Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R1013-20180101

Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1013/2018-01-01

02006R1013 — SL — 01.01.2018 — 012.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA (ES) št. 1013/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 14. junija 2006

o pošiljkah odpadkov

(UL L 190 12.7.2006, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1379/2007 z dne 26. novembra 2007

  L 309

7

27.11.2007

►M2

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 669/2008 z dne 15. julija 2008

  L 188

7

16.7.2008

►M3

UREDBA (ES) št. 219/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. marca 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M4

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 308/2009 z dne 15. aprila 2009

  L 97

8

16.4.2009

►M5

DIREKTIVA 2009/31/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA Besedilo velja za EGP z dne 23. aprila 2009

  L 140

114

5.6.2009

►M6

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 413/2010 z dne 12. maja 2010

  L 119

1

13.5.2010

►M7

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 664/2011 z dne 11. julija 2011

  L 182

2

12.7.2011

►M8

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 135/2012 z dne 16. februarja 2012

  L 46

30

17.2.2012

►M9

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 255/2013 z dne 20. marca 2013

  L 79

19

21.3.2013

►M10

UREDBA (EU) št. 1257/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. novembra 2013

  L 330

1

10.12.2013

►M11

UREDBA (EU) št. 660/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 15. maja 2014

  L 189

135

27.6.2014

►M12

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1234/2014 z dne 18. novembra 2014

  L 332

15

19.11.2014

►M13

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2002 z dne 10. novembra 2015

  L 294

1

11.11.2015


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 299, 8.11.2008, str.  50 (1379/2007)

►C2

Popravek, UL L 334, 13.12.2013, str.  46 (1013/2006)

►C3

Popravek, UL L 277, 22.10.2015, str.  61 (1013/2006)

►C4

Popravek, UL L 134, 23.5.2017, str.  52 (2015/2002)
▼B

UREDBA (ES) št. 1013/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 14. junija 2006

o pošiljkah odpadkovNASLOV I

PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Področje uporabe

1.  Ta uredba določa postopke in ureditev kontrole pošiljanja odpadkov, odvisno od porekla, cilja in poti pošiljke, vrste poslanih odpadkov in vrste obdelave, ki se uporablja za odpadke na njihovem cilju.

2.  Ta uredba se uporablja za pošiljke odpadkov:

(a) med državami članicami v Skupnosti ali s tranzitom skozi tretje države;

(b) uvožene v Skupnost iz tretjih držav;

(c) izvožene iz Skupnosti v tretje države;

(d) v tranzitu skozi Skupnost na poti iz tretjih držav ali v tretje države.

3.  Ta uredba se ne uporablja za:

(a) iztovarjanje odpadkov na kopno, vključno z odpadno vodo in ostanki, ki so nastali pri normalnem delovanju ladij in morskih ploščadi, če za take odpadke veljajo zahteve Mednarodne konvencije o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij iz leta 1973, kakor je bila spremenjena s Protokolom iz leta 1978 (Marpol 73/78), ali drugih zavezujočih mednarodnih aktov;

(b) odpadke, ustvarjene v vozilih, na vlakih, na letalih in na ladjah, dokler se taki odpadki ne raztovorijo zaradi predelave ali odstranjevanja;

(c) pošiljke radioaktivnih odpadkov, kakor so opredeljene v členu 2 Direktive Sveta 92/3/Euratom z dne 3. februarja 1992 o nadzorovanju in kontroli pošiljk radioaktivnih odpadkov med državami članicami ter v Skupnost in iz nje ( 1 );

(d) pošiljke, ki so predmet odobritve iz Uredbe (ES) št. 1774/2002;

(e) pošiljke odpadkov iz člena 2(1)(b)(ii), (iv) in (v) Direktive 2006/12/ES, če take pošiljke že ureja druga zakonodaja Skupnosti, ki vsebuje podobne določbe;

(f) pošiljke odpadkov iz Antarktike v Skupnost, ki so v skladu z zahtevami Protokola o varstvu okolja k Antarktičnemu sporazumu (1991);

(g) uvoz odpadkov v Skupnost, ki so jih oborožene sile ali organizacije za pomoč ustvarile v kriznih razmerah, pri operacijah vzpostavljanja ali ohranjanja miru, kadar take odpadke pošiljajo neposredno ali posredno v ciljno državo oborožene sile ali organizacije za pomoč ali kdo drug v njihovem imenu. V takšnih primerih se o pošiljki in njenem cilju vnaprej obvesti katera koli pristojna organa tranzitne in ciljne države v Skupnosti;

▼M5

(h) pošiljke CO2 za namene geološkega shranjevanja v skladu z Direktivo 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida ( 2 );

▼M10

(i) ladje, ki plujejo pod zastavo države članice, za katere se uporablja Uredba (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 3 ).

▼B

4.  Za pošiljke odpadkov iz Antarktike v države izven Skupnosti in ki so v tranzitu skozi Skupnost, veljajo določbe členov 36 in 49.

5.  Za pošiljke odpadkov, ki potekajo izključno v državi članici, veljajo samo določbe člena 33.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Za namene te uredbe:

1. so „odpadki“ opredeljeni v členu 1(1)(a) Direktive 2006/12/ES;

2. so „nevarni odpadki“ opredeljeni v členu 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS z dne 12. decembra 1991 o nevarnih odpadkih ( 4 );

3. „mešanica odpadkov“ pomeni odpadke, ki jih povzroči namerno ali nenamerno mešanje dveh ali več različnih vrst odpadkov in za katero ni posebne klasifikacijske številke v prilogah III, IIIB, IV in IVA. Odpadki, poslani v eni pošiljki odpadkov, ki je sestavljena iz dveh ali več ločenih vrst odpadkov, ni mešanica odpadkov;

4. je „odstranjevanje“ opredeljeno v členu 1(1)(e) Direktive 2006/12/ES;

5. „vmesno odstranjevanje“ pomeni postopke odstranjevanja D 13 do D 15, kakor so opredeljeni v Prilogi II A k Direktivi 2006/12/ES;

6. je „predelava“ opredeljena v členu 1(1)(f) Direktive 2006/12/ES;

7. „vmesna predelava“ pomeni postopka predelave R 12 in R 13, kakor sta opredeljena v Prilogi II B k Direktivi 2006/12/ES;

▼M11

7a. „ponovna uporaba“ pomeni ponovno uporabo, kot je opredeljena v členu 3(13) Direktive 2008/98/ES Evropskega Parlamenta in Sveta ( 5 );

▼B

8. „okolju varno ravnanje“ pomeni sprejetje vseh izvedljivih ukrepov za zagotovitev, da se z odpadki ravna na način, ki bo varoval zdravje ljudi in okolje pred škodljivimi učinki, ki jih lahko povzročijo taki odpadki;

9. „povzročitelj“ je vsak, čigar dejavnosti povzročijo nastanek odpadkov (izvirni povzročitelj), in/ali vsak, ki opravlja postopke pred-obdelave, mešanja ali druge postopke, posledica katerih je sprememba narave ali sestave teh odpadkov (novi povzročitelj), kakor je opredeljeno v členu 1(1)(b) Direktive 2006/12/ES;

10. je „imetnik“ povzročitelj odpadkov ali fizična ali pravna oseba, ki ima odpadke (in kakor je opredeljena v členu 1(1)(c) Direktive 2006/12/ES);

11. je „zbiralec“ vsak, ki zbira odpadke in kakor je opredeljen v členu 1(1)(g) Direktive 2006/12/ES;

12. je „trgovec“ vsak, ki je odgovoren za nakup in naknadno prodajo odpadkov, vključno s tistimi trgovci, ki nimajo odpadkov v fizični posesti in kakor je navedeno v členu 12 Direktive 2006/12/ES;

13. je „posrednik“ vsak, ki ureja odstranjevanje ali predelavo odpadkov v imenu drugih, vključno s tistimi posredniki, ki nimajo odpadkov v fizični posesti in kakor je navedeno v členu 12 Direktive 2006/12/ES;

14. „prejemnik“ pomeni osebo ali podjetje v pristojnosti ciljne države, ki se ji/mu pošljejo odpadki za predelavo ali odstranjevanje;

15. „prijavitelj“ pomeni:

(a) v primeru pošiljke, ki izvira iz države članice, katero koli fizično ali pravno osebo v pristojnosti te države članice, ki namerava izvesti pošiljanje odpadkov ali izvedbo predati komu drugemu ter ji je naložena dolžnost prijave. Prijavitelj je ena od spodaj navedenih oseb ali organov, izbranih v skladu z vrstnim redom, ki je določen v tem seznamu:

(i) izvirni povzročitelj; ali

(ii) novi povzročitelj z dovoljenjem, ki izvaja dejavnosti pred pošiljanjem; ali

(iii) zbiralec z dovoljenjem, ki je iz različnih majhnih količin iste vrste odpadkov, zbranih iz različnih virov, sestavil pošiljko, ki se bo začela pošiljati iz enega priglašenega kraja; ali

(iv) registrirani trgovec, ki ga je pisno pooblastil izvirni povzročitelj, novi povzročitelj ali zbiralec z dovoljenjem iz točk (i), (ii) in (iii), da deluje v njegovem imenu kot prijavitelj; ali

(v) registrirani posrednik, ki ga je pisno pooblastil izvirni povzročitelj, novi povzročitelj ali zbiralec z dovoljenjem iz točk (i), (ii) in (iii), da deluje v njegovem imenu kot prijavitelj; ali

(vi) imetnik, kadar ni znana nobena od oseb iz točk (i), (ii), (iii), (iv) in (v) ali so vse plačilno nesposobne.

Kadar prijavitelj iz točk (iv) ali (v) ne izpolni katere koli izmed obveznosti iz členov 22 do 25, da prevzame odpadke nazaj, se izvirni povzročitelj, novi povzročitelj ali zbiralec z dovoljenjem iz točk (i), (ii) ali (iii), ki je pooblastil zadevnega trgovca ali posrednika, da deluje v njegovem imenu, šteje za prijavitelja za namene obveznosti, da prevzame odpadke nazaj. V okoliščinah, ko gre za nezakonite pošiljke, ki jih prijavi trgovec ali posrednik iz (iv) ali (v), se oseba iz (i), (ii) ali (iii), ki je zadevnega trgovca ali posrednika pooblastila, da deluje v njenem imenu, šteje za prijavitelja za namene te uredbe;

(b) v primeru uvoza v ali tranzita skozi Skupnost odpadkov, ki ne izvirajo iz države članice, katero koli od naslednjih fizičnih ali pravnih oseb v pristojnosti tiste države odpreme, ki namerava pošiljanje odpadkov izvesti ali izvedbo predati komu drugemu ali je izvedbo že predala komu drugemu, torej je ali:

(i) oseba, ki je imenovana po zakonodaji države odpreme, ali, če ni bilo takega imenovanja;

(ii) imetnik v času izvoza;

16. „Baselska konvencija“ pomeni Baselsko konvencijo z dne 22. marca 1989 o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja;

17. „Sklep OECD“ pomeni Sklep Sveta OECD C(2001)107/končen o spremembah Sklepa OECD C(92)39/končen o nadzoru prehoda odpadkov za predelavo preko meja;

18. „pristojni organ“ pomeni:

(a) v primeru držav članic organ, ki ga imenujejo zadevne države članice v skladu s členom 53; ali

(b) v primeru države, ki ni članica in je pogodbenica Baselske konvencije, organ, ki ga zadevna država imenuje za pristojni organ v skladu s členom 5 in za namene omenjene konvencije; ali

(c) v primeru katere koli države, razen države iz točke (a) ali (b), organ, ki ga je zadevna država ali regija imenovala za pristojni organ ali, če takega imenovanja ni bilo, regulativni organ za državo ali regijo, kot je ustrezno, ki je pristojen za pošiljke odpadkov za predelavo, odstranjevanje ali tranzit, glede na posamezni primer;

19. „pristojni organ države odpreme“ pomeni pristojni organ za območje, s katerega je predvidena odprema pošiljke ali je pošiljka odpremljena;

20. „pristojni organ ciljne države“ pomeni pristojni organ za območje, na katerega je predvideno pošiljanje pošiljke ali je bila pošiljka poslana ali na katerem se odpadki naložijo, preden se odstranijo ali predelajo na območju, ki ni pod nacionalno pristojnostjo nobene države;

21. „pristojni organ tranzitne države“ pomeni pristojni organ za katero koli državo, skozi katero je predvideno pošiljanje pošiljke ali je bila pošiljka poslana, razen države pristojnega organa države odpreme ali ciljne države;

22. „država odpreme“ pomeni katero koli državo, iz katere je predvidena odprema pošiljke ali je pošiljka odpremljena;

23. „ciljna država“ pomeni katero koli državo, v katero je predvideno pošiljanje pošiljke ali v katero je bila poslana pošiljka odpadkov za odstranjevanje ali predelavo ali za namene nalaganja pred odstranjevanjem ali predelavo na območju, ki ni pod nacionalno pristojnostjo nobene države;

24. „država tranzita“ pomeni katero koli državo, skozi katero je predvideno pošiljanje pošiljke ali skozi katero je bila pošiljka poslana, razen države odpreme ali ciljne države;

25. „območje pod nacionalno pristojnostjo države“ pomeni katero koli kopensko ali morsko območje, v katerem država izvršuje upravno in zakonodajno pristojnost v skladu z mednarodnim pravom v zvezi z varstvom zdravja ljudi ali okolja;

26. „čezmorske države in ozemlja“ pomenijo čezmorske države in ozemlja, navedena v Prilogi IA k Sklepu 2001/822/ES;

27. „carinski urad izvoza iz Skupnosti“ je carinski urad, kakor je opredeljen v členu 161(5) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti ( 6 );

28. „carinski urad izstopa iz Skupnosti“ je carinski urad, kakor je opredeljen v členu 793(2) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti ( 7 );

29. „carinski urad vstopa v Skupnost“ je carinski urad, kamor se odpadki, vneseni na carinsko območje Skupnosti, prepeljejo v skladu s členom 38(1) Uredbe (EGS) št. 2913/92;

30. „uvoz“ pomeni kateri koli vstop odpadkov v Skupnost, vendar brez tranzita skozi Skupnost;

31. „izvoz“ pomeni dejanje, ko odpadki zapustijo Skupnost, vendar brez tranzita skozi Skupnost;

32. „tranzit“ pomeni pošiljanje odpadkov ali predvideno pošiljanje odpadkov skozi eno ali več držav razen države odpreme ali ciljne države;

33. „prevoz“ pomeni prevoz odpadkov po cesti, železnici, zraku, morju ali celinskih plovnih poteh;

34. „pošiljka“ pomeni prevoz odpadkov, namenjenih odstranjevanju ali predelavi, ki je predvidena ali poteka:

(a) med neko državo in drugo državo; ali

(b) med državo in čezmorskimi državami in ozemlji ali drugimi območji pod zaščito te države; ali

(c) med neko državo in katerim koli kopenskim območjem, ki po mednarodnem pravu ni del nobene države; ali

(d) med neko državo in Antarktiko; ali

(e) iz ene države skozi eno od zgoraj navedenih območij; ali

(f) znotraj države skozi katero koli zgoraj navedeno območje, ki se začne in konča v isti državi;

(g) ali iz zemljepisnega območja, ki ni pod pristojnostjo nobene države, v neko državo;

35. „nezakonita pošiljka“ pomeni vsako pošiljko odpadkov, opravljeno:

(a) brez prijave vsem zadevnim pristojnim organom v skladu s to uredbo; ali

(b) brez soglasja zadevnih pristojnih organov v skladu s to uredbo; ali

(c) s soglasjem, pridobljenim od zadevnih pristojnih organov s ponarejanjem, napačnim prikazovanjem ali goljufijo; ali

(d) na način, ki ni izrecno določen v prijavnem ali transportnem dokumentu; ali

(e) na način, posledica katerega je odstranjevanje ali predelava v nasprotju s pravili Skupnosti ali mednarodnimi pravili; ali

(f) v nasprotju s členi 34, 36, 39, 40, 41 in 43; ali

(g) na način, ki ga v zvezi s pošiljkami odpadkov iz člena 3(2) in (4) označuje:

(i) ugotovitev, da odpadki niso navedeni v Prilogi III, IIIA ali IIIB; ali

(ii) neizpolnjevanje člena 3(4);

(iii) izvedba pošiljke na način, ki ni izrecno določen v dokumentu iz Priloge VII;

▼M11

35a. „inšpekcijski nadzor“ pomeni ukrepe, ki jih izvedejo udeleženi organi, da ugotovijo, ali ustanova, podjetje, posrednik, trgovec, pošiljka odpadkov ali z njo povezana predelava ali odstranjevanje izpolnjujejo ustrezne zahteve iz te uredbe.

▼BNASLOV II

POŠILJKE ZNOTRAJ SKUPNOSTI S TRANZITOM ALI BREZ NJEGA SKOZI TRETJE DRŽAVE

Člen 3

Splošni postopek

1.  Za pošiljke naslednjih odpadkov velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja v skladu z določbami tega naslova:

(a) če so namenjeni za postopke odstranjevanja:

vsi odpadki;

(b) če so namenjeni za postopke predelave:

(i) odpadki, navedeni v Prilogi IV, ki vključuje med drugim tudi odpadke, navedene v prilogah II in VIII Baselske konvencije;

(ii) odpadki, navedeni v Prilogi IVA;

(iii) odpadki, ki niso uvrščeni v posamezno klasifikacijsko številko v Prilogi III, IIIB, IV ali IVA;

(iv) mešanice odpadkov, ki niso uvrščene v posamezno klasifikacijsko številko v Prilogi III, IIIB, IV ali IVA, razen če so navedene v Prilogi IIIA.

2.  Za pošiljke naslednjih odpadkov, namenjenih za predelavo, veljajo splošne zahteve po informacijah, določene v členu 18, če količina odpremljenih odpadkov presega 20 kg:

(a) odpadki, navedeni v Prilogi III ali IIIB;

(b) mešanice dveh ali več vrst odpadkov iz Priloge III, ki niso uvrščene v posamezno klasifikacijsko številko v Prilogi III, če sestava teh mešanic ne škoduje okolju varni predelavi in če so take mešanice navedene v Prilogi IIIA v skladu s členom 58.

3.  Za odpadke iz Priloge III se v izjemnih primerih uporabljajo ustrezne določbe, kakor da so bili navedeni v Prilogi IV, in sicer če izkazujejo katero koli od nevarnih lastnosti navedenih v Prilogi III k Direktivi 91/689/EGS. Ti primeri se obravnavajo v skladu s členom 58.

4.  Za pošiljke odpadkov, ki so izrecno namenjeni za laboratorijsko analizo, s katero se bodo ocenile bodisi njihove fizikalne bodisi kemične lastnosti ali določila njihova primernost za postopke predelave ali odstranjevanja, ne velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja, kot je opisano v odstavku 1. Namesto tega se uporabljajo postopkovne zahteve iz člena 18. Količina takih izvzetih odpadkov, ki je izrecno namenjena za laboratorijsko analizo, se določi z najmanjšo količino, ki je razumno potrebna za ustrezno izvedbo analize za vsak posamezni primer in ne presega 25 kg.

5.  Za pošiljke mešanih komunalnih odpadkov (klasifikacijska številka odpadkov 20 03 01), zbranih iz zasebnih gospodinjstev, vključno s takimi zbranimi odpadki drugih povzročiteljev, do objektov za predelavo ali odstranjevanje, veljajo v skladu s to uredbo iste določbe kot za pošiljke odpadkov, ki so namenjeni odstranjevanju.POGLAVJE 1

Predhodna pisna prijava in soglasje

Člen 4

Prijava

Kadar namerava prijavitelj poslati odpadke iz člena 3(1)(a) ali (b), predloži predhodno pisno prijavo pristojnemu organu države odpreme in preko njega ter, če bo predložil splošno prijavo, upošteva člen 13.

Pri predložitvi prijave je treba izpolniti naslednje zahteve:

1. Prijavni in transportni dokumenti:

Prijava se izvede z naslednjimi dokumenti:

(a) prijavnim dokumentom iz Priloge IA; in

(b) transportnim dokumentom iz Priloge IB.

Pri predložitvi prijave prijavitelj izpolni prijavni dokument in, kjer je ustrezno, transportni dokument.

Kadar prijavitelj ni izvirni povzročitelj odpadkov v skladu s točko 15(a)(i) člena 2, prijavitelj zagotovi, da tudi izvirni povzročitelj odpadkov ali ena od oseb iz točke 15(a)(ii) ali (iii) člena 2, kadar je to izvedljivo, podpiše prijavni dokument iz Priloge IA.

Pristojni organ države odpreme izda prijavitelju prijavni dokument in transportni dokument.

2. Informacije in dokumentacija v prijavnem in transportnem dokumentu:

Prijavitelj v prijavnem dokumentu navede ali mu priloži informacije in dokumentacijo iz Priloge II, del 1. Prijavitelj v transportnem dokumentu navede ali mu priloži informacije in dokumentacijo iz Priloge II, del 2, kolikor je to možno v času prijave.

Prijava se šteje za ustrezno izvedeno, ko pristojni organ odpreme meni, da sta bila prijavni dokument in transportni dokument izpolnjena v skladu s prejšnjim odstavkom.

3. Dodatne informacije in dokumentacija:

Na zahtevo katerih koli zadevnih pristojnih organov prijavitelj zagotovi dodatne informacije in dokumentacijo. Seznam dodatnih informacij in dokumentacije, ki se lahko zahtevajo, je naveden v Prilogi II, del 3.

Prijava se šteje za ustrezno izpolnjeno, ko pristojni organ ciljne države meni, da sta bila prijavni dokument in transportni dokument izpolnjena ter da je prijavitelj zagotovil informacije in dokumentacijo iz Priloge II, dela 1 in 2, ter tudi vse dodatne informacije in dokumentacijo, v skladu z zahtevami iz odstavka 3 in kakor je navedeno v Prilogi II, del 3.

4. Sklenitev pogodbe med prijaviteljem in prejemnikom:

Prijavitelj s prejemnikom sklene pogodbo za predelavo ali odstranjevanje prijavljenih odpadkov, kakor je določeno v členu 5.

Dokazilo o tej pogodbi ali izjava, ki potrjuje njen obstoj, se v skladu s Prilogo IA ob prijavi predložijo udeleženim pristojnim organom. Na zahtevo pristojnega organa prijavitelj ali prejemnik zagotovi izvod pogodbe ali takega dokaza, ki ga zadevni pristojni organ šteje za zadovoljivega.

5. Vzpostavitev finančne garancije ali enakovrednega zavarovanja:

Finančna garancija ali enakovredno zavarovanje se vzpostavi v skladu s členom 6. Prijavitelj o tem poda ustrezno izjavo, in sicer tako, da izpolni ustrezni del prijavnega obrazca iz Priloge IA.

Finančna garancija ali enakovredno zavarovanje (ali, če pristojni organ to dovoli, dokazilo o zadevni garanciji ali zavarovanju ali izjava, ki potrjuje njen obstoj), se predloži ob prijavi kot del prijavnega dokumenta ali, če pristojni organ to dovoli, v skladu z nacionalno zakonodajo, ob prijavi pred začetkom pošiljanja.

6. Obseg prijave:

Prijava pokriva pošiljko odpadkov od njenega začetnega kraja odpreme ter vključuje njeno vmesno ali nevmesno predelavo ali odstranjevanje.

Če naknadni vmesni ali nevmesni postopki potekajo v državi, ki ni prva ciljna država, se v prijavi navedeta nevmesni postopek in cilj ter uporablja člen 15(f).

V vsaki prijavi je zajeta le ena klasifikacijska številka odpadkov, razen za:

(a) odpadke, ki niso uvrščeni v posamezno klasifikacijsko številko niti v prilogah III, IIIB, IV niti v Prilogi IVA. V tem primeru je treba opredeliti le eno vrsto odpadkov;

(b) mešanice odpadkov, ki niso uvrščeni v posamezno klasifikacijsko številko niti v prilogah III, IIIB, IV niti v Prilogi IVA, razen če so navedeni v Prilogi IIIA. V tem primeru je treba številko vsake frakcije odpadkov določiti po vrstnem redu glede na pomembnost.

Člen 5

Pogodba

1.  Za vse pošiljke odpadkov, za katere se zahteva prijava, se med prijaviteljem in prejemnikom zahteva sklenitev pogodbe o predelavi ali odstranjevanju prijavljenih odpadkov.

2.  Pogodba se sklene in učinkuje ob prijavi ter v času trajanja pošiljanja in vse dokler se ne izda potrdilo v skladu s členi 15(e), 16(e) ali, kadar je ustrezno, 15(d).

3.  Pogodba vključuje obveznosti:

(a) prijavitelja, da v skladu s členoma 22 in 24(2) prevzame odpadke nazaj, ko pošiljanje, predelava ali odstranjevanje ni bilo dokončano, kot je bilo predvideno, ali če je bila pošiljka nezakonita;

(b) prejemnika, da v skladu s členom 24(3) odstrani ali predela odpadke, če je bila pošiljka nezakonita; in

(c) objekta, da v skladu s členom 16(e) predloži potrdilo o predelavi ali odstranitvi odpadkov v skladu s prijavo in pogoji iz prijave ter z zahtevami te uredbe.

4.  Če je pošiljka odpadkov namenjena za postopke vmesne predelave ali odstranjevanja, se v pogodbo vključijo dodatne obveznosti:

(a) obveznost ciljnega objekta, da predloži v skladu s členom 15(d) in, kadar je ustrezno, členom15(e) potrdila o predelavi ali odstranitvi odpadkov v skladu s prijavo in pogoji iz prijave ter z zahtevami te uredbe; in

(b) obveznost prejemnika, da predloži prijavo, kadar je to primerno, začetnemu pristojnemu organu začetne države odpreme v skladu s členom 15(f)(ii).

5.  Če se odpadki pošiljajo med dvema objektoma pod nadzorom iste pravne osebe, se ta pogodba lahko nadomesti z izjavo te osebe, ki se zaveže, da bo predelala ali odstranila prijavljene odpadke.

Člen 6

Finančna garancija

1.  Za vse pošiljke odpadkov, za katere je potrebna prijava, se zahteva finančna garancija ali enakovredno zavarovanje, za kritje:

(a) stroškov prevoza;

(b) stroškov odstranjevanja ali predelave, vključno z vsemi potrebnimi vmesnimi postopki; in

(c) stroškov skladiščenja za 90 dni.

2.  S finančno garancijo ali enakovrednim zavarovanjem je predvideno kritje stroškov, ki nastanejo v primerih:

(a) ko se pošiljanje, predelava ali odstranjevanje ne more dokončati, kot je bilo predvideno, kakor to izhaja iz člena 22; in

(b) ko je pošiljka, predelava ali odstranjevanje nezakonito, kakor to izhaja iz člena 24.

3.  Prijavitelj ali druga fizična ali pravna oseba v njegovem imenu vzpostavi finančno garancijo ali enakovredno zavarovanje, ki učinkuje ob prijavi ali, če pristojni organ, ki odobri finančno garancijo ali enakovredno zavarovanje, to dovoli, najpozneje ob začetku pošiljanja ter se za prijavljeno pošiljko začne uporabljati najpozneje ob začetku pošiljanja.

4.  Pristojni organ države odpreme odobri finančno garancijo ali enakovredno zavarovanje, vključno z obliko, besedilom in višino kritja.

Vendar pa v primeru uvoza v Skupnost pristojni organ ciljne države v Skupnosti pregleda višino kritja in po potrebi odobri dodatno finančno garancijo ali enakovredno zavarovanje.

5.  Finančna garancija ali enakovredno zavarovanje velja za in pokriva prijavljeno pošiljko in dokončanje predelave ali odstranjevanja prijavljenih odpadkov.

Finančna garancija ali enakovredno zavarovanje se sprosti, ko zadevni pristojni organ prejme potrdilo iz člena 16(e) ali, če je to ustrezno, iz člena 15(e) v primeru postopkov vmesne predelave ali odstranjevanja.

6.  Ne glede na odstavek 5, če je pošiljka odpadkov namenjena postopkom vmesne predelave ali odstranjevanja in postopek nadaljnje predelave ali odstranjevanja poteka v ciljni državi, se finančna garancija ali enakovredno zavarovanje sprosti, ko odpadki zapustijo vmesni objekt in zadevni pristojni organ prejme potrdilo iz člena 15(d). V takem primeru vsako nadaljnjo pošiljko v objekt za predelavo ali odstranjevanje pokriva nova finančna garancija ali enakovredno zavarovanje, razen če pristojni organ ciljne države meni, da taka finančna garancija ali enakovredno zavarovanje ni potrebno. V teh okoliščinah je pristojni organ ciljne države odgovoren za obveznosti, ki nastanejo v primeru nezakonite pošiljke, ali obveznosti, da prevzame odpadke nazaj, kadar se pošiljanje ali postopek nadaljnje predelave ali odstranjevanja ne more dokončati, kot je bilo predvideno.

7.  Pristojni organ v Skupnosti, ki je odobril finančno garancijo ali enakovredno zavarovanje, ima do njega dostop in uporablja finančna sredstva, vključno za namene izplačil drugim zadevnim organom, za izpolnitev nastalih obveznosti v skladu s členoma 23 in 25.

8.  V primeru splošne prijave na podlagi člena 13 se lahko namesto finančne garancije ali enakovrednega zavarovanja za kritje celotne splošne prijave, vzpostavi finančna garancija ali enakovredno zavarovanje, ki krije dele splošne prijave. V takih primerih se finančna garancija ali enakovredno zavarovanje za pošiljko začne uporabljati najpozneje ob začetku pošiljanja prijavljene pošiljke.

Finančna garancija ali enakovredno zavarovanje se sprosti, ko zadevni pristojni organ prejme potrdilo iz člena 16(e) ali, če je to ustrezno, iz člena 15(e) v primeru postopkov vmesne predelave ali odstranjevanja za zadevne odpadke. Smiselno se uporablja odstavek 6.

9.  Države članice obvestijo Komisijo o določbah nacionalnega zakona, sprejetega na podlagi tega člena.

Člen 7

Pošiljanje prijave s strani pristojnega organa države odpreme

1.  Po prejemu ustrezno izpolnjene prijave, kot je opisano v drugem pododstavku točke 2 člena 4, pristojni organ države odpreme zadrži izvod prijave in pošlje prijavo pristojnemu organu ciljne države in izvode pristojnim organom vseh tranzitnih držav ter o tem obvesti prijavitelja. To se opravi v treh delovnih dneh po prejemu prijave.

2.  Če prijava ni ustrezno izpolnjena, pristojni organ države odpreme od prijavitelja zahteva informacije in dokumentacijo v skladu z drugim pododstavkom člena 4, točka 2.

To se opravi v treh delovnih dneh po prejemu prijave.

V takih primerih ima pristojni organ države odpreme na voljo tri delovne dni po prejemu zahtevanih informacij in/ali dokumentacije, da ravna v skladu z odstavkom 1.

3.  Pristojni organ države odpreme se lahko v treh delovnih dneh po prejemu ustrezno izpolnjene prijave, kakor je opisano v drugem pododstavku člena 4, točka 2, odloči, da ne nadaljuje s prijavo, če ima v zvezi s pošiljko ugovore v skladu s členoma 11 in 12.

O svoji odločitvi in ugovorih nemudoma obvesti prijavitelja.

4.  Če v 30 dneh od prejema prijave pristojni organ države odpreme ne pošlje prijave, kakor se to zahteva v odstavku 1, poda prijavitelju na njegovo zahtevo utemeljeno obrazložitev. Vendar to ne velja, kadar ni bila izpolnjena zahteva za informacije iz odstavka 2.

Člen 8

Zahtevki za informacije in dokumentacijo s strani zadevnih pristojnih organov ter potrditev s strani pristojnega organa ciljne države

1.  Potem ko pristojni organ države odpreme pošlje prijavo in če kateri koli zadevni pristojni organ meni, da so potrebne dodatne informacije in dokumentacija, kot je navedeno v drugem pododstavku člena 4, točka 3, ta pristojni organ od prijavitelja zahteva take informacije in dokumentacijo ter o tem zahtevku obvesti druge pristojne organe. To se opravi v treh delovnih dneh po prejemu prijave. V takih primerih ima zadevni pristojni organ na voljo tri delovne dni po prejemu zahtevanih informacij in dokumentacije, da obvesti pristojni organ ciljne države.

2.  Kadar pristojni organ ciljne države meni, da je prijava ustrezno izpolnjena, kakor je to določeno v drugem pododstavku člena 4, točka 3, pošlje potrditev prijavitelju in izvode drugim zadevnim pristojnim organom. To se opravi v treh delovnih dneh od prejema ustrezno izpolnjene prijave.

3.  Če v 30 dneh po prejemu prijave pristojni organ ciljne države ne potrdi prijave, kot se to zahteva v odstavku 2, poda prijavitelju na njegovo zahtevo utemeljeno obrazložitev.

Člen 9

Soglasja pristojnih organov ciljne države, države odpreme in tranzitne države ter roki za prevoz, predelavo ali odstranjevanje

1.  Pristojni organi ciljne države, države odpreme in tranzitne države imajo na voljo 30 dni po datumu, ko je bila poslana potrditev pristojnega organa ciljne države v skladu s členom 8, da pisno sprejmejo eno od naslednjih ustrezno obrazloženih odločitev o prijavljeni pošiljki:

(a) brezpogojno soglasje;

(b) soglasje s pogoji v skladu s členom 10; ali

(c) ugovore, v skladu s členom 11 in 12.

Če pristojni organ tranzitne države ne vloži ugovora v navedenem roku 30-ih dni, je mogoče sklepati, da daje tiho soglasje.

2.  Pristojni organi ciljne države, države odpreme in, kadar je ustrezno, tranzitne države pošljejo pisno svojo odločitev in razloge zanjo prijavitelju v roku 30-ih dni iz odstavka 1, izvode pa drugim zadevnim organom.

3.  Pristojni organi ciljne države, države odpreme in, kadar je ustrezno, tranzitne države pisno izrazijo svoje soglasje z ustreznim žigom, podpisom in datiranjem prijavnega dokumenta ali njegovih izvodov.

4.  Pisno soglasje s predvideno pošiljko se izteče eno koledarsko leto po izdaji ali pozneje, v skladu z navedbo v prijavnem dokumentu. Vendar to ne velja, če zadevni pristojni organi navedejo krajše obdobje.

5.  Tiho soglasje s predvideno pošiljko se izteče eno koledarsko leto po izteku roka 30-ih dni iz odstavka 1.

6.  Pošiljanje predvidene pošiljke se lahko začne le ko so izpolnjene zahteve iz člena 16(a) in (b) in samo v obdobju veljavnosti tihih ali pisnih soglasij vseh pristojnih organov.

7.  Predelava ali odstranjevanje odpadkov iz predvidene pošiljke se dokonča najpozneje eno koledarsko leto po tem, ko je objekt prejel odpadke, razen če zadevni pristojni organi navedejo krajše obdobje.

8.  Zadevni pristojni organi prekličejo soglasje, ko izvejo, da:

(a) sestava odpadkov ni taka, kot je bila prijavljena; ali

(b) niso upoštevani pogoji, določeni za pošiljanje; ali

(c) se odpadki ne predelujejo ali odstranjujejo v skladu z dovoljenjem objekta, ki izvaja naveden postopek; ali

(d) so odpadki bili ali bodo poslani, predelani ali odstranjeni na način, ki ni skladen z informacijami navedenimi v ali priloženimi k prijavnem in transportnem dokumentu.

9.  Vsak preklic soglasja se pošlje v obliki uradnega sporočila prijavitelju, izvode pa drugim zadevnim pristojnim organom in prejemniku.

Člen 10

Pogoji v zvezi s pošiljko

1.  Pristojni organi države odpreme, ciljne države in tranzitne države lahko v 30 dneh po datumu, ko je bila poslana potrditev pristojnega organa ciljne države v skladu s členom 8, določijo pogoje v zvezi z njihovim soglasjem s prijavljeno pošiljko. Taki pogoji lahko temeljijo na enem ali več razlogih, ki so določeni bodisi v členu 11 bodisi v členu 12.

2.  Pristojni organi države odpreme, ciljne države in tranzitne države lahko v roku 30-ih dni iz odstavka 1 določijo tudi pogoje, ki se nanašajo na prevoz odpadkov pod njihovo pristojnostjo. Taki prevozni pogoji niso strožji od tistih, določenih za podobne pošiljke, ki v celoti potekajo pod njihovo pristojnostjo, in upoštevajo obstoječe sporazume, zlasti zadevne mednarodne sporazume.

3.  Pristojni organi države odpreme, ciljne države in tranzitne države lahko v roku 30-ih dni iz odstavka 1 določijo tudi pogoj, da se njihovo soglasje šteje za preklicano, če se finančna garancija ali enakovredno zavarovanje ne učinkuje najpozneje ob začetku prijavljenega pošiljanja, kot se to zahteva v členu 6(3).

4.  Pristojni organ, ki določi pogoje, te pisno posreduje prijavitelju, izvode pa zadevnim pristojnim organom.

Zadevni pristojni organ pogoje navede v prijavnemu dokumentu ali jih k temu priloži.

5.  V roku tridesetih dni iz odstavka 1 lahko pristojni organ ciljne države določi pogoj, da objekt, ki zbira odpadke redno vodi evidence vhodov, izhodov in/ali bilance odpadkov ter z njimi povezane predelave oziroma postopke odstranjevanja odpadkov, kot je navedeno v obvestilu in to v obdobju veljavnosti obvestila. Evidence mora podpisati oseba, pravno odgovorna za objekt, in jih poslati pristojnemu organu ciljne države v enem mesecu po zaključku prijavljene predelave ali postopka odstranjevanja odpadkov.

Člen 11

Ugovori pošiljkam odpadkov, namenjenim odstranjevanju

1.  Kadar se predloži prijava za predvideno pošiljko odpadkov, namenjeno odstranjevanju, lahko pristojni organi ciljne države in države odpreme v 30 dneh po datumu, ko je bila poslana potrditev pristojnega organa ciljne države v skladu s členom 8, utemeljeno ugovarjajo v skladu s pogodbo in na podlagi enega ali več naslednjih razlogov:

(a) da predvidena pošiljka ali odstranjevanje ne bi bilo v skladu z ukrepi, sprejetimi za izvajanje načel bližine, prednosti predelave in samozadostnosti na ravni Skupnosti in na nacionalni ravni v skladu z Direktivo 2006/12/ES za popolno ali delno prepoved ali sistematično ugovarjanje pošiljkam odpadkov; ali

(b) da predvidena pošiljka ali odstranjevanje ne bi bilo v skladu z nacionalno zakonodajo, ki se nanaša na varstvo okolja, javni red, javno varnost ali zdravstveno varstvo, glede na ukrepe, ki se izvajajo v državi, ki ugovarja; ali

(c) da je bil prijavitelj ali prejemnik predhodno spoznan za krivega zaradi nezakonite pošiljke ali zaradi drugega nezakonitega dejanja, povezanega z varstvom okolja. V tem primeru lahko pristojni organi države odpreme in ciljne države zavrnejo vse pošiljke, ki vključujejo zadevno osebo, v skladu z nacionalno zakonodajo; ali

(d) da prijavitelj ali objekt večkrat nista ravnala v skladu s členoma 15 in 16 v zvezi s preteklimi pošiljkami; ali

(e) da želi država članica na podlagi člena 4(1) Baselske konvencije izvrševati svojo pravico do prepovedi uvoza nevarnih odpadkov ali odpadkov, navedenih v Prilogi II k tej konvenciji; ali

(f) da je predvidena pošiljka ali odstranjevanje v nasprotju z obveznostmi, ki izhajajo iz mednarodnih konvencij, ki jih je sklenila država članica ali zadevne države članice ali Skupnost; ali

(g) da predvidena pošiljka ali odstranjevanje ni v skladu z Direktivo 2006/12/ES, zlasti s členoma 5 in 7 omenjene direktive, ob upoštevanju geografskih okoliščin ali potrebe po specializiranih napravah za določene vrste odpadkov:

(i) za izvajanje načela samozadostnosti na ravni Skupnosti in nacionalni ravni;

(ii) v primerih, ko mora specializirani objekt odstraniti odpadke iz bližnjega vira in je pristojni organ dal tem odpadkom prednost; ali

(iii) za zagotovitev, da so pošiljke v skladu z načrti ravnanja z odpadki; ali

(h) da se bodo odpadki obdelali v objektu, ki ga zajema Direktiva 96/61/ES, vendar se v njem ne uporabljajo najboljše razpoložljive tehnologije, kot je opredeljeno v členu 9(4) omenjene direktive, v skladu z dovoljenjem objekta; ali

(i) da so odpadki mešani komunalni odpadki iz gospodinjstev (klasifikacijska številka odpadka 20 03 01); ali

(j) da se zadevni odpadki ne bodo obdelali v skladu s pravno zavezujočimi standardi varstva okolja v zvezi s postopki odstranjevanja, določenimi v zakonodaji Skupnosti (tudi v primerih, ko so odobrene začasne izjeme).

2.  Pristojni organ(-i) tranzitne države lahko v roku 30-ih dni iz odstavka 1 utemeljeno ugovarja(-jo) zgolj na podlagi odstavka 1(b), (c), (d) in (f).

3.  Če se v državi članici odpreme skupno na leto proizvedejo nevarni odpadki v tako majhni količini, da bi bila zagotovitev novih specializiranih objektov za odstranjevanje v tej državi članici nerentabilna, se ne uporablja odstavek 1(a).

Pristojni organ ciljne države sodeluje s pristojnim organom države odpreme, ki upošteva, da se za dvostransko rešitev tega problema uporablja ta odstavek in ne odstavek 1(a).

▼M3

Če ni zadovoljive rešitve, lahko katera koli država članica zadevo predloži Komisiji. O zadevi se nato odloča v skladu z regulativnim postopkom iz člena 59a(2).

▼B

4.  Če v roku 30-ih dni iz odstavka 1 pristojni organi menijo, da so težave, ki so bile vzrok za njihove ugovore, rešene, nemudoma pisno obvestijo prijavitelja, izvode pa pošljejo prejemniku in drugim zadevnim pristojnim organom.

5.  Če se težave, ki so bile vzrok ugovorov, niso rešile v roku 30-ih dni iz odstavka 1, prijava preneha veljati. Če prijavitelj še vedno namerava izvesti pošiljko, se predloži nova prijava, razen če se vsi zadevni pristojni organi in prijavitelj sporazumejo drugače.

6.  Države članice o ukrepih, ki jih sprejmejo v skladu z odstavkom 1(a), s katerimi popolnoma ali delno prepovedo ali sistematično ugovarjajo pošiljkam odpadkov, namenjenim odstranjevanju, ali v skladu z odstavkom 1(e), nemudoma uradno obvestijo Komisijo, ki obvesti druge države članice.

Člen 12

Ugovori pošiljkam odpadkov, namenjenim predelavi

1.  Kadar se predloži prijava za predvideno pošiljko odpadkov, namenjeno predelavi, lahko pristojni organi ciljne države in države odpreme v 30 dneh po datumu, ko je bila poslana potrditev pristojnega organa ciljne države v skladu s členom 8, utemeljeno ugovarjajo v skladu s Pogodbo in na podlagi enega ali več naslednjih razlogov:

(a) da predvidena pošiljka ali predelava ne bi bila v skladu z Direktivo 2006/12/ES, zlasti členi 3, 4, 7 in 10; ali

(b) da predvidena pošiljka ali predelava ne bi bila v skladu z nacionalno zakonodajo, ki se nanaša na varstvo okolja, javni red, javno varnost ali zdravstveno varstvo glede na ukrepe, ki se izvajajo v državi, ki ugovarja; ali

(c) da predvidena pošiljka ali predelava ne bi bila v skladu z nacionalno zakonodajo države odpreme, ki se nanaša na predelavo odpadkov, vključno s primeri, kadar bi predvidena pošiljka odpadkov bila namenjena predelavi v objektu, ki ima nižje standarde obdelave za določene odpadke od tistih, ki se uporabljajo v državi odpreme in sicer zaradi upoštevanja potrebe po zagotovitvi pravilnega delovanja notranjega trga.

To se ne uporablja, če:

(i) obstaja ustrezna zakonodaja Skupnosti, zlasti tista v zvezi z odpadki, in če so bile v nacionalno zakonodajo, v katero je bila prenesena taka zakonodaja Skupnosti, uvedene zahteve, ki so vsaj tako stroge kot tiste, določene v zakonodaji Skupnosti;

(ii) postopek predelave v ciljni državi poteka pod pogoji, ki so večinoma enakovredni tistim, predpisanim v nacionalni zakonodaji države odpreme;

(iii) nacionalna zakonodaja države odpreme, razen tiste iz (i), ni bila notificirana v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zagotavljanje informacij na področju tehničnih standardov in predpisov ter pravil o storitvah informacijske družbe ( 8 ), kadar se to zahteva z zadevno direktivo; ali

(d) da je bil prijavitelj ali prejemnik predhodno spoznan za krivega zaradi nezakonite pošiljke ali zaradi drugih nezakonitih dejanj, povezanih z varstvom okolja. V tem primeru lahko pristojni organi države odpreme in ciljne države zavrnejo vse pošiljke, ki vključujejo zadevno osebo, v skladu z nacionalno zakonodajo; ali

(e) da prijavitelj ali objekt večkrat nista ravnala v skladu s členoma 15 in 16 v zvezi s preteklimi pošiljkami; ali

(f) da sta predvidena pošiljka ali predelava v nasprotju z obveznostmi, ki izhajajo iz mednarodnih konvencij, ki jih je sklenila država članica ali zadevne države članice ali Skupnost; ali

(g) da razmerje med odpadki, ki jih je mogoče predelati, in tistimi, ki jih ni mogoče predelati, ocenjena vrednost materialov, ki bodo dokončno predelani, ali strošek predelave in strošek odstranjevanja frakcije, ki je ni mogoče predelati, z gospodarskega in/ali okoljskega vidika ne upravičujejo predelave; ali

(h) da je pošiljka odpadkov namenjena odstranjevanju in ne predelavi; ali

(i) da se bodo odpadki obdelali v objektu, ki ga zajema Direktiva 96/61/ES, vendar se v njem ne uporabljajo najboljše razpoložljive tehnologije, kot je opredeljeno v členu 9(4) navedene direktive, v skladu z dovoljenjem objekta; ali

(j) da se zadevni odpadki ne bodo obdelali v skladu s pravno zavezujočimi standardi varstva okolja v zvezi s postopki predelave ali s pravno zavezujočimi obveznostmi predelave ali recikliranja, določenimi v zakonodaji Skupnosti (tudi v primerih, ko so odobrene začasne izjeme);

(k) da se zadevni odpadki ne bodo obdelali v skladu z načrti ravnanja z odpadki, pripravljenimi na podlagi člena 7 Direktive 2006/12/ES z namenom zagotovitve izvajanja pravno zavezujočih obveznosti predelave ali recikliranja, določenih v zakonodaji Skupnosti.

2.  Pristojni organi tranzitnih držav lahko v roku 30-ih dni iz odstavka 1 utemeljeno ugovarjajo predvideni pošiljki na podlagi odstavka 1(b), (d), (e) in (f).

3.  Če v roku 30-ih dni iz odstavka 1 pristojni organi menijo, da so težave, ki so bile vzrok njihovih ugovorov, rešene, pristojni organi nemudoma pisno obvestijo prijavitelja, izvode pa pošljejo prejemniku in drugim zadevnim pristojnim organom.

4.  Če se težave, ki so bile vzrok ugovorov, niso rešile v roku 30-ih dni iz odstavka 1, prijava preneha veljati. Če prijavitelj še vedno namerava izvesti pošiljko, se predloži nova prijava, razen če se zadevni pristojni organi in prijavitelj sporazumejo drugače.

5.  Države članice v skladu s členom 51 poročajo Komisiji o ugovorih, ki so jih vložili pristojni organi v skladu z odstavkom 1(c).

6.  Država članica odpreme obvesti Komisijo in druge države članice o nacionalni zakonodaji, na kateri lahko temeljijo ugovori pristojnih organov v skladu z odstavkom 1(c), in navede, za katere odpadke in postopke predelave odpadkov se ti ugovori lahko uporabljajo, še preden se na podlagi take zakonodaje utemeljeno ugovarja.

Člen 13

Splošna prijava

1.  Prijavitelj lahko predloži splošno prijavo za več pošiljk, če so v vsaki pošiljki:

(a) odpadki, ki imajo v osnovi podobne fizikalne in kemične lastnosti; in

(b) odpadki, ki se pošiljajo istemu prejemniku in objektu; ter

(c) odpadki, katerih pot iz prijavnega dokumenta, je ista.

2.  Če se zaradi nepredvidenih okoliščin pošiljka ne more izvesti po isti poti, prijavitelj o tem obvesti zadevne pristojne organe takoj, ko je to mogoče, in po možnosti preden se pošiljanje začne, če je takrat že znano, da je treba pot spremeniti.

Kadar je sprememba poti znana, preden se pošiljanje začne, in to zadeva druge pristojne organe kot tiste, ki so bili navedeni v splošni prijavi, se splošna prijava ne sme uporabiti in je treba predložiti novo prijavo.

3.  Zadevni pristojni organi se lahko dogovorijo o uporabi splošne prijave, pod pogojem, da se naknadno zagotovijo dodatne informacije in dokumentacija, v skladu z drugim pododstavkom člena 4, točki 2 in 3.

Člen 14

Objekti za predelavo s predhodnim soglasjem

1.  Pristojni organi ciljne države, ki so pristojni za določene objekte za predelavo, se lahko odločijo za izdajo predhodnih soglasij takim objektom.

Take odločitve so omejene na določeno obdobje in se lahko prekličejo kadar koli.

2.  V primeru splošne prijave, predložene v skladu s členom 13, lahko pristojni organ ciljne države v dogovoru z drugimi zadevnimi pristojnimi organi podaljša obdobje veljavnosti soglasja iz člena 9(4) in (5) do treh let.

3.  Pristojni organi, ki se odločijo za izdajo predhodnega soglasja objektu, v skladu z odstavkoma 1 in 2 obvestijo Komisijo in, če je to ustrezno, Sekretariat OECD o:

(a) nazivu, registracijski številki in naslovu objekta za predelavo;

(b) opisu uporabljenih tehnologij, vključno z R-kodo(-ami);

(c) odpadkih, kakor so navedeni v prilogah IV in IVA, ali odpadkih, na katere se nanaša odločitev;

(d) skupni količini za katero je izdano predhodno soglasje;

(e) obdobju veljavnosti;

(f) vseh spremembah predhodnega soglasja;

(g) vseh spremembah informacij iz prijave; in

(h) kakršnem koli preklicu predhodnega soglasja.

Za te namene se uporablja obrazec iz Priloge VI.

4.  Ne glede na člene 9, 10, in 12 velja za soglasje, izdano v skladu s členom 9, pogoje, uvedene v skladu s členom 10, ali ugovore, vložene v skladu s členom 12 s strani zadevnih pristojnih organov, rok sedmih delovnih dni po datumu, ko je bila poslana potrditev pristojnega organa ciljne države v skladu s členom 8.

5.  Ne glede na odstavek 4 se lahko pristojni organ države odpreme odloči, da je za prejem dodatnih informacij ali dokumentacije od prijavitelja potrebno več časa.

V tem primeru pristojni organ v sedmih delovnih dneh pisno obvesti prijavitelja in pošlje izvode drugim zadevnim pristojnim organom.

Skupni potrebni čas po datumu, ko je bila poslana potrditev pristojnega organa ciljne države v skladu s členom 8, ne presega 30 dni.

Člen 15

Dodatne določbe o vmesnih postopkih predelave in odstranjevanja

Za pošiljke odpadkov, namenjene postopkom vmesne predelave ali odstranjevanja, veljajo naslednje dodatne določbe:

(a) Kadar je pošiljka odpadkov namenjena postopku vmesne predelave ali odstranjevanja, se v prijavnem dokumentu hkrati z začetnim postopkom vmesne predelave ali odstranjevanja navedejo vsi objekti, v katerih so predvideni naknadni vmesni in tudi nevmesni postopki predelave in odstranjevanja.

(b) Pristojna organa države odpreme in ciljne države lahko izdata soglasje s pošiljko odpadkov, ki je namenjena postopku vmesne predelave ali odstranjevanja samo, če zoper pošiljko(-e) odpadkov v objekte, ki opravljajo vse naknadne postopke vmesne ali nevmesne predelave ali odstranjevanja, ni razlogov za ugovor v skladu s členoma 11 ali 12.

(c) V treh dneh po prejemu odpadkov zadevni objekt, ki izvaja postopek vmesne predelave ali odstranjevanja, zagotovi pisno potrdilo o prejemu odpadkov.

To potrdilo se navede v ali priloži transportnem dokumentu. Navedeni objekt pošlje prijavitelju in zadevnim pristojnim organom podpisane izvode transportnega dokumenta, ki vsebuje to potrdilo.

(d) Takoj, ko je mogoče, in najpozneje v 30 dneh po zaključku postopka vmesne predelave ali odstranjevanja ter najpozneje eno koledarsko leto ali v krajšem roku skladno s členom 9(7) po prejemu odpadkov objekt, ki je opravil ta postopek, na lastno odgovornost potrdi, da je bila vmesna predelava ali odstranjevanje dokončano.

To potrdilo se navede v ali priloži transportnemu dokumentu.

Navedeni objekt pošlje podpisane izvode transportnega dokumenta, ki vsebuje to potrdilo, prijavitelju in zadevnim pristojnim organom.

(e) Kadar objekt za predelavo ali odstranjevanje, ki izvaja postopke vmesne predelave ali odstranjevanja, dostavi te odpadke za vse naknadne postopke vmesne ali nevmesne predelave ali odstranjevanja objektu v ciljni državi, pridobi čim prej, vendar najpozneje eno koledarsko leto ali v krajšem roku v skladu s členom 9(7), po dostavi odpadkov, potrdilo tega objekta, da je postopek naknadne nevmesne predelave ali odstranjevanja dokončan.

Navedeni objekt, ki izvaja postopek vmesne predelave ali odstranjevanja, nemudoma pošlje prijavitelju in zadevnim pristojnim organom to(-a) potrdilo(-a), iz katerega(-ih) je razvidno, na katero(-e) pošiljko(-e) se nanaša(-jo).

(f) Kadar se opravi dostava, kot je opisano v pododstavku (e), do objekta, ki je:

(i) v začetni državi odpreme ali v drugi državi članici, se zahteva nova prijava v skladu z določbami iz tega naslova; ali

(ii) v tretji državi, se zahteva nova prijava v skladu z določbami te uredbe, pri čemer se uporabljajo določbe o zadevnih pristojnih organih tudi za začetni pristojni organ začetne države odpreme.

Člen 16

Zahteve, ki sledijo po izdaji soglasja s pošiljko

Po izdaji soglasja zadevnih pristojnih organov s prijavljeno pošiljko izpolnijo vsa zadevna podjetja transportni dokument ali v primeru splošne prijave transportne dokumente na ustreznih mestih, jih ali ga podpišejo in obdržijo izvod ali izvode. Izpolnijo naslednje zahteve:

(a) Izpolnitev transportnega dokumenta, ki jo opravi prijavitelj: ko prijavitelj prejme soglasje pristojnih organov države odpreme, ciljne države in tranzitne države ali lahko sklepa o tihem soglasju pristojnega organa tranzitne države, prijavitelj v transportnem dokumentu navede dejanski datum pošiljke in ga tudi sicer čim bolj izpolni.

(b) Predhodne informacije o dejanskem začetku pošiljanja: prijavitelj pošlje podpisane izvode transportnega dokumenta izpolnjenega takrat, kot je to opisano v točki (a), zadevnim pristojnim organom in prejemniku najmanj tri delovne dni pred začetkom pošiljanja.

(c) Dokumenti, ki spremljajo vsak prevoz: prijavitelj obdrži izvod transportnega dokumenta. Transportni dokument in izvode prijavnega dokumenta, ki vsebujejo pisna soglasja in pogoje zadevnih pristojnih organov, spremljajo vsak prevoz. Objekt, ki sprejme odpadke, obdrži transportni dokument.

(d) Pisno potrdilo o prejemu odpadkov, ki ga izda objekt: v treh dneh po prejemu odpadkov objekt izda pisno potrdilo, da so bili odpadki prejeti.

To potrdilo je navedeno v transportnemu dokumentu ali se temu priloži.

Objekt pošlje podpisane izvode transportnega dokumenta, ki vsebuje to potrdilo, prijavitelju in zadevnim pristojnim organom.

(e) Potrdilo o nevmesnem odstranjevanju ali predelavi, ki ga izda objekt: takoj, ko je mogoče, in najpozneje v 30 dneh po koncu nevmesnega postopka predelave ali odstranjevanja ter najpozneje eno koledarsko leto ali v krajšem roku v skladu s členom 9(7) po prejemu odpadkov objekt, ki izvaja postopek, na lastno odgovornost potrdi, da je bila nevmesna predelava ali odstranjevanje dokončano.

To potrdilo je navedeno v ali se priloži transportnemu dokumentu.

Objekt pošlje podpisane izvode transportnega dokumenta, ki vsebuje to potrdilo, prijavitelju in zadevnim pristojnim organom.

Člen 17

Spremembe pošiljke po izdanem soglasju

1.  Če pride do bistvene spremembe podatkov in/ali pogojev pošiljke s soglasjem, vključno s spremembami predvidene količine, poti, načrta poti, datuma pošiljke ali prevoznika, prijavitelj o tem nemudoma obvesti zadevne pristojne organe in prejemnika, če je to mogoče, še pred začetkom pošiljanja.

2.  V takih primerih se predloži nova prijava, razen če pristojni organi menijo, da predlagane spremembe ne zahtevajo nove prijave.

3.  Kadar take spremembe vključujejo druge pristojne organe od tistih iz prvotne prijave, se predloži nova prijava.POGLAVJE 2

Zahteve po splošnih informacijah

Člen 18

Odpadki, ki jih spremljajo določene informacije

1.  Za odpadke iz člena 3(2) in (4), ki so namenjeni pošiljanju, veljajo naslednje postopkovne zahteve:

(a) Za lažje sledenje pošiljk takih odpadkov oseba v pristojnosti države odpreme, ki organizira pošiljanje, zagotovi, da odpadke spremlja dokument iz Priloge VII.

(b) Dokument iz Priloge VII podpiše pred začetkom pošiljanja oseba, ki ga organizira, ob prejemu zadevnih odpadkov pa ga podpišeta objekt za predelavo ali laboratorij in prejemnik.

2.  Pogodba iz Priloge VII med osebo, ki organizira pošiljanje odpadkov in prejemnikom, ki odpadke predela, učinkuje ob začetku pošiljanja in vključuje obveznost, da kadar pošiljanje odpadkov ali njihova predelava ne more biti dokončana, kot je bilo predvideno, ali kadar je bila izvedena nezakonita pošiljka, za osebo, ki organizira pošiljanje odpadkov, ali, če ta oseba ni sposobna dokončati pošiljanja odpadkov ali njihove predelave (npr. če je plačilno nesposobna), za prejemnika, da:

(a) prevzame odpadke nazaj ali zagotovi njihovo predelavo na alternativni način; in

(b) v tem času zagotovi, če je potrebno, njihovo skladiščenje.

Oseba, ki organizira pošiljanje, ali prejemnik na zahtevo zadevnega pristojnega organa zagotovi izvod pogodbe.

3.  Za namene inšpekcijskega nadzora, izvrševanja, načrtovanja in statistike lahko države članice v skladu z nacionalno zakonodajo zahtevajo informacije iz odstavka 1 o pošiljkah iz tega člena.

4.  Informacije iz odstavka 1 se obravnavajo kot zaupne, kadar se to zahteva z zakonodajo Skupnosti in nacionalno zakonodajo.POGLAVJE 3

Splošne zahteve

Člen 19

Prepoved mešanja odpadkov med pošiljanjem

Od začetka pošiljanja do prejema v objektu za predelavo ali odstranjevanje se odpadki, kot so določeni v prijavnem dokumentu ali v členu 18, ne mešajo z drugimi odpadki.

Člen 20

Hramba dokumentacije in informacij

1.  Vse dokumente, ki so bili poslani pristojnim organom ali so jih poslali pristojni organi v zvezi s prijavljeno pošiljko, hranijo v Skupnosti najmanj tri leta od datuma začetka pošiljanja pristojni organi, prijavitelj, prejemnik in objekt, ki sprejme odpadke.

2.  Informacije, dane na podlagi člena 18(1), hranijo v Skupnosti najmanj tri leta od datuma začetka pošiljanja oseba, ki organizira pošiljanje, prejemnik in objekt, ki sprejme odpadke.

Člen 21

Dostop javnosti do objav

Pristojni organi države odpreme ali ciljne države lahko z ustreznimi sredstvi, kakor je internet, javno objavijo vse informacije o prijavah pošiljk, za katere so izdali soglasje, kadar takšne informacije niso zaupne v skladu z zakonodajo Skupnosti ali nacionalno zakonodajo.POGLAVJE 4

Obveznost prevzema odpadkov nazaj

Člen 22

Prevzem odpadkov nazaj, ko pošiljanje ne more biti dokončano, kot je bilo predvideno

1.  Kadar kateri koli od zadevnih pristojnih organov izve, da se pošiljanje odpadkov, vključno z njihovo predelavo ali odstranjevanjem, ne more dokončati, kot je bilo predvideno v skladu s pogoji iz prijavnega in transportnega dokumenta in/ali pogodbe iz drugega pododstavka člena 4, točka 4, in člena 5, o tem nemudoma obvesti pristojni organ države odpreme. Kadar objekt za predelavo ali odstranjevanje zavrne prejeto pošiljko, o tem nemudoma obvesti pristojni organ ciljne države.

2.  Pristojni organ države odpreme zagotovi da, razen v primerih iz odstavka 3, prijavitelj, kakor je bil določen v skladu z vrstnim redom iz točke 15 člena 2, če pa je to neizvedljivo, ta pristojni organ sam ali pravna ali fizična oseba v njegovem imenu, prevzame zadevne odpadke nazaj na območje njegove pristojnosti ali kamor koli drugam v državo odpreme.

To se opravi v 90 dneh ali v roku, o katerem se dogovorijo zadevni pristojni organi potem, ko je pristojni organ izvedel ali so mu pristojni organi ciljne države ali tranzitne države pisno sporočili, da se pošiljanje odpadkov s soglasjem ali predelava ali odstranjevanje odpadkov iz te pošiljke ne more dokončati, in so ga obvestili o razlogih za to. Tako sporočilo je lahko posledica informacij, ki jih pristojnim organom ciljne države ali tranzitne države med drugim predložijo drugi pristojni organi.

3.  Obveznost iz odstavka 2, da se odpadki prevzamejo nazaj, se ne uporablja, če pristojni organi države odpreme, tranzitne države in ciljne države, ki so vključeni v odstranjevanje ali predelavo odpadkov, menijo, da lahko prijavitelj ali, če je to neizvedljivo, pristojni organ države odpreme ali pravna ali fizična oseba v njegovem imenu odstrani ali predela odpadke na drug način.

Obveznost iz odstavka 2, da se odpadki prevzamejo nazaj, se ne uporablja, če so bili poslani odpadki med postopkom v zadevnem objektu nepovratno zmešani z drugimi odpadki, preden je zadevni pristojni organ izvedel, da se prijavljena pošiljka ne more dokončati, kot je navedeno v odstavku 1. Taka mešanica se odstrani ali predela na alternativen način v skladu s prvim pododstavkom.

4.  V primerih iz odstavka 2, ko se odpadki prevzamejo nazaj, se predloži nova prijava, razen če se zadevni pristojni organi strinjajo, da zadostuje primerno obrazložena zahteva začetnega pristojnega organa države odpreme.

Novo prijavo, če je potrebno, predloži izvirni prijavitelj, ali, če je to neizvedljivo, druge fizične ali pravne osebe, kakor so določene v skladu s točko 15 člena 2 ali, če je to neizvedljivo, začetni pristojni organ države odpreme ali pravna ali fizična oseba v njegovem imenu.

Noben pristojni organ ne nasprotuje ali ugovarja vrnitvi odpadkov iz pošiljke, ki ne more biti dokončana, ali povezanim postopkom predelave in odstranjevanja.

5.  V primerih alternativne rešitve zunaj začetne ciljne države, kot je navedeno v odstavku 3, predloži novo prijavo, kadar je potrebno, izvirni prijavitelj, ali, če je to neizvedljivo, druge fizične ali pravne osebe, kakor so določene v skladu s točko 15 člena 2 ali, če je to neizvedljivo, začetni pristojni organ države odpreme ali pravna ali fizična oseba v njegovem imenu.

Kadar prijavitelj predloži tako novo prijavo, jo predloži tudi pristojnem organu začetne države odpreme.

6.  V primerih alternativne ureditve v začetni ciljni državi iz odstavka 3 se ne zahteva nova prijava in zadostuje primerno obrazložena zahteva. Tako primerno obrazloženo zahtevo, s katero se prosi za dovoljenje za alternativno ureditev, izvirni prijavitelj pošlje pristojnemu organu ciljne države in države odpreme ali, če je to neizvedljivo, to zahtevo začetni pristojni organ države odpreme pošlje pristojnemu organu ciljne države.

7.  Če ni treba predložiti nove prijave v skladu z odstavkoma 4 ali 6, izvirni prijavitelj v skladu s členom 15 ali 16 ali, če je to neizvedljivo, druge fizične ali pravne osebe, kakor so določene v skladu s točko 15 člena 2, ali če je to neizvedljivo, začetni pristojni organ države odpreme ali fizična ali pravna oseba v njegovem imenu izpolni nov transportni dokument.

Če začetni pristojni organ države odpreme predloži novo prijavo v skladu z odstavkoma 4 ali 5, ni potrebna nova finančna garancija ali enakovredno zavarovanje.

8.  Obveznost prijavitelja in subsidiarna obveznost države odpreme, da prevzameta odpadke nazaj ali poskrbita za alternativno predelavo ali odstranjevanje, preneha, ko objekt izda potrdilo o nevmesnem odstranjevanju ali predelavi iz člena 16(e) ali, kadar je primerno, člena 15(e). V primerih vmesne predelave ali odstranjevanja iz člena 6(6) subsidiarna obveznost države odpreme preneha, ko objekt izda potrdilo iz člena 15(d).

Če objekt izda potrdilo o odstranjevanju ali predelavi tako, da je zaradi tega pošiljka nezakonita in se zato sprosti finančna garancija, se uporabljata člena 24(3) in 25(2).

9.  Kadar se v državi članici odkrijejo odpadki, katerih pošiljanje, vključno s predelavo ali odstranjevanjem ne more biti dokončano, je pristojni organ s pristojnostjo za območje, na katerem so bili odpadki odkriti, odgovoren za zagotovitev, da se uredi vse potrebno za varno skladiščenje odpadkov do njihove vrnitve ali nevmesnega odstranjevanja ali predelave na alternativen način.

Člen 23

Stroški prevzema odpadkov nazaj, ko pošiljanje ne more biti dokončano

1.  Stroški, ki nastanejo zaradi vrnitve odpadkov, ko pošiljanje ne more biti dokončano, vključno s stroški pošiljanja, odstranjevanja ali predelave na podlagi člena 22(2) ali (3), in stroški skladiščenja od dneva, ko je pristojni organ države odpreme izvedel, da se pošiljanje odpadkov ali njihova predelava ali odstranjevanje ne more dokončati, se na podlagi člena 22(9) zaračunajo:

(a) prijavitelju, kakor je določen v skladu z vrstnim redom iz točke 15 člena 2; ali, če je to neizvedljivo,

(b) drugim fizičnim ali pravnim osebam, kot je primerno; ali, če je to neizvedljivo,

(c) pristojnemu organu države odpreme; ali, če je to neizvedljivo,

(d) tako, kot so se dogovorili zadevni pristojni organi.

2.  Ta člen ne posega v nacionalne predpise ali predpise Skupnosti o odgovornosti.

Člen 24

Prevzem odpadkov nazaj, če je pošiljka nezakonita

1.  Kadar pristojni organ odkrije pošiljko, za katero meni, da je nezakonita, o tem nemudoma obvesti druge zadevne pristojne organe.

2.  Če je za nezakonito pošiljko odgovoren prijavitelj, pristojni organ države odpreme zagotovi, da zadevne odpadke:

(a) prevzame nazaj dejanski prijavitelj; ali, če prijava ni bila predložena,

(b) prevzame nazaj zakoniti prijavitelj; ali, če je to neizvedljivo,

(c) prevzame nazaj pristojni organ države odpreme sam ali fizična ali pravna oseba v njegovem imenu; ali, če je to neizvedljivo,

(d) odstrani ali predela na alternativni način v ciljni državi ali državi odpreme pristojni organ države odpreme sam ali fizična ali pravna oseba v njegovem imenu ali, če je to neizvedljivo,

(e) odstrani ali predela na alternativni način v drugi državi pristojni organ države odpreme sam ali fizična ali pravna oseba v njegovem imenu, če se s tem strinjajo vsi zadevni pristojni organi.

Prevzem nazaj, odstranjevanje ali predelava se opravi v 30 dneh ali v roku, o katerem se dogovorijo zadevni pristojni organi, potem ko je pristojni organ države odpreme izvedel ali so ga pristojni organi ciljne države ali tranzitne države pisno obvestili o nezakoniti pošiljki in razlogu(-ih) zanjo. Tako obvestilo je lahko posledica informacij, ki so jih pristojnim organom ciljne države ali tranzitne države med drugim predložili drugi pristojni organi.

V primerih, ko se odpadki prevzamejo nazaj kakor je navedeno v (a), (b) in (c), se predloži nova prijava, razen če se zadevni pristojni organi strinjajo, da zadostuje primerno obrazložena zahteva začetnega pristojnega organa države odpreme.

Novo prijavo predloži oseba ali organ iz (a), (b) ali (c), v skladu s tem vrstnim redom.

Noben pristojni organ ne nasprotuje ali ugovarja vrnitvi odpadkov iz nezakonite pošiljke. V primerih alternativne rešitve iz (d) in (e), ki jo zagotovi pristojni organ države odpreme, začetni pristojni organ države odpreme ali fizična ali pravna oseba v njegovem imenu predloži novo prijavo, razen če se zadevni pristojni organi strinjajo, da zadostuje primerno obrazložena zahteva zadevnega organa.

3.  Če je za nezakonito pošiljko odgovoren prejemnik, pristojni organ ciljne države zagotovi, da zadevne odpadke odstrani ali predela na okolju varen način:

(a) prejemnik; ali, če je to neizvedljivo,

(b) pristojni organ sam ali fizična ali pravna oseba v njegovem imenu.

To odstranjevanje ali predelava se opravi v 30 dneh ali v roku o katerem se dogovorijo zadevni pristojni organi, potem ko je pristojni organ ciljne države izvedel ali so ga pristojni organi države odpreme ali tranzitne države pisno obvestili o nezakoniti pošiljki in razlogu(-ih) zanjo. Tako obvestilo je lahko posledica informacij, ki so jih pristojnim organom države odpreme ali tranzitne države med drugim predložili drugi pristojni organi.

V ta namen zadevni pristojni organi po potrebi sodelujejo pri odstranjevanju ali predelavi odpadkov.

4.  Če ni treba predložiti nove prijave, oseba, ki je odgovorna za prevzem odpadkov nazaj ali, če je to neizvedljivo, začetni pristojni organ države odpreme, izpolni nov transportni dokument v skladu s členom 15 ali 16.

Če začetni pristojni organ države odpreme predloži novo prijavo, se ne zahteva nova finančna garancija ali enakovredno zavarovanje.

5.  Še zlasti v primerih, kadar se odgovornosti za nezakonito pošiljko ne more pripisati bodisi prijavitelju bodisi prejemniku, zadevni pristojni organi sodelujejo za zagotovitev, da se zadevni odpadki odstranijo ali predelajo.

6.  V primerih vmesne predelave ali odstranjevanja iz člena 6(6), kadar se odkrije nezakonita pošiljka po tem, ko je bil postopek vmesne predelave ali odstranjevanja dokončan, subsidiarna obveznost države odpreme, da prevzame odpadke nazaj ali poskrbi za alternativno predelavo, preneha, ko objekt izda potrdilo iz člena 15(d).

Če objekt izda potrdilo o odstranjevanju ali predelavi tako, da je zaradi tega pošiljka nezakonita in se zato sprosti finančna garancija, se uporabljata odstavek 3 in člen 25(2).

7.  Kadar se v državi članici odkrijejo odpadki iz nezakonite pošiljke, je pristojni organ s pristojnostjo za območje, na katerem so bili odkriti odpadki, odgovoren za zagotovitev, da se uredi vse potrebno za varno skladiščenje odpadkov do njihove vrnitve, nevmesnega odstranjevanja ali predelave na alternativni način.

8.  Določbe členov 34 in 36 se ne uporabljajo v primerih, ko se nezakonite pošiljke vrnejo v državo odpreme in je zadevna država odpreme država, za katero veljajo prepovedi iz omenjenih členov.

9.  V primeru nezakonite pošiljke, kot je opredeljeno v točki 35(g) člena 2, veljajo za osebo, ki organizira pošiljanje, enake obveznosti iz tega člena, kot za prijavitelja.

10.  Ta člen ne posega v predpise Skupnosti in nacionalne predpise o odgovornosti.

Člen 25

Stroški prevzema odpadkov nazaj, če je pošiljka nezakonita

1.  Stroški, ki nastanejo zaradi prevzema odpadkov iz nezakonite pošiljke nazaj, vključno s stroški prevoza, odstranjevanja ali predelave na podlagi člena 24(2) in stroški skladiščenja na podlagi člena 24(7) od dneva, ko je pristojni organ države odpreme izvedel, da je pošiljka nezakonita, se zaračunajo:

(a) dejanskemu prijavitelju, kakor je določen v skladu z razvrstitvijo iz točke 15 člena 2; ali, če ni bila predložena prijava,

(b) zakonitemu prijavitelju ali drugim fizičnim ali pravnim osebam, kakor je primerno; ali, če je to neizvedljivo,

(c) pristojnemu organu države odpreme.

2.  Stroški, ki nastanejo zaradi odstranjevanja ali predelave na podlagi člena 24(3), vključno s stroški morebitnega prevoza in skladiščenja na podlagi člena 24(7), se zaračunajo:

(a) prejemniku; ali, če je to neizvedljivo,

(b) pristojnemu organu ciljne države.

3.  Stroški, ki nastanejo zaradi odstranjevanja ali predelave na podlagi člena 24(5), vključno s stroški morebitnega prevoza in skladiščenja na podlagi člena 24(7), se zaračunajo:

(a) prijavitelju, kakor je določen v skladu z vrstnim redom iz točke 15 člena 2, in/ali prejemniku, odvisno od odločitve udeleženih pristojnih organov; ali, če je to neizvedljivo,

(b) drugim fizičnim ali pravnim osebam, kakor je primerno; ali, če je to neizvedljivo,

(c) pristojnim organom države odpreme in ciljne države.

4.  V primeru nezakonite pošiljke, kot je opredeljena v točki 35(g) člena 2, veljajo za osebo, ki organizira pošiljanje, enake obveznosti, ki so določene v tem členu, kot za prijavitelja.

5.  Ta člen ne posega v predpise Skupnosti in nacionalne predpise o odgovornosti.POGLAVJE 5

Splošne upravne določbe

Člen 26

Oblika sporočanja

1.  Informacije in dokumenti, navedeni spodaj, se lahko predložijo po pošti:

(a) prijava predvidene pošiljke v skladu s členoma 4 in 13;

(b) zahtevek za informacije in dokumentacijo v skladu s členi 4, 7 in 8;

(c) predložitev informacij in dokumentacije v skladu s členi 4, 7 in 8;

(d) pisno soglasje s prijavljeno pošiljko v skladu s členom 9;

(e) pogoji za pošiljko v skladu s členom 10;

(f) ugovori k pošiljki v skladu s členoma 11 in 12;

(g) informacije o odločitvah za izdajo predhodnih soglasij določenim objektom za predelavo v skladu s členom 14(3);

(h) pisno potrdilo o prejemu odpadkov v skladu s členoma 15 in 16;

(i) potrdilo o predelavi ali odstranjevanju odpadkov v skladu s členoma 15 in 16;

(j) predhodne informacije o dejanskem začetku pošiljanja v skladu s členom 16;

(k) informacije o spremembah pošiljk po izdanem soglasju v skladu s členom 17;

(l) pisna soglasja in transportni dokumenti, ki se pošljejo v skladu z naslovi IV, V in VI.

2.  Glede na dogovor med zadevnimi pristojnimi organi in prijaviteljem se dokumenti iz odstavka 1 lahko predložijo na drug način, z uporabo enega od naslednjih načinov sporočanja:

(a) po faksu; ali

(b) po faksu in nato še po pošti; ali

(c) z elektronsko pošto z digitalnim podpisom. V tem primeru se vse potrebne žige ali podpise nadomesti z digitalnim podpisom;

(d) z elektronsko pošto brez digitalnega podpisa in nato še po pošti.

3.  Dokumenti, ki spremljajo vsak prevoz v skladu s členoma 16(c) in 18, so lahko v elektronski obliki z digitalnimi podpisi, če se jih lahko prebere kadar koli med prevozom in je to sprejemljivo za zadevne pristojne organe.

▼M11

4.  Glede na dogovor med zadevnimi pristojnimi organi in prijaviteljem se lahko informacije in dokumenti iz odstavka 1 predložijo in izmenjajo prek elektronske izmenjave podatkov z elektronskim podpisom ali elektronsko overitvijo v skladu z Direktivo 1999/93/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 9 ) ali primerljivim sistemom elektronske overitve, ki zagotavlja enako raven varnosti.

Za lažje izvajanje prvega pododstavka Komisija, kjer je to izvedljivo, sprejme izvedbene akte, ki določajo tehnične in organizacijske zahteve za praktično izvajanje elektronske izmenjave podatkov za predložitev dokumentov in informacij. Komisija upošteva vse zadevne mednarodne standarde in zagotovi, da so te zahteve skladne z Direktivo 1999/93/ES ali zagotovi vsaj enako raven varnosti, kot jo zagotavlja navedena direktiva. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 59a(2).

▼B

Člen 27

Jezik

1.  Vse prijave, informacije, dokumentacija ali druga obvestila, predložena v skladu z določbami tega naslova, se dostavijo v jeziku, ki je sprejemljiv za zadevne pristojne organe.

2.  Prijavitelj na zahtevo zadevnih pristojnih organov poskrbi za overjen prevod v njim sprejemljivem jeziku.

Člen 28

Nezmožnost dogovora o uvrstitvi

1.  Če se pristojni organ države odpreme in ciljne države ne moreta dogovoriti o uvrstitvi, ki je povezana z razlikovanjem ali je nekaj odpadek ali ni odpadek, se zadeva obravnava, kakor da bi šlo za odpadke. To ne posega v pravico ciljne države, da po prispetju poslanih snovi z njimi ravna v skladu s svojo nacionalno zakonodajo, kadar je ta v skladu s pravom Skupnosti ali mednarodnim pravom.

2.  Če se pristojni organi države odpreme in ciljne države ne morejo dogovoriti o uvrstitvi prijavljenih odpadkov v Prilogo III, IIIA, IIIB ali IV, se šteje, da so odpadki uvrščeni v Prilogo IV.

3.  Če se pristojni organi države odpreme in ciljne države ne morejo dogovoriti ali se prijavljeni postopek obdelave uvrsti kot odstranjevanje ali predelava, se uporabljajo določbe o odstranjevanju.

4.  Odstavki 1 do 3 se uporabljajo samo za namene te uredbe in ne posegajo v pravice zainteresiranih strank, da pred sodiščem rešijo vse spore, povezane s temi vprašanji.

Člen 29

Upravni stroški

Prijavitelju se lahko zaračunajo ustrezni in sorazmerni upravni stroški za izvajanje postopkov prijave in nadzora ter običajni stroški ustreznih analiz in pregledov.

Člen 30

Obmejni sporazumi

1.  V izjemnih primerih in če posebne geografske ali demografske razmere to upravičujejo, lahko države članice sklenejo dvostranske sporazume, s katerimi se olajša postopek prijavljanja za pošiljke določenih odpadkov v zvezi s pošiljkami preko meja v najbližji ustrezni objekt, ki je na obmejnem območju med dvema zadevnima državama članicama.

2.  Taki dvostranski sporazumi se lahko tudi sklenejo, kadar se odpadki pošiljajo iz in obdelujejo v državi odpreme, vendar so v tranzitu čez drugo državo članico.

3.  Države članice lahko sklenejo takšne sporazume tudi z državami, ki so pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

4.  Komisija je uradno obveščena o takih sporazumih še preden začnejo veljati.POGLAVJE 6

Pošiljke v Skupnosti s tranzitom prek tretjih držav

Člen 31

Pošiljke, ki so namenjene odstranjevanju

Kadar se odpadki pošiljajo znotraj Skupnosti s tranzitom prek ene ali več tretjih držav in so namenjeni odstranjevanju, pristojni organ države odpreme poleg določb tega naslova pri pristojnem organu v tretjih državah poizve, ali želi poslati svoje pisno soglasje s predvideno pošiljko:

(a) če gre za pogodbenice Baselske konvencije, v 60 dneh, razen če se je v skladu z določbami te konvencije odrekla tej pravici; ali

(b) če gre za države, ki niso pogodbenice Baselske konvencije, v roku o katerem so se dogovorili pristojni organi.

Člen 32

Pošiljke odpadkov, ki so namenjeni predelavi

1.  Kadar se odpadki pošiljajo znotraj Skupnosti s tranzitom prek ene ali več tretjih držav, za katere se ne uporablja Sklep OECD, in so odpadki namenjeni predelavi, se uporablja člen 31.

2.  Kadar se odpadki pošiljajo znotraj Skupnosti, vključno s pošiljanjem med kraji v isti državi članici, s tranzitom prek ene ali več tretjih držav, za katere se uporablja Sklep OECD, in so odpadki namenjeni predelavi, se lahko da tiho soglasje iz člena 9, in če ni bil vložen noben ugovor ali če niso bili določeni nobeni pogoji, se lahko pošiljanje začne 30 dni po datumu, ko je bila poslana potrditev pristojnega organa ciljne države v skladu s členom 8.NASLOV III

POŠILJKE IZKLJUČNO V DRŽAVAH ČLANICAH

Člen 33

Uporaba te uredbe za pošiljke izključno v državah članicah

1.  Države članice vzpostavijo ustrezen sistem za nadzorovanje in kontrolo pošiljk odpadkov, ki so izključno v njihovi pristojnosti. Ta sistem upošteva potrebo po skladnosti s sistemom Skupnosti, vzpostavljenim z naslovoma II in VII.

2.  Države članice obvestijo Komisijo o svojem sistemu za nadzorovanje in kontrolo pošiljk odpadkov. Komisija o tem obvesti druge države članice.

3.  Države članice lahko v okviru svoje pristojnosti uporabijo sistem iz naslovov II in VII.NASLOV IV

IZVOZ IZ SKUPNOSTI V TRETJE DRŽAVEPOGLAVJE 1

Izvoz odpadkov za odstranjevanje

Člen 34

Prepoved izvoza, razen v države članice EFTE

1.  Izvoz odpadkov za odstranjevanje iz Skupnosti je prepovedan.

2.  Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za izvoz odpadkov, namenjenih za odstranjevanje v državah članicah EFTE, ki so tudi pogodbenice Baselske konvencije.

3.  Vendar je tudi izvoz odpadkov za odstranjevanje v državo članico EFTE, ki je pogodbenica Baselske konvencije, prepovedan:

(a) kadar je država članica EFTE prepovedala uvoz takih odpadkov; ali

(b) če ima pristojni organ države odpreme razlog za domnevo, da se v zadevni ciljni državi z odpadki ne bo ravnalo na okolju varen način, kakor je navedeno v členu 49.

4.  Ta določba ne vpliva na obveznosti iz členov 22 in 24, da se odpadki prevzamejo nazaj.

Člen 35

Postopki pri izvozu v države članice EFTE

1.  Kadar se odpadki izvažajo iz Skupnosti in so namenjeni odstranjevanju v državah članicah EFTE, ki so pogodbenice Baselske konvencije, se smiselno uporabljajo določbe naslova II s prilagoditvami in dodatki iz odstavkov 2 in 3.

2.  Uporabljajo se naslednje prilagoditve:

(a) pristojni organ države tranzita zunaj Skupnosti ima, po datumu, ko je bila poslana potrditev prejema prijave, na voljo 60 dni, v katerih lahko zahteva dodatne informacije o prijavljeni pošiljki ali da, če se je zadevna država odločila, da ne bo zahtevala predhodnega pisnega soglasja, in je o tem obvestila druge pogodbenice v skladu s členom 6(4) Baselske konvencije, dá tiho ali pisno soglasje s pogoji ali brez njih; in

(b) pristojni organ države odpreme v Skupnosti sprejme odločitev o soglasju s pošiljko, kot je navedeno v členu 9, šele potem, ko prejme pisno soglasje od pristojnega organa ciljne države in, če je primerno, tiho ali pisno soglasje pristojnega organa države tranzita zunaj Skupnosti, in ne prej kot v 61 dneh po datumu, ko je bila poslana potrditev pristojnega organa države tranzita. Pristojni organ države odpreme lahko sprejme odločitev pred iztekom roka 61-ih dni, če ima pisno soglasje drugih zadevnih pristojnih organov.

3.  Uporabljajo se naslednje dodatne določbe:

(a) pristojni organ države tranzita v Skupnosti potrdi prejem prijave prijavitelju;

(b) pristojni organi države odpreme in, če je primerno, države tranzita v Skupnosti pošljejo ožigosan izvod svoje odločitve o soglasju s pošiljko carinskemu uradu izvoza in carinskemu uradu izstopa iz Skupnosti;

(c) prevoznik dostavi izvod transportnega dokumenta carinskemu uradu izvoza in carinskemu uradu izstopa iz Skupnosti;

(d) takoj, ko odpadki zapustijo Skupnost, carinski urad izstopa iz Skupnosti pošlje ožigosan izvod transportnega dokumenta, iz katere je razvidno, da so odpadki zapustili Skupnost, pristojnemu organu države odpreme v Skupnosti;

(e) če pristojni organ države odpreme v Skupnosti v 42 dneh od dne, ko so odpadki zapustili Skupnost, od objekta ne prejme informacij o prejemu odpadkov, o tem nemudoma obvesti pristojni organ ciljne države; in

(f) pogodba iz drugega pododstavka člena 4, točka 4, in člena 5 določa:

(i) če objekt izda nepravilno potrdilo o odstranjevanju, zaradi katerega se sprosti finančna garancija, prejemnik nosi stroške, povezane z dolžnostjo vrnitve odpadkov na območje pristojnosti pristojnega organa države odpreme in njihovega odstranjevanja na alternativen in okolju varen način;

(ii) objekt pošlje v treh dneh od prejema odpadkov za odstranjevanje prijavitelju in zadevnim pristojnim organom podpisane izvode izpolnjenega transportnega dokumenta, razen potrdila o odstranjevanju iz podtočke (iii); in

(iii) objekt takoj, ko je mogoče, in najpozneje v 30 dneh po koncu odstranjevanja ter najpozneje eno koledarsko leto od prejema odpadkov na svojo odgovornost potrdi, da je odstranjevanje bilo dokončano, in pošlje podpisane izvode transportnega dokumenta, ki vsebuje to potrdilo, prijavitelju in zadevnim pristojnim organom.

4.  Pošiljanje se lahko začne samo, če:

(a) je prijavitelj prejel pisna soglasja pristojnih organov države odpreme, ciljne države in, kadar je ustrezno, tranzitne države zunaj Skupnosti ter če so izpolnjeni postavljeni pogoji;

(b) je sklenjena pogodba med prijaviteljem in prejemnikom ter učinkuje, kot se zahteva v drugem pododstavku člena 4, točka 4, in členu 5;

(c) je vzpostavljena finančna garancija ali enakovredno zavarovanje, ki učinkuje, kot se zahteva v drugem pododstavku člena 4, točka 5, in členu 6; in

(d) je zagotovljeno okolju varno ravnanje v skladu s členom 49.

5.  Kadar se odpadki izvažajo, morajo biti namenjeni odstranjevanju v objektu, ki deluje ali ima dovoljenje za delovanje v ciljni državi v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo.

6.  Če carinski urad izvoza ali carinski urad izstopa iz Skupnosti odkrije nezakonito pošiljko, o tem nemudoma obvesti pristojni organ države carinskega urada, ki:

(a) nemudoma obvesti pristojni organ države odpreme v Skupnosti; in

(b) zagotovi zadržanje odpadkov, dokler se pristojni organ države odpreme ne odloči drugače in to pisno sporoči pristojnemu organu države carinskega urada, ki je zadržal odpadke.POGLAVJE 2

Izvoz odpadkov za predelavoODDELEK 1

Izvoz v države, za katere se ne uporablja Sklep OECD

Člen 36

Prepoved izvoza

1.  Prepoved izvoza iz Skupnosti naslednjih odpadkov, ki so namenjeni predelavi v državah, za katere se ne uporablja Sklep OECD, velja za:

(a) odpadke, navedene kot nevarne v Prilogi V;

(b) odpadke, navedene v Prilogi V, del 3;

(c) nevarne odpadke, ki niso uvrščeni v posamezno klasifikacijsko številko v Prilogi V;

(d) mešanice nevarnih odpadkov in mešanice nevarnih odpadkov z nenevarnimi odpadki, ki niso uvrščene v posamezno klasifikacijsko številko v Prilogi V;

(e) odpadke, ki jih je ciljna država prijavila kakor nevarne v skladu s členom 3 Baselske konvencije;

(f) odpadke, katerih uvoz je ciljna država prepovedala; ali

(g) odpadke, za katere ima pristojni organ države odpreme razlog za domnevo, da se v zadevni ciljni državi z odpadki ne bo ravnalo na okolju varen način, kakor je navedeno v členu 49.

2.  Ta določba ne vpliva na obveznosti iz členov 22 in 24, da se odpadki prevzamejo nazaj.

3.  Države članice lahko v izjemnih primerih sprejmejo predpise, s katerimi določijo, da so na podlagi dokazil na osnovi dokumentov, ki jih prijavitelj predloži na ustrezen način, določeni nevarni odpadki, navedeni v Prilogi V, izvzeti iz prepovedi izvažanja, če ne kažejo nobene od lastnosti navedbe v Prilogi III k Direktivi 91/689/EGS, pri tem pa je potrebno, kar zadeva lastnosti H3 do H8, H10 in H11, kakor so opredeljene v navedeni prilogi, upoštevati mejne vrednosti, določene v Odločbi Komisije 2000/532/ES z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 2006/12/ES o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih ( 10 ).

4.  Dejstvo, da odpadki niso navedeni kot nevarni v Prilogi V ali da so navedeni v Prilogi V, del 1, seznam B, ne izključuje možnosti, da se v izjemnih primerih taki odpadki opredelijo kakor nevarni in zato zanje velja prepoved izvažanja, in sicer če kažejo katero koli od lastnosti, navedenih v Prilogi III k Direktivi 91/689/EGS, pri čemer je potrebno, kar zadeva lastnosti H3 do H8, H10 in H11, kakor so opredeljene v omenjeni prilogi, upoštevati mejne vrednosti, ki so določene v Odločbi Komisije 2000/532/ES, kakor je predvideno v drugi alinei člena 1(4) Direktive 91/689/EGS in v uvodnem odstavku Priloge III k tej uredbi.

5.  V primerih iz odstavkov 3 in 4 zadevna država članica obvesti predvideno ciljno državo še pred sprejetjem odločitve. Države članice o takih primerih uradno obvestijo Komisijo pred koncem vsakega koledarskega leta. Komisija te informacije posreduje vsem državam članicam in sekretariatu Baselske konvencije. Na podlagi predloženih informacij lahko Komisija poda pripombe in, če je primerno, prilagodi Prilogo V v skladu s členom 58.

Člen 37

Postopki pri izvozu odpadkov, navedenih v Prilogi III ali IIIA

1.  Komisija v primeru odpadkov, ki so navedeni v Prilogi III ali IIIA in katerih izvoz ni prepovedan v skladu s členom 36, v 20 dneh po začetku veljavnosti te uredbe pošlje pisno zahtevo vsaki državi, za katero se ne uporablja Sklep OECD, da:

(i) pisno potrdi, da se odpadki lahko izvozijo iz Skupnosti za predelavo v tej državi; in

(ii) navede, kateri kontrolni postopek, če sploh, se bo uporabil v ciljni državi.

Vsaka država, za katero se ne uporablja Sklep OECD, ima na voljo naslednje možnosti:

(a) prepoved; ali

(b) postopek predhodne pisne prijave in soglasja v skladu s členom 35; ali

(c) nobene kontrole v ciljni državi.

2.  Komisija, pred dnevom začetka uporabe te uredbe in ob upoštevanju vseh odgovorov, ki jih je prejela v skladu z odstavkom 1, sprejme uredbo in obvesti odbor, vzpostavljen v skladu s členom 18 Direktive 2006/12/ES.

Če država ni izdala potrdila iz odstavka 1 ali če z državo iz kakršnega koli razloga ni bil vzpostavljen stik, se uporablja odstavek 1(b).

Komisija redno posodablja sprejeto uredbo.

3.  Če država v svojem odgovoru navede, da določene pošiljke odpadkov niso predmet nikakršne kontrole, se za take pošiljke smiselno uporablja člen 18.

4.  Odpadki so, kadar se izvažajo, namenjeni postopkom predelave v objektu, ki deluje ali ima dovoljenje za delovanje v ciljni državi v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo.

5.  Pri pošiljkah odpadkov, ki niso uvrščeni v posamezno klasifikacijsko številko v Prilogi III, ali pošiljk mešanic odpadkov, ki niso uvrščeni v posamezno klasifikacijsko številko niti v Prilogi III niti IIIA, ali pošiljk odpadkov, uvrščenih v Prilogo IIIB, in če izvoz v skladu s členom 36 ni prepovedan, se uporablja odstavek 1(b) tega člena.ODDELEK 2

Izvoz v države, za katere se uporablja Sklep OECD

Člen 38

Izvoz odpadkov iz prilog III, IIIA, IIIB, IV in IVA

1.  Kadar se odpadki, uvrščeni v prilogah III, IIIA, IIIB, IV in IVA, ali odpadki, ki niso uvrščeni, ali mešanice odpadkov, ki niso uvrščene v posamezno klasifikacijsko številko v Prilogi III, IV ali IVA, izvažajo iz Skupnosti in so namenjeni predelavi v državah, za katere se uporablja Sklep OECD, s tranzitom ali brez tranzita skozi države, za katere se uporablja Sklep OECD, se smiselno uporabljajo določbe iz naslova II, s prilagoditvami in dodatki iz odstavkov 2, 3 in 5.

2.  Uporabljajo se naslednje prilagoditve:

(a) za mešanice odpadkov iz Priloge IIIA, namenjene vmesnemu postopku, velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja, če bo vsak naslednji postopek vmesne ali nevmesne predelave ali odstranjevanja potekal v državi, za katero se ne uporablja Sklep OECD;

(b) za odpadke iz Priloge IIIB velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja;

(c) soglasje, kot se zahteva v skladu s členom 9, lahko pristojni organ ciljne države zunaj Skupnosti da v obliki tihega soglasja.

3.  Pri izvozu odpadkov iz prilog IV in IVA se uporabljajo naslednje dodatne določbe:

(a) pristojni organi države odpreme in, kadar je primerno, tranzitne države v Skupnosti pošljejo ožigosan izvod svoje odločitve o soglasju s pošiljko carinskemu uradu izvoza in carinskemu uradu izstopa iz Skupnosti;

(b) izvod transportnega dokumenta prevoznik dostavi carinskemu uradu izvoza in carinskemu uradu izstopa iz Skupnosti;

(c) takoj, ko odpadki zapustijo Skupnost, carinski urad izstopa iz Skupnosti pošlje ožigosan izvod transportnega dokumenta, v katerem je navedeno, da so odpadki zapustili Skupnost, pristojnemu organu države odpreme v Skupnosti;

(d) če pristojni organ države odpreme v 42 dneh od dne, ko so odpadki zapustili Skupnost, od objekta ni dobil informacij o prejemu odpadkov, o tem nemudoma obvesti pristojni organ ciljne države; in

(e) pogodba iz drugega pododstavka člena 4, točka 4, in člena 5 določa, da:

(i) kadar objekt izda nepravilno potrdilo o odstranjevanju, zaradi katerega se sprosti finančna garancija, prejemnik nosi stroške, povezane z dolžnostjo vrnitve odpadkov na območje pristojnosti pristojnega organa države odpreme in njihovega odstranjevanja na alternativen in okolju varen način;

(ii) objekt pošlje prijavitelju in zadevnim pristojnim organom v treh dneh po prejemu odpadkov za predelavo podpisane izvode izpolnjenega transportnega dokumenta, razen potrdila o odstranjevanju iz podtočke (iii); in

(iii) objekt takoj ko je mogoče, in najpozneje v 30 dneh po koncu odstranjevanja ter najpozneje eno koledarsko leto od prejema odpadkov, na lastno odgovornost potrdi da je odstranjevanje bilo dokončano in pošlje podpisane izvode transportnega dokumenta, ki vsebuje to potrdilo, prijavitelju in zadevnim pristojnim organom.

4.  Pošiljanje se lahko začne samo, če:

(a) je prijavitelj prejel pisno soglasje pristojnih organov države odpreme, ciljne države in, kadar je ustrezno, tranzitne države ali če sta pristojna organa ciljne države in države tranzita zunaj Skupnosti dala tiho soglasje ali se o njem lahko domneva, ter če so izpolnjeni postavljeni pogoji;

(b) so upoštevane določbe člena 35(4)(b), (c) in (d).

5.  Če je izvoz, kakor je opisan v odstavku 1, odpadkov iz prilog IV in IVA v tranzitu čez neko državo, za katero se ne uporablja Sklep OECD, se uporabljajo naslednje prilagoditve:

(a) pristojni organ države tranzita, za katerega se ne uporablja Sklep OECD, ima po datumu, ko je bila poslana potrditev prejema prijave, na voljo 60 dni, v katerih lahko zahteva dodatne informacije o prijavljeni pošiljki, da zagotovi tiho ali pisno soglasje s pogoji ali brez njih, v kolikor se je zadevna država odločila, da ne bo zahtevala predhodnega pisnega soglasja, in je o tem obvestila druge pogodbenice v skladu s členom 6(4) Baselske konvencije; in

(b) pristojni organ države odpreme v Skupnosti sprejme odločitev o soglasju s pošiljko, kakor je navedeno v členu 9, šele potem, ko je prejel pisno ali tiho soglasje pristojnega organa tranzitne države, za katero se ne uporablja Sklep OECD, in ne prej kot v 61 dneh po dnevu, ko je bila poslana potrditev pristojnega organa države tranzita. Pristojni organ države odpreme lahko svojo odločitev sprejme pred iztekom roka 61-ih dni, če ima pisno soglasje drugih zadevnih pristojnih organov.

6.  Odpadki so, kadar se izvažajo, namenjeni postopkom predelave v objektu, ki deluje ali ima dovoljenje za delovanje v ciljni državi, v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo.

7.  Če carinski urad izvoza ali carinski urad izstopa iz Skupnosti odkrije nezakonito pošiljko, o tem nemudoma obvesti pristojni organ države carinskega urada, ki:

(a) nemudoma obvesti pristojni organ države odpreme v Skupnosti; in

(b) zagotovi zadržanje odpadkov, dokler se pristojni organ države odpreme ne odloči drugače in to pisno sporoči pristojnemu organu države carinskega urada, ki je odpadke zadržal.POGLAVJE 3

Splošne določbe

Člen 39

Izvoz na Antarktiko

Izvoz odpadkov iz Skupnosti na Antarktiko je prepovedan.

Člen 40

Izvoz v čezmorske države ali ozemlja

1.  Izvoz odpadkov iz Skupnosti, ki so namenjeni odstranjevanju v čezmorskih državah ali ozemljih, je prepovedan.

2.  Za izvoz odpadkov, ki so namenjeni predelavi v čezmorskih državah ali ozemljih, se smiselno uporablja prepoved iz člena 36.

3.  Za izvoz odpadkov, ki so namenjeni predelavi v čezmorskih državah ali ozemljih, za katerega se ne uporablja prepoved iz odstavka 2, se smiselno uporabljajo določbe naslova II.NASLOV V

UVOZ V SKUPNOST IZ TRETJIH DRŽAVPOGLAVJE 1

Uvoz odpadkov za odstranjevanje

Člen 41

Prepoved uvoza, razen iz držav pogodbenic Baselske konvencije ali držav, s katerimi je bil sklenjen sporazum, ali z drugih območij v kriznih ali vojnih razmerah

1.  Uvoz v Skupnost odpadkov za odstranjevanje je prepovedan, razen uvoza iz:

(a) držav pogodbenic Baselske konvencije; ali

(b) drugih držav, s katerimi ima Skupnost, ali Skupnost in njene države članice, sklenjene dvostranske ali večstranske sporazume ali dogovore, ki so združljivi z zakonodajo Skupnosti in v skladu s členom 11 Baselske konvencije; ali

(c) drugih držav, s katerimi so posamezne države članice sklenile sporazume ali dogovore v skladu z odstavkom 2; ali

(d) drugih območij, če se zaradi izjemnih primerov, kakor so krizne razmere, vzpostavljanje miru, mirovne operacije ali vojna, ni mogoče skleniti dvostranskih sporazumov ali dogovorov v skladu s točkama (b) in (c) ali če pristojni organ v ciljni državi ni bil imenovan ali ne more delovati.

2.  Izjemoma lahko posamezne države članice sklenejo dvostranske sporazume in dogovore za odstranjevanje določenih odpadkov v teh državah članicah, če se v državi odpreme s takimi odpadki ne bo ravnalo na okolju varen način, kot je navedeno v členu 49.

Ti sporazumi in dogovori so združljivi z zakonodajo Skupnosti in v skladu s členom 11 Baselske konvencije.

Ti sporazumi in dogovori zagotavljajo, da se bodo postopki odstranjevanja izvajali v pooblaščenem objektu in so v skladu z zahtevami za okolju varno ravnanje.

Ti sporazumi in dogovori tudi zagotavljajo, da so odpadki proizvedeni v državi odpreme in da se odstranjevanje izvede izključno v tisti državi članici, ki je sklenila sporazum ali dogovor.

Komisijo se uradno obvesti o takih sporazumih in dogovorih še pred njihovo sklenitvijo. Vendar se lahko v izrednih razmerah Komisijo uradno obvesti o teh sporazumih in dogovorih tudi v enem mesecu po njihovi sklenitvi.

3.  Dvostranski ali večstranski sporazumi ali dogovori, sklenjeni v skladu z odstavkom 1(b) in (c), temeljijo na postopkovnih zahtevah iz člena 42.

4.  Od držav iz odstavka 1(a), (b) in (c) se zahteva, da pristojnemu organu ciljne države članice predhodno predložijo primerno obrazložen zahtevek z utemeljitvijo, da nimajo tehničnih zmogljivosti in potrebnih objektov za odstranjevanje odpadkov, ter da jih ne morejo pridobiti pod razumnimi pogoji, ter odpadkov odstraniti na okolju varen način.

Člen 42

Postopkovne zahteve za uvoz iz držav pogodbenic Baselske konvencije ali drugih območij v kriznih ali vojnih razmerah

1.  Kadar se odpadki izvažajo iz Skupnosti in so namenjeni odstranjevanju v državah članicah EFTE, ki so pogodbenice Baselske konvencije, se smiselno uporabljajo določbe naslova II s prilagoditvami in dodatki iz odstavkov 2 in 3.

2.  Uporabljajo se naslednje prilagoditve:

(a) pristojni organ države tranzita zunaj Skupnosti ima, po datumu, ko je bila poslana potrditev prejema prijave, na voljo 60 dni, v katerih lahko zahteva dodatne informacije o prijavljeni pošiljki ali da, če se je zadevna država odločila, da ne bo zahtevala predhodnega pisnega soglasja, in je o tem obvestila druge pogodbenice v skladu s členom 6(4) Baselske konvencije, da tiho ali pisno soglasje s pogoji ali brez njih; in

(b) za primere iz člena 41(1)(d), ki vključujejo krizne razmere, vzpostavljanje miru, mirovne operacije ali vojne, se ne zahteva soglasje pristojnih organov države odpreme.

3.  Uporabljajo se naslednje dodatne določbe:

(a) pristojni organ tranzitne države v Skupnosti potrdi prejem prijave prijavitelju, z izvodi za zadevne pristojne organe;

(b) pristojni organi ciljne države in, kadar je primerno, države tranzita v Skupnosti pošljejo ožigosan izvod svojih odločitev o soglasju s pošiljko carinskemu uradu vstopa v Skupnost;

(c) izvod transportnega dokumenta prevoznik dostavi carinskemu uradu vstopa v Skupnost; in

(d) po koncu potrebnih carinskih formalnosti carinski urad vstopa v Skupnost pošlje ožigosan izvod transportnega dokumenta, v katerem je navedeno, da so odpadki zapustili Skupnost, pristojnim organom ciljne države in tranzitne države v Skupnosti.

4.  Pošiljanje se lahko začne samo, če je:

(a) prijavitelj prejel pisno soglasje pristojnih organov države odpreme, ciljne države in, če je ustrezno, tranzitne države, in če so izpolnjeni postavljeni pogoji;

(b) sklenjena pogodba med prijaviteljem in prejemnikom ter učinkuje, kakor se zahteva v drugem pododstavku člena 4, točka 4, in členu 5;

(c) vzpostavljena pravno zavezujoča finančna garancija ali enakovredno zavarovanje in učinkuje, kot se zahteva v drugem pododstavku člena 4, točka 5, in členu 6; in

(d) zagotovljeno okolju varno ravnanje, kakor se zahteva v členu 49.

5.  Če carinski urad vstopa v Skupnost odkrije nezakonito pošiljko, o tem nemudoma obvesti svoj pristojni organ države carinskega urada, ki:

(a) o tem nemudoma obvesti pristojni organ ciljne države v Skupnosti, ki obvesti pristojni organ države odpreme zunaj Skupnosti; in

(b) zagotovi zadržanje odpadkov, dokler se pristojni organ države odpreme zunaj Skupnosti ne odloči drugače in to pisno sporoči pristojnemu organu države carinskega urada, ki je zadržal odpadke.POGLAVJE 2

Uvoz odpadkov za predelavo

Člen 43

Prepoved uvoza, razen iz držav, za katere se uporablja Sklep OECD, ali držav pogodbenic Baselske konvencije ali držav, s katerimi je bil sklenjen sporazum, ali drugih območij v kriznih ali vojnih razmerah

1.  Uvoz v Skupnost odpadkov za predelavo je prepovedan, razen uvoza iz:

(a) držav, za katere se uporablja Sklep OECD; ali

(b) drugih držav, ki so pogodbenice Baselske konvencije; ali

(c) drugih držav, s katerimi ima Skupnost, ali Skupnost in njene države članice, sklenjene dvostranske ali večstranske sporazume ali dogovore, ki so združljivi z zakonodajo Skupnosti in v skladu s členom 11 Baselske konvencije; ali

(d) drugih držav, s katerimi so posamezne države članice sklenile sporazume ali dogovore v skladu z odstavkom 2; ali

▼C2

(e) drugih območij, kadar se zaradi izjemnih primerov, kakor so krizne razmere, vzpostavljanje miru, mirovne operacije ali vojna, ne morejo skleniti dvostranski sporazumi ali dogovori v skladu s točkama (c) ali (d) ali kadar pristojni organ v državi odpreme ni bil imenovan ali ne more delovati.

▼B

2.  Izjemoma lahko posamezne države članice sklenejo dvostranske sporazume in dogovore za predelavo določenih odpadkov, kadar se v državi odpreme s takimi odpadki ne bo ravnalo na okolju varen način, kakor to določa člen 49.

V takšnih primerih se uporablja člen 41(2).

3.  Dvostranski ali večstranski sporazumi ali dogovori, sklenjeni v skladu z odstavkom 1(c) in (d), temeljijo, kolikor je to ustrezno, na postopkovnih zahtevah iz člena 42.

Člen 44

Postopkovne zahteve za uvoz iz držav, za katere se uporablja Sklep OECD, ali drugih območij v kriznih ali vojnih razmerah

1.  Kadar se odpadki namenjeni predelavi uvažajo v Skupnost iz držav, za katere se uporablja Sklep OECD, se smiselno uporabljajo določbe naslova II s prilagoditvami in dodatki iz odstavkov 2 in 3.

2.  Uporabljajo se naslednje prilagoditve:

(a) soglasje, kakor se zahteva v skladu s členom 9, lahko pristojni organ države odpreme zunaj Skupnosti da v obliki tihega soglasja;

(b) prijavitelj lahko predloži predhodno pisno prijavo v skladu s členom 4; in

(c) za primere iz člena 43(1)(e), ki vključujejo krizne razmere, vzpostavljanje in ohranjanje miru ali vojne razmere, se ne zahteva soglasje pristojnih organov države odpreme.

3.  Dodatno se upoštevajo določbe člena 42(3)(b), (c) in (d).

4.  Pošiljanje se lahko začne, samo če:

(a) je prijavitelj prejel pisno soglasje pristojnih organov države odpreme, ciljne države in, kadar je ustrezno, tranzitne države ali če je pristojni organ države odpreme zunaj Skupnosti dal tiho soglasje ali se o tem lahko domneva in če so izpolnjeni postavljeni pogoji;

(b) je sklenjena pogodba med prijaviteljem in prejemnikom in učinkuje, kakor se zahteva v drugem pododstavku člena 4, točka 4, in členu 5;

(c) je vzpostavljena finančna garancija ali enakovredno zavarovanje in učinkuje, kakor se zahteva v drugem pododstavku člena 4, točka 5, in členu 6; in

(d) je zagotovljeno okolju varno ravnanje v skladu s členom 49.

5.  Če carinski urad vstopa v Skupnost odkrije nezakonito pošiljko, o tem nemudoma obvesti pristojni organ države carinskega urada, ki:

(a) o tem nemudoma obvesti pristojni organ ciljne države v Skupnosti, ki obvesti pristojni organ države odpreme zunaj Skupnosti; in

(b) zagotovi zadržanje odpadkov, dokler se pristojni organ države odpreme zunaj Skupnosti ne odloči drugače in to pisno sporoči pristojnemu organu države carinskega urada, ki je zadržal odpadke.

Člen 45

Postopkovne zahteve za uvoz iz držav, za katere se ne uporablja Sklep OECD, držav pogodbenic Baselske konvencije ali drugih območij v kriznih ali vojnih razmerah

Kadar se odpadki namenjeni predelavi uvažajo v Skupnost:

(a) iz države, za katero se ne uporablja Sklep OECD; ali

(b) skozi vsako državo, za katero se ne uporablja Sklep OECD in ki je tudi pogodbenica Baselske konvencije,

se smiselno uporabljajo določbe člena 42.POGLAVJE 3

Splošne določbe

Člen 46

Uvoz iz čezmorskih držav ali ozemelj

1.  Kadar se v Skupnost uvažajo odpadki iz čezmorskih držav ali ozemelj, se smiselno uporablja naslov II.

2.  Ena ali več čezmorskih držav in ozemelj in država članica, s katero so povezane, lahko uporabljajo nacionalne postopke za pošiljke iz čezmorskih držav in ozemelj v to državo članico.

3.  Države članice, ki uporabljajo odstavek 2, uradno obvestijo Komisijo o uporabljenih nacionalnih postopkih.NASLOV VI

TRANZIT SKOZI SKUPNOST IZ IN V TRETJE DRŽAVEPOGLAVJE 1

Tranzit odpadkov za odstranjevanje

Člen 47

Tranzit odpadkov, namenjenih odstranjevanju, skozi Skupnost

Kadar se odpadki, namenjeni odstranjevanju, pošiljajo skozi državo članico iz tretjih držav in v tretje države, se smiselno uporablja člen 42 z naslednjimi prilagoditvami in dodatki:

(a) prvi in zadnji pristojni organ tranzitne države v Skupnosti pošljeta, kadar je primerno, ožigosan izvod svojih odločitev o soglasju s pošiljko, ali, če sta dala tiho soglasje, izvod potrdila v skladu s členom 42(3)(a) carinskima uradoma vstopa v Skupnost oziroma izstopa iz nje; in

(b) takoj, ko odpadki zapustijo Skupnost, carinski urad izstopa iz Skupnosti pošlje potrjen in ožigosan izvod transportnega dokumenta, v katerem je navedeno, da so odpadki zapustili Skupnost, pristojnim organom tranzitne države v Skupnosti.POGLAVJE 2

Tranzit odpadkov za predelavo

Člen 48

Tranzit odpadkov, namenjenih predelavi, skozi Skupnost

1.  Kadar se odpadki, namenjeni predelavi, pošiljajo skozi državo članico iz države in v državo, za katero se ne uporablja Sklep OECD, se smiselno uporablja člen 47.

2.  Kadar se odpadki, namenjeni predelavi, pošiljajo skozi državo članico iz države in v državo, za katero se uporablja Sklep OECD, se smiselno uporablja člen 44 s spodaj navedenimi prilagoditvami in dodatki:

(a) prvi in zadnji pristojni organ tranzitne države v Skupnosti pošljeta, kadar je primerno, ožigosan izvod svojih odločitev o soglasju s pošiljko, ali, če sta dala tiho soglasje, izvod potrdila v skladu s členom 42(3)(a) ustreznima carinskima uradoma vstopa v Skupnost in izstopa iz Skupnosti; in

(b) takoj, ko odpadki zapustijo Skupnost, carinski urad izstopa iz Skupnosti pošlje potrjen in ožigosan izvod transportnega dokumenta, v katerem je navedeno, da so odpadki zapustili Skupnost, pristojnemu organu/pristojnim organom tranzitne države v Skupnosti.

3.  Kadar se odpadki, ki so namenjeni predelavi, pošiljajo skozi državo članico iz države, za katero se ne uporablja Sklep OECD, v državo, za katero se uporablja Sklep OECD, ali obratno, se uporablja odstavek 1 v zvezi z državo, za katero se ne uporablja Sklep OECD, odstavek 2 pa se uporablja v zvezi z državo, za katero se uporablja Sklep OECD.NASLOV VII

DRUGE DOLOČBEPOGLAVJE 1

Dodatne obveznosti

Člen 49

Okolju varno ravnanje

1.  Povzročitelj odpadkov, prijavitelj in druga podjetja, vključena v pošiljanje odpadkov in/ali njihove predelave ali odstranjevanja, sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se z odpadki, ki jih pošiljajo, ravna brez ogrožanja zdravja ljudi in na okolju varen način med celotnim obdobjem pošiljanja in med njihovo predelavo in odstranjevanjem. Zlasti ko pošiljanje poteka v Skupnosti, se upoštevajo zahteve člena 4 Direktive 2006/12/ES in druge zakonodaje Skupnosti o odpadkih.

2.  Pri izvozu iz Skupnosti pristojni organ države odpreme v Skupnosti:

(a) zahteva in si prizadeva zagotoviti, da se z vsemi odpadki, ki se izvažajo, ravna na okolju varen način med celotnim obdobjem pošiljanja, vključno s predelavo, kakor je navedeno v členih 36 in 38, ali z odstranjevanjem, kakor je navedeno v členu 34, v tretjo ciljno državo;

(b) prepove izvoz odpadkov v tretje države, če ima razlog za domnevo, da se z odpadki ne bo ravnalo v skladu z zahtevami iz točke (a).

Okolju varno ravnanje se lahko v zvezi z zadevnimi postopki odstranjevanja ali predelave odpadkov med drugim domneva, če prijavitelj ali pristojni organ v ciljni državi lahko dokaže, da bo objekt, ki je prejemnik odpadkov, deloval v skladu s standardi varovanja zdravja ljudi in okolja, ki so na splošno enakovredni standardom iz zakonodaje Skupnosti.

Vendar pa ta domneva nima vpliva celostno oceno okolju varnega ravnanja med celotnim obdobjem pošiljanja, vključno z odstranjevanjem ali predelavo v tretji ciljni državi.

Za namene pokazatelja okolju varnega ravnanja se lahko upoštevajo smernice iz Priloge VIII.

3.  Pri uvozu v Skupnost pristojni organ ciljne države v Skupnosti:

(a) zahteva in sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da se z vsemi odpadki, ki se pošiljajo na ozemlje njegove pristojnosti, ravna brez ogrožanja zdravja ljudi in brez uporabe postopkov ali metod, ki bi lahko škodovali okolju, ter v skladu s členom 4 Direktive 2006/12/ES in drugo zakonodajo Skupnosti o odpadkih med celotnim obdobjem pošiljanja, vključno z njihovim odstranjevanjem ali predelavo v ciljni državi;

(b) prepove uvažanje odpadkov iz tretjih držav, če ima razlog za domnevo, da se z odpadki ne bo ravnalo v skladu z zahtevami iz točke (a).

Člen 50

Izvrševanje v državah članicah

1.  Države članice določijo pravila za kazni, ki se uporabijo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se izvršujejo. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice uradno obvestijo Komisijo o svoji nacionalni zakonodaji v zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem nezakonitih pošiljk in o kaznih za take pošiljke.

▼M11

2.  Države članice z ukrepi za izvrševanje te uredbe med drugim predvidijo inšpekcijske nadzore ustanov, podjetij, posrednikov in trgovcev v skladu s členom 34 Direktive 2008/98/ES ter inšpekcijske nadzore pošiljk odpadkov in z njimi povezane predelave ali odstranjevanja.

▼M11

2a.  Države članice do 1. januarja 2017 zagotovijo, da je za njihovo celotno geografsko ozemlje določen eden ali več načrtov, bodisi ločeno ali kot jasno opredeljen del drugih načrtov za inšpekcijske nadzore, opravljene na podlagi odstavka 2 (v nadaljnjem besedilu: načrt inšpekcijskih nadzorov). Načrti inšpekcijskih nadzorov temeljijo na oceni tveganja za posamezne tokove odpadkov in vire nezakonitih pošiljk in – če je to možno in ustrezno – na obveščevalnih podatkih temelječih podatkov, kot so podatki o policijskih in carinskih preiskavah in analizah kriminalnih dejavnosti. Cilj te ocene tveganja je med drugim določiti najmanjše število zahtevanih inšpekcijskih nadzorov, vključno s fizičnimi pregledi ustanov, podjetij, posrednikov, trgovcev in pošiljk odpadkov ali povezanih predelav ali odstranitev. Načrt inšpekcijskih nadzorov vključuje naslednje elemente:

(a) cilje in prednostne naloge inšpekcijskih nadzorov, vključno z opisom, kako so te prednostne naloge opredeljene;

(b) geografsko območje, ki ga zajema ta načrt inšpekcijskih nadzorov;

(c) informacije o načrtovanih inšpekcijskih nadzorih, vključno s fizičnimi pregledi;

(d) naloge, dodeljene vsakemu posameznemu organu, udeleženemu pri inšpekcijskih nadzorih;

(e) dogovore o sodelovanju med organi, udeleženimi pri inšpekcijskih nadzorih;

(f) informacije o usposabljanju inšpektorjev glede zadev v zvezi z inšpekcijskimi nadzori in

(g) informacije o človeških, finančnih in drugih virih za izvajanje tega načrta inšpekcijskih nadzorov.

Načrt inšpekcijskih nadzorov se pregleda vsaj vsaka tri leta in se po potrebi posodablja. Pri tem pregledu se oceni, v kolikšni meri so bili uresničeni cilji in drugi elementi tega načrta inšpekcijskih nadzorov.

▼M11

3.  Inšpekcijski nadzori pošiljk se lahko opravijo zlasti:

(a) na kraju izvora, in sicer pri povzročitelju, imetniku ali prijavitelju;

(b) na ciljnem kraju, vključno z vmesno ali nevmesno predelavo ali odstranjevanjem, in sicer pri prejemniku ali objektu;

(c) na mejah Unije in/ali

(d) med pošiljanjem znotraj Unije.

4.  Inšpekcijski nadzori pošiljk vključujejo pregled dokumentacije, potrditev istovetnosti in, kadar je to primerno, fizično kontrolo odpadkov.

▼M11

4a.  Da se ugotovi, da snov ali predmet, ki se prevaža po cesti, železnici, zraku, morju ali celinskih plovnih poteh, ne sodi med odpadke, lahko organi, udeleženi pri inšpekcijskih nadzorih, brez poseganja v Direktivo 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta ( 11 ), zahtevajo, da fizična ali pravna oseba, ki ima v posesti zadevno snov ali predmet ali ki organizira prevoz te snovi ali predmeta, predloži dokazila na osnovi dokumentov:

(a) glede izvora in cilja zadevne snovi ali predmeta in

(b) da ne gre za odpadek, po potrebi vključno z dokazilom o delovanju.

Za namene prvega pododstavka se ugotavlja tudi zaščita zadevne snovi ali predmeta pred poškodbami med prevozom, natovarjanjem in raztovarjanjem, kot sta ustrezna embalaža in ustrezno nalaganje.

4b.  Organi, udeleženi pri inšpekcijskih nadzorih, lahko sklenejo, da je zadevna snov ali predmet odpadek, kadar:

 jim dokazila iz odstavka 4a, ali tista, ki se zahtevajo v drugi zakonodaji Unije, da se ugotovi, da snov ali predmet ni odpadek, niso bila predložena v roku, ki so ga določili,

 štejejo, da so dokazila in informacije, ki so jim na voljo, nezadostni za sprejetje sklepa, ali če štejejo, da je zaščita pred poškodbami iz drugega pododstavka odstavka 4a nezadostna.

V takšnih okoliščinah se prevoz zadevne snovi ali predmeta ali zadevne pošiljke odpadkov šteje za nezakonito pošiljko. Zato se obravnava v skladu s členoma 24 in 25, in organ, udeležen pri inšpekcijskih nadzorih, brez odlašanja ustrezno obvesti pristojni organ države, v kateri je bil izveden inšpekcijski nadzor.

4c.  Da se ugotovi, ali je pošiljka odpadkov skladna s to uredbo, lahko organi, udeleženi pri inšpekcijskih nadzorih, zahtevajo od prijavitelja, osebe, ki organizira pošiljanje, imetnika, prevoznika, prejemnika ali objekta, ki prejme odpadke, da jim predloži ustrezna dokazila na osnovi dokumentov v roku, ki ga določijo.

Da se ugotovi, ali je pošiljka odpadkov, za katero veljajo splošne zahteve po informacijah iz člena 18, namenjena za postopke predelave, ki so v skladu s členom 49, lahko organi, udeleženi pri inšpekcijskih nadzorih, zahtevajo, da oseba, ki organizira pošiljanje, predloži ustrezna dokazila na osnovi dokumentov, ki jih izda objekt za vmesno ali nevmesno predelavo in, če je potrebno, ki jih je odobril pristojni organ ciljne države.

4d.  Če dokazila iz odstavka 4c niso predložena organom, ki so udeleženi v inšpekcijskih nadzorih, v roku, ki ga določijo, ali štejejo, da so dokazila in informacije, ki so jim na voljo, nezadostni, da bi sklepali, se zadevna pošiljka šteje za nezakonito pošiljko. Zato se ta pošiljka obravnava v skladu s členoma 24 in 25 in organi, udeleženi pri inšpekcijskih nadzorih, brez odlašanja ustrezno obvestijo pristojni organ države, v kateri je bil izvršen inšpekcijski nadzor.

4e.  Komisija do 18. julija 2015 z izvedbenimi akti sprejme predhodno korelacijsko tabelo med oznakami kombinirane nomenklature iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 ( 12 ) in klasifikacijskimi številkami za odpadke iz prilog III, IIIA, IIIB, IV, IVA in V k tej uredbi. Komisija to korelacijsko tabelo posodablja, da odraža spremembe navedene nomenklature in klasifikacijskih številk, naštetih v navedenih prilogah, ter da se vključijo nove oznake za odpadke v usklajenem sistemu nomenklatur, ki bi jih lahko sprejela Svetovna carinska organizacija.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 59a(2).

▼M11

5.  Države članice dvostransko in večstransko medsebojno sodelujejo, da olajšajo preprečevanje in odkrivanje nezakonitih pošiljk. Izmenjujejo si ustrezne informacije o pošiljkah odpadkov, tokovih odpadkov, izvajalcih in objektih ter si delijo izkušnje in znanja o ukrepih izvrševanja, vključno z oceno tveganja iz odstavka 2a člena 50, znotraj vzpostavljenih struktur, zlasti v okviru mreže informatorjev, imenovanih v skladu s členom 54.

▼B

6.  Države članice določijo stalno osebje, odgovorno za takšno sodelovanje iz odstavka 5, in glavne točke za fizično kontrolo iz odstavka 4. Te informacije posredujejo Komisiji, ki bo sestavila seznam in ga posredovala informatorjem, omenjenim v členu 54.

7.  Na zahtevo druge države članice lahko država članica sprejme izvršilne ukrepe zoper osebe, ki se nahajajo v tej državi članici in za katere se sumi, da so udeležene pri nezakonitem pošiljanju odpadkov.

Člen 51

Poročanje držav članic

1.  Pred koncem vsakega koledarskega leta vsaka država članica pošlje Komisiji izvod poročila za predhodno koledarsko leto, ki ga je v skladu s členom 13(3) Baselske konvencije pripravila in predložila sekretariatu omenjene konvencije.

▼M11

2.  Pred koncem vsakega koledarskega leta države članice pripravijo tudi poročilo za predhodno leto na podlagi dodatnega vprašalnika za poročilo iz Priloge IX in ga pošljejo Komisiji. Poleg tega države članice v enem mesecu od posredovanja tega poročila Komisiji objavijo del poročila, ki se nanaša na člen 24 in odstavke 1, 2 in 2a člena 50, vključno z razpredelnico 5 iz Priloge IX, tudi v elektronski obliki na spletu, skupaj z vsemi pojasnili, ki se jim zdijo ustrezna. Komisija pripravi seznam spletnih povezav držav članic iz dela Priloge IX, ki se nanaša na člen 50(2) in (2a), in jih objavi na spletni strani.

▼B

3.  Poročila, ki jih pripravijo države članice v skladu z odstavkoma 1 in 2, se predložijo Komisiji v elektronski obliki.

4.  Komisija na podlagi teh poročil vsaka tri leta pripravi poročilo o izvajanju te uredbe s strani Skupnosti in njenih držav članic.

Člen 52

Mednarodno sodelovanje

Države članice, kadar je primerno in potrebno skupaj s Komisijo, sodelujejo z drugimi pogodbenicami Baselske konvencije in meddržavnimi organizacijami, med drugim z izmenjavo in/ali delitvijo informacij, spodbujanjem okolju varnih tehnologij in pripravo ustreznih kodeksov dobre prakse.

Člen 53

Imenovanje pristojnih organov

Države članice imenujejo pristojni organ ali organe, odgovorne za izvajanje te uredbe. Vsaka država članica imenuje samo en pristojni organ tranzita.

Člen 54

Imenovanje informatorjev

Države članice in Komisija vsaka posebej imenujejo enega ali več informatorjev, pristojnih za obveščanje ali svetovanje osebam ali podjetjem, ki povprašujejo po informacijah. Informator Komisije pošlje informatorjem držav članic vsa vprašanja, ki so mu bila zastavljena in so povezana z državo članico, in obratno.

Člen 55

Določitev posebnih carinskih uradov vstopa v Skupnost in izstopa iz nje

Države članice lahko določijo posebne carinske urade vstopa v Skupnost in izstopa iz nje za pošiljke odpadkov, ki vstopajo v Skupnost in jo zapuščajo. Če se države članice odločijo določiti take carinske urade, se za nobeno pošiljko odpadkov, ki vstopajo v Skupnost ali jo zapuščajo, ne dovoli uporaba nobenega drugega mejnega prehoda v državi članici.

Člen 56

Uradno obveščanje in informacije o imenovanjih

1.  Države članice Komisijo uradno obvestijo o imenovanjih:

(a) pristojnih organov v skladu s členom 53;

(b) informatorjev v skladu s členom 54; in

(c) kadar je ustrezno, carinskih uradov vstopa v Skupnost in izstopa iz nje v skladu s členom 55.

2.  V zvezi s temi imenovanji države članice Komisijo uradno obvestijo o naslednjih informacijah:

(a) imenu(-ih);

(b) naslovu(-ih);

(c) naslovu(-ih) elektronske pošte;

(d) telefonski(-h) številki(-ah);

(e) številki(-ah) faksa; in

(f) jezikih, sprejemljivih za pristojne organe.

3.  Države članice Komisijo nemudoma uradno obvestijo o vseh spremembah teh informacij.

4.  Informacije in vse spremembe informacij se predložijo Komisiji v elektronski in papirni obliki, če se to zahteva.

5.  Komisija na svoji spletni strani objavi sezname imenovanih pristojnih organov, informatorjev in carinskih uradov vstopa v Skupnost in izstopa iz nje in te sezname ustrezno posodablja.POGLAVJE 2

Druge določbe

Člen 57

Sestanki informatorjev

Komisija, če države članice to zahtevajo ali če je drugače primerno, periodično sklicuje sestanke informatorjev, da skupaj z njimi obravnava vprašanja, ki se pojavljajo pri izvajanju te uredbe. Na te sestanke ali dele sestankov so povabljene tudi zadevne interesne skupine, če se vse države članice in Komisija sporazumejo, da je to ustrezno.

▼M11

Člen 58

Spremembe prilog

1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 58a, da se spremeni naslednje:

(a) priloge IA, IB, IC, II, III, IIIA, IIIB, IV, V, VI in VII, da se upoštevajo spremembe, dogovorjene v skladu z Baselsko konvencijo in Sklepom OECD;

(b) Priloga V, da odraža dogovorjene spremembe seznama odpadkov, ki je bil sprejet v skladu s členom 7 Direktive 2008/98/ES;

(c) Priloga VIII, da odraža odločitve, sprejete v skladu z ustreznimi mednarodnimi konvencijami in sporazumi.

▼M11

Člen 58a

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 58 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 17. julija 2014. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet ne nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.  Pooblastilo iz člena 58 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 58, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

▼M11 —————

▼M11

Člen 59a

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 39 Direktive 2008/98/ES. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Kadar odbor ne poda mnenja, Komisija osnutka izvedbenega akta ne sprejme in se uporabi tretji pododstavek člena 5(4) Uredbe (EU) št. 182/2011.

▼B

Člen 60

Pregled

1.  Komisija do 15. julija 2006 konča pregled razmerja med veljavno področno zakonodajo o zdravju živali in javnem zdravju, vključno s pošiljkami odpadkov, za katere velja Uredba (ES) št. 1774/2002 in določbami te uredbe. Po potrebi spremljajo ta pregled ustrezni predlogi za doseganje enakovredne ravni postopkov in ureditve kontrole za pošiljke takih odpadkov.

2.  V petih letih od 12. julija 2007 Komisija pregleda izvajanje člena 12(1)(c), vključno z njegovim učinkom na varstvo okolja in delovanje notranjega trga. Po potrebi spremljajo ta pregled ustrezni predlogi za spremembo te določbe.

▼M11

2a.  Komisija do 31. decembra 2020, med drugim ob upoštevanju poročil, pripravljenih v skladu s členom 51, opravi pregled te uredbe ter o rezultatih predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu, pri čemer po potrebi predloži zakonodajni predlog. V tem pregledu Komisija zlasti oceni učinkovitost člena 50(2a) pri zoperstavljanju nezakonitim pošiljkam, ob upoštevanju okoljskih, socialnih in gospodarskih vidikov.

▼B

Člen 61

Razveljavitve

1.  Uredba (EGS) št. 259/93 in Odločba 94/774/ES se razveljavita z učinkom od 12. julija 2007.

2.  Sklicevanja na razveljavljeno Uredbo (EGS) št. 259/93 se razumejo kakor sklicevanja na to uredbo.

3.  Odločba 1999/412/ES se razveljavi z učinkom od 1. januarja 2008.

Člen 62

Prehodne določbe

1.  Za vse prijavljene pošiljke, za katere je pristojni organ ciljne države potrdil prejem pred 12. julijem 2007, veljajo določbe Uredbe (EGS) št. 259/93.

2.  Katera koli pošiljka, za katero so zadevni pristojni organi dali soglasje v skladu z Uredbo (EGS) št. 259/93, se izvede najpozneje v enem letu od 12. julija 2007.

3.  Poročanje na podlagi člena 41(2) Uredbe (EGS) št. 259/93 in člena 51 te uredbe za leto 2007, temelji na vprašalniku iz Odločbe 1999/412/ES.

Člen 63

Prehodne ureditve za nekatere države članice

1.  Za vse pošiljke odpadkov za predelavo, ki so navedeni v prilogah III in IV, in vse pošiljke odpadkov za predelavo, ki niso navedeni v teh prilogah, v Latvijo velja do 31. decembra 2010 postopek predhodne pisne prijave in soglasja v skladu z naslovom II.

Z odstopanjem od člena 12 pristojni organi ugovarjajo pošiljkam odpadkov za predelavo, ki so navedeni v prilogah III in IV, in pošiljkam odpadkov za predelavo, ki niso navedeni v teh prilogah, namenjenim v objekt, ki izkorišča začasne izjeme od nekaterih določb Direktive 96/61/ES, v obdobju, ko se začasna izjema uporablja za ciljni objekt.

2.  Za vse pošiljke odpadkov za predelavo, ki so navedeni v Prilogi III, na Poljsko, velja do 31. decembra 2012 postopek predhodne pisne prijave in soglasja v skladu z naslovom II.

Z odstopanjem od člena 12 lahko pristojni organi do 31. decembra 2007 ugovarjajo pošiljkam na Poljsko naslednjih odpadkov za predelavo, ki so navedeni v prilogah III in IV, v skladu z razlogi za ugovore iz člena 11:

B2020 in GE-020 (odpadki iz stekla)

B2070

B2080

B2100

B2120

B3010 in GH013 (trdni odpadki iz plastike)

B3020 (odpadki iz papirja)

B3140 (odpadne pnevmatike)

Y46

Y47

A1010 in A1030 (samo alinee, ki se nanašajo na arzen in živo srebro)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180 (uporablja se samo za poliklorirane naftalene (PCN))

A4010

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

▼M3

Razen za odpadke iz stekla, odpadke iz papirja in odpadne pnevmatike se lahko to obdobje podaljša najdlje do 31. decembra 2012 v skladu z regulativnim postopkom iz člena 59a(2).

▼B

Z odstopanjem od člena 12, lahko pristojni organi do 31. decembra 2012, v skladu z razlogi za ugovore iz člena 11 ugovarjajo pošiljkam na Poljsko za:

(a) naslednje odpadke za predelavo, ki so navedeni v Prilogi IV:

A2050

A3030

A3180, razen polikloriranih naftalenov (PCN)

A3190

A4110

A4120

RB020

in

(b) odpadkov za predelavo, ki niso navedeni v prilogah.

Z odstopanjem od člena 12 pristojni organi ugovarjajo pošiljkam odpadkov za predelavo, ki so navedeni v prilogah III in IV, in pošiljkam odpadkov za predelavo, ki niso navedeni v teh prilogah, namenjenim v objekt, ki izkorišča začasne izjeme od določenih določb Direktive 96/61/ES, v obdobju, ko se začasne izjeme uporabljajo za ciljni objekt.

3.  Za vse pošiljke odpadkov za predelavo, ki so navedeni v prilogah III in IV, in vse pošiljke odpadkov za predelavo, ki niso navedeni v teh prilogah, na Slovaško velja do 31. decembra 2011 postopek predhodne pisne prijave in soglasja v skladu z naslovom II.

Z odstopanjem od člena 12 pristojni organi ugovarjajo pošiljkam odpadkov za predelavo, ki so navedeni v prilogah III in IV, in pošiljkam odpadkov za predelavo, ki niso navedeni v teh prilogah, namenjenim v objekt, ki izkorišča začasne izjeme od nekaterih določb direktiv 94/67/ES ( 13 ), 96/61/ES in Direktive 2000/76/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2000 o sežiganju odpadkov ( 14 ) ter Direktive 2001/80/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih kurilnih naprav ( 15 ), v obdobju, ko se začasne izjeme uporabljajo za ciljni objekt.

4.  Za vse pošiljke odpadkov za predelavo, ki so navedeni v Prilogi III, v Bolgarijo velja do 31. decembra 2014 postopek predhodne pisne prijave in soglasja v skladu z naslovom II.

Z odstopanjem od člena 12 lahko bolgarski pristojni organi do 31. decembra 2009 ugovarjajo pošiljkam v Bolgarijo naslednjih odpadkov za predelavo, ki so navedeni v prilogah III in IV, v skladu z razlogi za ugovore iz člena 11:

B2070

B2080

B2100

B2120

Y46

Y47

A1010 in A1030 (samo alinee, ki se nanašajo na arzen in živo srebro)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180 (velja le v zvezi s polikloriranimi naftaleni (PCN))

A4010

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

▼M3

To obdobje je mogoče podaljšati najdlje do 31. decembra 2012 v skladu z regulativnim postopkom iz člena 59a(2).

▼B

Z odstopanjem od člena 12 lahko bolgarski pristojni organi do 31. decembra 2009 v skladu z razlogi za ugovor iz člena 11 ugovarjajo pošiljkam odpadkov v Bolgarijo za:

(a) naslednje odpadke za predelavo, ki so navedeni v Prilogi IV:

A2050

A3030

A3180, razen polikloriranih naftalenov (PCN)

A3190

A4110

A4120

RB020

in

(b) odpadke za predelavo, ki niso navedeni v prilogah.

Z odstopanjem od člena 12 bolgarski pristojni organi ugovarjajo pošiljkam odpadkov za predelavo, ki so navedeni v prilogah III in IV, in pošiljkam odpadkov za predelavo, ki niso navedeni v teh prilogah, namenjenim v objekt, ki izkorišča začasne izjeme od nekaterih določb Direktive 96/61/ES ali Direktive 2001/80/ES, v obdobju, ko se začasne izjeme uporabljajo za ciljni objekt.

5.  Za vse pošiljke odpadkov za predelavo, ki so navedeni v Prilogi III, v Romunijo velja do 31. decembra 2015 postopek predhodne pisne prijave in soglasja v skladu z naslovom II.

Z odstopanjem od člena 12 lahko romunski pristojni organi do 31. decembra 2011 ugovarjajo pošiljkam v Romunijo naslednjih odpadkov za predelavo, ki so navedeni v prilogah III in IV, v skladu z razlogi za ugovore iz člena:

B2070

B2100, razen odpadnega aluminija

B2120

B4030

Y46

Y47

A1010 in A1030 (samo alinee, ki se nanašajo na arzen, živo srebro in talij)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A3030

A3040

A3050

A3060

A3070

A3120

A3130

A3140

A3150

A3160

A3170

A3180 (velja le v zvezi s polikloriranimi naftaleni (PCN))

A4010

A4030

A4040

A4050

A4080

A4090

A4100

A4160

AA060

AB030

AB120

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AC270

AD120

AD150

▼M3

To obdobje je mogoče podaljšati najdlje do 31. decembra 2015 v skladu z regulativnim postopkom iz člena 59a(2).

▼B

Z odstopanjem od člena 12 lahko romunski pristojni organi do 31. decembra 2011 v skladu z razlogi za ugovor iz člena 11 ugovarjajo pošiljkam odpadkov v Romunijo za:

(a) naslednje odpadke za predelavo, ki so navedeni v Prilogi IV:

A2050

A3030

A3180, razen za polikloriranih naftalenov (PCN)

A3190

A4110

A4120

RB020

in

(b) odpadke za predelavo, ki niso navedeni v prilogah.

▼M3

To obdobje je mogoče podaljšati najdlje do 31. decembra 2015 v skladu z regulativnim postopkom iz člena 59a(2).

▼B

Z odstopanjem od člena 12 romunski pristojni organi ugovarjajo pošiljkam odpadkov za predelavo, ki so navedeni v prilogah III in IV, in pošiljkam odpadkov za predelavo, ki niso navedeni v teh prilogah, namenjenim v objekt, ki izkorišča začasne izjeme od nekaterih določb Direktive 96/61/ES, Direktive 2000/76/ES ali Direktive 2001/80/ES, v obdobju, ko se začasne izjeme uporabljajo za ciljni objekt.

6.  Kadar se v tem členu sklicuje na naslov II v zvezi z odpadki, ki so navedeni v Prilogi III, se ne uporabljajo člen 3(2) in drugi pododstavek člena 4, točka 5, ter členi 6, 11, 22, 23, 24, 25 in 31.

Člen 64

Začetek veljavnosti in uporaba

1.  Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 12. julija 2007.

2.  Če je datum pristopa Romunije in Bolgarije poznejši od datuma začetka uporabe iz odstavka 1, se člena 63(4) in (5), z odstopanjem od odstavka 1 tega člena, uporabljata od datuma pristopa.

3.  Glede na dogovor zadevnih držav članic se lahko člen 26(4) uporablja pred 12. julijem 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M1
PRILOGA IA

▼C1

Prijavni dokument za prehode/pošiljke odpadkov preko meja

image

image

▼M1
PRILOGA IB

▼C1

Transportni dokument za prehode/pošiljke odpadkov preko meja

image

image

▼M2
PRILOGA IC

POSEBNA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVNEGA IN TRANSPORTNEGA DOKUMENTA

I.   Uvod

1.

V teh navodilih je predložena potrebna razlaga za izpolnjevanje prijavnega in transportnega dokumenta. Oba dokumenta sta združljiva z Baselsko konvencijo ( 16 ), Sklepom OECD ( 17 ) (ki pokriva samo pošiljke odpadkov, namenjenih postopkom predelave znotraj območja OECD) in s to uredbo, ker upoštevata posebne zahteve, opredeljene v teh treh listinah. Ker sta dokumenta pripravljena dovolj široko, da zajemata vse tri listine, se vsa polja v dokumentu ne nanašajo na vse tri listine, zato v posameznem primeru morda ne bo treba izpolniti vseh polj. Vse posebne zahteve, ki se nanašajo samo na en nadzorni sistem, so navedene v sprotnih opombah. Možno je tudi, da se v nacionalni izvedbeni zakonodaji uporablja terminologija, ki se razlikuje od terminologije, sprejete v Baselski konvenciji in Sklepu OECD. V tej uredbi se na primer namesto izraza „prehod“ („movement“) uporablja izraz „pošiljka“ („shipment“), v naslovih prijavnega in transportnega dokumenta pa se ta sprememba odraža z uporabo izraza „prehod/pošiljka“ („movement/shipment“).

2.

Dokumenta vključujeta oba izraza „odstranjevanje“ in „predelava“, ker sta izraza v treh listinah različno opredeljena. Uredba Evropske skupnosti in Sklep OECD uporabljata izraz „odstranjevanje“ za sklicevanje na postopke odstranjevanja, naštete v Prilogi IV.A k Baselski konvenciji in Dodatku 5.A k Sklepu OECD, in „predelava“ za postopke predelave, naštete v Prilogi IV.B k Baselski konvenciji in Dodatku 5.B k Sklepu OECD. V Baselski konvenciji pa se izraz „odstranjevanje“ uporablja za postopke odstranjevanja in predelave.

3.

Pristojni organi držav odpreme so odgovorni za zagotovitev in izdajo prijavnih in transportnih dokumentov (v papirnati in elektronski različici). Pri tem bodo uporabili sistem številčenja, ki omogoča sledljivost posamezne pošiljke odpadkov. Sistem številčenja ima oznako države odpreme, ki jo je mogoče najti v seznamu okrajšav po standardu ISO 3166. V EU mora dvomestni oznaki države slediti presledek. Temu lahko sledi neobvezna oznaka z največ štirimi številkami, ki jih je določil pristojni organ odpreme, nato zopet sledi presledek. Sistem številčenja se mora končati s šestmestnim številom. Npr.: če je oznaka države XY in šestmestno število 123456, bi bila številka prijave XY 123456, če ni določena neobvezna oznaka. Če je neobvezna oznaka določena, na primer 12, bi bila številka prijave XY 12 123456. Vendar se v primeru, kadar se prijavni ali transportni dokument pošljeta elektronsko in neobvezna oznaka ni določena, namesto neobvezne oznake vstavi „0000“ (npr. XY 0000 123456); v primeru, kadar je določena neobvezna oznaka z manj kot štirimi številkami, na primer 12, bi bila številka prijave XY 0012 123456.

4.

Države morda želijo izdati dokumente v formatu velikosti papirja, ki je v skladu z njihovimi nacionalnimi standardi (navadno ISO A4, kot priporočajo Združeni narodi). Zaradi lažje mednarodne uporabe obrazcev in upoštevanja razlike med ISO A4 in velikostjo papirja, ki se uporablja v Severni Ameriki, njihova okvirna velikost naj ne bo večja od 183 × 262 mm z robovi, poravnanimi na zgornji in levi strani papirja. Prijavni dokument (polje 1–polje 21 vključno s sprotnimi opombami) naj bo na eni strani, seznam okrajšav in oznak, uporabljenih v prijavnem dokumentu, pa na drugi strani. Pri transportnem dokumentu naj bo polje 1–polje 19 vključno s sprotnimi opombami na eni strani, polje 20–22 in seznam okrajšav in oznak, uporabljenih v transportnem dokumentu, pa na drugi strani.

II.   Namen prijavnega in transportnega dokumenta

5.

Namen prijavnega dokumenta je, da pristojni zadevni organi dobijo informacije, ki jih potrebujejo za oceno sprejemljivosti predlaganih pošiljk odpadkov. Vsebuje tudi prostor, kjer potrdijo prejem prijave in po potrebi dodajo pisno soglasje k predlagani pošiljki.

6.

Transportni dokument je namenjen potovanju s pošiljko odpadkov ves čas, od trenutka, ko zapusti povzročitelja odpadkov, do prihoda v objekt za odstranjevanje ali predelavo v drugi državi. Vsaka oseba, ki prevzame odgovornost za pošiljko (prevozniki in morda prejemnik ( 18 )), mora podpisati transportni dokument bodisi ob izročitvi bodisi ob prejemu zadevnih odpadkov. V transportnem dokumentu je tudi prostor za zabeležke o prevozu pošiljke skozi carinske urade v vseh zadevnih državah (kot zahteva ta uredba). Nazadnje dokument uporabi ustrezen objekt za odstranjevanje ali predelavo in potrdi, da so bili odpadki sprejeti in da je bil dokončan postopek predelave ali odstranitve.

III.   Splošne zahteve

7.

Načrtovana pošiljka, za katero velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja, se sme poslati šele potem, ko se izpolnita prijavni in transportni dokument na podlagi te uredbe, ob upoštevanju členov 16(a) in 16(b) in v obdobju veljavnosti pisnega ali tihega soglasja vseh zadevnih pristojnih organov.

8.

Tisti, ki izpolnjujejo natisnjene izvode dokumentov, naj dosledno uporabljajo tipkane ali velike tiskane črke z neizbrisnim črnilom. Podpisi morajo biti vedno napisani z neizbrisnim črnilom in ob podpisu naj bo z velikimi tiskanimi črkami vedno navedeno ime pooblaščenega predstavnika. V primeru manjše napake, na primer ob uporabi napačne oznake za odpadke, se sme s soglasjem pristojnega organa narediti popravek. Novo besedilo mora biti označeno in podpisano ali žigosano ter pripisan datum spremembe. Za večje spremembe ali popravke je treba izpolniti nov obrazec.

9.

Obrazci so načrtovani tako, da se zlahka izpolnijo tudi elektronsko. V takem primeru so potrebni ustrezni varnostni ukrepi proti zlorabi obrazcev. Vse spremembe izpolnjenega obrazca s soglasjem pristojnih organov morajo biti vidne. Ob uporabi elektronskih obrazcev, poslanih z e-pošto, je potreben digitalni podpis.

10.

Da bi poenostavili prevajanje, se pri izpolnjevanju več polj zahteva oznaka, ne besedilo. Kjer se zahteva besedilo, mora biti to v jeziku, sprejemljivem za pristojne organe v ciljni državi in, če je potrebno, za druge zadevne organe.

11.

Za navedbo datuma se uporablja šestmestni format. Na primer, 29. januar 2006 se prikaže kot 29.01.06 (dan.mesec.leto).

12.

Kadar je treba k dokumentom priložiti priloge z dodatnimi informacijami, mora vsaka priloga vsebovati referenčno številko ustreznega dokumenta in navajati polje, na katero se nanaša.

IV.   Posebna navodila za izpolnjevanje prijavnega dokumenta

13.

Prijavitelj ( 19 ) mora ob prijavi izpolniti polja 1–18 (razen številke prijave v polju 3). V nekaterih tretjih državah, ki niso države članice OECD, lahko ta polja izpolni pristojni organ države odpreme. Kadar prijavitelj ni ista oseba kot izvirni povzročitelj, ta povzročitelj ali ena od oseb, navedenih v točki 15(a)(ii) ali (iii) člena 2, kadar je primerno, tudi podpiše polje 17, kot je določeno v drugem pododstavku točke 1 člena 4 in v Prilogi II, del 1, točka 26.

14.

Polji 1 (glej Prilogo II, del 1, točki 2 in 4) in 2 (glej Prilogo II, del 1, točka 6): Vpišite zahtevane informacije (registracijsko številko vpišite le, kjer je primerno, naslov, vključno z imenom države ter telefonsko številko in številko faksa, vključno z oznako države; kontaktna oseba mora biti odgovorna za pošiljko, tudi če med prevozom pošiljke pride do incidentov). V nekaterih tretjih državah se lahko namesto tega navedejo informacije o pristojnem organu države odpreme. Prijavitelj je lahko trgovec ali posrednik v skladu s točko 15 člena 2 te uredbe. V tem primeru v prilogi (prim. Priloga II, del 1, točka 23) priskrbite izvod pogodbe ali dokazilo o pogodbi (ali izjavo, ki potrjuje njen obstoj) med povzročiteljem, novim povzročiteljem ali zbiralcem in posrednikom ali trgovcem. Številka telefona in faksa in naslov e-pošte naj bi olajšali stik z vsemi ustreznimi osebami v primeru zapleta s pošiljko.

15.

Normalno je prejemnik objekt za odstranjevanje ali predelavo, naveden v polju 10. V nekaterih primerih pa je prejemnik lahko druga oseba, na primer trgovec, posrednik ( 20 ) ali pravna oseba, kot je sedež ali poštni naslov objekta za odstranjevanje ali predelavo iz polja 10, ki dejansko prejme odpadke. Da bi imel trgovec, posrednik ali pravna oseba vlogo prejemnika, mora biti v sodni pristojnosti ciljne države in imeti v posesti ali imeti kakšno drugo obliko pravnega nadzora nad odpadki v trenutku, ko pošiljka prispe v ciljno državo. V takih primerih se v polju 2 navedejo informacije v zvezi s trgovcem, posrednikom ali pravno osebo.

16.

Polje 3 (glej Prilogo II, del 1, točke 1, 5, 11 in 19): Ob izdaji prijavnega dokumenta bo pristojni organ v skladu s svojim lastnim sistemom navedel identifikacijsko številko, ki bo natisnjena v tem polju (glej odstavek 3 zgoraj). Pod A se izraz „ena pošiljka“ nanaša na posamezno prijavo in izraz „več pošiljk“ na splošno prijavo. Pod B navedite vrsto postopka, za katerega je namenjena pošiljka odpadkov. Pod C se predhodno soglasje nanaša na člen 14 te uredbe.

17.

Polja 4 (glej Prilogo II, del 1, točka 1), 5 (glej Prilogo II, del 1, točka 17) in 6 (glej Prilogo II, del 1, točka 12): Navedite število pošiljk v polju 4 in v polju 6 predvideni datum pošiljke ali v primeru več pošiljk datum prve in zadnje pošiljke. V polju 5 navedite ocenjeno najmanjšo in največjo težo v tonah (1 tona je enaka 1 megagramu (Mg) ali 1 000 kg) odpadkov. V nekaterih tretjih državah je lahko sprejemljiva tudi navedba v kubičnih metrih (1 kubični meter je enak 1 000 litrom) ali drugih metričnih enotah, kot sta kilogram ali liter. Kadar se uporabijo druge metrične enote, se lahko navede ta enota mere, enota v dokumentu pa se prečrta. Celotna poslana količina ne sme presegati največje količine, navedene v polju 5. Predvideno časovno obdobje za pošiljke iz polja 6 ne sme biti daljše od enega leta, z izjemo večkratnih pošiljk v objekt za predelavo s predhodnim soglasjem v skladu s členom 14 te uredbe (glej odstavek 16), za katerega predvideno obdobje ne sme biti daljše od treh let. Vse pošiljke morajo biti poslane v obdobju veljavnosti pisnega ali tihega soglasja med vsemi zadevnimi pristojnimi organi, ki ga sklenejo pristojni organi v skladu s členom 9(6) te uredbe. V primeru večkratnih pošiljk lahko nekatere tretje države na podlagi Baselske konvencije zahtevajo, da se v poljih 5 in 6 ali v dodani prilogi navedejo pričakovani datumi ali pričakovana pogostost in ocenjena količina vsake pošiljke. Kadar pristojni organ izda pisno soglasje za pošiljko in se obdobje veljavnosti tega soglasja v polju 20 razlikuje od obdobja, navedenega v polju 6, odločitev pristojnega organa razveljavi informacijo v polju 6.

18.

Polje 7 (glej Prilogo II, del 1, točka 18): Vrste embalaže naj se navedejo z uporabo oznak, navedenih v seznamu okrajšav in oznak, priloženem k prijavnemu dokumentu. Če so potrebni posebni varnostni ukrepi za ravnanje, kot so ukrepi, ki jih zahtevajo proizvajalčeva navodila za delo zaposlenih, zdravstvene in varnostne informacije, vključno z informacijami o ravnanju v primeru razlitja, in pisna navodila za prevoz nevarnega blaga, odkljukajte ustrezno okence in priložite informacije v prilogi.

19.

Polje 8 (glej Prilogo II, del 1, točki 7 in 13): Navedite zahtevane informacije (registracijsko številko navedite le, kjer je primerno, naslov, vključno z imenom države ter telefonsko številko in številko faksa, vključno z oznako države; kontaktna oseba mora biti odgovorna za pošiljko). Če sodeluje več kot en prevoznik, priložite k prijavnemu dokumentu celotni seznam, ki daje zahtevane informacije za vsakega prevoznika. Kadar prevoz organizira špediter, se morajo podrobni podatki o špediterju in informacije o dejanskih prevoznikih navesti v prilogi. Priskrbite dokazilo o registraciji prevoznika(-ov) v zvezi s prevozom odpadkov (npr. izjavo, ki potrjuje njen obstoj) v prilogi (prim. Priloga II, del 1, točka 15). Transportna sredstva naj se navedejo z uporabo okrajšav, navedenih v seznamu okrajšav in oznak, priloženem k prijavnemu dokumentu.

20.

Polje 9 (glej Prilogo II, del 1, točki 3 in 16): Navedite zahtevane informacije o povzročitelju odpadkov ( 21 ). Kjer je primerno, navedite registracijsko številko povzročitelja. Če je prijavitelj povzročitelj odpadkov, napišite „Enako kot v polju 1“. Če je odpadke povzročil več kot en povzročitelj, napišite „Glej priloženi seznam“ in priložite seznam z zahtevanimi informacijami za vsakega povzročitelja. Kadar povzročitelj ni znan, navedite ime osebe, ki ima v posesti ali ima nadzor nad temi odpadki (imetnik). Navedite tudi informacije o procesu, v katerem so odpadki nastali, in mesto nastanka.

21.

Polje 10 (glej Prilogo II, del 1, točka 5): Navedite zahtevane informacije (navedite ciljni kraj tako, da odkljukate objekt za odstranjevanje ali objekt za predelavo, registracijsko številko navedite le, kjer je primerno, in dejansko mesto odstranjevanja ali predelave, če je drugačno od naslova objekta). Če je odstranjevalec ali predelovalec tudi prejemnik, tukaj navedite „Enako kot v polju 2“. Če je postopek odstranjevanja ali predelave postopek D13–D15 ali R12 ali R13 (v skladu s Prilogo IIA ali IIB k Direktivi 2006/12/ES o odpadkih), se v polju 10 navede objekt, ki izvaja postopek, pa tudi lokacijo, kjer bo postopek izveden. V takem primeru se ustrezne informacije o poznejšem objektu ali objektih, kjer poteka ali potekajo ali bi lahko potekali poznejši postopek ali postopki R12/R13 ali D13–D15 in D1–D12 ali R1–R11, navedejo v prilogi. Če je objekt za predelavo ali odstranjevanje naveden v seznamu v točki 5 Priloge I k Direktivi 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, je treba v primeru, ko je objekt v Evropski skupnosti, v prilogi predložiti dokazilo (npr. izjavo, ki potrjuje obstoj) o veljavnem dovoljenju, izdanem v skladu s členoma 4 in 5 navedene direktive.

22.

Polje 11 (glej Prilogo II, del 1, točke 5, 19 in 20): Navedite vrsto postopka predelave ali odstranjevanja z uporabo oznak R ali oznak D iz Priloge IIA ali IIB k Direktivi 2006/12/ES o odpadkih (glej tudi seznam okrajšav in oznak, priložen k prijavnemu dokumentu) ( 22 ). Če je postopek odstranjevanja ali predelave postopek D13–D15 ali R12 ali R13, se v prilogi navedejo tudi ustrezne informacije o poznejših postopkih (vsak R12/R13 ali D13–D15, pa tudi D1–D12 ali R1–R11). Navedite tudi tehnologijo, ki bo uporabljena. Če so odpadki namenjeni za predelavo, navedite v prilogi predvideno metodo odstranjevanja frakcije odpadkov, ki jih po predelavi ni mogoče predelati, količino predelanega materiala glede na odpadke, ki jih ni mogoče predelati, ocenjeno vrednost predelanega materiala in stroške predelave ter stroške odstranjevanja frakcije odpadkov, ki jih ni mogoče predelati. Poleg tega v primerih uvoza odpadkov, namenjenih za odstranjevanje, v Skupnost, pod „razlog za izvoz“ navedite predhodni ustrezno utemeljeni zahtevek države odpreme v skladu s členom 41(4) te uredbe in priložite ta zahtevek v prilogi. Nekatere tretje države, ki niso članice OECD, lahko na podlagi Baselske konvencije zahtevajo tudi podrobnejšo navedbo razloga za izvoz.

23.

Polje 12 (glej Prilogo II, del 1, točka 16): Navedite ime ali imena, po katerih je material splošno znan, ali trgovsko ime in imena njegovih glavnih sestavin (glede na količino in/ali tveganje) in njihovo koncentracijo (izraženo v odstotku), če je znana. V primeru mešanice odpadkov navedite iste informacije za različne frakcije in navedite, katere frakcije so namenjene za predelavo. V skladu s Prilogo II, del 3, točka 7, te uredbe se lahko zahteva kemična analiza sestave odpadkov. Po potrebi priložite dodatne informacije v prilogi.

24.

Polje 13 (glej Prilogo II, del 1, točka 16): Navedite fizikalne lastnosti odpadkov pri normalnih temperaturah in pritiskih.

25.

Polje 14 (glej Prilogo II, del 1, točka 16): Navedite oznako, ki določa odpadke v skladu s prilogami III, IIIA, IIIB, IV ali IVA k tej uredbi. Navedite oznako v skladu s sistemom, sprejetim na podlagi Baselske konvencije (pod točko (i) v polju 14) in, kjer je primerno, s sistemi, sprejetimi s Sklepom OECD (pod točko (ii)), in drugimi sprejetimi klasifikacijskimi sistemi (pod točkami (iii) do (xii)). V skladu s točko 6 drugega pododstavka člena 4 te uredbe navedite le eno oznako odpadkov (iz prilog III, IIIA, IIIB, IV ali IVA k tej uredbi) z naslednjima izjemama: v primeru odpadkov, ki niso uvrščeni v posamezno klasifikacijsko številko v Prilogi III, IIIB, IV ali IVA, navedite samo eno vrsto odpadkov. V primeru mešanic odpadkov, ki niso uvrščene v posamezno klasifikacijsko številko niti v Prilogi III, IIIB, IV niti v Prilogi IVA, razen če so navedene v Prilogi IIIA, navedite oznako vsake frakcije odpadkov po vrstnem redu glede na pomembnost (po potrebi v prilogi).

(a)

Točka (i): Oznake iz Priloge VIII k Baselski konvenciji je treba uporabljati za odpadke, za katere velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja (glej del I Priloge IV k tej uredbi); oznake iz Priloge IX k Baselski konvenciji je treba uporabljati za odpadke, za katere običajno ne velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja, vendar zanje zaradi posebnega razloga, npr. kontaminacije z nevarnimi snovmi (prim. odstavek 1 Priloge III k tej uredbi) ali drugačne uvrstitve v skladu s členom 63 te uredbe ali nacionalnimi predpisi ( 23 ), velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja (glej del I Priloge III k tej uredbi). Prilogi VIII in IX k Baselski konvenciji je mogoče najti v Prilogi V k tej uredbi, v besedilu Baselske konvencije, pa tudi v Priročniku z navodili, ki je na voljo pri Sekretariatu Baselske konvencije. Če odpadek ni naveden v Prilogi VIII ali IX k Baselski konvenciji, vstavite „ni na seznamu/nerazvrščen“.

(b)

Točka (ii): Države članice OECD naj uporabljajo oznake OECD za odpadke, navedene v delu II prilog III in IV k tej uredbi, to je za odpadke, ki nimajo enakovredne razvrstitve v prilogah k Baselski konvenciji, ali tiste, ki imajo na podlagi te uredbe drugačno raven nadzora od tiste, ki jo zahteva Baselska konvencija. Če odpadek ni naveden v delu II prilog III in IV k tej uredbi, vstavite „ni na seznamu/nerazvrščen“.

(c)

Točka (iii): Države članice Evropske unije morajo uporabljati oznake, vključene na seznam odpadkov Evropske skupnosti (glej Odločbo komisije 2000/532/ES, kakor je bila spremenjena) ( 24 ). ►M9  ————— ◄

(d)

Točki (iv) in (v): Kjer je primerno, je treba uporabljati nacionalne identifikacijske oznake, ki so drugačne od seznama ES in se uporabljajo v državi odpreme, ter, če so znane, v ciljni državi. ►M9  ————— ◄

(e)

Točka (vi): Če je uporabno ali to zahtevajo zadevni pristojni organi, dodajte tukaj katero koli drugo oznako ali dodatno informacijo, ki bi olajšala identifikacijo odpadka.

▼M9

Takšne oznake so lahko vključene v prilogah IIIA, IIIB ali IVA k tej uredbi. V tem primeru je treba pred oznako navesti številko priloge. Kar zadeva Prilogo IIIA, je treba uporabiti ustrezne oznake, kot so navedene v Prilogi IIIA, po potrebi v vrstnem redu. Nekatere baselske klasifikacijske številke, npr. B1100, B3010 in B3020, so, kot je navedeno v Prilogi IIIA, omejene samo na specifične vrste odpadkov.

▼M2

(f)

Točka (vii): Navedite ustrezno oznako Y ali oznake Y v skladu s „Kategorijami odpadkov, ki jih je treba nadzorovati“ (glej Prilogo I k Baselski konvenciji in Dodatek 1 k Sklepu OECD) ali v skladu s „Kategorijami odpadkov, ki zahtevajo posebno obravnavo“, navedenimi v Prilogi II k Baselski konvenciji (glej Prilogo IV, del I, te uredbe ali Dodatek 2 k baselskemu Priročniku z navodili), če obstaja(-jo). Ta uredba in Sklep OECD ne zahtevata navedbe oznak Y, razen kadar spada pošiljka odpadkov v eno od obeh „Kategorij, ki zahtevajo posebno obravnavo“ na podlagi Baselske konvencije (odpadki Y46 in Y47 ali iz Priloge II), v tem primeru pa je treba navesti baselsko oznako Y. Kljub temu navedite oznako Y ali oznake Y za odpadke, ki so opredeljeni kot nevarni v skladu s členom 1(1) Baselske konvencije, da bi izpolnili zahteve poročanja na podlagi Baselske konvencije.

▼M13

(g)

Točka (viii): Če je primerno, tukaj navedite ustrezno oznako H ali oznake H, to je oznake, ki označujejo nevarne lastnosti, ki jih izkazujejo odpadki (glej seznam okrajšav in oznak, priložen k prijavnemu dokumentu). Če ni nevarnih značilnosti, ki so zajete v Baselski konvenciji, vendar je odpadek nevaren v skladu s Prilogo III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta, navedite oznako HP ali oznake HP v skladu s to Prilogo III in za oznako HP vstavite „EU“ (npr. HP14 EU).

▼M2

(h)

Točka (ix): Če je primerno, tukaj navedite razred ali razrede Združenih narodov, ki označujejo nevarne značilnosti odpadkov v skladu s klasifikacijo Združenih narodov (glej seznam okrajšav in oznak, priložen k prijavnemu dokumentu) in se zahtevajo zaradi skladnosti z mednarodnimi pravili za prevoz nevarnega blaga (glej Priporočila Združenih narodov za prevoz nevarnega blaga. Vzorčni predpisi (Oranžna knjiga), zadnja izdaja) ( 25 ).

(i)

Točki (x in xi): Če je primerno, tukaj navedite številko ali številke Združenih narodov in odpremno ime ali imena Združenih narodov. Ti se uporabljajo za identifikacijo odpadkov v skladu s klasifikacijskim sistemom Združenih narodov in se zahtevajo zaradi skladnosti z mednarodnimi pravili za prevoz nevarnega blaga (glej Priporočila Združenih narodov za prevoz nevarnega blaga. Vzorčni predpisi (Oranžna knjiga), zadnja izdaja).

(j)

Točka (xii): Če je primerno, tukaj navedite carinsko oznako ali oznake, ki omogočajo identifikacijo odpadkov s strani carinskih organov (glej seznam oznak in blaga v „Harmoniziranem sistemu kombinirane nomenklature carinske tarife“, ki ga je pripravila Svetovna carinska organizacija).

26.

Polje 15 (glej Prilogo II, del 1, točke 8–10, 14): V vrstici (a) v polju 15 navedite ime odpremne, tranzitne in ciljne države ( 26 ) ali oznako vsake države z uporabo okrajšav po standardu ISO 3166 ( 27 ). V vrstici (b) navedite, kjer je primerno, številčno oznako zadevnega pristojnega organa za vsako državo in v vrstici (c) vpišite ime mejnega prehoda ali luke in, kjer je primerno, številčno oznako carinskega urada, kot točko vstopa ali izstopa iz določene države. Za tranzitne države predložite informacijo o točki vstopa in izstopa v vrstici (c). Če so pri določeni pošiljki udeležene več kot tri tranzitne države, priložite ustrezne informacije v prilogi. Nameravano pot med točko izstopa in vstopa, vključno z možnimi alternativami, tudi v primerih nepredvidenih okoliščin, navedite v prilogi.

27.

Polje 16 (glej Prilogo II, del 1, točka 14): Navedite zahtevane informacije za pošiljke, ki vstopijo v Evropsko unijo, jo preidejo ali zapustijo.

28.

Polje 17 (glej Prilogo II, del 1, točke 21–22 in 24–26): Vsak izvod prijavnega dokumenta mora prijavitelj (ali trgovec ali posrednik, če nastopa v vlogi prijavitelja) podpisati in datirati, preden ga pošlje pristojnim organom zadevnih držav. V nekaterih tretjih državah lahko podpiše in datira pristojni organ. Kadar prijavitelj ni ista oseba kot izvirni povzročitelj, ta povzročitelj, novi povzročitelj ali zbiralec, kadar je primerno, tudi podpiše in datira; treba je omeniti, da to morda ni izvedljivo v primerih, kjer je več povzročiteljev (opredelitve glede izvedljivosti lahko vsebuje nacionalna zakonodaja). Kadar povzročitelj ni znan, naj podpiše oseba, ki ima v posesti ali ima nadzor nad odpadki (imetnik). Ta izjava naj bi potrjevala tudi obstoj zavarovanja odgovornosti za škodo proti tretjim osebam. Nekatere tretje države lahko zahtevajo, da se k prijavnemu dokumentu priloži dokazilo o zavarovanju ali drugih finančnih garancijah in pogodbo.

29.

Polje 18: Navedite število prilog, ki vsebujejo morebitne dodatne informacije, ki se dostavljajo s prijavnim dokumentom ( 28 ). Vsaka priloga mora vključevati sklicevanje na številko prijave, na katero se nanaša, in je navedena v kotu polja 3.

30.

Polje 19: Na podlagi Baselske konvencije pristojni organ ali organi ciljne države ali držav (kjer je primerno) in tranzitne države ali držav izdajo takšno potrdilo. Na podlagi Sklepa OECD pristojni organ ciljne države izda potrdilo. Nekatere tretje države lahko v skladu s svojo nacionalno zakonodajo zahtevajo, da izda potrdilo tudi pristojni organ odpreme.

31.

Polji 20 in 21: Polje 20 je predvideno za uporabo pristojnih organov katere koli zadevne države, ki daje pisno soglasje. Baselska konvencija (razen če se država odloči, da ne zahteva pisnega soglasja za tranzit in o tem obvesti druge stranke v skladu s členom 6(4) Baselske konvencije) in nekatere države vedno zahtevajo pisno soglasje (v skladu s členom 9(1) te uredbe lahko pristojni organ tranzita da tiho soglasje), medtem ko Sklep OECD ne zahteva pisnega soglasja. Navedite ime države (ali njeno oznako z uporabo okrajšav po standardu ISO 3166). Če za pošiljko veljajo posebni pogoji, naj pristojni organ odkljuka ustrezno okence in podrobno opiše pogoje v polju 21 ali v prilogi k prijavnemu dokumentu. Če hoče pristojni organ pošiljki nasprotovati, naj to stori tako, da v polje 20 napiše „UGOVOR“. Potem lahko uporabi polje 21 ali posebno pismo, da pojasni razloge za nasprotovanje.

V.   Posebna navodila za izpolnjevanje transportnega dokumenta

32.

V času prijave naj prijavitelj izpolni polja 3, 4 in 9–14. Po prejemu soglasja pristojnih organov države odpreme, tranzitne in ciljne države ter če se lahko v zvezi z zadnjimi predvideva, da je bilo sklenjeno tiho soglasje, in pred dejanskim začetkom pošiljanja naj prijavitelj izpolni polja 2, 5–8 (razen sredstva prevoza, datuma premestitve in podpisa), 15 in po potrebi 16. V nekaterih tretjih državah, ki niso države članice OECD, lahko pristojni organ odpreme izpolni ta polja namesto prijavitelja. V času, ko prevzame pošiljko, naj prevoznik ali njegov predstavnik vpiše sredstvo prevoza, datum prenosa in se podpiše v poljih 8(a) do 8(c) in po potrebi 16. Prejemnik izpolni polje 17 v primeru, da ni odstranjevalec ali predelovalec in ko prevzame odgovornost za pošiljko odpadkov, potem ko prispe v državo odpreme in, če je primerno, 16.

33.

Polje 1: Številko prijave mora vpisati pristojni organ odpreme (to je treba prepisati iz polja 3 v prijavnem dokumentu).

34.

Polje 2 (glej Prilogo II, del 2, točka 1): Za splošno prijavo za več pošiljk vpišite zaporedno številko pošiljke in skupno predvideno število pošiljk, navedeno v polju 4 v prijavnem dokumentu (na primer, vnesite „4/11“ za štiri pošiljke od enajstih predvidenih pošiljk na podlagi splošne prijave). V primeru posamezne prijave, vpišite „1/1“.

35.

Polji 3 in 4: Prepišite iste informacije o prijavitelju ( 29 ) in prejemniku, kot so podane v polju 1 in 2 v prijavnem dokumentu.

36.

Polje 5 (glej Prilogo II, del 2, točka 6): Navedite dejansko težo v tonah (1 tona je enaka 1 megagramu (Mg) ali 1 000 kg odpadkov). V nekaterih tretjih državah je lahko sprejemljiva tudi navedba v kubičnih metrih (1 kubični meter je enak 1 000 litrom) ali drugih metričnih enotah kot sta kilogram ali liter. Kadar se uporabijo druge metrične enote, se lahko navede enota mere, enota v obrazcu pa se prečrta. Vedno, kadar je mogoče, priložite kopije potrdil mostne tehtnice.

37.

Polje 6 (glej Prilogo II, del 2, točka 2): Vpišite datum, ko se pošiljanje dejansko začne (glejte tudi navodila iz polja 6 prijavnega dokumenta).

38.

Polje 7 (glej Prilogo II, del 2, točki 7 in 8): Vrste embalaže naj se navedejo z uporabo oznak, navedenih v seznamu okrajšav in oznak, priloženem k transportnemu dokumentu. Če so potrebni posebni varnostni ukrepi za ravnanje, kot so ukrepi, ki jih predpisujejo proizvajalčeva navodila za delo zaposlenih, zdravstvene in varnostne informacije, vključno z informacijami o ravnanju v primeru razlitja in transportne intervencijske izkaznice, odkljukajte ustrezno okence in priložite informacije v prilogi. Vpišite tudi število enot embalaže, ki sestavljajo pošiljko.

39.

Polja 8(a), (b) in (c) (glej Prilogo II, del 2, točki 3 in 4): Navedite zahtevane informacije (registracijsko številko vpišite le, kjer je primerno, naslov, vključno z imenom države ter telefonsko številko in številko faksa, vključno z oznako države). Če so udeleženi več kot trije prevozniki, se ustrezne informacije o vsakem prevozniku priložijo k transportnemu dokumentu. Za navedbo prevoznega sredstva, datuma prenosa in podpis poskrbi prevoznik ali prevoznikov predstavnik, ki prevzame pošiljko. En izvod podpisanega transportnega dokumenta zadrži prijavitelj. Po vsakem zaporednem prenosu pošiljke mora nov prevoznik ali prevoznikov predstavnik, ki prevzame pošiljko, izpolniti isto zahtevo in tudi podpisati dokument. En izvod podpisanega dokumenta zadrži prejšnji prevoznik.

40.

Polje 9: Prepišite informacije, podane v polju 9 prijavnega dokumenta.

41.

Polji 10 in 11: Prepišite informacije, podane v poljih 10 in 11 prijavnega dokumenta. Če je odstranjevalec ali predelovalec tudi prejemnik, napišite v polje 10: „Enako kot v polju 4“. Če je postopek odstranjevanja ali predelave postopek D13–D15 ali R12 ali R13 (v skladu s Prilogo IIA ali IIB k Direktivi 2006/12/ES o odpadkih), zadoščajo informacije o objektu, ki izvaja postopek, ki so navedene v polju 10. V transportni dokument ni treba vključiti nobenih nadaljnjih informacij o morebitnih naknadnih objektih, ki izvajajo postopke R12/R13 ali D13–D15 in objektu(-ih), ki izvajajo postopek(-ke) D1–D12 ali R1–R11.

42.

Polja 12, 13 in 14: Prepišite informacije, podane v poljih 12, 13 in 14 v prijavnem dokumentu.

43.

Polje 15 (glej Prilogo II, del 2, točka 9): V času pošiljke prijavitelj (ali trgovec ali posrednik, če nastopa v vlogi prijavitelja) podpiše in datira transportni dokument. V nekaterih tretjih državah lahko pristojni organ odpreme ali povzročitelj odpadkov v skladu z Baselsko konvencijo podpiše in datira transportni dokument. V skladu s členom 16(c) te uredbe priložite transportnemu dokumentu kopije prijavnega dokumenta, ki vsebuje pisno soglasje, vključno z morebitnimi pogoji pristojnih organov. Nekatere tretje države lahko zahtevajo, da se priložijo izvirniki.

44.

Polje 16 (glej Prilogo II, del 2, točka 5): To polje lahko uporabi katera koli oseba, ki sodeluje pri pošiljki (prijavitelj ali pristojni organ odpreme, kot je primerno, prejemnik, kateri koli pristojni organ, prevoznik) v posebnih primerih, kjer nacionalna zakonodaja zahteva podrobnejše informacije v zvezi z določenim vprašanjem (na primer informacije o luki, kjer poteka prenos na drug način prevoza, številu zabojnikov in njihovi identifikacijski številki ali dodatno dokazilo ali žigi, ki dokazujejo, da so s pošiljko soglašali pristojni organi). Navedite načrt poti (točko izstopa in vstopa v vsako zadevno državo, vključno s carinskimi uradi vstopa v in/ali izstopa iz in/ali izvoza iz Skupnosti) in pot (pot med točko izstopa in vstopa), vključno z možnimi alternativami, tudi v primeru nepredvidenih okoliščin, bodisi v polju 16 bodisi jih priložite v prilogi.

45.

Polje 17: To polje izpolni prejemnik v primeru, da ni odstranjevalec ali predelovalec (glej odstavek 15 zgoraj) in v primeru, da prejemnik prevzame nadzor nad odpadki, potem ko pošiljka prispe v ciljno državo.

46.

Polje 18: To polje izpolni pooblaščeni predstavnik objekta za odstranjevanje ali predelavo po prejemu pošiljke odpadkov. Odkljukajte okence ustrezne vrste objekta. Glede prejete količine prosimo poglejte posebna navodila v polju 5 (odstavek 36). Podpisan izvod transportnega dokumenta se preda zadnjemu prevozniku. Če je pošiljka iz katerega koli razloga zavrnjena, mora predstavnik objekta za odstranjevanje ali predelavo nemudoma kontaktirati svoj pristojni organ. V skladu s členom 16(d) ali, če je primerno, 15(c) te uredbe in Sklepom OECD je treba podpisane kopije transportnega dokumenta v treh delovnih dneh poslati prejemniku in pristojnim organom zadevnih držav (z izjemo tistih tranzitnih držav OECD, ki so obvestile sekretariat OECD, da ne želijo prejemati takih kopij transportnega dokumenta). Izvirnik transportnega dokumenta zadrži objekt za odstranjevanje ali predelavo.

47.

Prejem pošiljke odpadkov mora potrditi kateri koli objekt, ki izvaja kateri koli postopek odstranjevanja ali predelave, vključno s katerim koli postopkom D13–D15 ali R12 ali R13. Objektu, ki izvaja kateri koli postopek D13–D15 ali R12/R13 ali postopek D1–D12 ali R1–11, ki sledi postopku D13–D15 ali R12 ali R13 v isti državi, ni treba potrditi prejema pošiljke iz objekta D13–D15 ali R12 ali R13. Tako v takem primeru polja 18 ni treba uporabiti za končni prevzem pošiljke. Navedite tudi vrsto postopka predelave ali odstranjevanja z uporabo oznak R ali oznak D iz Priloge IIA ali IIB k Direktivi 2006/12/ES o odpadkih in približen datum, do katerega bo odstranjevanje ali predelava odpadkov končana.

48.

Polje 19: To polje izpolni odstranjevalec ali predelovalec, da potrdi dokončanje odstranjevanja ali predelave odpadkov. V skladu s členom 16(e) ali, če je primerno, 15(d) te uredbe in Sklepom OECD je treba podpisane kopije transportnega dokumenta z izpolnjenim poljem 19 poslati prejemniku in pristojnim organom države odpreme, tranzitne (se ne zahtevajo po Sklepu OECD) in ciljne države čim prej, vendar najpozneje v 30 dneh po končanju predelave ali odstranitve in najpozneje eno koledarsko leto po prejemu odpadkov. Nekatere tretje države, ki niso države članice OECD, lahko v skladu z Baselsko konvencijo zahtevajo, da je treba podpisane kopije dokumenta z izpolnjenim poljem 19 poslati prejemniku in pristojnemu organu odpreme. Za postopke odstranjevanja ali predelave D13–D15 ali R12 ali R13 zadoščajo tiste informacije o objektu, ki izvaja takšne postopke, ki so navedene v polju 10, in v transportni dokument ni treba vključiti nobenih nadaljnjih informacij o morebitnih poznejših objektih, ki izvajajo postopke R12/R13 ali D13–D15 in objektu(-ih), ki izvajajo postopek(-ke) D1–D12 ali R1–R11.

49.

Odstranitev ali predelavo odpadkov mora potrditi vsak objekt, ki izvaja kateri koli postopek odstranjevanja ali predelave, vključno s postopkom D13–D15 ali R12 ali R13. Zato naj objekt, ki izvaja kateri koli postopek D13–D15 ali R12/R13 ali postopek D1–D12 ali R1–R11, ki sledi postopku D13–D15 ali R12 ali R13 v isti državi, ne uporablja polja 19 za potrditev predelave ali odstranjevanja odpadkov, ker to polje izpolni že objekt D13–D15 ali R12 ali R13. Način potrjevanja odstranitve ali predelave mora v tem posebnem primeru določiti vsaka država.

50.

Polja 20, 21 in 22: Polja morajo uporabljati carinski uradi za nadzor na mejah Skupnosti.

▼B
PRILOGA II

PODATKI IN DOKUMENTACIJA O PRIJAVI

Del 1   PODATKI, KI JIH JE TREBA NAVESTI V ALI JIH PRILOŽITI K PRIJAVNEM DOKUMENTU:

1. Serijska številka ali druga priznana značilna označba prijavnega dokumenta in predvideno skupno število pošiljk.

2. Ime, naslov, telefonska številka, številka faksa, naslov za elektronsko pošto, registrska številka in kontaktna oseba prijavitelja.

3. Če prijavitelj ni povzročitelj: ime, naslov, telefonska številka, številka faksa, naslov za elektronsko pošto in kontaktna oseba povzročitelja(-ev).

4. Ime, naslov, telefonska številka, številka faksa, naslov za elektronsko pošto in kontaktna oseba trgovca(-ev) ali posrednika(-ov), če ga (jih) je prijavitelj pooblastil v skladu s točko 15 člena 2.

5. Ime, naslov, telefonska številka, številka faksa, naslov za elektronsko pošto, registrska številka in kontaktna oseba objekta za odstranjevanje ali predelavo, tam uporabljena tehnologija in možen status objektov glede na predhodno soglasje v skladu s členom 14.

Če so odpadki namenjeni za postopek vmesnega odstranjevanja ali predelave, se navedejo podobni podatki glede vseh objektov, kjer so predvideni kasnejši postopki vmesnega in nevmesnega odstranjevanja ali predelave.

Če je objekt za predelavo ali odstranjevanje naveden v seznamu v Prilogi I, kategoriji 5 Direktive Sveta 96/61/ES, se predloži dokazilo (npr. izjava o potrditvi njegovega obstoja) o veljavnem dovoljenju, izdanem v skladu s členoma 4 in 5 te direktive.

6. Ime, naslov, telefonska številka, številka faksa, naslov za elektronsko pošto, registrska številka in kontaktna oseba prejemnika.

7. Ime, naslov, telefonska številka, številka faksa, naslov za elektronsko pošto, registrska številka in kontaktna oseba predvidenega(-ih) prevoznika(-ov) in/ali njegovega(-ih) zastopnika(-ov).

8. Država odpreme in ustrezni pristojni organ.

9. Tranzitne države in ustrezni pristojni organi.

10. Ciljna država in ustrezni pristojni organ.

11. Enkratna prijava ali splošna prijava. Pri splošni prijavi se zahteva čas veljavnosti.

12. Datum(-i), predviden(-i) za začetek pošiljanja.

13. Predvidena prevozna sredstva.

14. Predvidena točka prečkanja meje (vstopna in izstopna točka v vsako zadevno državo in iz nje, vključno s carinskimi uradi vstopa in/ali izstopa in/ali izvoza iz Skupnosti) in predvidena pot (pot med točkama vstopa in izstopa), vključno z možnimi alternativami, tudi v primeru nepredvidenih okoliščin.

15. Dokazilo o registraciji prevoznika(-ov) za prevoz odpadkov (npr. izjava, ki potrjuje obstoj registracije).

16. Naziv odpadkov z ustreznega seznama, vir(-i), opis, sestava in vse nevarne lastnosti. Za odpadke iz različnih virov je treba priložiti tudi podroben popis odpadkov.

17. Ocena največjih in najmanjših količin.

18. Predvidene vrste embalaže.

19. Specifikacija postopka(-ov) predelave ali odstranjevanja iz prilog II A in II B Direktive 2006/12/ES.

20. Če so odpadki namenjeni za predelavo:

(a) predvidena metoda odstranjevanja frakcije odpadkov, ki jih ni mogoče predelati po predelavi;

(b) količina predelanega materiala glede na frakcije odpadkov, ki jih ni mogoče predelati po predelavi;

(c) ocenjena vrednost predelanega materiala;

(d) stroški predelave in stroški odstranjevanja frakcije odpadkov, ki jih ni mogoče predelati po predelavi.

21. Dokazilo o škodnem zavarovanju v korist tretjih oseb (npr. izjava, ki potrjuje obstoj zavarovanja).

22. Dokazilo o pogodbi (ali izjava, ki potrjuje njen obstoj) med prijaviteljem in prejemnikom za predelavo ali odstranjevanje odpadkov, ki je sklenjena in učinkuje ob prijavi, kot se zahteva v drugem pododstavku člena 4, točka 4, in členu 5.

23. Izvod pogodbe ali dokazilo o pogodbi (ali izjava, ki potrjuje njen obstoj) med povzročiteljem, novim povzročiteljem ali zbiralcem in trgovcem ali posrednikom, v primeru da trgovec ali posrednik nastopa kot prijavitelj.

24. Dokazilo o finančni garanciji ali enakovrednem zavarovanju (ali, če pristojni organ to dovoli, izjava, ki potrjuje obstoj finančne garancije ali enakovrednega zavarovanja), da je bila vzpostavljena in učinkuje ob prijavi, ali če pristojni organ, ki odobri finančno garancijo ali enakovredno zavarovanje, to dovoli, najpozneje ob začetku pošiljanja, kot se zahteva v drugem pododstavku člena 4, točka 5, in členu 6.

25. Potrdilo prijavitelja, da so po njegovi najboljši vednosti podatki popolni in pravilni.

26. Kadar prijavitelj ni povzročitelj v skladu s točko 15(a)(i) člena 2, prijavitelj zagotovi, da povzročitelj ali ena od oseb, navedenih v točki 15(a)(ii) ali (iii) člena 2, če je izvedljivo, tudi podpiše prijavni dokument, določen v Prilogi IA.

Del 2   PODATKI, KI JIH JE TREBA NAVESTI V ALI PRILOŽITI K TRANSPORTNEMU DOKUMENTU:

Navedejo se vsi podatki, navedeni v delu 1, dopolnjeni v skladu s spodaj navedenimi točkami, in drugi dodatni podatki:

1. Serijska številka pošiljk in skupno številko pošiljk.

2. Datum začetka pošiljanja.

3. Prevozna sredstva.

4. Ime, naslov, telefonska številka, številka faksa in naslov za elektronsko pošto prevoznika(-ov).

5. Načrt poti (točka vstopa v vsako zadevno državo in izstopa iz nje, vključno s carinskimi uradi vstopa in/ali izstopa in/ali izvoza iz Skupnosti) in pot (pot med točkama vstopa in izstopa), vključno z možnimi alternativami, če nastanejo nepredvidene okoliščine.

6. Količine.

7. Vrsta embalaže.

8. Vsi posebni varnostni ukrepi, ki jih mora(-jo) zagotoviti prevoznik(-i).

9. Izjava prijavitelja, da je prejel vsa potrebna soglasja pristojnih organov zadevnih držav. To izjavo mora prijavitelj podpisati.

10. Ustrezni podpisi pri vsakem prenosu skrbništva nad odpadki.

Del 3   DODATNI PODATKI IN DOKUMENTI, KI JIH LAHKO ZAHTEVAJO PRISTOJNI ORGANI:

1. Vrsta in trajanje dovoljenja, na podlagi katerega deluje objekt za odstranjevanje ali predelavo.

2. Izvod dovoljenja, izdanega v skladu s členoma 4 in 5 Direktive 96/61/ES.

3. Podatki o ukrepih za zagotovitev varnosti prevoza.

4. Razdalja(-e) prevoza med prijaviteljem in objektom, vključno z alternativnimi potmi, tudi v primeru nepredvidenih okoliščin, in v primeru intermodalnega prevoza mesto, kjer se bo izvedlo prekladanje.

5. Podatki o stroških prevoza med prijaviteljem in objektom.

6. Izvod registracije prevoznika(-ov) za prevoz odpadkov.

7. Kemična analiza sestave odpadkov.

8. Opis načina nastanka odpadkov.

9. Opis procesa obdelave v objektu, ki prejme odpadke.

10. Finančno garancijo ali temu enakovredno zavarovanje ali izvod prvega ali drugega.

11. Podatki, ki so potrebni za izračun finančne garancije ali temu enakovrednega zavarovanja, kot se zahteva v drugem pododstavku člena 4, točka 5, in členu 6.

12. Izvod pogodbe iz točk 22 in 23 dela 1.

13. Izvod police škodnega zavarovanja v korist tretjih oseb.

14. Vsi drugi podatki, ki so potrebni za ocenitev prijave v skladu s to uredbo in nacionalno zakonodajo.
PRILOGA III

SEZNAM ODPADKOV, ZA KATERE VELJA SPLOŠNA ZAHTEVA PO INFORMACIJAH, DOLOČENA V ČLENU 18

(SEZNAM „ZELENIH“ ODPADKOV) ( 30 )

Ne glede na to, ali so odpadki vključeni v ta seznam ali ne, za njih ne sme veljati splošna zahteva po informacijah iz člena 18, da jih spremljajo nekateri podatki, če so okuženi z drugimi materiali do te mere, da:

(a) to dovolj poveča tveganje, povezano z odpadki, da zaradi tega postanejo primerni za predajo v postopek predhodne pisne prijave in soglasja, ob upoštevanju nevarnih lastnosti iz seznama v Prilogi III k Direktivi 91/689/EGS; ali

(b) to onemogoči predelavo odpadkov na okolju varen način.

Del I

Za naslednje odpadke velja splošna zahteva po informacijah, določena v členu 18:

Odpadki so navedeni v seznamu iz Priloge IX k Baselski konvenciji ( 31 ).

▼M6

Za namene te uredbe:

(a) se sklicevanja na seznam A v Prilogi IX k Baselski konvenciji razumejo kakor sklicevanja na Prilogo IV te uredbe;

(b) v baselski klasifikacijski številki B1020 izraz „masivna obdelana oblika“ vključuje vse kovinske nedisperzne ( 32 ) oblike ostankov, ki so navedeni tam;

(c) baselska klasifikacijska številka B1030 se glasi: „Ostanki, ki vsebujejo težko taljive kovine“;

(d) del baselske klasifikacijske številke B1100, ki se nanaša na „žlindro iz proizvodnje bakra“ itn., se ne uporablja, namesto tega se uporablja klasifikacijska številka (OECD) GB040 v delu II;

(e) baselska klasifikacijska številka B1110 se ne uporablja, namesto nje se uporabljata klasifikacijski številki (OECD) GC010 in GC020 v delu II;

(f) baselska klasifikacijska številka B2050 se ne uporablja, namesto nje se uporablja klasifikacijska številka (OECD) GG040 v delu II;

(g) za napotilo v baselski klasifikacijski številki B3010 na odpadke iz fluoriranih polimerov se šteje, da vključuje polimere in kopolimere fluoriranega etilena (PTFE).

▼B

Del II

Za naslednje odpadke velja splošna zahteva po informacijah, določena v členu 18:

Odpadki, ki so nastali pri topljenju, taljenju in prečiščevanju kovin ter vsebujejo kovineGB040

7112

262030

262090

Žlindra iz žlahtnih kovin in obdelave bakra za nadaljnje prečiščevanje

Drugi odpadki, ki vsebujejo kovineGC010

 

Električni sklopi, ki so sestavljeni samo iz kovin ali zlitin

GC020

 

Odpadna elektronika (npr. plošče s tiskanim vezjem, elektronski sestavni deli, žica itd.) in pridobljene elektronske sestavine, primerne za pridobivanje nežlahtnih in žlahtnih kovin

GC030

ex 890800

Plovila in drugi plovni objekti za razstavljanje, iz katerih so ustrezno odstranjeni vsi tovori in drugi materiali, ki nastanejo pri delovanju plovila in jih je mogoče obravnavati kot nevarne snovi ali odpadke

GC050

 

Izrabljeni katalizatorji za krekiranje v fluidizirani plasti (FCC) (npr. aluminijev oksid, zeoliti)

Stekleni odpadki v nedisperzni oblikiGE020

ex 7001

ex 701939

Odpadna steklena vlakna

Keramični odpadki v nedisperzni oblikiGF010

 

Keramični odpadki, ki so bili po oblikovanju žgani, vključno s keramičnimi posodami (pred in/ali po uporabi)

Drugi odpadki iz pretežno anorganskih sestavin, v katerih so lahko kovine in organski materialiGG030

ex 2621

Kotlovski pepel in žlindra iz termoelektrarn na premog

GG040

ex 2621

Elektrofiltrski pepel termoelektrarn na premog

Odpadki iz trde plastikeGH013

391530

ex 390410 -40

Polimeri vinilklorida

Odpadki, ki nastanejo pri strojenju in proizvodnji krzna ter uporabi usnjaGN010

ex 050200

Odpadki ščetin domačih in divjih prašičev, jazbečje dlake ali drugih živalskih dlak za izdelavo krtač in ščetk

GN020

ex 050300

Odpadki iz žime, tudi kot plasti, s podlogo ali brez nje

GN030

ex 050590

Odpadki kože ali drugih delov ptic, s perjem ali s puhom, odpadki perja in delov perja (tudi s prirezanimi robovi) ter puh, ki so bili zgolj očiščeni, razkuženi ali obdelani z zaščitnimi sredstvi

▼M4
PRILOGA IIIA

MEŠANICE DVEH ALI VEČ VRST ODPADKOV, KI SO NA SEZNAMU V PRILOGI III IN KI NISO UVRŠČENE V POSAMEZNO KLASIFIKACIJSKO ŠTEVILKO, KOT JE NAVEDENO V ČLENU 3(2)

1. Ne glede na to, ali so mešanice vključene v ta seznam ali ne, za njih ne sme veljati splošna zahteva po informacijah iz člena 18, če so onesnažene z drugimi materiali do te mere, da:

(a) to dovolj poveča tveganje, povezano z odpadki, da zaradi tega postanejo primerni za predajo v postopek predhodne pisne prijave in soglasja, ob upoštevanju nevarnih lastnosti s seznama v Prilogi III k Direktivi 91/689/EGS, ali

(b) to onemogoči predelavo odpadkov na okolju varen način.

▼M7

2. V to prilogo so vključene naslednje mešanice odpadkov:

(a) mešanice odpadkov, ki se uvrščajo pod baselski klasifikacijski številki B1010 in B1050;

(b) mešanice odpadkov, ki se uvrščajo pod baselski klasifikacijski številki B1010 in B1070;

(c) mešanice odpadkov, ki se uvrščajo pod baselski klasifikacijski številki B3040 in B3080;

(d) mešanice odpadkov, ki se uvrščajo pod klasifikacijsko številko (OECD) GB040 in baselsko klasifikacijsko številko B1100, omejene na odpadke trdega cinka, žlindre in posnemke, ki vsebujejo cink, posnemke aluminija, brez solne žlindre in odpadke ognjevzdržnih obzidav, vključno s talilnimi lonci, ki izvirajo iz talilnic bakra;

(e) mešanice odpadkov, ki se uvrščajo pod klasifikacijsko številko (OECD) GB040, baselsko klasifikacijsko številko B1070 in baselsko klasifikacijsko številko B1100, omejene na odpadke ognjevzdržnih obzidav, vključno s talilnimi lonci, ki izvirajo iz talilnic bakra.

Klasifikacijske številke iz točk (d) in (e) se ne uporabljajo za izvoz v države, za katere se ne uporablja Sklep OECD.

▼M7

3. Naslednje mešanice odpadkov, ki se uvrščajo pod različne alinee ali podalinee enotne klasifikacijske številke, so vključene v to prilogo:

(a) mešanice odpadkov, ki se uvrščajo pod baselsko klasifikacijsko številko B1010;

(b) mešanice odpadkov, ki se uvrščajo pod baselsko klasifikacijsko številko B2010;

(c) mešanice odpadkov, ki se uvrščajo pod baselsko klasifikacijsko številko B2030;

(d) mešanice odpadkov, ki se uvrščajo pod baselsko klasifikacijsko številko B3010 in na seznam Odpadna plastika nehalogeniranih polimerov in kopolimerov;

(e) mešanice odpadkov, ki se uvrščajo pod baselsko klasifikacijsko številko B3010 in na seznam Odpadne utrjene smole ali kondenzacijski proizvodi;

(f) mešanice odpadkov, ki se uvrščajo pod baselsko klasifikacijsko številko B3010 in na seznam Perfluoroalkoksialkan;

(g) mešanice odpadkov, ki se uvrščajo pod baselsko klasifikacijsko številko B3020, omejene na nebeljen papir ali karton ali nebeljen ovalovljen papir ali karton, drugi papir ali karton, izdelan predvsem iz beljene lesne celulozne vlaknine, ki ni obarvana v snovi, papir ali karton in lepenke, izdelane predvsem iz lesovine (npr. časopisi, revije in podoben potiskan material);

(h) mešanice odpadkov, ki se uvrščajo pod baselsko klasifikacijsko številko B3030;

(i) mešanice odpadkov, ki se uvrščajo pod baselsko klasifikacijsko številko B3040;

(j) mešanice odpadkov, ki se uvrščajo pod baselsko klasifikacijsko številko B3050.

▼M8
PRILOGA IIIB

DODATNI ODPADKI NA ZELENEM SEZNAMU, KI ČAKAJO NA VKLJUČITEV V USTREZNE PRILOGE K BASELSKI KONVENCIJI ALI SKLEPU OECD, KOT JE NAVEDENO V ČLENU 58(1)(b)

1. Ne glede na to, ali so odpadki vključeni v ta seznam ali ne, za njih ne smejo veljati zahteve po splošnih informacijah iz člena 18, če so onesnaženi z drugimi materiali do te mere, da to:

(a) dovolj poveča tveganje, povezano z odpadki, da zaradi tega postanejo primerni za predajo v postopek predhodne pisne prijave in soglasja, ob upoštevanju nevarnih lastnosti s seznama v Prilogi III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 33 ), ali

(b) onemogoči predelavo odpadkov na okolju varen način.

2. V to prilogo so vključeni naslednji odpadki:

▼M12 —————

▼M8

BEU04

sestavljena (kompozitna) embalaža, ki vsebuje pretežno papir in nekaj plastike, ne vsebuje ostankov in ni vključena v klasifikacijsko številko B3020 Baselske konvencije

BEU05

čisti biorazgradljivi odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, vrtov, parkov in pokopališč

3. Pošiljke odpadkov, navedene v tej prilogi, ne posegajo v določbe Direktive Sveta 2000/29/ES ( 34 ), vključno z ukrepi, ki so bili sprejeti v skladu s členom 16(3) Direktive.

▼B
PRILOGA IV

SEZNAM ODPADKOV, ZA KATERE VELJA POSTOPEK PREDHODNE PISNE PRIJAVE IN SOGLASJA („ORANŽNI“ SEZNAM ODPADKOV) ( 35 )

Del I

Za naslednje odpadke velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja:

Odpadki navedeni v seznamu iz prilog II in VIII k Baselski konvenciji ( 36 ).

Za namene te uredbe:

(a) Vsako sklicevanje na seznam B v Prilogi VIII k Baselski konvenciji se razume kakor sklicevanje na Prilogo III te uredbe.

(b) V baselski klasifikacijski številki A1010 je izraz „z izjemo odpadkov, ki so posebej navedeni v seznamu B (Priloga IX)“ sklicevanje na baselsko klasifikacijsko številko B1020 in opombo k klasifikacijski številki B1020 v Prilogi III k tej uredbi, del I(b).

(c) Baselski klasifikacijski številki A1180 in A2060 se ne uporabljata, namesto njiju se uporabljajo klasifikacijske številke OECD GC010, GC020 in GC040 v Prilogi III, del II, če je primerno.

(d) Baselska klasifikacijska številka A4050 vključuje izrabljene obloge na talilnih loncih za taljenje aluminija, ker vsebujejo anorganske cianide Y33. Če so bili cianidi uničeni, se izrabljene obloge na talilnih loncih uvrstijo pod klasifikacijsko številko AB120 v delu II, ker vsebujejo Y32, anorganske fluoride, z izjemo kalcijevega fluorida.

Del II

Za naslednje odpadke tudi velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja:

Odpadki, ki vsebujejo kovine▼M6

AA010

261900

Žlindra, škaja in drugi odpadki iz železarske in jeklarske industrije (1)

▼B

AA060

262050

Pepeli in ostanki, ki vsebujejo vanadij (1)

AA190

810420 ex 810430

Odpadki magnezija in odpadni magnezij, ki so gorljivi, samovnetljivi ali sproščajo pri stiku z vodo vnetljive pline v nevarnih količinah

(1)   Ta seznam vključuje odpadke v obliki pepela, ostankov, žlindre, ostružkov, posnemkov, prahu, praška, muljev in pogače, razen če je material izrecno naveden drugje.

Odpadki iz pretežno anorganskih sestavin, ki lahko vsebujejo kovine in organske snoviAB030

 

Odpadki iz sistemov, ki niso na osnovi cianida in nastanejo pri površinski obdelavi kovin

AB070

 

Livarski pesek

AB120

ex 281290 ex 3824

Anorganski halogenidi, ki niso navedeni ali vključeni drugje

AB130

 

Ostanki peska po peskanju

AB150

ex 382490

Neprečiščen kalcijev sulfit in kalcijev sulfat pri razžvepljevanju dimnih plinov (FGD)

Odpadki iz pretežno organskih sestavin, ki lahko vsebujejo kovine in anorganske snoviAC060

ex 381900

Hidravlične tekočine

AC070

ex 381900

Zavorne tekočine

AC080

ex 382000

Tekočine proti zmrzovanju

AC150

 

Fluorokloroogljikovodiki

AC160

 

Haloni

AC170

ex 440310

Odpadki obdelane plute in obdelanega lesa

AC250

 

Površinsko aktivne snovi

AC260

ex 3101

Svinjska gnojevka, iztrebki

AC270

 

Blato iz čiščenja odpadnih vod

Odpadki, ki lahko vsebujejo tako anorganske kakor organske sestavineAD090

ex 382490

Odpadki pri proizvodnji, pripravi in uporabi reprografskih in fotografskih kemikalij in materialov, ki niso navedeni ali vključeni drugje

AD100

 

Odpadki iz sistemov, ki niso na osnovi cianida in nastanejo pri površinski obdelavi plastike

AD120

ex 391400 ex 3915

Ionskoizmenjalne smole

AD150

 

Naravne organske snovi, ki se uporabljajo kot filtri (npr. biofiltri)

Odpadki iz pretežno anorganskih sestavin, ki lahko vsebujejo kovine in organske snoviRB020

ex 6815

Keramična vlakna, ki imajo podobne fizikalno-kemijske lastnosti kot azbest
PRILOGA IVA

ODPADKI S SEZNAMA IZ PRILOGE III, ZA KATERE VELJA POSTOPEK PREDHODNE PISNE PRIJAVE IN SOGLASJA (ČLEN 3(3))
PRILOGA V

ODPADKI, ZA KATERE VELJA PREPOVED IZVOZA IZ ČLENA 36

Uvodne opombe

1. Ta priloga se uporablja brez poseganja v Direktivo 91/689/EGS in Direktivo 2006/12/ES.

2. Ta priloga je sestavljena iz treh delov, pri čemer se del 2 in del 3 uporabljata, le ko se ne uporablja del 1. Posledično je treba za ugotovitev, ali je določena vrsta odpadkov vsebovana v tej prilogi, najprej preveriti, ali so odpadki navedeni v delu 1 te priloge, in če niso, je treba preveriti, ali so navedeni v delu 2 iste priloge, in če niso navedeni tam, ali so navedeni v delu 3.

Del 1 je razdeljen v dva pododdelka: seznam A našteva vrste odpadkov, ki so označeni kakor nevarni v skladu s členom 1(1)(a) Baselske konvencije in so zato zajeti v prepoved izvoza, medtem ko seznam B našteva vrste odpadkov, ki jih ne ureja člen 1(1)(a) Baselske konvencije in torej niso zajeti v prepoved izvoza.

Zato je treba pri odpadkih iz dela 1 preveriti, ali so navedeni v seznamu A ali B. Samo če vrste odpadkov niso navedene v seznamu A ali B dela 1, je treba preveriti, ali so navedeni med nevarnimi odpadki v delu 2 (tj. vrste odpadkov, označene z zvezdico) ali v delu 3, in če so navedeni tam, potem so zajeti v prepoved izvoza.

3. Odpadki iz seznama B dela 1 ali vključene med nenevarne snovi dela 2 (tj. vrste odpadkov, ki niso označene z zvezdico), so zajete v prepovedi izvoza, če so tako okužene z drugimi materiali, da

(a) to dovolj poveča tveganje, povezano z odpadki, da zaradi tega postanejo primerni za predajo v postopek predhodne pisne prijave in soglasja, ob upoštevanju nevarnih lastnosti iz seznama Priloge III k Direktivi 91/689/EGS; ali

(b) ne omogoča predelave odpadkov na okolju varen način.

Del 1 ( 37 )

Seznam A (Priloga VIII k Baselski konvenciji)

A1   KOVINSKI ODPADKI IN ODPADKI, V KATERIH SO KOVINE

A1010 Kovinski odpadki in odpadki zlitin katerega koli od naslednjih elementov:

 Antimon

 Arzen

 Berilij

 Kadmij

 Svinec

 Živo srebro

 Selen

 Telur

 Talij

vendar ne vključujejo odpadkov, posebej navedenih v seznamu B.

A1020 Odpadki, z izjemo kovinskih odpadkov v masivni obliki, ki vsebujejo katero koli od naslednjih snovi kakor sestavino ali kakor nečistočo:

 Antimon; antimonove spojine

 Berilij; berilijeve spojine

 Kadmij; kadmijeve spojine

 Svinec; svinčeve spojine

 Selen; selenove spojine

 Telur; telurjeve spojine

A1030 Odpadki, ki vsebujejo katero koli od naslednjih snovi kakor sestavino ali kakor nečistočo:

 Arzen; arzenove spojine

 Živo srebro; živosrebrove spojine

 Talij; talijeve spojine

A1040 Odpadki, ki vsebujejo katero koli od naslednjih snovi kakor sestavino:

 Kovinski karbonili

 Kromove (VI) spojine

A1050 Galvanski mulji

A1060 Odpadne lužnice pri dekapiranju kovin

A1070 Ostanki po izluževanju pri obdelavi cinka, prah in blato kakor jarozit, hematit itd.

A1080 Ostanki cinka, ki niso vključeni v seznam B in vsebujejo svinec in kadmij v tolikšnih koncentracijah, da kažejo lastnosti, določene v Prilogi III.

A1090 Pepel iz sežiganja izoliranih bakrenih žic

A1100 Prah in ostanki iz čistilnih naprav za odpadne pline pri pečeh za taljenje bakra

A1110 Izrabljene elektrolitne raztopine iz postopkov za pridobivanje ali rafinacijo bakra z elektrolizo

A1120 Odpadni mulji, z izjemo anodnega mulja, iz naprav za čiščenje elektrolitov pri postopkih rafinacije in pridobivanja bakra z elektrolizo

A1130 Izrabljene raztopine za jedkanje, ki vsebujejo raztopljeni baker

A1140 Odpadki katalizatorjev na osnovi bakrovega(II) klorida in bakrovega cianida

A1150 Pepel žlahtnih kovin iz sežiganja plošč s tiskanim vezjem, ki ni vključen v seznam B ( 38 )

A1160 Odpadne svinčeve baterije s kislino, cele ali zdrobljene

A1170 Nesortirane odpadne baterije, z izjemo mešanic baterij, ki so samo v seznamu B. Odpadne baterije, ki niso navedene v seznamu B in vsebujejo sestavine v Prilogi I v tolikšni meri, da so zato nevarne

A1180 Odpadni električni in elektronski sklopi ali ostanki ( 39 ), ki vsebujejo sestavine, kakor so akumulatorji in druge baterije, vključene v seznam A, živosrebrna stikala, steklo katodnih cevi in druga stekla z aktivno oblogo ter kondenzatorje PBC, ali pa so tako onesnaženi s sestavinami iz Priloge I (kakor so npr. kadmij, živo srebro, svinec, poliklorirani bifenili), da imajo kakšno izmed lastnosti, navedenih v Prilogi III (glej ustrezno klasifikacijsko številko v seznamu B, B1110) ( 40 )

A1190 Odpadni kovinski kabli, prevlečeni ali izolirani s plastično maso, ki vsebuje premogov katran, PCB ( 41 ), svinec, kadmij, druge organohalogene spojine ali druge sestavine iz Priloge I ali so okuženi z njimi, če kažejo lastnosti iz Priloge III

A2   ODPADKI, IZ PRETEŽNO ANORGANSKIH SESTAVIN, KI LAHKO VSEBUJEJO KOVINE IN ORGANSKE SNOVI

A2010 Stekleni odpadki katodnih cevi in drugih stekel z aktivno oblogo

A2020 Odpadne anorganske fluorove spojine v obliki tekočin ali muljev, z izjemo odpadkov, navedenih v seznamu B

A2030 Odpadni katalizatorji, z izjemo odpadkov, navedenih v seznamu B

A2040 Odpadna sadra iz kemičnih industrijskih procesov, kadar vsebuje sestavine iz Priloge I v tolikšni meri, da kaže nevarne lastnosti iz Priloge III (glej ustrezno klasifikacijsko številko v seznamu B, B2080)

A2050 Odpadni azbest (prah in vlakna)

A2060 Elektrofiltrski pepel iz termoelektrarn na premog, ki vsebuje snovi iz Priloge I v tolikšni meri, da kaže lastnosti iz Priloge III (glej ustrezno klasifikacijsko številko v seznamu B, B2050)

A3   ODPADKI, IZ PRETEŽNO ORGANSKIH SESTAVIN, KI LAHKO VSEBUJEJO KOVINE IN ANORGANSKE SNOVI

A3010 Odpadki pri proizvodnji ali predelavi naftnega koksa in bitumna

A3020 Odpadna mineralna olja, ki niso primerna za svojo prvotno predvideno uporabo

A3030 Odpadki, ki vsebujejo mulje osvinčenih antidetonatorjev, ali sestojijo iz njih ali so onesnaženi z njimi

A3040 Odpadne tekočine za prenos toplote

A3050 Odpadki pri proizvodnji, pripravi ali uporabi smol, lateksa, mehčal, klejev/lepil, z izjemo odpadkov, navedenih v seznamu B (glej ustrezno klasifikacijsko številko v seznamu B, B4020)

A3060 Odpadna nitroceluloza

A3070 Odpadni fenoli, fenolne spojine, vključno s klorofenoli, v obliki tekočin ali muljev

A3080 Odpadni etri, z izjemo tistih, ki so navedeni v seznamu B

A3090 Odpadni prah, pepel, mulji in moka iz usnja, če vsebujejo kromove(VI) spojine ali biocide (glej ustrezno klasifikacijsko številko v seznamu B, B3100)

A3100 Odrezki in drugi odpadki usnja ali usnjenih kompozitov, ki niso primerni za proizvodnjo usnjenih izdelkov in vsebujejo kromove(VI) spojine ali biocide (glej ustrezno klasifikacijsko številko v seznamu B, B3090)

A3110 Krznarski odpadki, ki vsebujejo kromove(VI) spojine ali biocide ali kužne snovi (glej ustrezno klasifikacijsko številko v seznamu B, B3110)

A3120 Kosmi – lahka frakcija iz dezintegratorjev (šrederjev)

A3130 Odpadne organofosforjeve spojine

A3140 Odpadki nehalogeniranih organskih topil, z izjemo odpadkov iz seznama B

A3150 Odpadki halogeniranih organskih topil

A3160 Odpadki halogeniranih ali nehalogeniranih nevodnih destilacijskih ostankov, ki nastanejo pri regeneraciji organskih topil

A3170 Odpadki pri proizvodnji alifatskih halogeniranih ogljikovodikov (kakor klorometan, dikloroetan, vinilklorid, viniliden klorid, alil klorid in epiklorhidrin)

A3180 Odpadki, snovi in izdelki, ki vsebujejo poliklorirane bifenile (PCB), poliklorirane terfenile (PCT), poliklorirane naftalene (PCN) ali polibromirane bifenile (PBB) ali analogne polibromirane spojine, ali sestojijo iz njih oziroma so z njimi onesnaženi, in sicer v koncentracijah 50 mg/kg ali več ( 42 )

A3190 Katranski odpadki (z izjemo asfaltnega betona) iz čiščenja, destilacije in kakršne koli pirolize organskih snovi

A3200 Bituminozni material (odpadki asfalta iz gradnje in vzdrževanja cest, ki vsebuje katran (glej ustrezno klasifikacijsko številko v seznamu B, B2130)

A4   ODPADKI, KI LAHKO VSEBUJEJO TAKO ANORGANSKE KAKOR ORGANSKE SESTAVINE

A4010 Odpadki pri proizvodnji, pripravi ali uporabi farmacevtskih izdelkov, z izjemo odpadkov, navedenih v seznamu B

A4020 Medicinski in podobni odpadki, torej odpadki iz medicinske, negovalne, zobozdravniške, veterinarske ali podobne dejavnosti, ter odpadki iz bolnišnic ali podobnih ustanov pri preiskavah ali zdravljenju pacientov ali pri raziskovalnem delu

A4030 Odpadki pri proizvodnji, pripravi in uporabi biocidov ali fitofarmacevtskih izdelkov, vključno z odpadnimi pesticidi in herbicidi, ki ne ustrezajo specifikacijam, jim je potekel rok uporabe ( 43 ) ali so neprimerni za prvotno predvideno uporabo

A4040 Odpadki pri proizvodnji, pripravi in uporabi kemičnih sredstev za zaščito lesa ( 44 )

A4050 Odpadki, ki vsebujejo naslednje snovi ali sestojijo iz njih oziroma so onesnaženi z njimi:

 anorganski cianidi, z izjemo trdnih ostankov, ki vsebujejo žlahtne kovine s sledovi anorganskih cianidov

 organski cianidi

A4060 Odpadne mešanice in emulzije olja/voda, ogljikovodiki/voda

A4070 Odpadki pri proizvodnji, pripravi in uporabi črnil, barvil, pigmentov, barv, lakov in firnežev, z izjemo odpadkov, navedenih na seznamu B (glej ustrezen vpis na seznamu B, B4010)

A4080 Odpadki eksplozivne narave (z izjemo odpadkov, navedenih na seznamu B)

A4090 Odpadne kisle ali bazične raztopine, z izjemo tistih, ki so navedene v ustreznem vpisu na seznamu B (glej ustrezen vpis na seznamu B, B2120)

A4100 Odpadki iz industrijskih naprav za čiščenje odpadnih plinov, z izjemo odpadkov, navedenih na seznamu B

A4110 Odpadki, ki vsebujejo naslednje snovi ali sestojijo iz njih oziroma so onesnaženi z njimi:

 katero koli snovjo, ki je kemično sorodna polikloriranemu dibenzo-furanu

▼C3

 katero koli snovjo, ki je kemično sorodna polikloriranemu dibenzo-p-dioksinu

▼B

A4120 Odpadki, ki vsebujejo perokside ali sestojijo iz njih oziroma so onesnaženi z njimi

A4130 Odpadne embalaže in posode, ki vsebujejo snovi iz Priloge I, v dovolj velikih koncentracijah, da kažejo nevarne lastnosti iz Priloge III

A4140 Odpadki, ki vsebujejo kemikalije, ki ne ustrezajo specifikacijam ali jim je potekel rok (43)  oziroma so onesnaženi z njimi in spadajo v kategorije iz Priloge I ter kažejo nevarne lastnosti iz Priloge III

A4150 Odpadne kemične snovi iz dejavnosti v zvezi z raziskavami, razvojem ali poučevanjem, ki niso identificirane in/ali so nove in katerih učinki na zdravje ljudi in/ali okolje še niso znani

A4160 Izrabljeno aktivno oglje, ki ni vključeno na seznam B (glej ustrezen vpis na seznamu B, B2060)

Seznam B (Priloga IX k Baselski konvenciji)

B1   KOVINSKI ODPADKI IN ODPADKI, KI VSEBUJEJO KOVINE

B1010 Odpadki kovin in kovinskih zlitin v kovinski, nedisperzni obliki

 Žlahtne kovine (zlato, srebro, platinske kovine, ne pa živo srebro)

 Odpadno železo in jeklo

 Odpadni baker

 Odpadni nikelj

 Odpadni aluminij

 Odpadni cink

 Odpadni kositer

 Odpadni volfram

 Odpadni molibden

 Odpadni tantal

 Odpadni magnezij

 Odpadni kobalt

 Odpadni bizmut

 Odpadni titan

 Odpadni cirkonij

 Odpadni mangan

 Odpadni germanij

 Odpadni vanadij

 Odpadni hafnij, indij, niobij, renij in galij

 Odpadni torij

 Odpadne redkozemeljske kovine

 Odpadni krom

B1020 Čiste, nekontaminirane odpadne kovine, vključno z zlitinami, v masivni obdelani obliki (pločevina, plošče, grede, palice itd.)

 Odpadni antimon

 Odpadni berilij

 Odpadni kadmij

 Odpadni svinec (z izjemo svinčevih akumulatorjev)

 Odpadni selen

 Odpadni telur

B1030 Ostanki, ki vsebujejo težko taljive kovine

B1031 Odpadki molibdena, volframa, titana, tantala, niobija in renija ter njihovih zlitin v kovinski disperzni obliki (kovinski prah), z izjemo odpadkov, navedenih na seznamu A pod vpisom A1050, galvanski mulji

B1040 Odpadne elektroenergetske naprave, ki niso toliko onesnažene z mazalnim oljem, PCB ali PCT, da bi zaradi tega bile nevarne

B1050 Mešane neželezne kovine, težka frakcija iz dezintegracije, ki ne vsebujejo snovi iz Priloge I v takih koncentracijah, da bi začele kazati lastnosti iz Priloge III ( 45 )

B1060 Odpadki selena in telurja v elementni kovinski obliki, vključno s prahom

B1070 Odpadki bakra in bakrovih zlitin v disperzni obliki, razen če vsebujejo sestavine iz Priloge I v tolikšni meri, da kažejo lastnosti iz Priloge III

▼C3

B1080 Cinkov pepel in ostanki cinka, vključno z ostanki cinkovih zlitin v disperzni obliki, razen če vsebujejo sestavine iz Priloge I v tako visoki koncentraciji, da kažejo lastnosti iz Priloge III ( 46 )

▼B

B1090 Odpadki baterij, ki ustrezajo specifikacijam, razen svinčevih, kadmijevih ali živosrebrovih baterij

B1100 Odpadki pri taljenju in čiščenju kovin, ki vsebujejo kovine:

 Odpadki trdega cinka

 Žlindre in posnemki, ki vsebujejo cink

 

 Penasta žlindra pri galvanskem pocinkanju (> 90 % Zn)

 Gošča z dna kopeli pri galvanskem pocinkanju (> 92 % Zn)

 Ostanki cinka pri tlačnem litju (> 85 % Zn)

 Ostanki cinka pri vročem pocinkanju (> 92 % Zn)

 Posnemki cinka

 Posnemki aluminija, brez solne žlindre

 Žlindra iz proizvodnje bakra, namenjena za nadaljnjo predelavo ali prečiščevanje, ki ne vsebuje arzena, svinca ali kadmija v tolikšni meri, da bi kazala nevarne lastnosti iz Priloge III

 Odpadki ognjevzdržnih obzidav, vključno s talilnimi lonci, ki izvirajo iz talilnic bakra

 Žlindre iz proizvodnje žlahtnih kovin, namenjene za nadaljnje prečiščevanje

 Žlindre kositra, ki vsebujejo tantal, z manj kakor 0,5 odstotkov kositra

B1110 Električni in elektronski sklopi

 Elektronski sklopi, sestavljeni samo iz kovin ali zlitin

 Odpadki ali ostanki električnih in elektronskih sklopov ( 47 ) (vključno s ploščami s tiskanim vezjem), ki ne vsebujejo sestavin, kot so akumulatorji in druge baterije na seznamu A, živosrebrna stikala, steklo katodnih cevi in druga stekla z aktivnimi oblogami ter kondenzatorji, ki vsebujejo PBC, in niso onesnaženi s sestavinami, navedenimi v Prilogi I (kakor so npr. kadmij, živo srebro, svinec, poliklorirani bifenili PCB) ali so bile te sestavine iz njih odstranjene do te mere, da nimajo nobene od lastnosti iz Priloge III (glej ustrezen vpis na sezamu A, A1180)

 Električni in elektronski sklopi (vključno plošče s tiskanim vezjem, elektronskimi sestavinami in žicami), predvidenimi za neposredno ponovno uporabo ( 48 ) in ne za recikliranje ali dokončno odstranitev ( 49 )

B1115 Odpadni kovinski kabli, prevlečeni ali izolirani s plastično maso, ki niso zajeti na seznamu A A1190, razen tistih, ki so namenjeni za ukrepe iz Priloge IVA ali katere koli druge postopke odstranjevanja, ki na vseh stopnjah vključujejo nenadzorovano toplotno obdelavo, kakor je sežiganje na prostem

B1120 Izrabljeni katalizatorji, z izjemo tekočin, ki se uporabljajo kakor katalizatorji, ki vsebujejo katero koli od naslednjih snovi:Prehodne kovine, z izjemo odpadnih katalizatorjev (izrabljeni katalizatorji, tekoči rabljeni katalizatorji ali drugi katalizatorji) iz seznama A

Skandij

Vanadij

Mangan

Kobalt

Baker

Itrij

Niobij

Hafnij

Volfram

Titan

Krom

Železo

Nikelj

Cink

Cirkonij

Molibden

Tantal

Renij

Lantanoidi (redke zemeljske kovine)

Lantan

Prazeodin

Samarij

Gadolinij

Disprozij

Erbij

Iterbij

Cerij

►C3  Neodimium ◄

Evropij

Terbij

Holmij

Tulij

Lutecij

B1130 Očiščeni izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo žlahtne kovine

B1140 Ostanki, v katerih so žlahtne kovine, ki so v trdni obliki in vsebujejo sledove anorganskih cianidov

B1150 Odpadki žlahtnih kovin in zlitin (zlato, srebro, platinske kovine, ne pa živo srebro) v disperzni in netekoči obliki z ustrezno embalažo in nalepko

B1160 Pepel po sežiganju plošč s tiskanim vezjem, ki vsebuje žlahtne kovine (glej ustrezen vpis na seznamu A, A1150)

B1170 Pepel po sežiganju fotografskega filma, ki vsebuje žlahtne kovine

B1180 Odpadni fotografski filmi, ki vsebujejo srebrove halogenide in kovinsko srebro

B1190 Odpadni fotografski papir, ki vsebuje srebrove halogenide in kovinsko srebro

B1210 Granulirana žlindra pri proizvodnji železa in jekla

B1210 Žlindra pri proizvodnji železa in jekla, vključno z žlindrami, ki se uporabljajo kot vir TiO2 in vanadija

B1220 Žlindra pri proizvodnji cinka, z visoko vsebnostjo železa (nad 20 %), kemično stabilizirana in obdelana v skladu z industrijskimi specifikacijami (npr. DIN 4301) predvsem za uporabo v gradbeništvu

B1230 Valjarniška škaja pri proizvodnji železa in jekla

B1240 Bakrov oksid kot valjarniška škaja

B1250 Odpadna izrabljena motorna vozila, ki ne vsebujejo tekočih ali drugih nevarnih sestavin

B2   ODPADKI, IZ PRETEŽNO ANORGANSKIH SESTAVIN, KI LAHKO VSEBUJEJO KOVINE IN ORGANSKE MATERIALE

B2010 Odpadki pri pridobivanju rud v nedisperzni obliki

 Odpadki naravnega grafita

 Odpadki glinastega skrilavca, tudi grobo obsekani ali zgolj z žaganjem ali drugače razrezani

 Odpadki sljude

 Odpadki levcita, nefelina ali nefelinovega sienita

 Odpadki glinenca

 Odpadki fluorita

 Odpadki kremena v trdni obliki, razen tistih, ki se uporabljajo v livarstvu

B2020 Stekleni odpadki v nedisperzni obliki:

 Odpadno steklo in steklene črepinje, razen stekla katodnih cevi in drugih stekel z aktivno oblogo

B2030 Keramični odpadki v nedisperzni obliki:

 Odpadki in črepinje kermeta (kovinskokeramični kompoziti)

 Keramična vlakna, ki niso navedena ali vključena drugje

B2040 Drugi odpadki iz pretežno anorganskih sestavin

 Delno prečiščen kalcijev sulfat po razžvepljevanju dimnih plinov

 Odpadne mavčne plošče iz porušenih zgradb

 Žlindra iz proizvodnje bakra, kemično stabilizirana, z visoko vsebnostjo železa (nad 20 %) in obdelana v skladu z industrijskimi specifikacijami (npr. DIN 4301 in DIN 8201) predvsem za uporabo v gradbeništvu in kakor brusivo

 Žveplo v trdni obliki

 Apnenec iz proizvodnje kalcijevega cianamida (s pH manj kot 9)

 Natrijev klorid, kalijev klorid in kalcijev klorid

 Karborund (silicijev karbid)

 Lomljeni beton

 Odpadno steklo, ki vsebuje litij-tantal in litij-niobij

B2050 Elektrofiltrski pepel iz termoelektrarn na premog, ki ni vključen na seznam A (glej ustrezen vpis na seznamu A, A2060)

B2060 Izrabljeno aktivno oglje, ki nima nobene od sestavin iz Priloge I do te mere, da bi kazalo lastnosti iz Priloge III, na primer oglje, ki nastane pri obdelavi pitne vode, predelavah v živilski industriji in proizvodnji vitaminov (glej ustrezen vpis na seznamu A, A4160)

B2070 Mulj kalcijevega fluorida

B2080 Odpadna sadra pri industrijskih kemičnih procesih, ki ni vključena na seznam A (glej ustrezen vpis na seznamu A, A2040)

B2090 Odpadne anode pri proizvodnji jekla in aluminija, izdelane iz naftnega koksa ali bitumna in očiščene v skladu z običajnimi industrijskimi specifikacijami (razen anod iz klor-alkalijske elektrolize in iz metalurške industrije)

B2100 Odpadni aluminijevi hidrati, odpadni aluminijev oksid in ostanki pri proizvodnji aluminijevega oksida, razen materialov, ki se uporabljajo za čiščenje plinov, flokulacijo in postopke filtriranja

B2110 Ostanki boksita („rdeče blato“) (vrednost pH uravnana na manj kot 11,5 )

B2120 Odpadne kisle ali bazične raztopine z vrednostjo pH več kakor dva in manj kot 11,5 , ki niso jedke ali drugače nevarne (glej ustrezen vpis na seznamu A, A4090)

B2130 Bituminozni material (odpadki asfalta) iz gradnje in vzdrževanja cest, ki ne vsebuje katrana ( 50 ) (glej ustrezen vpis na seznamu A, A3200)

B3   ODPADKI, IZ PRETEŽNO ORGANSKIH SESTAVIN, KI LAHKO VSEBUJEJO KOVINE IN ANORGANSKE MATERIALE

B3010 Odpadki trdne plastike

Naslednji plastični ali mešani plastični materiali, če niso mešani z drugimi odpadki in so pripravljeni po specifikaciji:

 Odpadna plastika nehalogeniranih polimerov in kopolimerov, vključno z naslednjimi snovmi, vendar brez omejitve samo nanje ( 51 ):

 

 etilen

 stiren

 polipropilen

 polietilen tereftalat

 akrilonitril

 butadien

 poliacetali

 poliamidi

 polibutilen tereftalat

 polikarbonati

 polietri

 polifenilen sulfidi

 akrilni polimeri

 alkani C10–C13 (mehčala)

 poliuretan (ki ne vsebuje CFC-jev)

 polisiloksani

 polimetil metakrilat

 polivinil alkohol

 polivinil butiral

 polivinil acetat

 Odpadne utrjene smole ali kondenzacijski proizvodi, vključno z naslednjim:

 

 sečninsko formaldehidne smole

 fenolformaldehidne smole

 melaminformaldehidne smole

 epoksi smole

 alkidne smole

 poliamidi

▼C2

 Naslednji odpadki iz fluoriranih polimerov ( 52 ):

 

 Perfluoroetilen/propilen (FEP)

 Perfluoroalkoksialkan

 

 Tetrafluorotilen/per fluorovinil eter (PFA)

 Tetrafluoroetilen/per fluorometilvinil eter (MFA)

 Polivinilfluorid (PVF)

 Polivinilidenfluorid (PVDF)

▼B

B3020 Odpadki papirja, lepenke in papirnih izdelkov

Naslednji materiali, če niso mešani z nevarnimi snovmi:

Odpadki in izmet papirja kartona in lepenke iz:

 nebeljenega papirja ali kartona ali nebeljenega ovalovljenega papirja ali kartona

 drugega papirja ali kartona, izdelanega predvsem iz beljene lesne celulozne vlaknine, ki ni obarvana v snovi

 papirja ali kartona in lepenke, izdelanega predvsem iz lesovine (npr. časopisi, revije in podoben potiskan material)

 drugega, vključno z naslednjim, vendar ne omejeno samo na:

 

1. karton, lepenka, zlepljeni karton;

2. neprebrani izmet

▼M12

B3026 Spodaj navedeni odpadki iz predobdelave sestavljene embalaže za tekočine, ki ne vsebujejo snovi iz Priloge I v tolikšnih koncentracijah, da kažejo lastnosti iz Priloge III:

 neločljiva plastična frakcija,

 neločljiva plastično-aluminijasta frakcija.

B3027 Odpadki samolepilnega materiala za etikete, ki vsebujejo surovine, ki se uporabljajo v proizvodnji etiket.

▼B

B3030 Tekstilni odpadki

Naslednji materiali, če niso mešani z drugimi odpadki in so pripravljeni po specifikaciji:

 Svileni odpadki (vključno s kokoni, neprimernimi za odvijanje, odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi svilenimi materiali)

 

 nemikani in nečesani

 drugi

 Odpadki volne ali fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadki preje, z izjemo razvlaknjenih tekstilnih materialov

 

 izčeski volne ali fine živalske dlake

 drugi odpadki volne ali fine živalske dlake

 odpadki grobe živalske dlake

 Bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali)

 

 odpadki preje (vključno z odpadki niti)

 razvlaknjeni tekstilni materiali

 drugo

 Laneno hodnično predivo in odpadki

 Hodnično predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) konoplje (Cannabis sativa L.)

 Hodnično predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) iz jute in drugih tekstilnih vlaken iz ličja (razen lanu, konoplje in ramije)

 Hodnično predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) sisala in drugih tekstilnih vlaken iz različnih agav

 Hodnično predivo, izčeski in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) kokosa

 Hodnično predivo, izčeski in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) iz abake (manilskih vlaken Musa textilis Nee)

 Hodnično predivo, izčeski in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) ramije in drugih rastlinskih tekstilnih vlaken, ki niso navedena ali vključena drugje

 Odpadki (vključno z izčeski, odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) kemičnih vlaken

 

 sintetičnih kemičnih vlaken

 kemičnih vlaken iz naravnih polimerov

 Rabljena oblačila in drugi rabljeni tekstilni izdelki

 Krpe, končki različnih vrvic, motvoza, vrvi, vrvja in vrvnih kablov ter rabljeni izdelki iz različnih vrvic, motvozov, vrvi, vrvja in vrvnih kablov

 

 sortirano

 drugo

B3035 Odpadki tekstilnih talnih oblog in preprog

B3040 Odpadki gume

Naslednji materiali, če niso mešani z drugimi odpadki:

 Odpadki in ostanki trde gume (npr. ebonit)

 Drugi odpadki iz gume (razen odpadkov, ki so navedeni drugje)

B3050 Odpadki iz neobdelane plute in lesa

 Odpadki in ostanki lesa, če so stisnjeni v polena, brikete, pelete in podobne oblike ali ne

 Odpadki iz plute: drobljena, zrnata ali mleta pluta

B3060 Odpadki iz agroživilskih industrij, če niso kužni:

 Vinske droži

 Posušeni in sterilizirani rastlinski odpadki, ostanki in stranski proizvodi, če so v obliki peletov ali ne ali če se uporabljajo za živalsko krmo, ki niso navedeni ali vključeni drugam

▼C3

 Degras; ostanki pri predelavi maščob ali živalskih ali rastlinskih voskov

▼B

 Odpadki kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni, zgolj pripravljeni (toda nerazrezani v oblike), obdelani s kislino ali razklejeni

 Ribji odpadki

 Lupine, luščine, kožice in drugi odpadki kakava

 Drugi odpadki iz agroživilske industrije z izjemo stranskih proizvodov, ki izpolnjujejo nacionalne in mednarodne zahteve in standarde za prehrano ljudi in živali

B3065 Odpadki jedilnih maščob živalskega in rastlinskega porekla (npr. olja za cvrtje), če ne kažejo lastnosti iz Priloge III

B3070 Naslednji odpadki:

 Odpadki človeških las

 Odpadki slame

 Dezaktivirani micelij iz proizvodnje penicilina, namenjen za živalsko krmo

B3080 Odpadni obrezki in odpadki gume

B3090 Obrezki in drugi odpadki usnja ali usnjenih kompozitov, ki niso primerni za proizvodnjo usnjenih izdelkov, z izjemo muljev iz proizvodnje usnja, ki ne vsebujejo kromovih(VI) spojin ali biocidov (glej ustrezen vpis na seznamu A, A3100)

B3100 Prah, pepel, mulji ali moka usnja, ki ne vsebujejo kromovih(VI) spojin ali biocidov (glej ustrezen vpis na seznamu A, A3090)

B3110 Krznarski odpadki, ki ne vsebujejo kromovih(VI) spojin ali biocidov ali kužnih snovi (glej ustrezen vpis na seznamu A, A3110)

B3120 Odpadki živilskih barvil

B3130 Odpadni polimerni etri in odpadni nenevarni monomerni etri, ki ne morejo tvoriti peroksidov

B3140 Odpadne pnevmatike, z izjemo tistih, ki so namenjene za postopke, navedene na seznamu IVA

B4   ODPADKI, KI LAHKO VSEBUJEJO TAKO ANORGANSKE KAKOR ORGANSKE SESTAVINE

B4010 Odpadki, ki sestojijo pretežno iz disperzijskih barv na vodni osnovi, črnil in strjenih lakov in ne vsebujejo organskih topil, težkih kovin ali biocidov v tolikšni meri, da bi bili nevarni (glej ustrezen vpis na seznamu A, A4070)

B4020 Odpadki pri proizvodnji, pripravi in uporabi smol, lateksa, mehčal, klejev/lepil, ki niso na seznamu A in ne vsebujejo topil ter drugih onesnaževal, v tolikšni meri, da bi kazali lastnosti iz Priloge III, temveč so npr. na vodni osnovi, ali lepila na osnovi kazeina, škroba, dekstrina, celuloznih etrov, polivinil alkoholov (glej ustrezen vpis na seznamu A, A3050)

B4030 Rabljeni fotoaparati za enkratno uporabo, z baterijami, ki niso na seznamu A

▼M13Del 2

Odpadki na seznamu v Prilogi k Odločbi 2000/532/ES (1)

01

ODPADKI IZ ISKANJA, RUDARJENJA, DEJAVNOSTI KAMNOLOMOV TER FIZIKALNE IN KEMIČNE OBDELAVE MINERALNIH SUROVIN

01 01

Odpadki iz pridobivanja mineralnih surovin

01 01 01

Odpadki iz pridobivanja kovinskih mineralnih surovin

01 01 02

Odpadki iz pridobivanja nekovinskih mineralnih surovin

01 03

Odpadki iz fizikalne in kemične predelave kovinskih mineralnih surovin

01 03 04 *

Kisli ostanki iz predelave sulfidne rude

01 03 05 *

Drugi ostanki, ki vsebujejo nevarne snovi

01 03 06

Ostanki, ki niso navedeni v 01 03 04 in 01 03 05

01 03 07 *

Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz fizikalne in kemične predelave kovinskih mineralnih surovin

01 03 08

Prašni in praškasti odpadki, ki niso navedeni v 01 03 07

01 03 09

Rdeče blato iz proizvodnje glinice, ki ni navedeno v 01 03 10

01 03 10 *

Rdeče blato iz proizvodnje glinice, ki vsebuje druge nevarne snovi, kot so odpadki, ki so navedeni v 01 03 07

01 03 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

01 04

Odpadki iz fizikalne in kemične predelave nekovinskih mineralnih surovin

01 04 07 *

Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz fizikalne in kemijske predelave nekovinskih mineralnih surovin

01 04 08

Odpadna gramoz in drobir, ki nista navedena v 01 04 07

01 04 09

Odpadni pesek in gline

01 04 10

Prašni in praškasti odpadki, ki niso navedeni v 01 04 07

01 04 11

Odpadki iz predelave kalijeve in kamene soli, ki niso navedeni v 01 04 07

01 04 12

Ostanki in drugi odpadki iz pranja in čiščenja mineralnih surovin, ki niso navedeni v 01 04 07 in 01 04 11

01 04 13

Odpadki iz rezanja in žaganja kamna, ki niso navedeni v 01 04 07

01 04 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

01 05

Mulji in drugi odpadki iz vrtanja

01 05 04

Mulji in odpadki iz vrtanja sladkovodnih vrtin

01 05 05 *

Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo olja

01 05 06 *

Mulji in drugi odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo nevarne snovi

01 05 07

Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo barit in niso navedeni v 01 05 05 in 01 05 06

01 05 08

Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo klorid in niso navedeni v 01 05 05 in 01 05 06

01 05 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

02

ODPADKI IZ KMETIJSTVA, VRTNARSTVA, RIBOGOJSTVA, GOZDARSTVA, LOVA IN RIBIŠTVA TER PRIPRAVE IN PREDELAVE HRANE

02 01

Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, ribogojstva, gozdarstva, lova in ribištva

02 01 01

Mulji iz pranja in čiščenja

02 01 02

Odpadna živalska tkiva

02 01 03

Odpadna rastlinska tkiva

02 01 04

Odpadna plastika (razen embalaže)

02 01 06

Živalski iztrebki, urin in gnoj (vključno z onesnaženo slamo) ter ločeno zbrane odpadne vode, obdelane zunaj kraja nastanka

02 01 07

Odpadki iz gozdarstva

02 01 08 *

Agrokemični odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

02 01 09

Agrokemični odpadki, ki niso navedeni v 02 01 08

02 01 10

Odpadne kovine

02 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

02 02

Odpadki iz priprave in predelave mesa, rib in drugih živil živalskega izvora

02 02 01

Mulji iz pranja in čiščenja

02 02 02

Odpadna živalska tkiva

02 02 03

Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo

02 02 04

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

02 02 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

02 03

Odpadki iz priprave in predelave sadja, vrtnin, žitaric, jedilnih olj, kakava, kave, čaja in tobaka; iz konzerviranja; iz proizvodnje kvasa in kvasnega ekstrakta, iz priprave in fermentacije melase

02 03 01

Mulji iz pranja, čiščenja, lupljenja, centrifugiranja in ločevanja

02 03 02

Odpadni konzervansi

02 03 03

Odpadki iz ekstrakcij s topili

02 03 04

Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo

02 03 05

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

02 03 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

02 04

Odpadki iz proizvodnje sladkorja

02 04 01

Zemlja iz čiščenja in pranja sladkorne pese

02 04 02

Kalcijev karbonat, ki ne ustreza specifikaciji

02 04 03

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

02 04 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

02 05

Odpadki iz industrije mlečnih izdelkov

02 05 01

Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo

02 05 02

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

02 05 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

02 06

Odpadki iz pekarn in slaščičarn

02 06 01

Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo

02 06 02

Odpadni konzervansi

02 06 03

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

02 06 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

02 07

Odpadki iz proizvodnje alkoholnih in brezalkoholnih pijač (razen kave, čaja in kakava)

02 07 01

Odpadki iz pranja, čiščenja in mehanskega drobljenja surovin

02 07 02

Odpadki iz destilacije žganih pijač

02 07 03

Odpadki iz kemijske obdelave

02 07 04

Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo

02 07 05

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

02 07 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

03

ODPADKI IZ PREDELAVE LESA TER PROIZVODNJE PLOŠČ IN POHIŠTVA, VLAKNIN, PAPIRJA TER KARTONA IN LEPENKE

03 01

Odpadki iz predelave lesa ter proizvodnje plošč in pohištva

03 01 01

Odpadna lubje in pluta

03 01 04 *

Žagovina, oblanci, odrezki, les, iverne plošče in furnir, ki vsebujejo nevarne snovi

03 01 05

Žagovina, oblanci, odrezki, les, iverne plošče in furnir, ki niso navedeni v 03 01 04

03 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

03 02

Odpadki iz zaščite lesa

03 02 01 *

Nehalogenirana organska sredstva za zaščito lesa

03 02 02 *

Klorirana organska sredstva za zaščito lesa

03 02 03 *

Organokovinska sredstva za zaščito lesa

03 02 04 *

Anorganska sredstva za zaščito lesa

03 02 05 *

Druga sredstva za zaščito lesa, ki vsebujejo nevarne snovi

03 02 99

Sredstva za zaščito lesa, ki niso navedena drugje

03 03

Odpadki iz proizvodnje in predelave vlaknin, papirja ter kartona in lepenke

03 03 01

Odpadna lubje in les

03 03 02

Mulji zelene lužnice (iz obdelave črne lužnice)

03 03 05

Mulji iz odstranjevanja tiskarske barve (de-inking) pri recikliranju papirja

03 03 07

Mehansko ločeni rejekti iz razpuščanja odpadnega papirja ter kartona in lepenke

03 03 08

Odpadki iz sortiranja papirja ter kartona in lepenke, namenjenih za recikliranje

03 03 09

Odpadni apneni mulj

03 03 10

Vlakninski rejekti, mulji vlaknin, polnil in premazov iz mehanske separacije

03 03 11

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 03 03 10

03 03 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

04

ODPADKI IZ INDUSTRIJE USNJA, KRZNA IN TEKSTILA

04 01

Odpadki iz industrije usnja in krzna

04 01 01

Mezdra in odpadni luženi cepljenec

04 01 02

Odpadki iz luženja

04 01 03 *

Odpadki iz razmaščevanja, ki vsebujejo topila, brez tekoče faze

04 01 04

Strojilna kopel, ki vsebuje krom

04 01 05

Strojilna kopel, ki ne vsebuje kroma

04 01 06

Blato, ki vsebuje krom, zlasti iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

04 01 07

Blato, ki ne vsebuje kroma, zlasti iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

04 01 08

Odpadno strojeno usnje, ki vsebuje krom (ostružki, odrezki, prah iz brušenja)

04 01 09

Odpadki iz oplemenitenja in dodelave krzna in usnja

04 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

04 02

Odpadki iz industrije tekstila

04 02 09

Odpadni sestavljeni (kompozitni) materiali (impregniran tekstil, elastomer, plastomer)

04 02 10

Organske snovi iz naravnih sestavin (npr. maščoba, vosek)

04 02 14 *

Odpadki iz dodelave, ki vsebujejo organska topila

04 02 15

Odpadki iz dodelave, ki niso navedeni v 04 02 14

04 02 16 *

Barvila in pigmenti, ki vsebujejo nevarne snovi

04 02 17

Barvila in pigmenti, ki niso navedeni v 04 02 16

04 02 19 *

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

04 02 20

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 04 02 19

04 02 21

Odpadki iz neobdelanih tekstilnih vlaken

04 02 22

Odpadki iz obdelanih tekstilnih vlaken

04 02 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

05

ODPADKI IZ PREDELAVE NAFTE, ČIŠČENJA ZEMELJSKEGA PLINA IN PIROLIZE PREMOGA

05 01

Odpadki iz predelave nafte

05 01 02 *

Mulji iz razsoljevanja

05 01 03 *

Mulji z dna rezervoarjev

05 01 04 *

Kisli alkilni mulji

05 01 05 *

Razlita nafta

05 01 06 *

Zaoljeni mulji iz postopkov vzdrževanja obrata ali opreme

05 01 07 *

Kisli katrani

05 01 08 *

Drugi katrani

05 01 09 *

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

05 01 10

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 05 01 09

05 01 11 *

Odpadki iz čiščenja goriv z lugi

05 01 12 *

Nafta, ki vsebuje kisline

05 01 13

Mulji iz grelnikov kotlovne vode

05 01 14

Odpadki iz hladilnih kolon

05 01 15 *

Izrabljene filtrirne gline

05 01 16

Odpadki, ki vsebujejo žveplo, iz razžveplanja naftnih derivatov

05 01 17

Bitumen

05 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

05 06

Odpadki iz pirolize premoga

05 06 01 *

Kisli katrani

05 06 03 *

Drugi katrani

05 06 04

Odpadki iz hladilnih kolon

05 06 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

05 07

Odpadki iz čiščenja in transporta zemeljskega plina

05 07 01 *

Odpadki, ki vsebujejo živo srebro

05 07 02

Odpadki, ki vsebujejo žveplo

05 07 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06

ODPADKI IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV

06 01

Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe (PPDU) kislin

06 01 01 *

Žveplova in žveplasta kislina

06 01 02 *

Klorovodikova kislina

06 01 03 *

Fluorovodikova kislina

06 01 04 *

Fosforjeva in fosforasta kislina

06 01 05 *

Dušikova in dušikasta kislina

06 01 06 *

Druge kisline

06 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 02

Odpadki iz PPDU baz (lugov)

06 02 01 *

Kalcijev hidroksid

06 02 03 *

Amonijev hidroksid

06 02 04 *

Natrijev in kalijev hidroksid

06 02 05 *

Druge baze (lugi)

06 02 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 03

Odpadki iz PPDU soli in njihovih raztopin ter kovinskih oksidov

06 03 11 *

Trdne soli in raztopine, ki vsebujejo cianide

06 03 13 *

Trdne soli in raztopine, ki vsebujejo težke kovine

06 03 14

Trdne soli in raztopine, ki niso navedeni v 06 03 11 in 06 03 13

06 03 15 *

Kovinski oksidi, ki vsebujejo težke kovine

06 03 16

Kovinski oksidi, ki niso navedeni v 06 03 15

06 03 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 04

Odpadki, ki vsebujejo kovine in niso navedeni v 06 03

06 04 03 *

Odpadki, ki vsebujejo arzen

06 04 04 *

Odpadki, ki vsebujejo živo srebro

06 04 05 *

Odpadki, ki vsebujejo druge težke kovine

06 04 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 05

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

06 05 02 *

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

06 05 03

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 06 05 02

06 06

Odpadki iz PPDU žveplo vsebujočih kemikalij, iz kemijskih procesov žvepla in iz postopkov razžvepljevanja

06 06 02 *

Odpadki, ki vsebujejo nevarne sulfide

06 06 03

Odpadki, ki vsebujejo sulfide in niso navedeni v 06 06 02

06 06 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 07

Odpadki iz PPDU halogenov in iz kemijskih procesov halogenov

06 07 01 *

Elektrolizni odpadki, ki vsebujejo azbest

06 07 02 *

Aktivno oglje iz proizvodnje klora

06 07 03 *

Mulj barijevega sulfata, ki vsebuje živo srebro

06 07 04 *

Raztopine in kisline, npr. kontaktna kislina

06 07 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 08

Odpadki iz PPDU silicija in silicijevih spojin

06 08 02 *

Odpadki, ki vsebujejo nevarne klorosilane

06 08 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 09

Odpadki iz PPDU fosfor vsebujočih kemikalij in iz kemijskih procesov fosforja

06 09 02

Fosforna žlindra

06 09 03 *

Odpadki iz reakcij na osnovi kalcija, ki vsebujejo nevarne snovi ali pa so onesnaženi z njimi

06 09 04

Odpadki iz reakcij na osnovi kalcija, ki niso navedeni v 06 09 03

06 09 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 10

Odpadki iz PPDU dušik vsebujočih kemikalij, iz kemijskih procesov dušika in iz proizvodnje umetnih gnojil

06 10 02 *

Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

06 10 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 11

Odpadki iz proizvodnje anorganskih pigmentov in motnilcev

06 11 01

Odpadki iz reakcij na osnovi kalcija iz proizvodnje titanovega dioksida

06 11 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

06 13

Odpadki iz anorganskih kemijskih procesov, ki niso navedeni drugje

06 13 01 *

Anorganska sredstva za zaščito rastlin, sredstva za zaščito lesa in drugi biocidi

06 13 02 *

Izrabljeno aktivno oglje (razen 06 07 02 )

06 13 03

Industrijske saje (ogljik)

06 13 04 *

Odpadki iz predelave azbesta

06 13 05 *

Dimniške saje

06 13 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

07

ODPADKI IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV

07 01

Odpadki iz proizvodnje, priprave, distribucije in uporabe (PPDU) osnovnih organskih kemikalij

07 01 01 *

Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice

07 01 03 *

Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 01 04 *

Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 01 07 *

Halogenirani ostanki iz destilacij in reakcij

07 01 08 *

Drugi ostanki iz destilacij in reakcij

07 01 09 *

Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 01 10 *

Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 01 11 *

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

07 01 12

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 07 01 11

07 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

07 02

Odpadki iz PPDU plastike, sintetične gume in umetnih vlaken

07 02 01 *

Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice

07 02 03 *

Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 02 04 *

Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 02 07 *

Halogenirani ostanki iz destilacij in reakcij

07 02 08 *

Drugi ostanki iz destilacij in reakcij

07 02 09 *

Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 02 10 *

Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 02 11 *

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

07 02 12

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 07 02 11

07 02 13

Odpadna plastika

07 02 14 *

Odpadki aditivov, ki vsebujejo nevarne snovi

07 02 15

Odpadki aditivov, ki niso navedeni v 07 02 14

07 02 16 *

Odpadki, ki vsebujejo nevarne silikone

07 02 17

Odpadki, ki vsebujejo silikone in niso navedeni v 07 02 16

07 02 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

07 03

Odpadki iz PPDU organskih barvil in pigmentov (razen 06 11 )

07 03 01 *

Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice

07 03 03 *

Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 03 04 *

Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 03 07 *

Halogenirani ostanki iz destilacij in reakcij

07 03 08 *

Drugi ostanki iz destilacij in reakcij

07 03 09 *

Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 03 10 *

Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 03 11 *

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

07 03 12

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 07 03 11

07 03 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

07 04

Odpadki iz PPDU organskih sredstev za zaščito rastlin (razen 02 01 08 in 02 01 09 ), sredstev za zaščito lesa (razen 03 02 ) in drugih biocidov

07 04 01 *

Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice

07 04 03 *

Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 04 04 *

Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 04 07 *

Halogenirani ostanki iz destilacij in reakcij

07 04 08 *

Drugi ostanki iz destilacij in reakcij

07 04 09 *

Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 04 10 *

Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 04 11 *

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

07 04 12

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 07 04 11

07 04 13 *

Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

07 04 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

07 05

Odpadki iz PPDU farmacevtskih proizvodov

07 05 01 *

Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice

07 05 03 *

Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 05 04 *

Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 05 07 *

Halogenirani ostanki iz destilacij in reakcij

07 05 08 *

Drugi ostanki iz destilacij in reakcij

07 05 09 *

Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 05 10 *

Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 05 11 *

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

07 05 12

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 07 05 11

07 05 13 *

Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

07 05 14

Trdni odpadki, ki niso navedeni v 07 05 13

07 05 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

07 06

Odpadki iz PPDU masti, maziv, mil, pralnih sredstev, razkužil in kozmetičnih sredstev

07 06 01 *

Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice

07 06 03 *

Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 06 04 *

Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 06 07 *

Halogenirani ostanki iz destilacij in reakcij

07 06 08 *

Drugi ostanki iz destilacij in reakcij

07 06 09 *

Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 06 10 *

Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 06 11 *

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

07 06 12

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 07 06 11

07 06 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

07 07

Odpadki iz PPDU finih kemikalij in kemičnih proizvodov, ki niso navedeni drugje

07 07 01 *

Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice

07 07 03 *

Halogenirana organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 07 04 *

Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 07 07 *

Halogenirani ostanki iz destilacij in reakcij

07 07 08 *

Drugi ostanki iz destilacij in reakcij

07 07 09 *

Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 07 10 *

Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 07 11 *

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

07 07 12

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 07 07 11

07 07 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

08

ODPADKI IZ PROIZVODNJE, PRIPRAVE, DOBAVE IN UPORABE (PPDU) SREDSTEV ZA POVRŠINSKO ZAŠČITO (BARVE, LAKI IN EMAJLI), LEPIL, TESNILNIH MAS IN TISKARSKIH BARV

08 01

Odpadki iz PPDU in odstranjevanja barv in lakov

08 01 11 *

Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 01 12

Odpadne barve in laki, ki niso navedeni v 08 01 11

08 01 13 *

Mulji barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 01 14

Mulji barv ali lakov, ki niso navedeni v 08 01 13

08 01 15 *

Vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 01 16

Vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake in niso navedeni v 08 01 15

08 01 17 *

Odpadki iz odstranjevanja barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 01 18

Odpadki iz odstranjevanja barv ali lakov, ki niso navedeni v 08 01 17

08 01 19 *

Vodne suspenzije, ki vsebujejo barve ali lake, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 01 20

Vodne suspenzije, ki vsebujejo barve ali lake, ki niso navedeni v 08 01 19

08 01 21 *

Odpadki sredstev za odstranjevanje barv ali lakov

08 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

08 02

Odpadki iz PPDU drugih sredstev za površinsko zaščito (vključno s keramičnimi materiali)

08 02 01

Odpadna praškasta sredstva za površinsko zaščito

08 02 02

Vodni mulji, ki vsebujejo keramične materiale

08 02 03

Vodne suspenzije, ki vsebujejo keramične materiale

08 02 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

08 03

Odpadki iz PPDU tiskarskih barv

08 03 07

Vodni mulji, ki vsebujejo tiskarske barve

08 03 08

Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo tiskarske barve

08 03 12 *

Odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo nevarne snovi

08 03 13

Odpadne tiskarske barve, ki niso navedene v 08 03 12

08 03 14 *

Mulji tiskarskih barv, ki vsebujejo nevarne snovi

08 03 15

Mulji tiskarskih barv, ki niso navedeni v 08 03 14

08 03 16 *

Odpadne raztopine za jedkanje

08 03 17 *

Odpadni tiskarski tonerji, ki vsebujejo nevarne snovi

08 03 18

Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni v 08 03 17

08 03 19 *

Disperzijsko olje

08 03 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

08 04

Odpadki iz PPDU lepil in tesnilnih mas (vključno s sredstvi za impregniranje proti vlagi)

08 04 09 *

Odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 04 10

Odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso navedeni v 08 04 09

08 04 11 *

Mulji lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 04 12

Mulji lepil in tesnilnih mas, ki niso navedeni v 08 04 11

08 04 13 *

Vodni mulji, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 04 14

Vodni mulji, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki niso navedeni v 08 04 13

08 04 15 *

Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 04 16

Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki niso navedeni v 08 04 15

08 04 17 *

Smolno olje (kolofonija)

08 04 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

08 05

Odpadki, ki niso navedeni drugje v 08

08 05 01 *

Odpadni izocianati

09

ODPADKI IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE

09 01

Odpadki iz fotografske industrije

09 01 01 *

Raztopine razvijalcev in aktivatorjev na vodni osnovi

09 01 02 *

Raztopine razvijalcev za ofsetne plošče na vodni osnovi

09 01 03 *

Raztopine razvijalcev na osnovi topil

09 01 04 *

Fiksirne raztopine

09 01 05 *

Belilne in belilno-fiksirne raztopine

09 01 06 *

Odpadki, ki vsebujejo srebro, iz obdelave fotografskih odpadkov na kraju nastanka

09 01 07

Filmi in fotografski papir, ki vsebujejo srebro ali srebrove spojine

09 01 08

Filmi in fotografski papir, ki ne vsebujejo srebra ali srebrovih spojin

09 01 10

Fotoaparati za enkratno uporabo, brez baterij

09 01 11 *

Fotoaparati za enkratno uporabo, z baterijami, navedenimi v 16 06 01 , 16 06 02 ali 16 06 03

09 01 12

Fotoaparati za enkratno uporabo, z baterijami, ki niso navedene v 09 01 11

09 01 13 *

Odpadne vodne raztopine iz regeneracije srebra na kraju nastanka, ki niso navedene v 09 01 06

09 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10

ODPADKI IZ TERMIČNIH POSTOPKOV

10 01

Odpadki iz elektrarn in drugih kurilnih naprav (razen 19 )

10 01 01

Pepel, žlindra in kotlovski prah (razen kotlovskega prahu, ki je naveden v 10 01 04 )

10 01 02

Elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na premog

10 01 03

Elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na šoto in neobdelan les

10 01 04 *

Elektrofiltrski pepel in kotlovski prah iz kurilnih naprav na kurilno olje

10 01 05

Trdni odpadki iz razžveplanja dimnih plinov z reakcijami na osnovi kalcija

10 01 07

Muljasti odpadki iz razžveplanja dimnih plinov z reakcijami na osnovi kalcija

10 01 09 *

Žveplova kislina

10 01 13 *

Elektrofiltrski pepel iz emulgiranih ogljikovodikov, uporabljenih kot gorivo

10 01 14 *

Pepel, žlindra in kotlovski prah, ki vsebujejo nevarne snovi, iz naprav za sosežig

10 01 15

Pepel, žlindra in kotlovski prah iz naprav za sosežig, ki niso navedeni v 10 01 14

10 01 16 *

Elektrofiltrski pepel, ki vsebuje nevarne snovi, iz naprav za sosežig

10 01 17

Elektrofiltrski pepel iz naprav za sosežig, ki ni naveden v 10 01 16

10 01 18 *

Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih plinov

10 01 19

Odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 01 05 , 10 01 07 in 10 01 18

10 01 20 *

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

10 01 21

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 10 01 20

10 01 22 *

Vodni mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja kotlov

10 01 23

Vodni mulji iz čiščenja kotlov, ki niso navedeni v 10 01 22

10 01 24

Peski iz kurišč na lebdeči sloj

10 01 25

Odpadki iz skladiščenja in priprave goriva v elektrarnah na premog

10 01 26

Odpadki iz obdelave hladilne vode

10 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 02

Odpadki iz železarske in jeklarske industrije

10 02 01

Odpadki iz predelave žlindre

10 02 02

Nepredelana žlindra

10 02 07 *

Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih plinov

10 02 08

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 02 07

10 02 10

Valjarniška škaja

10 02 11 *

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olje

10 02 12

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni v 10 02 11

10 02 13 *

Mulji in filtrne pogače, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih plinov

10 02 14

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 02 13

10 02 15

Drugi mulji in filtrne pogače

10 02 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 03

Odpadki iz termične metalurgije aluminija

10 03 02

Ostanki izrabljenih anod

10 03 04 *

Žlindre iz primarnega taljenja

10 03 05

Odpadna glinica

10 03 08 *

Solne žlindre iz sekundarnega taljenja

10 03 09 *

Črni posnemki iz sekundarnega taljenja

10 03 15 *

Posnemki, ki so vnetljivi ali pri stiku z vodo sproščajo vnetljive pline v nevarnih količinah

10 03 16

Posnemki, ki niso navedeni v 10 03 15

10 03 17 *

Odpadki iz proizvodnje anod, ki vsebujejo katran

10 03 18

Odpadki iz proizvodnje anod, ki vsebujejo ogljik, in niso navedeni v 10 03 17

10 03 19 *

Prah dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

10 03 20

Prah dimnih plinov, ki ni naveden v 10 03 19

10 03 21 *

Drugi delci in prah (vključno s prahom iz krogličnih mlinov), ki vsebujejo nevarne snovi

10 03 22

Drugi delci in prah (vključno s prahom iz krogličnih mlinov), ki niso navedeni v 10 03 21

10 03 23 *

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 03 24

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 03 23

10 03 25 *

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 03 26

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 03 25

10 03 27 *

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olje

10 03 28

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni v 10 03 27

10 03 29 *

Odpadki iz obdelave solnih žlinder in črnih posnemkov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 03 30

Odpadki iz obdelave solnih žlinder in črnih posnemkov, ki niso navedeni v 10 03 29

10 03 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 04

Odpadki iz termične metalurgije svinca

10 04 01 *

Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 04 02 *

Posnemki iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 04 03 *

Kalcijev arzenat

10 04 04 *

Prah dimnih plinov

10 04 05 *

Drugi delci in prah

10 04 06 *

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 04 07 *

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov

10 04 09 *

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olje

10 04 10

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni v 10 04 09

10 04 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 05

Odpadki iz termične metalurgije cinka

10 05 01

Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 05 03 *

Prah dimnih plinov

10 05 04

Drugi delci in prah

10 05 05 *

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 05 06 *

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov

10 05 08 *

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olje

10 05 09

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni v 10 05 08

10 05 10 *

Posnemki, ki so vnetljivi ali pri stiku z vodo sproščajo vnetljive pline v nevarnih količinah

10 05 11

Posnemki, ki niso navedeni v 10 05 10

10 05 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 06

Odpadki iz termične metalurgije bakra

10 06 01

Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 06 02

Posnemki iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 06 03 *

Prah dimnih plinov

10 06 04

Drugi delci in prah

10 06 06 *

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 06 07 *

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov

10 06 09 *

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olje

10 06 10

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni v 10 06 09

10 06 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 07

Odpadki iz termične metalurgije srebra, zlata in platine

10 07 01

Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 07 02

Posnemki iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 07 03

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 07 04

Drugi delci in prah

10 07 05

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov

10 07 07 *

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olje

10 07 08

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni v 10 07 07

10 07 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 08

Odpadki iz termične metalurgije drugih barvnih kovin

10 08 04

Delci in prah

10 08 08 *

Solna žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 08 09

Druge žlindre

10 08 10 *

Posnemki, ki so vnetljivi ali pri stiku z vodo sproščajo vnetljive pline v nevarnih količinah

10 08 11

Posnemki, ki niso navedeni v 10 08 10

10 08 12 *

Odpadki iz proizvodnje anod, ki vsebujejo katran

10 08 13

Odpadki iz proizvodnje anod, ki vsebujejo ogljik in niso navedeni v 10 08 12

10 08 14

Ostanki izrabljenih anod

10 08 15 *

Prah dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

10 08 16

Prah dimnih plinov, ki ni naveden v 10 08 15

10 08 17 *

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja dimnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 08 18

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja dimnih plinov, ki niso navedeni v 10 08 17

10 08 19 *

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olje

10 08 20

Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni v 10 08 19

10 08 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 09

Odpadki iz livarn železa

10 09 03

Žlindra iz peči

10 09 05 *

Neuporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne snovi

10 09 06

Neuporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni v 10 09 05

10 09 07 *

Uporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne snovi

10 09 08

Uporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni v 10 09 07

10 09 09 *

Prah dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

10 09 10

Prah dimnih plinov, ki ni naveden v 10 09 09

10 09 11 *

Drugi delci, ki vsebujejo nevarne snovi

10 09 12

Drugi delci, ki niso navedeni v 10 09 11

10 09 13 *

Odpadna veziva, ki vsebujejo nevarne snovi

10 09 14

Odpadna veziva, ki niso navedena v 10 09 13

10 09 15 *

Odpadna sredstva za ugotavljanje razpok, ki vsebujejo nevarne snovi

10 09 16

Odpadna sredstva za ugotavljanje razpok, ki niso navedena v 10 09 15

10 09 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 10

Odpadki iz livarn barvnih kovin

10 10 03

Žlindra iz peči

10 10 05 *

Neuporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne snovi

10 10 06

Neuporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni v 10 10 05

10 10 07 *

Uporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne snovi

10 10 08

Uporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni v 10 10 07

10 10 09 *

Prah dimnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

10 10 10

Prah dimnih plinov, ki ni naveden v 10 10 09

10 10 11 *

Drugi delci, ki vsebujejo nevarne snovi

10 10 12

Drugi delci, ki niso navedeni v 10 10 11

10 10 13 *

Odpadna veziva, ki vsebujejo nevarne snovi

10 10 14

Odpadna veziva, ki niso navedena v 10 10 13

10 10 15 *

Odpadna sredstva za ugotavljanje razpok, ki vsebujejo nevarne snovi

10 10 16

Odpadna sredstva za ugotavljanje razpok, ki niso navedena v 10 10 15

10 10 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 11

Odpadki iz proizvodnje stekla in steklenih izdelkov

10 11 03

Odpadni materiali iz steklenih vlaken

10 11 05

Delci in prah

10 11 09 *

Odpadna zmes pred taljenjem, ki vsebuje nevarne snovi

10 11 10

Odpadna zmes pred taljenjem, ki ni navedena v 10 11 09

10 11 11 *

Odpadno steklo, ki vsebuje težke kovine, v obliki majhnih delcev in prahu (npr. steklo katodnih cevi)

10 11 12

Odpadno steklo, ki ni navedeno v 10 11 11

10 11 13 *

Mulj iz poliranja in brušenja stekla, ki vsebuje nevarne snovi

10 11 14

Mulj iz poliranja in brušenja stekla, ki ni naveden v 10 11 13

10 11 15 *

Trdni odpadki iz čiščenja dimnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 11 16

Trdni odpadki iz čiščenja dimnih plinov, ki niso navedeni v 10 11 15

10 11 17 *

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja dimnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 11 18

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja dimnih plinov, ki niso navedeni v 10 11 17

10 11 19 *

Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

10 11 20

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki niso navedeni v 10 11 19

10 11 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 12

Odpadki iz proizvodnje keramičnih izdelkov, opeke, ploščic in gradbenih proizvodov

10 12 01

Odpadna surova zmes pred žganjem

10 12 03

Delci in prah

10 12 05

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov

10 12 06

Zavržene forme

10 12 08

Odpadna keramika, opeke, ploščice in gradbeni proizvodi (po žganju)

10 12 09 *

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 12 10

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 12 09

10 12 11 *

Odpadki iz glaziranja, ki vsebujejo težke kovine

10 12 12

Odpadki iz glaziranja, ki niso navedeni v 10 12 11

10 12 13

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

10 12 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 13

Odpadki iz proizvodnje cementa, apna, mavca in izdelkov iz teh surovin

10 13 01

Odpadna surova zmes pred žganjem

10 13 04

Odpadki iz kalcinacije in hidratacije apna

10 13 06

Delci in prah (razen 10 13 12 in 10 13 13 )

10 13 07

Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov

10 13 09 *

Odpadki, ki vsebujejo azbest, iz proizvodnje azbestcementa

10 13 10

Odpadki iz proizvodnje azbestcementa, ki niso navedeni v 10 13 09

10 13 11

Odpadki iz proizvodnje sestavljenih (kompozitnih) materialov na osnovi cementa, ki niso navedeni v 10 13 09 in 10 13 10

10 13 12 *

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi

10 13 13

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni v 10 13 12

10 13 14

Odpadni beton in betonski mulj

10 13 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

10 14

Odpadki iz krematorijev

10 14 01 *

Odpadki, ki vsebujejo živo srebro, iz čiščenja odpadnih plinov

11

ODPADKI IZ KEMIČNE POVRŠINSKE OBDELAVE IN POVRŠINSKE ZAŠČITE KOVIN IN DRUGIH MATERIALOV; HIDROMETALURGIJA BARVNIH KOVIN

11 01

Odpadki iz kemične površinske obdelave in površinske zaščite kovin in drugih materialov (npr. postopkov galvaniziranja, postopkov cinkanja, postopkov luženja, jedkanja, fosfatiranja, alkalnega razmaščevanja, eloksiranja)

11 01 05 *

Kisline za luženje

11 01 06 *

Kisline, ki niso navedene drugje

11 01 07 *

Baze (lugi) za luženje

11 01 08 *

Mulji iz fosfatiranja

11 01 09 *

Mulji in filtrne pogače, ki vsebujejo nevarne snovi

11 01 10

Mulji in filtrne pogače, ki niso navedeni v 11 01 09

11 01 11 *

Tekočine za izpiranje na vodni osnovi, ki vsebujejo nevarne snovi

11 01 12

Tekočine za izpiranje na vodni osnovi, ki niso navedene v 11 01 11

11 01 13 *

Odpadki iz razmaščevanja, ki vsebujejo nevarne snovi

11 01 14

Odpadki iz razmaščevanja, ki niso navedeni v 11 01 13

11 01 15 *

Eluati in mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz membranskih sistemov ali ionskih izmenjevalnikov

11 01 16 *

Nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov

11 01 98 *

Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

11 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

11 02

Odpadki iz hidrometalurških postopkov barvnih kovin

11 02 02 *

Mulji iz hidrometalurgije cinka (vključno z jarositom in goethitom)

11 02 03

Odpadki iz proizvodnje anod za elektrolizne postopke v vodnih medijih

11 02 05 *

Odpadki iz hidrometalurških postopkov bakra, ki vsebujejo nevarne snovi

11 02 06

Odpadki iz hidrometalurških postopkov, ki niso navedeni v 11 02 05

11 02 07 *

Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

11 02 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

11 03

Mulji in trdne snovi iz postopkov tempranja

11 03 01 *

Odpadki, ki vsebujejo cianid

11 03 02 *

Drugi odpadki

11 05

Odpadki iz postopkov vroče galvanizacije

11 05 01

Surovi cink

11 05 02

Cinkov pepel

11 05 03 *

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

11 05 04 *

Izrabljena kopel

11 05 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

12

ODPADKI IZ OBLIKOVANJA TER FIZIKALNE IN MEHANSKE POVRŠINSKE OBDELAVE KOVIN IN PLASTIKE

12 01

Odpadki iz oblikovanja ter fizikalne in mehanske površinske obdelave kovin in plastike

12 01 01

Opilki in ostružki železa

12 01 02

Prah in delci železa

12 01 03

Opilki in ostružki barvnih kovin

12 01 04

Prah in delci barvnih kovin

12 01 05

Drobci in ostružki plastike

12 01 06 *

Mineralna strojna olja, ki vsebujejo halogene (razen emulzij in raztopin)

12 01 07 *

Mineralna strojna olja, ki ne vsebujejo halogenov (razen emulzij in raztopin)

12 01 08 *

Strojne emulzije in raztopine, ki vsebujejo halogene

12 01 09 *

Strojne emulzije in raztopine, ki ne vsebujejo halogenov

12 01 10 *

Sintetična strojna olja

12 01 12 *

Izrabljeni voski in masti

12 01 13

Odpadki iz varjenja

12 01 14 *

Strojni mulji, ki vsebujejo nevarne snovi

12 01 15

Strojni mulji, ki niso navedeni v 12 01 14

12 01 16 *

Odpadki iz peskanja, ki vsebujejo nevarne snovi

12 01 17

Odpadki iz peskanja, ki niso navedeni v 12 01 16

12 01 18 *

Kovinski mulj (mulj iz brušenja, honanja in lepanja), ki vsebuje olje

12 01 19 *

Lahko biorazgradljiva strojna olja

12 01 20 *

Izrabljena brusilna telesa in brusilni materiali, ki vsebujejo nevarne snovi

12 01 21

Izrabljena brusilna telesa in brusilni materiali, ki niso navedeni v 12 01 20

12 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

12 03

Odpadki iz postopkov razmaščevanja z vodo in paro (razen 11 )

12 03 01 *

Pralne tekočine na vodni osnovi

12 03 02 *

Odpadki iz razmaščevanja s paro

13

ODPADKI OLJ IN ODPADKI TEKOČIH GORIV (RAZEN JEDILNIH OLJ IN TISTIH OLJ, KI SO NAVEDENI V POGLAVJIH 05 , 12 IN 19 )

13 01

Odpadna hidravlična olja

13 01 01 *

Hidravlična olja, ki vsebujejo PCB

13 01 04 *

Klorirane emulzije

13 01 05 *

Neklorirane emulzije

13 01 09 *

Mineralna klorirana hidravlična olja

13 01 10 *

Mineralna neklorirana hidravlična olja

13 01 11 *

Sintetična hidravlična olja

13 01 12 *

Lahko biorazgradljiva hidravlična olja

13 01 13 *

Druga hidravlična olja

13 02

Odpadna motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja

13 02 04 *

Mineralna klorirana motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja

13 02 05 *

Mineralna neklorirana motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja

13 02 06 *

Sintetična motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja

13 02 07 *

Lahko biorazgradljiva motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja

13 02 08 *

Druga motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja

13 03

Odpadna izolirna olja in olja za prenos toplote

13 03 01 *

Izolirna olja in olja za prenos toplote, ki vsebujejo PCB

13 03 06 *

Mineralna klorirana izolirna olja in olja za prenos toplote, ki niso navedena v 13 03 01

13 03 07 *

Mineralna neklorirana izolirna olja in olja za prenos toplote

13 03 08 *

Sintetična izolirna olja in olja za prenos toplote

13 03 09 *

Lahko biorazgradljiva izolirna olja in olja za prenos toplote

13 03 10 *

Druga izolirna olja in olja za prenos toplote

13 04

Kalužna (ladijska) olja

13 04 01 *

Kalužna (ladijska) olja iz plovbe po celinskih plovnih poteh

13 04 02 *

Kalužna (ladijska) olja iz odtočnih kanalov na pomolih

13 04 03 *

Kalužna (ladijska) olja iz druge plovbe

13 05

Vsebina iz naprav za ločevanje olja in vode

13 05 01 *

Trdne snovi iz peskolovov in naprav za ločevanje olja in vode

13 05 02 *

Mulji iz naprav za ločevanje olja in vode

13 05 03 *

Mulji iz lovilcev olj

13 05 06 *

Olja iz naprav za ločevanje olja in vode

13 05 07 *

Z oljem onesnažena voda iz naprav za ločevanje olja in vode

13 05 08 *

Mešanice odpadkov iz peskolovov in naprav za ločevanje olja in vode

13 07

Odpadki tekočih goriv

13 07 01 *

Kurilno olje in dizelsko gorivo

13 07 02 *

Bencin

13 07 03 *

Druga goriva (vključno z mešanicami)

13 08

Odpadki olj, ki niso navedeni drugje

13 08 01 *

Mulji ali emulzije iz razsoljevanja

13 08 02 *

Druge emulzije

13 08 99 *

Odpadki, ki niso navedeni drugje

14

ODPADNA ORGANSKA TOPILA, HLADILNA SREDSTVA IN POTISNI PLINI (RAZEN 07 IN 08 )

14 06

Odpadna organska topila, hladilna sredstva in potisni plini za pene/aerosole

14 06 01 *

Fluorokloroogljikovodiki, HCFC, HFC

14 06 02 *

Druga halogenirana topila in mešanice topil

14 06 03 *

Druga topila in mešanice topil

14 06 04 *

Mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo halogenirana topila

14 06 05 *

Mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga topila

15

ODPADNA EMBALAŽA; ABSORBENTI, ČISTILNE KRPE, FILTRIRNA SREDSTVA IN ZAŠČITNA OBLAČILA, KI NISO NAVEDENI DRUGJE

15 01

Embalaža (vključno z embalažo, ločeno zbrano kot komunalni odpadek)

15 01 01

Papirna in kartonska embalaža ter embalaža iz lepenke

15 01 02

Plastična embalaža

15 01 03

Lesena embalaža

15 01 04

Kovinska embalaža

15 01 05

Sestavljena (kompozitna) embalaža

15 01 06

Mešana embalaža

15 01 07

Steklena embalaža

15 01 09

Embalaža iz tekstila

15 01 10 *

Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi

15 01 11 *

Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden porozen oklep (npr. azbest), vključno s praznimi tlačnimi posodami

15 02

Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitna oblačila

15 02 02 *

Absorbenti, filtrirna sredstva (vključno z oljnimi filtri, ki niso navedeni drugje), čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi

15 02 03

Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki niso navedeni v 15 02 02

16

ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGJE NA SEZNAMU

16 01

►C4  Izrabljena vozila iz različnih vrst prevoza (vključno z mobilnimi stroji) in odpadki iz razstavljanja izrabljenih vozil ter vzdrževanja vozil (razen 13 , 14 , 16 06 in 16 08 ) ◄

16 01 03

Izrabljene gume

16 01 04 *

Izrabljena vozila

16 01 06

Izrabljena vozila, ki ne vsebujejo niti tekočin niti drugih nevarnih sestavin

16 01 07 *

Oljni filtri

16 01 08 *

Sestavine, ki vsebujejo živo srebro

16 01 09 *

Sestavine, ki vsebujejo PCB

16 01 10 *

Eksplozivne sestavine (npr. zračne blazine)

16 01 11 *

Zavorne obloge, ki vsebujejo azbest

16 01 12

Zavorne obloge, ki niso navedene v 16 01 11

16 01 13 *

Zavorne tekočine

16 01 14 *

Tekočine proti zmrzovanju, ki vsebujejo nevarne snovi

16 01 15

Tekočine proti zmrzovanju, ki niso navedene v 16 01 14

16 01 16

Rezervoarji za utekočinjen plin

16 01 17

Železne kovine

16 01 18

Barvne kovine

16 01 19

Plastika

16 01 20

Steklo

16 01 21 *

Nevarne sestavine, ki niso navedene v 16 01 07 do 16 01 11 ter 16 01 13 in 16 01 14

16 01 22

Sestavine, ki niso navedene drugje

16 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

16 02

Odpadki iz električne in elektronske opreme

16 02 09 *

Transformatorji in kondenzatorji, ki vsebujejo PCB

16 02 10 *

Zavržena oprema, ki vsebuje PCB ali je onesnažena z njimi in ni navedena v 16 02 09

16 02 11 *

Zavržena oprema, ki vsebuje fluorokloroogljikovodike, HCFC, HFC

16 02 12 *

Zavržena oprema, ki vsebuje prosti azbest

16 02 13 *

Zavržena oprema, ki vsebuje nevarne sestavine (2), in ni navedena v 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14

Zavržena oprema, ki ni navedena v 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15 *

Nevarne sestavine, odstranjene iz zavržene opreme

16 02 16

Sestavine, odstranjene iz zavržene opreme, ki niso navedene v 16 02 15

16 03

Serije, ki ne ustrezajo specifikaciji, in neuporabljeni proizvodi

16 03 03 *

Anorganski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

16 03 04

Anorganski odpadki, ki niso navedeni v 16 03 03

16 03 05 *

Organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

16 03 06

Organski odpadki, ki niso navedeni v 16 03 05

16 03 07 *

Kovinsko živo srebro

16 04

Odpadni eksplozivi

16 04 01 *

Odpadno strelivo

16 04 02 *

Odpadni pirotehnični izdelki

16 04 03 *

Drugi odpadni eksplozivi

16 05

Plini v tlačnih posodah in zavržene kemikalije

16 05 04 *

Plini v tlačnih posodah (vključno s haloni), ki vsebujejo nevarne snovi

16 05 05

Plini v tlačnih posodah, ki niso navedeni v 16 05 04

16 05 06 *

Laboratorijske kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo, vključno z mešanicami laboratorijskih kemikalij

16 05 07 *

Zavržene anorganske kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo

16 05 08 *

Zavržene organske kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo

16 05 09

Zavržene kemikalije, ki niso navedene v 16 05 06 , 16 05 07 ali 16 05 08

16 06

Baterije in akumulatorji

16 06 01 *

Svinčeve baterije

16 06 02 *

Nikelj-kadmijeve baterije

16 06 03 *

Baterije, ki vsebujejo živo srebro

16 06 04

Alkalne baterije (razen 16 06 03 )

16 06 05

Druge baterije in akumulatorji

16 06 06 *

Ločeno zbrani elektroliti iz baterij in akumulatorjev

16 07

Odpadki iz čiščenja transportnih in skladiščnih rezervoarjev ter sodov (razen 05 in 13 )

16 07 08 *

Odpadki, ki vsebujejo olje

16 07 09 *

Odpadki, ki vsebujejo druge nevarne snovi

16 07 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

16 08

Izrabljeni katalizatorji

16 08 01

Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ali platino (razen 16 08 07 )

16 08 02 *

Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo nevarne prehodne kovine ali njihove spojine

16 08 03

Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo prehodne kovine ali njihove spojine, ki niso navedeni drugje

16 08 04

Izrabljeni tekoči katalizatorji iz katalitičnega krekinga (razen 16 08 07 )

16 08 05 *

Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo fosforjevo kislino

16 08 06 *

Izrabljene tekočine, uporabljene kot katalizatorji

16 08 07 *

Izrabljeni katalizatorji, onesnaženi z nevarnimi snovmi

16 09

Oksidanti

16 09 01 *

Permanganati, npr. kalijev permanganat

16 09 02 *

Kromati, npr. kalijev kromat, kalijev ali natrijev dikromat

16 09 03 *

Peroksidi, npr. vodikov peroksid

16 09 04 *

Oksidanti, ki niso navedeni drugje

16 10

Odpadne vodne raztopine, namenjene za obdelavo izven kraja nastanka

16 10 01 *

Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo nevarne snovi

16 10 02

Odpadne vodne raztopine, ki niso navedene v 16 10 01

16 10 03 *

Vodni koncentrati, ki vsebujejo nevarne snovi

16 10 04

Vodni koncentrati, ki niso navedeni v 16 10 03

16 11

Odpadne obloge in ognjevzdržni materiali

16 11 01 *

Obloge in ognjevzdržni materiali na osnovi ogljika, ki vsebujejo nevarne snovi, iz metalurških postopkov

16 11 02

Obloge in ognjevzdržni materiali na osnovi ogljika iz metalurških postopkov, ki niso navedeni v 16 11 01

16 11 03 *

Druge obloge in ognjevzdržni materiali, ki vsebujejo nevarne snovi, iz metalurških postopkov

16 11 04

Druge obloge in ognjevzdržni materiali iz metalurških postopkov, ki niso navedeni v 16 11 03

16 11 05 *

Obloge in ognjevzdržni materiali, ki vsebujejo nevarne snovi, iz nemetalurških postopkov

16 11 06

Obloge in ognjevzdržni materiali iz nemetalurških postopkov, ki niso navedeni v 16 11 05

17

GRADBENI ODPADKI IN ODPADKI IZ RUŠENJA OBJEKTOV (VKLJUČNO Z ZEMELJSKIMI IZKOPI Z ONESNAŽENIH OBMOČIJ)

17 01

Beton, opeke, ploščice in keramika

17 01 01

Beton

17 01 02

Opeke

17 01 03

Ploščice in keramika

17 01 06 *

Mešanice ali ločene frakcije betona, opeke, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi

17 01 07

Mešanice betona, opeke, ploščic in keramike, ki niso navedene v 17 01 06

17 02

Les, steklo in plastika

17 02 01

Les

17 02 02

Steklo

17 02 03

Plastika

17 02 04 *

Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi, ali so z njimi onesnaženi

17 03

Bitumenske mešanice, premogov katran in proizvodi, ki vsebujejo katran

17 03 01 *

Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran

17 03 02

Bitumenske mešanice, ki niso navedene v 17 03 01

17 03 03 *

Premogov katran in proizvodi, ki vsebujejo katran

17 04

Kovine (vključno z zlitinami)

17 04 01

Baker, bron, medenina

17 04 02

Aluminij

17 04 03

Svinec

17 04 04

Cink

17 04 05

Železo in jeklo

17 04 06

Kositer

17 04 07

Mešanice kovin

17 04 09 *

Kovinski odpadki, onesnaženi z nevarnimi snovmi

17 04 10 *

Kabli, ki vsebujejo olje, premogov katran in druge nevarne snovi

17 04 11

Kabli, ki niso navedeni v 17 04 10

17 05

Zemlja (vključno z zemljo, izkopano na onesnaženih območjih), kamenje in material, izkopan pri poglabljanju dna z bagranjem

17 05 03 *

Zemlja in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi

17 05 04

Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03

17 05 05 *

Material, izkopan pri poglabljanju dna z bagranjem, ki vsebuje nevarne snovi

17 05 06

Material, izkopan pri poglabljanju dna z bagranjem, ki ni naveden v 17 05 05

17 05 07 *

Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi

17 05 08

Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden v 17 05 07

17 06

Izolirni materiali in gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest

17 06 01 *

Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest

17 06 03 *

Drugi izolirni materiali, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo

17 06 04

Izolirni materiali, ki niso navedeni v 17 06 01 in 17 06 03

17 06 05 *

Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest

17 08

Gradbeni materiali na osnovi sadre

17 08 01 *

Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi

17 08 02

Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni v 17 08 01

17 09

Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov

17 09 01 *

Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro

17 09 02 *

Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnilne mase, ki vsebujejo PCB, talne obloge na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zasteklitve z izolirnimi stekli, ki vsebujejo PCB, in kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)

17 09 03 *

Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (vključno z mešanicami odpadkov), ki vsebujejo nevarne snovi

17 09 04

Mešanice gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov, ki niso navedene v 17 09 01 , 17 09 02 in 17 09 03

18

ODPADKI IZ ZDRAVSTVA ALI VETERINARSTVA IN/ALI Z NJIMA POVEZANIH RAZISKAV (RAZEN ODPADKOV IZ KUHINJ IN RESTAVRACIJ, KI NE IZVIRAJO IZ NEPOSREDNE ZDRAVSTVENE ALI VETERINARSKE OSKRBE)

18 01

Odpadki iz porodništva, diagnostike, zdravljenja ali preprečevanja bolezni pri ljudeh

18 01 01

Ostri predmeti (razen 18 01 03 )

18 01 02

Deli telesa in organi, vključno z vrečkami krvi in konzervirano krvjo (razen 18 01 03 )

18 01 03 *

Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju

18 01 04

Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe ne zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in odstranjevanju (npr. obveze, mavčni povoji, oblačila za enkratno uporabo, plenice)

18 01 06 *

Kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo

18 01 07

Kemikalije, ki niso navedene v 18 01 06

18 01 08 *

Citotoksična in citostatična zdravila

18 01 09

Zdravila, ki niso navedena v 18 01 08

18 01 10 *

Amalgamski odpadki iz zobozdravstva

18 02

Odpadki iz raziskav, diagnostike, zdravljenja in preprečevanja bolezni v veterinarski dejavnosti

18 02 01

Ostri predmeti (razen 18 02 02 )

18 02 02 *

Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužb zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju

18 02 03

Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužb ne zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in odstranjevanju

18 02 05 *

Kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo

18 02 06

Kemikalije, ki niso navedene v 18 02 05

18 02 07 *

Citotoksična in citostatična zdravila

18 02 08

Zdravila, ki niso navedena v 18 02 07

19

ODPADKI IZ NAPRAV ZA RAVNANJE Z ODPADKI, ČISTILNIH NAPRAV ZA ODPADNO VODO ZUNAJ KRAJA NASTANKA TER IZ PRIPRAVE PITNE VODE IN VODE ZA INDUSTRIJSKO RABO

19 01

Odpadki iz sežiga ali pirolize odpadkov

19 01 02

Železni materiali, izločeni iz ogorkov

19 01 05 *

Filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov

19 01 06 *

Odpadne vodne raztopine iz čiščenja odpadnih plinov in druge odpadne vodne raztopine

19 01 07 *

Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

19 01 10 *

Izrabljeno aktivno oglje iz čiščenja dimnih plinov

19 01 11 *

Ogorki in žlindra, ki vsebujejo nevarne snovi

19 01 12

Ogorki in žlindra, ki niso navedeni v 19 01 11

19 01 13 *

Elektrofiltrski pepel, ki vsebuje nevarne snovi

19 01 14

Elektrofiltrski pepel, ki ni naveden v 19 01 13

19 01 15 *

Kotlovski prah, ki vsebuje nevarne snovi

19 01 16

Kotlovski prah, ki ni naveden v 19 01 15

19 01 17 *

Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz pirolize

19 01 18

Odpadki iz pirolize, ki niso navedeni v 19 01 17

19 01 19

Peski iz kurišč na lebdečo plast

19 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

19 02

Odpadki iz fizikalno-kemične obdelave odpadkov (vključno z odstranjevanjem kromatov in cianidov ter z nevtralizacijo)

19 02 03

Pomešani odpadki, ki sestojijo samo iz nenevarnih odpadkov

19 02 04 *

Pomešani odpadki, ki vsebujejo vsaj en nevarni odpadek

19 02 05 *

Mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz fizikalno-kemične obdelave

19 02 06

Mulji iz fizikalno-kemične obdelave, ki niso navedeni v 19 02 05

19 02 07 *

Olja in koncentrati iz postopkov ločevanja

19 02 08 *

Tekoči gorljivi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

19 02 09 *

Trdni gorljivi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

19 02 10

Gorljivi odpadki, ki niso navedeni v 19 02 08 in 19 02 09

19 02 11 *

Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

19 02 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

19 03

Stabilizirani/solidificirani (utrjeni) odpadki

19 03 04 *

Odpadki, označeni kot nevarni, delno stabilizirani, razen 19 03 08

19 03 05

Stabilizirani odpadki, ki niso navedeni v 19 03 04

19 03 06 *

Odpadki, označeni kot nevarni, solidificirani

19 03 07

Solidificirani odpadki, ki niso navedeni v 19 03 06

19 03 08 *

Delno stabilizirano živo srebro

19 04

Zastekljeni odpadki in odpadki iz zastekljevanja

19 04 01

Zastekljeni odpadki

19 04 02 *

Elektrofiltrski pepel in drugi odpadki iz čiščenja dimnih plinov

19 04 03 *

Nezastekljena trdna faza

19 04 04

Odpadne vodne raztopine iz tempranja zastekljenih odpadkov

19 05

Odpadki iz aerobne obdelave trdnih odpadkov

19 05 01

Nekompostirana frakcija komunalnih in podobnih odpadkov

19 05 02

Nekompostirana frakcija živalskih in rastlinskih odpadkov

19 05 03

Kompost, ki ne ustreza specifikaciji

19 05 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

19 06

Odpadki iz anaerobne obdelave odpadkov

19 06 03

Lužnica iz anaerobne obdelave komunalnih odpadkov

19 06 04

Digestat iz anaerobne obdelave komunalnih odpadkov

19 06 05

Lužnica iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov

19 06 06

Digestat iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov

19 06 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

19 07

Izcedne vode z odlagališč

19 07 02 *

Izcedne vode, ki vsebujejo nevarne snovi, z odlagališč

19 07 03

Izcedne vode z odlagališč, ki niso navedene v 19 07 02

19 08

►C4  Odpadki iz čistilnih naprav za odpadno vodo, ki niso navedeni drugje ◄

19 08 01

Ostanki na grabljah in sitih

19 08 02

Odpadki iz peskolovov

19 08 05

Blato iz čiščenja komunalnih odpadnih voda

19 08 06 *

Nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov

19 08 07 *

Raztopine in mulji iz regeneracije ionskih izmenjevalnikov

19 08 08 *

Odpadki, ki vsebujejo težke kovine, iz membranskih sistemov

19 08 09

Mešanice masti in olj iz ločevanja olja in vode, ki vsebujejo le jedilna olja in masti

19 08 10 *

Mešanice masti in olj iz ločevanja olja in vode, ki niso navedene v 19 08 09

19 08 11 *

Blato iz biološke obdelave industrijskih odpadnih voda, ki vsebuje nevarne snovi

19 08 12

Blato iz biološke obdelave industrijskih odpadnih voda, ki ni navedeno v 19 08 11

19 08 13 *

Blato iz druge obdelave industrijskih odpadnih voda, ki vsebuje nevarne snovi

19 08 14

Blato iz druge obdelave industrijskih odpadnih voda, ki ni navedeno v 19 08 13

19 08 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

19 09

Odpadki iz priprave pitne vode ali vode za industrijsko rabo

19 09 01

Trdni odpadki iz primarnega filtriranja in ostanki na grabljah in sitih

19 09 02

Mulji iz bistrenja vode

19 09 03

Mulji iz dekarbonatizacije

19 09 04

Izrabljeno aktivno oglje

19 09 05

Nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov

19 09 06

Raztopine in mulji iz regeneracije ionskih izmenjevalnikov

19 09 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

19 10

Odpadki iz drobljenja (šrediranja) odpadkov, ki vsebujejo kovine

19 10 01

Odpadno železo in jeklo

19 10 02

Odpadne barvne kovine

19 10 03 *

Lahka frakcija in prah, ki vsebujeta nevarne snovi

19 10 04

Lahka frakcija in prah, ki nista navedena v 19 10 03

19 10 05 *

Druge frakcije, ki vsebujejo nevarne snovi

19 10 06

Druge frakcije, ki niso navedene v 19 10 05

19 11

Odpadki iz regeneracije olj

19 11 01 *

Izrabljene filtrirne zemlje

19 11 02 *

Kisli katrani

19 11 03 *

Odpadne vodne raztopine

19 11 04 *

Odpadki iz čiščenja goriva z bazami (lugi)

19 11 05 *

Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka

19 11 06

Blato iz čiščenja odpadnih voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 19 11 05

19 11 07 *

Odpadki iz čiščenja dimnih plinov

19 11 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

19 12

Odpadki iz mehanske obdelave odpadkov (kot so npr. sortiranje, drobljenje, stiskanje, peletiranje), ki niso navedeni drugje

19 12 01

Papir ter karton in lepenka

19 12 02

Železne kovine

19 12 03

Barvne kovine

19 12 04

Plastika in guma

19 12 05

Steklo

19 12 06 *

Les, ki vsebuje nevarne snovi

19 12 07

Les, ki ni naveden v 19 12 06

19 12 08

Tekstil

19 12 09

Minerali (npr. pesek, kamenje)

19 12 10

Gorljivi odpadki (iz odpadkov pridobljeno gorivo)

19 12 11 *

Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov), ki vsebujejo nevarne snovi, iz mehanske obdelave odpadkov

19 12 12

Drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni v 19 12 11

19 13

Odpadki iz sanacije tal in podtalnice

19 13 01 *

Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz sanacije tal

19 13 02

Trdni odpadki iz sanacije tal, ki niso navedeni v 19 13 01

19 13 03 *

Mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz sanacije tal

19 13 04

Mulji iz sanacije tal, ki niso navedeni v 19 13 03

19 13 05 *

Mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz sanacije podtalnice

19 13 06

Mulji iz sanacije podtalnice, ki niso navedeni v 19 13 05

19 13 07 *

Odpadne vodne raztopine in vodni koncentrati, ki vsebujejo nevarne snovi, iz sanacije podtalnice

19 13 08

Odpadne vodne raztopine in vodni koncentrati iz sanacije podtalnice, ki niso navedeni v 19 13 07

20

KOMUNALNI ODPADKI (ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV IN PODOBNI ODPADKI IZ TRGOVINE, INDUSTRIJE IN USTANOV), VKLJUČNO Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI

20 01

Ločeno zbrane frakcije (razen 15 01 )

20 01 01

Papir ter karton in lepenka

20 01 02

Steklo

20 01 08

Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz restavracij

20 01 10

Oblačila

20 01 11

Tekstil

20 01 13 *

Topila

20 01 14 *

Kisline

20 01 15 *

Alkalije

20 01 17 *

Fotokemikalije

20 01 19 *

Pesticidi

20 01 21 *

Fluorescenčne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro

20 01 23 *

Zavržena oprema, ki vsebuje fluorokloroogljikovodike

20 01 25

Jedilno olje in masti

20 01 26 *

Olje in masti, ki niso navedeni v 20 01 25

20 01 27 *

Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi

20 01 28

Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso navedeni v 20 01 27

20 01 29 *

Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi

20 01 30

Čistila (detergenti), ki niso navedeni v 20 01 29

20 01 31 *

Citotoksična in citostatična zdravila

20 01 32

Zdravila, ki niso navedena v 20 01 31

20 01 33 *

Baterije in akumulatorji, navedeni v 16 06 01 , 16 06 02 ali 16 06 03 , in nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije

20 01 34

Baterije in akumulatorji, ki niso navedeni v 20 01 33

20 01 35 *

Zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi (3), ki ni navedena v 20 01 21 in 20 01 23

20 01 36

Zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena v 20 01 21 , 20 01 23 in 20 01 35

20 01 37 *

Les, ki vsebuje nevarne snovi

20 01 38

Les, ki ni naveden v 20 01 37

20 01 39

Plastika

20 01 40

Kovine

20 01 41

Odpadki iz čiščenja dimnikov

20 01 99

Odpadki, ki niso navedeni drugje

20 02

Odpadki z vrtov in parkov (vključno z odpadki s pokopališč)

20 02 01

Biorazgradljivi odpadki

20 02 02

Zemlja in kamenje

20 02 03

Drugi odpadki, ki niso biorazgradljivi

20 03

Drugi komunalni odpadki

20 03 01

Mešani komunalni odpadki

20 03 02

Odpadki s tržnic

20 03 03

Odpadki iz čiščenja cest

20 03 04

Blato iz greznic

20 03 06

Odpadki iz čiščenja kanalizacije

20 03 07

Kosovni odpadki

20 03 99

Komunalni odpadki, ki niso navedeni drugje

(1)   Odpadki, označeni z zvezdico, se štejejo za nevarne odpadke v skladu z Direktivo 2008/98/ES. Pri opredelitvi odpadkov s spodnjega seznama so pomembni oddelki „opredelitve“, „ocene in razvrstitev“ in „seznam odpadkov“ iz Priloge k Odločbi 2000/532/ES.

(2)   Nevarne sestavine iz električne in elektronske opreme lahko vključujejo akumulatorje in baterije, navedene v 16 06 in označene kot nevarne; živosrebrna stikala, steklo katodnih cevi, drugo aktivirano steklo itd.

(3)   Nevarne sestavine iz električne in elektronske opreme lahko vključujejo akumulatorje in baterije, navedene v 16 06 in označene kot nevarne; živosrebrna stikala, steklo katodnih cevi, drugo aktivirano steklo itd.

▼B

Del 3

Seznam A (Priloga II k Baselski konvenciji) ( 53 )

Y46 Odpadki iz gospodinjstev ( 54 )

Y47 Ostanki pri sežiganju odpadkov iz gospodinjstev

Seznam B (Odpadki iz dodatka 4, dela II Sklepa OECD ( 55 )

Odpadki, ki vsebujejo kovine▼M6

AA010

261900

Žlindra, škaja in drugi odpadki iz železarske in jeklarske industrije (1)

▼B

AA060

262050

Pepeli in ostanki, ki vsebujejo vanadij (2)

AA190

810420

ex 810430

Odpadki magnezija in odpadni magnezij, ki so gorljivi, samovnetljivi ali pri stiku z vodo sproščajo vnetljive pline v nevarnih količinah

(1)   Ta seznam vključuje odpadke v obliki pepela, ostankov, žlindre, penaste žlindre, posnemkov, škaje, prahu, praška, muljev in pogače, razen če je material izrecno naveden drugje.

(2)   PCB-ji imajo raven koncentracije 50 mg/kg ali več.

Ostanki iz pretežno anorganskih sestavin, ki lahko vsebujejo kovine in organske snoviAB030

 

Odpadki iz sistemov, ki niso na osnovi cianida in nastanejo pri površinski obdelavi kovin

AB070

 

Livarski pesek

AB 120

ex 281290

ex 3824

Anorganski halogenidi, ki niso navedeni ali vključeni drugje

AB150

ex 382490

Neprečiščen kalcijev sulfit in kalcijev sulfat iz razžvepljevanja dimnih plinov

Odpadki iz pretežno organskih sestavin, ki lahko vsebujejo kovine in anorganske snoviAC060

ex 381900

Hidravlične tekočine

AC070

ex 381900

Zavorne tekočine

AC080

ex 382000

Tekočine proti zmrzovanju

AC150

 

Fluorokloroogljikovodiki

AC160

 

Haloni

AC170

ex 440310

Odpadki obdelane plute in obdelanega lesa

Odpadki, ki lahko vsebujejo tako anorganske kakor organske sestavineAD090

ex 382490

Odpadki pri proizvodnji, pripravi in uporabi reprografskih in fotografskih kemikalij ter materialov, ki niso navedeni ali vključeni drugje

AD100

 

Odpadki iz sistemov, ki niso na osnovi cianida in nastanejo pri površinski obdelavi plastike

AD120

ex 391400

ex 3915

Ionskoizmenjalne smole

AD150

 

Naravni organski materiali, ki se uporabljajo kot filtri (npr. biofiltri)

Odpadki iz pretežno anorganskih sestavin, ki lahko vsebujejo kovine in organske snoviRB020

ex 6815

Keramična vlakna, ki imajo podobne fizikalno-kemijske lastnosti kakor azbest

▼M4
PRILOGA VIOBRAZEC ZA OBJEKTE S PREDHODNIM SOGLASJEM (ČLEN 14)

Pristojni organ

Objekt za predelavo

Identifikacija odpadkov

Obdobje veljavnosti

Skupna predhodno dovoljena količina

Ime in številka objekta za predelavo

Naslov

Postopek predelave

(+ oznaka R)

Uporabljene tehnologije

(Klasifikacijska številka)

Od

Do

(Tone (Mg))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M9
PRILOGA VII

PODATKI, KI SPREMLJAJO POŠILJKE ODPADKOV, KOT JE NAVEDENO V ČLENU 3(2) IN (4)

image
PRILOGA VIII

SMERNICE ZA OKOLJU VARNO RAVNANJE (ČLEN 49)

I. Smernice in dokumenti z navodili, sprejeti na podlagi Baselske konvencije:

1. Tehnične smernice o okolju varnem ravnanju z biomedicinskimi in zdravstvenimi odpadki (Y1; Y3) ( 56 )

2. Tehnične smernice o okolju varnem ravnanju z odpadnimi svinčevimi-kislinskimi baterijami (56) 

3. Tehnične smernice o okolju varnem ravnanju pri celotni in delni demontaži ladij (56) 

4. Tehnične smernice za okolju varno recikliranje/pridobivanje kovin in spojin kovin (R4) ( 57 )

5. Posodobljene splošne tehnične smernice za okolju varno ravnanje z odpadki, ki so sestavljeni iz obstojnih organskih onesnaževal (POP), jih vsebujejo ali so z njimi onesnaženi ( 58 )

6. Posodobljene tehnične smernice za okolju prijazno ravnanje z odpadki, ki so sestavljeni iz polikloriranih bifenilov (PCB), polikloriranih terfenilov (PCT) ali polibromiranih bifenilov (PBB), jih vsebujejo ali so z njimi okuženi (58) 

7. Tehnične smernice za okolju varno ravnanje z odpadki, ki so sestavljeni iz pesticidov aldrin, klordan, dieldrin, endrin, heptaklor, heksaklorobenzen (HCB), mireks, toksafen ali industrijske kemikalije HCB, jih vsebujejo ali so z njimi onesnaženi (58) 

8. Tehnične smernice za okolju varno ravnanje z odpadki, ki so sestavljeni iz DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenil)etan), ga vsebujejo ali so z njim onesnaženi (58) 

9. Tehnične smernice za okolju varno ravnanje z odpadki, ki vsebujejo nenamerno proizvedene poliklorirane dibenzo-para-dioksine (PCDD), poliklorirane dibenzofurane (PCDF), heksaklorobenzene (HCB) ali poliklorirane bifenile (PCB) ali so z njimi onesnaženi (58) 

10. Tehnične smernice za okolju varno ravnanje z rabljenimi in odpadnimi pnevmatikami ( 59 )

11. Tehnične smernice za okolju varno ravnanje z odpadki, ki so sestavljeni iz elementarnega živega srebra, in odpadki, ki so sestavljeni iz živega srebra ali so z njim onesnaženi (59) 

12. Tehnične smernice za okolju varen sosežig nevarnih odpadkov v cementnih pečeh (59) 

13. Dokument z navodili za okolju varno ravnanje z rabljenimi in izrabljenimi mobilni telefoni (59) 

▼M12

14. Dokument z navodili za okolju varno ravnanje z rabljeno in izrabljeno računalniško opremo, oddelki 1, 2, 4 in 5 ( 60 ).

▼M9

II. Smernice, sprejete v OECD:

Tehnične smernice za okolju varno ravnanje s specifičnimi vrstami odpadkov:

▼M12

Rabljeni osebni računalniki in njihovi ostanki ( 61 )

▼M9

III. Smernice, ki jih je sprejela Mednarodna pomorska organizacija (IMO):

Smernice o recikliranju ladij ( 62 )

IV. Smernice, ki jih je sprejela Mednarodna organizacija dela (ILO):

Varnost in zdravje pri razstavljanju ladij: smernice za azijske države in Turčijo ( 63 )

▼B
PRILOGA IX

DODATNI VPRAŠALNIK ZA POROČANJE DRŽAV ČLANIC V SKLADU S ČLENOM 51(2)

image

image

image

►(3) M11  

►(3) M11  

►(3) M11  

Tabela 1

PODATKI O IZJEMAH GLEDE IZVAJANJA NAČEL BLIŽINE, PREDNOSTI PREDELAVE IN SAMOZADOSTNOSTI (ČLEN 11(3))

image

Tabela 2

UGOVORI ZOPER PREDVIDENE POŠILJKE ALI ODSTRANJEVANJE (ČLEN 11(1)(G))

image

Tabela 3

UGOVORI ZOPER PREDVIDENE POŠILJKE ALI PREDELAVO (ČLEN 12(1)(C))

image

Tabela 4

PODATKI O ODLOČITVAH PRISTOJNIH ORGANOV ZA IZDAJO PREDHODNIH SOGLASIJ (ČLEN 14)

image

Tabela 5

PODATKI O NEZAKONITIH POŠILJKAH ODPADKOV ( *1 ) (člena 24 in 50(1))

image

►(1) M11  

Tabela 6

PODATKI O KAKRŠNIH KOLI CARINSKIH URADIH, KI SO JIH DOLOČILE DRŽAVE ČLANICE ZA POŠILJKE ODPADKOV, KI VSTOPAJO V SKUPNOST ALI IZ NJE IZSTOPAJO (ČLEN 55)

image( 1 ) UL L 35, 12.2.1992, str. 24.

( 2 ) UL L 140, 5.6.2009, str. 114

( 3 ) Uredba (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o recikliranju ladij in spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 in Direktive 2009/16/ES (OJ L 330, 10.12.2013, str. 1).

( 4 ) UL L 377, 31.12.1991, str. 20. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 94/31/ES (UL L 168, 2.7.1994, str. 28).

( 5 ) Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).

( 6 ) UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 648/2005 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 117, 4.5.2005, str. 13).

( 7 ) UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 215/2006 (UL L 38, 9.2.2006, str. 11).

( 8 ) UL L 204, 21.7.1998, str. 37. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

( 9 ) Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 1999/93/ES z dne 13. decembra 1999 o okviru Skupnosti za elektronski podpis (UL L 13, 19.1.2000, str. 12).

( 10 ) UL L 226, 6.9.2000, str. 3. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Sveta 2001/573/ES (UL L 203, 28.7.2001, str. 18).

( 11 ) Direktiva 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (UL L 197, 24.7.2012, str. 38).

( 12 ) Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

( 13 ) UL L 365, 31.12.1994, str. 34.

( 14 ) UL L 332, 28.12.2000, str. 91.

( 15 ) UL L 309, 27.11.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz 2003.

( 16 ) Baselska konvencija o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov prek meja in njihovega odstranjevanja, 22. marca 1989. Glej www.basel.int

( 17 ) Sklep C(2001)107/KONČ. Sveta OECD o spremembah Sklepa C(92)39/KONČ. o nadzoru prehoda odpadkov za predelavo preko meja; prvi sklep je prečiščeno besedilo, ki ga je Svet sprejel 14. junija 2001 in 28. februarja 2002 (s spremembami).

Glej http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34397_1_1_1_1_1,00.html

( 18 ) Zunaj Evropske skupnosti se lahko namesto izraza „prejemnik“ uporablja izraz „uvoznik“.

( 19 ) Zunaj Evropske skupnosti se lahko namesto izraza „prijavitelj“ uporablja izraz „izvoznik“.

( 20 ) V nekaterih tretjih državah, ki so države članice OECD, se lahko v skladu s Sklepom OECD uporablja izraz priznani trgovec.

( 21 ) Zunaj Evropske skupnosti se lahko namesto izraza „povzročitelj“ uporablja izraz „generator“.

( 22 ) V Evropski skupnosti je opredelitev postopka R1 na seznamu okrajšav drugačna od tiste, ki se uporablja v Baselski konvenciji in Sklepu OECD; zato sta navedena oba izraza. Med terminologijo, ki jo uporablja Evropska skupnost, in tisto, ki jo uporabljata Baselska konvencija in Sklep OECD, so še druge razlike, ki niso na seznamu okrajšav.

( 23 ) Uredba Komisije (ES) št. 1418/2007 z dne 29. novembra 2007 glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo iz Priloge III ali IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta v nekatere države, za katere se Sklep OECD o nadzoru prehoda odpadkov preko meja ne uporablja (UL L 316, 4.12.2007, str. 6).

( 24 ) Glej http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/2000/en_2000D0532_index.html

( 25 ) Glej http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm

( 26 ) V Baselski konvenciji se v angleškem jeziku namesto izraza „country“ uporablja izraz „state“.

( 27 ) Zunaj Evropske skupnosti se lahko namesto izrazov „odpremna“ in „ciljna“ uporabljata izraza „izvozna“ in „uvozna“.

( 28 ) Glej polja 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 ali 21 in, če pristojni organi zahtevajo dodatne informacije in dokumentacijo, glej točke v Prilogi II, del 3, k tej uredbi, ki niso zajete v nobenem polju.

( 29 ) V nekaterih tretjih državah se lahko namesto tega navedejo informacije o pristojnem organu države odpreme.

( 30 ) Ta seznam izhaja iz Sklepa OECD, Dodatek 3.

( 31 ) Priloga IX k Baselski konvenciji je navedena v tej uredbi v Prilogi V, del 1, seznam B.

( 32 ) „Nedisperzna oblika“ ne vključuje odpadkov v obliki praška, muljev, prahu ali trdnih predmetov, ki vsebujejo nevarne odpadne tekočine v zaprtih ohišjih.

( 33 ) UL L 312, 22.11.2008, str. 3.

( 34 ) UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

( 35 ) Ta seznam izhaja iz Sklepa OECD, Dodatek 4.

( 36 ) Priloga VIII k Baselski konvenciji je navedena v tej uredbi v Prilogi V, del 1, seznam A. Priloga II k Baselski konvenciji vsebuje naslednji klasifikacijski številki:

Y46 Odpadki, zbrani iz gospodinjstev, razen če niso ustrezno razvrščeni pod posamezno klasifikacijsko številko iz Priloge III.

Y47 Ostanki, ki nastanejo pri sežiganju gospodinjskih odpadkov.

( 37 ) Sklicevanja v seznamih A in B na priloge I, III in IV se nanašajo na priloge Baselske konvencije.

( 38 ) Upoštevajte, da zrcalna klasifikacijska številka na seznamu B (B1160) ne določa izjem.

( 39 ) Ta klasifikacijska številka ne vključuje ostankov sklopov iz proizvodnje električne energije.

( 40 ) PCB-ji imajo raven koncentracije 50 mg/kg ali več.

( 41 ) PCB na ravni koncentracije 50 mg/kg ali več.

( 42 ) Raven koncentracije 50 mg/kg se šteje kakor mednarodno sprejemljiva raven za vse odpadke. Vendar so številne posamezne države uvedle nižje predpisane ravni (na primer 20 mg/kg) za posebne odpadke.

( 43 ) „Potekel“ pomeni, da ni bilo uporabljeno v roku, ki ga je priporočil proizvajalec.

( 44 ) Ta klasifikacijska številka ne vključuje lesa, obdelanega s kemičnimi sredstvi za zaščito lesa.

( 45 ) Upoštevati je treba, da imajo lahko, celo pri začetno nizki ravni onesnaženosti s snovmi iz Priloge I, poznejši procesi, vključno z recikliranjem, za posledico posamezne frakcije, ki vsebujejo občutno večje koncentracije teh snovi.

( 46 ) Status cinkovega pepela je sedaj v obravnavi, pri Konferenci ZN o trgovini in razvoju (UNCTAD) pa je bilo predloženo priporočilo, da cinkov pepel ne bi smel biti označen kot nevarno blago.

( 47 ) Ta klasifikacijska številka ne vključuje ostankov iz proizvodnje električne energije.

( 48 ) Ponovna uporaba lahko vključuje popravilo, obnovo ali nadgradnjo, vendar ne večjega ponovnega sestavljanja.

( 49 ) V nekaterih državah se ti materiali, ki so predvideni za neposredno ponovno uporabo, ne štejejo kot odpadki.

( 50 ) Koncentracija benzo[a]pirena ne sme biti 50 mg/kg ali več.

( 51 ) Predpostavlja se, da so taki ostanki v celoti polimerizirani.

( 52

( 53 ) Ta seznam izhaja iz dodatka 4, del I sklepa OECD.

( 54 ) Razen če niso ustrezno razvrščeni v eno klasifikacijsko številko v Prilogi III.

( 55 ) Odpadki, oštevilčeni z AB130, AC250, AC260 in AC270, so bili črtani, ker so bili v skladu s postopkom, določenim v členu 18 Direktive Sveta 75/442/EGS z dne 15. julija 1975 o odpadkih (UL L 194, 25.7.1975, str. 39, Direktiva, kakor je bila razveljavljena z Direktivo 2006/12/ES), označeni kakor nenevarni in torej za njih ne velja prepoved izvoza iz člena 35 te uredbe.

( 56 ) Sprejete na šesti konferenci pogodbenic Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, ki je potekala od 9. do 13. decembra 2002.

( 57 ) Sprejete na sedmi konferenci pogodbenic Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, ki je potekala od 25. do 29. oktobra 2004.

( 58 ) Sprejete na osmi konferenci pogodbenic Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, ki je potekala od 27. novembra do 1. decembra 2006.

( 59 ) Sprejete na deseti konferenci pogodbenic Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, ki je potekala od 17. do 21. oktobra 2011.

( 60 ) Sprejeto na enajsti konferenci pogodbenic Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, ki je potekala od 28. aprila do 10. maja 2013.

( 61 ) Sprejel odbor za okoljsko politiko OECD februarja 2003 (dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/final).

( 62 ) Resolucija A.962, ki jo je sprejela skupščina Mednarodne pomorske organizacije (IMO) na 23. rednem zasedanju, ki je potekalo od 24. novembra do 5. decembra 2003.

( 63 ) Za objavo odobril upravljavski organ Mednarodne organizacije dela (ILO) na svojem 289. zasedanju, ki je potekalo od 11. do 26. marca 2004.

( *1 ) Podatki o primerih, ki so bili v obdobju poročanja končani.

Top