EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003R0006-20100331

Consolidated text: Uredba Komisije (ES) št. 6/2003 z dne 30. decembra 2002 o diseminaciji statističnih podatkov o prevozu blaga po cesti (Besedilo velja za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/6/2010-03-31

2003R0006 — SL — 31.03.2010 — 001.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 6/2003

z dne 30. decembra 2002

o diseminaciji statističnih podatkov o prevozu blaga po cesti

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 001, 4.1.2003, p.45)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 202/2010 z dne 10. marca 2010

  L 61

24

11.3.2010
▼B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 6/2003

z dne 30. decembra 2002

o diseminaciji statističnih podatkov o prevozu blaga po cesti

(Besedilo velja za EGP)KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1172/98 z dne 25. maja 1998 o statističnih poročilih v zvezi s cestnim prevozom blaga ( 1 ) ter zlasti členov 6 in 9 uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Statistične podatke o prevozu blaga po cesti iz Uredbe (ES) št. 1172/98 je treba izkoristiti v največji možni meri in pri tem upoštevati zaupnost posameznih zbirk podatkov.

(2)

Pri diseminaciji informacij in ohranjanju obstoječe serije statističnih podatkov je treba zagotoviti primerno raven kakovosti.

(3)

Državam članicam je treba dati na voljo nekatere podatke, da lahko zaključijo statistično zajetje cestnega prevoza na nacionalni ravni.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program -

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:Člen 1

Posamezne zbirke podatkov, ki jih države članice pošljejo Komisiji (Eurostatu) v skladu z Uredbo (ES) št. 1172/98, se uporabijo za pripravo statističnih tabel, ki vsebujejo agregatne vrednosti, pridobljene s seštevanjem osnovnih podatkov. Komisija (Eurostat) diseminira tako nastale statistične tabele v skladu z določbami iz členov 2 in 3.

Člen 2

Diseminacija se dovoli za statistične tabele, naštete v Prilogi.

Člen 3

1.  Diseminacija tabel uporabnikom, ki niso nacionalni organi držav članic, velja pod pogojem, da vsaka vrednost temelji na najmanj 10 evidencah o vozilih, odvisno od spremenljivk iz tabel. Če vrednost temelji na evidencah o manj kakor 10 vozilih, se agregira z drugimi vrednostmi ali nadomesti z ustreznim simbolom. To pravilo ne velja za tabele iz točke A Priloge.

2.  Tabele, ki vključujejo skupne vrednosti, ki temeljijo na manj kakor 10 evidencah o vozilih, se lahko pošljejo nacionalnim organom držav članic, pristojnim za prevozne statistike Skupnosti, če nacionalni organi priznavajo pogoj iz odstavka 1 pri vseh tabelah, ki jih diseminirajo drugim uporabnikom.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M1
PRILOGA

SEZNAM TABEL ZA DISEMINACIJO

A.    Kontinuiteta obstoječih tabel

Za ohranitev kontinuitete lahko Komisija (Eurostat) diseminira obstoječe tabele.

B.    Glavne tabele

Naslednja skupina tabel in njene podskupine se lahko diseminirajo.Tabela

Opis

Opomba 1

Referenčno obdobje

Enote

Opomba 2

Opombe

B1

Povzetek dejavnosti po vrsti operacije in vrsti prevoza

leto, četrtletje

1 000 t

milijoni tkm

vozni km

opomba 3

B2

Prevoz po vrsti operacije

leto, četrtletje

1 000 t

milijoni tkm

opomba 3

B3

Prevoz po vrsti blaga

leto

1 000 t

milijoni tkm

 

B4.1

Mednarodni prevoz po državi nakladanja in razkladanja (skupaj vse države poročevalke)

leto

1 000 t

milijoni tkm

 

B4.2

Kot pri tabeli B4.1, vendar z dodatno razčlenitvijo po vrsti blaga

leto

1 000 t

milijoni tkm

 

B4.3

Mednarodni prevoz po državi nakladanja in razkladanja (z razčlenitvijo po državi poročevalki)

leto

1 000 t

milijoni tkm

 

B4.4

Kot pri tabeli B4.3, vendar z dodatno razčlenitvijo po vrsti blaga

leto

1 000 t

milijoni tkm

 

B5.1

Prevoz po regiji nakladanja

leto

1 000 t

milijoni tkm

premiki

opomba 4

B5.2

Prevoz po regiji razkladanja

leto

1 000 t

milijoni tkm

premiki

opomba 4

B6.1

Prevoz glede na razdaljo

leto

1 000 t

milijoni tkm

milijoni voznih km

premiki

 

B6.2

Kot pri tabeli B6.1, vendar z dodatno razčlenitvijo po vrsti blaga

leto

1 000 t

milijoni tkm

milijoni voznih km

premiki

 

B7

Prevoz po konfiguraciji osi

leto

milijoni tkm

milijoni voznih km

premiki

 

B8

Prevoz po starosti vozila

leto

milijoni tkm

milijoni voznih km

premiki

 

B9

Prevoz po največji dovoljeni teži vozila

leto

milijoni tkm

milijoni voznih km

premiki

 

B10

Prevoz po nosilnosti vozila

leto

milijoni tkm

milijoni voznih km

premiki

 

B11

Prevoz po vrsti dejavnosti NACE

leto

milijoni tkm

milijoni voznih km

premiki

 

B12

Premiki vozil, polnih in praznih

leto

milijoni voznih km

premiki

 

B13.1

Premiki tranzitnih vozil po tranzitnih državah, po vožnjah s polnimi/praznimi vozili, po največji dovoljeni teži vozila (skupaj vse države poročevalke)

leto, četrtletje

1 000 t

premiki

 

B13.2

Premiki tranzitnih vozil po tranzitnih državah (z razčlenitvijo po državi poročevalki)

leto

1 000 t

premiki

 

B14

Prevoz nevarnega blaga, po vrsti nevarnega blaga

leto

milijoni tkm

milijoni voznih km

premiki

 

B15

Prevoz po vrsti tovora

leto

milijoni tkm

milijoni voznih km

premiki

 

B16

Prevoz po vrsti tovora in razdalji

leto

1 000 t

milijoni tkm

milijoni voznih km

premiki

 

B17

Notranji prevoz po regiji nakladanja in razkladanja po državi poročevalki

leto

1 000 t

milijoni tkm

premiki

opomba 5

B18

Mednarodni prevoz po regiji nakladanja in razkladanja (skupaj vse države poročevalke)

leto

1 000 t

milijoni tkm

premiki

opomba 6

Opomba 1:  Če ni drugače navedeno, tabele vključujejo razčlenitev po državi poročevalki.

Opomba 2:  Naslednje merske enote na osnovi internih izračunov se uporabljajo v vseh tabelah:

1 000 t

milijon tkm

milijon voznih km (naložen, prazen)

premiki (naloženi, prazni)

Število zapisov o vozilih, uporabljenih za izračun polja v tabeli.

V tem stolpcu so prikazane merske enote, ki so običajno na voljo uporabnikom. Druge mere in enote se lahko diseminirajo uporabnikom na njihovo zahtevo.

Glede na potrebe uporabnikov lahko tabele temeljijo na spremenljivkah, ki zadevajo vožnje (informacije iz skupine podatkov A2), ali na operacijah v zvezi z blagom (informacije iz skupine podatkov A3) (glej Uredbo (ES) 1172/98). Premiki bi bili torej označeni kot število voženj ali število osnovnih prevoznih operacij. Tranzitni premiki bi bili označeni kot taki.

Opomba 3:  Vrste operacij se razdelijo na:

notranje vožnje: kraji nakladanja in razkladanja so v državi poročevalki

mednarodne vožnje: kraji nakladanja ali razkladanja ali oboji so v državah, ki niso država poročevalka (= vsota naslednjih štirih kategorij)

(od tega)

v drugo državo (blago, naloženo v državi poročevalki): vožnja se začne v državi poročevalki in konča drugje

iz druge države (blago, razloženo v državi poročevalki): vožnja se začne drugje in konča v državi poročevalki

tretji promet: vožnja med dvema državama, od katerih nobena ni država poročevalka

kabotaža: vožnja med kraji v državi, ki ni država poročevalka.

Opomba 4:  Podatki po regiji nakladanja ali razkladanja so objavljeni na ravni NUTS-3.

Opomba 5:  Za notranji prevoz so kraji nakladanja in razkladanja objavljeni na ravni NUTS-2.

Opomba 6:  Za mednarodni prevoz so kraji nakladanja in razkladanja objavljeni na ravni NUTS-1.

C.    Tabele kabotaže

Za zagotovitev informacij o kabotaži, enakovrednih tistim iz Uredbe Sveta (EGS) 3118/93 ( 2 ), se lahko diseminirajo naslednje skupine in podskupine tabel: 

Opis

Obdobje

Enota

C1

kabotaža, ki jo opravljajo cestni prevozniki iz posamezne države poročevalke, po državi poročevalki

leto

1 000 t

milijon tkm

C2

kabotaža, ki jo opravljajo cestni prevozniki iz vseh držav poročevalk, po državi, v kateri kabotaža poteka

leto

1 000 t

milijon tkm

C3

kabotaža po državi poročevalki in državi, v kateri kabotaža poteka

leto

1 000 t

milijon tkm

D.    Tabele za nacionalne organe držav članic

Da bi lahko nacionalni organi držav članic, ki niso država poročevalka, zbrali vse statistične podatke o operacijah v cestnem prometu na svojem ozemlju, se jim lahko pošljejo naslednje datoteke z zbirnimi podatki: 

Opis

Obdobje

Ravni agregacije

Opomba

Enote

D1.1

Prevozne operacije na nacionalni ravni (vožnje z naloženimi vozili)

leto

— država poročevalka

— država nakladanja

— država razkladanja

— vrsta blaga

— vrsta prevoza

— starostni razred

— razdalja

— konfiguracija osi

tone

tonski kilometri

vozni km

premiki

število zapisov o vozilih

D1.2

Prevoz nevarnega blaga na nacionalni ravni (vožnje z naloženimi vozili)

leto

— država poročevalka

— država nakladanja

— država razkladanja

— nevarno blago

— vrsta prevoza

tone

tonski kilometri

vozni km

premiki

število zapisov o vozilih

D2

Prevozne operacije na nacionalni ravni (vožnje s praznimi vozili)

leto

— država poročevalka

— država porekla

— namembna država

— vrsta prevoza

— starostni razred

— razdalja

vozni km

premiki

število zapisov o vozilih

D3.1

Prevozne operacije na regionalni ravni (vožnje z naloženimi vozili)

leto

— država poročevalka

— regija nakladanja

— regija razkladanja

— konfiguracija osi

— vrsta tovora

— starostni razred

tone

tonski kilometri

vozni km

premiki

število zapisov o vozilih

D3.2

Prevozne operacije na regionalni ravni (vožnje z naloženimi vozili)

leto

— država poročevalka

— regija nakladanja

— vrsta blaga

— konfiguracija osi

— starostni razred

tone

tonski kilometri

vozni km

premiki

število zapisov o vozilih

D3.3

Prevozne operacije na regionalni ravni (vožnje z naloženimi vozili)

leto

— država poročevalka

— regija razkladanja

— vrsta blaga

— konfiguracija osi

— starostni razred

tone

tonski kilometri

vozni km

premiki

število zapisov o vozilih

D4

Prevozne operacije na regionalni ravni (vožnje s praznimi vozili)

leto

— država poročevalka

— regija porekla

— namembna regija

— konfiguracija osi

— starostni razred

vozni km

premiki

število zapisov o vozilih

D5

Tranzitni prevoz (vožnje z naloženimi in praznimi vozili)

leto

— tranzitna država

— država poročevalka

— vožnje z naloženimi/praznimi vozili

— regija porekla

— namembna regija

tone

premiki

število zapisov o vozilih

Opomba:  Za tabele D bodo uporabljene naslednje klasifikacije:

vrsta prevoza: lastni račun/najem ali plačilo

starostni razred: trije razredi

razdalja: štirje razredi

regija: NUTS-3

konfiguracija osi: agregirani po tipu vozila (tovornjak, vlečno vozilo in cestni vlak).( 1 ) UL L 163, 6.6.1998, str. 1.

( 2 ) UL L 279, 12.11.1993, str. 1.

Top