EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008D0185-20100512

Consolidated text: Odločba Komisije z dne 21. februarja 2008 o dodatnih jamstvih za trgovino s prašiči v Skupnosti glede bolezni Aujeszkega in o merilih za zagotavljanje podatkov o tej bolezni (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 669) (Kodificirana različica) (Besedilo velja za EGP) (2008/185/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/185/2010-05-12

2008D0185 — SL — 12.05.2010 — 005.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 21. februarja 2008

o dodatnih jamstvih za trgovino s prašiči v Skupnosti glede bolezni Aujeszkega in o merilih za zagotavljanje podatkov o tej bolezni

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 669)

(Kodificirana različica)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/185/ES)

(UL L 059, 4.3.2008, p.19)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

 M1

ODLOČBA KOMISIJE z dne 6. junija 2008

  L 163

34

24.6.2008

►M2

ODLOČBA KOMISIJE z dne 17. decembra 2008

  L 352

52

31.12.2008

►M3

ODLOČBA KOMISIJE z dne 18. marca 2009

  L 73

22

19.3.2009

 M4

ODLOČBA KOMISIJE z dne 20. avgusta 2009

  L 217

5

21.8.2009

►M5

SKLEP KOMISIJE z dne 11. maja 2010

  L 118

63

12.5.2010
▼B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 21. februarja 2008

o dodatnih jamstvih za trgovino s prašiči v Skupnosti glede bolezni Aujeszkega in o merilih za zagotavljanje podatkov o tej bolezni

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 669)

(Kodificirana različica)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/185/ES)KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči v med državami članicami Evropske skupnosti ( 1 ), in zlasti člena 8, člena 9(2) in člena 10(2) Direktive,

Ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2001/618/ES z dne 23. julija 2001 o dodatnih jamstvih za trgovino s prašiči v Skupnosti glede bolezni Aujeszkega, o merilih za zagotavljanje podatkov o tej bolezni in o razveljavitvi odločb 93/24/EGS in 93/244/EGS ( 2 ) je bila večkrat ( 3 ) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno odločbo kodificirati.

(2)

Mednarodni urad za epizootske bolezni (OIE) je mednarodna organizacija, ustanovljena na podlagi Sporazuma o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov pri uporabi GATT iz leta 1994, pristojna za sprejem mednarodnih zdravstvenih predpisov za trgovino z živalmi in proizvodi živalskega izvora. Ti predpisi so objavljeni v Mednarodnem kodeksu o zdravstvenem varstvu živali.

(3)

Poglavje o bolezni Aujeszkega iz Mednarodnega kodeksa o zdravstvenem varstvu živali je bilo bistveno spremenjeno.

(4)

Potrebno je določiti dodatna jamstva, ki se zahtevajo glede bolezni Aujeszkega za trgovino s prašiči v Skupnosti, da se zagotovi njihova skladnost z mednarodnimi predpisi o tej bolezni in boljši nadzor v Skupnosti.

(5)

Potrebno je določiti merila glede podatkov, ki jih morajo zagotavljati države članice o bolezni Aujeszkega v skladu s členom 8 Direktive 64/432/EGS.

(6)

Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:Člen 1

▼M3

Prašiči za pleme ali proizvodnjo, odpremljeni v države članice ali njihova območja, kjer je bolezen Ajueszkega izkoreninjena in ki so navedeni v Prilogi I, morajo prihajati iz države članice ali njenega območja, ki so našteta v navedeni prilogi ali so v skladu z naslednjimi dodatnimi pogoji:

▼B

1. za bolezen Aujeszkega velja v državi članici izvora obveznost prijavljanja;

2. v državi članici ali na območju izvora se pod nadzorom pristojnega organa izvaja načrt za nadzor in izkoreninjenje bolezni Aujeszkega, ki izpolnjuje merila iz člena 9(1) Direktive 64/432/EGS. V skladu s tem načrtom se pri prevozu in premikih prašičev izvajajo ustrezni ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni med gospodarstvi z različnimi statusi;

3. za gospodarstvo izvora prašičev:

(a) v predhodnih 12 mesecih na gospodarstvu niso bili ugotovljeni nobeni, za bolezen Aujeszkega značilni klinični znaki ali patoanatomske spremembe, rezultati seroloških preiskav na bolezen Aujeszkega pa so bili negativni;

(b) v predhodnih 12 mesecih na gospodarstvih, ki so v oddaljenosti 5 km od gospodarstva izvora prašičev, niso bili ugotovljeni nobeni, za bolezen Aujeszkega značilni klinični znaki ali patoanatomske spremembe, rezultati seroloških preiskav na bolezen Aujeszkega pa so bili negativni; vendar se ta odločba ne uporablja, če so se na teh gospodarstvih pod nadzorom pristojnega organa in v skladu z načrtom za izkoreninjenje bolezni iz točke 2 redno izvajali ukrepi za sistematični nadzor in izkoreninjenje bolezni Aujeszkega, ki so učinkovito preprečevali vsakršno širjenje bolezni na gospodarstvo izvora;

(c) cepljenje proti bolezni Aujeszkega se ni izvajalo vsaj 12 mesecev;

(d) prašiči so bili vsaj dvakrat v presledku najmanj štirih mesecev serološko preiskani na prisotnost protiteles proti glikoproteinom ADV-gE ali ADV-gB ali ADV-gD ali proti celemu virusu bolezni Aujeszkega. Te preiskave so morale pokazati odsotnost bolezni Aujeszkega in da cepljeni prašiči nimajo protiteles proti glikoproteinu gE;

(e) novi prašiči v predhodnih 12 mesecih niso prišli z gospodarstev z nižjim zdravstvenim statusom živali glede bolezni Aujeszkega, razen če so bili preiskani na bolezen Aujeszkega in so bili rezultati preiskav negativni;

4. prašiči, ki se bodo premikali:

(a) niso bili cepljeni;

(b) so bili 30 dni pred odpremo izolirani v prostorih, ki jih je odobril pristojni organ, in sicer tako, da je bila preprečena vsakršna nevarnost za širitev bolezni Aujeszkega na te prašiče;

(c) so živeli na gospodarstvu izvora ali gospodarstvu z enakovrednim statusom od svojega rojstva naprej, na gospodarstvu izvora pa so živeli vsaj:

(i) 30 dni med prašiči, namenjenimi za proizvodnjo;

(ii) 90 dni med prašiči, namenjenimi za pleme;

(d) so bili z negativnim rezultatom vsaj dvakrat serološko preiskani na prisotnost protiteles proti glikoproteinom ADV-gB ali ADV-gD ali proti celemu virusu bolezni Aujeszkega s presledkom vsaj 30 dni med obema testoma. Pri prašičih, mlajših od štirih mesecev, pa se lahko uporabi tudi serološka preiskava za ugotavljanje protiteles proti glikoproteinu ADV-gE. Vzorci za zadnji test morajo biti odvzeti v 15 dneh pred odpremo. Število preiskanih prašičev v izolacijski enoti mora biti dovolj veliko, da se ugotovi:

(i) 2 % serološka prevalenca s 95 % intervalom zaupanja za izolacijsko enoto pri prašičih, namenjenih za proizvodnjo;

(ii) 0,1 % serološka prevalenca s 95 % intervalom zaupanja za izolacijsko enoto pri prašičih, namenjenih za pleme.

Vendar pa prva od obeh preiskav ni potrebna, če:

(i) je bila v okviru načrta iz točke 2 med 45. in 170. dnem pred odpremo na gospodarstvu izvora opravljena serološka preiskava, ki je pokazala odsotnost protiteles proti povzročitelju bolezni Aujeszkega in da cepljeni prašiči nimajo protiteles proti glikoproteinu gE;

(ii) prašiči, ki se bodo premikali, so živeli na gospodarstvu izvora od rojstva;

(iii) medtem, ko so bili prašiči, ki se bodo premikali, v izolaciji, na gospodarstvo izvora niso priključili novih prašičev.

Člen 2

▼M3

Prašiči za zakol, odpremljeni v države članice ali njihova območja, kjer je bolezen Ajueszkega izkoreninjena in ki so navedeni v Prilogi I, morajo prihajati iz države članice ali njenega območja, ki so našteta v navedeni prilogi ali so v skladu z naslednjimi dodatnimi pogoji:

▼B

1. za bolezen Aujeszkega velja v državi članici izvora obveznost prijavljanja;

2. v državi članici ali območju izvora prašičev se izvaja načrt za nadzor in izkoreninjenje bolezni Aujeszkega, ki izpolnjuje merila iz člena 1(2);

3. prašiči morajo biti prepeljani neposredno v klavnico in:

(a) prihajajo z gospodarstva, ki izpolnjuje pogoje iz člena 1(3), ali

(b) so bili cepljeni proti bolezni Aujeszkega vsaj 15 dni pred odpremo in prihajajo z gospodarstva izvora, kjer:

(i) so v okviru načrta iz točke 2 pod nadzorom pristojnega organa v zadnjih 12 mesecih redno izvajali ukrepe za nadzor in izkoreninjenje bolezni Aujeszkega;

(ii) so živeli vsaj 30 dni pred odpremo in kjer ob izpolnjevanju veterinarskega spričevala iz člena 7 niso bili ugotovljeni nobeni klinični znaki ali patoanatomske spremembe, značilne za to bolezen ali

(c) niso bili cepljeni in prihajajo z gospodarstva, kjer:

(i) so v okviru načrta iz točke 2 pod nadzorom pristojnega organa v zadnjih 12 mesecih redno izvajali ukrepe za sistematični nadzor in izkoreninjenje bolezni Aujeszkega in v zadnjih šestih mesecih niso ugotovili za bolezen Aujeszkega značilnih kliničnih znakov ali patoanatomskih sprememb, rezultati seroloških preiskav na bolezen Aujeszkega pa so bili negativni;

(ii) je pristojni organ prepovedal cepljenje proti bolezni Aujeszkega in vnos cepljenih prašičev, ker je gospodarstvo v postopku za pridobitev najvišjega statusa glede bolezni Aujeszkega v skladu z načrtom iz točke 2;

(iii) so živeli vsaj 90 dni pred odpremo.

Člen 3

Prašiči za pleme, namenjeni državam članicam ali območjem iz Priloge II, kjer izvajajo odobrene programe za izkoreninjenje bolezni Aujeszkega, morajo:

1. prihajati iz držav članic ali območij, naštetih v Prilogi I, ali

2. prihajati:

(a) iz držav članic ali območij, naštetih v Prilogi II, in

(b) z gospodarstva, ki izpolnjuje pogoje iz člena 1(3), ali

3. izpolnjevati naslednje pogoje:

(a) za bolezen Aujeszkega velja v državi članici izvora obveznost prijavljanja;

(b) v državi članici ali območju izvora se izvaja načrt za nadzor in izkoreninjenje bolezni Aujeszkega, ki izpolnjuje merila iz člena 1(2);

(c) v predhodnih 12 mesecih na gospodarstvu izvora prašičev niso bili ugotovljeni za bolezen Aujeszkega značilni klinični znaki ali patoanatomske spremembe, rezultati seroloških preiskav na bolezen Aujeszkega pa so bili negativni;

(d) prašiči so bili 30 dni neposredno pred odpremo izolirani v prostorih, ki jih je odobril pristojni organ, in sicer tako, da je bila preprečena vsakršna nevarnost za širitev bolezni Aujeszkega;

(e) na prašičih je bila z negativnim rezultatom opravljena serološka preiskava na prisotnost protiteles proti glikoproteinu gE. Vzorci za zadnji test morajo biti odvzeti v 15 dneh pred odpremo. Število preiskanih prašičev v izolacijski enoti mora biti dovolj veliko, da se ugotovi 2 % serološka prevalenca s 95 % intervalom zaupanja za te prašiče;

(f) prašiči so živeli na gospodarstvu izvora ali gospodarstvu z enakovrednim statusom od svojega rojstva naprej, in so živeli na gospodarstvu izvora vsaj 90 dni.

Člen 4

Prašiči za proizvodnjo, namenjeni državam članicam ali območjem iz Priloge II, kjer izvajajo odobrene programe za izkoreninjenje bolezni Aujeszkega, morajo:

1. prihajati iz držav članic ali območij, naštetih v Prilogi I, ali

2. prihajati:

(a) iz držav članic ali območij, naštetih v Prilogi II in

(b) z gospodarstva, ki izpolnjuje pogoje iz člena 1(3), ali

3. izpolnjevati naslednje pogoje:

(a) za bolezen Aujeszkega velja v državi članici izvora obveznost prijavljanja;

(b) v državi članici ali območju izvora se izvaja načrt za nadzor in izkoreninjenje bolezni Aujeszkega, ki izpolnjuje merila iz člena 1(2);

(c) v predhodnih 12 mesecih na gospodarstvu izvora prašičev niso bili ugotovljeni za bolezen Aujeszkega značilni klinični znaki ali patoanatomske spremembe, rezultati seroloških preiskav na bolezen Aujeszkega pa so bili negativni;

(d) na gospodarstvu izvora je bila med 45. in 170. dnem pred odpremo opravljena serološka preiskava na bolezen Aujeszkega, ki je pokazala njeno odsotnost in da cepljeni prašiči nimajo protiteles proti glikoproteinu gE;

(e) prašiči so živeli na gospodarstvu izvora od rojstva ali so na takšnem gospodarstvu živeli vsaj 30 dni po vnosu z gospodarstva z enakovrednim statusom, kjer je bila opravljena serološka preiskava, enakovredna preiskavi iz točke (d) zgoraj.

Člen 5

Serološki testi, opravljeni za sistematični nadzor ali odkrivanje bolezni Aujeszkega pri prašičih v skladu s to odločbo, morajo izpolnjevati standarde iz Priloge III.

Člen 6

Vsaka država članica mora ne glede na člen 10(3) Direktive 64/432/EGS vsaj enkrat letno v skladu z enotnimi merili iz Priloge IV zagotavljati podatke o pojavu bolezni Aujeszkega, vključno s podrobnostmi o programih sistematičnega nadzora in izkoreninjenja, ki potekajo v državah članicah iz Priloge II, in v drugih državah članicah ali območjih, ki niso našteti v navedeni prilogi, kjer izvajajo programe sistematičnega nadzora in izkoreninjenja.

Člen 7

1.  Brez poseganja v določbe Skupnosti o veterinarskih spričevalih, uradni veterinar, preden izpolni oddelek C veterinarskega spričevala, zahtevanega v Direktivi 64/432/EGS za prašiče, namenjene državam članicam ali območjem iz priloge I ali II, preveri:

(a) status gospodarstva in države članice ali območja izvora prašičev glede bolezni Aujeszkega;

(b) status gospodarstva in države članice ali območja, kamor so prašiči namenjeni, glede bolezni Aujeszkega, če izvor prašičev ni v državi članici ali območju, prostem bolezni;

(c) ali prašiči ustrezajo pogojem iz te odločbe.

2.  Za prašiče, namenjene državam članicam ali območjem iz priloge I ali II, se spričevalo na podlagi točke 4 oddelka C veterinarskega spričevala iz odstavka 1 izpolni in dopolni, kakor sledi:

(a) v prvi alinei je treba za besedo „bolezen“ dodati besedo „Aujeszkega“;

(b) v drugi alinei se je treba sklicevati na to odločbo. V isti vrstici se v oklepaju navede številka člena te odločbe, ki velja za zadevne prašiče.

Člen 8

Države članice morajo zagotoviti, da prašiči, namenjeni državam članicam ali območjem, naštetim v prilogi I ali II, med prevozom ali tranzitom ne pridejo v stik s prašiči z drugim ali neznanim statusom glede bolezni Aujeszkega.

Člen 9

Odločba 2001/681/ES se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno odločbo se upoštevajo kot sklici na to odločbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi VI.

Člen 10

Ta odločba je naslovljena na države članice.

▼M2
PRILOGA IDržave članice ali njihove regije, v katerih ni bolezni Aujeszkega in v katerih je cepljenje prepovedano

Oznaka ISO

Država članica

Regije

AT

Avstrija

Vse regije

CY

Ciper

Vse regije

CZ

Češka

Vse regije

DE

Nemčija

Vse regije

DK

Danska

Vse regije

FI

Finska

Vse regije

FR

Francija

Departmaji Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pariz, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

LU

Luksemburg

Vse regije

NL

Nizozemska

Vse regije

SK

Slovaška

Vse regije

SE

Švedska

Vse regije

UK

Združeno kraljestvo

Vse regije v Angliji, na Škotskem in v Walesu

▼M5
PRILOGA IIDržave članice ali njihove regije, v katerih se izvajajo odobreni nacionalni programi nadzora za bolezen Aujeszkega

Oznaka ISO

Država članica

Regije

BE

Belgija

Vse regije

ES

Španija

Ozemlje avtonomnih pokrajin Galicija, País Vasco, Asturija, Kantabrija, Navara, La Rioja

Ozemlje provinc León, Zamora, Palencija, Burgos, Valladolid in Ávila v avtonomni pokrajini Castilla y León

Ozemlje province Las Palmas v avtonomni pokrajini Kanarski otoki

HU

Madžarska

Vse regije

IE

Irska

Vse regije

IT

Italija

Pokrajina Bolzano

UK

Združeno kraljestvo

Vse regije na Severnem Irskem

▼B
PRILOGA III

Standardi za serološke teste na bolezen Aujeszkega – Protokol za encimsko imunsko preiskovalno metodo ELISA za odkrivanje protiteles proti virusu bolezni Aujeszkega (celemu virusu), glikoproteinu B (ADV-gB), glikoproteinu D (ADV-gD) ali glikoproteinu E (ADV-gE)

1. Ustanove, naštete v točki 2(d), ocenijo ustreznost testov in tesnih kompletov za ELISA ADV-gE po merilih iz točke 2(a), (b) in (c). Pristojni organ v vsaki državi članici zagotovi, da se registrirajo samo testni kompleti za ELISA ADV-gE, ki izpolnjujejo te standarde. Preverjanja iz točke 2(a) in (b) je potrebno opraviti pred odobritvijo testa, preverjanje iz točke 2(c) pa se mora potem opraviti vsaj za vsako serijo.

2. Standardizacija, občutljivost in specifičnost testa

(a) Občutljivost testa mora biti takšna, da naslednji referenčni serumi Skupnosti dajo pozitivne rezultate:

 Referenčni serum Skupnosti ADV 1 pri razredčitvi 1:8,

 Referenčni serum Skupnosti ADV-gE A,

 Referenčni serum Skupnosti ADV-gE B,

 Referenčni serum Skupnosti ADV-gE C,

 Referenčni serum Skupnosti ADV-gE D,

 Referenčni serum Skupnosti ADV-gE E,

 Referenčni serum Skupnosti ADV-gE F.

(b) Specifičnost testa mora biti takšna, da naslednji referenčni serumi Skupnosti dajo negativne rezultate:

 Referenčni serum Skupnosti ADV-gE G,

 Referenčni serum Skupnosti ADV-gE H,

 Referenčni serum Skupnosti ADV-gE J,

 Referenčni serum Skupnosti ADV-gE K,

 Referenčni serum Skupnosti ADV-gE L,

 Referenčni serum Skupnosti ADV-gE M,

 Referenčni serum Skupnosti ADV-gE N,

 Referenčni serum Skupnosti ADV-gE O,

 Referenčni serum Skupnosti ADV-gE P,

 Referenčni serum Skupnosti ADV-gE Q.

(c) Za kontrolo posameznih serij mora referenčni serum Skupnosti ADV 1 dati pozitivne rezultate pri razredčitvi 1:8, eden od referenčnih serumov Skupnosti od ADV-gE G do ADV-gE Q, kot so našteti v točki (b), pa mora dati negativni rezultat.

Za kontrolo posameznih serij s testnimi kompleti ADV-gB in ADV-gD mora referenčni serum Skupnosti ADV 1 dati pozitivni rezultat pri razredčitvi 1:2, referenčni serum Skupnosti Q iz točke (b) pa mora dati negativni rezultat.

(d) Poleg tega so spodaj naštete ustanove pristojne za preverjanje kakovosti metode ELISA v vsaki državi članici, zlasti za proizvodnjo in standardizacijo državnih referenčnih serumov glede na referenčne serume Skupnosti.AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection — Institute for veterinary investigations Mödling)Robert Koch-Gasse 17A-2340 MödlingTel. +43 (0) 505 55-38112Faks +43 (0) 505 55-38108E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VARVeterinary and Agrochemical Research CentreGroeselenberg 99B-1180 Brussels

CY

State Veterinary LaboratoryVeterinary Services1417 AthalassaNicosia

CZ

DE

Friedrich-Loeffler-InstitutBundesforschungsinstitut für TiergesundheitStandort WusterhausenSeestraße 55D-16868 WusterhausenTel. + 49 33979 80-0Faks + 49 33979 80-200

DK

National Veterinary Institute, Technical University of DenmarkLindholmDK-4771 Kalvehave

EE

Veterinaar- ja ToidulaboratooriumKreutzwaldi 30, 51006 Tartu, EstoniaTel. + 372 7 386 100Faks: + 372 7 386 102E-mail: info@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de AlgeteCarretera de Algete, km 8Algete 28110 (Madrid)Tel. +34 916 290 300Faks+34 916 290 598E-mail: lcv@mapya.es

FI

Finnish Food Safety AuthorityAnimal Diseases and Food Safety ResearchMustialankatu 3FI-00790 Helsinki, FinlandE-mail: info@evira.fiTel. +358 20 772 003 (exchange)Faks +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicolesAFSSA site de Ploufragan/Brest —LERAPPBP 5322440 Ploufragan

UK

Veterinary Laboratories AgencyNew Haw, Addlestone, WeybridgeSurrey KT15 3NB, UKTel. (44-1932) 341111Faks (44-1932) 347046

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes25 Neapoleos Street,GR-153 10 Agia Paraskevi AttikiTel. +30 2106010903

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai IgazgatóságCentral Agricultural Office, Veterinary Diagnostic DirectorateAddress: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.Tel. +36 1 460-6300Faks +36 1 252-5177E-mail: titkarsag@oai.hu

IE

Virology DivisionCentral Veterinary Research LaboratoryDepartment of Agriculture and Food LaboratoriesBackweston CampusStacumny LaneCelbridgeCo. Kildare

IT

Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky —Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna,Via Bianchi, 9;25124 Brescia

LT

National Veterinary Laboratory(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)J. Kairiūkščio 10LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VARVeterinary and Agrochemical Research CentreGroeselenberg 99B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs(National Diagnostic Centre)Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076Tel. +371 7620526Faks +371 7620434E-mail: ndc@ndc.gov.lv

MT

NL

Centraal Instituut voor Dierziekte ControleCIDC-LelystadHoofdvestiging: Houtribweg 39Nevenvestiging: Edelhertweg 15Postbus 20048203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Swine DiseasesPaństwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy InstytutBadawczyal. Partyzantów 57, 24-100 PuławyTel. +48 81 889 30 00Faks +48 81 886 25 95E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)Estrada de Benfica, 701P-1549-011 Lisboa

SE

Statens veterinärmedicinska anstaltDepartment of VirologyS-751 89 UppsalaTel. (46-18) 67 40 00Faks (46-18) 67 44 67

SI

Univerza v LjubljaniVeterinarska fakultetaNacionalni veterinarski inštitutGerbičeva 60,SI-1000 Ljubljana

SK

Štátny veterinárny ústavPod dráhami 918960 86 ZvolenSlovenska republika
PRILOGA IV

Merila glede podatkov, ki jih je potrebno zagotavljati ob pojavu Aujeszkega (BA) in o načrtih za nadzor in izkoreninjenje te bolezni v skladu s členom 8 Direktive Sveta 64/432/EGS

1. Država članica: …

2. Datum: …

3. Poročevalno obdobje: …

4. Število gospodarstev, kjer je bila s kliničnimi serološkimi ali virološkimi preiskavami ugotovljena BA: …

5. Podatki o cepljenjih proti BA, seroloških preiskavah in kategorizaciji gospodarstev (prosimo, da izpolnite priloženo razpredelnico):Območje

Število gospodarstev

Število gospodarstev, kjer poteka program proti BA (1)

Število gospodarstev, ki niso okužena z BA

(s cepljenjem) (2)

Število gospodarstev brez BA

(brez cepljenja) (3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skupaj

 
 
 
 

(1)   Program pod nadzorom pristojnega organa.

(2)   Gospodarstva, kjer so bili z negativnim rezultatom opravljeni serološki testi na BA v skladu z uradnim programom proti BA in kjer so izvajali cepljenje v predhodnih 12 mesecih.

(3)   Gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 1(3).

6. Dodatni podatki o serološkem spremljanju v Centrih za umetno osemenjevanje za izvozne namene v okviru programa nadzora itd: …
PRILOGA VRAZVELJAVLJENA ODLOČBA S SEZNAMOM NJENIH ZAPOREDNIH SPREMEMB

Odločba Komisije 2001/618/ES

(UL L 215, 9.8.2001, str. 48)

 

Odločba Komisije 2001/746/ES

(UL L 278, 23.10.2001, str. 41)

Samo glede sklicevanja na Odločbo 2001/618/ES v členu 1

Odločba Komisije 2001/905/ES

(UL L 335, 19.12.2001, str. 22)

Samo glede sklicevanja na Odločbo 2001/618/ES v členu 2

Odločba Komisije 2002/270/ES

(UL L 93, 10.4.2002, str. 7)

Samo člen 3

Odločba Komisije 2003/130/ES

(UL L 52, 27.2.2003, str. 9)

 

Odločba Komisije 2003/575/ES

(UL L 196, 2.8.2003, str. 41)

 

Odločba Komisije 2004/320/ES

(UL L 102, 7.4.2004, str. 75)

Samo člen 2 in Priloga II

Odločba Komisije 2005/768/ES

(UL L 290, 4.11.2005, str. 27)

 

Odločba Komisije 2006/911/ES

(UL L 346, 9.12.2006, str. 41)

Samo glede sklicevanja na Odločbo 2001/618/ES v členu 1 in točki 12 Priloge

Odločba Komisije 2007/603/ES

(UL L 236, 8.9.2007, str. 7)

 

Odločba Komisije 2007/729/ES

(UL L 294, 13.11.2007, str. 26)

Samo glede sklicevanja na Odločbo 2001/618/ES v členu 1 in točki 10 Priloge
PRILOGA VIKorelacijska Tabela

Odločba 2001/618/ES

Ta odločba

Člen 1(a) in (b)

Člen 1, točki 1 in 2

Člen 1(c), prva do pete alinee

Člen 1, točka 3(a) do (e)

Člen 1(d), prva do četrte alinee

Člen 1, točka 4(a) do (d)

Člen 2(a) in (b)

Člen 2, točki 1 in 2

Člen 2(c), prva do tretja alinea

Člen 2, točka 3(a) do (c)

Člen 3(a)

Člen 3, točka 1

Člen 3(b), prva in druga alinea

Člen 3, točka 2(a) in (b)

Člen 3(c), prva do šesta alinea

Člen 3, točka 3(a) do (f)

Člen 4(a)

Člen 4, točka 1

Člen 4(b), prva in druga alinea

Člen 4, točka 2(a) in (b)

Člen 4(c), prva do peta alinea

Člen 4, točka 3(a) do (e)

Členi 5 to 8

Členi 5 do 8

Člen 9

Člen 10

Člen 9

Člen 11

Člen 10

priloge I do IV

priloge I do IV

Priloga V

Priloga VI( 1 ) UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/729/ES (UL L 294, 13.11.2007, str. 26).

( 2 ) UL L 215, 9.8.2001, str. 48. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/729/ES.

( 3 ) Glej Prilogo V.

Top