Help Print this page 

Document 02007D0756-20140101

Title and reference
Odločba Komisije z dne 9. novembra 2007 o sprejetju skupne specifikacije nacionalnega registra vozil v skladu s členom 14(4) in (5) direktiv 96/48/ES in 2001/16/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5357) (2007/756/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/756/2014-01-01
Multilingual display
Text

2007D0756 — SL — 01.01.2014 — 003.003


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 9. novembra 2007

o sprejetju skupne specifikacije nacionalnega registra vozil v skladu s členom 14(4) in (5) direktiv 96/48/ES in 2001/16/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5357)

(2007/756/ES)

(UL L 305 23.11.2007, str. 30)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

SKLEP KOMISIJE z dne 10. februarja 2011

  L 43

33

17.2.2011

►M2

SKLEP KOMISIJE z dne 14. novembra 2012

  L 345

1

15.12.2012

►M3

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 519/2013 z dne 21. februarja 2013

  L 158

74

10.6.2013


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 101, 4.4.2014, str.  15 (2012/757/EU)
▼B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 9. novembra 2007

o sprejetju skupne specifikacije nacionalnega registra vozil v skladu s členom 14(4) in (5) direktiv 96/48/ES in 2001/16/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5357)

(2007/756/ES)KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/48/ES z dne 23. julija 1996 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za visoke hitrosti ( 1 ) in zlasti člena 14(4) in (5) Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2001/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti ( 2 ) ter zlasti člena 14(4) in (5) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ko države članice odobrijo začetek obratovanja železniškega voznega parka, morajo zagotoviti, da se za vsako posamezno vozilo določi identifikacijska koda. Ta koda se potem vnese v nacionalni register vozil (v nadaljnjem besedilu „NRV“). Ta register mora biti dostopen za uporabo pooblaščenim predstavnikom pristojnih organov in zainteresiranih strani. Različni nacionalni registri morajo biti skladni glede vsebine in oblike zapisa podatkov. Zato jih je treba vzpostaviti na podlagi skupnih operativnih in tehničnih specifikacij.

(2)

Skupne specifikacije za NRV je treba sprejeti na podlagi osnutka specifikacij, ki ga je pripravila Evropska železniška agencija (v nadaljnjem besedilu „Agencija“). Ti osnutki specifikacij morajo zlasti opredeliti: vsebino, funkcionalno in tehnično arhitekturo, obliko zapisa podatkov, načine delovanja ter pravila za vnos in iskanje podatkov.

(3)

Ta odločba je bila pripravljena na podlagi priporočila Agencije št. ERA/REC/INT/01-2006 z dne 28. julija 2006.

V NRV države članice morajo biti navedena vsa vozila, odobrena v tej državi članici. Vendar je treba tovorne in potniške vagone vpisati le v NRV države članice, v kateri so prvič začeli obratovati.

(4)

Za registracijo vozil, potrditev registracije, spremembe registracijske(-ih) postavke(-) in potrditev sprememb(-e) je treba uporabljati standardne obrazce.

(5)

Vsaka država članica mora vzpostaviti računalniško podprt NRV. Vsi NRV morajo biti povezani z osrednjim virtualnim registrom vozil (v nadaljnjem besedilu „VRV“), ki ga upravlja Agencija, da se vzpostavi register dokumentov o interoperabilnosti v skladu s členom 19 Uredbe (ES) št. 881/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ( 3 ). VRV mora vsem uporabnikom omogočiti dostop prek enega portala do vseh NRV, in zagotoviti izmenjavo informacij med nacionalnimi NRV. Vendar zaradi tehničnih razlogov povezave z VRV še ni mogoče takoj vzpostaviti. Zato je treba od držav članic zahtevati, da svoj NRV povežejo z osrednjim VRV šele, ko bo VRV učinkovito deloval. V ta namen bo Agencija izvedla pilotni projekt.

(6)

V skladu s točko 8 zapisnika št. 40 zasedanja regulativnega odbora, ustanovljenega v skladu s členom 21 Direktive 2001/16/ES, je treba vsa obstoječa vozila vpisati v NRV države članice, v kateri so bili prej registrirani. Pri prenosu podatkov je treba upoštevati ustrezno prehodno obdobje in razpoložljivost podatkov.

(7)

V skladu s členom 14(4)(b) Direktive 96/48/ES in členom 14(4)(b) Direktive 2001/16/ES mora NRV vzdrževati ter posodabljati organ, ki je neodvisen od vseh prevoznikov v železniškem prometu. Države članice morajo Komisijo in druge države članice obvestiti o organu, ki so ga imenovale za ta namen, med drugim zaradi spodbujanja izmenjave informacij med temi organi.

(8)

Nekatere države članice imajo obsežno omrežje s tirno širino 1 520 mm, v katerem se uporablja vozni park vagonov, ki je skupen državam iz Skupnosti neodvisnih držav (SND). Tako je nastal skupen registracijski sistem, ki je pomemben element interoperabilnosti in varnosti tega omrežja s tirno širino 1 520 mm. Upoštevati je treba ta posebni položaj in določiti posebna pravila, da se prepreči pomanjkanje skladnosti pri obveznostih v zvezi z EU in SND za enako vozilo.

(9)

Pravila iz Priloge P k TSI za vodenje in upravljanje prometa se uporabljajo glede na sistem številčenja vozil za namen vpisovanja v NRV. Agencija bo pripravila priročnik za usklajeno uporabo teh pravil.

(10)

Ukrepi iz te odločbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 21 Direktive 96/48/ES –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:Člen 1

V skladu s členom 14(5) Direktive 96/48/ES in členom 14(5) Direktive 2001/16/ES se sprejmejo skupne specifikacije nacionalnega registra vozil, ki so določene v Prilogi.

▼M2

Člen 1a

Dodatek 6 Priloge k temu sklepu se uporablja od 1. januarja 2014.

▼B

Člen 2

Države članice za registriranje vozil po začetku veljavnosti te odločbe uporabijo skupne specifikacije iz Priloge.

Člen 3

Države članice registrirajo obstoječa vozila v skladu z oddelkom 4 Priloge.

Člen 4

1.  Države članice v skladu s členom 14(4)(b) Direktive 96/48/ES in členom 14(4)(b) Direktive 2001/16/ES imenujejo nacionalni organ, ki je odgovoren za vzdrževanje in posodabljanje nacionalnega registra vozil. Ta organ je lahko nacionalni organ za varnost zadevne države članice. Države članice zagotovijo, da ti organi sodelujejo in si izmenjujejo informacije, zato da se omogoči pravočasno sporočanje sprememb podatkov.

2.  Države članice v enem letu od začetka veljavnosti te odločbe obvestijo Komisijo in druge države članice o organu, imenovanem v skladu z odstavkom 1.

Člen 5

1.  Železniški vozni park, ki začne prvič obratovati v Estoniji, Latviji ali Litvi in je predviden za uporabo zunaj Evropske unije kot del voznega parka vagonov skupnega železniškega sistema s tirno širino 1 520 mm, se vpiše v NRV in zbirko podatkov Sveta za železniški promet Skupnosti neodvisnih držav. V tem primeru se lahko namesto sistema številčenja iz Priloge uporablja 8-mestni sistem številčenja.

2.  Železniški vozni park, ki začne prvič obratovati v tretji državi in je predviden za uporabo v Evropski uniji kot del voznega parka vagonov skupnega železniškega sistema s tirno širino 1 520 mm, se ne vpiše v NRV. Vendar mora biti v skladu s členom 14(4) Direktive 2001/16/ES mogoče pridobiti informacije iz člena 14(5)(c), (d) in (e) iz zbirke podatkov Sveta za železniški promet SND.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

▼M1
PRILOGA

1.   PODATKI

Oblika zapisa podatkov v nacionalnem registru vozil (v nadaljevanju: NRV) je naslednja.

Postavke so oštevilčene v skladu s predlaganim standardnim obrazcem za registracijo iz Dodatka 4.

Poleg tega je mogoče dodati polja, kot sta opombe, identifikacija vozil v preiskavi (glej oddelek 3.4) itd.1.

►M2  Številčna identifikacijska oznaka, kot je določena v Dodatku 6 ◄

Obvezno

Vsebina

Numerična identifikacijska oznaka iz Priloge P k Tehnični specifikaciji za interoperabilnost (TSI) za „vodenje in upravljanje prometa“ (v nadaljevanju: „VUP TSI“) (1).

 

Oblika

1.1  Številka

12-mestna

1.2  Prejšnja številka (za preštevilčena vozila, če je potrebno)

 

2.

Država članica in NOV

Obvezno

Vsebina

Navedba države članice, v kateri je bilo vozilo registrirano, in NVO, ki je odobril začetek njegovega obratovanja.

 

Oblika

2.1   ►M2  Številčna oznaka države članice, kot je določena v delu 4 Dodatka 6 ◄

2-mestna oznaka

2.2  Ime NVO

Besedilo

3.

Leto izdelave

Obvezno

Vsebina

Leto, ko je vozilo zapustilo tovarno.

 

Oblika

3.  Leto izdelave

LLLL

4.

Sklic EK

Obvezno (če so podatki na voljo)

Vsebina

Sklicevanje na izjavo EK o verifikaciji in organ za izdajo (vlagatelj).

 

Oblika

4.1  Datum izjave

Datum

4.2  Sklic EK

Besedilo

4.3  Ime organa za izdaje (vlagatelj)

Besedilo

4.4  Registrirana poslovna številka

Besedilo

4.5  Naslov organizacije, ulica in številka

Besedilo

4.6  Kraj

Besedilo

4.7  Oznaka države

ISO (glej Dodatek 2)

4.8  Poštna številka

Alfanumerična oznaka

5.

Sklic na Evropski register dovoljenih tipov vozil (ERDTV)

Obvezno (2)

Vsebina

Sklic, ki dovoljuje pridobivanje zadevnih tehničnih podatkov iz ERDTV (3). Sklic je obvezen, če je tip opredeljen v ERDTV.

 

Oblika

5.  Sklic, ki dovoljuje pridobivanje zadevnih tehničnih podatkov iz ERDTV.

Alfanumerične oznake

5a

Serija

Neobvezno

Vsebina

Navedba serije, če je vozilo del serije.

 

5a  Serija

Besedilo

6.

Omejitve

Obvezno

Vsebina

Vse omejitve glede uporabe vozila.

 

Oblika

6.1  Označene omejitve

(glej Dodatek 1)

Oznaka

6.2  Neoznačene omejitve

Besedilo

7.

Lastnik

Obvezno

Vsebina

Identifikacija lastnika vozila.

 

Oblika

7.1  Ime organizacije

Besedilo

7.2  Registrirana poslovna številka

Besedilo

7.3  Naslov organizacije, ulica in številka

Besedilo

7.4  Kraj

Besedilo

7.5  Oznaka države

ISO (glej Dodatek 2)

7.6  Poštna številka

Alfanumerična oznaka

8.

Imetnik

Obvezno

Vsebina

Identifikacija imetnika vozila.

 

Oblika

8.1  Ime organizacije

Besedilo

8.2  Registrirana poslovna številka

Besedilo

8.3  Naslov organizacije, ulica in številka

Besedilo

8.4  Kraj

Besedilo

8.5  Oznaka države

ISO (glej Dodatek 2)

8.6  Poštna številka

Alfanumerična oznaka

8.7  VKM (če je na voljo)

Alfanumerična oznaka

9.

Subjekt, odgovoren za vzdrževanje

Obvezno

Vsebina

Sklicevanje na subjekt, odgovoren za vzdrževanje.

 

Oblika

9.1  Subjekt, odgovoren za vzdrževanje

Besedilo

9.2  Številka registriranega podjetja

Besedilo

9.3  Naslov subjekta, ulica in številka

Besedilo

9.4  Kraj

Besedilo

9.5  Oznaka države

ISO

9.6  Poštna številka

Alfanumerična oznaka

9.7  Naslov elektronske pošte

Elektronska pošta

10.

Umik

Obvezno, če se umik izvaja

Vsebina

Datum uradnega razreza in/ali drugega načina odstranitve in oznaka za način umika.

 

Oblika

10.1  Način odstranitve

(glej Dodatek 3)

2-mestna oznaka

10.2  Datum umika

Datum

11.

Države članice, v katerih je vozilo odobreno

Obvezno

Vsebina

Seznam držav članic, v katerih je vozilo odobreno

 

Oblika

11.   ►M2  Številčna oznaka države članice, kot je določena v delu 4 Dodatka 6 ◄

Seznam

12.

Številka dovoljenja

Obvezno

Vsebina

Usklajena številka dovoljenja za začetek obratovanja, ki jo določi NVO.

 

Oblika

12.  Številka dovoljenja

Za obstoječa vozila: besedilo

Za nova vozila: alfanumerična oznaka na podlagi EIŠ, glej Dodatek 2

13.

Dovoljenje za začetek obratovanja

Obvezno

Vsebina

Datum dovoljenja za začetek obratovanja vozila (4) in njegova veljavnost.

 

Oblika

13.1  Datum dovoljenja

Datum (LLLLMMDD)

13.2  Dovoljenje, veljavno do (če je določeno)

Datum (LLLLMMDD)

13.3  Začasni odvzem dovoljenja

da/ne

(1)   Se ne uporablja.

(2)   Za tipe vozil, odobrene v skladu s členom 26 Direktive 2008/57/ES.

(3)   Register je določen v členu 34 Direktive 2008/57/ES.

(4)   Dovoljenje, izdano v skladu s Poglavjem V Direktive 2008/57/ES ali dovoljenje, izdano v skladu z ureditvami za dovoljenje, ki so obstajale pred prenosom Direktive 2008/57/ES.

2.   ARHITEKTURA

2.1    Povezave z drugimi registri

Na podlagi nove zakonodajne ureditve EU je delno vzpostavljenih več registrov. Spodnja tabela povzema, kateri registri in zbirke podatkov imajo lahko povezave z NRV, kadar se uporabljajo.Register ali zbirka podatkov

Odgovorni subjekt

Drugi subjekti, ki imajo dostop

NRV

(direktiva o interoperabilnosti)

Registracijski subjekt (RS) (1)/NVO

Drugi NVO/RS/ŽP/UI/PO/RO/Imetnik/lastnik/ERA/OTIF

ERDTV

(direktiva o interoperabilnosti)

ERA

Javno

RPŽV

(TAT TSI in ESRN)

Imetnik

ŽP/UI/NVO/ERA/imetnik/delavnice

ZPVIE

(TAT TSI in ESRN)

Še ni določeno

ŽP/UI/NVO/ERA/imetnik/delavnice/uporabnik

Register železniškega voznega parka (2) (konvencija iz Cape Towna)

Registrator

Javno

Register OTIF

(COTIF 99) – ATMF)

OTIF

Pristojni organi/ŽP/UI/PO/RO/imetnik/lastnik/ERA/sekretariat OTIF

(1)   Registracijski subjekt (RS) je subjekt, ki ga imenuje posamezna država članica v skladu s členom 33(1)(b) Direktive 2008/57/ES za vzdrževanje in posodabljanje NRV.

(2)   Kot je določeno v Luksemburškem protokolu h Konvenciji o mednarodnih zavarovanjih na premični opremi glede zadev, ki se nanašajo na železniški vozni park, ki je bil podpisan v Luxembourgu 23. februarja 2007.

Pred uvedbo NRV ni mogoče čakati, da bodo pripravljeni vsi registri. Zato mora specifikacija NRV dopuščati poznejše prekrivanje s temi registri. V ta namen:

 ERDTV: sklic v NRV z navedbo sklica na tip vozila. Ključ za povezovanje obeh registrov je postavka št. 5,

 RPŽVP: vključuje nekatere „upravne“ postavke NRV. Pod specifikacijo v TAT TSI ESRN. ESRN bo upošteval specifikacijo NRV,

 ZPVIE: vključuje podatke iz RPŽV in podatke o vzdrževanju. Povezava z NRV ni predvidena,

▼M2

 ROIV: ta register morata skupaj upravljati ERA in OTIF (ERA za EU in OTIF za vse države članice OTIF, ki niso članice EU). Imetnik se vpiše v NRV. V Dodatku 6 so določeni drugi svetovni osrednji registri (kot so oznake vrste vozila, oznake za interoperabilnost, oznake držav itd.), ki jih mora upravljati „centralni organ“, določen na podlagi sodelovanja med ERA in OTIF,

▼M1

 register železniškega voznega parka (konvencija iz Cape Towna/Luksemburški protokol): to je register finančnih informacij v zvezi s premično opremo. Zaenkrat še ni razvit. Povezava je mogoča, ker register UNIDROIT zahteva informacije o številki vozila in lastniku. Ključ za povezavo obeh registrov je prva EŠV, dodeljena vozilu,

 registri OTIF: registri OTIF se razvijajo ob upoštevanju registrov vozil EU.

Arhitektura celotnega sistema ter povezave med NRV in drugimi registri bodo opredeljene tako, da bodo omogočale pridobitev zahtevanih informacij, kadar je potrebno.

2.2    Arhitektura globalnega NRV EU

Registri NRV se izvajajo decentralizirano. Cilj je vzpostavitev iskalnika poslanih podatkov s skupno aplikacijo programske opreme, da lahko uporabniki pridobijo podatke iz vseh lokalnih registrov (LR) v državah članicah.

Podatki NRV bodo shranjeni na nacionalni ravni in bodo dostopni prek spletne aplikacije (z lastnim spletnim naslovom).

Evropski osrednji virtualni register vozil (EC VRV) bo sestavljen iz dveh podsistemov:

 virtualnega registra vozil (VRV), ki je osrednji iskalnik v ERA,

 nacionalnih registrov vozil (NRV), ki so LR v državah članicah. Države članice lahko uporabljajo standardni NRV (sNRV), ki ga razvije agencija ali razvijejo lastne aplikacije v skladu s to specifikacijo. V slednjem primeru bodo države članice za komunikacijo NRV z VRV uporabljale prevajalski program (PP), ki ga razvije agencija.

Slika 1

Arhitektura EC VRV

image

Ta arhitektura temelji na dveh komplementarnih podsistemih, ki omogočata iskanje podatkov, shranjenih lokalno v vseh državah članicah. Njene naloge so:

 vzpostaviti računalniške registre na nacionalni ravni in jih odpreti za navzkrižno iskanje,

 nadomestiti papirne registre z računalniškimi evidencami, da se državam članicam omogoči upravljanje in izmenjava informacij z drugimi državami članicami,

 omogočati povezave med NRV in VRV s skupnimi standardi in tehnologijo.

Glavna načela te arhitekture so:

 vsi NRV bodo del računalniško podprtega omrežnega sistema,

 vse države članice bodo imele vpogled v skupne podatke pri vstopu v sistem,

 ko bo VRV vzpostavljen, ne bo mogoča dvojna registracija podatkov in s tem povezane morebitne napake,

 posodobljeni podatki.

Agencija bo dala RS na voljo naslednje namestitvene datoteke in dokumente za uporabo za nastavitev sNRV in PP ter za njuno priključitev na osrednji VRV:

 namestitvene datoteke:

 

 sNVR_Installation_Files,

 TE_Installation_Files,

 dokumenti:

 

 Administrator_Guide_sNVR (navodila za administratorje sNRV),

 CSV_export,

 CSV_impor,

 sNVR_Deployment_Guide (navodila za uporabo sNRV),

 User_Guide_sNVR (navodila za uporabnike sNRV),

 NVR-TE_Deployment_Guide (navodila za uporabo NRV-PP),

 NVR-TE_Integration_Guide (navodila za integracijo NRV-PP),

 User_Guide_VVR (navodila za uporabnike VRV).

3.   NAČIN DELOVANJA

3.1    Uporaba NRV

NRV se uporablja za:

 evidenco dovoljenj,

 evidenco EŠV, dodeljenih vozilom,

 iskanje kratkih vseevropskih informacij o določenem vozilu,

 spremljanje pravnih vidikov, kot so obveznosti in pravne informacije,

 pridobivanje informacij za preglede, povezane predvsem z varnostjo in vzdrževanjem,

 omogočanje stika z lastnikom in imetnikom,

 navzkrižno preverjanje nekaterih varnostnih zahtev pred izdajo varnostnih spričeval,

 spremljanje določenega vozila.

3.2    Obrazci za vlogo

3.2.1    Vloga za registracijo

Obrazec, ki ga je treba uporabiti, je v Dodatku 4.

Subjekt, ki zaprosi za registracijo vozila, označi polje „Nova registracija“. V prvem delu vloge izpolni vse potrebne informacije od postavke 2 do postavke 9 in 11 in jo potem pošlje:

 RS države članice, v kateri želi registrirati vozilo,

 RS prve države članice, v kateri želi uporabiti vozilo, ki prihaja iz tretje države.

3.2.2    Registracija vozila in izdaja evropske številke vozila

V primeru prve registracije zadevni RS izda evropsko številko vozila.

Uporabijo se lahko ločeni obrazci za registracijo posameznih vozil ali en obrazec za celoten niz vozil iste serije ali naročila, h kateremu se priloži seznam številk vozila.

RS mora sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev točnosti podatkov, ki se vnesejo v NRV. Zato lahko RS zaprosi za informacije druge RS, zlasti če subjekt, ki vlaga vlogo za registracijo v državi članici, nima sedeža v tej državi članici.

3.2.3    Sprememba ene ali več registracijskih postavk

Subjekt, ki vlaga vlogo za spremembo registracijskih postavk vozila:

 označi okence „Sprememba“,

 vpiše trenutno EŠV (postavka št. 0),

 označi polja pred spremenjenimi postavkami,

 vpiše novo vsebino spremenjenih postavk in potem pošlje obrazec RS vseh držav članic, v katerih je vozilo registrirano.

V nekaterih primerih uporaba standardnega obrazca morda ne bo zadostna. Če je potrebno, lahko zadevni RS zato predloži dodatne dokumente v papirni ali elektronski obliki.

Razen če ni drugače določeno v registracijskih dokumentih, se imetnik vozila šteje za „imetnika registracije“ v smislu člena 33(3) Direktive 2008/57/ES.

Če se imetnik zamenja, je registrirani imetnik odgovoren, da obvesti RS, RS pa mora obvestiti novega imetnika o spremembi registracije. Prejšnji imetnik se odstrani iz NRV in razreši odgovornosti šele, ko novi imetnik potrdi, da sprejme status imetnika. Če na datum odjave trenutno registriranega imetnika noben nov imetnik ne sprejme statusa imetnika, se registracija vozila zadrži.

V primerih, kadar je bila v skladu z VUP (TSI) zaradi tehničnih sprememb vozilu dodeljena nova EŠV, imetnik registracije RS države članice, v kateri je vozilo registrirano, obvesti o teh spremembah in po potrebi o novem dovoljenju za začetek obratovanja. Ta RS vozilu določi novo EŠV.

3.2.4    Umik registracije

Subjekt, ki zaprosi za umik registracije, označi polje „Umik“. Potem izpolni postavko št. 10 in pošlje vlogo RS vseh držav članic, v katerih je vozilo registrirano.

RS potrdi umik registracije, tako da vpiše datum umika in zadevni subjekt obvesti o umiku.

3.2.5    Dovoljenje v več državah članicah

1. Ko se vozilo, ki je opremljeno z vozniško kabino ter je že odobreno in registrirano v eni državi članici, odobri v drugi državi članici, ga je treba vpisati v NRV slednje države članice. Vendar je treba v tem primeru zabeležiti le podatke v zvezi s postavkami 1, 2, 6, 11, 12 in 13 ter po potrebi podatke v zvezi s polji, ki so jih v NRV dodale novejše države članice, ker se samo ti podatki nanašajo na novejše države članice.

Ta določba velja, dokler VRV in povezave z vsemi NRV ne delujejo v celoti. V tem obdobju si zadevni RS izmenjujejo informacije, da zagotovijo skladnost podatkov v zvezi z istim vozilom.

2. Vozila, ki niso opremljena z vozniško kabino, kot so tovorni vagoni, potniški avtomobili in nekatera posebna vozila, so registrirana le v NRV države članice, v kateri začnejo prvič obratovati.

3. Za vsako vozilo NRV, v katerega se vozilo prvič registrira, vsebuje podatke v zvezi s postavkami 2, 6, 12 in 13 za vsako državo članico, v kateri je bilo za to vozilo podeljeno dovoljenje za začetek obratovanja.

3.3    Pravice do dostopa

Pravice do dostopa do podatkov NRV določene države članice „XX“ so navedene v tabeli, v kateri so oznake dostopa opredeljene na naslednji način:Oznaka dostopa

Vrsta dostopa

0.

ni dostopa

1.

omejeno iskanje (pogoji v stolpcu „Pravice do branja“)

2.

neomejeno iskanje

3.

omejeno iskanje in posodabljanje

4.

neomejeno iskanje in posodabljanjeSubjekt

Opredelitev

Pravice do branja

Pravice do posodabljanja

Postavka št. 7

Vse druge postavke

RS/NVO „XX“

RS/NVO v državi članici „XX“

Vsi podatki

Vsi podatki

4

4

Drugi NVO/RS

Drugi NVO in/ali drugi RS

Vsi podatki

Brez

2

2

ERA

Evropska železniška agencija

Vsi podatki

Brez

2

2

Imetniki

Imetnik vozila

Vsi podatki o imetnikovih vozilih

Brez

1

1

Upravljavci voznega parka

Upravljavec vozil, ki jih imenuje imetnik

Vsi podatki o vozilih, za katera jih je imetnik imenoval za upravljavca

Brez

1

1

Lastniki

Lastnik vozila

Vsi podatki o vozilih, katerih lastniki so

Brez

1

1

ŽP

Železniški prevoznik

Vsi podatki glede na številko vozila

Brez

0

1

UI

Upravljavec infrastrukture

Vsi podatki glede na številko vozila

Brez

0

1

PO in RO

Organi za preglede in revizije, ki jih priglasi država članica

Vsi podatki o vozilih, ki se pregledajo ali revidirajo

Brez

2

2

Drugi zakoniti uporabniki

Vsi običajni uporabniki, ki jih prizna NVO ali ERA

Se določijo kot primerni, trajanje je lahko omejeno

Brez

0

1

3.4    Arhivske evidence

Vse podatke v NRV je treba hraniti 10 let od datuma umika registracije vozila. Vsaj prva tri leta morajo biti podatki na voljo prek spleta. Po treh letih se lahko podatki hranijo v elektronski ali papirni obliki ali katerem koli drugem sistemu arhiviranja. Če se kadar koli v obdobju 10 let začne preiskava, ki vključuje vozilo ali vozila, je treba podatke v zvezi s temi vozili na zahtevo hraniti dlje kot 10 let.

Po umiku registracije vozila nobena od registracijskih številk, dodeljenih vozilu, ne sme biti dodeljena nobenemu drugemu vozilu 100 let od datuma umika registracije vozila.

Vse spremembe v NRV je treba zabeležiti. Arhivske spremembe je treba upravljati z IT rešitvami.

4.   OBSTOJEČA VOZILA

4.1    Vsebina podatkov

Spodaj je naštetih 13 podatkovnih postavk za arhiviranje, poleg je določeno, katere podatke je treba obvezno shraniti in katerih ni treba.

4.1.1    Postavka št. 1 – Evropska številka vozila (obvezno)

(a)   Vozila, ki že imajo 12-mestno številko

Države, ki imajo enotno oznako države:

Ta vozila morajo ohraniti trenutno številko. 12-mestno številko je treba registrirati brez sprememb.

Države, ki imajo glavno oznako države in predhodno dodeljeno posebno oznako:

 Nemčija z glavno oznako države 80 in posebno oznako 68 za AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn),

 Švica z glavno oznako države 85 in posebno oznako 63 za BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn),

 Italija z glavno oznako države 83 in posebno oznako 64 za FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio),

 Madžarska z glavno oznako države 55 in posebno oznako 43 za GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

Ta vozila morajo ohraniti trenutno številko. 12-mestno številko je treba registrirati brez sprememb ( 4 ).

Sistem IT mora upoštevati obe oznaki (glavno oznako države in posebno oznako), ki se uporabljata v isti državi.

(b)   Vozila brez 12-mestne številke

Uporabi se postopek v dveh korakih:

 12-mestna številka (v skladu z VUP TSI), določena v skladu z značilnostmi vozila, se dodeli vozilu v NRV. Sistem IT mora povezati to registrirano številko s trenutno številko vozila,

 za vozila, ki se uporabljajo v mednarodnem prometu, razen zgodovinskih vozil: 12-mestna številka se namesti na vozilo v obdobju šestih let po dodelitvi številke v NRV. Za vozila, ki se uporabljajo v domačem prometu in za zgodovinska vozila: namestitev 12-mestne številke na vozilo je prostovoljna.

4.1.2    Postavka št. 2 – Država članica in NVO (obvezno)

Postavka „Država članica“ se mora vedno nanašati na državo članico, v katere NRV je bilo vozilo vpisano. Za vozila iz tretjih držav velja ta postavka za prvo državo članico, ki je dovolila začetek delovanja vozila v železniškem omrežju Evropske unije. Postavka „NVO“ se nanaša na subjekt, ki je izdal dovoljenje za začetek obratovanja vozila.

4.1.3    Postavka št. 3 – Leto izdelave

Če leto izdelave ni točno znano, je treba vpisati približno leto.

4.1.4    Postavka št. 4 – Sklic EK

Običajno takšnega sklicevanja za obstoječa vozila ni, razen za nekatera, ki se uporabljajo na železniškem sistemu za visoke hitrosti. Zabeleži se le, če je na voljo.

4.1.5    Postavka št. 5 – Sklic na ERDTV

Zabeleži se le, če je na voljo.

Do vzpostavitve ERDTV se lahko sklicuje na podatke iz Registra železniškega voznega parka (člen 22a Direktive Sveta 96/48/ES ( 5 ) in člen 24 Direktive 2001/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 6 )).

4.1.6    Postavka št. 6 – Omejitve

Zabeleži se le, če je na voljo.

4.1.7    Postavka št. 7 – Lastnik (obvezno)

Obvezno in navadno na voljo.

4.1.8    Postavka št. 8 – Imetnik (obvezno)

Obvezno in navadno na voljo. Imetnik mora vnesti oznako OIV (enotna oznaka, kot je navedeno v registru OIV), če jo ima.

4.1.9    Postavka št. 9 – Subjekt, odgovoren za vzdrževanje (obvezno)

Ta postavka je obvezna.

4.1.10    Postavka št. 10 – Umik

Po potrebi.

4.1.11    Postavka št. 11 – Države članice, v katerih je vozilo odobreno

Običajno se vagoni RIV, potniški vagoni RIC in vozila v skladu z dvostranskimi ali večstranskimi sporazumi registrirajo kot takšni. Če je ta informacija na voljo, jo je treba ustrezno zabeležiti.

4.1.12    Postavka št. 12 – Številka dovoljenja

Zabeleži se le, če je na voljo.

4.1.13    Postavka št. 13 – Začetek obratovanja (obvezno)

Če datum začetka obratovanja ni točno znan, je treba vpisati približno leto.

4.2    Postopek

Subjekt, ki je bil prej odgovoren za registracijo vozila, mora dati NVO ali RS države, v kateri ima sedež, na voljo vse informacije.

Tovorne in potniške vagone je treba vpisati le v NRV države članice, v kateri je imel sedež prejšnji registracijski subjekt.

Če je bilo obstoječe vozilo odobreno v več državah članicah, pošlje RS, ki registrira to vozilo, ustrezne podatke RS druge zadevne države članice.

NVO ali RS vključi informacije v svoj NRV.

NVO ali RS obvesti vse vpletene strani, ko je prenos informacij končan. Obvestiti je treba vsaj naslednje subjekte:

 subjekt, ki je bil prej odgovoren za registracijo vozila,

 imetnika,

 ERA.
Dodatek 1

OZNAČEVANJE OMEJITEV

1.   NAČELA

Omejitve (tehničnih značilnosti), ki so že zabeležene v drugih registrih, do katerih imajo NVO dostop, ni treba ponoviti v NRV.

Sprejemljivost v čezmejnem prometu temelji na:

 informacijah, opredeljenih v številki vozila,

 abecedni oznaki in

 označbi vozila.

Zato teh informacij ni treba ponoviti v NRV.

2.   STRUKTURA

Oznake so razdeljene na tri ravni:

 1. raven: kategorija omejitve,

 2. raven: vrsta omejitve,

 3. raven: vrednost ali specifikacija.Označevanje omejitev

Kategorija

Vrsta

Vrednost

Ime

1

 

 

Tehnične omejitve v zvezi s konstrukcijo

 

1

Numerična (3)

Najmanjši polmer krožnega loka v metrih

 

2

Omejitve tirnega tokokroga

 

3

Numerična (3)

Omejitve hitrosti v km/h (označeno na vagonih in potniških vagonih, vendar ni označeno na lokomotivah)

2

 

 

Geografske omejitve

 

1

Alfanumerična (3)

Kinematični profil (oznake iz Priloge C VAG TSI)

 

2

Seznam oznak

Tirna širina kolesnih dvojic

 

 

1

Spremenljiva tirna širina 1 435/1 520

 

 

2

Spremenljiva tirna širina 1 435/1 668

 

3

Brez SNV na vozilu

 

4

ERTMS A na vozilu

 

5

Numerična (3)

Sistem B na vozilu (1)

3

 

 

Okoljske omejitve

 

1

Seznam oznak

Klimatsko območje EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Omejitve uporabe, vključene v potrdilo o odobritvi

 

1

Odvisno od časa

 

2

Odvisno od razmer (prevožena razdalja, obraba itd.)

(1)   Če je vozilo opremljeno z več kot enim sistemom B, je treba navesti posamezno oznako za vsak sistem. — se 1xx uporablja za vozilo, opremljeno s sistemom za signalizacijo, — se 2xx uporablja za vozilo, opremljeno z radiem.
Dodatek 2

STRUKTURA IN VSEBINA EIŠ

Oznaka za usklajen sistem številčenja, imenovan evropska identifikacijska številka (EIŠ), za varnostna spričevala in druge dokumente

Primer:I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Oznaka države

(2 črki)

Vrsta dokumenta

(2 številki)

Leto izdaje

(4 številke)

Števec

(4 številke)

Polje 1

Polje 2

Polje 3

Polje 4

POLJE 1 –   OZNAKA DRŽAVE (2 ČRKI)

▼M3

Kode so uradno objavljene in posodobljene v Medinstitucionalnem slogovnem priročniku (http://publications.europa.eu/code/sl/sl-5000600.htm).DRŽAVA

OZNAKA

Avstrija

AT

Belgija

BE

Bolgarija

BG

Hrvaška

HR

Ciper

CY

Češka

CZ

Danska

DK

Estonija

EE

Finska

FI

Francija

FR

Nemčija

DE

Grčija

EL

Madžarska

HU

Islandija

IS

Irska

IE

Italija

IT

Latvija

LV

Lihtenštajn

LI

Litva

LT

Luksemburg

LU

Norveška

NO

Malta

MT

Nizozemska

NL

Poljska

PL

Portugalska

PT

Romunija

RO

Slovaška

SK

Slovenija

SI

Španija

ES

Švedska

SE

Švica

CH

Združeno kraljestvo

UK

Oznake za večnacionalne organe za varnost je treba sestaviti na enak način. Zdaj obstaja le en organ: Varnostni organ za predor pod Rokavskim prelivom. Predlaga se uporaba naslednje oznake:VEČNACIONALNI VARNOSTNI ORGAN

OZNAKA

Varnostni organ za predor pod Rokavskim prelivom

CT

▼M1

POLJE 2 –   VRSTA DOKUMENTA (2-MESTNO ŠTEVILO)

Dve števki omogočata določitev vrste dokumenta:

 prva števka opredeljuje splošno razvrstitev dokumenta,

 druga števka določa podvrsto dokumenta.

Ta sistem številčenja je mogoče razširiti, če so potrebne druge oznake. V tabeli je prikazan predlagan seznam znanih in mogočih kombinacij dvomestnih številk ter kombinacije za dovoljenje za začetek obratovanja vozil:Kombinacija številk za polje 2

Vrsta dokumenta

Podvrsta dokumenta

[0 1]

Dovoljenja

Dovoljenja za ŽP

[0 x]

Dovoljenja

Drugo

[1 1]

Varnostno spričevalo

Del A

[1 2]

Varnostno spričevalo

Del B

[1 x]

Rezervirano

Rezervirano

[2 1]

Varnostno dovoljenje

 

[2 2]

Rezervirano

Rezervirano

[2 x]

Rezervirano

Rezervirano

[3 x]

Rezervirano npr. za vzdrževanje železniškega voznega parka, infrastrukturo ali drugo

 

[4 x]

Rezervirano za priglašene organe

npr. različne vrste priglašenih organov

[5 1] in [5 5] (1)

Dovoljenje za začetek obratovanja

Vlečna vozila

[5 2] in [5 6] (1)

Dovoljenje za začetek obratovanja

Vlečena potniška vozila

[5 3] in [5 7] (1)

Dovoljenje za začetek obratovanja

Vagoni

[5 4] in [5 8] (1)

Dovoljenje za začetek obratovanja

Posebna vozila

[5 9] (2)

Dovoljenje za tip vozila

 

[6 0]

Dovoljenje za začetek obratovanja

Infrastrukturni in energijski podsistem ter podsistem za vodenje, upravljanje in signalizacijo, nameščeni ob progi

[6 1]

Dovoljenje za začetek obratovanja

Infrastrukturni podsistem

[6 2]

Dovoljenje za začetek obratovanja

Energetski podsistem

[6 3]

Dovoljenje za začetek obratovanja

Podsistem za vodenje, upravljanje in signalizacijo, nameščen ob progi

[7 1]

Dovoljenje za strojevodje

Števec do vključno 9 999

[7 2]

Dovoljenje za strojevodje

Števec med 10 000 do vključno 19 000

[7 3]

Dovoljenje za strojevodje

Števec med 20 000 do vključno 29 000

[8 x] … [9 x]

Rezervirano (2 vrsti dokumentov)

Rezervirano (10 podvrst za vsakega)

(1)   Če se 4 števke, rezervirane za polje 4 „Števec“ v enem letu v celoti izkoristijo, se prvi dve števki polja 2 spremenita: — [5 1] v [5 5] za vlečna vozila, — [5 2] v [5 6] za vlečena potniška vozila, — [5 3] v [5 7] za vagone, — [5 4] v [5 8] za posebna vozila.

(2)   Številke, dodeljene v polju 4, so: — od 1 000 do 1 999 za vlečna vozila, — od 2 000 do 2 999 za vlečena potniška vozila, — od 3 000 do 3 999 za vagone, — od 4 000 do 4 999 za posebna vozila.

POLJE 3 –   LETO IZDAJE (4-MESTNO ŠTEVILO)

To polje označuje leto (v določeni obliki llll, tj. 4 števke), v katerem je bilo izdano dovoljenje.

POLJE 4 –   ŠTEVEC

Števec je naraščajoče število, ki se poveča za eno enoto vsakič, ko je izdan dokument, ne glede na to, ali je to novo, obnovljeno ali posodobljeno/spremenjeno dovoljenje. Tudi če se potrdilo razveljavi ali dovoljenje zadrži, številke dovoljenja ni mogoče ponovno uporabiti.

Vsako leto se števec ponovno nastavi na nič.
Dodatek 3

OZNAČEVANJE UMIKAOznaka

Način umika

Opis

00

Brez

Vozilo ima veljavno registracijo.

10

Zadržana registracija

Razlog ni naveden

Registracija vozila je zadržana na zahtevo lastnika ali imetnika ali z odločbo NVO ali RS.

11

Zadržana registracija

Vozilo je namenjeno skladiščenju v delovnem stanju kot neaktivna ali strateška rezerva.

20

Prenesena registracija

Za vozilo je znano, da je ponovno registrirano pod drugo številko ali v drugem NRV za nadaljnjo uporabo v evropskem železniškem omrežju (v celotnem omrežju ali delu tega omrežja).

30

Umik

Razlog ni naveden

Registracija vozila za delovanje v evropskem železniškem omrežju je potekla brez znane ponovne registracije.

31

Umik

Vozilo je namenjeno nadaljnji uporabi kot železniško vozilo zunaj evropskega železniškega omrežja.

32

Umik

Vozilo je namenjeno za obnovo glavnih interoperabilnih sestavnih delov/modulov/rezervnih delov ali obsežno prenovo.

33

Umik

Vozilo je namenjeno za razrez in odstranitev materialov (vključno z glavnimi rezervnimi deli) za recikliranje.

34

Umik

Vozilo je namenjeno za „zgodovinski ohranjeni železniški vozni park“ za delovanje v ločenem omrežju ali statično razstavo zunaj evropskega železniškega omrežja.

Uporaba oznak

 Če razlog za umik ni naveden, je za opredelitev spremembe statusa registracije treba uporabiti oznake 10, 20 in 30.

 Če je razlog za umik znan, se lahko uporabijo oznake 11, 31, 32, 33 in 34 v zbirki podatkov NRV. Te oznake temeljijo le na informacijah, ki jih predloži imetnik ali lastnik registracijskemu subjektu.

Vprašanja registracije

 Vozilo z zadržano ali umaknjeno registracijo ne sme delovati v evropskem železniškem omrežju pod evidentirano registracijo.

 Za ponovno aktivacijo registracije po zadržanju bo registracijski subjekt preučil pogoje, zaradi katerih je bila registracija zadržana.

 Prenos registracije pod pogoji iz člena 1b Odločbe Komisije 2006/920/ES ( 7 ) in člena 1b Odločbe Komisije 2008/231/ES ( 8 ), kakor je spremenjena s Sklepom 2010/640/EU ( 9 ), vključuje novo registracijo vozila in posledični umik stare registracije.
Dodatek 4

STANDARDNI OBRAZEC ZA REGISTRACIJO

image

image

image
Dodatek 5GLOSAR

Kratica

Opredelitev

COTIF

Konvencija o mednarodnem železniškem prometu

EC VRV

Evropski centraliziran virtualni register vozil

EIŠ

Evropska identifikacijska številka

EK

Evropska komisija

EN

Evropski standard (evropska norma)

ERA

Evropska železniška agencija, imenovana tudi „Agencija“

ERDTV

Evropski register dovoljenih tipov vozil

ERTMS

Evropski sistem upravljanja železniškega prometa

ESRN (TAT)

Evropski strateški razvojni načrt (TAT)

EŠV

Evropska številka vozila

EU

Evropska unija

INF

Infrastruktura

ISO

Mednarodna organizacija za standardizacijo

IT

Informacijska tehnologija

KH

(Sistem) železnice za konvencionalne hitrosti

LR

Lokalni register

NRV

Nacionalni register vozil

NVO

Nacionalni varnostni organ

OIV

Oznaka imetnika vozila

OTIF

Medvladna organizacija za mednarodni železniški promet

PO

Preiskovalni organ

PrO

Priglašeni organ

RIC

Pravilnik, ki ureja medsebojno uporabo vagonov in službenih vagonov v mednarodnem prometu

RIV

Pravilnik, ki ureja medsebojno uporabo tovornih vagonov v mednarodnem prometu

RO

Regulativni organ

ROIV

Register oznak imetnika vozila

RPŽVP (TAT)

Referenčni podatki o železniškem voznem parku (TAT)

RS

Registracijski subjekt, npr. organ, odgovoren za vzdrževanje in posodabljanje NRV

SND

Skupnost neodvisnih držav

SNV

Sistem nadzor-vodenje

TAT (TSI)

Telematske aplikacije za tovorni promet (TSI)

TSI

Tehnična specifikacija za interoperabilnost

UI

Upravljavec infrastrukture

VAG (TSI)

Vagon (TSI)

VH

(Sistem) visoke hitrosti

VRV

Virtualni register vozil

VUP (TSI)

Vodenje in upravljanje prometa (TSI)

ZP

Zbirka podatkov

ZPVIE (TAT)

Operativna zbirka podatkov za vagone in intermodalne enote (TAT)

ŽP

Prevoznik v železniškem prometu

ŽVP

Železniški vozni park

▼M2
Dodatek 6

DEL „0“ –    IDENTIFIKACIJA VOZILA

Splošne ugotovitve

Ta dodatek opisuje evropsko številko vozila in povezane oznake, ki so na viden način nameščene na vozilo za njegovo enotno in trajno identifikacijo med obratovanjem. Ne opisuje drugih številk ali oznak, ki so trajno vgravirane ali nameščene na šasijo ali glavne sestavne dele vozila med proizvodnjo.

Evropske številke vozil in povezane kratice

Vsako tirno vozilo prejme številko, ki sestoji iz 12 števk (imenovano evropska številka vozila (EVN)) z naslednjo sestavo:Skupina tirnih vozil

Interoperabilna sposobnost in tip vozila

[2 števki]

Država v kateri je vozilo registrirano

[2 števki]

Tehnične značilnosti

[4 števke]

Serijska številka

[3 števke]

Kontrolna števka

[1 števka]

Vagoni

00 do 09

10 do 19

20 do 29

30 do 39

40 do 49

80 do 89

[podrobnosti v delu 6]

01 do 99

[podrobnosti v delu 4]

0000 do 9999

[podrobnosti v delu 9]

000 do 999

0 do 9

[podrobnosti v delu 3]

Potniška vozila brez lastnega pogona

50 do 59

60 do 69

70 do 79

[podrobnosti v delu 7]

0000 do 9999

[podrobnosti v delu 10]

000 do 999

Vlečna vozila in enote v vlakovni kompoziciji v fiksni ali vnaprej določeni sestavi

90 do 99

[podrobnosti v delu 8]

0000000 do 8999999

[pomen teh številk dokončno opredelijo države članice z dvostranskim ali večstranskim sporazumom]

Posebna vozila

9000 do 9999

[podrobnosti v delu 11]

000 do 999

V posamezni državi 7 števk za tehnične značilnosti in serijska številka zadostujejo za enotno identifikacijo vozila znotraj skupin vlečenih potniških vozil in posebnih vozil ( 10 ).

Številko dopolnjujejo abecedne oznake:

(a) kratica države, v kateri je vozilo registrirano (podrobnosti v delu 4);

(b) oznaka imetnika vozila (podrobnosti v delu 1);

(c) kratice za tehnične značilnosti (podrobnosti glede vagonov v delu 12 in glede vlečenih potniških vozil v delu 13).

Evropska številka vozila se spremeni, kadar zaradi tehničnih sprememb vozila ne odraža interoperabilne sposobnosti ali tehničnih značilnosti na podlagi tega dodatka. Zaradi takšnih tehničnih sprememb je v skladu s členi 20 do 25 Direktive 2008/57/ES lahko potrebno novo obratovalno dovoljenje.

DEL 1 –   OZNAKA IMETNIKA VOZILA

1.    Opredelitev oznake imetnika vozila (VKM)

Oznaka imetnika vozila (VKM) je abecedna oznaka, ki sestoji iz 2 do 5 črk ( 11 ). Napisana je na vsako tirno vozilo blizu evropske številke vozila. VKM označuje imetnika vozila, kakor je registriran v nacionalnem registru vozil.

VKM je enotna in veljavna v vseh državah, ki jih pokriva ta TSI in ki sklenejo sporazum o uporabi sistema številčenja vozil ter VKM, kakor je opisano v tej TSI.

2.    Oblika oznake imetnika vozila

VKM je prepoznavna predstavitev polnega imena ali kratice imetnika vozila, če je le mogoče. Uporabiti je mogoče vseh 26 črk latinske abecede. Črke v VKM so velike tiskane črke. Črke, ki niso začetnice besed v imenu imetnika, so lahko male črke. Pri preverjanju enotnosti se male črke štejejo kot velike črke.

Črke lahko vsebujejo diakritične znake ( 12 ). Pri preverjanju enotnosti se diakritični znaki na črkah zanemarijo.

Za vozila imetnikov z bivališčem v državah, ki ne uporabljajo latinske abecede, lahko za VKM stoji prečrkovanje v njihovi abecedi, ki je od VKM ločeno s poševnico („/“). Pri obdelavi podatkov se prečrkovana VKM zanemari.

3.    Določbe o dodeljevanju oznake imetnika vozila

Imetniku vozila se lahko dodeli več kot ena VKM, če:

 ima formalno ime v več kot enem jeziku,

 ima tehten razlog za razlikovanje med posameznimi tirnimi vozili v svoji organizaciji.

Eno samo VKM je mogoče dodeliti za skupino podjetij, ki:

 pripadajo eni sami podjetniški strukturi (npr. strukturi matičnega podjetja),

 pripadajo eni sami podjetniški strukturi, ki je znotraj te strukture imenovala in pooblastila eno organizacijo, da v vseh zadevah ravna v imenu vseh drugih,

 je pooblastila eno samo pravno osebo, da v vseh zadevah ravna v njenem imenu, pri čemer je ta pravna oseba imetnik.

4.    Register oznak imetnika vozila in postopek dodeljevanja

Register VKM je javen in se sproti posodablja.

Vlogo za VKM vloži pristojni nacionalni organ vlagatelja in jo posreduje ERA. VKM se lahko uporablja šele po tem, ko jo objavi ERA.

Imetnik VKM mora pristojni nacionalni organ obvestiti, ko neha uporabljati VKM, pristojni nacionalni organ pa ta podatek posreduje ERA. VKM se nato prekliče, ko imetnik dokaže, da so bile oznake na vseh zadevnih vozilih spremenjene. Ponovna izdaja oznake ni mogoča naslednjih 10 let, razen če se znova izda prvotnemu imetniku ali drugemu imetniku na njegovo zahtevo.

VKM se lahko prenese na drugega imetnika, ki je pravni naslednik prvotnega imetnika. VKM ostane v veljavi, dokler imetnik VKM ne spremeni svojega imena v ime, ki ni podobno VKM.

V primeru spremembe imetnika, ki povzroči spremembo VKM, je treba zadevna vozila z novo VKM označiti v treh mesecih od datuma registracije spremembe imetnika v nacionalnem registru vozil. V primeru neskladnosti med VKM, označeno na vozilu, in podatki iz nacionalnega registra vozil, ima prednost registracija iz nacionalnega registra vozil.

DEL 2

Se ne uporablja.

DEL 3 –   PRAVILA ZA DOLOČANJE KONTROLNE (12.) ŠTEVKE

Kontrolna števka se določi na naslednji način:

 za števke na sodih položajih osnovne številke (šteto z desne) se vzamejo njihove decimalne vrednosti,

 števke na lihih položajih osnovne številke (šteto z desne) se pomnožijo z 2,

 nato se izračuna vsota, ki jo tvorijo števke na sodih položajih in vse števke, ki tvorijo delne zmnožke, dobljene iz lihih položajev,

 števka enic te vsote se ohrani,

 kontrolno števko tvori število, ki skupaj s števko enic tvori vsoto 10; če je to število 0, je tudi kontrolna števka 0.

Primeri:

1 -

 Če je osnovna številka

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Množitelj

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Vsota: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Števka enic te vsote je 2.

Kontrolna števka je torej 8 in osnovna številka tako postane registrska številka 33 84 4796 100 - 8.

2 -

 Če je osnovna številka

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Množitelj

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Vsota: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Števka enic te vsote je 0.

Kontrolna števka je torej 0 in osnovna številka tako postane registrska številka 31 51 3320 198 - 0.

DEL 4 –   OZNAČEVANJE DRŽAV, V KATERIH SO VOZILA REGISTRIRANA (ŠTEVKI 3–4 IN KRATICA)

Informacije v zvezi s tretjimi državami so navedene zgolj informativno.Države

Abecedna oznaka države (1)

Številčna oznaka države

Albanija

AL

41

Alžirija

DZ

92

Armenija

AM

58

Avstrija

A

81

Azerbajdžan

AZ

57

Belorusija

BY

21

Belgija

B

88

Bosna in Hercegovina

BIH

49

Bolgarija

BG

52

Kitajska

RC

33

Hrvaška

HR

78

Kuba

CU (1)

40

Ciper

CY

 

Češka

CZ

54

Danska

DK

86

Egipt

ET

90

Estonija

EST

26

Finska

FIN

10

Francija

F

87

Gruzija

GE

28

Nemčija

D

80

Grčija

GR

73

Madžarska

H

55

Iran

IR

96

Irak

IRQ (1)

99

Irska

Irska

60

Izrael

IL

95

Italija

I

83

Japonska

J

42

Kazahstan

KZ

27

Kirgizija

KS

59

Latvija

LV

25

Libanon

RL

98

Lihtenštajn

FL

 

Litva

LT

24

Luksemburg

L

82

Makedonija

MK

65

Malta

M

 

Moldavija

MD (1)

23

Monako

MC

 

Mongolija

MGL

31

Črna gora

MNE

62

Maroko

MA

93

Nizozemska

NL

84

Severna Koreja

PRK (1)

30

Norveška

N

76

Poljska

PL

51

Portugalska

P

94

Romunija

RO

53

Rusija

RUS

20

Srbija

SRB

72

Slovaška

SK

56

Slovenija

SLO

79

Južna Koreja

ROK

61

Španija

E

71

▼C1

Švedska

S

74

▼M2

Švica

CH

85

Sirija

SYR

97

Tadžikistan

TJ

66

Tunizija

TN

91

Turčija

TR

75

Turkmenistan

TM

67

Ukrajina

UA

22

Združeno kraljestvo

GB

70

Uzbekistan

UZ

29

Vietnam

VN (1)

32

(1)   V skladu s sistemom abecednega označevanja iz Dodatka 4 h konvenciji iz leta 1949 in členom 45(4) Konvencije o cestnem prometu iz leta 1968.

DEL 5

Se ne uporablja.

DEL 6 –   OZNAKE ZA INTEROPERABILNOST, KI SE UPORABLJAJO ZA TOVORNE VAGONE (ŠTEVKI 1–2) 

2. števka1. števka

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. števka1. števka

 

 

Tirna širina

stalna ali spremenljiva

stalna

spremenljiva

stalna

spremenljiva

stalna

spremenljiva

stalna

spremenljiva

stalna ali spremenljiva

Tirna širina

 

Vagoni so skladni z TSI VAG () vključno z oddelkom 7.1.2 in vsemi določbami iz Dodatka C

0

z osmi

Se ne uporablja

Vagoni

Se ne uporablja ()

Vagoni PPV/PPW

(spremenljiva tirna širina)

z osmi

0

1

s podstavnimi vozički

s podstavnimi vozički

1

2

z osmi

Vagoni

Vagoni PPV/PPW

(stalna tirna širina)

z osmi

2

3

s podstavnimi vozički

s podstavnimi vozički

3

Drugi vagoni

4

z osmi ()

Vagoni, povezani z vzdrževanjem

Drugi vagoni

Vagoni s posebnim številčenjem za tehnične značilnosti, ki ne obratujejo znotraj EU

z osmi ()

4

8

s podstavnimi vozički ()

s podstavnimi vozički ()

8

 

 

 

 

 

 

 

1. števka2. števka

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. števka2. števka

(1)   Uredba Komisije [TSI VAG, kot je bila sprejeta po spremembah].

(2)   Stalna ali spremenljiva tirna širina.

(3)   Se ne uporablja za nova obratujoča vozila, razen za vagone iz kategorije I (vagoni z uravnano temperaturo).

DEL 7 –   OZNAKE ZA ZMOŽNOST OBRATOVANJA V MEDNARODNEM PROMETU, KI SE UPORABLJAJO ZA VLEČENA POTNIŠKA VOZILA (ŠTEVKI 1–2) 

Domači promet

TEN () in/ali COTIF () in/ali PPV/PPW

Notranji promet ali mednarodni promet po posebnem sporazumu

TEN () in/ali COTIF ()

PPV/PPW

2. števka1. števka

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Vozila v notranjem prometu

Vozila stalne tirne širine brez klimatskega sistema (vključno z vagoni za prevoz avtomobilov)

Vozila prilagodljive tirne širine (1435/1520) brez klimatskega sistema

Se ne uporablja

Vozila prilagodljive tirne širine (1435/1668) brez klimatskega sistema

Muzejska vozila

Se ne uporablja ()

Vozila stalne tirne širine

Vozila prilagodljive tirne širine (1435/1520) z menjavo podstavnega vozička

Vozila prilagodljive tirne širine (1435/1520) z osmi, ki se prilagajajo tirni širini

6

Servisna vozila

Vozila stalne tirne širine s klimatskim sistemom

Vozila prilagodljive tirne širine (1435/1520) s klimatskim sistemom

Servisna vozila

Vozila prilagodljive tirne širine (1435/1668) s klimatskim sistemom

Vagoni za prevoz avtomobilov

Se ne uporablja ()

7

Vozila stalne tirne širine s klimatskim sistemom in uravnavanjem tlaka

Se ne uporablja

Se ne uporablja

Vozila stalne tirne širine s klimatskim sistemom in uravnavanjem tlaka

Se ne uporablja

Druga vozila

Se ne uporablja

Se ne uporablja

Se ne uporablja

Se ne uporablja

(1)   Skladnost z veljavnimi TSI, glej Dodatek P, del 5.

(2)   Vključno z vozili, ki po obstoječih predpisih nosijo števke, določene v tej tabeli. COTIF: vozilo, ki je ob začetku obratovanja skladno s takrat veljavno uredbo COTIF.

(3)   Se ne uporablja za nova vozila, razen za potniške vagone s stalno tirno širino (56) in prilagodljivo tirno širino (66), ki že obratujejo.

DEL 8 –   TIPI VLEČNIH VOZIL IN ENOT V VLAKOVNI KOMPOZICIJI V FIKSNI ALI VNAPREJ DOLOČENI SESTAVI (ŠTEVKI 1–2)

Prva števka je „9“.

Če druga števka opisuje vrsto vlečnega vozila, je obvezno naslednje označevanje:Oznaka

Splošna vrsta vozila

0

Razno

1

Električna lokomotiva

2

Dizelska lokomotiva

3

Elektromotorna garnitura (visoke hitrosti) [pogonski ali priklopni vagon]

4

Elektromotorna garnitura (razen za visoke hitrosti) [pogonski ali priklopni vagon]

5

Dizel motorna garnitura [pogonski ali priklopni vagon]

6

Specializirani priklopni vagon

7

Električna premikalna lokomotiva

8

Dizelska premikalna lokomotiva

9

Posebno vozilo

DEL 9 –   STANDARDNO NUMERIČNO OZNAČEVANJE VOZIL (ŠTEVKE 5 DO 8)

V delu 9 so navedene numerične oznake za glavne tehnične značilnosti vozil, objavljene na spletni strani ERA (www.era.europa.eu).

Vloga za dodelitev nove oznake se vloži pri subjektu, pristojnem za registracijo (navedenem v Odločbi 2007/756/ES), in pošlje ERA. Nova oznaka se lahko uporablja šele po tem, ko jo objavi ERA.

DEL 10 –   OZNAKE ZA TEHNIČNE ZNAČILNOSTI VLEČENIH POTNIŠKIH VOZIL (ŠTEVKI 5–6)

Del 10 je objavljen na spletni strani ERA (www.era.europa.eu).

Vloga za dodelitev nove oznake se vloži pri subjektu, pristojnem za registracijo (navedenem v Odločbi 2007/756/ES), in pošlje ERA. Nova oznaka se lahko uporablja šele po tem, ko jo objavi ERA.

DEL 11 –   OZNAKE ZA TEHNIČNE ZNAČILNOSTI POSEBNIH TIRNIH VOZIL (ŠTEVKE 6 DO 8)

Del 11 je objavljen na spletni strani ERA (www.era.europa.eu).

Vloga za dodelitev nove oznake se vloži pri subjektu, pristojnem za registracijo (navedenem v Odločbi 2007/756/ES), in pošlje ERA. Nova oznaka se lahko uporablja šele po tem, ko jo objavi ERA.

DEL 12 –   ČRKOVNE OZNAKE ZA TOVORNE VAGONE RAZEN ČLENKASTIH IN VEČČLENSKIH VAGONOV

Del 12 je objavljen na spletni strani ERA (www.era.europa.eu).

Vloga za dodelitev nove oznake se vloži pri subjektu, pristojnem za registracijo (navedenem v Odločbi 2007/756/ES), in pošlje ERA. Nova oznaka se lahko uporablja šele po tem, ko jo objavi ERA.

DEL 13 –   ČRKOVNE OZNAKE ZA VLEČENA POTNIŠKA VOZILA

Del 13 je objavljen na spletni strani ERA (www.era.europa.eu).

Vloga za dodelitev nove oznake se vloži pri subjektu, pristojnem za registracijo (navedenem v Odločbi 2007/756/ES), in pošlje ERA. Nova oznaka se lahko uporablja šele po tem, ko jo objavi ERA.( 1 ) UL L 235, 17.9.1996, str. 6. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/32/ES (UL L 141, 2.6.2007, str. 63).

( 2 ) UL L 110, 20.4.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/32/ES.

( 3 ) UL L 164, 30.4.2004, str. 1.

( 4 ) Vendar je treba vsem novim vozilom, ki začnejo obratovati za AAE, BLS, FNME in GySEV/ROeEE, dati standardno oznako države.

( 5 ) UL L 235, 17.9.1996, str. 6.

( 6 ) UL L 110, 20.4.2001, str. 1.

( 7 ) UL L 359, 18.12.2006, str. 1.

( 8 ) UL L 84, 26.3.2008, str. 1.

( 9 ) UL L 280, 26.10.2010, str. 29.

( 10 ) Pri posebnih vozilih mora številka v posamezni državi biti enotna pri prvi števki in zadnjih petih števkah za tehnične značilnosti in serijsko številko.

( 11 ) Za NMBS/SNCB se lahko še naprej uporablja obkrožena črka B.

( 12 ) Diakritični znaki so znaki, ki zaznamujejo poseben izgovor, na primer À, Ç, Ö, Č, Ž, Å itd. Posebne črke, kot sta na primer Ø in Æ, predstavlja ena sama črka; pri preverjanju enotnosti se Ø obravnava kot O in Æ kot A.

Top