Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R0341-20161106

Uredba Komisije (ES) št. 341/2007 z dne 29. marca 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot in uvedbi sistema uvoznih dovoljenj in potrdil o poreklu za česen in nekatere druge kmetijske proizvode, uvožene iz tretjih držav

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/341/2016-11-06

2007R0341 — SL — 06.11.2016 — 009.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 341/2007

z dne 29. marca 2007

o odprtju in upravljanju tarifnih kvot in uvedbi sistema uvoznih dovoljenj in potrdil o poreklu za česen in nekatere druge kmetijske proizvode, uvožene iz tretjih držav

(UL L 090 30.3.2007, str. 12)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 514/2008 z dne 9. junija 2008

  L 150

7

10.6.2008

►M2

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 972/2008 z dne 3. oktobra 2008

  L 265

6

4.10.2008

 M3

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 74/2010 z dne 26. januarja 2010

  L 23

28

27.1.2010

►M4

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 328/2010 z dne 21. aprila 2010

  L 100

5

22.4.2010

►M5

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 519/2013 z dne 21. februarja 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M6

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 531/2013 z dne 10. junija 2013

  L 159

5

11.6.2013

►M7

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1333/2013 z dne 13. decembra 2013

  L 335

8

14.12.2013

►M8

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 628/2014 z dne 12. junija 2014

  L 174

31

13.6.2014

►M9

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1237 z dne 18. maja 2016

  L 206

1

30.7.2016
▼B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 341/2007

z dne 29. marca 2007

o odprtju in upravljanju tarifnih kvot in uvedbi sistema uvoznih dovoljenj in potrdil o poreklu za česen in nekatere druge kmetijske proizvode, uvožene iz tretjih državPOGLAVJE 1

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Odprtje tarifnih kvot in veljavne carine

1.  V skladu s sporazumi, odobrenimi s Sklepom 2001/404/ES in Sklepom 2006/398/ES, se odprejo tarifne kvote za uvoz v Skupnost svežega ali ohlajenega česna z oznako KN 0703 20 00 (v nadaljevanju „česen“) pod pogoji iz te uredbe. Obseg vsake tarifne kvote, obdobje in podobdobja uvozne tarifne kvote, za katera se ta uporablja, ter zaporedna številka so podrobno določeni v Prilogi I k tej uredbi.

2.  Carina ad valorem, ki se uporablja za česen, uvožen v okviru kvot iz odstavka 1, je 9,6 %.

Člen 2

Uporaba uredb (ES) št. 1291/2000 in (ES) št. 1301/2006

Uredba (ES) št. 1291/2000 in Uredba (ES) št. 1301/2006 se uporabljata, razen če je v tej uredbi določeno drugače.

Člen 3

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

1. „obdobje uvozne tarifne kvote“ pomeni obdobje od 1. junija do 31. maja naslednjega leta;

2. „pristojni organ(-i)“ je telo ali telesa, ki jih država članica imenuje za izvajanje te uredbe.

Člen 4

Kategorije uvoznikov

1.  Z odstopanjem od člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 vlagatelji zahtevkov za dovoljenja „A“ v smislu člena 5(2) izpolnjujejo zahteve iz odstavkov 2, 3 in 4 tega člena.

2.  „Tradicionalni uvozniki“ so uvozniki, ki lahko dokažejo, da:

(a) so pridobili in uporabili uvozna dovoljenja za česen v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 565/2002 ali dovoljenja „A“ v skladu z Uredbo (ES) št. 1870/2005 ali to uredbo v vsakem od treh predhodnih zaključenih obdobij uvoznih tarifnih kvot; in

▼M4

(b) so v zadnjem zaključenem obdobju uvozne tarifne kvote pred vložitvijo zahtevka uvozili v Unijo najmanj 50 ton sadja in zelenjave iz člena 1(1)(i) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 ( 1 ) ali izvozili v tretje države najmanj 50 ton česna.

▼B

Za Češko, Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovenijo in Slovaško za obdobje uvozne tarifne kvote 2007/2008:

(a) se točka (a) prvega pododstavka ne uporablja; in

(b) „uvoz v Skupnost“ se razume kot uvoz iz držav porekla, ki niso države članice Skupnosti v sestavi na dan 31. decembra 2006.

Za Bolgarijo in Romunijo za obdobja uvoznih tarifnih kvot 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 in 2010/2011:

(a) se točka (a) prvega pododstavka ne uporablja; in

(b) „uvoz v Skupnost“ se razume kot uvoz iz držav porekla, ki niso države članice Skupnosti v sestavi na dan 1. januarja 2007.

▼M6

Za Hrvaško za obdobja uvoznih tarifnih kvot 2013/2014, 2014/2015 in 2015/2016:

(a) se točka (a) prvega pododstavka ne uporablja in

(b) „uvoz v Unijo“ se razume kot uvoz iz držav porekla, ki niso države članice Unije v sestavi na dan 1. julija 2013.

▼B

3.   ►M4  Novi uvozniki so uvozniki, razen uvoznikov iz odstavka 2, ki so v vsakem od dveh predhodnih zaključenih obdobij uvoznih tarifnih kvot ali v vsakem od dveh predhodnih koledarskih let pred vložitvijo zahtevka v Unijo uvozili najmanj 50 ton sadja in zelenjave iz člena 1(1)(i) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 ali izvozili v tretje države najmanj 50 ton česna. ◄

Države članice izberejo in uporabijo eno od dveh metod iz prvega pododstavka za vse nove uvoznike v skladu z objektivnimi merili in tako, da zagotovijo enako obravnavo uvoznikov.

4.  Tradicionalni in novi uvozniki pristojnim organom države članice, v kateri imajo sedež in v kateri so registrirani za namene DDV, ob prvem zahtevku za uvozno dovoljenje za zadevno obdobje uvozne tarifne kvote predložijo dokaze, da izpolnjujejo merila iz odstavkov 2 ali 3.

▼M4

Dokazilo o trgovini s tretjimi državami se zagotovi izključno s carinskimi dokumenti o sprostitvi v prosti promet, ki so jih carinski organi ustrezno potrdili in v katerih je zadevni vlagatelj naveden kot prejemnik, ali s carinskimi dokumenti o izvozu, ki so jih carinski organi ustrezno potrdili.

▼M4

Carinski zastopniki ali njihovi predstavniki ne vlagajo zahtevkov za izdajo uvoznih dovoljenj v okviru kvot, ki sodijo na področje uporabe te uredbe.

▼B

Člen 5

Predložitev uvoznih dovoljenj

▼M9 —————

▼B

2.  Uvozna dovoljenja za česen, ki je bil sproščen v prosti promet v skladu s kvotami iz Priloge I, so v nadaljevanju imenovana „dovoljenja ‚A‘“.

▼M9 —————

▼BPOGLAVJE II

DOVOLJENJA „A“

Člen 6

Splošne določbe v zvezi z zahtevki za dovoljenja „A“ in dovoljenji „A“

▼M4

1.  Dovoljenja „A“ so veljavna samo za podobdobje, za katerega so bila izdana. Polje 24 dovoljenja navaja eno od navedb iz Priloge III.

▼M1 —————

▼M4

2.  Varščina iz drugega pododstavka člena 14(2) Uredbe (ES) št. 376/2008 znaša 60 EUR na tono.

▼B

3.  Država porekla se vnese v polje 8 zahtevka za dovoljenje „A“ in dovoljenja „A“, s križcem pa se označi beseda „da“. Uvozno dovoljenje velja samo za uvoz iz države, ki je navedena.

4.  Z odstopanjem od člena 9(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 pravice, ki izhajajo iz dovoljenj „A“, niso prenosljive.

Člen 7

Dodelitev skupnih količin med tradicionalne in nove uvoznike

Skupna količina, dodeljena Argentini, Kitajski in drugim tretjim državam v skladu s Prilogo I, se razdeli:

(a) 70 % tradicionalnim uvoznikom;

(b) 30 % novim uvoznikom.

▼M4

Člen 8

Referenčna količina tradicionalnih uvoznikov

Za namene tega poglavja „referenčna količina“ pomeni povprečje količin česna, ki ga je dejansko uvozil tradicionalni uvoznik v smislu člena 4 v treh koledarskih letih pred zadevnim obdobjem uvozne tarifne kvote.

▼B

Člen 9

Omejitve za zahtevke za dovoljenja „A“

1.  Skupna količina, zajeta v zahtevkih za dovoljenja „A“, ki jih vloži tradicionalni uvoznik v katerem koli obdobju uvozne tarifne kvote, ne sme preseči navedene referenčne količine uvoznika. Pristojni organi zavrnejo zahtevke, ki tega pravila ne izpolnjujejo.

2.  Skupna količina, zajeta v zahtevkih za dovoljenje „A“, ki jih vloži novi uvoznik v katerem koli podobdobju, ne sme preseči 10 % skupne količine iz Priloge I za navedeno podobdobje in navedeno poreklo. Pristojni organi zavrnejo zahtevke, ki tega pravila ne izpolnjujejo.

Člen 10

Vložitev zahtevkov za dovoljenja „A“

▼M4

1.  Uvozniki predložijo svoje zahtevke za dovoljenja „A“ v prvih sedmih koledarskih dnevih aprila za prvo podobdobje, v prvih sedmih koledarskih dnevih julija za drugo podobdobje, v prvih sedmih koledarskih dnevih oktobra za tretje podobdobje in v prvih sedmih koledarskih dnevih januarja za četrto podobdobje.

▼M4

Uvozniki ob prvem zahtevku za uvozno dovoljenje za zadevno obdobje uvozne tarifne kvote za leta iz člena 8 predložijo dokaze o dejansko uvoženih količinah.

▼B

2.  V polje 20 zahtevka za dovoljenje „A“ se ustrezno vpiše „tradicionalni uvoznik“ ali „novi uvoznik“.

3.  Za določeno podobdobje in za določeno poreklo se ne sme vložiti zahtevek za izdajo dovoljenja „A“, če v Prilogi I ni navedena količina za to podobdobje in za to poreklo.

4.  Če isti vlagatelj vloži več zahtevkov, se vsi zahtevki štejejo za nesprejemljive in varščine, položene ob vložitvi zahtevkov, zadržijo zadevne države članice.

5.  Na zahtevek za dovoljenje „A“ se ne sme izdati dovoljenje „B“.

▼M4

Člen 11

Izdaja dovoljenj „A“

Dovoljenja „A“ pristojni organi izdajo v obdobju od 23. dneva v mesecu, ko so bili vloženi zahtevki za dovoljenja, do konca tega meseca.

▼B

Člen 12

▼M7

Obvestila in sporočila Komisiji

▼M4

1.  Države članice do 14. dne vsakega meseca, navedenega v členu 10(1), Komisijo uradno obvestijo o skupnih količinah v kilogramih, za katere so bili vloženi zahtevki za dovoljenja „A“ za zadevno podobdobje, vključno z ničnimi zahtevki.

Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 11(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 države članice Komisijo uradno obvestijo o količinah iz točke b) prvega pododstavka člena 11(1) navedene Uredbe najpozneje 10. maja za prvo podobdobje, 10. avgusta za drugo podobdobje, 10. novembra za tretje podobdobje in 10. februarja za četrto podobdobje.

▼B

Uradna obvestila se razdelijo po poreklu. V uradnih obvestilih morajo biti navedene tudi ločene številke za količine česna, za katere vložijo zahtevek tradicionalni in novi uvozniki.

2.  Države članice sporočijo Komisiji seznam tradicionalnih in novih uvoznikov, ki so vložili zahtevke za dovoljenje „A“ za zadevno podobdobje, do zadnjega dneva meseca iz člena 10(1). V primeru skupin uvoznikov, ustanovljenih v skladu z nacionalno zakonodajo, bodo navedeni tudi uvozniki iz skupine. ►M7  ————— ◄

▼M7

3.  Obvestila in sporočila se pošljejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 ( 2 ).

▼BPOGLAVJE III

DOVOLJENJA „B“

▼M9 —————

▼BPOGLAVJE IV

POTRDILA O POREKLU IN NEPOSREDNI PREVOZ

Člen 15

Potrdila o poreklu

Česen po poreklu iz tretje države iz seznama v Prilogi IV se lahko sprosti v promet v Skupnosti samo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

▼M4

(a) če se predloži potrdilo o poreklu, ki ga izdajo pristojni nacionalni organi navedene države v skladu s členi 55 do 65 Uredbe (EGS) št. 2454/93;

▼B

(b) če je bil proizvod prepeljan neposredno iz navedene države v Skupnost v skladu s členom 16.

Člen 16

Neposredni prevoz

1.  Kot neposredno pripeljani v Skupnost iz tretje države, navedene v Prilogi IV, se štejejo:

(a) proizvodi, ki niso bili prepeljani preko ozemlja katere koli tretje države;

(b) proizvodi, ki so bili prepeljani preko ene ali več tretjih držav, razen države porekla, s pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem v navedenih državah ali brez tega, če je takšen tranzit upravičen iz geografskih razlogov ali zaradi transportnih zahtev in če proizvodi:

(i) ostanejo ves čas pod nadzorom carinskih organov države ali držav tranzita ali skladiščenja;

(ii) tam niso bili dani v promet ali sproščeni za porabo;

(iii) na njih ni opravljen noben postopek, razen razkladanja in ponovnega nakladanja ali kakšen drug postopek, ki jih ohranja v dobrem stanju.

2.  Dokazilo, da so bili pogoji iz odstavka 1(b) izpolnjeni, se predloži pristojnim organom držav članic, skupaj z:

(a) enotno prevozno listino, izdano v državi porekla, ki pokriva prehod preko tranzitne države ali tranzitnih držav; ali

(b) potrdilom, ki ga izdajo carinski organi tranzitne države ali tranzitnih držav, v katerem so navedeni:

(i) natančen opis blaga;

(ii) datumi njegovega razkladanja in ponovnega nakladanja, s podatki o uporabljenih transportnih vozilih;

(iii) potrdilo o pogojih, v katerih je bilo blago hranjeno; ali

(c) če potrdilo iz točk (a) ali (b) ne more biti predloženo, kateri koli drugi tehten dokument.

Člen 17

Upravno sodelovanje z nekaterimi tretjimi državami

1.  Takoj ko vse tretje države, navedene v Prilogi IV k tej uredbi, sporočijo informacije, potrebne za vzpostavitev postopka upravnega sodelovanja v skladu s členi 63, 64 in 65 Uredbe (EGS) št. 2454/93, se sporočilo o predložitvi takšnih informacij objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

2.  Dovoljenja „A“ za uvoz česna s poreklom iz držav, navedenih v Prilogi IV, se smejo izdati samo, če je zadevna država sporočila Komisiji informacije iz odstavka 1. Informacije se štejejo za predložene na dan objave, kot je določeno v členu 1.POGLAVJE V

KONČNE DOLOČBE

Člen 18

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 1870/2005 se razveljavi.

Vendar Uredba (ES) št. 1870/2005 nadalje velja v zvezi z uvoznimi dovoljenji, izdanimi v skladu z navedeno uredbo za obdobje uvozne tarifne kvote, ki preteče 31. maja 2007.

Člen 19

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. aprila 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M8
PRILOGA ITarifne kvote, odprte v skladu s sklepi 2001/404/ES, 2006/398/ES in 2014/116/EU, za uvoz česna z oznako KN 0703 20 00

Poreklo

Zaporedna številka

Kvota (v tonah)

Prvo podobdobje (junij–avgust)

Drugo podobdobje (september–november)

Tretje podobdobje (december–februar)

Četrto podobdobje (marec–maj)

Skupaj

Argentina

 

 

 

 

 

19 147

Tradicionalni uvozniki

09.4104

9 590

3 813

 

Novi uvozniki

09.4099

4 110

1 634

 

Skupaj

 

13 700

5 447

 

Kitajska

 

 

 

 

 

46 075

Tradicionalni uvozniki

09.4105

8 278

8 278

7210

8 488

 

Novi uvozniki

09.4100

3 547

3 547

3 090

3 637

 

Skupaj

 

11 825

11 825

10 300

12 125

 

Druge tretje države

 

 

 

 

 

6 023

Tradicionalni uvozniki

09.4106

941

1 960

929

386

 

Novi uvozniki

09.4102

403

840

398

166

 

Skupaj

 

1 344

2 800

1 327

552

 

Skupaj

 

13 169

14 625

25 327

18 124

71 245

▼M1 —————

▼B
PRILOGA III

Navedbe iz člena 5(2)

v bolgarščini

:

Лицензия, издадена и валидна само за под-периода от 1 месец/година до 28/29/30/31 (месец/година).

v španščini

:

certificado expedido y válido solamente para el subperiodo comprendido entre el 1 [mes y año] y el 28/29/30/31 [mes y año].

v češčini

:

Licence vydaná a platná pouze pro podobdobí od 1. [měsíc/rok] do 28./29./30./31. [měsíc/rok].

v danščini

:

Licens, der kun er udstedt og gyldig for delperioden 1. [måned/år] – 28./29./30./31. [måned/år]

v nemščini

:

Lizenz nur erteilt und gültig für den Teilzeitraum vom 1. [Monat/Jahr] bis zum 28./29./30./31. [Monat/Jahr].

v estonščini

:

Litsents on välja antud üheks alaperioodiks alates 1. [kuu/aasta] kuni 28./29./30./31. [kuu/aasta] ja kehtib selle aja jooksul

v grščini

:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για την υποπερίοδο από την 1η [μήνας/έτος] έως τις 28/29/30/31 [μήνας/έτος]

v angleščini

:

licence issued and valid only for the subperiod 1 [month/year] to 28/29/30/31 [month/year]

v francoščini

:

certificat émis et valable seulement pour la sous-période du 1er [mois/année] au 28/29/30/31 [mois/année]

▼M5

v hrvaščini

:

izdane dozvole koje vrijede samo za podrazdoblje od 1. [mjesec/godina] do 28./29./30./31. [mjesec/godina]

▼B

v irščini

:

ceadúnas a eiseofar don fhotréimhse ón 1[mí/bliain] go dtí an 28/29/30/31[mí/bliain] nach bailí dó ach ar feadh na fotréimhse sin

v italijanščini

:

titolo rilasciato e valido unicamente per il sottoperiodo dal 1o [mese/anno] al 28/29/30/31 [mese/anno]

v latvijščini

:

atļauja izdota un derīga tikai attiecībā uz vienu apakšperiodu no 1. [mēnesis/gads] līdz 28./29./30./31. [mēnesis/gads]

v litovščini

:

Licencija išduota ir galioja tik vieną laikotarpio dalį nuo [metai, mėnuo] 1 d. iki [metai, mėnuo] 28/29/30/31 d.

v madžarščini

:

Az engedélyt kizárólag a [év/hó] 1-jétől [év/hó] 28/29/30/31-ig terjedő alidőszakra állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

v malteščini

:

Liċenzja maħruġa u valida biss għas-subperjodu mill-1 ta’ (xahar/sena) sa’ 28/29/30/31 ta’ (xahar/sena)

v nizozemščini

:

certificaat afgegeven voor en slechts geldig in de deelperiode van 1 [maand/jaar] tot en met 28/29/30/31 [maand/jaar]

v poljščini

:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na podokres od dnia 1 [miesiąc/rok] r. do dnia 28/29/30/31 [miesiąc/rok] r.

v portugalščini

:

certificado emitido e válido apenas para o subperíodo de 1 de [mês/ano] a 28/29/30/31 de [mês/ano]

v romunščini

:

licență emisă și valabilă numai pentru subperioada de la 1 [lună/an] până la 28/29/30/31[lună/an]

v slovaščini

:

licencia vydaná a platná len pre podobdobie od 1. [mesiac/rok] do 28./29./30./31. [mesiac/rok]

v slovenščini

:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za podobdobje od 1. (mesec/leto) do 28./29./30./31. (mesec/leto)

v finščini

:

todistus on myönnetty osakiintiökaudeksi 1 päivästä [kuukausi/vuosi] 28/29/30/31 päivään [kuukausi/vuosi] ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä osakiintiökautena

v švedščini

:

licens utfärdad och giltig endast för delperioden den 1 [månad/år] till den 28/29/30/31 [månad/år]

▼M2
PRILOGA IV

Seznam tretjih držav iz členov 15, 16 in 17

Iran

Libanon

Malezija

Tajvan

Združeni arabski emirati

Vietnam.( 1 ) UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

( 2 ) UL L 228, 1.9.2009, str. 3.

Top