EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R1418-20211110

Consolidated text: Uredba Komisije (ES) št. 1418/2007 z dne 29. novembra 2007 glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo iz Priloge III ali IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta v nekatere države, za katere se Sklep OECD o nadzoru prehoda odpadkov preko meja ne uporablja (Besedilo velja za EGP)Besedilo velja za EGP.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1418/2021-11-10

02007R1418 — SL — 10.11.2021 — 009.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1418/2007

z dne 29. novembra 2007

glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo iz Priloge III ali IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta v nekatere države, za katere se Sklep OECD o nadzoru prehoda odpadkov preko meja ne uporablja

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 316 4.12.2007, str. 6)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 740/2008 z dne 29. julija 2008

  L 201

36

30.7.2008

►M2

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 967/2009 z dne 15. oktobra 2009

  L 271

12

16.10.2009

 M3

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 837/2010 z dne 23. septembra 2010

  L 250

1

24.9.2010

 M4

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 661/2011 z dne 8. julija 2011

  L 181

22

9.7.2011

►M5

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 674/2012 z dne 23. julija 2012

  L 196

12

24.7.2012

 M6

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 57/2013 z dne 23. januarja 2013

  L 21

17

24.1.2013

►M7

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 519/2013 z dne 21. februarja 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M8

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 733/2014 z dne 24. junija 2014

  L 197

10

4.7.2014

►M9

UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1840 z dne 20. oktobra 2021

  L 373

1

21.10.2021
▼B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1418/2007

z dne 29. novembra 2007

glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo iz Priloge III ali IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta v nekatere države, za katere se Sklep OECD o nadzoru prehoda odpadkov preko meja ne uporablja

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Izvoz odpadkov za predelavo iz Priloge III ali IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006, ki v skladu s členom 36 navedene uredbe ni prepovedan, v nekatere države, za katere se Sklep C(2001)107/konč. Sveta OECD glede revizije Sklepa C(92)39/konč. o nadzoru prehoda odpadkov za predelavo ne uporablja, urejajo postopki, določeni v Prilogi.

▼M2

Člen 1a

Odgovori, ki jih je Komisija prejela na pisno zahtevo v skladu s prvim pododstavkom člena 37(1) Uredbe (ES) št. 1013/2006, so navedeni v Prilogi.

Kadar je v Prilogi navedeno, da država glede nekaterih pošiljk odpadkov ne prepoveduje teh pošiljk, hkrati pa ne uporablja postopka vnaprejšnjega pisnega obveščanja ter soglasja, kot določa člen 35 navedene uredbe, se za takšne pošiljke smiselno uporablja člen 18.

▼B

Člen 2

Uredba (ES) št. 801/2007 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati štirinajsti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od datuma začetka veljavnosti.

Uredba (ES) št. 801/2007 se še naprej uporablja 60 dni po tem datumu za odpadke, navedene v stolpcu (c) Priloge k navedeni uredbi, ki so navedeni v stolpcih (b) ali (b) in (d) Priloge k tej uredbi.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA

Naslovi stolpcev v tej prilogi pomenijo:

(a)

prepoved;

(b)

predhodna pisna prijava in soglasje, kot je navedeno v členu 35 Uredbe (ES) št. 1013/2006;

(c)

brez nadzora v ciljni državi;

▼M1

(d)

v ciljni državi se izvajajo drugi postopki nadzora v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo.

▼B

Če sta dve oznaki ločeni s pomišljajem, pomeni, da sta zajeti obe in vse oznake med njima.

Če sta dve oznaki ločeni s podpičjem, pomeni, da sta zajeti obe oznaki.

▼M8

V primeru, da sta istemu vnosu pripisana tako stolpec (b) kot stolpec (d), se poleg postopkov nadzora iz člena 35 Uredbe (ES) št. 1013/2006 uporabijo tudi postopki nadzora v ciljni državi.

▼M5

Kadar določen odpadek ali mešanica odpadkov za posamezno državo ni navedena, to pomeni, da ta država ni dovolj jasno potrdila, ali se ta odpadek ali mešanica odpadkov lahko izvozi za predelavo v navedeno državo, ter navedla podatkov, kateri kontrolni postopek, če sploh, se bo uporabil v navedeni državi. V skladu s členom 37(2) Uredbe (ES) št. 1013/2006 se v takih primerih uporabi postopek predhodne pisne prijave in soglasja iz člena 35 navedene uredbe.

▼B

▼M9Albanija

(a)

(b)

(c)

(d)

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006, razen naslednjih vnosov iz naslova B1010:

— odpadno železo in jeklo z visoko stopnjo čistosti (98 %)

— odpadni aluminij z visoko stopnjo čistosti (95 %)

 

iz naslova B1010:

— odpadno železo in jeklo z visoko stopnjo čistosti (98 %)

— odpadni aluminij z visoko stopnjo čistosti (95 %)

 

▼M8Alžirija

a

b

c

d

Posamezni odpadki

 

 

 

B1010 – B1020

B1030

 

 

 

 

 

 

B1031

B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1070 – B1220

 

 

 

 

 

 

B1230 – B1240

B1250 – B2020

 

 

 

iz naslova B2030:

— keramična vlakna, ki drugje niso navedena ali zajeta

 

 

iz naslova B2030:

— odpadki in črepinje kermeta (kovinsko-keramični kompoziti)

B2040 – B2130

 

 

 

iz naslova B3010:

— ostanki iz plastičnih mas nehalogeniranih polimerov in kopolimerov, vključno z naslednjim, vendar ne omejeno samo na:

— 

— etilen

— stiren

— polipropilen

— polietilen tereftalat

— akrilonitril

— butadien

— poliacetali

— poliamidi

— polietilen tereftalat

— polikarbonati

— polietri

— polifenilen sulfidi

— akrilni polimeri

— alkani C10–C13 (mehčala)

— polisiloksani

— polimetil metakrilat

— strjene odpadne smole ali produkti kondenzacije

— naslednji odpadki iz fluoriranih polimerov:

— 

— perfluoroetilen/propilen (FEP)

— perfluoroalkoksialkan

— tetrafluoroetilen/perfluoro vinil eter (PFA)

— tetrafluoroetilen/perfluoro metilvinil eter (MFA)

— polivinilfluorid (PVF)

— polivinilidenfluorid (PVDF)

 

 

iz naslova B3010:

— ostanki iz poliuretana (ki ne vsebujejo CFC-jev)

B3020

 

 

 

 

 

 

B3030 – B3035

B3040 – B3065

 

 

 

B3080

 

 

 

B3100 – B4030

 

 

 

GB040 – GC050

 

 

 

 

 

 

GF010

GG030

 

 

 

 

 

 

GG040

GH013 – GN010

 

 

 

GN030

 

 

 

Mešanice odpadkov

vse mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 Andora

a

b

c

d

 

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

▼M9Angvila

(a)

(b)

(c)

(d)

 

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 Argentina

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

 

 

 

B1010

B1020

 

 

 

 

 

 

B1030 — B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070 — B1090

iz naslova B1100:

— odpadki trdega cinka

— žlindre, ki vsebujejo cink

— 

— penasta žlindra pri galvanskem pocinkanju ( 90 % Zn)

— gošča z dna kopeli pri galvanskem pocinkanju ( 92 % Zn)

— ostanki cinka pri tlačnem litju ( 85 % Zn)

— ostanki cinka pri vročem pocinkanju ( 92 % Zn)

— cinkovi posnemki

 

 

iz naslova B1100:

— posnemki aluminija, brez solne žlindre

— odpadki ognjevarnih oblog, vključno s talilnimi lonci iz talilnic bakra

— žlindre iz proizvodnje žlahtnih kovin, namenjene za nadaljnje prečiščevanje

— žlindre kositra, ki vsebujejo tantal, z manj kakor 0,5 % kositra

 

 

 

B1115 — B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150 — B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250 — B2110

B2120 — B2130

 

 

 

iz naslova B3020:

— nesortirani odpadki

 

 

iz naslova B3020:

— vsi drugi odpadki

 

 

 

B3030 — B3120

B3130 — B4030

 

 

 

 

 

 

GB040 — GC010

GC020

 

 

 

 

 

 

GC030 — GF010

GG030; GG040

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

Mešanice odpadkov

 

 

 

mešanica B1010 in B1050

 

 

 

mešanica B1010 in B1070

 

 

 

mešanica B3040 in B3080

 

 

 

mešanica B1010

 

 

 

mešanica B2010

 

 

 

mešanica B2030

iz naslova mešanice B3020:

— nesortirani odpadki

 

 

iz naslova mešanice B3020:

— vse druge mešanice odpadkov

 

 

 

mešanica B3030

 

 

 

mešanica B3040

 

 

 

mešanica B3050Armenija

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

 

B1100

 

 

 

B1170 — B1240

 

 

B3040

 

 

 

 

B3060

 

 

 

B3080

 

 

B3140

 

 

 

 

 

vsi drugi odpadki iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 Azerbajdžan

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

 

iz naslova B1010:

— vsi drugi odpadki

 

iz naslova B1010:

— odpadni kositer

— odpadne redkozemeljske kovine

 

B1020 — B1120

 

 

 

 

 

B1130

 

B1140 — B1250

 

 

 

— iz naslova B2010:

— odpadki glinastega skrilavca, tudi grobo obsekani ali zgolj z žaganjem

— ali drugače razrezani

— odpadki sljude

— odpadki levcita, nefelina ali nefelinovega sienita

— odpadki fluorita

 

iz naslova B2010:

— odpadki naravnega grafita

— odpadki glinenca

— odpadki kremena v trdni obliki, razen tistih, ki se uporabljajo v livarstvu

 

 

 

B2020 — B2030

 

— iz naslova B2040:

— delno prečiščen kalcijev sulfat po razžvepljevanju dimnih plinov

— žlindra iz proizvodnje bakra, kemično stabilizirana, z visoko vsebnostjo železa (nad 20 %) in obdelana v skladu z industrijskimi specifikacijami (npr. DIN 4301 in DIN 8201 ) predvsem za gradnjo in kot abraziv

— žveplo v trdni obliki

— natrij, kalij

— kalcijev klorid

— odpadno steklo, ki vsebuje litij-tantal in litij-niobij

iz naslova B2040:

— odpadne sadrine zidne plošče ali mavčne plošče iz porušenih zgradb

— apnenec, nastal pri proizvodnji kalcijevega cianamida (pH < 9)

— karborund (silicijev karbid)

— razbit beton

 

B2060 — B2070

 

 

 

 

 

B2080

 

B2090 — B2100

 

 

 

 

 

B2110

 

B2120

 

 

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020 — B3035

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

iz naslova B3060:

— vinske droži

 

iz naslova B3060:

— vsi drugi odpadki

 

 

 

B3065 — B3120

 

B3130 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

 

 

GE020 — GG040

 

 

 

GN010 — GN030Bahrajn

(a)

(b)

(c)

(d)

B3011

vsi drugi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 Bangladeš

(a)

(b)

(c)

(d)

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006, razen:

iz naslova B1010:

— odpadki in ostanki železa in jekla;

— odpadki in ostanki aluminija;

— odpadki in ostanki bakra

B2020

B3020

 

 

iz naslova B1010:

— odpadki in ostanki železa in jekla

— odpadki in ostanki aluminija

— odpadki in ostanki bakra

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020Belorusija

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

 

 

B1010 — B1160

 

 

B1170 — B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 — B1240

 

 

 

 

B1250 — B2130

 

 

 

B3020 — B3035

 

iz naslova B3040:

— odpadki in ostanki trde gume (npr. ebonit)

iz naslova B3040:

— vsi drugi odpadki

 

 

 

 

B3050

 

 

iz naslova B3060:

— vinske droži

iz naslova B3060:

— vsi drugi odpadki

 

 

 

B3065 — B3070

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 — B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GG030

 

 

GG040

 

 

 

 

GN010 — GN030

 

Mešanice odpadkov

 

 

mešanica B1010 in B1050

 

 

 

mešanica B1010 in B1070

 

 

mešanica B3040 in B3080

 

 

 

 

mešanica B1010

 

 

 

mešanica B2010

 

 

 

mešanica B2030

 

 

 

mešanica B3020

 

 

 

mešanica B3030

 

 

mešanica B3040

 

 

 

 

mešanica B3050

 Benin

(a)

(b)

(c)

(d)

 

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

▼M8Bermudi

a

b

c

d

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼BBocvana

(a)

(b)

(c)

(d)

 

vsi odpadki, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

▼M8Bolivija

a

b

c

d

 

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

▼M9Bosna in Hercegovina

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

 

 

 

iz naslova B1010:

— odpadno železo in jeklo

— odpadni baker

— odpadni aluminij

— odpadni cink

— odpadni kositer

 

 

 

iz naslova B1020:

— odpadni svinec (razen svinčevih akumulatorjev)

 

 

 

B1050

 

 

 

B1090

 

 

 

iz naslova B1100:

— žlindre kositra, ki vsebujejo tantal, z manj kakor 0,5 % kositra

iz naslova B1120:

— prehodne kovine, razen odpadnih katalizatorjev (izrabljeni katalizatorji, tekoči rabljeni katalizatorji ali drugi katalizatorji) s seznama A

— 

— skandij

— vanadij

— mangan

— kobalt

— baker

— itrij

— niobij

— hafnij

— volfram

— titan

— krom

— železo

— nikelj

— cink

— cirkonij

— molibden

— tantal

— renij

 

 

 

B1130

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020

 

 

 

B3050

 

 

 

B3065

 

 

 

B3140

 

 

 

GC020Brazilija

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

 

 

iz naslova B1010:

— žlahtne kovine (zlato, srebro, platinske kovine, vendar ne živo srebro)

— odpadno železo in jeklo

— odpadni baker

— odpadni aluminij

— odpadni kositer

— odpadni titan

iz naslova B1010:

— odpadni nikelj

— odpadni cink

— odpadni volfram

— odpadni molibden

— odpadni tantal

— odpadni magnezij

— odpadni kobalt

— odpadni bizmut

— odpadni cirkonij

— odpadni mangan

— odpadni germanij

— odpadni vanadij

— odpadni hafnij, indij, niobij, renij in galij

— odpadni torij

— odpadne redkozemeljske kovine

— odpadni krom

 

B1020

 

 

 

 

B1030

 

 

B1031 — B1040

 

B1031 — B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080 — B1090

 

B1080 — B1090

 

iz naslova B1100:

— žlindre, ki vsebujejo cink

— penasta žlindra pri galvanskem pocinkanju (> 90 % Zn)

— gošča z dna kopeli pri galvanskem pocinkanju (> 92 % Zn)

— ostanki cinka pri tlačnem litju (> 85 % Zn)

— ostanki cinka pri vročem pocinkanju (> 92 % Zn)

— cinkovi posnemki

— odpadki ognjevarnih oblog, vključno s talilnimi lonci iz talilnic bakra

— žlindre iz proizvodnje žlahtnih kovin, namenjene za nadaljnje prečiščevanje

— žlindre kositra, ki vsebujejo tantal, z manj kakor 0,5 % kositra

iz naslova B1100:

— odpadki trdega cinka

— posnemki aluminija, brez solne žlindre

iz naslova B1100:

— žlindre, ki vsebujejo cink

— penasta žlindra pri galvanskem pocinkanju (> 90 % Zn)

— gošča z dna kopeli pri galvanskem pocinkanju (> 92 % Zn)

— ostanki cinka pri tlačnem litju (> 85 % Zn)

— ostanki cinka pri vročem pocinkanju (> 92 % Zn)

— cinkovi posnemki

— odpadki ognjevarnih oblog, vključno s talilnimi lonci iz talilnic bakra

— žlindre iz proizvodnje žlahtnih kovin, namenjene za nadaljnje prečiščevanje

— žlindre kositra, ki vsebujejo tantal, z manj kakor 0,5 % kositra

 

 

B1115

 

 

B1120

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160 — B1220

 

B1160 — B1220

 

 

B1230 — B2020

 

 

B2030

 

B2030

 

 

B2040 — B2130

 

 

 

B3020 — B3050

 

B3060 — B3070

 

 

 

 

 

B3080 — B3130

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

 

GB040 — GC020

 

GC030 — GC050

 

GC030 — GC050

 

 

GE020 — GF010

 

 

GG030 — GG040

 

GG030 — GG040

GN010 — GN030

 

 

 

Mešanice odpadkov

 

 

 

mešanica B1010 in B1050

 

 

 

mešanica B1010 in B1070

 

 

mešanica B3040 in B3080

 

 

 

 

mešanica B1010

 

 

mešanica B2010

 

 

 

mešanica B2030

 

 

 

mešanica B3020

 

 

 

mešanica B3030

 

 

 

mešanica B3040

 

 

 

mešanica B3050

 Burkina Faso

(a)

(b)

(c)

(d)

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M5Burundi

a

b

c

d

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 Čad

a

b

c

d

 

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

▼M8Čile

a

b

c

d

 

 

 

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

▼M9Črna gora

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006Curaçao

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

 

B1010 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

iz naslova B3030:

— rabljena oblačila in drugi rabljeni tekstilni izdelki

— izrabljene krpe, odpadne vrvice, vrvi, konopci in debele vrvi ter izrabljeni izdelki iz vrvic, vrvi, konopcev ali debelih vrvi iz tekstilnih materialov:

iz naslova B3030:

vsi drugi odpadki

 

 

B3035

 

 

 

 

B3040 — B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080 — B4030

 

 

 

GB040 — GF010

 

 

GG030 — GG040

 

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Mešanice odpadkov

 

vse mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

▼M8Demokratična republika Kongo

a

b

c

d

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M8Dominikanska republika

a

b

c

d

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M9Egipt

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

iz naslova B1010:

— odpadki, ki vsebujejo kromove (VI) spojine

iz naslova B1010:

— odpadno železo in jeklo

— odpadni baker

— odpadni aluminij

 

iz naslova B1010:

— vsi drugi odpadki

 

 

 

B1020

B1030 — B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080 — B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

 

B1190

 

 

 

 

 

 

B1210 — B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

iz naslova B2020:

— razbito steklo iz katodnih svetilk in drugega aktiviranega stekla

iz naslova B2020:

— vsi drugi odpadki

 

 

 

B2030

 

 

iz naslova B2040:

— žlindra iz proizvodnje bakra, kemično stabilizirana, z visoko vsebnostjo železa (nad 20 %) in obdelana v skladu z industrijskimi specifikacijami (npr. DIN 4301 in DIN 8201 ) predvsem za gradnjo in kot abraziv

iz naslova B2040:

— vsi drugi odpadki

 

 

B2060 — B2080

 

 

 

B2090

 

 

 

 

B2100 — B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

 

 

B3020 — B3027

 

B3030; B3035

 

 

 

 

 

B3040

 

B3050 — B3070

 

 

 

 

 

B3080

B3090 — B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010

 

 

 

B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

GC010 — GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

 

GF010

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Mešanice odpadkov

mešanica B1010 in B1050, če vsebuje kromove (VI) spojine

mešanica B1010 in B1070, če vsebuje kromove (VI) spojine

mešanica B1010, če vsebuje kromove (VI) spojine

mešanica B1010 in B1050, razen tistih, ki vsebujejo kromove (VI) spojine

mešanica B1010 in B1070, razen tistih, ki vsebujejo kromove (VI) spojine

mešanica B1010, če vsebuje odpadno železo in jeklo, odpadni baker, odpadni aluminij

 

mešanica B1010, razen tistih, ki vsebujejo kromove (VI) spojine oziroma odpadno železo in jeklo, odpadni baker ali odpadni aluminij

mešanica B2010

 

 

 

 

mešanica B2030

 

 

 

mešanica B3020

 

 

 

mešanica B3030

 

 

 

 

 

mešanica B3040

 

mešanica B3050

 

mešanica B3040 in B3080Ekvador

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

 

vsi drugi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

▼M8Etiopija

a

b

c

d

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M9Filipini

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

iz naslova B1010:

— odpadni kobalt

— odpadni krom

— odpadni torij

 

 

iz naslova B1010:

— vsi drugi odpadki

B1020 — B1090

 

 

 

 

 

 

B1100

B1115 — B1190

 

 

 

 

 

 

B1200; B1210

B1220 — B1250

 

 

 

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030; B2040

 

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3011; B3020

B3026 — B3140

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

 

 

 

GB040

 

GC010; GC020

 

 

GC030; GC050

 

 

 

iz naslova GG040:

— izvoz elektrofiltrskega pepela iz termoelektrarn na premog, ki vsebuje snovi iz Priloge I v tolikšni meri, da kaže lastnosti iz Priloge III (glej ustrezno klasifikacijsko številko v Baselski konvenciji), ni dovoljen. predhodna obdelava elektrofiltrskega pepela mora biti v skladu z zahtevo za proizvodnjo klinkerja ali cementa in jo je treba izvesti v državi izvoza

 

 

iz naslova GG040:

— vsi drugi odpadki

 

 

 

GE020

GF010; GG030

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Mešanice odpadkov

vse mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M8Francoska Polinezija

a

b

c

d

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M5Gabon

a

b

c

d

Mešanice odpadkov

vse mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M8Gambija

a

b

c

d

 

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

▼M9Gana

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

 

vsi drugi odpadki iz Priloge III in mešanice iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006Gruzija

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

B1010; B1020

B1030 — B1110

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120 — B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210 — B1250

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030

 

 

 

iz naslova B2040:

— vsi drugi odpadki

 

 

iz naslova B2040:

— žlindra iz proizvodnje bakra, kemično stabilizirana, z visoko vsebnostjo železa (nad 20 %) in obdelana v skladu z industrijskimi specifikacijami (npr. DIN 4301 in DIN 8201 ) predvsem za gradnjo in kot abraziv

 

 

 

B2050

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

B3026; B3027

 

 

 

B3030 — B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

 

 

 

B3060

B3065 — B3140

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

Mešanice odpadkov

mešanica B1010 in B1050

 

 

mešanica B1010

mešanica B1010 in B1070

 

 

 

mešanica B2010

 

 

 

mešanica B2030

 

 

 

 

 

 

mešanica B3020

mešanica B3030

 

 

 

mešanica B3040 in B3080

 

 

 

mešanica B3040

 

 

 

 

 

 

mešanica B3050

▼M8Gvajana

a

b

c

d

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 Gvatemala

a

b

c

d

 

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

▼M8Gvineja (Republika Gvineja)

a

b

c

d

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M9Haiti

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

vsi drugi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

▼M8Honduras

a

b

c

d

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M9Hongkong (Kitajska)

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

 

B1010 — B1030

 

 

B1031

 

 

 

 

B1040 — B1050

 

 

B1060 — B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

 

B1115

 

 

iz naslova B1120:

— lantanoidi (redke zemeljske kovine):

— 

— lantan

— prazeodim

— samarij

— gadolinij

— disprozij

— erbij

— iterbij

— cerij

— neodim

— evropij

— terbij

— holmij

— tulij

— lutecij

iz naslova B1120:

— prehodne kovine, razen odpadnih katalizatorjev (izrabljeni katalizatorji, tekoči rabljeni katalizatorji ali drugi katalizatorji) s seznama A:

— 

— skandij

— vanadij

— mangan

— kobalt

— baker

— itrij

— niobij

— hafnij

— volfram

— titan

— krom

— železo

— nikelj

— cink

— cirkonij

— molibden

— tantal

— renij

 

 

B1140 — B1190

 

 

 

 

B1200; B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

B2010 — B2040

 

 

B2060 — B2080

 

 

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

 

 

B2110

 

 

B2120; B2130

 

 

 

 

B3020 — B3090

 

 

B3100; B3110

 

 

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

GC020

— odpadne plošče tiskanega vezja

GC020

— razen odpadnih plošč tiskanega vezja

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020 — GN030

 

 

Mešanice odpadkov

mešanica B1010 in B1070

mešanica B1010 in B1050

 

 

 

mešanica B1010

 

 

 

mešanica B2010

 

 

 

mešanica B2030

 

 

 

mešanica B3020, omejena na nebeljen papir ali karton ali nebeljen ovalovljen papir ali karton, drugi papir ali karton, izdelan predvsem iz beljene lesne celulozne vlaknine, ki ni obarvana v snovi, papir ali karton in lepenke, izdelane predvsem iz lesovine (npr. časopisi, revije in podoben potiskan material)

 

 

 

mešanica B3030

 

 

 

mešanica B3040

 

 

 

mešanica B3040 in B3080

 

 

 

mešanica B3050

 

 

▼M7 —————

▼M9Indija

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

iz naslova B1010:

Odpadki kovin in kovinskih zlitin v kovinski, nedisperzni obliki

— odpadni torij

— odpadne redkozemeljske kovine

iz naslova B1010:

Odpadki kovin in kovinskih zlitin v kovinski, nedisperzni obliki

— žlahtne kovine (zlato, srebro, platinske kovine, vendar ne živo srebro)

— odpadno železo in jeklo

— odpadni baker

— odpadni nikelj

— odpadni aluminij

— odpadni cink

— odpadni kositer

— odpadni volfram

— odpadni molibden

— odpadni tantal

— odpadni magnezij

— odpadni kobalt

— odpadni bizmut

— odpadni titan

— odpadni cirkonij

— odpadni mangan

— odpadni germanij

— odpadni vanadij

— odpadni hafnij, indij, niobij, renij in galij

— odpadni krom

 

 

 

B1020

 

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

 

 

B1040

 

 

 

B1050:

mešanica neželeznih kovin, odpadna težka frakcija, ki vsebuje kadmij, antimon, svinec in telur

B1050:

mešanica neželeznih kovin, odpadna težka frakcija, ki vsebuje druge kovine od navedenih

 

 

 

B1060

 

 

 

B1070

 

 

 

B1080

 

 

 

B1090

 

 

 

iz naslova B1100:

Odpadki pri taljenju in čiščenju kovin, ki vsebujejo kovine:

— odpadki trdega cinka

— žlindre, ki vsebujejo cink:

— penasta žlindra pri galvanskem pocinkanju (> 90 % Zn)

— gošča z dna kopeli pri galvanskem pocinkanju (> 92 % Zn)

— ostanki cinka pri tlačnem litju (> 85 % Zn)

— ostanki cinka pri vročem pocinkanju (> 92 % Zn)

— cinkovi posnemki

— posnemki aluminija, brez solne žlindre

B1115

 

 

 

 

 

 

B1120 — B1240

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010 — B2100

B2110 — B2130

 

 

 

B3020; B3026

 

 

 

 

 

 

B3027

 

 

 

iz naslova B3030:

— odpadki iz tekstila. Naslednji materiali, če niso mešani z drugimi odpadki in so pripravljeni po specifikaciji:

— odpadki volne ali fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadno prejo, z izjemo razvlaknjenih tekstilnih materialov

— 

— izčeski volne ali fine živalske dlake

— drugi odpadki volne

— ali iz fine živalske dlake

— odpadki iz grobe živalske dlake

— bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali)

— 

— odpadki preje (vključno z odpadki niti)

— razvlaknjeni tekstilni materiali

— drugo

— laneno predivo in odpadki

— predivo in odpadki (skupaj z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) prave konoplje (Cannabis sativa)

— predivo in odpadki (skupaj z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) iz jute in drugih tekstilnih ličnatih vlaken (razen lanu, konoplje in ramije)

— predivo in odpadki (skupaj z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) iz sisala in drugih tekstilnih vlaken iz rodu agave

— predivo, izčeski in odpadki kokosovih vlaken (skupaj z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali)

— predivo, izčeski in odpadki (vključno z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) iz abake (manilskih vlaken Musa textilis Nee)

— hodnično predivo, izčeski in odpadki (vključno z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) ramije in drugih rastlinskih tekstilnih vlaken, ki drugje niso navedena ali zajeta

— odpadki (vključno z izčeski, odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) iz umetnih ali sintetičnih vlaken

— 

— iz sintetičnih vlaken

— iz umetnih vlaken

— rabljena oblačila in drugi rabljeni tekstilni izdelki

— izrabljene krpe, odpadne vrvice, vrvi, konopci in debele vrvi ter izrabljeni izdelki iz vrvic, vrvi, konopcev ali debelih vrvi iz tekstilnih materialov

— 

— sortirane

— drugo

 

 

 

B3035 — B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070 — B3130

 

 

 

B3140:

odpadne pnevmatike in druge pnevmatike, razen tistih, ki ne vodijo v predelavo virov, recikliranje, obnovo, vendar ne za neposredno ponovno uporabo

B3140:

pnevmatike za zrakoplove, ki se izvažajo proizvajalcem originalne opreme za obnovo pnevmatik in jih letalski prevozniki po obnovi ponovno uvozijo za vzdrževanje zrakoplova in ostanejo na krovu ali zanje skrbijo skladišča zadevnih letalskih prevoznikov, ki so na nadzorovanem delu letališča z veljavno carinsko obveznostjo

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040

žlindre iz proizvodnje žlahtnih kovin in bakra, namenjene za nadaljnje prečiščevanje

262030 262090

— odpadki ognjevarnih oblog, vključno s talilnimi lonci iz talilnic bakra

— žlindre iz proizvodnje žlahtnih kovin, namenjene za nadaljnje prečiščevanje

— žlindre kositra, ki vsebujejo tantal, z manj kakor 0,5 % kositra

 

 

 

GC010

električni sklopi, ki so sestavljeni samo iz kovin ali zlitin

 

 

 

GC020

odpadna elektronika (npr. plošče s tiskanim vezjem, elektronski sestavni deli, žica itd.) in pridobljene elektronske sestavine, primerne za pridobivanje nežlahtnih in žlahtnih kovin

 

 

 

GG040Indonezija

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

B1010

odpadni torij

 

 

vsi odpadki iz naslova B1010, razen:

— odpadni torij

B1020

 

 

iz naslova B1020:

— odpadni antimon, berilij, odpadni kadmij

B1030 — B1250

 

 

 

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3011

iz naslova B3020:

— lepljeni karton

 

 

B3020, razen lepljenega kartona

B3026; B3027

 

 

 

iz naslova B3030:

rabljena oblačila in drugi rabljeni tekstilni izdelki

 

 

B3030, razen rabljenih oblačil in drugih rabljenih tekstilnih izdelkov

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040

B3050 — B3070

 

 

 

 

 

 

B3080

B3090 — B3140

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

Mešanice odpadkov

vsi odpadki v tej kategoriji

 

 

 Iran (Islamska republika Iran)

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B1010 – B1090

 

 

iz naslova B1100:

— naslednje žlindre, ki vsebujejo cink:

— ostanki cinka pri vročem pocinkanju (> 92 % Zn)

— cinkovi posnemki

— posnemki aluminija, brez solne žlindre

— odpadki ognjevarnih oblog, vključno s talilnimi lonci iz talilnic bakra

— žlindre iz proizvodnje žlahtnih kovin, namenjene za nadaljnje prečiščevanje

— žlindre kositra, ki vsebujejo tantal, z manj kakor 0,5 % kositra

iz naslova B1100:

— odpadki trdega cinka

— naslednje žlindre, ki vsebujejo cink:

— penasta žlindra pri galvanskem pocinkanju (> 90 % Zn)

— gošča z dna kopeli pri galvanskem pocinkanju (> 92 % Zn)

— ostanki cinka pri tlačnem litju (> 85 % Zn)

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120 —– B1150

 

 

B1160 —– B1210

 

 

 

 

B1220 —– B2010

 

 

B2020 —– B2130

 

 

 

 

B3020

 

 

B3030 —– B3040

 

 

 

iz naslova B3050:

— odpadki iz plute: zdrobljena, granulirana ali zmleta pluta

iz naslova B3050:

— lesni odpadki in ostanki, strnjeni ali ne, v okroglice, brikete, pelete ali podobne oblike

 

 

B3060 —– B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 –— B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 —– B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 70 01

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010

 

 

 

GN020

 

 

 

GN030

 

 

 

▼M8 —————

▼M9Jamajka

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

vsi drugi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

▼BJužna Afrika

(a)

(b)

(c)

(d)

 

vsi odpadki, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

▼M9Kambodža

(a)

(b)

(c)

(d)

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006, razen vnosov iz naslova B3011

 

 

B3011

▼M5Katar

a

b

c

d

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M9Kazahstan

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

 

B1010 —– B1160

 

 

 

B1170 —– B1240

 

B1170 —– B1240

 

B1250 —– B 2130

 

 

 

B 3020 —– B 3035

 

 

 

iz naslova B3040:

— odpadki in ostanki trde gume (npr. ebonit)

 

iz naslova B3040:

— drugi odpadki iz gume (razen odpadkov, ki so navedeni drugje)

 

B3050

 

 

 

B3060

odpadki iz agroživilskih industrij, če niso kužni, razen vinskih droži

 

B3060

samo vinske droži

 

B3065 —– B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

 

B3090 —– B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 —– B4030

 

 

 

GB040 – GG030

 

 

 

GG040

 

GG040

 

GN010 —– GN030

 

 

Mešanice odpadkov

 

mešanica B1010 in B1050

 

 

 

mešanica B1010 in B1070

 

 

 

mešanica B3040 in B3080

 

mešanica B3040 in B3080

 

mešanica B1010

 

 

 

mešanica B2010

 

 

 

mešanica B2030

 

 

 

mešanica B3020

 

 

 

mešanica B3030

 

 

mešanica B3040

 

 

 

 

mešanica B3050

 

 

▼M5Kenija

a

b

c

d

Posamezni odpadki

vsi odpadki iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M9Kirgizistan

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

iz naslova B1010:

— odpadni torij

 

 

iz naslova B1010:

— vsi drugi odpadki

B1020 — B1115

 

 

 

iz naslova B1120:

— vsi lantanoidi (redke zemeljske kovine)

 

 

iz naslova B1120:

— vse prehodne kovine, razen odpadnih katalizatorjev (izrabljeni katalizatorji, tekoči rabljeni katalizatorji ali drugi katalizatorji) s seznama A

 

 

 

B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150

B1160 — B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

iz naslova B2030:

— keramična vlakna, ki drugje niso navedena ali zajeta

 

 

iz naslova B2030:

— odpadki in črepinje kermeta (kovinsko-keramični kompoziti)

B2040 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

iz naslova B3030:

— laneno predivo in odpadki

— predivo in odpadki (skupaj z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) prave konoplje (Cannabis sativa L.)

 

 

iz naslova B3030:

— vsi drugi odpadki

B3035 — B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

iz naslova B3060:

— vsi drugi odpadki

 

 

iz naslova B3060:

— posušeni in sterilizirani rastlinski odpadki, ostanki in stranski proizvodi, če so v obliki peletov ali ne, ali če se uporabljajo za živalsko krmo, ki drugje niso navedeni ali zajeti

 

 

 

B3065

B3070 — B4030

 

 

 

GB040 — GN030

 

 

 

Mešanice odpadkov

 

 

 

vse mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

▼M9 —————

▼M9Kitajski Tajpej

(a)

(b)

(c)

(d)

 

iz naslova B1010:

— žlahtne kovine (zlato, srebro, platinske kovine, vendar ne živo srebro)

— odpadni molibden

— odpadni tantal

— odpadni kobalt

— odpadni bizmut

— odpadni cirkonij

— odpadni mangan

— odpadni vanadij

— odpadni hafnij, indij, niobij, renij in galij

— odpadni torij

— odpadne redkozemeljske kovine

— odpadni krom

 

iz naslova B1010:

— odpadno železo in jeklo

— odpadni baker

— odpadni nikelj

— odpadni aluminij

— odpadni cink

— odpadni kositer

— odpadni volfram

— odpadni magnezij

— odpadni titan

— odpadni germanij

iz naslova B1020:

— odpadni kadmij

— odpadni svinec (razen svinčevih akumulatorjev)

— odpadni selen

iz naslova B1020:

— odpadni antimon

— odpadni berilij

— odpadni telur

 

 

 

B1030 — B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070 — B1090

 

 

 

iz naslova B1100:

— posnemki aluminija, brez solne žlindre

 

iz naslova B1100:

— odpadki trdega cinka

— žlindre, ki vsebujejo cink

 

B1115

 

 

 

B1120

 

B1120

 

B1130 — B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170 — B1250

 

 

 

B2010 — B2030

 

 

 

iz naslova B2040:

— delno prečiščen kalcijev sulfat po razžvepljevanju dimnih plinov

— odpadne sadrine zidne plošče ali mavčne plošče iz porušenih zgradb

— žveplo v trdni obliki

— apnenec, nastal pri proizvodnji kalcijevega cianamida (pH < 9)

— natrij, kalij, kalcijev klorid

— karborund (silicijev karbid)

— razbit beton

— odpadno steklo, ki vsebuje litij-tantal in litij-niobij

 

iz naslova B2040:

— žlindra iz proizvodnje bakra, kemično stabilizirana, z visoko vsebnostjo železa (nad 20 %) in obdelana v skladu z industrijskimi specifikacijami (npr. DIN 4301 in DIN 8201 ) predvsem za gradnjo in kot abraziv

 

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

iz naslova B3020:

— papir ali karton, pridobljen pretežno iz lesovine

— drugega, vključno z naslednjim, vendar ne omejeno samo na:

— 

1.  lepljeni karton

2.  nesortirani ostanki

 

iz naslova B3020:

— nebeljeni papir ali karton ali valoviti papir ali karton

— druge vrste papirja ali kartona, izdelane pretežno iz beljene kemične celuloze, nebarvane v masi

 

B3026 — B3035

 

 

 

B3040

 

B3040

 

 

 

B3050

 

B3060

 

 

B3065

 

 

 

 

B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

B3090 — B3100

 

 

 

 

B3110 — B3140

 

 

 

B4010

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

Mešanice odpadkov

 

vse mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 Kolumbija

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

 

 

B1010 — B1070

 

 

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

B1115 — B1150

 

 

 

 

B1160

 

 

B1170 — B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 — B1250

 

 

 

iz naslova B2010:

— vsi drugi odpadki

iz naslova B2010:

— odpadki sljude

 

 

B2020 — B2030

 

 

 

iz naslova B2040:

— vsi drugi odpadki

iz naslova B2040:

— žlindra iz proizvodnje bakra, kemično stabilizirana, z visoko vsebnostjo železa (nad 20 %) in obdelana v skladu z industrijskimi specifikacijami (npr. DIN 4301 in DIN 8201 ) predvsem za gradnjo in kot abraziv

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

iz naslova B3030:

— svileni odpadki (vključno z zapredki, neprimernimi za odvijanje, odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilni materiali)

— 

— nemikani in nečesani

— drugo

— odpadki volne ali fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadno prejo, z izjemo razvlaknjenih tekstilnih materialov:

— 

— izčeski volne ali fine živalske dlake

— drugi odpadki volne ali fine živalske dlake

— odpadki iz grobe živalske dlake

— bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali)

— 

— odpadki preje (vključno z odpadki niti)

— razvlaknjeni tekstilni materiali

— drugo

— laneno predivo in odpadki

— predivo in odpadki (skupaj z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) iz jute in drugih tekstilnih ličnatih vlaken (razen lanu, konoplje in ramije)

— odpadki (vključno z izčeski, odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

— 

— iz sintetičnih vlaken

— iz umetnih vlaken

— rabljena oblačila in drugi rabljeni tekstilni izdelki

— izrabljene krpe, odpadne vrvice, vrvi, konopci in debele vrvi ter izrabljeni izdelki iz vrvic, vrvi, konopcev ali debelih vrvi iz tekstilnih materialov:

— 

— sortirane

— drugo

iz naslova B3030:

— predivo in odpadki (skupaj z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) prave konoplje (Cannabis sativa L.)

— predivo in odpadki (skupaj z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) iz sisala in drugih tekstilnih vlaken iz rodu agave

— predivo, izčeski in odpadki kokosovih vlaken (skupaj z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali)

— predivo, izčeski in odpadki (vključno z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) iz abake (manilskih vlaken Musa textilis Nee)

— hodnično predivo, izčeski in odpadki (vključno z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) ramije in drugih rastlinskih tekstilnih vlaken, ki drugje niso navedena ali zajeta

 

 

B3035 — B3040

 

 

 

iz naslova B3050:

— odpadki iz plute: zdrobljena, granulirana ali zmleta pluta

iz naslova B3050:

— lesni odpadki in ostanki, strnjeni ali ne, v okroglice, brikete, pelete ali podobne oblike

 

 

iz naslova B3060:

— vinske droži

— drugi odpadki iz agroživilske industrije z izjemo stranskih proizvodov, ki izpolnjujejo nacionalne in mednarodne zahteve in standarde za prehrano ljudi in živali

iz naslova B3060:

— vsi drugi odpadki

 

 

 

B3065

 

 

iz naslova B3070:

— odpadki iz človeških las

— odpadna slama

iz naslova B3070:

— deaktivirani micelij gliv iz proizvodnje penicilina, ki se uporablja kot živalska krma

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 — B3100

 

 

B3110 — B3130

 

 

 

 

B3140 — B4010

 

 

B4020 — B4030

 

 

 

iz naslova GB040:

— odpadki ognjevarnih oblog, vključno s talilnimi lonci iz talilnic bakra

— žlindre kositra, ki vsebujejo tantal, z manj kakor 0,5 % kositra

iz naslova GB040:

— žlindre iz proizvodnje žlahtnih kovin, namenjene za nadaljnje prečiščevanje

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

 

GC020

 

 

GC030 — GF010

 

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

Mešanice odpadkov

 

 

 

mešanica B1010 in B1050

 

 

 

mešanica B1010 in B1070

 

 

 

mešanica B1010

 

 

vse druge mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

▼M9Kongo

(a)

(b)

(c)

(d)

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 Kosovo (1)

(a)

(b)

(c)

(d)

 

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

▼M9 —————

▼M9Kuba

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

vsi drugi odpadki iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 Kuvajt

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

B1010

vsi drugi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M9Laos

(a)

(b)

(c)

(d)

iz naslova B1010:

— odpadni torij

B1010, razen odpadnega torija

 

 

 

B1020 — B1250

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

GC010; GC020

 

 

 

 

 

 

vsi drugi odpadki iz Priloge III in vse mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

▼M9Libanon

(a)

(b)

(c)

(d)

iz naslova B1010:

— odpadni krom

iz naslova B1010:

vsi drugi odpadki

 

B1010, razen

— odpadni krom

B1020 — B1090

 

 

 

iz naslova B1100:

— cinkovi posnemki

— posnemki aluminija, brez solne žlindre

iz naslova B1100:

— odpadki trdega cinka

— žlindre, ki vsebujejo cink

— penasta žlindra pri galvanskem pocinkanju (> 90 % Zn)

— gošča z dna kopeli pri galvanskem pocinkanju (> 92 % Zn)

— ostanki cinka pri tlačnem litju (> 85 % Zn)

— ostanki cinka pri vročem pocinkanju (> 92 % Zn)

— odpadki ognjevarnih oblog, vključno s talilnimi lonci iz talilnic bakra

— žlindre iz proizvodnje žlahtnih kovin, namenjene za nadaljnje prečiščevanje

— žlindre kositra, ki vsebujejo tantal, z manj kakor 0,5 % kositra

 

iz naslova B1100:

— odpadki trdega cinka

— žlindre, ki vsebujejo cink

— penasta žlindra pri galvanskem pocinkanju (> 90 % Zn)

— gošča z dna kopeli pri galvanskem pocinkanju (> 92 % Zn)

— ostanki cinka pri tlačnem litju (> 85 % Zn)

— ostanki cinka pri vročem pocinkanju (> 92 % Zn)

— odpadki ognjevarnih oblog, vključno s talilnimi lonci iz talilnic bakra

— žlindre iz proizvodnje žlahtnih kovin, namenjene za nadaljnje prečiščevanje

— žlindre kositra, ki vsebujejo tantal, z manj kakor 0,5 % kositra

 

B1115

 

B1115

B1120 — B1140

 

 

 

 

B1150 — B2030

 

B1150 — B2030

iz naslova B2040:

— vsi drugi odpadki

iz naslova B2040:

— žlindra iz proizvodnje bakra, kemično stabilizirana, z visoko vsebnostjo železa (nad 20 %) in obdelana v skladu z industrijskimi specifikacijami (npr. DIN 4301 in DIN 8201 ) predvsem za gradnjo in kot abraziv

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

 

B3020 — B3130

 

B3020 — B3130

B3140

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

B4010 — B4030

 

GB040

 

GB040

 

GC010; GC020

 

GC010; GC020

GC030; GC050

 

 

 

 

GE020 — GN030

 

GE020 — GN030Liberija

(a)

(b)

(c)

(d)

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006, razen

— B1010

— B1250

— B3011

 

 

 

 

B1010 — B1250

 

 

▼M1 —————

▼M8Macao (Kitajska)

a

b

c

d

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M9Madagaskar

(a)

(b)

(c)

(d)

 

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

▼M8Malavi

a

b

c

d

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M8Maldivi

a

b

c

d

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M9Malezija

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

 

 

 

B1010; B1020

B1030

 

 

 

 

 

 

B1031

 

B1040 — B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

 

 

 

B1115

 

 

 

B1200 — B2030

B1120 — B1190

 

 

 

iz naslova B2040:

— odpadne sadrine zidne plošče ali mavčne plošče iz porušenih zgradb

— razbit beton

— delno prečiščen kalcijev sulfat po razžvepljevanju dimnih plinov

iz naslova B2040:

— žlindra iz proizvodnje bakra, kemično stabilizirana, z visoko vsebnostjo železa (nad 20 %) in obdelana v skladu z industrijskimi specifikacijami (npr. DIN 4301 in DIN 8201 ) predvsem za gradnjo in kot abraziv

 

iz naslova B2040:

— žveplo v trdni obliki

— apnenec, nastal pri proizvodnji kalcijevega cianamida (pH < 9)

— natrij, kalij, kalcijev klorid

— karborund (silicijev karbid)

— odpadno steklo, ki vsebuje litij-tantal in litij-niobij

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3011 — B3027

iz naslova B3030:

— predivo in odpadki (skupaj z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) prave konoplje (Cannabis sativa L.)

iz naslova B3030:

— odpadki volne ali fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadno prejo, z izjemo razvlaknjenih tekstilnih materialov:

— izčeski volne ali fine živalske dlake

— drugi odpadki volne ali fine živalske dlake

— odpadki iz grobe živalske dlake

 

iz naslova B3030:

— vsi drugi odpadki

 

 

 

B3035 — B3050

 

iz naslova B3060:

— posušeni in sterilizirani rastlinski odpadki, ostanki in stranski proizvodi, če so v obliki peletov ali ne, ali če se uporabljajo za živalsko krmo, ki drugje niso navedeni ali zajeti

— degras: ostanki pri predelavi maščob ali živalskih ali rastlinskih voskov

— odpadne kosti in strženi rogov, neobdelani, razmaščeni, enostavno pripravljeni (vendar ne rezani v oblike), obdelani s kislino ali razželatinirani

— drugi odpadki iz agroživilske industrije z izjemo stranskih proizvodov, ki izpolnjujejo nacionalne in mednarodne zahteve in standarde za prehrano ljudi in živali

 

iz naslova B3060:

— vinske droži

— ribji odpadki

— lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava

 

B3065

 

 

iz naslova B3070:

— deaktivirani micelij gliv iz proizvodnje penicilina, ki se uporablja kot živalska krma

 

 

iz naslova B3070:

— odpadki iz človeških las

— odpadna slama

 

 

 

B3080 — B3140

B4010 — B4030

 

 

 

GB040

 

 

 

 

GC010

 

 

GC020 — GC050

 

 

 

 

 

 

GE020 — GF010

GG040

 

 

 

GG030

 

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

Mešanice odpadkov

 

 

 

vse mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

▼M8Mali

a

b

c

d

 

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

▼M9Maroko

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

 

iz naslova B1010:

— žlahtne kovine (zlato, srebro, platinske kovine, vendar ne živo srebro)

 

iz naslova B1010:

— vsi drugi odpadki

 

B1020; B1030

 

 

 

B1240

 

 

 

B1250

 

B1250

 

B2010 — B2040

 

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

iz naslova B3030:

— vsi drugi odpadki

 

iz naslova B3030:

— rabljena oblačila in drugi rabljeni tekstilni izdelki

 

B3035 — B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

GE020 — GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

GN030

Mešanice odpadkov

 

vse mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

▼M8Mauritius (Republika Mauritius)

a

b

c

d

 

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

a

b

c

d

 

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

▼M9Mjanmar/Burma

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

▼M9Moldavija (Republika Moldavija)

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

 

 

 

GE020

vsi drugi odpadki iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

Mešanice odpadkov

vse mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M9Monako

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

▼M8Montserrat

a

b

c

d

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 Namibija

a

b

c

d

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M9Nepal

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

iz naslova B1010:

— odpadni cink

— odpadni magnezij

— odpadni bizmut

— odpadni titan

— odpadni cirkonij

— odpadni mangan

— odpadni germanij

— odpadni vanadij

— odpadni hafnij, indij, niobij, renij in galij

— odpadni torij

— odpadne redkozemeljske kovine

iz naslova B1010:

— odpadni nikelj

— odpadni volfram

— odpadni molibden

— odpadni tantal

— odpadni kobalt

— odpadni krom

iz naslova B1010:

— žlahtne kovine (zlato, srebro, platinske kovine, vendar ne živo srebro)

— odpadno železo in jeklo

— odpadni aluminij

— odpadni kositer

iz naslova B1010:

— odpadni baker

B1020 — B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210 — B2040

 

 

 

 

B2060

 

 

B2070 — B2130

 

 

 

iz naslova B3020:

odpadki in ostanki papirja in kartona iz:

— drugega, vključno z naslednjim, vendar ne omejeno samo na:

— 

1.  lepljeni karton

2.  nesortirani ostanki

iz naslova B3020:

odpadki in ostanki papirja in kartona iz:

— nebeljeni papir ali karton ali valoviti papir ali karton

— druge vrste papirja ali kartona, izdelane pretežno iz beljene kemične celuloze, nebarvane v masi

— papir ali karton, pridobljen pretežno iz lesovine (na primer časopisi, revije in podobne tiskovine)

 

 

B3030 — B4030

 

 

 

GB040 — GF010

 

 

 

 

GG030 — GG040

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Mešanice odpadkov

 

mešanica B3020

 

 

vse druge mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 Niger

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

iz naslova B1010:

— odpadni krom

— odpadni cink

— odpadni baker

iz naslova B1010:

— vsi drugi odpadki

 

 

B1020

 

 

 

 

B1030 — B1050

 

 

B1060 — B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

 

B1115 — B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150; B1160

 

 

B1170 — B1190

 

 

 

 

B1200; B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

B2010 — B2030

 

 

B2040

 

 

 

 

B2060 — B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020

 

 

B3026

 

 

 

 

B3027 — B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010

 

 

 

 

B4020; B4030

 

 

GB040

 

 

 

 

GC010 — GC050

 

 

 

GE020 — GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

Mešanice odpadkov

mešanica B1010 in B1050

mešanica B1010 in B1070

mešanica B1010

vse druge mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

▼M9Nigerija

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

 

B1010

 

 

B1020

— odpadni svinec (razen svinčevih akumulatorjev)

B1020

— vsi drugi odpadki

 

 

 

B1030 — B1100

 

 

B1115

 

 

 

B1120

 

 

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1170 — B1250

 

 

 

B2010 — B2040

B2130

 

 

B2060 — B2120

 

 

 

 

B3020

 

 

B3026

 

 

 

 

B3027 — B3050

 

 

B3060

 

 

 

B3065

 

 

 

B3070 — B3140

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010 — GC050

 

 

 

GE020 — GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Mešanice odpadkov

vse mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 Nikaragva

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

vsi drugi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

▼M8 —————

▼M9Oman

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

 

 

 

iz naslova B1010:

— odpadno železo in jeklo

— odpadni aluminij

 

 

 

iz naslova B2040:

— žlindra iz proizvodnje bakra

 

 

 

B3011

 

 

 

GG040

vsi drugi odpadki iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 Pakistan

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

 

 

B1010 — B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

 

B1115

 

 

B1120 — B2130

 

 

B3011

 

 

 

 

B3020 — B3035

 

 

 

 

B3040

 

 

B3050

 

iz naslova B3060:

— vinske droži

— degras: ostanki pri predelavi maščob ali živalskih ali rastlinskih voskov

— odpadne kosti in strženi rogov, neobdelani, razmaščeni, enostavno pripravljeni (vendar ne rezani v oblike), obdelani s kislino ali razželatinirani

— lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava

 

iz naslova B3060:

— posušeni in sterilizirani rastlinski odpadki, ostanki in stranski proizvodi, če so v obliki peletov ali ne, ali če se uporabljajo za živalsko krmo, ki drugje niso navedeni ali zajeti

iz naslova B3060:

— ribji odpadki

— drugi odpadki iz agroživilske industrije z izjemo stranskih proizvodov, ki izpolnjujejo nacionalne in mednarodne zahteve in standarde za prehrano ljudi in živali

B3065

 

 

 

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 — B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 — B4020

 

B4030

 

 

 

 

 

GB040 — GC010

 

GC020 — GC030

 

 

 

 

 

GC050 — GG040

 

GN010

 

 

 

 

 

 

GN020 — GN030

Mešanice odpadkov

 

 

mešanica B1010 in B1050

 

 

 

mešanica B1010 in B1070

 

 

 

mešanica B1010

 

 

 

mešanica B2010

 

 

 

mešanica B2030

 

 

 

mešanica B3020

 

 

 

mešanica B3030

 

 

mešanica B3040 in B3080

 

mešanica B3040 in B3080

 

 

 

mešanica B3040

 

 

mešanica B3050

 

▼M9Panama

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

▼M8Papua Nova Gvineja

a

b

c

d

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M9Paragvaj

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

 

vsi drugi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006Peru

(a)

 

(b)

(c)

(d)

 

 

 

 

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

▼M8Ruanda

a

b

c

d

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M9Rusija (Ruska federacija)

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

 

 

 

B1010 — B1031

 

 

 

B1050 — B1160

 

B1170 — B1200

 

 

 

B1220

 

 

 

 

 

B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250 — B2130

 

 

 

B3030 — B3035

B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

 

B3060

 

 

 

 

 

B3065 — B3110

B3140

 

 

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

GE020

 

 

 

 

GG030 — GG040

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

▼M8Saint Vincent in Grenadine

a

b

c

d

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M9Salvador

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

 

vsi drugi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

▼M9San Marino

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

iz naslova B3020:

— nebeljeni papir ali karton ali valoviti papir ali karton

vsi drugi odpadki iz Priloge III in vse mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 São Tomé in Príncipe

(a)

(b)

(c)

(d)

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M9Senegal

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

B1010 — B1100

 

 

 

B1115 — B1250

 

 

 

 

 

B2010 — B2040

 

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

B3020; B3030

 

B3026; B3027

 

 

 

B3035 — B3140

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GG030

 

 

 

 

 

GG040

 

GN010 — GN030

 

 

 

Mešanice odpadkov

 

vse mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

▼M8Sejšeli

a

b

c

d

Posamezni odpadki

B1010 – B3040

 

 

 

iz naslova B3050:

— lesni odpadki in ostanki, strnjeni ali ne, v okroglice, brikete, pelete ali podobne oblike

 

 

iz naslova B3050:

— odpadki iz plute: zdrobljena, granulirana ali zmleta pluta

iz naslova B3060:

— vsi drugi odpadki

 

 

iz naslova B3060:

— posušeni in sterilizirani rastlinski odpadki, ostanki in stranski proizvodi, če so v obliki peletov ali ne, ali če se uporabljajo za živalsko krmo, ki drugje niso navedeni ali zajeti

B3065 – B4030

 

 

 

GB040 – GE020

 

 

 

 

 

 

GF010

GG030 – GN030

 

 

 

Mešanice odpadkov

vse mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M9Singapur

(a)

(b)

(c)

(d)

 

Posamezni odpadki

 

 

B1010 — B1100

 

 

 

B1115 — B1250

 

 

 

B2010 — B2130

 

 

 

 

B3011

 

 

B3020 — B3140

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GC020

 

 

GC030; GC050

 

 

 

GE020 — GG030

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Mešanice odpadkov

 

vse mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

▼M8Slonokoščena obala

a

b

c

d

 

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

▼M1 —————

▼M9Srbija

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

 

vsi drugi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

▼BŠrilanka

(a)

(b)

(c)

(d)

 

vsi odpadki, navedeni v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

▼M9Sudan

(a)

(b)

(c)

(d)

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M8Sveta Lucija

a

b

c

d

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M9Tadžikistan

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

 

B1010 — B1150

 

 

B1160 — B1200

 

 

 

 

B1210 — B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010 — B2030

 

 

iz naslova B2040:

— razbit beton

iz naslova B2040:

— vsi drugi odpadki

 

 

 

B2060 — B2110

 

 

B2120 — B2130

 

 

 

 

B3020

 

 

iz naslova B3030:

— svileni odpadki (vključno z zapredki, neprimernimi za odvijanje, odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilni materiali):

— 

— nemikani in nečesani

— drugo

— odpadki volne ali fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadno prejo, z izjemo razvlaknjenih tekstilnih materialov:

— 

— izčeski volne ali fine živalske dlake

— drugi odpadki volne ali fine živalske dlake

— odpadki iz grobe živalske dlake

— laneno predivo in odpadki

— predivo in odpadki (skupaj z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) prave konoplje (Cannabis sativa L.)

— predivo in odpadki (skupaj z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) iz jute in drugih tekstilnih ličnatih vlaken (razen lanu, konoplje in ramije)

— predivo in odpadki (skupaj z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) iz sisala in drugih tekstilnih vlaken iz rodu agave

— predivo, izčeski in odpadki kokosovih vlaken (skupaj z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali)

— predivo, izčeski in odpadki (vključno z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) iz abake (manilskih vlaken Musa textilis Nee)

— hodnično predivo, izčeski in odpadki (vključno z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) ramije in drugih rastlinskih tekstilnih vlaken, ki drugje niso navedena ali zajeta

iz naslova B3030:

— bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali):

— 

— odpadki preje (vključno z odpadki niti)

— razvlaknjeni tekstilni materiali

— drugo

— odpadki (vključno z izčeski, odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

— 

— iz sintetičnih vlaken

— iz umetnih vlaken

— rabljena oblačila in drugi rabljeni tekstilni izdelki

— izrabljene krpe, odpadne vrvice, vrvi, konopci in debele vrvi ter izrabljeni izdelki iz vrvic, vrvi, konopcev ali debelih vrvi iz tekstilnih materialov:

— 

— sortirane

— drugo

 

 

 

B3035 — B3040

 

 

B3050

 

 

 

iz naslova B3060:

— vinske droži

— posušeni in sterilizirani rastlinski odpadki, ostanki in stranski proizvodi, če so v obliki peletov ali ne, ali če se uporabljajo za živalsko krmo, ki drugje niso navedeni ali zajeti

— degras: ostanki pri predelavi maščob ali živalskih ali rastlinskih voskov

iz naslova B3060:

— odpadne kosti in strženi rogov, neobdelani, razmaščeni, enostavno pripravljeni (vendar ne rezani v oblike), obdelani s kislino ali razželatinirani

— ribji odpadki

— lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava

— drugi odpadki iz agroživilske industrije z izjemo stranskih proizvodov, ki izpolnjujejo nacionalne in mednarodne zahteve in standarde za prehrano ljudi in živali

 

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 — B3120

 

 

 

 

B3130 — B3140

 

 

B4010 — B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040 — GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

GC050 — GF010

 

 

GG030 — GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Mešanice odpadkov

 

vse mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 Tajska

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

 

 

B1010 — B1100

 

 

B1110; B1115

 

 

 

 

B1120 — B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170 — B1250

 

 

 

B2010 — B2040

 

 

B2060

 

 

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

 

 

B2090 — B2110

 

 

B2120; B2130

 

 

 

 

B3020 — B3035

 

iz naslova B3040:

— odpadne pnevmatike, z izjemo tistih, ki so namenjene za postopke, navedene v Prilogi IVA

 

iz naslova B3040:

— vsi drugi odpadki

 

 

 

B3050 — B3130

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010 — B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

GB040

 

 

GC010 — GC040

 

 

 

 

GC050 — GF010

 

 

GG030; GG040

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

Mešanice odpadkov

 

 

mešanica B1010

 

 

 

mešanica B1010 in B1050

 

 

 

mešanica B1010 in B1070

 

 

 

mešanica B2010

 

 

 

mešanica B2030

 

 

 

mešanica B3020

 

 

 

mešanica B3030

 

iz naslova mešanice B3040:

— mešanice, ki vsebujejo odpadne pnevmatike

 

iz naslova mešanice B3040:

— vse druge mešanice odpadkov

 

iz naslova mešanice B3040 in B3080:

— mešanice, ki vsebujejo odpadne pnevmatike

 

iz naslova mešanice B3040 in B3080:

— vse druge mešanice odpadkov

 

 

 

mešanica B3050

 

▼M5Tanzanija

a

b

c

d

Mešanice odpadkov

vse mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M8Togo

a

b

c

d

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M9Trinidad in Tobago

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

 

 

 

B3011

 

GC010; GC020

 

 

 

 

vsi drugi odpadki iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

Mešanice odpadkov

 

Mešanice odpadkov, ki se uvrščajo pod vnos B3011

vse druge mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 Tunizija

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

 

B1010

 

B1010

B1020 — B1220

 

 

 

 

B1230 — B1240

 

B1230 — B1240

B1250 — B2131

 

 

 

iz naslova B3020:

odpadki in ostanki papirja in kartona iz:

— drugega, vključno z naslednjim, vendar ne omejeno samo na:

— 

1.  lepljeni karton

2.  nesortirani odpadki

iz naslova B3020:

odpadki in ostanki papirja in kartona iz:

— nebeljeni papir ali karton ali valoviti papir ali karton

— druge vrste papirja ali kartona, izdelane pretežno iz beljene kemične celuloze, nebarvane v masi

— papir ali karton, pridobljen pretežno iz lesovine (na primer časopisi, revije in podobne tiskovine)

 

iz naslova B3020:

odpadki in ostanki papirja in kartona iz:

— nebeljeni papir ali karton ali valoviti papir ali karton

— druge vrste papirja ali kartona, izdelane pretežno iz beljene kemične celuloze, nebarvane v masi

— papir ali karton, pridobljen pretežno iz lesovine (na primer časopisi, revije in podobne tiskovine)

 

iz naslova B3030:

— vsi drugi odpadki

iz naslova B3030:

— rabljena oblačila in drugi rabljeni tekstilni izdelki

iz naslova B3030:

— vsi drugi odpadki

 

B3035 — B3065

 

B3035 — B3065

iz naslova B3070:

— deaktivirani micelij gliv iz proizvodnje penicilina, ki se uporablja kot živalska krma

iz naslova B3070:

— odpadki iz človeških las

— odpadna slama

 

iz naslova B3070:

— odpadki iz človeških las

— odpadna slama

 

B3080

 

B3080

B3090 — B4030

 

 

 

GB040 — GN030

 

 

 

Mešanice odpadkov

mešanica B1010 in B1050

 

 

 

mešanica B1010 in B1070

 

 

 

 

mešanica B3040 in B3080

 

mešanica B3040 in B3080

 

mešanica B1010

 

mešanica B1010

mešanica B2010

 

 

 

mešanica B2030

 

 

 

 

mešanica B3020

 

mešanica B3020

 

mešanica B3030

 

mešanica B3030

 

mešanica B3040

 

mešanica B3040

 

mešanica B3050

 

mešanica B3050

▼M9Turkmenistan

(a)

(b)

(c)

(d)

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M9Ukrajina

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

 

vsi drugi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

▼M9Urugvaj

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

vsi drugi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

B3011

▼M9Uzbekistan

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

 

iz naslova B1010:

— žlahtne kovine (zlato, srebro, platinske kovine, vendar ne živo srebro)

 

iz naslova B1010:

— vsi odpadki, razen žlahtnih kovin (zlato, srebro, platinske kovine, vendar ne živo srebro)

 

 

 

B1020

 

 

 

B1031

 

 

 

B1050 — B1090

 

 

 

iz naslova B1100:

— vsi odpadki, razen žlinder iz proizvodnje žlahtnih kovin, namenjenih za nadaljnje prečiščevanje

 

 

 

B1115; B1120

 

 

 

B1140

 

 

 

B1200 — B2030

 

 

 

iz naslova B2040:

— vsi odpadki, razen delno prečiščenega kalcijevega sulfata po razžvepljevanju dimnih plinov

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020 — B3060

 

 

 

B3070 — B3090

 

 

 

B3120 — B4030

 

 

 

GB040 — GC030

 

 

 

GE020

 

 

 

GG030 — GN030

Mešanice odpadkov

 

 

 

vse mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006Vietnam

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

 

 

 

iz naslova B1010:

— odpadno železo in jeklo

— odpadni baker

— odpadni nikelj

— odpadni aluminij

— odpadni cink

— odpadni kositer

— odpadni mangan

 

 

 

B1190 — B1210

 

 

 

B2020

iz naslova B3011:

2.  strjene smole / produkti kondenzacije, vključno z naslednjim, vendar ne omejeno samo na:

— sečninsko formaldehidne smole

— fenol formaldehidne smole

— melamin formaldehidne smole

— epoksidne smole

— alkidne smole

3.  fluorirani polimeri:

— perfluoroetilen/propilen (FEP)

— perfluoroetilen/perfluoroalkoksi alkani

— tetrafluorotilen/perfluoroalkil vinil eter (PFA)

— tetrafluorotilen/perfluorometil vinil eter (MFA)

— polivinilfluorid (PVF) polivinilidenfluorid (PVDF)

 

 

iz naslova B3011:

1.  nehalogenirani polimeri, vključno z naslednjim, vendar ne omejeno samo na:

— polietilen (PE)

— polipropilen (PP)

— polistiren (PS)

— akrilonitril butadien stiren (ABS)

— polietilen tereftalat (PET)

— polikarbonati (PC)

— polietri

4.  nenevarna mešanica odpadne plastike, sestavljena iz polietilena (PE), polipropilena (PP) in/ali polietilen tereftalata (PET), če bodo ločeno reciklirani in so skoraj brez kontaminacije ter drugih odpadkov

 

 

 

B3020

▼M8Wallis in Futuna

a

b

c

d

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M9Zambija

(a)

(b)

(c)

(d)

Posamezni odpadki

 

vsi odpadki iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1013/2006, razen odpadkov iz stolpca (d)

 

iz naslova B3020: — drugega, vključno z naslednjim, vendar ne omejeno samo na:

1.  lepljeni karton

2.  nesortirani ostanki

 

 

 

B3030; B3035

 

 

 

B3050 — B3065

 

 

 

iz naslova B3070:

— odpadki iz človeških las

— odpadna slama

 

 

 

B3140

 

 

 

GE020; GF010

Mešanice odpadkov

vse mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M5Združeni arabski emirati

a

b

c

d

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M9Zelenortski otoki

(a)

(b)

(c)

(d)

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 

▼M8Zimbabve

a

b

c

d

vsi odpadki iz Priloge III in mešanice odpadkov iz Priloge IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006

 

 

 ( 1 ) To poimenovanje ne posega v stališča o statusu ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

Top