EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R0862-20200712

Consolidated text: Uredba (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o statistiki Skupnosti o migracijah in mednarodni zaščiti ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 311/76 o zbiranju statističnih podatkov o tujih delavcih (Besedilo velja za EGP)Besedilo velja za EGP.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/862/2020-07-12

02007R0862 — SL — 12.07.2020 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA (ES) št. 862/2007 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. julija 2007

o ►C1  statistiki ◄ Skupnosti o  ►C1  migracijah ◄ in mednarodni zaščiti ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 311/76 o zbiranju statističnih podatkov o tujih delavcih

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 199 31.7.2007, str. 23)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA (EU) 2020/851 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. junija 2020

  L 198

1

22.6.2020


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 076, 12.3.2020, str.  36 (862/2007)
▼B

UREDBA (ES) št. 862/2007 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. julija 2007

o ►C1  statistiki ◄ Skupnosti o  ►C1  migracijah ◄ in mednarodni zaščiti ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 311/76 o zbiranju statističnih podatkov o tujih delavcih

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba uvaja skupna pravila za zbiranje in urejanje ►C1  statistike ◄ Skupnosti o:

(a) 

priseljevanju na ozemlja in odseljevanju z ozemelj države članice, vključno s tokovi z ozemlja ene države članice na ozemlje druge države članice in tokovi med državo članico in ozemljem tretje države;

(b) 

državljanstvu in državi rojstva oseb, ki običajno prebivajo na ozemlju držav članic;

▼M1

(c) 

upravnih in sodnih postopkih in procesih v državah članicah, ki se nanašajo na priseljevanje, izdajo dovoljenj za prebivanje, državljanstvo, azil in druge oblike mednarodne zaščite, nezakoniti vstop v državo in bivanje v njej ter vračanje.

▼B

Člen 2

Opredelitev pojmov

1.  V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a) 

„običajno prebivališče“ pomeni kraj, v katerem oseba običajno preživi svoj dnevni počitek, ne glede na začasno odsotnost za namene rekreacije, počitnic, obiskov pri prijateljih in sorodnikih, dela, zdravljenja ali verskega romanja, ali, če to ne obstaja, kraj, kjer ima oseba zakonito ali registrirano prebivališče;

(b) 

„priselitev“ pomeni dejanje, s katerim oseba uredi svoje običajno prebivališče na območju države članice za čas, ki je ali se pričakuje, da bo vsaj dvanajst mesecev, s tem da je prej običajno prebivala v drugi državi članici ali tretji državi;

(c) 

„odselitev“ pomeni dejanje, s katerim oseba, ki je prej običajno prebivala na območju države članice, preneha imeti svoje običajno prebivališče v navedeni državi članici za čas, ki je ali se pričakuje, da bo vsaj dvanajst mesecev;

(d) 

„državljanstvo“ pomeni posebno pravno vez med posameznikom in njegovo državo, pridobljeno ob rojstvu ali z naturalizacijo, in sicer z izjavo, izbiro, s poroko ali na kakšen drug način glede na nacionalno zakonodajo;

(e) 

„država rojstva“ pomeni državo prebivališča (znotraj sedanjih meja, če je ta podatek na voljo) matere v času rojstva, ali, če ta podatek ne obstaja, državo (znotraj sedanjih meja, če je ta podatek na voljo), v kateri je bila oseba rojena;

(f) 

„priseljenec“ pomeni osebo, ki se priseli;

(g) 

„odseljenec“ pomeni osebo, ki se odseli;

(h) 

„rezident za daljši čas“ pomeni rezidenta za daljši čas, kakor je opredeljen v členu 2(b) Direktive Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas ( 1 );

(i) 

„državljan tretje države“ pomeni katero koli osebo, ki ni državljan Unije v smislu člena 17(1) Pogodbe, vključno z osebami brez državljanstva;

▼M1

(j) 

„prošnja za mednarodno zaščito“ pomeni prošnjo za mednarodno zaščito, kakor je opredeljena v točki (h) člena 2 Direktive 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine zagotovljene zaščite ( 2 );

(k) 

„status begunca“ pomeni status begunca, kakor je opredeljen v točki (e) člena 2 Direktive 2011/95/EU;

(l) 

„status subsidiarne zaščite“ pomeni status subsidiarne zaščite, kakor je opredeljen v točki (g) člena 2 Direktive 2011/95/EU;

(m) 

„družinski člani“ pomeni družinske člane, kakor so opredeljeni v točki (g) člena 2 Uredbe (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva ( 3 );

▼B

(n) 

„začasna zaščita“ pomeni začasno zaščito, kakor je opredeljena v členu 2(a) Direktive Sveta 2001/55/ES z dne 20. julija 2001 o najnižjih standardih za dodelitev začasne zaščite v primeru množičnega prihoda razseljenih oseb in o ukrepih za uravnoteženje prizadevanj in posledic za države članice pri sprejemanju takšnih oseb ( 4 );

▼M1

(o) 

„mladoletnik brez spremstva“ pomeni mladoletnika brez spremstva, kakor je opredeljen v točki (1) člena 2 Direktive 2011/95/EU;

(p) 

„zunanje meje“ pomeni zunanje meje, kakor so opredeljene v točki 2 člena 2 Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) ( 5 );

(q) 

„državljani tretjih držav, ki jim je bil vstop zavrnjen“ pomeni državljane tretjih držav, ki jim je bil na zunanji meji zavrnjen vstop, ker ne izpolnjujejo vseh pogojev vstopa iz člena 6(1) Uredbe (EU) 2016/399 in ne spadajo v nobeno kategorijo oseb iz člena 6(5) navedene uredbe;

▼B

(r) 

„državljani tretjih držav, za katere je bilo ugotovljeno, da so na ozemlju nezakonito“ pomeni državljane tretjih držav, za katere je bilo uradno ugotovljeno, da so v državi članici in ne izpolnjujejo oziroma so nehali izpolnjevati pogoje za bivanje ali prebivanje v tej državi članici;

(s) 

„preselitev“ pomeni premestitev državljanov tretje države ali oseb brez državljanstva, na podlagi ocene o njihovih potrebah po mednarodni zaščiti in trajni rešitvi, v državo članico, kjer dobijo dovoljenje za prebivanje z zagotovljenim pravnim položajem.

2.  Države članice Komisiji (Eurostatu) poročajo o uporabi in verjetnih učinkih ocenjevanja ali drugih načinih prilagajanja ►C1  statistike ◄ , zasnovane na nacionalnih opredelitvah, da bi bila skladna z usklajenimi opredelitvami iz odstavka 1.

▼M1 —————

▼B

4.  Če države članice ne zavezuje eno ali več zakonskih besedil, na katere se nanašajo opredelitve iz odstavka 1, država članica posreduje statistiko, primerljivo s tisto, ki se zahteva po tej uredbi, in sicer v primeru, da jo lahko posreduje v skladu z obstoječimi zakonodajnimi in/ali upravnimi postopki.

Člen 3

►C1  Statistika ◄ o meddržavnih ►C1  migracijah ◄ , prebivalstvu z običajnim prebivališčem in pridobitvi državljanstva

1.  Države članice posredujejo Komisiji (Eurostatu) ►C1  statistiko ◄ o številu:

(a) 

priseljencev na območje države članice, razčlenjene po:

(i) 

skupinah državljanstev po starosti in spolu;

(ii) 

skupinah držav rojstva po starosti in spolu;

(iii) 

skupinah držav prejšnjega običajnega prebivališča po starosti in spolu;

(b) 

odseljencev z območja države članice, razčlenjene po:

(i) 

skupinah državljanstev;

(ii) 

starosti;

(iii) 

spolu;

(iv) 

skupinah držav prihodnjega običajnega prebivališča;

(c) 

oseb z običajnim prebivališčem v državi članici ob koncu referenčnega obdobja, razčlenjene po:

(i) 

skupinah državljanstev po starosti in spolu;

(ii) 

skupinah držav rojstva po starosti in spolu;

(d) 

oseb z običajnim prebivališčem na ozemlju države članice, ki so v referenčnem letu pridobile državljanstvo države članice in so prej imele državljanstvo druge države članice ali tretje države ali so bile prej brez državljanstva, pri čemer se podatki razčlenijo po starosti in spolu ter po prejšnjem državljanstvu zadevnih oseb in po tem, ali je bila oseba prej brez državljanstva.

2.   ►C1  Statistika ◄ iz odstavka 1 se nanaša na referenčna obdobja enega koledarskega leta in se posreduje Komisiji (Eurostatu) v dvanajstih mesecih po koncu referenčnega leta. Prvo referenčno leto je leto 2008.

Člen 4

►C1  Statistika ◄ o mednarodni zaščiti

1.  Države članice posredujejo Komisiji (Eurostatu) ►C1  statistiko ◄ o številu:

(a) 

oseb, ki so predložile ►C1  prošnje ◄ za mednarodno zaščito, ali so v referenčnem obdobju vključene v tako ►C1  prošnjo ◄ kot družinski član;

(b) 

oseb, ki so predmet ►C1  prošenj ◄ za mednarodno zaščito, ki jih odgovorni nacionalni organi oblasti obravnavajo na koncu referenčnega obdobja;

(c) 

►C1  prošenj ◄ za mednarodno zaščito, ki so bile v referenčnem obdobju umaknjene.

Ta statistika je razčlenjena po starosti in spolu ter po državljanstvu zadevnih oseb. Statistika se nanaša na referenčna obdobja enega koledarskega meseca in se posreduje Komisiji (Eurostatu) v dveh mesecih od konca referenčnega meseca. Prvi referenčni mesec je januar 2008.

2.  Države članice posredujejo Komisiji (Eurostatu) ►C1  statistiko ◄ o številu:

(a) 

oseb, ki jih zajemajo odločbe prve stopnje, ki zavračajo ►C1  prošnje ◄ za mednarodno zaščito, vključno z odločbami, ki štejejo ►C1  prošnje ◄ za nesprejemljive ali za neutemeljene, in odločbami na podlagi prednostnih in pospešenih postopkov, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo upravni ali sodni organi;

(b) 

oseb, ki jih zajemajo odločbe prve stopnje, ki dodeljujejo ali odvzemajo status begunca, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo upravni ali sodni organi;

(c) 

oseb, ki jih zajemajo odločbe prve stopnje, ki dodeljujejo ali odvzemajo status, dodeljen s subsidiarno zaščito, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo upravni ali sodni organi;

(d) 

oseb, ki jih zajemajo odločbe prve stopnje, ki dodeljujejo ali odvzemajo začasno zaščito, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo upravni ali sodni organi;

(e) 

oseb, ki jih zajemajo druge odločitve prve stopnje, ki dodeljujejo ali odvzemajo dovoljenje za bivanje iz humanitarnih razlogov v skladu z nacionalno zakonodajo o mednarodni zaščiti, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo upravni ali sodni organi.

Ta statistika je razčlenjena po starosti in spolu ter po državljanstvu zadevnih oseb. Zajema referenčna obdobja treh koledarskih mesecev in se posreduje Komisiji (Eurostatu) v dveh mesecih od konca referenčnega obdobja. Prvo referenčno obdobje je od januarja do marca 2008.

3.  Države članice posredujejo Komisiji (Eurostatu) ►C1  statistiko ◄ o številu:

(a) 

prosilcev za mednarodno zaščito, ki jih v referenčnem obdobju pristojen nacionalni organ šteje za mladoletnike brez spremstva;

(b) 

oseb, ki jih zajemajo končne odločbe, ki zavračajo ►C1  prošnje ◄ za mednarodno zaščito, vključno z odločbami, ki štejejo ►C1  prošnje ◄ za nesprejemljive ali za neutemeljene, in odločbami na podlagi prednostnih in pospešenih postopkov, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo upravni ali sodni organi;

(c) 

oseb, ki jih zajemajo končne odločbe, ki dodeljujejo ali odvzemajo status begunca, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo sodni ali upravni organi;

(d) 

oseb, ki jih zajemajo končne odločbe, ki dodeljujejo ali odvzemajo status subsidiarne zaščite, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo sodni ali upravni organi;

(e) 

oseb, ki jih zajemajo končne odločbe, ki dodeljujejo ali odvzemajo začasno zaščito, ki jih v referenčnem obdobju sprejmejo sodni ali upravni organi;

(f) 

oseb, ki jih zajemajo druge končne odločbe, ki jih v sodnih postopkih pritožbe ali revizije sprejmejo sodni ali upravni organi glede dodelitve ali odvzema dovoljenja za bivanje iz humanitarnih razlogov v skladu z nacionalno zakonodajo o mednarodni zaščiti v referenčnem obdobju;

(g) 

oseb, ki jim je bilo izdano dovoljenje za bivanje v državi članici v okviru nacionalnega programa ali programa Skupnosti za preselitev v referenčnem obdobju, ko se tak program izvaja v tej državi članici.

Ta statistika je razčlenjena po starosti in spolu ter po državljanstvu zadevnih oseb. Nanaša se na referenčna obdobja enega koledarskega leta in se posreduje Komisiji (Eurostatu) v treh mesecih od konca referenčnega leta. Prvo referenčno leto je leto 2008.

4.  Države članice Komisiji (Eurostatu) posredujejo naslednjo statistiko v zvezi z uporabo Uredbe (ES) št. 343/2003 in Uredbe Komisije (ES) št. 1560/2003 z dne 2. septembra 2003 o določitvi o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 ( 6 ):

(a) 

število prošenj za ponovni sprejem ali sprejem prosilcev za azil;

(b) 

določbe, na katerih temeljijo prošnje iz točke (a);

(c) 

odločbe, sprejete kot odgovor na prošnje iz točke (a);

(d) 

število predaj, do katerih so privedle odločbe iz točke (c);

(e) 

število prošenj za informacije.

Ta statistika zajema referenčna obdobja enega koledarskega leta in se posreduje Komisiji (Eurostatu) v treh mesecih od konca referenčnega leta. Prvo referenčno leto je leto 2008.

Člen 5

►C1  Statistika ◄ o preprečevanju nezakonitega vstopa v državo in bivanja v njej

1.  Države članice posredujejo Komisiji (Eurostatu) ►C1  statistiko ◄ o številu:

(a) 

državljanov tretjih držav, katerim je bil zavrnjen vstop na območje države članice na zunanji meji;

(b) 

državljanov tretjih držav, za katere je bilo ugotovljeno, da so bili ilegalno na ozemlju države članice v skladu z nacionalno zakonodajo glede priseljevanja.

▼M1

Statistika iz točke (a) je razčlenjena v skladu s členom 14(5) Uredbe (EU) 2016/399.

Statistika iz točke (b) je razčlenjena po starosti in spolu, po državljanstvu zadevnih oseb, po razlogih za njihovo prijetje in kraju prijetja.

▼B

2.   ►C1  Statistika ◄ iz odstavka 1 se ►C1  nanaša ◄ na referenčna obdobja enega koledarskega leta in se posreduje Komisiji (Eurostatu) v treh mesecih od konca referenčnega leta. Prvo referenčno leto je leto 2008.

Člen 6

►C1  Statistika ◄ o dovoljenjih za prebivanje in prebivanje državljanov tretjih držav

1.  Države članice posredujejo Komisiji (Eurostatu) ►C1  statistiko ◄ o:

(a) 

številu dovoljenj za prebivanje, izdanih osebam, ki so državljani tretjih držav, razčlenjene na:

(i) 

dovoljenja, izdana v referenčnem obdobju, pri čemer se je dovoljenje za prebivanje dodelilo osebi prvič, podatki morajo biti razčlenjeni po državljanstvu, razlogu za izdajo dovoljenja in trajanju veljavnosti dovoljenja;

(ii) 

dovoljenja, izdana v referenčnem obdobju, pri čemer je oseba spremenila status priseljenca ali razlog za prebivanje, podatki morajo biti razčlenjeni po državljanstvu, razlogu za izdajo dovoljenja in trajanju veljavnosti dovoljenja;

(iii) 

dovoljenja, veljavna na koncu referenčnega obdobja (število dovoljenj, ki so bila izdana in niso prenehala veljati zaradi umika ali poteka veljavnosti), podatki morajo biti razčlenjeni po državljanstvu, razlogu za izdajo dovoljenja in trajanju veljavnosti dovoljenja;

(b) 

številu rezidentov za daljši čas na koncu referenčnega obdobja, razčlenjenih po državljanstvu.

2.  Če nacionalna zakonodaja in upravna praksa države članice dopuščata posebne kategorije vizumov ali statusa priseljenca za daljši čas, ki se dodelijo namesto dovoljenja za prebivanje, se število takšnih vizumov in dodelitev statusa vključi v  ►C1  statistiko ◄ iz odstavka 1.

3.   ►C1  Statistika ◄ iz odstavka 1 se nanaša na referenčna obdobja enega koledarskega leta in se posreduje Komisiji (Eurostatu) v šestih mesecih od konca referenčnega leta. Prvo referenčno leto je leto 2008.

Člen 7

►C1  Statistika ◄ o vračanjih

1.  Države članice posredujejo Komisiji (Eurostatu) ►C1  statistiko ◄ v zvezi s:

(a) 

številom državljanov tretjih držav, za katere je bilo ugotovljeno, da so nezakonito na ozemlju države članice, in za katere velja upravna ali sodna odločba ali akt, ki določa ali navaja, da je njihovo bivanje nezakonito, in jim predpisuje obveznost, da zapustijo ozemlje države članice, razčlenjenih po državljanstvu zadevnih oseb;

(b) 

številom državljanov tretjih držav, ki so dejansko zapustili ozemlje države članice zaradi upravne ali sodne odločbe ali akta iz točke (a), razčlenjenih po državljanstvu vrnjenih oseb.

2.   ►C1  Statistika ◄ iz odstavka 1 se nanaša na referenčna obdobja enega koledarskega leta in se posreduje Komisiji (Eurostatu) v treh mesecih od konca referenčnega leta. Prvo referenčno leto je leto 2008.

3.   ►C1  Statistika ◄ iz odstavka 1 ne vključuje državljanov tretjih držav, ki so premeščeni iz ene države članice v drugo državo članico na podlagi mehanizma, uvedenega z Uredbo (ES) št. 343/2003 in Uredbo (ES) št. 1560/2003.

▼M1 —————

▼B

Člen 9

Viri podatkov in standardi kakovosti

1.  Statistika temelji na naslednjih virih podatkov v skladu z njihovo razpoložljivostjo v državi članici in v skladu z nacionalno zakonodajo in praksami:

(a) 

evidencah upravnih in sodnih ukrepov;

(b) 

registrih, ki se nanašajo na upravne ukrepe;

(c) 

registrih prebivalstva oseb ali posebnih podskupin prebivalstva;

(d) 

popisih;

(e) 

vzorčnih raziskovanjih;

(f) 

drugih ustreznih virih.

Kot del statističnega postopka se lahko uporabijo znanstveno utemeljene in dobro dokumentirane metode statističnega ocenjevanja.

▼M1

1a.  Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za zagotovitev kakovosti podatkov in metapodatkov, posredovanih v skladu s to uredbo.

1b.  Merila kakovosti, navedena v členu 12(1) Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ( 7 ), se uporabljajo za namene te uredbe.

▼M1

2.  Države članice Komisiji (Eurostatu) v obliki poročil o kakovosti poročajo o uporabljenih virih podatkov, razlogih za izbiro teh virov, vplivih izbranih virov podatkov na kakovost statistike, tehničnih in organizacijskih ukrepih, ki so bili uporabljeni za zagotovitev varstva osebnih podatkov, in uporabljenih metodah ocenjevanja ter obveščajo Komisijo (Eurostat) o kakršnih koli spremembah v zvezi z njimi.

3.  Države članice Komisiji (Eurostatu) na zahtevo posredujejo dodatno pojasnilo, potrebno za oceno kakovosti statističnih informacij.

4.  Države članice Komisijo (Eurostat) brez odlašanja obvestijo o kakršnih koli revizijah ali popravkih statistike, posredovane na podlagi te uredbe, o kakršnih koli spremembah uporabljenih metod in virov podatkov ter o kakršnih koli pomembnih informacijah ali spremembah v zvezi z izvajanjem te uredbe, ki bi lahko vplivale na kakovost posredovanih podatkov.

5.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte:

(a) 

s katerimi določi praktično ureditev poročil o kakovosti iz odstavka 2 tega člena in njihovo vsebino;

(b) 

ukrepih v zvezi z opredelitvijo ustreznih oblik za sporočanje podatkov v skladu s to uredbo.

Akti iz točke (a) državam članicam ne nalagajo znatnih dodatnih bremen ali stroškov.

Izvedbeni akti iz tega odstavka se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(2).

▼M1

Člen 9a

Pilotne študije

1.  Komisija (Eurostat) v skladu s cilji te uredbe vzpostavi pilotne študije, ki jih države članice izvajajo prostovoljno, za preskus izvedljivosti novega zbiranja ali razčlenjevanja podatkov v okviru področja uporabe te uredbe, vključno z razpoložljivostjo ustreznih virov podatkov in metod priprave, kakovostjo in primerljivostjo statistike ter s tem povezanimi stroški in bremeni. Države članice skupaj s Komisijo (Eurostatom) zagotovijo reprezentativnost teh pilotnih študij na ravni Unije.

2.  Komisija (Eurostat) pred začetkom vsake pilotne študije oceni, ali lahko nova statistika temelji na informacijah, ki so na voljo v ustreznih administrativnih virih na ravni Unije, da bi se, kjer je to mogoče, uskladili koncepti, ki se uporabijo, in da bi se čim bolj zmanjšala dodatna bremena za nacionalne statistične urade in druge nacionalne organe ter povečala uporaba obstoječih podatkov v skladu s členom 17a Uredbe (ES) št. 223/2009. Komisija (Eurostat) upošteva tudi breme, ki ga ustvarijo druge pilotne študije, ki se izvajajo, da bi omejili število sočasnih pilotnih študij v istem obdobju.

3.  Pilotne študije iz tega člena se nanašajo na naslednje zadeve:

(a) 

za statistiko, zahtevano na podlagi člena 4, kot celoto, razčlenjevanje po mesecu oddaje prošnje za mednarodno zaščito;

(b) 

za statistiko, zahtevano na podlagi člena 4(1):

(i) 

število oseb, ki so vložile prošnjo za mednarodno zaščito ali so bile vključene v takšno prošnjo kot družinski član ter, ki:

— 
so bile izvzete iz pospešenega postopka ali postopka na meji ali so bile njihove prošnje za mednarodno zaščito obravnavane v takem postopku na meji,
— 
niso bile registrirane v sistemu Eurodac,
— 
so predložile dokazila, ki bi lahko bila v pomoč pri ugotavljanju njihove identitete,
— 
so bile pridržane, pri čemer so podatki razčlenjeni glede na trajanje pridržanja in razloge zanj, ali je bila zanje izdana upravna ali sodna odločba ali akt, s katerim je bilo odrejeno njihovo pridržanje ali alternativa pridržanju, pri čemer so podatki razčlenjeni glede na vrsto alternative in mesec, ko je bila ta odločba ali akt izdan,
— 
so koristile brezplačno pravno pomoč,
— 
so koristile materialne pogoje za sprejem, kakor so določeni v točki (g) člena 4(1), pri čemer so podatki razčlenjeni po starosti, spolu, državljanstvu in mladoletnikih brez spremstva, z možnostjo, da se ta statistika nanaša na enomesečna referenčna obdobja,
— 
so bili mladoletniki brez spremstva, za katere je bil imenovan zastopnik, mladoletniki brez spremstva, katerim je bil odobren dostop do izobraževalnega sistema, oziroma mladoletniki brez spremstva, ki so bili vključeni v skladu s členom 31(3) Direktive 2011/95/EU,
— 
se je zanje izvedla ocena starosti, vključno z rezultati takšnih ocen;
(ii) 

povprečno število mladoletnikov brez spremstva, ki oddajo prošnjo za mednarodno zaščito, na zastopnika;

(c) 

za statistiko, zahtevano na podlagi člena 4(2) in (3):

(i) 

za osebe, zajete s točko (a) člena 4(2) ali točko (b) člena 4(3), razčlenjevanje na odločbe, s katerimi se prošnje za mednarodno zaščito zavračajo:

— 
kot nedopustne, glede na razlog za nedopustnost,
— 
kot neutemeljene,
— 
kot očitno neutemeljene v rednem postopku, glede na razlog za zavrnitev,
— 
kot očitno neutemeljene v pospešenem postopku, glede na razlog za zavrnitev in pospešitev;
— 
ker je prosilec upravičen do notranje zaščite v državi izvora;
(ii) 

za osebe, zajete s točkama (b) in (c) člena 4(2) in točkama (c) in (d) člena 4(3), razčlenjevanje na odločbe o prenehanju statusa ali izključitvi, nadalje razčlenjene glede na razloge za prenehanje statusa ali izključitev;

(iii) 

za število oseb v zvezi s katerimi so bile odločbe izdane po osebnem razgovoru;

(iv) 

za število oseb v zvezi s katerimi so bile sprejete prvostopenjske ali končne odločbe, s katerimi se omejujejo ali ukinjajo materialni pogoji za sprejem;

(d) 

za statistiko, zahtevano na podlagi člena 4(3), trajanje pritožbenega postopka;

(e) 

za statistiko, zahtevano na podlagi člena 4(4), razčlenjevanje po starosti in državljanstvu;

(f) 

za statistiko, zahtevano na podlagi člena 6, število:

(i) 

prošenj in zavrnjenih prošenj za prvo dovoljenje za prebivanje, za katera v referenčnem obdobju zaprosijo državljani tretjih držav, pri čemer so ti podatki razčlenjeni po državljanstvu, razlogu za vložitev prošnje, starosti in spolu;

(ii) 

zavrnjenih prošenj za dovoljenje za prebivanje, pri čemer je državljan tretje države spremenil status priseljenca ali razlog za prebivanje;

(iii) 

dovoljenj za prebivanje, izdanih iz družinskih razlogov, razčlenjenih po razlogu za izdajo dovoljenja in statusu združevalca družine v primeru državljana tretje države;

(g) 

za statistiko, zahtevano na podlagi člena 7 in razčlenjeno po:

(i) 

razlogih za odločbe ali akte iz točke (a) odstavka 1 navedenega člena;

(ii) 

številu oseb iz točke (a) odstavka 1 navedenega člena, za katere je veljala prepoved vstopa;

(iii) 

številu oseb v postopkih vračanja, za katere velja administrativna ali sodna odločba ali akt, ki nalaga njihovo pridržanje, nadalje razčlenjenih po trajanju pridržanja, ali alternativi pridržanja, razčlenjeno po vrsti alternative pridržanju in po mesecu, ko je bila taka odločba izdana oziroma, ko je bil izdan tak akt;

(iv) 

številu vrnjenih oseb, nadalje razčlenjenih po ciljni državi in vrsti odločbe ali akta:

— 
v skladu s formalnim sporazumom Unije o ponovnem sprejemu,
— 
v skladu z neformalnim sporazumom Unije o ponovnem sprejemu,
— 
v skladu z nacionalnim sporazumom o ponovnem sprejemu.

4.  Komisija (Eurostat) v tesnem sodelovanju z državami članicami rezultate pilotnih študij oceni in jih objavi. Ocena vključuje oceno dodane vrednosti novega zbiranja podatkov v okviru pilotnih študij na ravni Unije in analizo stroškovne učinkovitosti, vključno z oceno obremenitve dajalcev podatkov in stroškov priprave v skladu s členom 14(3) Uredbe (ES) št. 223/2009.

5.  Glede na pozitivno oceno rezultatov pilotnih študij lahko Komisija sprejme izvedbene akte v zvezi z zadevami iz odstavka 3. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(2).

6.  Za lažje izvajanje pilotnih študij iz tega člena Komisija (Eurostat) državam članicam, ki izvajajo te pilotne študije, v skladu s členom 9b zagotovi ustrezno financiranje.

7.  Komisija (Eurostat) do 13. julija 2022 in nato vsaki dve leti poroča o splošnem napredku v zvezi z zadevami iz odstavka 3. Poročilo se objavi.

Člen 9b

Financiranje

1.  Za izvajanje te uredbe se finančni prispevki iz splošnega proračuna Unije zagotovijo nacionalnim statističnim uradom in drugim ustreznim nacionalnim organom iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 223/2009, in sicer za:

(a) 

razvoj novih metodologij za statistiko na podlagi te uredbe, vključno s sodelovanjem držav članic v pilotnih študijah iz člena 9a;

(b) 

razvoj ali izvajanje novega zbiranja in razčlenjevanja podatkov v okviru področja uporabe te uredbe, vključno z nadgradnjo virov podatkov in informacijskih sistemov, za obdobje do petih let.

2.  Finančni prispevki Unije iz odstavka 1 tega člena se zagotovijo v skladu z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta ( 8 ).

▼M1

Člen 10

Izvedbeni akti za določitev razčlenitev

Komisiji se dodelijo pooblastila za sprejemanje izvedbenih aktov za določitev razčlenitev v skladu s členi 4 do 7. Komisija pri sprejemanju takšnih izvedbenih aktov utemelji potrebo po zadevnih razčlenitvah za namene razvoja in spremljanja politik Unije na področju migracij in azila ter zagotovi, da ti izvedbeni akti državam članicam ne nalagajo znatnih dodatnih stroškov ali bremen.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(2) najpozneje 18 mesecev pred koncem referenčnega obdobja, kadar se podatki nanašajo na koledarsko leto, in šest mesecev pred koncem referenčnega obdobja, kadar se podatki nanašajo na obdobje, krajše od enega leta.

Člen 11

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga Odbor za evropski statistični sistem, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 223/2009. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta ( 9 ).

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

▼M1

Člen 11a

Odstopanja

1.  Kadar bi uporaba te uredbe ali izvedbenih aktov, sprejetih na njeni podlagi, v nacionalnem statističnem sistemu države članice zahtevala obsežnejše prilagoditve, lahko Komisija z izvedbenimi akti odobri odstopanje za obdobje, ki ga zahteva zadevna država članica, če to obdobje ni daljše od treh let. Pri tem Komisija zagotovi primerljivost podatkov držav članic in pravočasen izračun zahtevanih reprezentativnih in zanesljivih evropskih agregatov ter upošteva obremenitev držav članic in dajalcev podatkov.

2.  Kadar je odstopanje na podlagi odstavka 1 ob izteku obdobja, za katerega je bilo odobreno, še vedno upravičeno, lahko Komisija z izvedbenimi akti odobri odstopanje za dodatno obdobje, ki ga zahteva zadevna država članica, če to obdobje ne presega dveh let.

3.  Država članica za namene odstavkov 1 in 2 Komisiji predloži ustrezno utemeljeno zahtevo do 13. oktobra 2020 ali v treh mesecih od datuma začetka veljavnosti zadevnega izvedbenega akta ali šest mesecev pred koncem obdobja, za katero je bilo odobreno trenutno odstopanje, kakor je ustrezno.

4.  Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(2).

▼B

Člen 12

Poročilo

Do 20. avgusta 2012 in nato vsaka tri leta Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu posreduje poročilo o  ►C1  statistiki ◄ , zbrani v skladu s to uredbo, in o njeni kakovosti.

Člen 13

Razveljavitev

Uredba (EGS) št. 311/76 se razveljavi.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.( 1 ) UL L 16, 23.1.2004, str. 44.

( 2 ) UL L 337, 20.12.2011. str. 9.

( 3 ) UL L 180, 29.6.2013, str. 31.

( 4 ) UL L 212, 7.8.2001, str. 12.

( 5 ) UL L 77, 23.3.2016, str. 1.

( 6 ) UL L 222, 5.9.2003, str. 3.

( 7 ) Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).

( 8 ) Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

( 9 ) Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Top