EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008L0119-20191214

Consolidated text: Direktiva Sveta 2008/119/ES z dne 18. decembra 2008 o določitvi minimalnih pogojev za zaščito telet (Kodificirana različica)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/119/2019-12-14

02008L0119 — SL — 14.12.2019 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

DIREKTIVA SVETA 2008/119/ES

z dne 18. decembra 2008

o določitvi minimalnih pogojev za zaščito telet

(Kodificirana različica)

(UL L 010 15.1.2009, str. 7)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA (EU) 2017/625 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 15. marca 2017

  L 95

1

7.4.2017


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 137, 24.5.2017, str.  40 (2017/625)
▼B

DIREKTIVA SVETA 2008/119/ES

z dne 18. decembra 2008

o določitvi minimalnih pogojev za zaščito telet

(Kodificirana različica)Člen 1

Ta direktiva določa minimalne pogoje za zaščito telet v reji.

Člen 2

V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. „tele“ pomeni govedo do šestih mesecev starosti;

▼M1

2. „pristojni organi“ pomeni pristojne organe, kakor so opredeljeni v členu 3(3) Uredbe ►C1  (EU) 2017/625 ◄ Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ).

▼B

Člen 3

1.  Od 1. januarja 1998 se uporabljajo za vsa na novo zgrajena ali obnovljena gospodarstva in za vsa tista, ki se bodo po tem datumu uporabljala prvič, naslednje določbe:

(a) teleta, starejša od osem tednov, ne smejo biti nastanjena v individualnih boksih, razen če veterinar potrdi, da je žival zaradi njenega zdravja ali vedenja potrebno izolirati, da bi se jo lahko zdravilo. Širina vsakega individualnega boksa, v katerem je nastanjeno tele, je enaka najmanj višini teleta pri vihru, merjeni v stoječem položaju, višina pa najmanj telesni dolžini teleta, merjeni od konice nosu do repnega roba tuber ischii (sednična grča), pomnoženo z 1,1.

Individualni boksi za teleta (razen tistih, ki se uporabljajo za izolacijo bolnih živali) ne smejo imeti polnih sten, temveč perforirane, ki teletom omogočajo, da lahko drug drugega vidijo in se med seboj dotikajo;

(b) za teleta, nastanjena v skupinah, meri neovirani prostor, ki je na voljo vsakemu teletu, najmanj 1,5 m2 za tele z živo maso pod 150 kilogrami, najmanj 1,7 m2 za tele z živo maso 150 kilogramov ali več in manj kakor 220 kilogramov ter najmanj 1,8 m2 za tele z živo maso 220 ali več kilogramov.

Vendar pa se določbe iz prvega pododstavka ne uporabljajo za:

(a) gospodarstva z manj kot šestimi teleti;

(b) sesna teleta, nastanjena skupaj z materjo.

2.  Od 31. decembra 2006 se določbe iz prvega odstavka uporabljajo za vsa gospodarstva.

Člen 4

Države članice zagotovijo, da pogoji za rejo telet izpolnjujejo splošne določbe iz Priloge I.

Člen 5

Splošne določbe iz Priloge I se lahko spremenijo v skladu s postopkom iz člena 10(2), tako da bodo upoštevale znanstveni napredek.

Člen 6

Do 1. januarja 2006 Komisija predloži Svetu poročilo, izdelano na podlagi mnenja Evropske agencije za varnost hrane o sistemih intenzivne reje, ki izpolnjujejo zahteve dobrega počutja telet s patološkega, zootehničnega, fiziološkega in vedenjskega vidika, ter družbenoekonomskih posledicah različnih sistemov, skupaj z ustreznimi predlogi, ki upoštevajo sklepe poročila.

Člen 7

▼M1 —————

▼M1

3.  Države članice Komisiji vsako leto do 31. avgusta predložijo letno poročilo za preteklo leto o inšpekcijskih pregledih, ki jih je opravil pristojni organ za preverjanje skladnosti z zahtevami te direktive. Poročilu se priložita analiza najresnejših ugotovljenih neskladnosti in nacionalni akcijski načrt za preprečevanje ali zmanjševanje njihovega pojavljanja v naslednjih letih. Komisija zagotovi povzetke navedenih poročil državam članicam.

▼B

Člen 8

Za uvoz v Skupnost mora živali, ki prihajajo iz tretje države, spremljati spričevalo, ki ga izda pristojni organ te države in potrjuje, da so bile živali deležne najmanj enakovredne obravnave kakor živali z izvorom v Skupnosti, kakor predvideva ta direktiva.

▼M1 —————

▼B

Člen 10

1.  Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali, ustanovljen s členom 58 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane ( 2 ), v nadaljnjem besedilu „odbor“.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES znaša tri mesece.

Člen 11

Države članice lahko skladno s splošnimi pravili Pogodbe na svojem ozemlju ohranjajo ali uporabljajo strožje predpise za zaščito telet od tistih, ki so določeni s to direktivo. O vseh takšnih ukrepih obvestijo Komisijo.

Člen 12

Direktiva 91/629/EGS, kakor je bila spremenjena z akti, navedenimi v Prilogi II, Del A, je razveljavljena, brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo direktiv, ki so določeni v Prilogi II, Del B.

Sklici na razveljavljeno direktivo, se upoštevajo kot sklici na to direktivo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi III.

Člen 13

Ta Direktiva začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 14

Ta direktiva je naslovljena na države članice.
PRILOGA I

1. Materiali, ki se uporabljajo za gradnjo prostorov za teleta ter zlasti boksov in opreme, s katero lahko teleta pridejo v stik, ne smejo biti škodljivi za teleta in mogoče jih mora biti povsem očistiti in razkužiti.

2. Do določitve pravil Skupnosti o tej zadevi morajo biti električna vezja in oprema nameščeni v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili, da se preprečijo elektrošoki.

3. Izolacija, ogrevanje in zračenje poslopja morajo zagotavljati, da se kroženje zraka, raven prahu, temperatura, relativna vlažnost zraka in koncentracije plinov ohranjajo v mejah, ki ne škodijo teletom.

4. Vsa avtomatska ali mehanska oprema, nujna za zdravje in dobro počutje telet, mora biti pregledana vsaj enkrat dnevno. Kjer se ugotovijo nepravilnosti, jih je treba nemudoma odpraviti ali, če je to nemogoče, sprejeti ustrezne ukrepe za varovanje zdravja in dobrega počutja telet, dokler se nepravilnost ne odpravi, zlasti z uporabo alternativnih metod hranjenja in vzdrževanjem zadovoljivega okolja.

Če se uporablja sistem umetnega prezračevanja, je treba zagotoviti ustrezen rezervni sistem za zagotavljanje zadostnega kroženja zraka, da se ohrani zdravje in dobro počutje živali, tudi če se sistem pokvari, in alarmni sistem za opozarjanje skrbnika na okvaro. Alarmni sistem je treba redno preskušati.

5. Teleta ne smejo biti nenehno v temi. Za zadovoljevanje njihovih vedenjskih in fizioloških potreb je treba poskrbeti, ob upoštevanju različnih podnebnih sprememb v državah članicah, za primerno naravno ali umetno osvetlitev; slednja mora delovati najmanj toliko, kolikor traja obdobje naravne svetlobe, ki je navadno na voljo med 9. in 17. uro. Poleg tega mora biti na voljo dovolj močna primerna osvetlitev (pritrjena ali prenosna), ki omogoča preverjanje telet kadar koli.

6. Lastnik ali oseba, ki je odgovorna za živali, vsa teleta v hlevski reji pregleda najmanj dvakrat na dan, teleta v pašni reji pa najmanj enkrat na dan. Teleta, ki kažejo znake bolezni ali poškodbe, se takoj ustrezno zdravijo, pri čemer se za vsako tele, ki se na oskrbo skrbnika ne odziva, čim prej pokliče veterinarja. Kadar je to potrebno, se bolna ali poškodovana teleta izolirajo v primernih prostorih s suhim in udobnim nastiljem.

7. Prostori za teleta morajo biti zgrajeni tako, da se lahko v njih vsako tele uleže, leži, vstane in se očisti brez težav.

8. Telet se ne sme privezovati, razen telet v skupni hlevski reji, ki so lahko med pitjem mleka ali mlečnih nadomestkov privezana za največ eno uro. Priprave za privez na teletih ne smejo povzročati poškodb in se morajo redno pregledovati in po potrebi naravnati, tako da se udobno prilegajo telesu. Vsaka priprava za privez mora biti narejena tako, da se tele ne more zadušiti ali poškodovati in da teletu omogoča gibanje v skladu s točko 7.

9. Namestitveni objekti, boksi, oprema in pripomočki za teleta morajo biti ustrezno čiščeni in razkuženi, da se prepreči okužba prek njih in kopičenje organizmov, ki prenašajo bolezni. Iztrebke, urin ter nepojedeno ali raztreseno krmo je treba čim pogosteje odstranjevati, da se čim bolj zmanjša smrad in prepreči zbiranje muh ali glodalcev.

10. Tla morajo biti gladka, toda ne spolzka, da se teleta ne poškodujejo, in zasnovana tako, da ne morejo povzročiti poškodb ali bolečin teletom, ki na njih stojijo ali ležijo. Ustrezati morajo velikosti in masi telet ter imeti trdno, ravno in stabilno površino. Ležišče mora biti udobno, čisto in imeti primerne odtoke ter ne sme škodljivo vplivati na teleta. Vsem teletom, mlajšim od dveh tednov, je treba zagotoviti primerno steljo.

11. Z namenom spodbujanja zdravja in dobrega počutja se vsem teletom zagotovi ustrezna prehrana, prilagojena njihovi starosti, telesni masi ter vedenjskim in fiziološkim potrebam. V ta namen krma za teleta vsebuje zadostne količine železa, ki zagotavlja, da znaša povprečna vrednost krvnega hemoglobina najmanj 4,5 mmol/l, vsakemu teletu, starejšemu od dveh tednov, pa se zagotovi najmanjši dnevni obrok vlakninaste krme, ki se za teleta, stara od osem do dvajset tednov, poveča za 50 g do 250 g na dan. Teletom se ne sme natikati nagobčnikov.

12. Vsa teleta se morajo krmiti najmanj dvakrat na dan. Če so teleta nastanjena v skupinah in se ne krmijo po želji ali prek avtomatskega sistema za krmljenje, mora imeti vsako tele dostop do krme sočasno kot druga v skupini.

13. Vsa teleta, starejša od dveh tednov, morajo imeti dostop do zadostne količine sveže vode ali pa potrebe po napajanju zadostiti s pitjem drugih tekočin. Vendar pa se teletom, ki so izpostavljena visokim temperaturam ali ki so bolna, zagotovi stalen dostop do sveže pitne vode.

14. Oprema za krmljenje in napajanje mora biti načrtovana, konstruirana, nameščena in vzdrževana tako, da se čim bolj zmanjša kontaminacija krme in vode za teleta.

15. Vsako tele prejme kolostrum čim prej po rojstvu in v vsakem primeru v prvih šestih urah življenja.
PRILOGA II

DEL ARazveljavljena direktiva z njenimi zaporednimi spremembami

(iz člena 12)

Direktiva Sveta 91/629/EGS

(UL L 340, 11.12.1991, str. 28)

 

Direktiva Sveta 97/2/ES

(UL L 25, 28.1.1997, str. 24)

 

Odločba Komisije 97/182/ES

(UL L 76, 18.3.1997, str. 30)

 

Uredba Sveta (ES) št. 806/2003

(UL L 122, 16.5.2003, str. 1)

Samo Priloga III, točka 25

DEL BRoki za prenos v nacionalno pravo

(iz člena 12)

Direktiva

Roki za prenos

91/629/EGS

1. januar 1994

97/2/ES

31. december 1997
PRILOGA IIIPRIMERJALNA TABELA

Direktiva 91/629/EGS

Ta direktiva

Člena 1 in 2

Člena 1 in 2

Člen 3(1)

Člen 3(2)

Člen 3(3), prvi pododstavek

Člen 3(1), prvi pododstavek

Člen 3(3), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 3(1), drugi pododstavek, uvodne besede

Člen 3(3), drugi pododstavek, prva alinea

Člen 3(1), drugi pododstavek, točka (a)

Člen 3(3), drugi pododstavek, druga alinea

Člen 3(1), drugi pododstavek, točka (b)

Člen 3(3), tretji pododstavek

Člen 3(2)

Člen 3(4)

Člen 4(1)

Člen 4

Členi 5 do 10

Členi 5 do 10

Člen 11(1)

Člen 11(2)

Člen 11

Člen 12

Člen 13

Člen 12

Člen 14

Priloga

Priloga I

Priloga II

Priloga III( 1 ) Uredba ►C1  (EU) 2017/625 ◄ Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) ( ►C1  UL L 95, 7.4.2017, str. 1 ◄ ).

( 2 ) UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

Top