji in kontejnerji iz kovin

25.21

Radiatorji in kotli za centralno ogrevanje

25.21.1

Radiatorji in kotli za centralno ogrevanje

25.21.11

Radiatorji, razen električno ogrevanih, iz železa ali jekla

25.21.12

Kotli za centralno ogrevanje za pridobivanje tople vode ali vodne pare z nizkim tlakom

25.21.13

Deli za kotle za centralno ogrevanje

25.21.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje

25.21.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje

25.29

Druge cisterne, rezervoarji in kontejnerji iz kovin

25.29.1

Druge cisterne, rezervoarji in kontejnerji iz kovin

25.29.11

Železni, jekleni ali aluminijasti rezervoarji, cisterne, kadi in podobne posode (razen za stisnjen ali utekočinjen plin), s prostornino > 300 l, brez mehaničnih ali termičnih naprav

25.29.12

Jeklenke in druge kovinske posode za stisnjen ali utekočinjen plin

25.29.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kovinskih cistern, rezervoarjev in kontejnerjev

25.29.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kovinskih cistern, rezervoarjev in kontejnerjev

25.3

Kotli za pridobivanje vodne pare, razen kotlov za centralno ogrevanje s toplo vodo

25.30

Kotli za pridobivanje vodne pare, razen kotlov za centralno ogrevanje s toplo vodo

25.30.1

Kotli za pridobivanje vodne pare in njihovi deli

25.30.11

Kotli za pridobivanje vodne in druge pare; kotli za pregreto vodo

25.30.12

Pomožne naprave za kotle; kondenzatorji za parne stroje

25.30.13

Deli za kotle za pridobivanje vodne pare

25.30.2

Jedrski reaktorji in njihovi deli

25.30.21

Jedrski reaktorji, razen ločevalnikov izotopov

25.30.22

Deli jedrskih reaktorjev, razen ločevalnikov izotopov

25.30.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kotlov za pridobivanje vodne pare, razen kotlov za centralno ogrevanje

25.30.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kotlov za pridobivanje vodne pare, razen kotlov za centralno ogrevanje

25.4

Orožje in strelivo

25.40

Orožje in strelivo

25.40.1

Orožje in strelivo ter njihovi deli

25.40.11

Vojaško orožje, razen revolverjev, pištol ipd.

25.40.12

Revolverji, pištole, drugo nevojaško strelno orožje in podobne naprave

25.40.13

Bombe, izstrelki in podobno vojaško strelivo; naboji, drugo strelivo in projektili ter njihovi deli

25.40.14

Deli za vojaško in drugo orožje

25.40.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje orožja in streliva

25.40.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje orožja in streliva

25.5

Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija

25.50

Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija

25.50.1

Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin

25.50.11

Prosto kovanje kovin

25.50.12

Utopno kovanje kovin

25.50.13

Drugo preoblikovanje kovin

25.50.2

Prašna metalurgija

25.50.20

Prašna metalurgija

25.6

Površinska obdelava in prekrivanje kovin; mehanska obdelava kovin

25.61

Površinska obdelava in prekrivanje kovin

25.61.1

Prekrivanje kovin

25.61.11

Prekrivanje kovin s kovinskimi materiali

25.61.12

Prekrivanje kovin z nekovinskimi materiali

25.61.2

Druga obdelava kovin

25.61.21

Toplotna obdelava kovin, razen prekrivanja s kovinami

25.61.22

Druga površinska obdelava kovin

25.62

Storitve mehanske obdelave kovin

25.62.1

Storitve struženja kovinskih delov

25.62.10

Storitve struženja kovinskih delov

25.62.2

Druga mehanska obdelava kovin

25.62.20

Druga mehanska obdelava kovin

25.7

Rezila, orodje, ključavnice in okovje

25.71

Rezila in jedilni pribor

25.71.1

Rezila in jedilni pribor

25.71.11

Noži (razen za stroje) in škarje ter njihova rezila

25.71.12

Brivske naprave (neelektrične), vključno britve

25.71.13

Drugi rezilni predmeti; garniture in priprave za manikiranje ali pedikiranje

25.71.14

Žlice, vilice, zajemalke, žlice za peno, lopatice za serviranje kolačev, noži za ribe, noži za maslo, prijemalke za sladkor in podoben kuhinjski in namizni pribor

25.71.15

Sablje, meči, bajoneti, sulice in podobno orožje ter njihovi deli

25.71.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje rezil in jedilnega pribora

25.71.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje rezil in jedilnega pribora

25.72

Ključavnice in okovje

25.72.1

Ključavnice in okovje

25.72.11

Obešanke in ključavnice za vozila in pohištvo, iz navadnih kovin

25.72.12

Druge ključavnice, iz navadnih kovin

25.72.13

Zapirala in okovja z zapirali z vgrajenimi ključavnicami; deli

25.72.14

Okovje za motorna vozila, pohištvo ipd., iz navadnih kovin

25.72.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ključavnic in okovja

25.72.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ključavnic in okovja

25.73

Orodja

25.73.1

Ročno orodje za uporabo v kmetijstvu, vrtnarstvu ali gozdarstvu

25.73.10

Ročno orodje za uporabo v kmetijstvu, vrtnarstvu ali gozdarstvu

25.73.2

Ročne žage; rezila za žage vseh vrst

25.73.20

Ročne žage; rezila za žage vseh vrst

25.73.3

Drugo ročno orodje

25.73.30

Drugo ročno orodje

25.73.4

Zamenljivi nastavki za ročne obdelovalne naprave in obdelovalne stroje

25.73.40

Zamenljivi nastavki za ročne obdelovalne naprave in obdelovalne stroje

25.73.5

Kalupi; livarski okviri; modelne plošče; modeli za kalupe

25.73.50

Kalupi; livarski okviri; modelne plošče; modeli za kalupe

25.73.6

Drugo orodje

25.73.60

Drugo orodje

25.73.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje orodja

25.73.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje orodja

25.9

Drugi kovinski izdelki

25.91

Jekleni sodi in podobne posode

25.91.1

Jekleni sodi in podobne posode

25.91.11

Rezervoarji, cisterne, sodi, tanki in podobne posode za kateri koli material (razen za plin), iz železa ali jekla, prostornine ≥ 50 l toda ≤ 300 l, brez mehaničnih ali termičnih naprav

25.91.12

Rezervoarji, cisterne, sodi, pločevinke (razen tistih, ki se zaprejo s spajkanjem ali robljenjem) in podobne posode za kateri koli material (razen za plin), iz železa ali jekla, prostornine < 50 l, brez mehaničnih ali termičnih naprav

25.91.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje jeklenih sodov in podobnih posod

25.91.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje jeklenih sodov in podobnih posod

25.92

Lahka kovinska embalaža

25.92.1

Lahka kovinska embalaža

25.92.11

Pločevinke, iz železa ali jekla, ki se zaprejo s spajkanjem ali robljenjem, prostornine < 50 l

25.92.12

Aluminijasti, sodi, pločevinke, škatle in podobne posode (razen za plin), prostornine ≤ 300 l

25.92.13

Zamaški in pokrovi, iz navadnih kovin

25.92.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lahke kovinske embalaže

25.92.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lahke kovinske embalaže

25.93

Žični izdelki, verige in vzmeti

25.93.1

Žični izdelki, verige in vzmeti

25.93.11

Vpredena žica, kabli, pleteni trakovi ipd., iz železa ali jekla, električno neizolirani

25.93.12

Bodeča žica, iz železa ali jekla; vpredena žica, kabli, pleteni trakovi ipd., iz bakra ali aluminija, električno neizolirani

25.93.13

Tkanine, rešetke in ograje iz železne, jeklene ali bakrene žice; mrežasta pločevina iz železa, jekla ali bakra

25.93.14

Žeblji, risalni žebljički, sponke in podobni izdelki

25.93.15

Oplaščena žica, palice, elektrode ipd. za varjenje ali spajkanje

25.93.16

Železne ali jeklene vzmeti in njihova peresa; bakrene vzmeti

25.93.17

Verige (razen verig za mehanski prenos energije) in njihovi deli

25.93.18

Šivalne igle, pletilne igle, kvačke, igle za vezenje in podobni izdelki za ročno delo, iz železa ali jekla; varnostne zaponke in druge igle iz železa ali jekla

25.93.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje žičnih izdelkov, verig in vzmeti

25.93.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje žičnih izdelkov, verig in vzmeti

25.94

Vijačni material in vezi

25.94.1

Vijačni material in vezi

25.94.11

Železni ali jekleni vijačni material, z navoji, d. n.

25.94.12

Železni ali jekleni vijačni material, brez navojev, d. n.

25.94.13

Bakreni vijačni material, z navoji in brez njih

25.94.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vijačnega materiala in vezi

25.94.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vijačnega materiala in vezi

25.99

Drugi kovinski izdelki, d. n.

25.99.1

Sanitarni in gospodinjski kovinski izdelki

25.99.11

Sanitarni izdelki ter njihovi deli, iz železa, jekla, bakra ali aluminija

25.99.12

Namizni, kuhinjski ali gospodinjski izdelki ter njihovi deli, iz železa, jekla, bakra ali aluminija

25.99.2

Drugi izdelki iz navadnih kovin

25.99.21

Blagajne, sefi, vrata in pregraje za trezorje, prenosne varnostne kasete za denar ali dokumente in podobno, iz navadnih kovin

25.99.22

Kartotečne škatle, regali za papir, stojala za peresa, stojala za žige in podobna pisarniška ali namizna oprema iz navadnih kovin, razen pisarniškega pohištva

25.99.23

Mehanizmi za mape z nepovezanimi listi ali za fascikle, sponke za spise in pisma, kartotečni jezdeci in podobni pisarniški predmeti ter sponke v trakovih, iz navadnih kovin

25.99.24

Kipci, okvirji in drugi okrasni predmeti, iz navadnih kovin

25.99.25

Sponke, pritrjevala, kljukice, očesca in podobno, za obleko, obutev, ročne torbe, potovalne predmete in druge gotove izdelke; cevaste ali razcepne kovice iz navadnih kovin; biseri in bleščice iz navadnih kovin

25.99.26

Propelerji in lopatice za ladje ali čolne

25.99.29

Drugi izdelki iz navadnih kovin, d. n.

25.99.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih kovinskih izdelkov

25.99.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih kovinskih izdelkov

26

Računalniki, elektronski in optični izdelki

26.1

Elektronske komponente in plošče

26.11

Elektronske komponente

26.11.1

Žarilnokatodne, hladnokatodne in fotokatodne elektronske in cevi, vključno katodne cevi

26.11.11

Katodne cevi za televizijske sprejemnike; slikovne cevi za televizijske kamere; druge katodne cevi

26.11.12

Magnetroni, klistroni in druge mikrovalovne elektronske

26.11.2

Diode, tranzistorji, polprevodniški elementi

26.11.21

Diode; tranzistorji; tiristorji, diac in triac elementi

26.11.22

Polprevodniški elementi; svetleče diode (LED); montirani piezoelektrični kristali; deli zanje

26.11.3

Elektronska integrirana vezja

26.11.30

Elektronska integrirana vezja

26.11.4

Deli za elektronske in druge elektronske komponente, d. n.

26.11.40

Deli za elektronske in druge elektronske komponente, d. n.

26.11.5

Tiskana vezja

26.11.50

Tiskana vezja

26.11.9

Storitve v zvezi s proizvodnjo elektronskih integriranih vezij; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje elektronskih komponent

26.11.91

Storitve v zvezi s proizvodnjo elektronskih integriranih vezij

26.11.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje elektronskih komponent

26.12

Elektronske plošče

26.12.1

Opremljena tiskana vezja

26.12.10

Opremljena tiskana vezja

26.12.2

Grafične, glasbene, video in podobne kartice za naprave za avtomatsko obdelavo podatkov

26.12.20

Grafične, glasbene, video in podobne kartice za naprave za avtomatsko obdelavo podatkov

26.12.3

Pametne kartice

26.12.30

Pametne kartice

26.12.9

Storitve v zvezi s tiskanjem vezij; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje elektronskih plošč

26.12.91

Storitve v zvezi s tiskanjem vezij in mikro sestavljanjem na tiskanih vezjih

26.12.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje elektronskih plošč

26.2

Računalniki in periferne naprave

26.20

Računalniki in periferne naprave

26.20.1

Računalniške naprave ter deli in oprema zanje

26.20.11

Prenosne naprave za avtomatsko obdelavo podatkov, z maso ≤ 10 kg, npr. prenosni računalniki, notesniki; dlančniki in podobni računalniki

26.20.12

Prodajni terminali, bankomati in podobne naprave s povezavo na skupni računalnik ali omrežje za obdelavo podatkov

26.20.13

Digitalne naprave za avtomatsko obdelavo podatkov, s centralno procesno enoto ter vhodno in izhodno enoto v istem ohišju

26.20.14

Digitalne naprave za avtomatsko obdelavo podatkov, v obliki sistemov

26.20.15

Druge digitalne naprave za avtomatsko obdelavo podatkov, tudi če imajo v istem ohišju eno ali dve od naslednjih vrst enot: pomnilne enote, vhodne enote, izhodne enote

26.20.16

Vhodne ali izhodne enote, s pomnilnimi enotami ali brez njih

26.20.17

Monitorji in projektorji, ki se uporabljajo predvsem v sistemih za obdelavo podatkov

26.20.18

Enote, ki opravljajo dve ali več naslednjih funkcij: tiskanje, skeniranje, kopiranje ter pošiljanje in prejemanje faksov

26.20.2

Pomnilne enote in drugi pomnilniki

26.20.21

Pomnilne enote

26.20.22

Polprevodniški mediji s trajnim pomnjenjem, neposneti

26.20.3

Druge enote naprav za avtomatsko obdelavo podatkov

26.20.30

Druge enote naprav za avtomatsko obdelavo podatkov

26.20.4

Deli in oprema računalniških naprav

26.20.40

Deli in oprema računalniških naprav

26.20.9

Storitvena proizvodnja računalnikov in perifernih naprav; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje računalnikov in perifernih naprav

26.20.91

Storitvena proizvodnja računalnikov in perifernih naprav

26.20.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje računalnikov in perifernih naprav

26.3

Komunikacijske naprave

26.30

Komunikacijske naprave

26.30.1

Radijski ali televizijski oddajniki; televizijske kamere

26.30.11

Oddajniki z vdelanim sprejemnikom

26.30.12

Oddajniki brez vdelanega sprejemnika

26.30.13

Televizijske kamere

26.30.2

Električne naprave za telefonijo ali telegrafijo; videofoni

26.30.21

Žični telefonski aparati z brezžično slušalko

26.30.22

Telefoni za mobilno omrežje ali druga brezžična omrežja

26.30.23

Drugi telefonski aparati in naprave za prenos ali sprejem glasu, slik ali drugih podatkov, vključno aparati za komuniciranje v žičnem ali brezžičnem omrežju (kot je lokalno ali prostrano omrežje)

26.30.3

Deli električnih telefonskih ali telegrafskih naprav

26.30.30

Deli električnih telefonskih ali telegrafskih naprav

26.30.4

Antene in antenski reflektorji vseh vrst in njihovi deli; deli radijskih ali televizijskih oddajnikov in televizijskih kamer

26.30.40

Antene in antenski reflektorji vseh vrst in njihovi deli; deli radijskih ali televizijskih oddajnikov in televizijskih kamer

26.30.5

Protivlomne ali protipožarne alarmne in podobne naprave

26.30.50

Protivlomne ali protipožarne alarmne in podobne naprave

26.30.6

Deli za protivlomne ali protipožarne alarmne in podobne naprave

26.30.60

Deli za protivlomne ali protipožarne alarmne in podobne naprave

26.30.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje komunikacijskih naprav

26.30.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje komunikacijskih naprav

26.4

Elektronske naprave za široko rabo

26.40

Elektronske naprave za široko rabo

26.40.1

Radijski sprejemniki

26.40.11

Radijski sprejemniki (razen za motorna vozila), kombinirani ali nekombinirani z aparatom za snemanje ali za reprodukcijo zvoka ali z uro

26.40.12

Sprejemniki za radiodifuzijo, ki ne morejo delovati brez zunanjega vira energije, za uporabo v motornih vozilih

26.40.2

Televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani z radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike

26.40.20

Televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani z radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike

26.40.3

Naprave za snemanje in predvajanje zvočnih in slikovnih zapisov

26.40.31

Gramofoni, kasetofoni in druge naprave za predvajanje zvočnih zapisov

26.40.32

Magnetofoni in druge naprave za snemanje zvoka

26.40.33

Videorekorderji, videokamere in druge naprave za snemanje ali predvajanje slikovnih zapisov

26.40.34

Monitorji in projektorji, nevgrajeni v televizijski sprejemnik, ki se načeloma ne uporabljajo v sistemih za obdelavo podatkov

26.40.4

Mikrofoni, zvočniki, slušalke, avdiofrekvenčni ojačevalniki

26.40.41

Mikrofoni in stojala zanje

26.40.42

Zvočniki; slušalke, kombinirane z mikrofonom ali ne, in kompleti, sestavljeni iz mikrofona in enega ali več zvočnikov

26.40.43

Avdiofrekvenčni električni ojačevalniki; električni sestavi za ojačevanje zvoka

26.40.44

Radijski pozivniki in sprejemniki za radiotelefonijo ali telegrafijo, d. n.

26.40.5

Deli za zvočne in video naprave

26.40.51

Deli in oprema za zvočne in video naprave

26.40.52

Deli radijskih sprejemnikov in oddajnikov

26.40.6

Konzole za video igre (za uporabo s TV sprejemnikom ali z lastnim zaslonom) in druge spretnostne igre ali igre na srečo z elektronskim prikazovalnikom

26.40.60

Konzole za video igre (za uporabo s TV sprejemnikom ali z lastnim zaslonom) in druge spretnostne igre ali igre na srečo z elektronskim prikazovalnikom

26.40.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje elektronskih naprav za široko rabo

26.40.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje elektronskih naprav za široko rabo

26.5

Merilni, preizkuševalni, navigacijski in drugi instrumenti in naprave; ure

26.51

Merilni, kontrolni, preizkuševalni, navigacijski in drugi instrumenti in naprave

26.51.1

Navigacijski, meteorološki, geofizikalni in podobni instrumenti in naprave

26.51.11

Navigacijski kompasi; drugi navigacijski instrumenti in naprave

26.51.12

Teodoliti in tahimetri (tahometri); drugi meritveni, geodetski, hidrografski, oceanografski, hidrološki, meteorološki ali geofizikalni instrumenti in naprave

26.51.2

Radarji in naprave za radio-navigacijo

26.51.20

Radarji in naprave za radio-navigacijo

26.51.3

Precizne tehtnice; instrumenti za risanje, označevanje, merjenje dolžine, logaritemska računala ipd.

26.51.31

Tehtnice z občutljivostjo najmanj 0,05 g

26.51.32

Mize in aparati za risanje načrtov ter drugi instrumenti za risanje, označevanje ali matematično računanje

26.51.33

Ročna merila za merjenje dolžine, tudi mikrometri, kalibrska merila, merila z nonijem, d. n.

26.51.4

Instrumenti za merjenje električnih veličin ali ionizirajočih sevanj

26.51.41

Instrumenti in naprave za merjenje ali odkrivanje ionizirajočih sevanj

26.51.42

Katodni osciloskopi in oscilografi

26.51.43

Instrumenti za merjenje električnih količin, brez registrirnih naprav

26.51.44

Instrumenti in naprave za merjenje in kontrolo telekomunikacijskih naprav

26.51.45

Instrumenti in naprave za merjenje ali preizkušanje električnih količin, d. n.

26.51.5

Instrumenti za preizkušanje drugih fizikalnih lastnosti

26.51.51

Hidrometri, termometri, pirometri, barometri, higrometri in psihrometri

26.51.52

Instrumenti za merjenje ali kontrolo pretoka, nivoja, pritiska ali drugih spremenljivk pri tekočinah in plinih

26.51.53

Instrumenti in naprave za fizikalne ali kemične analize, d. n.

26.51.6

Drugi merilni, kontrolni in preizkuševalni instrumenti in naprave

26.51.61

Mikroskopi (razen optičnih) in difrakcijske naprave

26.51.62

Stroji in naprave za preizkušanje mehanskih lastnosti materialov

26.51.63

Merilniki proizvodnje ali porabe plina, tekočin ali električnega toka

26.51.64

Števci vrtljajev in proizvodnje; taksimetri; kazalniki hitrosti in tahometri

26.51.65

Hidravlični ali pnevmatični inštrumenti in aparati za avtomatsko regulacijo ali krmiljenje

26.51.66

Instrumenti, naprave in stroji za merjenje ali preizkušanje, d. n.

26.51.7

Termostati, manostati in drugi instrumenti in naprave za avtomatsko reguliranje ali kontroliranje

26.51.70

Termostati, manostati in drugi instrumenti in naprave za avtomatsko reguliranje ali kontroliranje

26.51.8

Deli instrumentov in naprav za merjenje, preizkušanje in navigacijo

26.51.81

Deli za radarje in pomožne naprave za radijsko navigacijo

26.51.82

Deli in oprema za naprave pod 26.51.12 , 26.51.32 , 26.51.33 , 26.51.4 in 26.51.5 ; mikrotomi; deli d. n.

26.51.83

Deli in oprema za mikroskope (razen optičnih) in difrakcijske aparate

26.51.84

Deli in oprema za naprave pod 26.51.63 in 26.51.64

26.51.85

Deli in oprema za instrumente in naprave za avtomatsko regulacijo in krmiljenje pod 26.51.65 , 26.51.66 in 26.51.70

26.51.86

Deli in oprema za instrumente in naprave pod 26.51.11 in 26.51.62

26.51.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav

26.51.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav

26.52

Ure

26.52.1

Ure, razen urnih mehanizmov in delov

26.52.11

Ročne ure, žepne ure, z okrovom iz plemenite kovine ali kovine, platirane s plemenito kovino

26.52.12

Druge ročne ure, žepne ure in druge ure, tudi štoparice

26.52.13

Ure za instrumentne plošče in podobne ure za vozila

26.52.14

Ure z mehanizmom za osebne ure; budilke in stenske ure; druge ure

26.52.2

Urni mehanizmi in deli

26.52.21

Urni mehanizmi

26.52.22

Okrovi za ure in deli zanje

26.52.23

Drugi deli za ure

26.52.24

Naprave za kontrolo in registriranje časa, parkirne ure; časovna stikala z urnim mehanizmom

26.52.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ur

26.52.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ur

26.6

Sevalne, elektromedicinske in elektroterapevtske naprave

26.60

Sevalne, elektromedicinske in elektroterapevtske naprave

26.60.1

Sevalne, elektromedicinske in elektroterapevtske naprave

26.60.11

Rentgenske naprave ali naprave, ki uporabljajo alfa, beta ali gama žarke

26.60.12

Elektrodiagnostične naprave za uporabo v medicini

26.60.13

Medicinske naprave, ki uporabljajo infrardeče ali ultravijolične žarke

26.60.14

Srčni spodbujevalniki; slušni pripomočki

26.60.9

Storitvena proizvodnja medicinskih instrumentov; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav

26.60.91

Storitvena proizvodnja medicinskih instrumentov

26.60.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav

26.7

Optični instrumenti in fotografska oprema

26.70

Optični instrumenti in fotografska oprema

26.70.1

Fotografske naprave in deli zanje

26.70.11

Objektivi za kamere, projektorje ali povečevalnike

26.70.12

Fotografske naprave za pripravo tiskovnih stavkov ali valjev; fotografske naprave za mikrofilm ipd.

26.70.13

Digitalni fotoaparati

26.70.14

Polaroidni in drugi fotoaparati

26.70.15

Filmske kamere

26.70.16

Kinematografski projektorji

26.70.19

Druga fotografska oprema; deli in pribor za fotografsko opremo

26.70.2

Drugi optični instrumenti in deli zanje

26.70.21

Listi in plošče iz polarizirajočega materiala; leče, prizme, ogledala in drugi optični elementi (razen steklenih, ki niso optično obdelani), vgrajeni ali ne, razen za kamere, projektorje ali naprave za fotografsko povečevanje ali pomanjševanje

26.70.22

Daljnogledi in optični teleskopi; drugi astronomski instrumenti; optični mikroskopi

26.70.23

Naprave s tekočimi kristali; laserji, razen laserskih diod; drugi optični instrumenti in naprave, d. n.

26.70.24

Optični instrumenti in naprave za merjenje in kontrolo

26.70.25

Deli in oprema za daljnoglede, optične teleskope in druge astronomske instrumente in za optične mikroskope

26.70.26

Deli in oprema za naprave s tekočimi kristali, laserje (razen laserskih diod) in druge optične instrumente in naprave, d. n.

26.70.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje optičnih instrumentov in fotografske opreme

26.70.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje optičnih instrumentov in fotografske opreme

26.8

Neposneti magnetni in optični nosilci zapisa

26.80

Neposneti magnetni in optični nosilci zapisa

26.80.1

Neposneti magnetni in optični nosilci zapisa

26.80.11

Neposneti magnetni nosilci zapisa, razen kartic z vdelanim magnetnim trakom

26.80.12

Neposneti optični nosilci zapisa

26.80.13

Drugi neposneti nosilci zapisa, tudi neposnete matrice za snemanje plošč

26.80.14

Kartice z vdelanim neposnetim magnetnim trakom

26.80.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje magnetnih in optičnih nosilcev zapisa

26.80.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje magnetnih in optičnih nosilcev zapisa

27

Električna oprema

27.1

Elektromotorji, generatorji in transformatorji, naprave za distribucijo in krmiljenje elektrike

27.11

Elektromotorji, generatorji in transformatorji

27.11.1

Elektromotorji z močjo ≤ 37,5 W; drugi enosmerni motorji; enosmerni generatorji

27.11.10

Elektromotorji z močjo ≤ 37,5 W; drugi enosmerni motorji; enosmerni generatorji

27.11.2

Univerzalni izmenični/enosmerni motorji z močjo > 37,5 W; drugi izmenični motorji; generatorji izmeničnega toka (alternatorji)

27.11.21

Univerzalni izmenični/enosmerni motorji z močjo > 37,5 W

27.11.22

Enofazni motorji na izmenični tok

27.11.23

Večfazni motorji na izmenični tok, z močjo ≤ 750 W

27.11.24

Večfazni motorji na izmenični tok, z močjo > 750 W ≤ 75 kW

27.11.25

Večfazni motorji na izmenični tok, z močjo > 75 kW

27.11.26

Generatorji izmeničnega toka (alternatorji)

27.11.3

Električni generatorski agregati in rotacijski pretvorniki

27.11.31

Agregati z dizelskim motorjem

27.11.32

Agregati z bencinskim motorjem; drugi agregati; električni rotacijski pretvorniki

27.11.4

Električni transformatorji

27.11.41

Transformatorji s tekočim dielektrikom

27.11.42

Drugi transformatorji, nazivne moči ≤ 16 kVA

27.11.43

Drugi transformatorji, nazivne moči > 16 kVA

27.11.5

Dušilke za žarnice; drugi induktorji

27.11.50

Dušilke za žarnice; drugi induktorji

27.11.6

Deli za elektromotorje, generatorje in transformatorje

27.11.61

Deli za elektromotorje in generatorje

27.11.62

Deli za transformatorje in induktorje

27.11.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev

27.11.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev

27.12

Naprave za distribucijo in krmiljenje elektrike

27.12.1

Električna stikala in naprave za varovanje električnih tokokrogov, napetosti > 1 000  V

27.12.10

Električna stikala in naprave za varovanje električnih tokokrogov, napetosti > 1 000  V

27.12.2

Električna stikala in naprave za varovanje električnih tokokrogov, napetosti ≤ 1 000  V

27.12.21

Varovalke, za napetosti ≤ 1 000  V

27.12.22

Avtomatska izklopna stikala, za napetosti ≤ 1 000  V

27.12.23

Naprave za varovanje električnih tokokrogov, d. n., napetosti ≤ 1 000  V

27.12.24

Releji, za napetosti < 1 000  V

27.12.3

Krmilne plošče

27.12.31

Komandne plošče in druge osnove za krmiljenje električnih tokokrogov, za napetosti ≤ 1 000  V

27.12.32

Komandne plošče in druge osnove za krmiljenje električnih tokokrogov, za napetosti > 1 000  V

27.12.4

Deli naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike

27.12.40

Deli naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike

27.12.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike

27.12.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike

27.2

Baterije in akumulatorji

27.20

Baterije in akumulatorji

27.20.1

Primarni členi in primarne baterije ter deli zanje

27.20.11

Primarne celice in primarne baterije

27.20.12

Deli za primarne člene in primarne baterije

27.20.2

Električni akumulatorji in deli zanje

27.20.21

Svinčevi akumulatorji za zagon batnih motorjev

27.20.22

Drugi svinčevi akumulatorji, razen za zagon batnih motorjev

27.20.23

Nikelj-kadmijevi, nikelj-kovinsko-hidridni, litij-ionski, litij-polimerni, nikelj-železovi in drugi električni akumulatorji

27.20.24

Deli za električne akumulatorje, vključno s separatorji

27.20.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje baterij in akumulatorjev

27.20.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje baterij in akumulatorjev

27.3

Oplaščeni vodniki in naprave za ožičenje

27.31

Kabli iz optičnih vlaken

27.31.1

Kabli iz optičnih vlaken

27.31.11

Kabli iz posamično oplaščenih optičnih vlaken

27.31.12

Optična vlakna in snopi optičnih vlaken; kabli iz optičnih vlaken (razen posamično oplaščenih optičnih vlaken)

27.31.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kablov iz optičnih vlaken

27.31.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kablov iz optičnih vlaken

27.32

Drugi električni kabli in žice

27.32.1

Drugi električni kabli in žice

27.32.11

Izolirana žica za navitja

27.32.12

Koaksialni kabli in drugi koaksialni električni vodniki

27.32.13

Drugi električni vodniki, za napetosti ≤ 1 000  V

27.32.14

Drugi električni vodniki, za napetosti nad 1 000  V

27.32.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih električnih kablov in žic

27.32.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih električnih kablov in žic

27.33

Naprave za ožičenje

27.33.1

Naprave za ožičenje

27.33.11

Stikala, za napetosti ≤ 1 000  V

27.33.12

Okovi žarnic, za napetosti ≤ 1 000  V

27.33.13

Vtiči, vtičnice, konektorji in druge naprave za povezavo v električnih tokokrogih, d. n.

27.33.14

Izolirni deli iz plastičnih mas

27.33.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naprav za ožičenje

27.33.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naprav za ožičenje

27.4

Naprave in oprema za razsvetljavo

27.40

Naprave in oprema za razsvetljavo

27.40.1

Električne žarnice z žarilno nitko ali žarnice na razelektrenje; obločnice

27.40.11

Zaprti reflektorski vložki z vgrajenimi žarnicami

27.40.12

Volframove halogenske žarnice, razen ultravijoličnih ali infrardečih

27.40.13

Žarnice z žarilno nitko, moči ≤ 200 W in za napetosti > 100 V

27.40.14

Žarnice z žarilno nitko, d. n.

27.40.15

Žarnice na razelektrenje; ultravijolične ali infrardeče žarnice; obločnice

27.40.2

Svetilke, lestenci, osvetljene napisne table

27.40.21

Prenosne električne svetilke z lastnim virom energije

27.40.22

Električne namizne ali stoječe svetilke

27.40.23

Neelektrične svetilke in svetila

27.40.24

Osvetljeni znaki, osvetljene napisne table ipd.

27.40.25

Lestenci in druga električna stropna ali stenska svetila

27.40.3

Druga svetila

27.40.30

Druga svetila

27.40.4

Deli za svetilke in opremo za razsvetljavo

27.40.41

Deli za žarnice

27.40.42

Deli svetilk in svetil

27.40.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naprav in opreme za razsvetljavo

27.40.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naprav in opreme za razsvetljavo

27.5

Gospodinjske naprave

27.51

Električne gospodinjske naprave

27.51.1

Hladilniki in zamrzovalniki; pralni in pomivalni stroji; električne odeje; ventilatorji

27.51.11

Gospodinjski hladilniki in zamrzovalniki

27.51.12

Gospodinjski pomivalni stroji

27.51.13

Gospodinjski pralni in sušilni stroji

27.51.14

Električne odeje

27.51.15

Gospodinjski ventilatorji in nape

27.51.2

Druge električne gospodinjske naprave, d. n.

27.51.21

Elektromehanične gospodinjske naprave z lastnim elektromotorjem

27.51.22

Brivniki in naprave za striženje las, z lastnim elektromotorjem

27.51.23

Elektrotermične naprave za urejanje las ali sušenje rok; električni likalniki

27.51.24

Druge elektrotermične naprave

27.51.25

Električni grelniki vode

27.51.26

Električne naprave za ogrevanje prostorov in električne naprave za ogrevanje tal

27.51.27

Mikrovalovne pečice

27.51.28

Druge pečice; kuhalniki, kuhalne plošče, kuhalni prstani; grelne mrežice in ražnji

27.51.29

Električni grelni upori

27.51.3

Deli za električne gospodinjske naprave

27.51.30

Deli za električne gospodinjske naprave

27.51.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje neelektričnih gospodinjskih naprav

27.51.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje neelektričnih gospodinjskih naprav

27.52

Neelektrični gospodinjski stroji in naprave

27.52.1

Neelektrične gospodinjske naprave za kuhanje ali ogrevanje

27.52.11

Neelektrične gospodinjske naprave za kuhanje, iz železa ali jekla ali iz bakra

27.52.12

Druge gospodinjske naprave za ogrevanje prostora, na plinsko gorivo ali kombinirane na plinsko gorivo in na druga goriva, na tekoče ali trdno gorivo

27.52.13

Neelektrični grelniki zraka ali distributorji toplega zraka, d. n., iz železa ali jekla

27.52.14

Neelektrični pretočni ali akumulacijski grelniki vode

27.52.2

Deli za štedilnike, kuhalnike in podobne neelektrične gospodinjske naprave

27.52.20

Deli za štedilnike, kuhalnike in podobne neelektrične gospodinjske naprave

27.52.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje neelektričnih gospodinjskih naprav

27.52.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje neelektričnih gospodinjskih naprav

27.9

Druge električne naprave

27.90

Druge električne naprave

27.90.1

Druge električne naprave in deli zanje

27.90.11

Električni stroji in naprave s posebnimi funkcijami

27.90.12

Električni izolatorji; izolirni deli za električne stroje ali opremo; cevi za električne vodnike

27.90.13

Ogljikove elektrode in drugi izdelki iz grafita za uporabo v elektrotehniki

27.90.2

Indikatorske plošče s tekočimi kristali ali svetlečimi diodami; druge električne naprave za zvočno ali vizualno signalizacijo

27.90.20

Indikatorske plošče s tekočimi kristali ali svetlečimi diodami; druge električne naprave za zvočno ali vizualno signalizacijo

27.90.3

Električni stroji in naprave za varjenje in spajkanje, površinsko kaljenje in vroče brizganje kovin ter deli zanje

27.90.31

Električni stroji in naprave za spajkanje in varjenje; električni stroji in aparati za vroče brizganje kovin ali sintranih kovinskih karbidov

27.90.32

Deli za električne stroje in naprave za mehko spajkanje in trdo spajkanje ali varjenje; električni stroji in aparati za vroče brizganje kovin ali sintranih kovinskih karbidov

27.90.33

Deli druge električne opreme; električni deli strojev in naprav, d. n.

27.90.4

Druga električna oprema, d. n.

27.90.41

Razsmerniki, usmerniki, pretvorniki

27.90.42

Gorivne celice

27.90.43

Dušilni elementi, za napetosti > 1 000  V

27.90.44

Kabli za aparate, podaljški in drugi električni kabli z izolirano žico in konektorji

27.90.45

Elektromagneti; elektromagnetne sklopke in zavore; elektromagnetne vpenjalne in dvižne glave; pospeševalniki delcev; generatorji električnih signalov in druge električne naprave, d. n.

27.90.5

Električni kondenzatorji

27.90.51

Konstantni kondenzatorji, namenjeni za uporabo v tokokrogih s frekvenco 50/60 Hz, s kapacitivno jalovo močjo ≥ 0,5 kvar (močnostni kondenzatorji)

27.90.52

Drugi konstantni kondenzatorji

27.90.53

Spremenljivi ali nastavljivi (prednastavljeni) kondenzatorji

27.90.6

Električni upori, razen grelnih uporov

27.90.60

Električni upori, razen grelnih uporov

27.90.7

Električne naprave za signalizacijo in varnost prometa na cestah, železnicah, letališčih, parkiriščih, pristaniščih

27.90.70

Električne naprave za signalizacijo in varnost prometa na cestah, železnicah, letališčih, parkiriščih, pristaniščih

27.90.8

Deli električnih kondenzatorjev, električnih uporov, reostatov, potenciometrov

27.90.81

Deli električnih kondenzatorjev

27.90.82

Deli električnih uporov, reostatov, potenciometrov

27.90.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje druge električne opreme

27.90.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje druge električne opreme

28

Stroji in naprave d. n.

28.1

Stroji in oprema za splošne namene

28.11

Motorji in turbine, razen za letala in motorna vozila

28.11.1

Motorji, razen za letala in motorna vozila

28.11.11

Izvenkrmni motorji za pogon plovil

28.11.12

Batni motorji na vžig s svečkami, za plovila; drugi motorji

28.11.13

Batni motorji s kompresijskim vžigom, za plovila in druge namene, razen za vozila

28.11.2

Turbine

28.11.21

Parne turbine

28.11.22

Hidravlične turbine in vodna kolesa

28.11.23

Plinske turbine, razen turboreaktivnih motorjev in turbopropelerskih motorjev

28.11.24

Vetrne turbine

28.11.3

Deli turbin

28.11.31

Deli parnih turbin

28.11.32

Deli hidravličnih turbin, vodnih koles, vključno z regulatorji

28.11.33

Deli plinskih turbin, razen turboreaktivnih in turbopropelerskih motorjev

28.11.4

Deli za motorje

28.11.41

Deli za motorje z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, razen delov za letalske motorje

28.11.42

Deli za druge motorje, d. n.

28.11.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje motorjev in turbin, razen letalskih motorjev in motorjev za motorna vozila

28.11.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje motorjev in turbin, razen letalskih motorjev in motorjev za motorna vozila

28.12

Naprave za fluidno tehniko

28.12.1

Naprave za fluidno tehniko, razen delov

28.12.11

Linearno delujoči hidravlični in pnevmatični pogonski stroji

28.12.12

Rotacijski hidravlični in pnevmatični pogonski stroji

28.12.13

Hidravlične črpalke

28.12.14

Hidravlični in pnevmatični ventili

28.12.15

Hidravlične enote

28.12.16

Hidravlični sistemi

28.12.2

Deli naprav za fluidno tehniko

28.12.20

Deli naprav za fluidno tehniko

28.12.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naprav za fluidno tehniko

28.12.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naprav za fluidno tehniko

28.13

Druge črpalke in kompresorji

28.13.1

Črpalke za tekočine; elevatorji za tekočine

28.13.11

Črpalke za goriva, maziva, hladilne tekočine ter beton

28.13.12

Druge tlačne črpalke z izmeničnim gibanjem, za tekočine

28.13.13

Druge rotacijske črpalke za tekočine

28.13.14

Druge centrifugalne črpalke za tekočine; druge črpalke

28.13.2

Zračne ali vakuumske črpalke; zračni ali drugi plinski kompresorji

28.13.21

Vakuumske črpalke

28.13.22

Zračne črpalke na ročni ali nožni pogon

28.13.23

Kompresorji za hladilne naprave

28.13.24

Zračni kompresorji, vgrajeni na podvozje s kolesi

28.13.25

Turbokompresorji

28.13.26

Batni kompresorji

28.13.27

Rotacijski kompresorji

28.13.28

Drugi kompresorji

28.13.3

Deli črpalk in kompresorjev

28.13.31

Deli črpalk; deli elevatorjev za tekočine

28.13.32

Deli za zračne ali vakuumske črpalke, zračne ali plinske kompresorje in ventilatorje

28.13.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih črpalk in kompresorjev

28.13.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih črpalk in kompresorjev

28.14

Druge pipe in ventili

28.14.1

Pipe, zasuni, ventili in podobne naprave za pipe, kotle, rezervoarje, velike posode ali podobno

28.14.11

Redukcijski ventili, varnostni ventili

28.14.12

Pipe, zasuni, ventili za vodovodno in sanitarno napeljavo; ventili za centralno ogrevanje

28.14.13

Procesni krmilni ventili, zasuni in pipe

28.14.2

Deli za pipe in ventile in podobni izdelki

28.14.20

Deli za pipe in ventile in podobni izdelki

28.14.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih pip in ventilov

28.14.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih pip in ventilov

28.15

Ležaji, gredi, zobniki in elementi za mehanski prenos energije

28.15.1

Kotalni ležaji

28.15.10

Kotalni ležaji

28.15.2

Drugi ležaji, gredi, zobniki in elementi za mehanski prenos energije

28.15.21

Verige za mehanski prenos energije, iz železa ali jekla

28.15.22

Transmisijske gredi in ročice

28.15.23

Ohišja za ležaje in drsni ležaji

28.15.24

Zobniki in zobniški prenosniki; navojne gredi s kroglicami; menjalniki

28.15.25

Vztrajniki in jermenice, vključno s tistimi za škripčevja

28.15.26

Sklopke in gredne vezi

28.15.3

Deli za ležaje, gredi, zobnike in elemente za mehanski prenos energije

28.15.31

Krogle, igle in valjčki; deli za kroglične ali kotalne ležaje

28.15.32

Deli verig za mehanski prenos energije

28.15.39

Deli za ležaje in elemente za mehanski prenos energije, n. d.

28.15.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ležajev, gredi, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije

28.15.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ležajev, gredi, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije

28.2

Druge naprave za splošne namene

28.21

Peči in gorilniki

28.21.1

Peči in gorilniki ter deli zanje

28.21.11

Gorilniki za peči; mehanske kurilne naprave; mehanski odstranjevalniki pepela ipd.

28.21.12

Industrijske ali laboratorijske peči in kurilne naprave, neelektrične, vključno s pečmi za sežiganje, razen pekarniških peči

28.21.13

Industrijske ali laboratorijske peči in kurilne naprave; indukcijske ali dielektrične naprave za ogrevanje

28.21.14

Deli za gorilnike, peči in kurilne naprave

28.21.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kurilnih naprav, peči in gorilnikov

28.21.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kurilnih naprav, peči in gorilnikov

28.22

Dvigalne in transportne naprave

28.22.1

Dvigalne in transportne naprave ter njihovi deli

28.22.11

Škripčevja in škripci, d. n.

28.22.12

Izvozne naprave za jaške; vitli, posebej izdelani za uporabo pod zemljo; drugi vitli; vretenska dvigala

28.22.13

Dvigalniki; dvigala za vozila

28.22.14

Žerjavi; portalna, luška, samovozna in druga dvigala

28.22.15

Viličarji in druga vozila z napravami za dviganje ali manipulacijo; tovorni vozički

28.22.16

Osebna in tovorna dvigala, skipi, tekoče stopnice in premične steze

28.22.17

Elevatorji, konvejerji, transporterji z brezkončnim trakom, razen rudniških

28.22.18

Druge dvigalne in transportne naprave

28.22.19

Deli za dvigalne in transportne naprave

28.22.2

Transportne posode, lopate, žlice, grabila in prijemala za žerjave, bagre ipd.

28.22.20

Transportne posode, lopate, žlice, grabila in prijemala za žerjave, bagre ipd.

28.22.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje dvigalnih in transportnih naprav

28.22.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje dvigalnih in transportnih naprav

28.23

Pisarniški stroji in naprave (razen računalnikov in perifernih naprav)

28.23.1

Knjigovodski in podobni stroji z vdelanimi računskimi napravami

28.23.10

Knjigovodski in podobni stroji z vdelanimi računskimi napravami

28.23.2

Fotokopirne naprave, pisarniški stroji za ofsetno tiskanje in drugi pisarniški stroji, deli in oprema za pisarniške stroje

28.23.21

Pisarniški stroji

28.23.22

Deli in oprema pisarniških strojev

28.23.9

Storitvena proizvodnja pisarniških in računskih strojev; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih enot)

28.23.91

Storitvena proizvodnja pisarniških in računskih strojev (razen računalnikov in perifernih enot)

28.23.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih enot

28.24

Ročni stroji in naprave

28.24.1

Ročni prenosni obdelovalni stroji; drugi ročni prenosni stroji

28.24.11

Ročni prenosni obdelovalni stroji z lastnim elektromotorjem

28.24.12

Drugi ročni prenosni stroji

28.24.2

Deli za ročne prenosne stroje

28.24.21

Deli ročnih prenosnih obdelovalnih strojev z lastnim elektromotorjem

28.24.22

Deli drugih ročnih prenosnih strojev

28.24.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ročnih prenosnih strojev

28.24.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ročnih prenosnih strojev

28.25

Negospodinjske hladilne in prezračevalne naprave

28.25.1

Toplotni izmenjevalniki; negospodinjske klimatske naprave, hladilne in zamrzovalne naprave

28.25.11

Toplotni izmenjevalniki in naprave za utekočinjenje zraka in drugih plinov

28.25.12

Klimatske naprave

28.25.13

Oprema za hlajenje in zamrzovanje ter toplotne črpalke, razen za gospodinjstva

28.25.14

Stroji in naprave za filtriranje ali čiščenje plinov d. n.

28.25.2

Ventilatorji, razen namiznih, talnih, stenskih, okenskih, stropnih ali strešnih ventilatorjev

28.25.20

Ventilatorji, razen namiznih, talnih, stenskih, okenskih, stropnih ali strešnih ventilatorjev

28.25.3

Deli za hladilne in zamrzovalne naprave ter toplotne črpalke

28.25.30

Deli za hladilne in zamrzovalne naprave ter toplotne črpalke

28.25.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje negospodinjskih hladilnih in prezračevalnih naprav

28.25.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje negospodinjskih hladilnih in prezračevalnih naprav

28.29

Drugi stroji in naprave za splošne namene

28.29.1

Plinski generatorji, aparati za destiliranje in filtriranje

28.29.11

Generatorji za generatorski ali vodni plin; acetilenski in podobni generatorji; naprave za destilacijo ali rektifikacijo

28.29.12

Naprave za filtriranje ali čiščenje tekočin

28.29.13

Filtri za olje, gorivo ali zrak za motorje z notranjim izgorevanjem

28.29.2

Naprave za čiščenje, polnjenje ali zapiranje steklenic in drugih posod; gasilni aparati, pršilne pištole, stroji za brizganje peska; tesnila

28.29.21

Naprave za čiščenje, polnjenje ali zapiranje steklenic in drugih posod

28.29.22

Gasilni aparati, pršilne pištole, stroji za brizganje peska in podobne mehanske naprave, razen za kmetijstvo

28.29.23

Tesnila iz kovinskih listov; mehanska tesnila

28.29.3

Industrijske, gospodinjske in druge tehtalne in merilne naprave

28.29.31

Tehtalne naprave za industrijske namene; tehtnice za kontinuirano tehtanje blaga na tekočem traku; dozirne tehtnice ipd.

28.29.32

Osebne in gospodinjske tehtalne naprave in tehtnice

28.29.39

Druge tehtalne in merilne naprave

28.29.4

Centrifuge, kalandri in prodajni avtomati

28.29.41

Centrifuge, d. n.

28.29.42

Kalandri ali druge naprave za valjanje, razen za kovine ali steklo

28.29.43

Prodajni avtomati

28.29.5

Industrijski pomivalni stroji

28.29.50

Industrijski pomivalni stroji

28.29.6

Druge naprave za obdelavo materialov s spremembo temperature

28.29.60

Druge naprave za obdelavo materialov s spremembo temperature

28.29.7

Neelektrični stroji in naprave za spajkanje in varjenje ter deli zanje; stroji in aparati na plin za površinsko kaljenje

28.29.70

Neelektrični stroji in naprave za spajkanje in varjenje ter deli zanje; stroji in aparati na plin za površinsko kaljenje

28.29.8

Deli drugih strojev za splošne namene

28.29.81

Deli za plinske generatorje

28.29.82

Deli za centrifuge; deli naprav in aparatov za filtriranje in čiščenje tekočin ali plinov

28.29.83

Deli za kalandre ali druge naprave za valjanje; deli za razpršilne naprave; deli za tehtalne naprave

28.29.84

Deli za stroje, razen električnih priključkov, d. n.

28.29.85

Deli za industrijske pomivalne stroje ter stroje za čiščenje, polnjenje, pakiranje ali zapiranje

28.29.86

Deli za neelektrične stroje in naprave za mehko spajkanje in trdo spajkanje ali varjenje; stroji in aparati na plin za površinsko kaljenje

28.29.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih strojev za splošne namene

28.29.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih strojev za splošne namene

28.3

Kmetijski in gozdarski stroji

28.30

Kmetijski in gozdarski stroji

28.30.1

Enoosni traktorji

28.30.10

Enoosni traktorji

28.30.2

Drugi kmetijski traktorji

28.30.21

Kmetijski traktorji z močjo motorja ≤ 37 kW

28.30.22

Traktorji z močjo motorja > 37 ≤ 59 kW

28.30.23

Kmetijski traktorji z močjo motorja > 59 kW

28.30.3

Kmetijski stroji za obdelavo zemlje

28.30.31

Plugi

28.30.32

Brane, kultivatorji, rahljalniki, okopalniki

28.30.33

Stroji za sejanje, sajenje in presajevanje

28.30.34

Trosilniki gnojil

28.30.39

Drugi stroji za obdelavo zemlje

28.30.4

Kosilnice za travo

28.30.40

Kosilnice za travo

28.30.5

Stroji za pobiranje kmetijskih pridelkov

28.30.51

Druge kosilnice razen za travo, tudi traktorske kosilnice

28.30.52

Stroji za spravilo sena

28.30.53

Balirke za seno ali krmo, tudi stroji za pobiranje sena in krme

28.30.54

Stroji za izkopavanje in spravilo korenovk in gomoljnic

28.30.59

Drugi stroji za žetev in spravilo pridelkov

28.30.6

Stroji in naprave za brizganje in razprševanje tekočin ali prahu, za kmetijstvo ali vrtnarstvo

28.30.60

Stroji in naprave za brizganje in razprševanje tekočin ali prahu, za kmetijstvo ali vrtnarstvo

28.30.7

Samonakladalne ali samorazkladalne prikolice in polprikolice za kmetijstvo

28.30.70

Samonakladalne ali samorazkladalne prikolice in polprikolice za kmetijstvo

28.30.8

Drugi kmetijski in gozdarski stroji

28.30.81

Stroji za čiščenje, sortiranje ali razvrščanje jajc, sadja ali drugih kmetijskih pridelkov, razen semen, zrna ali suhih stročnic

28.30.82

Molzni stroji

28.30.83

Stroji in naprave za pripravo krmil

28.30.84

Valilniki in tople baterije za piščance

28.30.85

Naprave za rejo perutnine

28.30.86

Stroji in naprave za kmetijstvo, vrtnarstvo, gozdarstvo, perutninarstvo ali čebelarstvo, d. n.

28.30.9

Deli za kmetijske stroje in naprave; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kmetijskih in gozdarskih strojev in naprav

28.30.91

Deli strojev za spravilo pridelkov

28.30.92

Deli strojev za obdelavo zemlje

28.30.93

Deli za druge kmetijske stroje in naprave

28.30.94

Deli za molzne in mlekarniške stroje in naprave, d. n.

28.30.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kmetijskih in gozdarskih strojev

28.4

Obdelovalni stroji

28.41

Stroji za oblikovanje in obdelavo kovin

28.41.1

Stroji za obdelavo kovin z laserjem, ultrazvokom ipd.

28.41.11

Stroji za obdelavo kovin z odvzemanjem materiala z laserjem, ultrazvokom, vodnim curkom ipd.

28.41.12

Centri za strojno obdelavo, stroji s samostojnimi obdelovalnimi enotami in prenašalni stroji z več postajami, za obdelavo kovin

28.41.2

Stružnice, vrtalni in rezkalni stroji za obdelavo kovin

28.41.21

Stružnice za obdelavo kovin

28.41.22

Obdelovalni stroji za vrtanje, povrtavanje ali rezkanje kovin; stroji za vrezovanje ali narezovanje navojev, d. n.

28.41.23

Stroji za posnemanje robov, ostrenje, brušenje ali drugačno končno obdelavo kovin

28.41.24

Stroji za skobljanje, žaganje, odrezovanje ali drugačno rezanje kovin

28.41.3

Drugi stroji za obdelavo kovin

28.41.31

Stroji za upogibanje, robljenje in ravnanje kovin

28.41.32

Stroji za zarezovanje, izrezovanje kovin

28.41.33

Stroji in kladiva za kovanje ali stiskanje v utopih; hidravlične stiskalnice in stiskalnice za obdelavo kovin, d. n.

28.41.34

Stroji, d. n., za obdelavo kovin, sintranih kovinskih karbidov ali kermetov, brez odvzemanja materiala

28.41.4

Deli in oprema za stroje za obdelavo kovin

28.41.40

Deli in oprema za stroje za obdelavo kovin

28.41.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za obdelavo kovin

28.41.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za obdelavo kovin

28.49

Drugi obdelovalni stroji

28.49.1

Stroji za obdelavo kamna, lesa in podobnih trdih materialov

28.49.11

Stroji za obdelavo kamna, keramike, betona ali podobnih mineralnih materialov ali za hladno obdelavo stekla

28.49.12

Stroji za obdelavo lesa, plute, kosti, trde gume, trde plastike ali podobnih trdih materialov; stroji in naprave za galvanizacijo

28.49.13

Stacionarni rotacijski ali rotacijski udarni vrtalniki, stroji za piljenje, stroji za kovičenje, rezala za pločevino

28.49.2

Vpenjala

28.49.21

Orodna vpenjala, samoodpiralne glave za rezanje navojev

28.49.22

Vpenjala za obdelovance

28.49.23

Razdelilne glave in druge posebne naprave za obdelovalne stroje

28.49.24

Deli in oprema za stroje za obdelavo lesa, plute, kamna, trde gume in podobnih trdih materialov

28.49.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih obdelovalnih strojev

28.49.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih obdelovalnih strojev

28.9

Drugi stroji in naprave za posebne namene

28.91

Metalurški stroji in naprave

28.91.1

Metalurški stroji in naprave ter njihovi deli

28.91.11

Konvertorji, livarski lonci, kokile za ingote in livarski stroji; valjalne proge

28.91.12

Deli za metalurške stroje in naprave; deli za valjalne proge

28.91.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje metalurških strojev in naprav

28.91.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje metalurških strojev in naprav

28.92

Stroji in naprave za rudarstvo, pridobivanje kamnin in gradbeništvo

28.92.1

Rudarski stroji in naprave

28.92.11

Kontinuirano delujoča dvigala in transportni trakovi za delo pod zemljo

28.92.12

Stroji za spodrezovanje premoga ali kamnin ter za vrtanje predorov; drugi stroji za vrtanje

28.92.2

Drugi stroji za ravnanje, strganje, izkopavanje, nabijanje, kopanje ali vrtanje zemlje, mineralov ali rud, samovozni, za zemljo, minerale ali rude (vključno z buldožerji, žličnimi bagri in cestnimi valjarji)

28.92.21

Samovozni buldožerji in poravnalni stroji

28.92.22

Samovozni grejderji in ravnalniki; motorni skreperji

28.92.23

Samovozni zbijalni stroji in cestni valjarji

28.92.24

Samovozni čelni lopatasti nakladalniki

28.92.25

Samovozni žlični bagri, nakladalniki z vrtljivo nadgradnjo, razen čelnih lopatastih nakladalnikov

28.92.26

Drugi samovozni žlični bagri in nakladalniki; drugi samovozni stroji za kopanje

28.92.27

Lemeži za buldožerje ali poravnalne stroje

28.92.28

Samorazkladalni prekucniki (dumperji) za terensko delo

28.92.3

Drugi stroji in naprave za kopanje

28.92.30

Drugi stroji in naprave za kopanje

28.92.4

Stroji in naprave za sortiranje, drobljenje, mešanje zemlje, kamenja, rud in drugih mineralnih materialov

28.92.40

Stroji in naprave za sortiranje, drobljenje, mešanje zemlje, kamenja, rud in drugih mineralnih materialov

28.92.5

Traktorji goseničarji

28.92.50

Traktorji goseničarji

28.92.6

Deli za stroje in naprave za rudarstvo, pridobivanje kamnin in gradbeništvo

28.92.61

Deli za stroje in naprave za vrtanje, kopanje ali dvigovanje; deli za žerjave

28.92.62

Deli za stroje in naprave za obdelavo zemlje, rudnin in drugih mineralnih snovi in mineralnih materialov

28.92.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za rudarstvo, pridobivanje naravnih kamnin in gradbeništvo

28.92.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za rudarstvo, pridobivanje naravnih kamnin in gradbeništvo

28.93

Stroji in naprave za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih izdelkov

28.93.1

Stroji in naprave za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih izdelkov, razen njihovih delov

28.93.11

Centrifugalni separatorji smetane

28.93.12

Drugi stroji in naprave za proizvodnjo mlečnih izdelkov

28.93.13

Stroji in naprave za mletje ali predelavo žita in sušenih vrtnin, d. n.

28.93.14

Stroji in naprave za proizvodnjo vina, jabolčnika, sadnih sokov in podobnih pijač

28.93.15

Neelektrične pekarniške peči; negospodinjska oprema za kuhanje ali ogrevanje

28.93.16

Sušilnice za kmetijske pridelke

28.93.17

Stroji in naprave za proizvodnjo živil in pijač, tudi maščob

28.93.18

Stroji za pripravo ali predelavo tobaka, d. n.

28.93.2

Stroji za čiščenje, sortiranje ali razvrščanje semena, zrnja ali suhih stročnic

28.93.20

Stroji za čiščenje, sortiranje ali razvrščanje semena, zrnja ali suhih stročnic

28.93.3

Deli za stroje in naprave za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih izdelkov

28.93.31

Deli za stroje in naprave za proizvodnjo pijač

28.93.32

Deli za stroje in naprave za proizvodnjo živil

28.93.33

Deli za stroje in naprave za predelavo tobaka

28.93.34

Deli strojev za čiščenje, sortiranje ali razvrščanje semena, zrnja ali suhih stročnic

28.93.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih izdelkov

28.93.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih izdelkov

28.94

Stroji za proizvodnjo tekstila, oblačil in usnja

28.94.1

Stroji in naprave za pripravo, predenje, tkanje in pletenje tekstila

28.94.11

Stroji za ekstrudiranje, izvlačenje, teksturiranje in rezanje umetnih ali sintetičnih tekstilnih materialov; stroji za pripravo tekstilnih vlaken

28.94.12

Stroji za proizvodnjo preje; stroji za združevanje, sukanje ali navijanje preje

28.94.13

Strojne statve

28.94.14

Pletilni stroji, šivalno-pletilni in podobni stroji; stroji za taftiranje

28.94.15

Pomožni stroji in naprave za obdelavo tekstila; drugi tiskarski stroji

28.94.2

Drugi stroji in naprave za proizvodnjo tekstila in oblačil, vključno s šivalnimi stroji

28.94.21

Stroji in naprave za pranje, čiščenje, ožemanje, likanje, barvanje ipd. tekstilne preje in blaga; stroji za proizvodnjo in dodelavo klobučevine

28.94.22

Pralni in sušilni stroji s kapaciteto > 10 kg perila; stroji za kemično čiščenje

28.94.23

Sušilne centrifuge za tekstilne izdelke

28.94.24

Šivalni stroji, razen strojev za spenjanje knjig in gospodinjskih šivalnih strojev

28.94.3

Stroji in naprave za proizvodnjo usnja ali za izdelovanje in popravilo obutve in usnjenih izdelkov

28.94.30

Stroji in naprave za proizvodnjo usnja ali za izdelovanje in popravilo obutve in usnjenih izdelkov

28.94.4

Gospodinjski šivalni stroji

28.94.40

Gospodinjski šivalni stroji

28.94.5

Deli za stroje in naprave za predenje in tkanje ter za stroje in naprave za drugo proizvodnjo tekstila in oblačil ter za obdelavo usnja

28.94.51

Deli in pribor za tkalne in predilne stroje

28.94.52

Deli za stroje in naprave za drugo proizvodnjo tekstila in oblačil ter za obdelavo usnja

28.94.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za proizvodnjo tekstila, oblačil in usnja

28.94.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za proizvodnjo tekstila, oblačil in usnja

28.95

Stroji in naprave za proizvodnjo papirja in kartona

28.95.1

Stroji in naprave za proizvodnjo papirja in kartona ter njihovi deli

28.95.11

Stroji in naprave za proizvodnjo papirja in kartona

28.95.12

Deli za stroje in naprave za proizvodnjo papirja in kartona

28.95.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za proizvodnjo papirja in kartona

28.95.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za proizvodnjo papirja in kartona

28.96

Stroji in naprave za plastiko in gumo

28.96.1

Stroji in naprave, d. n., za obdelavo plastike in gume ali za proizvodnjo izdelkov iz teh materialov

28.96.10

Stroji in naprave, d. n., za obdelavo plastike in gume ali za proizvodnjo izdelkov iz teh materialov

28.96.2

Deli za stroje in naprave za obdelavo gume ali plastičnih mas, d. n.

28.96.20

Deli za stroje in naprave za obdelavo gume ali plastičnih mas, d. n.

28.96.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev za plastiko in gumo

28.96.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev za plastiko in gumo

28.99

Drugi stroji za splošno rabo, d. n.

28.99.1

Tiskarski in knjigoveški stroji in naprave

28.99.11

Knjigoveški stroji in naprave, vključno s stroji za spenjanje knjig

28.99.12

Stroji, naprave in oprema za izdelavo tiskarskih stavkov, za pripravljanje ali izdelovanje klišejev, plošč

28.99.13

Stroji in naprave za ofsetno tiskanje, razen pisarniških

28.99.14

Drugi tiskarski stroji in naprave, razen pisarniških

28.99.2

Stroji, ki se uporabljajo izključno ali pretežno za proizvodnjo polprevodnikov ali polprevodniških rezin, polprevodniških elementov, elektronskih integriranih vezij ali ploskih ravnih prikazovalnikov

28.99.20

Stroji, ki se uporabljajo izključno ali pretežno za proizvodnjo polprevodnikov ali polprevodniških rezin, polprevodniških elementov, elektronskih integriranih vezij ali ploskih ravnih prikazovalnikov

28.99.3

Stroji in naprave za posebne namene, d. n.

28.99.31

Sušilnice za les, vlaknine, papir, karton; druge negospodinjske sušilnice

28.99.32

Vrtiljaki, gugalnice, strelišča in druge zabaviščne naprave

28.99.39

Lansirne naprave za letala, krovna prestrezala ipd.; stroji za uravnoteženje koles; drugi stroji in naprave za posebne namene

28.99.4

Deli za tiskarske in knjigoveške stroje in naprave

28.99.40

Deli za tiskarske in knjigoveške stroje in naprave

28.99.5

Deli strojev, ki se uporabljajo izključno ali pretežno za proizvodnjo polprevodnikov ali polprevodniških rezin, polprevodniških elementov, elektronskih integriranih vezij ali ravnih ploščatih prikazovalnikov; deli za druge stroje in naprave za posebne namene

28.99.51

Deli strojev, ki se uporabljajo izključno ali pretežno za proizvodnjo polprevodnikov ali polprevodniških rezin, polprevodniških elementov, elektronskih integriranih vezij ali ravnih ploščatih prikazovalnikov

28.99.52

Deli za druge stroje in naprave za posebne namene

28.99.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih strojev za posebne namene

28.99.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih strojev za posebne namene

29