EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0773-20150806

Consolidated text: Uredba Komisije (ES) št. 773/2004 z dne 7. aprila 2004 v zvezi z vodenjem postopkov Komisije v skladu s členoma 81 in 82 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Besedilo velja za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/773/2015-08-06

2004R0773 — SL — 06.08.2015 — 004.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 773/2004

z dne 7. aprila 2004

v zvezi z vodenjem postopkov Komisije v skladu s členoma 81 in 82 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 123 27.4.2004, str. 18)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

 M1

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1792/2006 z dne 23. oktobra 2006

  L 362

1

20.12.2006

►M2

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 622/2008 z dne 30. junija 2008

  L 171

3

1.7.2008

►M3

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 519/2013 z dne 21. februarja 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M4

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1348 z dne 3. avgusta 2015

  L 208

3

5.8.2015
▼B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 773/2004

z dne 7. aprila 2004

v zvezi z vodenjem postopkov Komisije v skladu s členoma 81 in 82 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti

(Besedilo velja za EGP)KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe ( 1 ) in zlasti člena 33 Pogodbe,

po posvetu s Svetovalnim odborom za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1/2003 pooblašča Komisijo, da uredi nekatere vidike postopkov za uporabo členov 81 in 82 Pogodbe. Treba je določiti pravila glede začetka postopka s strani Komisije in obdelovanja pritožb ter zasliševanje zadevnih strank.

(2)

Na podlagi Uredbe (ES) št. 1/2003 so se nacionalna sodišča obvezna izogibati sprejemanja odločitev, ki bi bila v nasprotju z odločitvami, ki jih je v istem primeru predvidela Komisija. V skladu s členom 11(6) te uredbe so nacionalni organi, pristojni za konkurenco, razrešeni svojih pristojnosti potem, ko Komisija začne postopek za sprejem odločitve v skladu s poglavjem III Uredbe (ES) št. 1/2003. V tem smislu je pomembno, da so sodišča in organi držav članic, pristojni za konkurenco, seznanjeni z začetkom postopka Komisije. Zato bi Komisiji morala biti dana možnost objavljanja svojih odločitev o začetku postopka.

(3)

Pred sprejemanjem ustnih izjav od fizičnih ali pravnih oseb, ki soglašajo z razgovorom, bi Komisija te osebe morala seznaniti s pravno podlago in prostovoljnim značajem razgovora. Osebe, s katerimi se opravlja razgovor, bi morale biti seznanjene tudi z namenom razgovora in o morebitnem zapisniku tega razgovora. Zaradi večje točnosti izjav bi morala biti osebam, s katerimi s opravlja razgovor, dana tudi možnost popravka zapisanih izjav. Pri izmenjavi informacij, zbranih na podlagi ustnih izjav, v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 1/2003, je te informacije treba uporabiti samo kot dokazila pri nalaganju sankcij fizičnim osebam, kadar so izpolnjeni pogoji iz tega člena.

(4)

V skladu s členom 23(1)(d) Uredbe (ES) št. 1/2003 se podjetjem in podjetniškim združenjem lahko naložijo kazni, kadar v roku, ki ga določi Komisija, ne popravijo nepravilnega, nepopolnega ali zavajajočega odgovora, ki ga je njihov zaposleni dal na odgovore med inšpekcijskimi pregledi. Zato je zadevnemu podjetju treba preskrbeti zapisnik z vsemi danimi pojasnili in vzpostaviti postopek, ki mu bo omogočil dodajanje kakršnih koli popravkov, sprememb ali dopolnitev k razlagam, ki jih je dal njegov zaposleni, ki nima ali ki ni imel pooblastila za dajanje pojasnil v imenu podjetja. Pojasnila, ki jih da zaposleni, ostanejo v spisu Komisije takšna, kakor so bila zapisana med pregledom.

(5)

Pritožbe so bistveni vir informacij za odkrivanje kršitev pravil konkurence. Pomembno je opredeliti jasne in učinkovite postopke za obravnavanje pritožb, naslovljenih na Komisijo.

(6)

Da bi bila pritožba sprejemljiva v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1/2003, mora vsebovati nekatere natančno določene informacije.

(7)

V pomoč pritožnikom pri predložitvi potrebnih podatkov Komisiji se pripravi obrazec. Predložitev informacij, navedenih v tem obrazcu, bi morala biti pogoj za obravnavo pritožbe, kakor je navedeno v členu 7 Uredbe (ES) št. 1/2003.

(8)

Fizičnim ali pravnim osebam, ki so se odločile za vložitev pritožbe, bi morala biti dana možnost tesnejšega povezovanja s postopkom, ki ga je začela Komisija zaradi ugotavljanja kršitve. Vendar pa ne bi smele imeti dostopa do poslovnih skrivnosti ali drugih zaupnih informacij, ki so last drugih strank v postopku.

(9)

Pritožnikom bi morala biti dana možnost, da izrazijo svoje mnenje, če Komisija meni, da ni zadostnih razlogov za ukrepanje na podlagi pritožbe. Če Komisija zavrne pritožbo zato, ker jo obravnava organ države članice, pristojen za konkurenco, ali jo je že obravnaval, mora pritožnika seznaniti z identiteto tega organa.

(10)

Zaradi spoštovanja pravic podjetij do obrambe bi Komisija morala zadevnim strankam zagotoviti pravico do zaslišanja pred sprejetjem odločitve.

(11)

Zagotovljeno bi moralo biti tudi zaslišanje oseb, ki niso vložile pritožbe iz člena 7 Uredbe (ES) št. 1/2003 in ki niso stranke, na katere je so bile naslovljene ugotovitve o možnih kršitvah, ki pa kljub temu lahko izkažejo ustrezen interes. Združenja potrošnikov, ki zaprosijo za zaslišanje, se na splošno obravnavajo, kot da imajo ustrezen interes, kadar postopek zadeva izdelke ali storitve, ki so namenjeni končnemu uporabniku, ali izdelke ali storitve, ki predstavljajo neposredni vložek v takšne izdelke ali storitve. Kadar meni, da je to koristno za postopek, bi Komisija prav tako morala imeti možnost povabiti druge osebe, da pisno izrazijo svoja mnenja in da se udeležijo ustnega zaslišanja strank, na katere so bile naslovljene ugotovitve o možnih kršitvah. Kadar je to primerno, bi prav tako morala imeti možnost, da takšne osebe povabi, da izrazijo svoje mnenje na tem ustnem zaslišanju.

(12)

Zaradi izboljšanja učinkovitosti ustnih zaslišanj bi pooblaščenec za zaslišanje moral imeti pooblastilo, da zadevnim strankam, pritožnikom, drugim povabljencem na zaslišanje, službam Komisije in organom držav članic dovoli, da zastavljajo vprašanja med zaslišanjem.

(13)

Pri omogočanju dostopa do dokumentacije bi Komisija morala zagotoviti varovanje poslovnih skrivnosti in drugih zaupnih podatkov. Kategorija „druge zaupne informacije“ vsebuje informacije, razen poslovnih skrivnosti, ki lahko veljajo za zaupne, kolikor bi njihovo razkritje bistveno škodovalo podjetju ali osebi. Komisija bi morala imeti možnost, da podjetja ali podjetniška združenja, ki so predložila dokumentacijo ali izjave, zaprosi, da opredelijo zaupne podatke.

(14)

Kadar so poslovne skrivnosti ali druge zaupne informacije potrebne za dokaz kršitve, bi Komisija morala za vsak posamezni dokument oceniti, ali je potreba po razkritju večja od škode, ki bi lahko nastala zaradi njegovega razkritja.

(15)

V interesu pravne varnosti bi bilo treba določiti najkrajši rok za različne vloge, ki jih določa ta uredba.

(16)

Ta uredba nadomešča Uredbo Komisije (ES) št. 2842/98 z dne 22. decembra 1998 o zaslišanju strank v določenih postopkih v skladu s členoma 85 in 86 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ( 2 ) in jo je zato treba razveljaviti.

(17)

Ta uredba usklajuje postopkovna pravila v transportnem sektorju s splošnimi postopkovnimi pravili v vseh sektorjih. Uredba Komisije (ES) št. 2843/98 z dne 22. decembra 1998 o obliki, vsebini in drugih podrobnostih vlog in priglasitev, ki jih določajo uredbe Sveta (EGS) št. 1017/68, (EGS) št. 4056/86 in (EGS) št. 3975/87 o uporabi pravil konkurence v transportnem sektorju ( 3 ) se zato razveljavi.

(18)

Uredba (ES) št. 1/2003 ukinja sistem priglasitev in dovoljenj. Uredba Komisije (ES) št. 3385/94 z dne 21. decembra 1994 o obliki, vsebini in drugih podrobnostih o vlogah in priglasitvah, ki jih določa Uredba Sveta št. 17 ( 4 ), se s tem razveljavi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:POGLAVJE I

PODROČJE UPORABE

Člen 1

Predmet in področje uporabe

Ta uredba se uporablja za postopke, ki jih vodi Komisija pri uporabi členov 81 in 82 Pogodbe.POGLAVJE II

ZAČETEK POSTOPKA

Člen 2

Začetek postopka

▼M2

1.  Komisija se lahko odloči začeti postopek za sprejem odločbe v skladu s poglavjem III Uredbe (ES) št. 1/2003 kadar koli, vendar najpozneje do datuma, ko izda predhodno oceno, kakor je navedeno v členu 9(1) navedene uredbe, ali ugotovitev o možnih kršitvah ali zahtevo strankam, da izkažejo svoj interes za sodelovanje v pogovorih o poravnavi, ali do datuma objave sporočila v skladu s členom 27(4) navedene uredbe, pri čemer se upošteva zgodnejši datum.

▼B

2.  Komisija lahko objavi začetek postopka na kakršenkoli primeren način. Preden to stori, o tem obvesti zadevne stranke.

3.  Komisija lahko izvaja svoja pooblastila za preiskavo v skladu s poglavjem V Uredbe (ES) št. 1/2003 pred začetkom postopka.

4.  Komisija lahko zavrne pritožbo v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1/2003 ne da bi začela postopek.POGLAVJE III

POIZVEDOVANJA KOMISIJE

Člen 3

Pooblastilo za razgovore

1.  Kadar Komisija opravi razgovor z osebo z njeno privolitvijo v skladu s členom 19 Uredbe (ES) št. 1/2003, na začetku razgovora navede pravno podlago in namen razgovora ter opozori na njegov prostovoljni značaj. Prav tako osebi, s katero opravlja razgovor, sporoči svoj namen vodenja zapisnika o razgovoru.

2.  Razgovor se lahko opravi z uporabo vseh pripomočkov, vključno s telefonom ali elektronskimi sredstvi.

3.  Komisija lahko na kakršenkoli način zabeleži izjave, ki so jih podale osebe, s katerimi vodi razgovor. Kopija kakršnega koli zapisa se posreduje v potrditev osebi, s katero je bil opravljen razgovor. Če je potrebno, Komisija določi rok, v katerem ji oseba, s katero vodi razgovor, lahko sporoči kakršne koli popravke k izjavi.

Člen 4

Ustna vprašanja med pregledi

1.  Če v skladu s členom 20(2)(e) Uredbe (ES) št. 1/2003 uradniki ali druge spremljevalne osebe po pooblastilu Komisije zaprosijo predstavnike ali zaposlene v podjetju ali podjetniškem združenju za razlago, se razlaga lahko zabeleži v kakršnikoli obliki.

2.  Kopija kakršnega koli zapisa se v skladu z odstavkom 1 da na voljo podjetju ali podjetniškem združenju po opravljenem pregledu.

3.  V primerih, ko se za razlago zaprosi zaposleni v podjetju ali podjetniškem združenju, ki nima ali ni imel pooblastila podjetja ali podjetniškega združenja za posredovanje razlag v imenu podjetja ali podjetniškega združenja, ki je bilo zaprošeno za razlago, Komisija določi rok, v katerem podjetje ali podjetniško združenje lahko sporoči Komisiji kakršne koli popravke, spremembe ali dopolnitve razlag, ki jih je posredoval omenjeni zaposleni. Popravek, sprememba ali dopolnitev se dodajo k razlagam tako, kakor so bili zabeleženi v skladu z odstavkom 1.

▼M4

Člen 4a

Komisijin program prizanesljivosti

1.  Komisija lahko določi zahteve in pogoje glede sodelovanja, v skladu s katerimi lahko podjetjem, ki so ali so bila udeležena v skrivnih kartelih, zaradi njihovega sodelovanja pri razkritju kartela in pomoči pri ugotavljanju kršitve odobri imuniteto pred globami ali znižanje glob, ki bi se jim sicer naložile na podlagi člena 23(2) Uredbe (ES) št. 1/2003 (Komisijin program prizanesljivosti).

Imuniteta pred globami se lahko odobri podjetju, ki prvo predloži dokaze, ki bi Komisiji po njenem mnenju omogočili izvedbo ciljno usmerjene preiskave ali ugotovitev kršitve člena 101 Pogodbe v povezavi z domnevnim kartelom. Znižanje globe se lahko odobri podjetjem, ki Komisiji predložijo dokaze o domnevni kršitvi, ki predstavljajo pomembno dodano vrednost v primerjavi z dokazi, s katerimi Komisija že razpolaga.

Komisija odobri imuniteto pred globami ali znižanje glob v okviru svojega programa prizanesljivosti samo, če podjetje ob koncu upravnega postopka izpolnjuje zahteve in pogoje glede sodelovanja, ki so določeni v programu prizanesljivosti. Ti lahko med drugim obsegajo vrsto informacij in dokazov, ki jih morajo podjetja predložiti, in nadaljnje sodelovanje, ki se od podjetij pričakuje v upravnem postopku.

2.  Da bi podjetja lahko zaprosila za imuniteto pred globami ali znižanje glob, ki bi se jim sicer naložile, morajo Komisiji prostovoljno predstaviti opis svojega poznavanja o skrivnem kartelu in o svoji vlogi v njem, to pa je lahko tudi v obliki prostovoljne predstavitve poznavanja s strani nekdanjih ali sedanjih zaposlenih ali zastopnikov podjetja (izjave podjetja zaradi prizanesljivosti). Takšne izjave podjetij zaradi prizanesljivosti se pripravijo posebej za predložitev Komisiji z namenom pridobitve imunitete pred globami ali znižanja glob v okviru Komisijinega programa prizanesljivosti.

3.  Komisija strankam poleg pisne predložitve ponudi druge primerne metode za podajanje izjav podjetij zaradi prizanesljivosti, vključno z ustnim podajanjem. Ustne izjave podjetij se lahko posnamejo in zapišejo v prostorih Komisije. Podjetju se zagotovi možnost, da v prostorih Komisije preveri tehnično natančnost posnetka svoje ustne izjave in po potrebi takoj popravi vsebino izjave. Pravila v tej uredbi o izjavah podjetij zaradi prizanesljivosti se uporabljajo za takšne izjave ne glede na medij, na katerem so shranjene. Že obstoječe informacije, tj. dokazi, ki obstajajo neodvisno od postopka Komisije in ki jih Komisiji predloži podjetje v okviru svoje vloge za imuniteto pred globami ali za znižanje glob, niso del izjave podjetja zaradi prizanesljivosti.

▼BPOGLAVJE IV

OBRAVNAVANJE PRITOŽB

Člen 5

Dopustnost pritožb

1.  Fizične in pravne osebe izkažejo legitimen interes, da bi bile lahko upravičene do vložitve pritožbe v smislu člena 7 Uredbe (ES) št. 1/2003.

Takšne pritožbe vsebujejo informacije, ki se zahtevajo v obrazcu C, kakor je določeno v Prilogi. Komisija lahko odpravi to obveznost za del informacij, vključno z dokumentacijo, zahtevano v obrazcu C.

2.  Komisiji se predložijo trije izvodi na papirju in, če je mogoče, en izvod pritožbe v elektronski obliki. Pritožnik predloži tudi nezaupno verzijo pritožbe, če se za katerikoli del pritožbe zahteva zaupnost.

3.  Pritožbe se predložijo v enem od uradnih jezikov Skupnosti.

Člen 6

Sodelovanje pritožnikov v postopku

▼M2

1.  Kadar Komisija izda ugotovitve o možnih kršitvah, ki se nanašajo na zadevo, v zvezi s katero je prejela pritožbo, pritožniku pošlje kopijo nezaupne različice ugotovitve o možnih kršitvah, razen v primeru postopka poravnave, ko pritožnika pisno obvesti o naravi in predmetu postopka. Komisija tudi določi rok, v katerem lahko pritožnik pisno sporoči svoje mnenje.

▼B

2.  Kadar je primerno, Komisija lahko da pritožnikom možnost, da izrazijo svoje mnenje na ustnem zaslišanju strank, ki so jim je bile izdane ugotovitve o možnih kršitvah, če tako zahtevajo pritožniki v svojih pisnih pripombah.

Člen 7

Zavrnitev pritožb

1.  Kadar Komisija meni, da na podlagi informacij, s katerimi razpolaga, ni zadostne podlage za ukrepanje na podlagi pritožbe, pritožniku sporoči svoje razloge in določi rok, v katerem pritožnik lahko pisno sporoči svoje mnenje. Komisija ni obvezna upoštevati nobenih dodatnih pisnih vlog, prejetih po preteku tega roka.

2.  Če pritožnik sporoči svoje mnenje v roku, ki ga je določila Komisija, in če pisne vloge pritožnika nimajo za posledico različne presoje pritožbe, Komisija z odločbo zavrne pritožbo.

3.  Če pritožnik ne sporoči svojega mnenja v roku, ki ga je določila Komisija, se šteje, da je bila pritožba umaknjena.

Člen 8

Dostop do informacij

1.  Če Komisija obvesti pritožnika o nameravani zavrnitvi pritožbe v skladu s členom 7(1), pritožnik lahko zahteva dostop do dokumentacije, na kateri temelji začasna presoja Komisije. Vendar pa pritožnik v ta namen ne bi smel imeti dostopa do poslovnih skrivnosti ali drugih zaupnih informacij, ki so last drugih strank v postopku.

▼M4 —————

▼B

Člen 9

Zavrnitev pritožb v skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 1/2003

Kadar Komisija zavrne pritožbo v skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 1/2003, pritožnika nemudoma obvesti o nacionalnem organu, pristojnem za konkurenco, ki obravnava ali je že obravnaval ta primer.POGLAVJE V

UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ZASLIŠANJA

Člen 10

Ugotovitve o možnih kršitvah in odgovor

▼M2

1.  Komisija obvesti zadevne stranke o očitkih, podanih proti njim. Vsako stranko, proti kateri so podani očitki, pisno seznani z ugotovitvami o možnih kršitvah.

▼B

2.  Komisija pri seznanjanju zadevnih strank z ugotovitvami o možnih kršitvah določi rok, v katerem ji te stranke lahko pisno sporočijo svoja mnenja. Komisija ni obvezna upoštevati nobenih pisnih vlog, prejetih po preteku tega roka.

3.  Stranke v svojih pisnih vlogah lahko navedejo vsa dejstva, s katerimi so seznanjene in ki so pomembni za njihovo obrambo pred očitki Komisije. Kot dokazilo za navedena dejstva morajo priložiti vso ustrezno dokumentacijo. Zagotoviti morajo izvirnik na papirju in izvod v elektronski obliki, ali, če izvoda v elektronski obliki ne predložijo, ►M3  31 ◄ izvodov njihove vloge in priložene dokumentacije na papirju. Komisiji lahko predlagajo zaslišanje oseb, ki bi lahko potrdile dejstva, navedena v njihovih vlogah.

▼M2

Člen 10a

Postopek poravnave v kartelnih zadevah

1.  Po začetku postopka v skladu s členom 11(6) Uredbe (ES) št. 1/2003 lahko Komisija določi rok, v katerem lahko stranke predložijo pisno izjavo o pripravljenosti k sodelovanju v pogovorih o poravnavi z namenom, da morda predložijo vloge za poravnavo. Komisija ni obvezana upoštevati nobenih odgovorov, prejetih po preteku tega roka.

Če dve ali več strank v okviru istega podjetja v skladu s prvim pododstavkom izrazijo pripravljenost k sodelovanju v pogovorih o poravnavi, imenujejo skupne predstavnike, da v njihovem imenu začnejo pogovore s Komisijo. Pri določitvi roka iz prvega pododstavka Komisija ustrezne stranke obvesti, da je bila ugotovljena njihova pripadnost skupnemu podjetju, in sicer izključno zato, da se jim omogoči izpolnjevanje te določbe.

2.  Komisija lahko stranke, ki sodelujejo pri pogovorih o poravnavi, obvesti o:

(a) očitkih, ki jih namerava podati proti njim;

(b) dokazih, uporabljenih za opredelitev predvidenih očitkov;

(c) nezaupnih različicah vseh dostopnih dokumentov, ki so takrat našteti v spisu zadeve, v kolikor je zahteva stranke utemeljena z namenom, da se navedeni stranki omogoči ugotoviti njen položaj glede določenega časovnega obdobja ali vseh drugih vidikov kartela;

(d) razponu morebitnih glob.

Te informacije so zaupne v odnosu do tretjih oseb, razen če Komisija predhodno izrecno ne odobri njihovega razkritja.

▼M4

Če pogovori o poravnavi napredujejo, lahko Komisija določi rok, v katerem se lahko stranke zavežejo slediti postopek poravnave s predložitvijo vlog za poravnavo, v katerih so upoštevale rezultate pogovorov o poravnavi in priznale svojo udeležbo pri kršitvi člena 101 Pogodbe ter svojo odgovornost. Zadevna podjetja pripravijo te vloge za poravnavo v obliki formalne zahteve Komisiji, da sprejme odločitev v njihovi zadevi po zaključku postopka poravnave. Preden Komisija določi rok za predložitev vlog za poravnavo, se lahko zadevnim strankam na njihovo zahtevo pravočasno razkrijejo informacije iz prvega pododstavka. Komisija ni dolžna upoštevati vlog za poravnavo, prejetih po preteku navedenega roka.

Komisija strankam poleg pisne predložitve ponudi druge primerne metode za podajanje vlog za poravnavo, vključno z ustnim podajanjem. Ustno podane vloge za poravnavo se lahko posnamejo in zapišejo v prostorih Komisije. Podjetju se zagotovi možnost, da v prostorih Komisije preveri tehnično natančnost posnetka svoje ustno podane vloge in po potrebi takoj popravi vsebino vloge. Pravila v tej uredbi o vlogah za poravnavo se uporabljajo za takšne vloge ne glede na medij, na katerem so shranjene.

▼M2

3.  Če ugotovitev o možnih kršitvah, s katero so bile seznanjene stranke, odraža vsebino njihovih vlog za poravnavo, potem pisni odgovor zadevnih strank na ugotovitev o možnih kršitvah, predložen v roku, ki ga določi Komisija, potrjuje, da ugotovitev o možnih kršitvah, naslovljena nanje, odraža vsebino njihovih vlog za poravnavo. Komisija lahko nato po posvetovanju s Svetovalnim odborom za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje v skladu s členom 14 Uredbe (ES) št. 1/2003 sprejme odločbo v skladu s členoma 7 in 23 Uredbe (ES) št. 1/2003.

4.  Komisija se lahko kadar koli v postopku odloči, da v celoti prekine pogovore o poravnavi za posamezni primer ali iz njih izključi eno ali več vključenih strank, če meni, da učinkovitost postopkov po vsej verjetnosti ne bo dosežena.

▼B

Člen 11

Pravica biti zaslišan

▼M2

1.  Komisija da strankam, na katere naslovi ugotovitve o možnih kršitvah, možnost zaslišanja pred posvetovanjem s Svetovalnim odborom iz člena 14(1) Uredbe (ES) št. 1/2003.

▼B

2.  Komisija v svojih odločitvah obravnava samo očitke, na katere so stranke iz odstavka 1 lahko dale svoje pripombe.

▼M2

Člen 12

1.  Komisija da strankam, na katere naslovi ugotovitev o možnih kršitvah, možnost, da predstavijo svoje dokazne razloge na ustnem zaslišanju, če tako zahtevajo v svojih pisnih vlogah.

2.  Vendar stranke ob predložitvi vlog za poravnavo Komisiji zagotovijo, da bodo uveljavljale možnost do predstavitve svojih dokaznih razlogov na ustnem zaslišanju samo v primeru, če ugotovitev o možnih kršitvah ne bo odražala vsebine njihovih vlog za poravnavo.

▼B

Člen 13

Zaslišanje drugih oseb

1.  Če fizične ali pravne osebe, razen tistih iz členov 5 in 11, zaprosijo za zaslišanje in izkažejo zadosten interes, jih Komisija pisno obvesti o naravi in vsebini postopka in določi rok, v katerem ji morajo pisno sporočiti svoja mnenja.

2.  Komisija lahko, kadar je to primerno, povabi osebe iz odstavka 1, da predstavijo svoje dokazne razloge na ustnem zaslišanju strank, na katere so bile naslovljene ugotovitve o možnih kršitvah, če osebe iz odstavka 1 to zahtevajo v svojih pisnih pripombah.

3.  Komisija lahko povabi katero koli drugo osebo, da pisno izrazi svoje mnenje in da se udeleži ustnega zaslišanja strank, na katere so bile naslovljene ugotovitve o možnih kršitvah. Komisija lahko prav tako povabi takšne osebe, da izrazijo svoje mnenje na ustnem zaslišanju.

Člen 14

Vodenje ustnih zaslišanj

1.  Zaslišanja povsem neodvisno vodi pooblaščenec za zaslišanje.

2.  Komisija povabi osebe, ki naj bi bile zaslišane, na ustno zaslišanje na dan, ki ga sama določi.

3.  Komisija povabi organe držav članic, ki so pristojni za konkurenco, da se udeležijo ustnega zaslišanja. Prav tako lahko povabi uradnike in javne uslužbence drugih organov držav članic.

4.  Osebe, povabljene na zaslišanje, se ga udeležijo bodisi osebno bodisi jih zastopajo zakoniti zastopniki ali zastopniki, pooblaščeni v skladu z njihovimi ustanovnimi akti, če je to primerno. Podjetja in podjetniška združenja lahko zastopa tudi ustrezno pooblaščen zastopnik, imenovan izmed njihovih stalno zaposlenih.

5.  Osebam, zaslišanim pred Komisijo, lahko pomaga njihov odvetnik ali druge usposobljene osebe, ki jim to dovoli pooblaščenec za zaslišanje.

6.  Ustna zaslišanja niso javna. Vsaka oseba se zasliši ločeno ali v navzočnosti drugih povabljenih oseb, pri čemer se upošteva pravni interes podjetij v zvezi z varovanjem njihovih poslovnih skrivnosti in drugih zaupnih podatkov.

7.  Pooblaščenec za zaslišanje lahko dovoli strankam, na katere so bile naslovljene ugotovitve o možnih kršitvah, pritožnikom, drugih osebam, povabljenim na zaslišanje, službam Komisije in organom držav članic, da zastavljajo vprašanja med zaslišanjem.

8.  Izjave vseh zaslišanih oseb se vnesejo v zapisnik. Zapisnik zaslišanja se na zahtevo lahko da na voljo osebam, ki so se udeležile zaslišanja. Upoštevati je treba pravni interes strank pri varovanju njihovih poslovnih skrivnosti in drugih zaupnih podatkov.POGLAVJE VI

DOSTOP DO DOKUMENTACIJE IN RAVNANJE Z ZAUPNIMI PODATKI

▼M4

Člen 15

Dostop do spisa

▼B

1.  Komisija na zahtevo omogoči dostop do spisa strankam, na katere je naslovila ugotovitve o možnih kršitvah. Dostop se dovoli po priglasitvi ugotovitve o možnih kršitvah.

▼M4

1a.  Po začetku postopka v skladu s členom 11(6) Uredbe (ES) št. 1/2003 in da se strankam omogoči predložiti vloge za poravnavo, jim Komisija na njihovo zahtevo in ob upoštevanju pogojev, določenih v zadevnih pododstavkih, razkrije dokaze in dokumente iz člena 10a(2). Stranke zato ob predložitvi vlog za poravnavo Komisiji zagotovijo, da bodo zahtevale dostop do spisa v skladu z odstavkom 1 po prejetju ugotovitve o možnih kršitvah samo v primeru, če v ugotovitvi o možnih kršitvah ne bo upoštevana vsebina njihovih vlog za poravnavo. Kadar se pogovori o poravnavi prekinejo z eno ali več strankami, se takšnim strankam odobri dostop do spisa v skladu z odstavkom 1, če je bila nanje naslovljena ugotovitev o možnih kršitvah.

▼M4

1b.  Dostop v skladu z odstavkom 1 ali 1a do izjave podjetja zaradi prizanesljivosti v smislu člena 4a(2) ali vloge za poravnavo v smislu člena 10a(2) se odobri samo v prostorih Komisije. Stranke in njihovi zastopniki ne smejo z mehaničnimi ali elektronskimi sredstvi kopirati izjav podjetij zaradi prizanesljivosti ali vlog za poravnavo.

▼B

2.  Pravica do dostopa do spisa se ne nanaša na poslovne skrivnosti, druge zaupne podatke ali na interno dokumentacijo Komisije ali organov držav članic, ki so pristojni za konkurenco. Pravica do dostopa do spisa prav tako ne velja za korespondenco med Komisijo in organi držav članic, ki so pristojni za konkurenco ali med slednjimi, kadar je takšno dopisovanje vsebovano v spisu Komisije.

3.  Nič v tej uredbi ne preprečuje Komisiji razkrivanja in uporabe informacij, ki so potrebne za dokazovanje kršitve člena 81 ali 82 Pogodbe.

▼M4 —————

▼B

Člen 16

Označevanje in varovanje zaupnih podatkov

1.  Komisija ne sme nikomur sporočati ali omogočati dostopa do informacij, vključno z dokumentacijo, če vsebujejo poslovne skrivnosti ali druge zaupne podatke.

2.  Katera koli oseba, ki izrazi svoje mnenje v skladu s členi 6(1), 7(1), 10(2) in 13(1) in (3) te uredbe, ali naknadno posreduje dodatne podatke Komisiji med potekom istega postopka, z navedbo razlogov jasno označi vsa gradiva, za katera meni, da so zaupna, in zagotovi posebno nezaupno različico do datuma za predstavitev mnenj, ki ga določi Komisija.

3.  Ne glede na odstavek 2 tega člena Komisija lahko od podjetij ali podjetniških združenj, ki predlagajo dokumentacijo ali izjave v skladu z Uredbo (ES) št. 1/2003, zahteva, da označijo listine ali dele listin, za katere menijo, da vsebujejo njihove poslovne skrivnosti ali druge zaupne podatke, in da označijo podjetja, za katera je takšno dokumentacijo treba obravnavati kot zaupno. Komisija lahko prav tako zahteva od podjetij ali podjetniških združenj, da označijo vsak del ugotovitev o možnih kršitvah, povzetek zadeve, pripravljen v skladu s členom 27(4) Uredbe (ES) št. 1/2003, ali odločitev, ki jo je sprejela Komisija, in ki po njihovem mnenju vsebuje poslovne skrivnosti.

Komisija lahko določi rok, v katerem morajo podjetja ali podjetniška združenja:

(a) utemeljiti svoj zahtevek po zaupnosti glede vsake posamezne listine ali dela listine, izjave ali dela izjave;

(b) zagotoviti Komisiji nezaupno različico listin ali izjav, v kateri so zaupni deli besedila izbrisani;

(c) zagotoviti kratek in jedrnat opis vsakega izbrisanega podatka.

4.  Če podjetja ali podjetniška združenja ne ravnajo v skladu z odstavkoma 2 in 3, Komisija lahko domneva, da zadevna dokumentacija ali izjave ne vsebujejo zaupnih podatkov.

▼M4POGLAVJE VIa

OMEJITVE GLEDE UPORABE INFORMACIJ, PRIDOBLJENIH MED POSTOPKOM KOMISIJE

Člen 16a

1.  Informacije, pridobljene na podlagi te uredbe, se lahko uporabijo samo za namene sodnih ali upravnih postopkov za uporabo členov 101 in 102 Pogodbe.

2.  Dostop do izjav podjetij zaradi prizanesljivosti v smislu člena 4a(2) ali vlog za poravnavo v smislu člena 10a(2) se odobri samo za namene uveljavljanja pravic do obrambe v postopku pred Komisijo. Stranka, ki je pridobila dostop do spisa, lahko uporabi informacije, pridobljene iz takšnih izjav in vlog, samo če je to potrebno za uveljavljanje njenih pravic do obrambe v postopku:

(a) pred sodišči Evropske unije, v katerem se opravi sodna presoja odločitev Komisije, ali

(b) pred sodišči držav članic v zadevah, ki so neposredno povezane z zadevo, v kateri je bil odobren dostop, in se nanašajo na:

(i) porazdelitev globe med udeleženci kartela, ki jo je naložila Komisija in za plačilo katere so udeleženci solidarno odgovorni, ali

(ii) presojo odločitve, s katero je organ, pristojen za konkurenco v državi članici, ugotovil kršitev člena 101 PDEU.

3.  Naslednje kategorije informacij, pridobljenih na podlagi te uredbe, se ne uporabijo v postopkih pred nacionalnimi sodišči, dokler Komisija ne konča svojega postopka zoper vse strani, ki so predmet njene preiskave, s sprejetjem sklepa na podlagi člena 7, 9 ali 10 Uredbe (ES) št. 1/2003 ali kako drugače konča svoj postopek:

(a) informacije, ki jih je pripravila druga fizična ali pravna oseba posebej za postopek Komisije, in

(b) informacije, ki jih je Komisija pripravila med postopkom in poslala strankam.

▼BPOGLAVJE VII

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 17

Roki

▼M2

1.  Pri določanju rokov iz člena 3(3), člena 4(3), člena 6(1), člena 7(1), člena 10(2), člena 10a(1), (2) in (3) ter člena 16(3) Komisija upošteva čas, potreben za pripravo vlog, in nujnost zadeve.

▼B

2.  Roki iz členov 6(1), 7(1) in 10(2) trajajo najmanj štiri tedne. Vendar se roki za postopek, ki je bil sprožen zaradi sprejetja začasnih ukrepov na podlagi člena 8 Uredbe (ES) št. 1/2003, lahko skrajšajo na en teden.

▼M2

3.  Roki iz člena 4(3), člena 10a(1) in (2) ter člena 16(3) trajajo najmanj dva tedna. Rok iz člena 3(3) traja najmanj dva tedna, razen za vloge za poravnavo, za katere je treba popravke izvesti v enem tednu. Rok iz člena 10a(3) traja najmanj dva tedna.

▼B

4.  Kadar je primerno in na utemeljeno zahtevo, vloženo pred iztekom prvotnega roka, se roki lahko podaljšajo.

Člen 18

Razveljavitve

Uredbe (ES) št. 2842/98, (ES) št. 2843/98 in (ES) št. 3385/94 se razveljavijo.

Sklicevanje na razveljavljene uredbe se razume kot sklicevanje na to uredbo.

Člen 19

Prehodne določbe

Postopkovni ukrepi, sprejeti v skladu z uredbama (ES) št. 2842/98 in (ES) št. 2843/98, ostanejo še naprej v veljavi pri uporabi te direktive.

Člen 20

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati 1. maja 2004.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA

OBRAZEC C

PRITOŽBA V SKLADU S ČLENOM 7 UREDBE (ES) št. 1/2003

I.   Informacije o pritožniku in podjetju(-ih) ali podjetniškem združenju kot vlagatelju pritožbe

1.

Navedite podrobne podatke o identiteti pravne ali fizične osebe, ki vlaga pritožbo. Kadar je pritožnik podjetje, določite skupino, ki ji pripada, in kratko in jedrnato predstavite vrsto in področje njene dejavnosti. Navedite osebo za stike (telefonsko številko, poštni in elektronski naslov) za dodatna pojasnila.

2.

Opišite podjetje(-a) ali združenje podjetij, na katerega ravnanje se nanaša pritožba, vključno, kadar je primerno, z vsemi razpoložljivimi informacijami o skupini, ki ji pripada(-jo) podjetje(-a), ki je(so) predmet pritožbe, ter vrsto in področje njihove dejavnosti. Navedite položaj pritožnika glede na podjetje(-a) ali podjetniška združenja, ki so predmet pritožbe (npr. odjemalec, konkurent).

II.   Podrobnosti o domnevni kršitvi in dokazi

3.

Navedite podrobne podatke, na podlagi katerih je, po vašem mnenju, sklepate, da obstaja kršitev člena 81 ali 82 Pogodbe in/ali člena 53 ali 54 Sporazuma EGP. Navedite zlasti vrsto izdelkov (blaga ali storitev), na katere se domnevne kršitve nanašajo, in, če je potrebno, pojasnite poslovne odnose v zvezi s temi izdelki. Opišite vse razpoložljive podrobne podatke o sporazumih ali ravnanju podjetij ali podjetniških združenj, na katere se nanaša ta pritožba. Navedite čim več zadevnih tržnih položajev podjetij, na katere se nanaša pritožba.

4.

Predložite vso dokumentacijo, s katero razpolagate in ki se neposredno ali posredno nanaša ali je povezana z dejstvi, navedenimi v pritožbi (npr. besedila sporazumov, zapisnike pogajanj ali sej, pogoje poslovanja, poslovno dokumentacijo, okrožnice, korespondenco, zabeležke telefonskih pogovorov …). Navedite imena in naslove oseb, ki lahko pričajo o dejstvih, naštetih v pritožbi, zlasti o osebah, ki jih zadeva domnevna kršitev. Predložite statistične podatke, s katerimi razpolagate in se nanašajo na navedena dejstva, zlasti kadar kažejo na razvoj dogodkov na trgu (npr. informacije o cenah in cenovnih gibanjih, ovirah za vstop na trg za nove dobavitelje itd.).

5.

Navedite svoje mnenje glede geografskega obsega domnevne kršitve in pojasnite, kadar to ni očitno, koliko bi ravnanje, ki je predmet pritožbe, lahko vplivalo na menjavo med državami članicami ali med Skupnostjo in eno ali več držav članic EFTA, ki so podpisnice Sporazuma EGP.

III.   Ugotovitve, ki se zahtevajo od Komisije, in legitimen interes

6.

Pojasnite, kakšne ugotovitve ali ukrepe pričakujete od postopka Komisije.

7.

Navedite podlage, na katerih zahtevate legitimen interes v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1/2003. Zlasti navedite, kako ravnanje, ki je predmet pritožbe, vpliva na vas in kako naj bi po vašem mnenju posredovanje Komisije odpravilo domnevne težave.

IV.   Postopek pred nacionalnimi organi, pristojnimi za konkurenco, ali pred nacionalnimi sodišči

8.

Navedite popolne podatke o tem, ali ste se v zvezi z istimi ali tesno povezanimi vsebinami obrnili na katerikoli drug organ, pristojen za konkurenco in/ali je bila vložena tožba na nacionalnem sodišču. Če je tako, navedite podrobne podatke o upravnem ali sodnem organu, na katerega ste se obrnili, in vlogah, naslovljenih na takšen organ.

S tem izjavljamo, da so podatki, vsebovani v tem obrazcu in v prilogah k temu obrazcu, dani v celoti v dobri veri.

Datum in podpis.( 1 ) UL L 1, 4.1.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 411/2004 (UL L 68, 6.3.2004, str. 1).

( 2 ) UL L 354, 30.12.1998, str. 18.

( 3 ) UL L 354, 30.12.1998, str. 22.

( 4 ) UL L 377, 31.12.1994, str. 28.

Top