EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0131-20130701

Consolidated text: Uredba Sveta (ES) št. 131/2004 z dne 26. januarja 2004 o uvedbi nekaterih omejevalnih ukrepih v zvezi s Sudanom in Južnim Sudanom

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/131/2013-07-01

2004R0131 — SL — 01.07.2013 — 006.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

▼M6

UREDBA SVETA (ES) št. 131/2004

z dne 26. januarja 2004

o uvedbi nekaterih omejevalnih ukrepih v zvezi s Sudanom in Južnim Sudanom

▼B

(UL L 021, 28.1.2004, p.1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

 M1

UREDBA SVETA (ES) št. 1353/2004 z dne 26. julija 2004

  L 251

1

27.7.2004

►M2

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1516/2004 z dne 25. avgusta 2004

  L 278

15

27.8.2004

►M3

UREDBA SVETA (ES) št. 838/2005 z dne 30. maja 2005

  L 139

3

2.6.2005

►M4

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1354/2005 z dne 17. avgusta 2005

  L 213

11

18.8.2005

►M5

UREDBA SVETA (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M6

UREDBA SVETA (EU) št. 1215/2011 z dne 24. novembra 2011

  L 310

1

25.11.2011

►M7

UREDBA SVETA (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013

  L 158

1

10.6.2013
▼B

▼M6

UREDBA SVETA (ES) št. 131/2004

z dne 26. januarja 2004

o uvedbi nekaterih omejevalnih ukrepih v zvezi s Sudanom in Južnim Sudanom

▼BSVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 60 in 301 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega stališča Sveta 2004/31/SZVP z dne 9. januarja 2004 o uvedbi embarga na orožje, strelivo in vojaško opremo ( 1 ) za Sudan,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Glede na potekajočo državljansko vojno v Sudanu Skupno stališče 2004/31/SZVP ohranja embargo na orožje, uveden proti tej državi s Sklepom Sveta 94/165/SZVP ( 2 ), in navedeni embargo krepi z vključitvijo prepovedi tehnične pomoči in drugih storitev v zvezi z vojaškimi dejavnostmi ter finančne pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi.

(2)

Skupno stališče 2004/31/SZVP predvideva tudi pridržek o izjemah humanitarnega značaja od embarga na orožje, vključno s prodajo, pošiljanjem, transferjem ali izvozom opreme in materiala za operacije odstranjevanja min v Sudanu.

(3)

Embargi na nekatere tehnične in finančne pomoči spadajo v okvir Pogodbe. Zaradi tega in zlasti z namenom izogibanja izkrivljanju konkurence, je za izvajanje navedenih embargov v zvezi z ozemljem Skupnosti potrebna ustrezna zakonodaja Skupnosti. Za namene te uredbe velja ocena, da ozemlje Skupnosti obsega vsa ozemlja držav članic, za katere velja Pogodba pod pogoji, določenimi v tej Pogodbi.

(4)

Da bi se zagotovila učinkovitost ukrepov, predvidenih s to uredbo, bi morala ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJEL TO UREDBO:Člen 1

Za namene te uredbe se uporablja naslednja opredelitev:

„tehnična pomoč“ pomeni vsako tehnično podporo v zvezi s popravili, razvojem, izdelavo, sestavljanjem, preizkušanjem, vzdrževanjem ali katerokoli drugo tehnično storitev in ima lahko obliko inštrukcij, svetovanja, usposabljanja, prenosa praktičnega znanja ali spretnosti ali svetovalnih storitev. Tehnična pomoč vključuje dajanje pomoči v ustni obliki.

▼M6

Člen 2

Prepovedano je:

(a) nudenje tehnične pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi in z dajanjem na voljo, izdelovanjem, vzdrževanjem in uporabo orožja ter pripadajočega materiala vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in nadomestnimi deli za navedeno, neposredno ali posredno vsem osebam, subjektom ali organom v Sudanu ali Južnem Sudanu ali za uporabo v teh državah;

(b) nudenje financiranja ali finančne pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, vključno zlasti z dotacijami, posojili in kreditnim zavarovanjem izvoza za vse prodaje, pošiljke, transfer ali izvoz orožja in pripadajočega materiala ali za nudenje povezane tehnične pomoči, posredno ali neposredno vsem osebam, subjektom ali organom v Sudanu ali Južnem Sudanu ali za uporabo v teh državah.

▼B

Člen 3

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, ki imajo za cilj ali posledico neposredno ali posredno pospeševanje transakcij, navedenih v členu 2.

▼M3

Člen 4

1.  Z odstopanjem od členov 2 in 3 pristojni organi držav članic, kakor so navedeni v Prilogi, lahko odobrijo zagotavljanje financiranja ter finančne in tehnične pomoči, ki se nanaša na:

(a) nesmrtonosno vojaško opremo, namenjeno samo za humanitarno ali zaščitno uporabo ali za programe izgrajevanja institucij Združenih narodov, Afriške unije, Evropske unije in Skupnosti;

(b) material, namenjen operacijam kriznega upravljanja s strani Evropske unije, Združenih narodov in Afriške unije;

(c) opremo za odstranjevanje min in material, ki se uporablja pri odstranjevanju min;

(d) izvajanje celovitega mirovnega sporazuma, ki sta ga v Nairobiju v Keniji 9. januarja 2005 podpisali sudanska vlada in Sudansko ljudsko osvobodilno gibanje/vojska;

▼M6

(e) podpora procesu reforme varnostnega sektorja v Južnem Sudanu.

▼M3

2.  Že izvedenih dejavnosti se ne odobri.

▼M6

Člen 5

Člena 2 in 3 ne veljata za zaščitna oblačila, vključno z neprebojnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki jih v Sudan ali Južni Sudan začasno izvozijo člani osebja Združenih narodov, osebja Unije ali njenih držav članic, predstavniki medijev in delavci na področju humanitarne in razvojne pomoči ter njim pridruženo osebje, ki navedeno uporabljajo samo za svojo osebno uporabo.

▼B

Člen 6

Komisija in države članice se medsebojno sproti obveščajo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo in si medsebojno sporočajo vse druge pomembne informacije, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo, zlasti informacije, ki jih prejmejo v zvezi s kršitvami in težavami pri izvrševanju in v zvezi s sodbami, ki jih prejmejo od nacionalnih sodišč.

Člen 7

Komisija je pooblaščena, da na podlagi informacij, ki jih dajo države članice, lahko spremeni Prilogo.

Člen 8

Države članice predpišejo pravila za sankcije, ki veljajo za kršitve določb te uredbe in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Države članice o teh pravilih nemudoma obvestijo Komisijo po začetku veljavnosti te uredbe, uradno jo obveščajo tudi o vseh naknadnih spremembah.

Člen 9

Ta uredba velja:

(a) na ozemlju Skupnosti, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b) na krovih vseh letal ali vseh plovil, ki so pod jurisdikcijo držav članic;

(c) za vse osebe, kjer koli se nahajajo, ki so državljani držav članic;

(d) za vse pravne osebe, skupine ali subjekte, registrirane ali ustanovljene v skladu z zakonodajo držav članic.

(e) za vse pravne osebe, skupine ali subjekte, ki poslujejo znotraj Skupnosti.

Člen 10

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA

Seznam pristojnih organov iz člena 4

BELGIJA

▼M4

1. 

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement

Direction générale des affaires bilatérales

Service „Afrique du sud du Sahara“

Egmont 1

Rue des Petits Carmes 19

B-1000 Bruxelles

Tel. (32-2) 501 88 75

Faks (32-2) 501 38 26

1. 

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Directie van de bilaterale betrekkingen

Dienst „Afrika ten Zuiden van de Sahara“

Egmont 1

Karmelietenstraat 15

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 501 88 75

Faks (32-2) 501 38 26

2. 

Service public fédéral, économie, P.M.E., classes moyennes & énergie

Potentiel économique

Direction industries

Textile — Diamants et autres secteurs

City Atrium

Rue du Progrès 50

5ème étage

B-1210 Bruxelles

Tel. (32-2) 277 51 11

Faks (32-2) 277 53 09

Faks (32-2) 277 53 10

2. 

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Economisch potentieel

Directie Nijverheid

Textiel — Diamant en andere sectoren

City Atrium

Vooruitgangstraat 50

5de verdieping

B-1210 Brussel

Tel. (32-2) 277 51 11

Faks (32-2) 277 53 09

Faks (32-2) 277 53 10

3. 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Kunstlaan 9

B-1210 Brussel

Tel. (32-2) 209 28 25

Faks (32-2) 209 28 12

3. 

Région de Bruxelles-Capitale

Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Avenue des Arts 9

B-1210 Bruxelles

Tel. (32-2) 209 28 25

Faks (32-2) 209 28 12

4. Région wallonne:

Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon

Rue Mazy 25-27

B-5100 Jambes-Namur

Tel. (32-81) 33 12 11

Faks (32-81) 33 13 13

5. Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Faks (32-2) 553 60 37

▼M5

BOLGARIJA

Tehnična pomoč ter uvozne in izvozne omejitve:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. „Дондуков“ № 1

1594 София

тел. (359) 2 987 91 45

факс (359) 2 988 03 79

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 „Dondukov“ Blvd.

1594 Sofia

Tel. (359) 2 987 91 45

Fax (359) 2 988 03 79

Zamrznitev sredstev:

Министерство на финансите

ул. „Г.С. Раковски“ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 „G.S. Rakovsky“ street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

▼M2

ČEŠKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel: (420-2) 24 06 27 20

Fax: (420-2) 24 22 18 11

▼B

DANSKA

Erhvervs-og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel.: (45) 35 46 60 00

Faks: (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tel.: (45) 33 92 60 00

Faks: (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tel.: (45) 33 92 33 40

Faks: (45) 33 93 35 10

NEMČIJA

Financiranje in finančna pomoč:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.:(49-89) 2889 -3800

Faks: (49-89) 350163-3800

Tehnična pomoč in druge storitve:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel.:(49-61) 96 908 0

Faks: (49-61) 96 908-800

▼M2

ESTONIJA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: (372-6) 31 71 00

Fax: (372-6) 31 71 99

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: (372-6) 68 05 00

Fax: (372-6) 68 05 01

▼B

GRČIJA

A.   Zamrznitev sredstev

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

5 Nikis Str.

GR-101 80 Athens

Tel.:(30) 210 333 27 86

Faks:(30) 210 333 28 10

Α.   Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR-101 80 Αθήνα

Τηλ.: (30) 210 333 27 86

Φαξ: (30) 210 333 28 10

B.   Uvozne in izvozne omejitve

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Kornaroy Str. 1,GR-105 63 Athens

Tel.: (30) 210 328 64 01-3

Faks: (30) 210 328 64 04

Β.   Περιορισμοί εισαγωγών-εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Κορνάρου 1,GR-105 63 Αθήνα

Τηλ.: (30) 210 328 64 01-3

Φαξ: (30) 210 328 64 04

ŠPANIJA

Ministerio de Economía

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 38 60

Faks: (34) 914 57 28 63

FRANCIJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo - Bureau E2

Tel.: (33) 144 74 48 93

Faks: (33) 144 74 48 97

Ministère des affaires étrangères

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Tel.: (33) 143 17 59 68

Faks: (33) 143 17 46 91

▼M7

HRVAŠKA

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Tel. +385 16106304

Faks +385 16109150

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel. +385 14569952

Faks +385 14597416

▼B

IRSKA

Department of Enterprise, Trade and Employment

Licensing Unit

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Irska

Tel.:(353) 1 631 2121

Faks: (353) 1 631 2562

ITALIJA

Ministero degli Affari esteri

DGAE-Uff.X

Roma

Tel.:(39) 06 36 91 37 50

Faks: (39) 06 36 91 37 52

Ministero del Commercio estero

Gabinetto

Roma

Tel.:(39) 06 59 93 23 10

Faks: (39) 06 59 64 74 94

Ministero dei Trasporti

Gabinetto

Roma

Tel.:(39) 06 44 26 71 16/84 90 40 94

Faks: (39) 06 44 26 71 14

▼M2

CIPER

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: (357-22) 30 06 00

Φαξ: (357-22) 66 18 81

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel: (357-22) 30 06 00

Fax: (357-22) 66 18 81

LATVIJA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV1395

Tel. Nr. (371) 701 62 01

Fax Nr. (371) 782 81 21

LITVA

▼M4

Security Policy Department

J.Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. (370-5) 236 25 16

Faks (370-5) 231 30 90

▼B

LUKSEMBURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

21, rue Philippe II

L-2340 Luksemburg

Tel.: (352) 478 23 70

Faks: (352) 46 61 38

▼M2

MADŽARSKA

▼M4

Article 4

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium — Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt.85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.:345

Tel. (36-1) 336-7300

▼M2

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: (356-21) 24 28 53

Fax: (356-21) 25 15 20

▼B

NIZOZEMSKA

▼M4

Ministerie van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 DE Zwolle

The Netherlands

Tel. (31-38) 467 25 41

Faks (31-38) 469 52 29

▼B

AVSTRIJA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C/2/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel.:(43-1) 711 00

Faks (43-1) 711 00-8386

▼M2

POLJSKA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno — Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48-22) 523 93 48

Fax (48-22) 523 91 29

▼B

PORTUGALSKA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcçăo-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.:(351-21) 394 60 72

Faks:(351-21) 394 60 73

▼M5

ROMANIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13

▼M2

SLOVENIJA

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel: (386-1) 478 20 00

Fax: (386-1) 478 23 47

Site internet: http://www.gov.si/mzz

SLOVAŠKA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

Tel: (421-2) 48 54 21 16

Fax: (421-2) 48 54 31 16

▼B

FINSKA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

00161 Helsinki/Helsingfors

Tel.: (358) 9 16 05 59 00

Faks: (358) 9 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8

00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

Tel.: (358) 9 16 08 81 28

Faks: (358) 9 16 08 81 11

ŠVEDSKA

▼M4

Inspektionen för strategiska produkter

Box 70252

S-107 22 Stockholm

Tel. (46-8) 406 31 00

Faks (46-8) 20 31 00

▼B

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

Združeno kraljestvo

Tel.:(44) 20 7215 0594

Faks: (44) 20 7215 0593

▼M2

EVROPSKA SKUPNOST

Komisija Evropskih skupnosti

Generalni direktorat za zunanje odnose

Direktorat SZVP

Enota A.2: Pravne in institucionalne zadeve zunanjih odnosov - sankcije

CHAR 12/163

B - 1049 Bruselj

Tel: (32-2) 295 81 48, 296 25 56

Fax: (32-2) 296 75 63( 1 ) UL L 6, 10.1.2004, str. 55.

( 2 ) UL L 75, 17.3.1994, str. 1. Sklep, razveljavljen s Skupnim stališčem 2004/31/SZVP.

Top