EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R0336-20190726

Consolidated text: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 336/2006 z dne 15. februarja 2006 o izvajanju Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij v Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3051/95 (Besedilo velja za EGP)Besedilo velja za EGP.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/336/2019-07-26

02006R0336 — SL — 26.07.2019 — 003.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 336/2006

z dne 15. februarja 2006

o izvajanju Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij v Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3051/95

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 064 4.3.2006, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 540/2008 z dne 16. junija 2008

  L 157

15

17.6.2008

►M2

UREDBA (ES) št. 1137/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 22. oktobra 2008

  L 311

1

21.11.2008

►M3

UREDBA (EU) 2019/1243 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. junija 2019

  L 198

241

25.7.2019
▼B

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 336/2006

z dne 15. februarja 2006

o izvajanju Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij v Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3051/95

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Cilj

Namen te uredbe je izboljšati varno upravljanje in varno plovbo, kakor tudi preprečevanje onesnaževanje morja z ladij iz člena 3(1), s tem, da se zagotovi, da družbe, ki te ladje upravljajo, delujejo v skladu s Kodeksom ISM, tako da:

(a) vzpostavijo, izvajajo in pravilno vzdržujejo sisteme za varno upravljanje na ladjah in na kopnem; ter

(b) izvajajo nadzor nad navedenimi sistemi prek uprav držav zastave in držav pristanišča.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

1. „Kodeks ISM“ pomeni Mednarodni kodeks za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja, ki ga je Mednarodna pomorska organizacija sprejela z Resolucijo Skupščine A.741(18) z dne 4. novembra 1993, kakor je bila spremenjena z Resolucijo Odbora za pomorsko varnost MSC.104(73) z dne 5. decembra 2000, in je naveden v Prilogi I k tej uredbi, v njeni zadnji različici;

2. „priznana organizacija“ pomeni telo, priznano v skladu z Direktivo 94/57/ES;

3. „družba“ pomeni lastnika ladje ali katero koli drugo organizacijo ali osebo, kakor upravljavca ali zakupnika, ki je od lastnika ladje prevzela odgovornost za upravljanje ladje in je ob prevzemu te odgovornosti privolila v prevzem vseh dolžnosti in odgovornosti, ki jih nalaga Kodeks ISM;

4. „potniška ladja“ pomeni ladjo, vključno z visokohitrostnim plovilom, ki prevaža več kot 12 potnikov, ali podvodno potniško plovilo;

5. „potnik“ pomeni vsako osebo, razen:

(a) poveljnika in članov posadke ali drugih oseb, zaposlenih ali v kateri koli vlogi na ladji zaradi potreb poslovanja ladje; ter

(b) otroka, mlajšega od enega leta;

6. „visokohitrostno plovilo“ pomeni visokohitrostno plovilo, kakor je opredeljeno v pravilu X/1.2 zadnje različice Konvencije SOLAS. Za visokohitrostna plovila se uporabljajo omejitve, navedene v členu 2(f) Direktive 98/18/ES;

7. „tovorna ladja“ pomeni ladjo, vključno z visokohitrostnim plovilom, ki ni potniška ladja;

8. „mednarodna plovba“ pomeni plovbo po morju iz pristanišča ene države članice ali katere koli druge države v pristanišče izven te države, ali obratno;

9. „notranja plovba“ pomeni plovbo v morskih območjih iz pristanišča v državi članici v isto ali drugo pristanišče znotraj te države članice;

10. „linijski prevoz“ pomeni zaporedje plovbe ladje med dvema istima ali več točkami, ki so bodisi:

(a) po objavljenem voznem redu; ali

(b) tako redne ali pogoste, da tvorijo prepoznavno sistematično zaporedje;

11. „ro-ro potniški trajekt“ pomeni potniško plovilo za morsko plovbo, kakor je opredeljeno v poglavju II-1 zadnje različice Konvencije SOLAS;

12. „podvodno potniško plovilo“ pomeni mobilno potniško plovilo, ki deluje predvsem pod vodo s podporo na vodni površini, npr. s podporo ladje na površini ali s kopensko podporo, za nadzor in eno ali več od naslednjih dejavnosti:

(a) obnavljanje napajanja;

(b) obnavljanje zaloge zraka pod visokim pritiskom;

(c) obnavljanje sistemov za vzdrževanje življenja;

13. „mobilna vrtalna enota na morju“ pomeni plovilo, ki se lahko uporablja pri vrtanju za raziskave ali izkoriščanje virov pod morskim dnom, kakor so tekoči ali plinasti ogljikovodiki, žveplo ali sol;

14. „bruto tonaža“ pomeni nosilnost ladje v bruto tonah, določene v skladu z Mednarodno konvencijo o izmeritvi ladij iz leta 1969, ali, pri ladjah, ki opravljajo izključno notranjo plovbo in če nosilnost ladje ni bila izmerjena v v skladu z navedeno Konvencijo, bruto tonažo ladje, določena v skladu z nacionalnimi predpisi o izmeritvi tonaže.

Člen 3

Področje uporabe

1.  Ta uredba se uporablja za naslednje vrste ladij in družbe, ki jih upravljajo:

(a) tovorne ladje in potniške ladje, ki plujejo pod zastavo države članice, v mednarodni plovbi;

(b) tovorne ladje in potniške ladje izključno v notranji plovbi, ne glede na zastavo, pod katero plujejo;

(c) tovorne ladje in potniške ladje, ki opravljajo linijske prevoze v pristanišča držav članic ali iz njih, ne glede na zastavo, pod katero plujejo;

(d) mobilne vrtalne enote na morju, ki delujejo pod pristojnostjo države članice.

2.  Ta uredba se ne uporablja za naslednje vrste ladij ali družbe, ki jih upravljajo:

(a) vojaške ladje in ladje za prevoz čet ter druge ladje, ki so v lasti države članice ali pa jih ta upravlja in se uporabljajo zgolj v nekomercialne namene za potrebe vlade;

(b) ladje brez mehanskega pogona, enostavno grajene lesene ladje, jahte in plovila za prosti čas, razen če imajo ali bodo imela posadko in prevažajo več kot 12 potnikov v komercialne namene;

(c) ribiške ladje;

(d) tovorne ladje in mobilne vrtalne enote na morju z bruto tonažo manj kot 500;

(e) potniške ladje, razen potniških ro-ro trajektov, v morskih območjih razredov C in D, kakor je opredeljeno v členu 4 Direktive 98/18/ES.

Člen 4

Skladnost

Države članice zagotovijo, da vse družbe, ki upravljajo z ladjami, za katere velja ta uredba, delujejo v skladu z določbami te uredbe.

Člen 5

Zahteve za varno upravljanje

Ladje iz člena 3(1) in družbe, ki s temi ladjami upravljajo, morajo izpolnjevati zahteve dela A Kodeksa ISM.

Člen 6

Izdajanje spričeval in preverjanje

Za namene izdajanja spričeval in preverjanja države članice delujejo v skladu z določbami dela B Kodeksa ISM.

Člen 7

Odstopanje

1.  Če država članica meni, da družbe iz praktičnih razlogov težko izpolnjujejo določbe iz odstavkov 6, 7, 9, 11 in 12 dela A Kodeksa ISM glede določenih ladij ali kategorij ladij, ki plujejo izključno v notranji plovbi v državi članici, lahko v celoti ali delno odstopa od navedenih določb, tako da naloži ukrepe za zagotovitev enakovrednega uresničevanje ciljev Kodeksa.

2.  Če država članica meni, da je uporaba zahtev iz člena 6 za ladje in družbe, za katere se je v skladu z odstavkom 1 sprejelo odstopanje, prezahtevna, lahko uvede nadomestne postopke izdajanja spričeval in preverjanj.

3.  V okoliščinah iz odstavka 1 in, če je primerno, odstavka 2, se uporabi naslednji postopek:

(a) zadevna država članica uradno obvesti Komisijo o odstopanju in ukrepih, ki jih namerava sprejeti;

(b) če je v šestih mesecih od uradnega obvestila v skladu s postopkom iz člena 12(2) odločeno, da predlagano odstopanje ni upravičeno ali da predlagani ukrepi niso zadostni, se od navedene države članice zahteva, da predlagane določbe spremeni ali jih ne sprejme;

(c) država članica vse sprejete ukrepe objavi z neposrednim sklicevanjem na odstavek 1 in, če je primerno, odstavek 2.

4.  Zadevna država članica glede odstopanja iz odstavka 1 in, če je primerno, odstavka 2, izda potrdilo v skladu z drugim pododstavkom oddelka 5 dela B Priloge II, kjer so navedene omejitve delovanja, ki se uporabijo.

Člen 8

Veljavnost, sprejem in priznavanje spričeval

1.  Spričevalo o skladnosti je veljavno največ pet let od dneva njegove izdaje. Spričevalo o varnem upravljanju je veljavno največ pet let od dneva njegove izdaje.

2.  V primeru podaljšanja veljavnosti spričevala o skladnosti in spričevala o varnem upravljanju se uporabijo ustrezne določbe dela B Kodeksa ISM.

3.  Države članice priznajo spričevalo o skladnosti, začasno spričevalo o skladnosti, spričevalo o varnem upravljanju in začasno spričevalo o varnem upravljanju, ki jih izda uprava katere koli druge države članice ali priznana organizacija v imenu te uprave.

4.  Države članice priznajo spričevala o skladnosti, začasna spričevala o skladnosti, spričevala o varnem upravljanju in začasna spričevala o varnem upravljanju, ki jih izdajo uprave tretjih držav, ali so izdana v njihovem imenu.

Za ladje, ki opravljajo linijske prevoze, se v zadevnih državah članicah ali v njihovem imenu preveri skladnost spričeval o skladnosti, začasnih spričeval o skladnosti, spričeval o varnem upravljanju in začasnih spričeval o varnem upravljanju, ki so bila izdana v imenu uprav tretjih držav, z določbami Kodeksa ISM, na katerikoli ustrezni način, razen če jih je izdala uprava države članice ali priznana organizacija.

Člen 9

Kazni

Države članice določijo pravila o kaznih, ki veljajo za kršitve te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Tako določene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Člen 10

Poročanje

1.  Države članice o izvajanju te uredbe poročajo Komisiji vsaki dve leti.

2.  Komisija v skladu s postopkom iz člena 12(2) pripravi usklajen vzorčni obrazec za ta poročila.

3.  Komisija s pomočjo Evropske agencije za pomorsko varnost v šestih mesecih od prejema poročil držav članic pripravi prečiščeno poročilo o izvajanju te uredbe skupaj s predlaganimi ukrepi, če je primerno. To poročilo se naslovi na Evropski parlament in Svet.

Člen 11

Spremembe

1.  Spremembe Kodeksa ISM so lahko v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o ustanovitvi Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS) ( 1 ) izvzete s področja uporabe te uredbe.

▼M3

2.  V okviru področja uporabe te uredbe, kot je opredeljeno v členu 3, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a za spremembo Priloge II zaradi upoštevanja razvoja na mednarodni ravni, zlasti v IMO, ali zaradi izboljšanja učinkovitosti te uredbe na podlagi izkušenj z njenim izvajanjem.

▼M3

Člen 11a

Izvajanje prenosa pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 26. julija 2019. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.  Prenos pooblastila iz člena 11(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje ( 2 ).

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 11(2), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

▼M2

Člen 12

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS), ustanovljen s členom 3 Uredbe (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta ( 3 ).

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb iz člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je dva meseca.

▼M3 —————

▼B

Člen 13

Razveljavitev

1.  Uredba (ES) št. 3051/95 se razveljavi z učinkom od 24 marca 2006.

2.  Začasna spričevala o skladnosti, začasna spričevala o varnem upravljanju, spričevala o skladnosti in spričevala o varnem upravljanju, izdana pred marcem 2006, ostanejo v veljavi, dokler njihova veljavnost ne poteče ali dokler niso ponovno potrjena.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Pri tovornih in potniških ladjah, za katere se še ne zahteva, da izpolnjujejo določbe Kodeksa ISM, se uredba uporablja od 24 marca 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

Mednarodni kodeks ravnanja za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja (Mednarodni kodeks za varno upravljanje ladij (Kodeks ISM))

Del A

Izvajanje

1.

Splošno

1.1

Opredelitev pojmov

1.2

Cilji

1.3

Uporaba

1.4

Funkcionalne zahteve za sistem varnega upravljanja (SMS)

2.

Politika varnosti na morju in varovanja okolja

3.

Odgovornosti in pooblastila družbe

4.

Pooblaščena(-e) oseba(-e)

5.

Odgovornost in pooblastila poveljnika

6.

Viri in osebje

7.

Razvoj načrtov za delovanje na ladji

8.

Pripravljenost v sili

9.

Poročila in analize o neskladnostih, nesrečah in nevarnih dogodkih

10.

Vzdrževanje ladje in opreme

11.

Dokumentacija

12.

Preverjanje, pregled in ocena družb

Del B

Izdajanje spričeval in preverjanje

13.

Izdajanje spričeval in redno preverjanje

14.

Začasna spričevala

15.

Preverjanje

16.

Obrazci spričeval

MEDNARODNI KODEKS ZA VARNO UPRAVLJANJE LADIJ IN PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

(MEDNARODNI KODEKS ZA VARNO UPRAVLJANJE LADIJ (KODEKS ISM))

Del A – IZVAJANJE

1.   Splošno

1.1   Opredelitev pojmov

Naslednje opredelitve pojmov veljajo za dela A in B tega kodeksa.

1.1.1 „Mednarodni kodeks za varno upravljanje ladij (Kodeks ISM)“ pomeni Mednarodni kodeks za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja, ki ga je sprejela Skupščina in ga lahko Organizacija pozneje spremeni.

1.1.2 „Družba“ pomeni lastnika ladje ali katero koli drugo organizacijo ali osebo, kakor upravljavca ali zakupnika, ki je od lastnika ladje prevzela odgovornost za upravljanje ladje in ki je ob prevzemu te odgovornosti privolila v prevzem vseh dolžnosti in odgovornosti, ki jih nalaga Kodeks.

1.1.3 „Uprava“ pomeni vlado države, pod zastavo katere je ladja upravičena pluti.

1.1.4 „Sistem za varno upravljanje“ pomeni strukturiran in dokumentiran sistem, ki osebju družbe omogoča učinkovito izvajanje politike družbe na področju varnosti na morju in varovanja okolja.

1.1.5 „Spričevalo o skladnosti“ pomeni dokument, izdan družbi, ki izpolnjuje zahteve tega kodeksa.

1.1.6. „Spričevalo o varnem upravljanju“ pomeni dokument, izdan ladji, ki potrjuje, da družba in njeno vodstveno osebje na ladji ravnajo v skladu z odobrenim sistemom za varno upravljanje.

1.1.7 „Objektivni dokaz“ pomeni količinske ali kakovostne podatke, zapise ali izjave dejstev v zvezi z varnostjo ali obstojem ter izvedbo sistema za varno upravljanje, ki temelji na opazovanju, merjenju ali preizkušanju in ga je mogoče preveriti.

1.1.8 „Opažanje“ pomeni navedbo dejstva, ugotovljenega med revizijo varnega upravljanja in utemeljenega z objektivnim dokazom.

1.1.9 „Neskladnost“ pomeni opaženo stanje, v katerem objektivni dokaz priča o neizpolnitvi posebne zahteve.

1.1.10 „Večja neskladnost“ pomeni ugotovljeno odstopanje, ki predstavlja resno grožnjo za varnost osebja ali ladje ali resno tveganje za okolje in zahteva takojšnje ukrepanje ter vključuje pomanjkanje učinkovitega in sistematičnega izvajanja zahteve iz tega kodeksa.

1.1.11 „Datum obletnice“ pomeni dan in mesec vsakega leta, ki ustreza datumu izteka veljavnosti določenega dokumenta ali spričevala.

1.1.12 „Konvencija“ pomeni Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju iz leta 1974, z vsemi spremembami.

1.2   Cilji

1.2.1 Cilji Kodeksa so zagotavljanje varnosti na morju, varovanje ljudi pred telesnimi poškodbami ali izgubo življenja in preprečevanje povzročanja škode v okolju, zlasti v morskem, in škode na premoženju.

1.2.2 Za varno upravljanje mora vsaka družba, med drugim, slediti naslednjim ciljem:

1.2.2.1 zagotavljanje varne plovbe ladje in varnega delovnega okolja;

1.2.2.2 vzpostavitev zaščite pred vsemi znanimi tveganji; ter

1.2.2.3 redno izboljševanje sposobnosti za varno upravljanje osebja na kopnem in na ladjah, vključno s pripravo na ravnanje v sili glede varnosti na morju in varovanja okolja.

1.2.3 Sistem za varno upravljanje mora zagotavljati:

1.2.3.1 skladnost z obveznimi pravili in predpisi; ter

1.2.3.2 upoštevanje veljavnih kodeksov, navodil in standardov, ki jih priporočajo Organizacija, uprave, klasifikacijske družbe in združenja pomorske industrije.

1.3   Uporaba

Predpisi tega kodeksa se lahko uporabljajo za vse ladje.

1.4   Funkcionalne zahteve za sistem varnega upravljanja (SMS)

Vsaka družba mora razviti, uveljaviti in vzdrževati sistem varnega upravljanja (SMS), ki vključuje naslednje funkcionalne zahteve:

1.4.1 politiko varnosti na morju in varovanja okolja;

1.4.2 navodila in postopke za zagotavljanje varne plovbe ladij in varovanje okolja v skladu z ustrezno mednarodno zakonodajo in zakonodajo države zastave;

1.4.3 opredeljena področja pristojnosti in načine sporazumevanja osebja na kopnem in osebja na ladji ter med njima;

1.4.4 postopke za prijavo nesreč in neskladnosti z določbami tega kodeksa;

1.4.5 postopke za pripravo na in ravnanje v sili; ter

1.4.6 postopke za notranje revizije in preglede upravljanja.

2.   Politika varnosti na morju in varovanja okolja

2.1 Družba mora oblikovati politiko varnosti na morju in varovanja okolja, ki opredeljuje način doseganja ciljev, navedenih v odstavku 1.2.

2.2 Družba mora zagotoviti izvajanje in vzdrževanje politike na vseh ravneh organizacije tako na ladji kot na kopnem.

3.   Odgovornosti in pooblastila družbe

3.1 Če subjekt, odgovoren za plovbo ladje, ni njen lastnik, mora lastnik upravi sporočiti polno ime in podatke tega subjekta.

3.2 Družba mora opredeliti in dokumentirati odgovornosti, pooblastila in medsebojna razmerja vsega osebja, povezanega z upravljanjem, izvajanjem in preverjanjem dela, ki je povezano z ali vpliva na varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja.

3.3 Družba je odgovorna za zagotavljanje ustreznih virov in podpore s kopnega, ki pooblaščeni osebi ali osebam omogočajo opravljanje njihovih nalog.

4.   Pooblaščena(-e) oseba(-e)

Za zagotavljanje varne plovbe vsake ladje ter vzpostavitev povezave med družbo in osebami na ladji mora vsaka družba glede na potrebe pooblastiti osebo ali osebe na obali, ki imajo neposreden dostop do najvišje ravni vodenja. Odgovornosti in pooblastila pooblaščene osebe ali oseb morajo vključevati spremljanje plovbe vseh ladij z vidika njihove varnosti in preprečevanja onesnaževanja ter v skladu s predpisi zagotavljati ustrezne vire in podporo s kopnega.

5.   Odgovornost in pooblastila poveljnika

5.1 Družba mora jasno opredeliti in dokumentirati odgovornost poveljnika v zvezi z:

5.1.1 izvajanjem politike varnosti na morju in varovanja okolja družbe;

5.1.2 motiviranjem posadke za upoštevanje te politike;

5.1.3 jasnim in preprostim izdajanjem ustreznih ukazov in navodil;

5.1.4 preverjanjem upoštevanja posebnih zahtev; ter

5.1.5 ocenjevanjem SMS in poročanjem vodstvu na kopnem o njegovih pomanjkljivostih.

5.2 Družba mora zagotoviti, da SMS, ki se uporablja na ladji, vsebuje jasno izjavo o pooblastilih poveljnika. Družba mora v SMS zagotoviti, da je poveljnik tisti, ki ima izključna pooblastila in nosi odgovornost za sprejemanje odločitev glede varnosti na morju in preprečevanja onesnaževanja ter da lahko po potrebi zahteva sodelovanje družbe.

6.   Viri in osebje

6.1 Družba mora zagotoviti, da je poveljnik:

6.1.1 ustrezno usposobljen za opravljanje vodilnih nalog na krovu;

6.1.2 popolnoma seznanjen s SMS družbe; ter

6.1.3 deležen potrebne podpore za varno opravljanje svojih dolžnosti.

6.2 Družba mora zagotoviti, da vsako ladjo upravljajo usposobljeni, strokovno izobraženi in zdravstveno sposobni pomorščaki, v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi zahtevami.

6.3 Družba mora določiti postopke, s pomočjo katerih se zagotovi, da je novo osebje in osebje, ki prevzame nove naloge v zvezi z varnostjo na morju in varovanjem okolja, ustrezno seznanjeno s svojimi dolžnostmi.

Navodila, ki so bistvena za izplutje ladje, morajo biti določena, dokumentirana in na razpolago pred izplutjem.

6.4 Družba mora zagotoviti, da celotno osebje, vključeno v SMS družbe, v zadostni meri razume določila ustreznih pravil, predpisov, kodeksov in navodil.

6.5 Družba mora vzpostaviti in izvajati postopke za določitev kakršnega koli usposabljanja za potrebe podpore SMS ter zagotoviti, da je tako usposabljanje dostopno vsemu osebju.

6.6 Družba mora določiti postopke, s pomočjo katerih se osebje na ladji ustrezno seznani s SMS, v delovnem jeziku ali jezikih, ki jih razume.

6.7 Družba mora zagotoviti, da bo osebje na ladji učinkovito obveščeno o izvajanju svojih dolžnosti, povezanih s SMS.

7.   Razvoj načrtov za delovanje na ladji

Družba mora uvesti postopke za pripravo načrtov in navodil, po potrebi tudi s kontrolnimi seznami, za ključno delovanje na ladji, povezano z varnostjo ladje na morju in preprečevanjem onesnaževanja. Različne naloge je treba opredeliti in jih dodeliti usposobljenemu osebju.

8.   Pripravljenost v sili

8.1 Družba mora uvesti postopke za prepoznavanje, opisovanje in ukrepanje v morebitnih razmerah v sili na ladji.

8.2 Družba mora uvesti programe urjenja in vadbe kot pripravo na ukrepanje v sili.

8.3 SMS določi ukrepe, ki zagotavljajo, da se lahko organizacija družbe kadar koli odzove na nevarnosti, nesreče in razmere v sili, v katerih se znajdejo njene ladje.

9.   Poročila in analize o neskladnostih, nesrečah in nevarnih dogodkih

9.1 SMS mora vsebovati postopke, ki zagotavljajo, da se neskladnosti, nesreče in nevarni dogodki sporočijo družbi, raziščejo in analizirajo; cilj teh postopkov je večja varnost na morju in učinkovitejše preprečevanje onesnaževanja.

9.2 Družba mora vzpostaviti postopke za izvajanje korektivnih ukrepov.

10.   Vzdrževanje ladje in opreme

10.1 Družba mora vzpostaviti postopke za zagotovitev vzdrževanja ladje v skladu z ustreznimi pravili in predpisi ter z vsemi dodatnimi zahtevami, ki jih lahko določi družba.

10.2 Za izpolnjevanje teh zahtev mora družba zagotoviti:

10.2.1 preglede v ustreznih časovnih razmikih;

10.2.2 sporočanje vsake neskladnosti in vzroka zanjo, če je znan;

10.2.3 izvedba primernega korektivnega ukrepa; ter

10.2.4 hranjenje poročil o navedenih dejavnostih.

10.3 Družba mora v okviru SMS določiti postopke za opredelitev opreme in tehničnih sistemov, pri katerih lahko nepredvidena motnja v delovanju povzroči nastanek nevarnih razmer. SMS določi posebne ukrepe za povečevanje zanesljivosti take opreme ali sistemov. Ti ukrepi morajo vključevati redno preizkušanje nadomestnih naprav in opreme ali tehničnih sistemov, ki niso v stalni uporabi.

10.4 Pregledi, navedeni v 10.2, in ukrepi iz 10.3, predstavljajo del operativnega vzdrževanja/rednega postopka.

11.   Dokumentacija

11.1 Družba mora vzpostaviti in izvajati postopke za preverjanje vseh dokumentov in podatkov v zvezi s SMS.

11.2 Družba mora zagotoviti, da:

11.2.1 so veljavni dokumenti dostopni na vseh ustreznih lokacijah;

11.2.2 spremembe dokumentov pregleda in odobri pooblaščeno osebje; ter

11.2.3 se neveljavni dokumenti takoj odstranijo.

11.3 Dokumenti za opisovanje in izvajanje SMS so lahko združeni v „priročnik za varno upravljanje“. Dokumentacijo je treba hraniti v obliki, za katero družba meni, da je najučinkovitejša. Vsaka ladja mora svojo celotno dokumentacijo hraniti na krovu.

12.   Preverjanje, pregled in ocena družb

12.1 Družba mora izvajati notranje revizije varnosti, s katerimi preverja, ali so ukrepi za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja v skladu s SMS.

12.2 Družba mora v skladu s postopki, ki jih je določila, redno ocenjevati učinkovitost SMS in ga, če je potrebno, ponovno preučiti.

12.3 Revizije in morebitne korektivne ukrepe je treba izvesti v skladu z dokumentiranimi postopki.

12.4 Osebje, ki izvaja revizije, mora biti neodvisno od področij, ki jih pregleduje, razen če to ni izvedljivo zaradi velikosti in narave družbe.

12.5 Z rezultati revizij in pregledov mora biti seznanjeno celotno osebje, ki je odgovorno za določeno področje.

12.6 Vodstveno osebje, odgovorno za določeno področje, mora glede na ugotovljene pomanjkljivosti pravočasno sprejeti korektivne ukrepe.

DEL B – IZDAJANJE SPRIČEVAL IN PREVERJANJE

13.   Izdajanje spričeval in redno preverjanje

13.1 Ladjo lahko upravlja družba, ki ji je bilo izdano spričevalo o skladnosti ali začasno spričevalo o skladnosti v skladu z odstavkom 14.1, ki se nanaša na to ladjo.

13.2 Spričevalo o skladnosti mora vsaki družbi, ki izpolnjuje zahteve tega kodeksa, izdati uprava, od uprave priznana organizacija ali, na zahtevo uprave, vlada druge države podpisnice Konvencije za obdobje, ki ga določi uprava in ki ne sme biti daljše od petih let. To spričevalo se mora priznati kot dokaz, da je družba sposobna izpolnjevati zahteve tega kodeksa.

13.3 Spričevalo o skladnosti velja samo za vrste ladij, ki so v njem izrecno navedene. Taka navedba mora temeljiti na vrstah ladij, na podlagi katerih je potekalo začetno preverjanje. Druge vrste ladij se lahko dodajo šele potem, ko se preveri, ali je družba sposobna izpolnjevati zahteve tega kodeksa, ki veljajo za te vrste ladij. V tem smislu so vrste ladij tiste, ki so navedene v pravilu IX/1 Konvencije.

13.4 Veljavnost spričevala o skladnosti mora enkrat letno preveriti uprava ali od uprave priznana organizacija ali, na zahtevo uprave, vlada druge države podpisnice v treh mesecih pred datumom obletnice ali po njem.

13.5 Uprava ali, na njeno zahtevo, vlada druge države podpisnice, ki je izdala spričevalo, mora spričevalo o skladnosti odvzeti, kadar letno preverjanje po odstavku 13.4 ni potrebno ali če obstajajo dokazi o večjih neskladnostih s tem kodeksom.

13.5.1 Če se spričevalo o skladnosti odvzame, se morajo odvzeti tudi vsa z njim povezana spričevala o varnem upravljanju in/ali začasna spričevala o varnem upravljanju.

13.6 Kopija spričevala o skladnosti mora biti shranjena na ladji, da jo lahko poveljnik ladje, če se to zahteva, predloži v preverjanje upravi ali od uprave priznani organizaciji ali zaradi nadzora iz pravila IX/6.2 Konvencije. Kopije spričevala ni treba overiti ali potrditi.

13.7 Spričevalo o varnem upravljanju lahko ladji izda uprava ali od uprave priznana organizacija ali, na zahtevo uprave, vlada druge države podpisnice za obdobje, ki ne sme biti daljše od pet let. Spričevalo o varnem upravljanju se lahko izda potem, ko je preverjeno, da družba in njeno vodstveno osebje na ladji ravnata v skladu z odobrenim sistemom za varno upravljanje. Tako spričevalo mora biti sprejeto kakor dokaz, da ladja izpolnjuje zahteve tega kodeksa.

13.8 Veljavnost spričevala o varnem upravljanju mora vsaj enkrat v obdobju veljavnosti vmesno preveriti uprava ali od uprave priznana organizacija ali, na zahtevo uprave, vlada druge države podpisnice. Če je treba opraviti samo eno vmesno preverjanje in je spričevalo o varnem upravljanju veljavno pet let, se mora to preverjanje opraviti med datumom druge in tretje obletnice spričevala o varnem upravljanju.

13.9 Poleg zahtev iz odstavka 13.5.1 mora uprava ali, na njeno zahtevo, vlada druge države podpisnice, ki je izdala spričevalo o varnem upravljanju, to spričevalo odvzeti, kadar vmesno preverjanje po odstavku 13.8 ni potrebno ali če obstaja dokaz o večji neskladnosti s tem kodeksom.

13.10 Ne glede na zahteve iz odstavkov 13.2 in 13.7 mora, kadar je preverjanje zaradi obnovitve zaključeno v treh mesecih pred datumom izteka veljavnosti obstoječega spričevala o skladnosti ali spričevala o varnem upravljanju, novo spričevalo o skladnosti ali novo spričevalo o varnem upravljanju veljati od datuma zaključka preverjanja zaradi obnovitve, za obdobje, ki ni daljše od petih let po datumu izteka veljavnosti obstoječega spričevala o skladnosti ali spričevala o varnem upravljanju.

13.11 Kadar je preverjanje zaradi obnovitve zaključeno več kakor tri mesece pred datumom izteka veljavnosti obstoječega spričevala o skladnosti ali spričevala o varnem upravljanju, mora novo spričevalo o skladnosti ali novo spričevalo o varnem upravljanju veljati od datuma zaključka preverjanja zaradi obnovitve za obdobje, ki ni daljše od petih let po datumu zaključka preverjanja za obnovitev.

14.   Izdajanje začasnih spričeval

14.1 Začasno spričevalo o skladnosti se lahko izda zaradi lažjega začetnega izvajanja tega kodeksa, če:

1. je družba ustanovljena na novo; ali

2. je treba v obstoječe spričevalo o skladnosti dodati nove vrste ladij, po tem, ko je bilo preverjeno, da sistem za varno upravljanje, ki ga ima družba, izpolnjuje cilje iz odstavka 1.2.3 tega kodeksa, in pod pogojem, da družba predloži načrte za izvajanje sistema za varno upravljanje, s katerim bo v obdobju veljavnosti začasnega spričevala o skladnosti izpolnjevala vse zahteve tega kodeksa. Tako začasno spričevalo o skladnosti lahko za obdobje, ki ni daljše od 12 mesecev, izda uprava ali od uprave priznana organizacija ali, na zahtevo uprave, vlada druge države podpisnice. Kopija začasnega spričevala o skladnosti mora biti shranjena na ladji, da jo lahko poveljnik ladje, če se to zahteva, predloži v preverjanje upravi ali od uprave priznani organizaciji ali zaradi nadzora iz pravila IX/6.2 Konvencije. Kopije spričevala ni treba overiti ali potrditi.

14.2 Začasno spričevalo o varnem upravljanju se lahko izda:

1. novim ladjam ob dobavi;

2. kadar družba prevzame odgovornost za obratovanje ladje, ki je za družbo nova; ali

3. kadar ladja zamenja zastavo.

Tako začasno spričevalo o varnem upravljanju lahko izda uprava ali od uprave priznana organizacija ali, na zahtevo uprave, vlada druge države podpisnice za obdobje, ki ni daljše od 6 mesecev.

14.3 Uprava ali, na zahtevo uprave, vlada druge države podpisnice lahko v posebnih primerih podaljša veljavnost začasnega spričevala o varnem upravljanju za obdobje, ki ni daljše od 6 mesecev od datuma izteka veljavnosti.

14.4 Začasno spričevalo o varnem upravljanju se lahko izda potem, ko je bilo preverjeno, da:

1. se spričevalo o skladnosti ali začasno spričevalo o skladnosti nanašata na določeno ladjo;

2. sistem za varno upravljanje, ki ga je za določeno ladjo zagotovila družba, vključuje poglavitne elemente tega kodeksa in je bil ocenjen med revizijo za izdajo spričevala o skladnosti ali predložen za izdajo začasnega spričevala o skladnosti;

3. družba načrtuje revizijo ladje v roku treh mesecev;

4. so poveljnik in častniki seznanjeni s sistemom za varno upravljanje in načrtovanimi ukrepi za njegovo izvajanje;

5. so pred izplutjem podana bistvena navodila; ter

6. so pomembne informacije o sistemu za varno upravljanje podane v delovnem jeziku ali jezikih, ki jih osebje ladje razume.

15.   Preverjanje

15.1 Vsa preverjanja na podlagi določb tega kodeksa je treba izvajati skladno s postopki, sprejemljivimi za upravo, ob upoštevanju navodil Organizacije ( 4 ).

16.   Obrazci spričeval

16.1 Spričevalo o skladnosti, spričevalo o varnem upravljanju, začasno spričevalo o skladnosti in začasno spričevalo o varnem upravljanju morajo biti sestavljena v obliki, ki ustreza obrazcem iz dodatka k temu kodeksu. Če uporabljeni jezik ni angleščina ali francoščina, mora besedilo vključevati prevod v enega od obeh jezikov.

16.2 Poleg zahtev iz odstavka 13.3 se lahko vrstam ladij, navedenim v spričevalu o skladnosti in začasnem spričevalu o skladnosti, doda zaznamek o kakršnih koli omejitvah obratovanja ladij, opisanih v sistemu za varno upravljanje.
DODATEK

Obrazci spričevala o skladnosti, spričevala o varnem upravljanju, začasnega spričevala o skladnosti in začasnega spričevala o varnem upravljanju

SPRIČEVALO O SKLADNOSTI

(Uradni pečat)/(Država)

Spričevalo št.,

ki ga je v skladu z določbami MEDNARODNE KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA NA MORJU, 1974, kakor je bila spremenjena,

na podlagi pooblastila vlade …

(ime države)

izdal/a …

(pooblaščena oseba ali organizacija)

Naziv in naslov družbe:

(glej odstavek 1.1.2 Kodeksa ISM)

S TEM SE POTRJUJE, da je bila v družbi opravljena revizija sistema za varno upravljanje in da sistem izpolnjuje zahteve Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja (Kodeks ISM) za spodaj navedene vrste ladij (neustrezno prečrtajte):

Potniška ladja

Visokohitrostno potniško plovilo

Visokohitrostno tovorno plovilo

Ladja za prevoz razsutega tovora

Tanker za prevoz nafte

Tanker za prevoz kemikalij

Ladja za prevoz plina

Mobilna vrtalna enota na morju

Druga tovorna ladja

To spričevalo o skladnosti je ob rednem preverjanju veljavno do …

Izdano v/na: …

(kraj izdaje spričevala)

Datum izdaje: …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je izdal spričevalo)

(pečat ali žig pristojnega organa)

Spričevalo št.

POTRDILO O LETNEM PREVERJANJU

S TEM SE POTRJUJE, da je bilo pri rednem preverjanju v skladu s pravilom IX/6.1 Konvencije in odstavkom 13.4 Kodeksa ISM ugotovljeno, da sistem za varno upravljanje izpolnjuje zahteve Kodeksa ISM.1. LETNO PREVERJANJE

Podpis: …

 

(podpis pooblaščenega uradnika)

 

Kraj: …

 

Datum: …

2. LETNO PREVERJANJE

Podpis: …

 

(podpis pooblaščenega uradnika)

 

Kraj: …

 

Datum: …

3. LETNO PREVERJANJE

Podpis: …

 

(podpis pooblaščenega uradnika)

 

Kraj: …

 

Datum: …

4. LETNO PREVERJANJE

Podpis: …

 

(podpis pooblaščenega uradnika)

 

Kraj: …

 

Datum: …

SPRIČEVALO O VARNEM UPRAVLJANJU

(Uradni pečat) (Država)

Spričevalo št.,

ki ga je v skladu z določbami

MEDNARODNE KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA NA MORJU, 1974, kakor je bila spremenjena,

na podlagi pooblastila vlade …

(ime države)

izdal/a …

(pooblaščena oseba ali organizacija)

Ime ladje: …

Razločevalna številka ali črke: …

Pristanišče vpisa: …

Vrsta ladje ( *1 ): …

Bruto tonaža: …

Št. IMO: …

Naziv in naslov družbe: …

(glej odstavek 1.1.2 Kodeksa ISM)

S TEM SE POTRJUJE, da je bila opravljena revizija sistema za varno upravljanje ladje in da sistem izpolnjuje zahteve Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja (Kodeks ISM), na podlagi preverjanja, da spričevalo o skladnosti za družbo velja za to vrsto ladje.

To spričevalo o varnem upravljanju velja do … ob rednem preverjanju in veljavnosti spričevala o skladnosti.

Izdano v/na …

(kraj izdaje spričevala)

Datum izdaje …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je izdal spričevalo)

(pečat ali žig pristojnega organa)

Spričevalo št.

POTRDILO O VMESNEM PREVERJANJU IN DODATNEM PREVERJANJU (NA ZAHTEVO)

S TEM SE POTRJUJE, da je bilo pri rednem preverjanju v skladu s pravilom IX/6.1 Konvencije in odstavkom 13.8 Kodeksa ISM ugotovljeno, da sistem za varno upravljanje izpolnjuje zahteve Kodeksa ISM.VMESNO PREVERJANJE (izvesti med datumoma druge in tretje obletnice)

Podpis: …

(podpis pooblaščenega uradnika)

Kraj: …

Datum: …

DODATNO PREVERJANJE (1)

Podpis: …

 

(podpis pooblaščenega uradnika)

 

Kraj: …

 

Datum: …

DODATNO PREVERJANJE (1)

Podpis: …

 

(podpis pooblaščenega uradnika)

 

Kraj: …

 

Datum: …

DODATNO PREVERJANJE (1)

Podpis: …

 

(podpis pooblaščenega uradnika)

 

Kraj: …

 

Datum: …

(*1)   Po potrebi. Sklicevanje na odstavek 3.4.1 Navodil za uprave glede izvajanja Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij (Kodeksa ISM) (Resolucija A.913(22)).

ZAČASNO SPRIČEVALO O SKLADNOSTI

(Uradni pečat) (Država)

Spričevalo št.,

ki ga je v skladu z določbami

MEDNARODNE KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA NA MORJU, 1974, kakor je bila spremenjena,

na podlagi pooblastila vlade …

(ime države)

izdal/a …

(pooblaščena oseba ali organizacija)

Naziv in naslov družbe: …

(glej odstavek 1.1.2 Kodeksa ISM)

S TEM SE POTRJUJE, da je sistem družbe za varno upravljanje skladen s cilji iz odstavka 1.2.3 Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja (Kodeks ISM) za spodaj navedeno(-e) vrsto(-e) ladij (neustrezno prečrtajte):

Potniška ladja

Visokohitrostno potniško plovilo

Visokohitrostno tovorno plovilo

Ladja za prevoz razsutega tovora

Tanker za prevoz nafte

Tanker za prevoz kemikalij

Ladja za prevoz plina

Mobilna vrtalna enota na morju

Druga tovorna ladja

To začasno spričevalo o skladnosti velja do:

Izdano v/na: …

(kraj izdaje spričevala)

Datum izdaje: …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je izdal spričevalo)

(pečat ali žig pristojnega organa)

ZAČASNO SPRIČEVALO O VARNEM UPRAVLJANJU

(Uradni pečat) (Država)

Spričevalo št.,

ki ga je v skladu z določbami

MEDNARODNE KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA NA MORJU, 1974,

kakor je bila spremenjena,

na podlagi pooblastila vlade …

(ime države)

izdal/a …

(pooblaščena oseba ali organizacija)

Ime ladje: …

Razločevalna številka ali črke: …

Pristanišče vpisa: …

Vrsta ladje ( *2 ): …

Bruto tonaža: …

Št. IMO: …

Naziv in naslov družbe: …

(glej odstavek 1.1.2 Kodeksa ISM)

S TEM SE POTRJUJE, da so izpolnjene zahteve iz odstavka 14.4 Kodeksa ISM in da se spričevalo o skladnosti/začasno spričevalo o skladnosti ( *3 ) družbe nanaša na to ladjo.

To začasno spričevalo o varnem upravljanju velja do …

ob veljavnosti spričevala o skladnosti/začasnega spričevala o skladnosti (*3) .

Izdano v/na: …

(kraj izdaje spričevala)

Datum izdaje: …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je izdal spričevalo)

(pečat ali žig pristojnega organa)

Spričevalo št.

Veljavnost tega začasnega spričevala o varnem upravljanju je podaljšana do: …

Datum podaljšanja: …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je podaljšal veljavnost)

(pečat ali žig pristojnega organa)
PRILOGA II

DOLOČBE ZA UPRAVO V ZVEZI Z IZVAJANJEM MEDNARODNEGA KODEKSA ZA VARNO UPRAVLJANJE LADIJ (KODEKS ISM)

Del A

Splošne določbe

Del B

Izdajanje spričeval in merila

2.

Postopek izdajanja spričeval

3.

Merilo upravljanja

4.

Merila usposobljenosti

5.

Obrazec spričevala o skladnosti in spričevala o varnem upravljanju

DEL A – SPLOŠNE DOLOČBE

1.1 Pri izvajanju nalog v zvezi s preverjanjem in izdajanjem spričeval, ki jih zahtevajo določbe Kodeksa ISM za ladje s področja uporabe te uredbe, države članice ravnajo v skladu z zahtevami in merili, določenimi v delu B tega naslova.

1.2 Poleg tega morajo države članice upoštevati določbe revidiranih navodil za uprave glede izvajanja Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje (Kodeksa ISM), ki jih je IMO sprejela z Resolucijo A.913(22) z dne 29. novembra 2001, če niso zajete v delu B tega naslova.

DEL B – IZDAJANJE SPRIČEVAL IN MERILA

2.   Postopek izdajanja spričeval

2.1 V postopku, ki se nanaša na izdajo spričevala o skladnosti družbi in spričevala o varnem upravljanju za vsako ladjo, je treba upoštevati spodaj navedene določbe.

2.2 Postopek izdajanja spričeval običajno vključuje naslednje korake:

1. začetno preverjanje;

2. letno ali vmesno preverjanje;

3. preverjanje zaradi obnovitve; in

4. dodatno preverjanje.

Ta preverjanja se izvedejo, če družba predloži zahtevo upravi ali priznani organizaciji, ki deluje v imenu uprave.

2.3 Preverjanja vključujejo revizijo varnega upravljanja.

2.4 Za izvedbo revizije se imenuje glavni revizor in, če je primerno, revizijska skupina.

2.5 Imenovani glavni revizor naveže stik z družbo in sestavi načrt revizije.

2.6 Revizijsko poročilo se pripravi pod vodstvom glavnega revizorja, ki je odgovoren za njegovo točnost in popolnost.

2.7 Revizijsko poročilo vsebuje načrt revizije, podatke o članih revizijske skupine, datume in podatke o družbi, zapise o vseh opažanjih in neskladjih ter opažanja o učinkovitosti sistema za varno upravljanje pri doseganju določenih ciljev.

3.   Merilo upravljanja

3.1 Revizorji ali revizijska skupina, ki preverjajo skladnost ravnanj s Kodeksom ISM, so pooblaščeni za:

1. zagotavljanje skladnosti s pravili in predpisi za vsako vrsto ladje, ki jo družba upravlja, vključno z izdajanjem spričeval pomorščakom;

2. odobritev, pregled in potrditev dejavnosti, povezanih z izdajanjem spričeval;

3. pristojnosti in naloge, ki jih je treba upoštevati v okviru sistema za varno upravljanje, po Kodeksu ISM; ter

4. praktične izkušnje z obratovanjem ladje.

3.2 Pri preverjanju skladnosti ravnanja z določbami Kodeksa ISM mora biti osebje, ki se ukvarja s svetovanjem, neodvisno od osebja, vključenega v postopek izdajanja spričeval.

4.   Merila usposobljenosti

4.1 Osnovna usposobljenost za opravljanje preverjanja

4.1.1 Osebje, ki sodeluje pri preverjanju skladnosti z zahtevami Kodeksa ISM, izpolnjuje minimalna merila za inšpektorje, kakor so določena v oddelku 2 Priloge VII k Direktivi 95/21/ES.

4.1.2 Da se zagotovi primerna usposobljenost in strokovno znanje za preverjanje skladnosti z zahtevami Kodeksa ISM, osebje opravi usposabljanje zlasti glede:

(a) poznavanja in razumevanja Kodeksa ISM;

(b) obveznih pravil in predpisov;

(c) pristojnosti, ki bi jih morale na podlagi Kodeksa ISM družbe upoštevati;

(d) ocenjevalnih tehnik izpitov, spraševanja, ocenjevanja in poročanja;

(e) tehničnih ali operativnih vidikov varnega upravljanja;

(f) osnovnega poznavanja ladijskih prevozov in postopkov na ladji; ter

(g) udeležbe pri najmanj eni reviziji sistema za varno upravljanje, povezani s pomorstvom.

4.2 Usposobljenost za prvo preverjanje in preverjanje zaradi podaljšanja

4.2.1 Da bi lahko osebje, predvideno za prvo preverjanje ali preverjanje zaradi podaljšanja spričevala o skladnosti in spričevala o varnem upravljanju, v celoti ocenilo, ali družba ali posamezna vrsta ladje izpolnjuje zahteve Kodeksa ISM, se za to osebje ne zahteva le zgoraj navedena osnovna usposobljenost, ampak mora biti usposobljeno tudi, da:

(a) ugotavlja skladnost elementov sistema za varno upravljanje s Kodeksom ISM;

(b) ugotavlja učinkovitost sistema za varno upravljanje, ki ga ima družba ali posamezna vrsta ladje za zagotovitev skladnost s pravili in predpisi, ki izhaja iz zapisov o zakonsko določenih in klasifikacijskih nadzorih;

(c) oceni učinkovitost sistema za varno upravljanje pri zagotavljanju skladnosti z drugimi pravili in predpisi, ki niso zajeti v zakonsko določenih in klasifikacijskih nadzorih in omogočajo preverjanje skladnosti s temi pravili in predpisi; ter

(d) oceni, ali se upošteva varna praksa, ki jo priporočajo IMO, uprave, klasifikacijske družbe in združenja pomorske industrije.

4.2.2 Te naloge lahko izvajajo skupine strokovnjakov, ki skupaj izpolnjujejo vse predpisane zahteve glede usposobljenosti.

▼M1

5.   Obrazci spričeval o skladnosti in spričeval o varnem upravljanju

Kadar ladje plujejo samo v eni državi članici, države članice uporabijo obrazce, priložene Kodeksu ISM, ali obrazce za spričevalo o skladnosti, spričevalo o varnem upravljanju, začasno spričevalo o skladnosti in začasno spričevalo o varnem upravljanju, ki so podani v nadaljevanju.

V primeru odstopanja na podlagi člena 7(1) in, če je ustrezno, člena 7(2) se izdano spričevalo razlikuje od zgoraj navedenega in je v njem jasno navedeno, da je bilo dovoljeno odstopanje v skladu s členom 7(1) in, če je ustrezno, členom 7(2), ter vključuje veljavne omejitve delovanja.

SPRIČEVALO O SKLADNOSTI

(Uradni žig) (Država)

Spričevalo št.,

ki ga je v skladu z določbami [MEDNARODNE KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA NA MORJU, 1974, kakor je bila spremenjena in] ( *4 ) Uredbe (ES) št. 336/2006 o izvajanju Kodeksa ISM v Skupnosti

na podlagi pooblastila vlade …

(ime države)

izdal(-a)…

(pooblaščena oseba ali organizacija)

Naziv in naslov družbe

(glej odstavek 1.1.2 dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 336/2006)

S TEM SE POTRJUJE, da je bila v družbi opravljena revizija sistema za varno upravljanje in da sistem izpolnjuje zahteve iz Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja (Kodeks ISM) za vrste ladij, navedene v nadaljevanju (neustrezno prečrtajte):

Potniška ladja

Visokohitrostno potniško plovilo

Visokohitrostno tovorno plovilo

Ladja za prevoz razsutega tovora

Tanker za prevoz nafte

Tanker za prevoz kemikalij

Ladja za prevoz plina

Mobilna vrtalna enota na morju

Druga tovorna ladja

RO-RO potniška ladja (RO-RO trajekt)

To spričevalo o skladnosti velja do…, ob rednem preverjanju.

Datum konca preverjanja, na katerem temelji to spričevalo, je …

(dd/mm/llll)

Izdano v/na …

(kraj izdaje spričevala)

Datum izdaje …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je izdal spričevalo)

(ustrezni pečat ali žig pristojnega organa)

Spričevalo št.

POTRDILO O LETNEM PREVERJANJU

S TEM SE POTRJUJE, da je bilo pri rednem preverjanju v skladu s [pravilom IX/6.1 Konvencije in odstavkom 13.4 Kodeksa ISM ter] ( *5 ) členom 6 Uredbe (ES) št. 336/2003 o izvajanju Kodeksa ISM v Skupnosti ugotovljeno, da sistem za varno upravljanje izpolnjuje zahteve iz Kodeksa ISM.

1. LETNO PREVERJANJE

Podpis: …

(podpis pooblaščenega uradnika)

Kraj: …

Datum: …

2. LETNO PREVERJANJE

Podpis: …

(podpis pooblaščenega uradnika)

Kraj: …

Datum: …

3. LETNO PREVERJANJE

Podpis: …

(podpis pooblaščenega uradnika)

Kraj: …

Datum: …

4. LETNO PREVERJANJE

Podpis: …

(podpis pooblaščenega uradnika)

Kraj: …

Datum: …

SPRIČEVALO O VARNEM UPRAVLJANJU

(Uradni žig) (Država)

Spričevalo št.,

ki ga je v skladu z določbami [MEDNARODNE KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA NA MORJU, 1974, kakor je bila spremenjena] in ( *6 ) Uredbe (ES) št. 336/2006 o izvajanju Kodeksa ISM v Skupnosti

na podlagi pooblastila vlade …

(ime države)

izdal(-a)…

(pooblaščena oseba ali organizacija)

Ime ladje: …

Razločevalna številka ali črke: …

Pristanišče vpisa: …

Vrsta ladje ( *7 ): …

Bruto tonaža: …

Št. IMO: …

Naziv in naslov družbe: …

(glej odstavek 1.1.2 dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 336/2006)

S TEM SE POTRJUJE, da se je po preverjanju, ali spričevalo o skladnosti, izdano družbi, ustreza tej vrsti ladje, opravila revizija sistema za varno upravljanje ladje in da sistem izpolnjuje zahteve iz Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja (Kodeks ISM).

To spričevalo o varnem upravljanju velja do …, ob rednem preverjanju in veljavnosti spričevala o skladnosti.

Datum konca preverjanja, na katerem temelji to spričevalo, je …

(dd/mm/llll)

Izdano v/na …

(kraj izdaje spričevala

Datum izdaje …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je izdal spričevalo)

(ustrezni pečat ali žig pristojnega organa)

Spričevalo št.

POTRDILO O VMESNEM PREVERJANJU IN DODATNEM PREVERJANJU (NA ZAHTEVO)

S TEM SE POTRJUJE, da je bilo pri rednem preverjanju v skladu s [pravilom IX/6.1 Konvencije in odstavkom 13.8 Kodeksa ISM ter] ( *8 ) členom 6 Uredbe (ES) št. 336/2003 o izvajanju Kodeksa ISM v Skupnosti ugotovljeno, da sistem za varno upravljanje izpolnjuje zahteve iz Kodeksa ISM.

VMESNO PREVERJANJE (izvesti med datumoma druge in tretje obletnice)

Podpis: …

(podpis pooblaščenega uradnika)

Kraj: …

Datum: …

DODATNO PREVERJANJE ( *9 )

Podpis: …

(podpis pooblaščenega uradnika)

Kraj: …

Datum: …

DODATNO PREVERJANJE (*9) 

Podpis: …

(podpis pooblaščenega uradnika)

Kraj: …

Datum: …

DODATNO PREVERJANJE (*9) 

Podpis: …

(podpis pooblaščenega uradnika)

Kraj: …

Datum: …

ZAČASNO SPRIČEVALO O SKLADNOSTI

(Uradni žig) (Država)

Spričevalo št.

ki ga je v skladu z določbami [MEDNARODNE KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA NA MORJU, 1974, kakor je bila spremenjena in] ( *10 ) Uredbe (ES) št. 336/2006 o izvajanju Kodeksa ISM v Skupnosti

na podlagi pooblastila vlade …

(ime države)

izdal(-a)…

(pooblaščena oseba ali organizacija)

Naziv in naslov družbe

(glej odstavek 1.1.2 dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 336/2006)

S TEM SE POTRJUJE, da je sistem družbe za varno upravljanje skladen s cilji iz odstavka 1.2.3 dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 336/2006 za vrste ladij, navedene v nadaljevanju (neustrezno prečrtajte):

Potniška ladja

Visokohitrostno potniško plovilo

Visokohitrostno tovorno plovilo

Ladja za prevoz razsutega tovora

Tanker za prevoz nafte

Tanker za prevoz kemikalij

Ladja za prevoz plina

Mobilna vrtalna enota na morju

Druga tovorna ladja

RO RO potniška ladja (RO-RO trajekt)

To začasno spričevalo o skladnosti velja do…

Izdano v/na: …

(kraj izdaje spričevala

Datum izdaje: …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je izdal spričevalo)

(ustrezni pečat ali žig pristojnega organa)

ZAČASNO SPRIČEVALO O VARNEM UPRAVLJANJU

(Uradni žig) (Država)

Spričevalo št.

ki ga je v skladu z določbami [MEDNARODNE KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA NA MORJU, 1974, kakor je bila spremenjena in] ( *11 ) Uredbe (ES) št. 336/2006 o izvajanju Kodeksa ISM v Skupnosti

na podlagi pooblastila vlade …

(ime države)

izdal(-a)…

(pooblaščena oseba ali organizacija)

Ime ladje: …

Razločevalna številka ali črke: …

Pristanišče vpisa: …

Vrsta ladje ( *12 ): …

Bruto tonaža: …

Št. IMO: …

Naziv in naslov družbe: …

(glej odstavek 1.1.2 dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 336/2006)

S TEM SE POTRJUJE, da so izpolnjene zahteve iz odstavka 14.4 dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 336/2006 in da spričevalo o skladnosti/začasno spričevalo o skladnosti ( *13 ), izdano družbi, ustreza tej ladji.

To začasno spričevalo o varnem upravljanju velja do … ob veljavnosti spričevala o skladnosti/začasnega spričevala o skladnosti (*13) .

Izdano v/na: …

(kraj izdaje spričevala)

Datum izdaje: …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je izdal spričevalo)

(ustrezni pečat ali žig pristojnega organa)

Spričevalo št.

Veljavnost tega začasnega spričevala o varnem upravljanju se podaljša do:

Datum podaljšanja: …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je podaljšal veljavnost)

(ustrezni pečat ali žig pristojnega organa)( 1 ) UL L 324, 29.11.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 415/2004 (UL L 68, 6.3.2004, str. 10).

( 2 ) UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

( 3 ) UL L 324, 29.11.2002, str. 1.

( 4 ) Glej Navodila za izvajanje Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij (Kodeksa ISM) uprav, ki jih je Organizacija sprejela z Resolucijo A.913 (22).

( *1 ) Izberite in vnesite vrsto ladje: potniška ladja; visokohitrostno potniško plovilo; visokohitrostno tovorno plovilo; ladja za prevoz razsutega tovora; tanker za prevoz nafte; tanker za prevoz kemikalij; ladja za prevoz plina; mobilna vrtalna enota na morju; druga tovorna ladja.

( *2 ) Izberite in vnesite vrsto ladje: potniška ladja; visokohitrostno potniško plovilo; visokohitrostno tovorno plovilo; ladja za prevoz razsutega tovora; tanker za prevoz nafte; tanker za prevoz kemikalij; ladja za prevoz plina; mobilna vrtalna enota na morju; druga tovorna ladja.

( *3 ) Neustrezno prečrtajte.

( *4 ) Lahko se črta za ladje, ki plujejo samo znotraj ene države članice.

( *5 ) Lahko se črta za ladje, ki plujejo samo znotraj ene države članice.

( *6 ) Lahko se črta za ladje, ki plujejo samo znotraj ene države članice.

( *7 ) Izberite in vnesite vrsto ladje izmed: potniška ladja, visokohitrostno potniško plovilo, visokohitrostno tovorno plovilo, ladja za prevoz razsutega tovora, tanker za prevoz nafte, tanker za prevoz kemikalij, ladja za prevoz plina, mobilna vrtalna enota na morju, druga tovorna ladja, RO-RO potniški trajekt.

( *8 ) Lahko se črta za ladje, ki plujejo samo znotraj ene države članice.

( *9 ) Po potrebi. Sklicevanje na odstavek 13.8 Kodeksa ISM in odstavek 3.4.1 Navodil za uprave glede izvajanja Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij (Resolucija A.913(22)).

( *10 ) Lahko se črta za ladje, ki plujejo samo znotraj ene države članice.

( *11 ) Lahko se črta za ladje, ki plujejo samo znotraj ene države članice.

( *12 ) Izberite in vnesite vrsto ladje izmed: potniška ladja, visokohitrostno potniško plovilo, visokohitrostno tovorno plovilo, ladja za prevoz razsutega tovora, tanker za prevoz nafte, tanker za prevoz kemikalij, ladja za prevoz plina, mobilna vrtalna enota na morju, druga tovorna ladja, RO-RO potniški trajekt.

( *13 ) Neustrezno prečrtaj.

Top