Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004L0037-20180116

Direktiva 2004/37/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (šesta posebna direktiva v skladu s členom 16(1) Direktive Sveta 89/391/EGS) (kodificirana različica) (Besedilo velja za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/37/2018-01-16

02004L0037 — SL — 16.01.2018 — 002.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

DIREKTIVA 2004/37/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 29. aprila 2004

o varovanju delavcev pred ►C1  tveganji ◄ zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (šesta posebna direktiva v skladu s členom 16(1) Direktive Sveta 89/391/EGS) (kodificirana različica)

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 158 30.4.2004, str. 50)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

DIREKTIVA 2014/27/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 26. februarja 2014

  L 65

1

5.3.2014

►M2

DIREKTIVA (EU) 2017/2398 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA Besedilo velja za EGP z dne 12. decembra 2017

  L 345

87

27.12.2017


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 313, 29.11.2017, str.  14 (2004/37/ES)
▼B

DIREKTIVA 2004/37/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 29. aprila 2004

o varovanju delavcev pred ►C1  tveganji ◄ zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (šesta posebna direktiva v skladu s členom 16(1) Direktive Sveta 89/391/EGS) (kodificirana različica)

(Besedilo velja za EGP)POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Cilj

1.  Cilj te direktive je varovanje delavcev pred ►C1  tveganji ◄ , ki ogrožajo njihovo zdravje in varnost, ter preprečevanje takih ►C1  tveganj ◄ , ki se pojavijo ali bi se lahko pojavila zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu.

Določa posebne minimalne zahteve na tem področju, tudi mejne vrednosti.

2.  Ta direktiva se ne uporablja za delavce, izpostavljene le sevanju, saj je le-to zajeto s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

3.  Direktiva 89/391/EGS se v celoti uporablja za vse področje iz odstavka 1 in ne vpliva na strožje in/ali podrobnejše določbe v tej direktivi.

▼M1

4.  Glede azbesta, ki ga obravnava Direktiva 2009/148/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ), se uporabljajo določbe te direktive, če predvidevajo višjo raven zdravja in varnosti pri delu.

▼B

Člen 2

Opredelitev pojmov

Za namene te direktive:

▼M1

(a) „rakotvorna snov“ pomeni:

(i) snov ali zmes, ki izpolnjuje merila za razvrstitev v kategorijo 1A ali 1B rakotvornih snovi iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ( 2 );

(ii) snov, zmes ali postopek iz Priloge I k tej direktivi ter snov ali zmes, ki se sprošča pri postopku iz navedene priloge;

(b) „mutagena snov“ pomeni:

snov ali zmes, ki izpolnjuje merila za razvrstitev v kategorijo 1A ali 1B mutagenov za zarodne celice iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008;

▼B

(c) „mejna vrednost“ pomeni, če ni drugače določeno, mejno vrednost časovno tehtanega povprečja koncentracije za „rakotvorno ali mutageno snov“ v zraku znotraj območja vdihavanja delavca glede na referenčno obdobje, ki je navedeno v Prilogi III k tej direktivi.

Člen 3

Področje uporabe – določanje in ocena tveganja

1.  Ta direktiva se uporablja za dejavnosti, pri katerih so delavci pri svojem delu izpostavljeni ali so lahko izpostavljeni rakotvornim ali mutagenim snovem.

2.  Pri kateri koli dejavnosti, ki bi lahko vključevala ►C1  tveganje ◄ zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem, je treba določiti naravo, stopnjo in trajanje izpostavljenosti delavca, da bi lahko ocenili vsa ►C1  tveganja ◄ za zdravje ali varnost delavca in določili ukrepe, ki jih je treba sprejeti.

Oceno je treba redno obnavljati, v vsakem primeru pa takrat, ko se pojavi kakršna koli sprememba okoliščin, ki lahko vplivajo na izpostavljenost delavca rakotvornim ali mutagenim snovem.

Delodajalec mora pristojnim organom na njihovo zahtevo posredovati podatke, ki jih je uporabil za pripravo ocene.

3.  Pri ocenjevanju ►C1  tveganja ◄ se morajo upoštevati še vse druge poti izpostavljenosti, na primer absorpcija v in/ali skozi kožo.

4.  Pri ocenjevanju ►C1  tveganja ◄ mora delodajalec nameniti posebno pozornost vsem vplivom na zdravje ali varnost posebnih skupin delavcev in med drugim upoštevati, da ni zaželeno, da se taki delavci zaposlujejo tam, kjer bi lahko prišli v stik z rakotvornimi ali mutagenimi snovmi.POGLAVJE II

OBVEZNOSTI DELODAJALCA

Člen 4

Zmanjšanje in nadomestitev

1.  Delodajalec zmanjša uporabo rakotvorne ali mutagene snovi na delovnem mestu zlasti tako, da jo nadomesti, če je to tehnično možno, s snovjo, ►M1  zmesjo ◄ ali postopkom, ki pod pogoji uporabe ni nevaren ali je manj nevaren za zdravje in varnost delavcev.

2.  Delodajalec pristojnim organom na njihovo zahtevo predloži ugotovitve iz preiskav.

Člen 5

Preprečevanje in zmanjševanje izpostavljenosti

1.  Kadar rezultati ocene, navedene v členu 3(2), pokažejo, da obstaja ►C1  tveganje ◄ za zdravje ali varnost delavcev, je treba preprečiti izpostavljenost delavcev.

2.  Kadar nadomestitev rakotvorne ali mutagene snovi s snovjo, ►M1  zmesjo ◄ ali postopkom, ki pod pogoji uporabe ni nevaren ali je manj nevaren za zdravje in varnost, tehnično ni izvedljiva, delodajalec zagotovi, da se rakotvorna ali mutagena snov, če je to tehnično izvedljivo, proizvaja in uporablja v zaprtem sistemu.

3.  Kadar zaprt sistem tehnično ni izvedljiv, delodajalec zagotovi, da se raven izpostavljenosti delavcev zmanjša na kolikor je tehnično mogoče nizko raven.

4.  Izpostavljenost ne sme preseči mejne vrednosti rakotvorne snovi, kakor je določena v Prilogi III.

5.  Pri vsaki uporabi rakotvorne ali mutagene snovi delodajalec izvede naslednje ukrepe:

(a) omeji količine rakotvorne ali mutagene snovi na delovnem mestu;

(b) vzdržuje čim manjše število delavcev, ki so izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni;

(c) načrtuje take delovne postopke in tehnične kontrolne ukrepe, da se prepreči ali zmanjša sproščanje rakotvornih ali mutagenih snovi na delovnem mestu na najnižjo raven;

(d) odstranjuje rakotvorne ali mutagene snovi pri viru z lokalnim ali splošnim prezračevanjem, pri čemer morajo biti vse take metode ustrezne in skladne s potrebo po varovanju javnega zdravja in okolja;

(e) uporablja obstoječe ustrezne postopke za merjenje koncentracije rakotvornih ali mutagenih snovi, zlasti za zgodnje odkrivanje neobičajne izpostavljenosti, ki so posledica nepredvidenega dogodka ali nezgode;

(f) uporablja ustrezne delovne postopke in metode;

(g) izvaja kolektivne varnostne ukrepe in/ali, kadar se izpostavljenosti ne da preprečiti drugače, individualne varnostne ukrepe;

(h) izvaja higienske ukrepe, zlasti redno čiščenje tal, sten in drugih površin;

(i) obvešča delavce;

►C1  (j) omeji območja tveganja in ◄ uporablja ustrezne opozorilne in varnostne znake, vključno z znaki „kajenje prepovedano“ na območjih, kjer so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni rakotvornim ali mutagenim snovem;

(k) izdela načrte za ukrepanje v izrednih razmerah, ki lahko nastanejo pri neobičajno visoki izpostavljenosti;

(l) uporablja sredstva za varno skladiščenje, ravnanje in prevoz, zlasti zapečatene ter jasno in vidno označene vsebnike;

(m) uporablja sredstva za varno zbiranje, skladiščenje in odlaganje odpadkov za delavce, tudi zapečatene ter jasno in vidno označene vsebnike.

Člen 6

Obveščanje pristojnih organov

Kadar rezultati ocene, navedene v členu 3(2), pokažejo, da obstaja ►C1  tveganje ◄ za zdravje ali varnost delavcev, delodajalec pristojnemu organu na njegovo zahtevo predloži ustrezne podatke:

(a) o dejavnostih in/ali industrijskih procesih, ki potekajo, tudi razloge za uporabo rakotvornih ali mutagenih snovi;

(b) o količinah proizvedenih ali uporabljenih snovi ali ►M1  zmesi ◄ , ki vsebujejo rakotvorne ali mutagene snovi;

(c) o številu izpostavljenih delavcev,

(d) o sprejetih preventivnih ukrepih;

(e) o vrsti uporabljene varovalne opreme;

(f) o naravi in stopnji izpostavljenosti;

(g) o primerih nadomestitve.

▼M2

Države članice v svojih poročilih, ki jih predložijo Komisiji na podlagi člena 17a Direktive 89/391/EGS, upoštevajo podatke iz točk (a) do (g) prvega odstavka tega člena.

▼B

Člen 7

Nepredvidena izpostavljenost

1.  Ob nepredvidenem dogodku ali nezgodi, zaradi katere bi lahko prišlo do neobičajne izpostavljenosti delavcev, delodajalec o tem obvesti delavce.

2.  Dokler ni spet vzpostavljeno normalno stanje in niso odpravljeni razlogi za neobičajno izpostavljenost:

(a) lahko na prizadetem območju delajo samo delavci, ki so nujno potrebni za izvajanje popravil in drugih potrebnih del;

(b) je tem delavcem treba zagotoviti varovalno obleko in osebno varovalno opremo za dihala, ki jo morajo nositi; izpostavljenost ne sme biti stalna in mora biti strogo omejena na najkrajši čas, potreben za vsakega delavca;

(c) nezavarovani delavci ne smejo delati na prizadetem območju.

Člen 8

Predvidena izpostavljenost

1.  Pri nekaterih dejavnostih, kakor je vzdrževanje, pri katerih se predvideva možnost znatnega povečanja izpostavljenosti delavcev in za katere je bila izčrpana že vsaka možnost za nadaljnje tehnične preventivne ukrepe za omejitev izpostavljenosti delavcev, delodajalec določi po posvetovanju z delavci in/ali njihovimi predstavniki v podjetju ali enoti, brez vpliva na delodajalčevo odgovornost, ukrepe, ki so potrebni, da se trajanje izpostavljenosti delavcev skrajša na najkrajši možni čas in zagotovi varovanje delavcev med opravljanjem takih dejavnosti.

Na podlagi prvega pododstavka je treba tem delavcem zagotoviti varovalno obleko in osebno varovalno opremo za dihala, ki jo morajo nositi, dokler obstaja neobičajna izpostavljenost; taka izpostavljenost ne sme biti stalna in mora biti strogo omejena na najkrajši čas, potreben za vsakega delavca.

2.  Sprejmejo se ustrezni ukrepi, da se zagotovi jasna označitev in določitev območij, kjer se opravljajo dejavnosti, navedene v prvem pododstavku odstavka 1, ali da se nepooblaščenim osebam kako drugače prepreči dostop do teh območij.

Člen 9

▼C1

Dostop do območij tveganja

▼B

Delodajalci sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo dostop na območja, na katerih se opravljajo dejavnosti, za katere rezultati ocene iz člena 3(2) pokažejo, da obstaja ►C1  tveganje ◄ za zdravje in varnost delavcev, izključno delavcem, ki morajo na taka območja vstopati zaradi svojega dela ali nalog.

Člen 10

Higienski in individualni varovalni ukrepi

1.  Za vse dejavnosti, pri katerih obstaja ►C1  tveganje ◄ kontaminacije z rakotvornimi ali mutagenimi snovmi, delodajalci sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo:

(a) da delavci ne jedo, pijejo ali kadijo na delovnih območjih, kjer obstaja ►C1  tveganje ◄ kontaminacije z rakotvornimi ali mutagenimi snovmi;

(b) da imajo delavci zagotovljeno ustrezno varovalno obleko ali drugo ustrezno posebno obleko;

(c) da so predvideni ločeni prostori za shranjevanje delovne ali varovalne obleke in osebne obleke;

(d) da imajo delavci na voljo ustrezne in zadostne umivalne in toaletne prostore;

(e) da je varovalna oprema ustrezno shranjena na jasno označenem mestu in da se pregleda in očisti po možnosti pred vsako uporabo in obvezno po njej;

(f) da se okvarjena oprema popravi ali nadomesti pred nadaljnjo uporabo.

2.  Delavcem se ne smejo zaračunavati stroški ukrepov iz odstavka 1.

Člen 11

Obveščanje in usposabljanje delavcev

1.  Delodajalec sprejme ustrezne ukrepe, da zagotovi delavcem in/ali predstavnikom delavcev v podjetju ali industrijskem obratu zadostno in ustrezno usposobljenost na podlagi vseh razpoložljivih podatkov, zlasti v obliki obvestil in navodil:

(a) o možnem ►C1  tveganju ◄ za zdravje, vključno z dodatnim ►C1  tveganjem ◄ zaradi uporabe tobačnih izdelkov;

(b) o varnostnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti za preprečitev izpostavljenosti;

(c) o higienskih zahtevah;

(d) o nošenju in uporabi varovalne opreme in obleke;

(e) o ukrepih, ki jih morajo sprejeti delavci, tudi reševalci, ob nezgodah in za preprečitev nezgod.

Usposabljanje se:

prilagodi tako, da se upoštevajo nova ali spremenjena ►C1  tveganja ◄ , in

ponavlja v rednih časovnih presledkih, če je to potrebno.

2.  Delodajalci obvestijo delavce o napravah in z njimi povezanih vsebnikih z rakotvornimi ali mutagenimi snovmi, in zagotovijo, da so vsi vsebniki, embalaža in naprave z rakotvornimi ali mutagenimi snovmi jasno in čitljivo označeni in da so na njih jasno vidni opozorilni znaki in znaki za nevarnost.

Člen 12

Obveščanje delavcev

Sprejmejo se potrebni ukrepi, s katerimi se zagotovi:

(a) da lahko delavci in/ali vsi predstavniki delavcev v podjetju ali proizvodnem obratu preverijo izvajanje te direktive oziroma lahko sodelujejo pri njeni uporabi, zlasti kar zadeva:

(i) posledice izbire, nošenja in uporabe varovalne obleke in opreme za zdravje in varnost delavcev, kar pa ne vpliva na odgovornost delodajalca za določitev učinkovitosti varovalne obleke in opreme;

(ii) ukrepe iz prvega pododstavka člena 8(1), ki jih določi delodajalec, kar pa ne vpliva na odgovornost delodajalca za določitev takih ukrepov;

(b) da so delavci in/ali vsi predstavniki delavcev v podjetju ali proizvodnem obratu čim prej obveščeni o neobičajnih izpostavljenostih, vključno s tistimi, navedenimi v členu 8, o razlogih za tako izpostavljenost in o sprejetih ukrepih ali ukrepih, ki jih je treba sprejeti, da bi se položaj popravil;

(c) da delodajalec sproti vodi seznam delavcev, ki opravljajo dejavnosti, pri katerih je ocena iz člena 3(2) pokazala ►C1  tveganje ◄ za zdravje in varnost delavcev; če obstajajo podatki, mora biti v seznamu navedena stopnja izpostavljenosti;

(d) da je seznam, naveden v točki (c), dostopen zdravniku in/ali pristojnemu organu ter drugim osebam, ki so odgovorne za zdravje in varnost pri delu;

(e) da ima vsak delavec dostop do podatkov na seznamu, ki se nanašajo osebno nanj;

(f) da imajo delavci in/ali vsi predstavniki delavcev v podjetju ali proizvodnem obratu dostop do anonimnih kolektivnih podatkov.

Člen 13

Posvetovanje in sodelovanje delavcev

Posvetovanje in sodelovanje delavcev in/ali njihovih predstavnikov v zvezi z vprašanji, ki jih zajema ta direktiva, se opravi v skladu s členom 11 Direktive 89/391/EGS.POGLAVJE III

DRUGE DOLOČBE

Člen 14

Zdravstveni nadzor

▼M2

1.  Države članice v skladu z nacionalnim pravom ali prakso določijo ureditev za izvajanje ustreznega zdravstvenega nadzora delavcev, za katere so rezultati ocene iz člena 3(2) pokazali, da obstaja tveganje za zdravje ali varnost. Zdravnik ali organ, pristojen za zdravstveni nadzor delavcev, lahko oceni, da je treba zdravstveni nadzor nadaljevati tudi po koncu izpostavljenosti, in sicer tako dolgo, kot presodi, da je potrebno za varovanje zdravja zadevnih delavcev.

▼B

2.  V odstavku 1 navedeni ukrepi omogočajo, da se lahko za vsakega delavca opravi, če je to primerno, ustrezen zdravstveni nadzor:

pred izpostavljenostjo,

v rednih časovnih presledkih po izpostavljenosti.

Ti ukrepi omogočajo neposredno izvajanje individualnih in higienskih varnostnih ukrepov.

3.  Če se pri delavcu ugotovi sprememba v zdravstvenem stanju, ki bi lahko bila posledica izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem, lahko zdravnik ali organ, odgovoren za zdravstveni nadzor delavcev, zahteva, da se opravi zdravstveni nadzor drugih delavcev, ki so bili podobno izpostavljeni.

V tem primeru se ponovno oceni ►C1  tveganje ◄ zaradi izpostavljenosti v skladu s členom 3(2).

4.  Kadar se izvaja zdravstveni nadzor, se vodi individualna zdravstvena kartoteka in zdravnik ali organ, odgovoren za zdravstveni nadzor, predlaga vse varnostne ali preventivne ukrepe, ki jih je treba sprejeti za vsakega posameznega delavca.

5.  Delavce je treba obvestiti in jim svetovati glede kakršnega koli zdravstvenega nadzora, ki ga lahko opravijo po koncu izpostavljenosti.

6.  V skladu z nacionalno zakonodajo in/ali prakso:

imajo delavci dostop do rezultatov zdravstvenega nadzora, ki se nanašajo na njih osebno, in

lahko zadevni delavci ali delodajalec zahtevajo preverjanje rezultatov zdravstvenega nadzora.

7.  Praktična priporočila za zdravstveni nadzor delavcev so v Prilogi II.

▼M2

8.  Pristojni organ je treba obvestiti o vseh primerih raka, ki je v skladu z nacionalnim pravom ali prakso opredeljen kot posledica poklicne izpostavljenosti rakotvorni ali mutageni snovi.

Države članice v svojih poročilih, ki jih predložijo Komisiji na podlagi člena 17a Direktive 89/391/EGS, upoštevajo informacije iz tega odstavka.

▼B

Člen 15

Vodenje evidence

1.  Seznam iz točke (c) člena 12 in zdravstvena evidenca iz člena 14(4) se hranita vsaj 40 let po koncu izpostavljenosti v skladu z nacionalno zakonodajo in/ali prakso.

2.  Kadar dejavnost podjetja preneha, morajo biti ti dokumenti v skladu z nacionalno zakonodajo in/ali prakso na razpolago pristojnim organom.

Člen 16

Mejne vrednosti

1.  Svet v skladu s postopkom iz člena 137(2) Pogodbe določi mejne vrednosti v direktivah na podlagi razpoložljivih podatkov, vključno z znanstvenimi in tehničnimi podatki, za vse rakotvorne ali mutagene snovi, za katere je to mogoče, in, če je to potrebno, druge neposredno povezane določbe.

2.  Mejne vrednosti in druge neposredno povezane določbe so navedene v Prilogi III.

Člen 17

Priloge

1.  Prilogi I in III se lahko spremenita samo v skladu s postopkom, določenim v členu 137(2) Pogodbe.

2.  V skladu s postopkom, določenim v členu 17 Direktive 89/391/EGS, se sprejmejo samo tehnične prilagoditve Priloge II zaradi tehničnega napredka, sprememb v mednarodnih predpisih ali specifikacijah in novih ugotovitev na področju rakotvornih ali mutagenih snovi.

Člen 18

Uporaba podatkov

Komisiji so dostopni podatki, navedeni v členu 14(8), ki so jih uporabili pristojni nacionalni organi.

▼M2

Člen 18a

Ocenjevanje

Komisija v okviru naslednje ocene izvajanja te direktive med ocenjevanjem iz člena 17a Direktive 89/391/EGS oceni tudi to, ali je treba spremeniti mejno vrednost za prah kristalnega kremena, ki se vdihuje. Kadar je ustrezno, Komisija predlaga potrebne spremembe in dopolnitve v zvezi s to snovjo.

Komisija ob upoštevanju najnovejših znanstvenih spoznanj najpozneje do konca prvega četrtletja 2019 oceni možnost spremembe področja uporabe te direktive, da bi to vključevalo tudi snovi, strupene za razmnoževanje. Če je ustrezno, Komisija na tej podlagi in po posvetovanju z delodajalci in delavci pripravi zakonodajni predlog.

▼B

Člen 19

Uradno obveščanje Komisije

Države članice sporočijo Komisiji besedilo predpisov nacionalne zakonodaje, ki jih v prihodnje sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 20

Razveljavitev

Direktiva 90/394/EGS, kakor je bila spremenjena z direktivami, navedenimi v delu A Priloge IV k tej direktivi, se razveljavi, kar pa ne vpliva na obveznosti držav članic v zvezi z roki za prenos v nacionalno zakonodajo, ki so navedeni v delu B Priloge IV k tej direktivi.

Sklicevanje na razveljavljeno direktivo se razume kot sklicevanje na to direktivo in se bere skladno s korelacijsko tabelo v Prilogi V.

Člen 21

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 22

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.
PRILOGA I

Seznam snovi, ►M1  zmesi ◄ in postopkov

(Člen 2(a)(iii))

1. Proizvodnja auramina.

2. Delo, ki vključuje izpostavljenost policikličnim aromatskim ogljikovodikom v premogovih sajah, katranu ali smoli.

3. Delo, ki vključuje izpostavljenost prahu, dimu in aerosolom pri praženju in elektrolitski rafinaciji baker-nikljevih spojin.

4. Močno kisli postopek proizvodnje izopropil alkohola.

5. Delo, ki vključuje izpostavljenost prahu trdega lesa ( 3 ).

▼M2

6. Delo, ki vključuje izpostavljenost prahu kristalnega kremena, ki se vdihuje in ki nastane pri delovnem postopku.

▼B
PRILOGA II

Praktična priporočila za zdravstveni nadzor delavcev

(Člen 14(7))

1. Zdravnik in/ali organ, odgovoren za zdravstveni nadzor delavcev, ki so izpostavljeni rakotvornim ali mutagenim snovem, mora biti seznanjen s pogoji ali okoliščinami izpostavljenosti za vsakega delavca.

2. Zdravstveni nadzor delavcev je treba opravljati v skladu z načeli in prakso medicine dela; zajemati mora vsaj naslednje ukrepe:

vodenje zdravstvene in poklicne anamneze delavca,

osebni pogovor,

kadar je primerno, biološki nadzor ter odkrivanje zgodnjih in reverzibilnih učinkov.

Za vsakega delavca, za katerega se opravlja zdravstveni nadzor, se lahko določijo dodatne preiskave v skladu z najnovejšim znanjem, ki je na voljo medicini dela.

▼M2
PRILOGA III

Mejne vrednosti in druge neposredno povezane določbe (člen 16)

A.   MEJNE VREDNOSTI ZA POKLICNO IZPOSTAVLJENOSTKemična snov

Št. ES (1)

Št. CAS (2)

Mejne vrednosti (3)

Opomba

Prehodni ukrepi

mg/m3 (4)

ppm (5)

f/ml (6)

Prah trdega lesa

2  (7)

Mejna vrednost 3 mg/m3 do 17. januarja 2023

Spojine šestvalentnega kroma, ki so rakotvorne v smislu točke (i) člena 2(a)

(kot krom)

0,005

Mejna vrednost 0,010 mg/m3 do 17. januarja 2025

Mejna vrednost: 0,025 mg/m3 za postopke varjenja ali plazemskega rezanja ali podobne delovne postopke, v katerih se ustvarja dim, do 17. januarja 2025

Refraktorska keramična vlakna,

ki so rakotvorna v smislu točke (i) člena 2(a)

0,3

 

Prah kristalnega kremena, ki se vdihuje

0,1  (8)

 

Benzen

200-753-7

71-43-2

3,25

1

koža (9)

 

Monomer vinil klorid

200-831-0

75-01-4

2,6

1

 

Etilen oksid

200-849-9

75-21-8

1,8

1

koža (9)

 

1,2-epoksipropan

200-879-2

75-56-9

2,4

1

 

Akrilamid

201-173-7

79-06-1

0,1

koža (9)

 

2-nitropropan

201-209-1

79-46-9

18

5

 

o-toluidin

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

koža (9)

 

1,3-butadien

203-450-8

106-99-0

2,2

1

 

Hidrazin

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

koža (9)

 

Bromoetilen

209-800-6

593-60-2

4,4

1

 

(1)   Številka ES, npr. z evropskega seznama obstoječih komercialnih kemičnih snovi (EINECS), evropskega seznama novih snovi (ELINCS) ali bivšega polimera (NLP), je uradna številka snovi v Evropski uniji, kot je opredeljeno v razdelku 1.1.1.2 Priloge VI v Delu 1 Uredbe (ES) št. 1272/2008.

(2)   Št. CAS: številka po mednarodnem seznamu Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov.

(3)   Merjeno ali izračunano glede na referenčno obdobje osmih ur.

(4)   mg/m3 = miligrami na kubični meter zraka pri 20 °C in 101,3 kPa (760 mm živega srebra).

(5)   ppm = delci na milijon v volumnu zraka (ml/m3).

(6)   f/ml = vlaken na mililiter.

(7)   Delci, ki se jih lahko vdihuje: če je prah trdega lesa zmešan s prahom drugega lesa, se uporablja mejna vrednost, ki se uporablja za prah vseh vrst lesa, ki so prisotni v tej zmesi.

(8)   Respirabilna frakcija.

(9)   Znaten prispevek k celotni možni obremenitvi telesa prek izpostavljenosti kože.

B.   DRUGE NEPOSREDNO POVEZANE DOLOČBE

Opomba

▼B
PRILOGA IV

Del A

Razveljavljena direktiva in njene zaporedne spremembe

(v skladu s členom 20)Direktiva Sveta 90/394/EGS

(UL L 196, 26.7.1990, str. 1).

Direktiva Sveta 97/42/ES

(UL L 179, 8.7.1997, str. 4).

Direktiva Sveta 1999/38/ES

(UL L 138, 1.6.1999, str. 66).

Del B

Roki za prenos v nacionalno zakonodajo

(v skladu s členom 20)Direktiva

Rok za prenos

90/394/EGS

31. december 1992

97/42/ES

27. junij 2000

1999/38/ES

29. april 2003
PRILOGA V

KORELACIJSKA TABELADirektiva 90/394/ES

Ta direktiva

Člen 1

Člen 1

Člen 2(a)

Člen 2(a)

Člen 2(aa)

Člen 2(b)

Člen 2(b)

Člen 2(c)

Členi od 3 do 9

Člen od 3 do 9

Člen 10 (1)(a)

Člen 10 (1)(a)

Člen 10(1)(b), prvi stavek

Člen 10 (1)(b)

Člen 10(1)(b), drugi stavek

Člen 10(1)(c)

Člen 10(1)(c)

Člen 10(1)(d)

Člen 10(1)(d), prvi in drugi stavek

Člen 10(1)(e)

Člen 10(1)(d), tretji stavek

Člen 10(1)(f)

Člen 10(2)

Člen 10(2)

Členi od 11 do 18

Členi od 11 do 18

Člen 19(1), prvi pododstavek

 

Člen 19(1), drugi pododstavek

 

Člen 19(1), tretji pododstavek

 

Člen 19(2)

Člen 19

 

Člen 20

 

Člen 21

Člen 20

Člen 22

Priloga I

Priloga I

Priloga II

Priloga II

Priloga III

Priloga III

 

Priloga IV

 

Priloga V( 1 ) Direktiva 2009/148/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu (UL L 330, 16.12.2009, str. 28).

( 2 ) Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

( 3 ) Seznam nekaterih vrst trdega lesa je naveden v Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans„Wood Dust and Formaldehyde“ (Monografije o ocenjevanju tveganja nastanka raka pri ljudeh „Lesni prah in formaldehid“), 62. zvezek, ki jih je izdala Mednarodna agencija za raziskavo raka, Lyon, 1995.

Top