EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007D0025-20151202

Consolidated text: Odločba Komisije z dne 22. decembra 2006 glede nekaterih zaščitnih ukrepov v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco in premiki hišnih ptic, ki spremljajo svoje lastnike v Skupnost (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6958) (Besedilo velja za EGP) (2007/25/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/25(1)/2015-12-02

2007D0025 — SL — 02.12.2015 — 007.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 22. decembra 2006

glede nekaterih zaščitnih ukrepov v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco in premiki hišnih ptic, ki spremljajo svoje lastnike v Skupnost

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6958)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/25/ES)

(UL L 008 13.1.2007, str. 29)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

ODLOČBA KOMISIJE z dne 19. decembra 2007

  L 344

50

28.12.2007

►M2

ODLOČBA KOMISIJE z dne 17. decembra 2008

  L 4

15

8.1.2009

 M3

ODLOČBA KOMISIJE z dne 6. novembra 2009

  L 291

27

7.11.2009

►M4

SKLEP KOMISIJE z dne 30. novembra 2010

  L 316

10

2.12.2010

 M5

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 7. maja 2012

  L 123

42

9.5.2012

►M6

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 519/2013 z dne 21. februarja 2013

  L 158

74

10.6.2013

 M7

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 31. oktobra 2013

  L 293

40

5.11.2013

►M8

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/2225 z dne 30. novembra 2015

  L 316

14

2.12.2015
▼B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 22. decembra 2006

glede nekaterih zaščitnih ukrepov v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco in premiki hišnih ptic, ki spremljajo svoje lastnike v Skupnost

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6958)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/25/ES)KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS ( 1 ) ter zlasti člena 18 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po izbruhu aviarne influence leta 2004 v jugovzhodni Aziji, ki jo je povzročil visoko patogeni sev virusa, je Komisija sprejela več zaščitnih ukrepov v zvezi z omenjeno boleznijo. Navedeni ukrepi vključujejo zlasti Odločbo Komisije 2005/759/ES z dne 27. oktobra 2005 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco v nekaterih tretjih državah in premiki ptic, ki spremljajo svoje lastnike, iz tretjih držav ( 2 ). Odločba 2005/759/ES se trenutno uporablja do 31. decembra 2006.

(2)

Izbruhi aviarne influence, ki jih povzroča visoko patogeni sev aviarne influence H5N1, se še zmeraj redno odkrivajo v nekaterih državah članicah Mednarodnega urada za živalske kužne bolezni (OIE), vključno z državami, ki prej niso bile prizadete. Bolezen zato še ni navedena. Poleg tega se v državah po vsem svetu pojavljajo primeri pri človeku in celo smrtni primeri zaradi tesnega stika z okuženimi pticami.

(3)

Na podlagi zahteve Komisije je Svet za zdravje in zaščito živali (AHAW) Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) na svojem srečanju 26./27. oktobra 2006 sprejel znanstveno mnenje o tveganjih za zdravje in dobro počutje živali, povezanih z uvozom ptic, razen perutnine, v Skupnost. To mnenje opozarja na tveganje širjenja virusnih bolezni, kot sta aviarna influenca in atipična kokošja kuga z uvozom ptic, razen perutnine, ter ugotavlja možna orodja in možnosti, ki lahko zmanjšajo kakršno koli ugotovljeno tveganje za zdravje živali, povezano z uvozom teh ptic. Poleg tega mnenje poudarja, da je redko možno z gotovostjo razlikovati med pticami „ujetimi v divjini“ in „gojenimi v ujetništvu“, saj se metode označevanja lahko uporabijo za različne vrste ptic, ne da bi bilo možno med njimi razlikovati.

(4)

Te ugotovitve se lahko uporabijo tudi za premike hišnih ptic iz tretjih držav. Da bi se zagotovilo jasno razlikovanje med pticami v ujetništvu, ujetimi v divjini za komercialni uvoz in hišnimi pticami, je treba premike živih hišnih ptic še naprej obravnavati pod strogimi pogoji, brez razlikovanja države porekla, da se zagotovi status hišnih ptic in se prepreči širjenje navedenih virusnih bolezni. Zato je primerno uporabo ukrepa, ki ga določa Odločba 2005/759/ES, podaljšati do 31. decembra 2007.

(5)

Odločba 2005/759/ES je bila po začetku veljavnosti večkrat spremenjena. Zaradi jasnosti zakonodaje Skupnosti je treba Odločbo 2005/759/ES razveljaviti in jo nadomestiti s to odločbo.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:Člen 1

Premiki iz tretjih držav

1.  Države članice odobrijo premike živih hišnih ptic iz tretjih držav samo v primeru, če pošiljka ni sestavljena iz več kot petih ptic in:

(a) ptice prihajajo iz države članice OIE, ki je v pristojnosti regionalne komisije iz dela A Priloge I, ali

(b) ptice prihajajo iz države članice OIE, ki je v pristojnosti regionalne komisije iz dela B Priloge I, in:

▼M4

(i) so bile pred izvozom 30 dni izolirane na kraju odpreme v tretji državi, navedeni v delu 1 Priloge I ali delu 1 Priloge II k Uredbi Komisije 206/2010 ( 3 ), ali

▼M2

(ii) so po uvozu v namembno državo članico 30 dni preživele v karanteni v obratu, odobrenem v skladu s členom 6(1) Uredbe Komisije (ES) št. 318/2007 ( 4 ), ali

▼B

(iii) so bile v zadnjih šestih mesecih in najpozneje 60 dni pred odpošiljanjem iz tretje države cepljene in najmanj enkrat ponovno cepljene proti aviarni influenci s cepivom H5, odobrenim za zadevno vrsto in v skladu z navodili proizvajalca ali

▼M4

(iv) so bile pred izvozom izolirane najmanj 10 dni in je bil zanje opravljen test za odkrivanje antigena ali genoma aviarne influence H5N1 na vzorcu, odvzetem ne prej kot tretji dan izolacije, kot je določeno v poglavju o aviarni influenci Priročnika o diagnostičnih testih in cepivih za kopenske živali, kot ga redno posodablja OIE.

▼B

2.  Skladnost s pogoji iz odstavka 1 potrdi v primeru pogojev iz odstavka 1(b)(ii) uradni veterinar v tretji državi odpošiljanja na podlagi izjave lastnika v skladu z vzorcem spričevala iz Priloge II.

3.  Veterinarsko spričevalo spremljata izjava lastnika ali njegovega zastopnika v skladu s Prilogo III.

Člen 2

Veterinarski pregledi

1.  Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za zagotovitev, da pri hišnih pticah, ki se premaknejo v Skupnost iz ozemlja tretje države, pristojni organi na vstopnem mejnem prehodu potnika v Skupnost preverijo dokumente in identiteto.

2.  Države članice imenujejo organe iz odstavka 1, ki so odgovorni za take preglede, in o tem nemudoma obvestijo Komisijo.

3.  Vsaka država članica sestavi seznam vstopnih mejnih prehodov iz odstavka 1 in jih pošlje drugim državam članicam ter Komisiji.

4.  Če taki pregledi pokažejo, da živali ne ustrezajo zahtevam iz te odločbe, se uporablja tretji pododstavek člena 14 Uredbe (ES) št. 998/2003.

Člen 3

Ta odločba se ne uporablja za premike ptic, ki spremljajo svoje lastnike, iz Andore, ►M6  ————— ◄ Ferskih otokov, Grenlandije, Islandije, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina, Švice in Vatikanske mestne države na ozemlje Skupnosti.

Člen 4

Države članice takoj sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s to odločbo, in jih objavijo. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 5

Odločba 2005/759/ES se razveljavi.

Člen 6

Ta odločba se uporablja do ►M8  31. decembra 2017 ◄ .

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.
PRILOGA I

DEL A

Države članice OIE, ki so v pristojnosti regionalnih komisij OIE iz člena 1(1)(a):

DEL B

Države članice OIE, ki so v pristojnosti regionalnih komisij OIE iz člena 1(1)(b):

 Afrika,

 Severna in Južna Amerika,

 Azija, Daljni vzhod in Oceanija,

 Evropa in

 Bližnji vzhod.

▼M4
PRILOGA II

image

image

image
PRILOGA III

IZJAVA

Spodaj podpisani lastnik ( 5 )/oseba, odgovorna za ptice, v imenu lastnika (5)  izjavljam:

1. ptice spremljajo spodaj podpisano osebo in niso namenjene za prodajo ali prenos na drugega lastnika;

2. za ptice bo med netrgovskim premikom ostala odgovorna spodaj podpisana oseba;

3. v obdobju med veterinarskim pregledom pred premikom in dejanskim odhodom bodo ptice ostale izolirane od vsakega možnega stika z drugimi pticami; ter

4.

 

 (5) ali

[ptice so bile zaprte v obratu najmanj 30 dni neposredno pred datumom odpreme in niso bile v stiku z drugimi pticami;]

 (5) ali

[ptice so bile pred premikom 10 dni v izolaciji;]

 (5) ali

[dogovorjena je 30-dnevna naknadna karantena ptic v karantenskem obratu kot je navedeno v ustreznem spričevalu.] 

 

(Kraj in datum)

(Podpis)( 1 ) UL L 146, 13.6.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1467/2006 (UL L 274, 5.10.2006, str. 3).

( 2 ) UL L 285, 28.10.2005, str. 52. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/522/ES (UL L 205, 27.7.2006, str. 28).

( 3 ) UL L 73, 20.3.2010, str. 1.

( 4 ) UL L 84, 24.3.2007, str. 7.

( 5 ) Neustrezno črtati.

Top