Help Print this page 

Document 02003L0071-20140523

Title and reference
Direktiva 2003/71/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje in o spremembi Direktive 2001/34/ES (Besedilo velja za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/71/2014-05-23
Multilingual display
Text

2003L0071 — SL — 23.05.2014 — 004.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

DIREKTIVA 2003/71/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 4. novembra 2003

o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje in o spremembi Direktive 2001/34/ES

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 345, 31.12.2003, p.64)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

Direktiva 2008/11/ES Evropskega parlamenta in Sveta Besedilo velja za EGP z dne 11. marca 2008

  L 76

37

19.3.2008

►M2

Direktiva 2010/73/EU Evropskega parlamenta in Sveta Besedilo velja za EGP z dne 24. novembra 2010

  L 327

1

11.12.2010

►M3

Direktiva 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta Besedilo velja za EGP z dne 24. novembra 2010

  L 331

120

15.12.2010

►M4

Direktiva 2013/50/EU Evropskega parlamenta in Sveta Besedilo velja za EGP z dne 22. oktobra 2013

  L 294

13

6.11.2013

►M5

Direktiva 2014/51/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014

  L 153

1

22.5.2014
▼B

DIREKTIVA 2003/71/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 4. novembra 2003

o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje in o spremembi Direktive 2001/34/ES

(Besedilo velja za EGP)EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 44 in 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije ( 1 ),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora ( 2 ),

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke ( 3 ),

skladno s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe ( 4 ),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 80/390/EGS z dne 17. marca 1980 o uskladitvi zahtev za pripravo, pregled in distribucijo podrobnosti o kotacijah, ki se objavijo, za sprejem vrednostnih papirjev v uradne borzne kotacije ( 5 ) in Direktiva Sveta 89/298/EGS z dne 17. aprila 1989 o uskladitvi zahtev za pripravo, pregled in razdeljevanje prospektov, objavljenih ob javni ponudbi prenosljivih vrednostnih papirjev ( 6 ) sta bili sprejeti pred več leti in sta uvedli delni in sestavljeni mehanizem vzajemnega priznavanja, ki ne more dosegati cilja enotnega potnega lista, ki ga predvideva ta direktiva. Te direktive je treba nadgraditi, posodobiti in združiti v eno besedilo.

(2)

Medtem je bila Direktiva 80/390/EGS vključena v Direktivo 2001/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. maja 2001 o sprejemu vrednostnih papirjev v uradno kotacijo na borzi in o informacijah, ki jih je treba objaviti v zvezi s temi vrednostnimi papirji ( 7 ), ki kodificira več direktiv na področju vrednostnih papirjev, ki kotirajo na borzi.

(3)

Zaradi usklajenosti pa je primerno, da se določbe Direktive 2001/34/ES, ki izhajajo iz Direktive 80/390/EGS, združijo z Direktivo 89/298/EGS in da se skladno s tem spremeni Direktiva 2001/34/ES.

(4)

Ta direktiva predstavlja bistveni instrument za dosego notranjega trga, kakor je določeno v časovnem razporedu v sporočilih Komisije „Akcijski načrt za rizični kapital“ in „Izvajanje okvira za finančni trg: Akcijski načrt“, ki z izdajo enotnega potnega lista izdajatelju olajšuje največji možni dostop do investicijskega kapitala na ravni celotne Skupnosti, vključno za mala in srednje velika podjetja in podjetja v ustanavljanju.

(5)

17. julija 2000 je Svet ustanovil Odbor modrecev za urejanje evropskih trgov vrednostnih papirjev. V svojem prvem poročilu z dne 9. novembra 2000 Odbor poudarja, da ni skupne opredelitve javne ponudbe vrednostnih papirjev in zato se isto dejanje v nekaterih državah članicah šteje za zasebno prodajo, v drugih pa ne; sedanji sistem podjetja odvrača od zbiranja kapitala na ravni celotne Skupnosti in tako od pravega dostopa do velikega, likvidnega in integriranega finančnega trga.

(6)

V svojem zaključnem poročilu z dne 15. februarja 2001 je Odbor modrecev predlagal uvedbo novih zakonodajnih tehnik na podlagi pristopa na štirih ravneh, in sicer okvirna načela, izvedbeni ukrepi, sodelovanje in izvrševanje. Raven 1, direktiva, naj bo omejena na široka, splošna „okvirna“ načela, raven 2 pa naj vsebuje tehnične izvedbene ukrepe, ki naj jih sprejme Komisija s pomočjo odbora.

(7)

Evropski svet v Stockholmu z dne 23. in 24. marca 2001 je potrdil zaključno poročilo Odbora modrecev in predlagani pristop na štirih ravneh, da bo predpisani postopek za zakonodajo Skupnosti o vrednostnih papirjih bolj učinkovit in pregleden.

(8)

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. februarja 2002 o izvajanju zakonodaje o finančnih storitvah je tudi potrdila končno poročilo Odbora modrecev na podlagi slovesne izjave, ki jo je tega dne Parlamentu dala Komisija, ter pisma z dne 2. oktobra 2001, ki ga je komisar za notranji trg naslovil na predsednika parlamentarnega odbora za gospodarske in monetarne zadeve v zvezi z zaščitnimi ukrepi glede vloge Evropskega parlamenta v tem procesu.

(9)

V skladu z Evropskim svetom v Stockholmu bi bilo treba izvedbene ukrepe ravni 2 uporabljati bolj pogosto, da se zagotovi, da se tehnične določbe lahko sproti dopolnjujejo glede na razvoj trga in nadzora, in za vse faze ravni 2 bi bilo treba določiti roke.

(10)

Cilj te direktive in njenih izvedbenih ukrepov je zagotoviti varstvo vlagateljev in tržno učinkovitost v skladu z visokimi pravnimi standardi, sprejetimi v ustreznih mednarodnih institucijah.

(11)

Nelastniški vrednostni papirji, ki jih izda država članica ali regionalna ali lokalna oblast države članice, javne mednarodne organizacije, katerih članica je ena ali več držav članic, Evropska centralna banka ali centralne banke držav članic, v tej direktivi niso zajeti in tako nanje ta direktiva ne vpliva; zgoraj navedeni izdajatelji pa lahko pripravijo prospekt v skladu s to direktivo.

(12)

Za varstvo vlagateljev je potrebno popolno zajetje lastniških in nelastniških vrednostnih papirjev, ki se ponudijo javnosti ali sprejmejo v trgovanje na organiziranem trgu, kakor je opredeljeno z Direktivo Sveta 93/22/EGS z dne 10. maja 1993 o investicijskih storitvah na področju vrednostnih papirjev ( 8 ), in ne samo vrednostnih papirjev, ki so bili sprejeti v uradno kotacijo. Široka opredelitev vrednostnih papirjev v tej direktivi, ki vključuje nakupne bone in pokrite vrednostne papirje z upravičenjem ter certifikate, velja samo za to direktivo in zato na noben način na vpliva na različne opredelitve finančnih instrumentov, ki se uporabljajo v nacionalni zakonodaji za druge namene, kot je npr. obdavčitev. Nekateri vrednostni papirji, opredeljeni v tej direktivi, dajejo imetniku pravico kupovati prenosljive vrednostne papirje ali prejemati denarna sredstva s takojšnjim plačilom v gotovini, določeno s sklicevanjem na druge instrumente, predvsem prenosljive vrednostne papirje, valute, obrestne mere ali donose, blago ali druge indekse ali ukrepe. Potrdila o lastništvu in zamenljive lastne menice, npr. vrednostni papirji, ki so zamenljivi po izbiri vlagatelja, spadajo v opredelitev nelastniških vrednostnih papirjev, določenih v tej direktivi.

(13)

Izdajanje vrednostnih papirjev podobne vrste in/ali razreda v primeru nelastniških vrednostnih papirjev, ki so izdani na podlagi programa ponudbe vrednostnih papirjev, vključno z nakupnimi boni in certifikati v katerikoli obliki, in tudi primer vrednostnih papirjev, ki se izdajajo neprestano ali ponavljajoče, je treba razumeti kot da ne zajema samo identičnih vrednostnih papirjev ampak tudi vrednostne papirje, ki na splošno spadajo v eno kategorijo. Ti vrednostni papirji lahko vključujejo različne produkte kakor so dolžniški vrednostni papirji, certifikati in nakupni boni, ali isti produkt v istem programu, in imajo lahko različne značilnosti predvsem glede prednosti, vrste osnovnega instrumenta ali podlage, na kateri se določi znesek izplačila ali izplačilo kuponov.

(14)

Za izdajo enotnega potnega lista izdajatelju, ki je veljaven na celotnem območju Skupnosti in uporabo načela države porekla je potrebna identifikacija matične države članice, kot države, ki lahko najbolje ureja izdajatelja za namene te direktive.

(15)

Zahteve po razkritju te direktive ne preprečujejo državi članici, pristojnemu organu ali borzi, da uvedejo druge posebne zahteve v okviru sprejetja vrednostnih papirjev v trgovanje na organizirani trg (predvsem glede upravljanja podjetij). Take zahteve ne smejo neposredno ali posredno omejevati priprave, vsebine in razširjanja prospekta, ki ga odobri pristojni organ.

(16)

Eden od ciljev te direktive je zaščititi investitorje. Zato je primerno upoštevati različne zahteve za varstvo različnih kategorij investitorjev in njihovo raven strokovnega znanja in izkušenj. Razkritje, ki ga omogoča prospekt, ni potrebno za ponudbe, ki so omejene na dobro poučene investitorje. Nasprotno pa je za nadaljnjo javno prodajo ali javno trgovanje preko sprejetja v trgovanje na organiziranem trgu potrebna objava prospekta.

(17)

Izdajatelji, ponudniki ali osebe, ki zaprosijo za sprejem vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, ki so izvzeti iz dolžnosti objave prospekta, bodo imeli korist od enotnega potnega lista, če ravnajo v skladu s to direktivo.

(18)

Posredovanje celovitih informacij v zvezi z vrednostnimi papirji in izdajatelji teh vrednostnih papirjev skupaj s pravili o vodenju poslov spodbuja varstvo vlagateljev. Poleg tega take informacije zagotavljajo učinkovito sredstvo povečevanja zaupanja v vrednostne papirje in tako prispevajo k pravilnemu delovanju in razvoju trgov vrednostnih papirjev. Ustrezen način dajanja teh informacij na voljo je objava prospekta.

(19)

Naložba v vrednostne papirje tako kot vsaka oblika naložbe, vključuje tveganje. V vseh državah članicah so potrebni zaščitni ukrepi za varstvo interesov dejanskih in potencialnih vlagateljev, da lahko taka tveganja ocenijo na podlagi prejetih informacij in tako sprejemajo odločitve o naložbah ob celovitem poznavanju dejstev.

(20)

Take informacije, ki morajo biti zadostne in čim bolj objektivne glede finančnih okoliščin izdajatelja in pravic, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev, naj bodo posredovane v obliki, ki omogoča hitro analizo in je razumljiva. Usklajevanje informacij, ki jih vsebuje prospekt, naj zagotovijo enakovredno varstvo vlagateljev na ravni Skupnosti.

(21)

Informacije so ključni dejavnik varstva vlagateljev; v prospekt naj bo vključen izvleček bistvenih lastnosti in tveganj, povezanih z izdajateljem, katerim koli garantom in vrednostnimi papirji. Da se zagotovi lahek dostop do teh informacij, naj bo izvleček napisan v netehničnem jeziku in v jeziku, v katerem je bil prospekt pripravljen in naj ne bi presegal 2 500 besed.

(22)

Na mednarodni ravni so bile sprejete najboljše prakse, da se omogočijo čezmejne ponudbe kapitalskih deležev z enim samim sklopom standardov razkritja, ki jih je določiloa Mednarodno združenje nadzornikov trga vrednostnih papirjev (IOSCO); IOSCO-standardi razkritja ( 9 ) bodo nadgradili informacije, ki so na voljo za trge in vlagatelje in hkrati poenostavili postopke za izdajatelje Skupnosti, ki želijo zbirati kapital v tretjih državah. Direktiva tudi zahteva, da se za druge vrste vrednostnih papirjev in izdajateljev sprejmejo prilagojeni standardi razkritja.

(23)

Zaradi hitrih postopkov za izdajatelje, ki so sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu in pogosto zbiranje kapitala na teh trgih je treba na ravni Skupnosti uvesti novo obliko prospekta za programe ponudbe vrednostnih papirjev ali hipotekarne obveznice in nov sistem registracijskega dokumenta. Izdajatelji lahko odločijo, da ne bodo uporabili teh oblik in bodo pripravili prospekt kot enotni dokument.

(24)

Vsebina osnovnega prospekta naj bi zlasti upoštevala potrebo po fleksibilnosti v zvezi z informacijami, ki naj se zagotavljajo o vrednostnih papirjih.

(25)

Opustitev navedbe občutljivih informacij v prospektu naj bi bila dovoljena z odstopanjem, ki ga v nekaterih okoliščinah odobri pristojni organ, da se prepreči škodljiv položaj za izdajatelja.

(26)

Da se preprečijo zastarele informacije, bi bilo treba določiti jasen rok veljavnosti prospekta.

(27)

Vlagatelji naj bi bili zaščiteni z zagotavljanem objavljanja zanesljivih informacij. Za izdajatelje, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu, velja stalna obveznost razkritja, vendar jim ni treba redno objavljati posodobljenih informacij. Na podlagi te obveznosti naj bi izdajatelji najmanj enkrat na leto navedli vse ustrezne informacije, ki so bile v preteklih 12 mesecih objavljene ali dane na voljo javnosti, vključno z informacijami, posredovanimi na zahtevo za poročanje, predpisano v drugih zakonodajnih aktih Skupnosti. To naj bi omogočilo in zagotovilo redno objavljanje doslednih in lahko razumljivih informacij. Da bi preprečili preveliko obremenitev nekaterih izdajateljev, izdajateljem nelastniških vrednostnih papirjev z visoko najmanjšo nominalno vrednostjo ni treba izpolnjevati te obveznosti.

(28)

Letne informacije morajo posredovati izdajatelji, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu, da jih države članice ustrezno spremljajo v skladu s svojimi obveznostmi na podlagi določb zakonodaje Skupnosti in nacionalne zakonodaje v zvezi s pravno ureditvijo vrednostnih papirjev, izdajateljev vrednostnih papirjev in trgov vrednostnih papirjev.

(29)

Možnost dovoliti izdajateljem, da v prospekt vključijo referenčne dokumente, ki vsebujejo informacije, ki jih je treba razkriti – če so bili dokumenti, ki so vključeni s sklicevanjem, predhodno predloženi pri pristojnem organu ali jih je pristojni organ sprejel – naj bi olajšala postopek priprave prospekta in znižala stroške za izdajatelje brez ogrožanja varstva vlagateljev.

(30)

Zaradi razlik glede učinkovitosti, metod in časovne razporeditve preverjanja informacij, navedenih v prospektu ne samo, da podjetja težje zbirajo kapital ali so sprejeta v trgovanje na organizirani trg v več kot eni državi članici, ampak tudi ovira vlagatelje s sedežem v eni državi članici pri pridobivanju vrednostnih papirjev, ki jih ponudi izdajatelj s sedežem v drugi državi članici ali so sprejeti v trgovanje v drugi državi članici. Te razlike bi bilo treba odpraviti z uskladitvijo pravil in predpisov, da se doseže ustrezna stopnja enakovrednosti zaščitnih ukrepov, ki se zahtevajo v vsaki državi članici, da se zagotovi posredovanje zadostnih in čim bolj objektivnih informacij za dejanske ali potencialne imetnike vrednostnih papirjev.

(31)

Zaradi olajšanja razpošiljanja različnih dokumentov, ki sestavljajo prospekt, naj se spodbuja uporaba sredstev elektronske komunikacije kot je internet. Prospekt naj se na zahtevo vlagatelju vedno brezplačno dostavi na papirju.

(32)

Prospekt naj vlagatelj, ponudnik ali oseba, ki prosi za sprejem vrednostnih papirjev v trgovanje na organizirani trg vloži pri ustreznem pristojnem organu in da na voljo javnosti ob upoštevanju določb Evropske unije, ki se nanašajo na varstvo podatkov.

(33)

Da bi preprečili pravne vrzeli v zakonodaji Skupnosti, ki bi oslabile zaupanje javnosti in tako škodovale pravilnemu delovanju finančnih trgov, je treba uskladiti tudi oglaševanje.

(34)

Vlagatelji naj bi vsako novo okoliščino, ki bi lahko vplivala na oceno naložbe, ki se pojavi po objavi prospekta in pred zaprtjem ponudbe ali začetkom trgovanja na organiziranem trgu, ustrezno ovrednotili in zato je potrebna odobritev in razširjanje dodatka k prospektu.

(35)

Obveznost, da mora izdajatelj celotni prospekt prevesti v vse ustrezne uradne jezike, odvrača od čezmejnih ponudb in večkratnega trgovanja. Zaradi olajšanja čezmejnih ponudb naj bi imela država članica gostiteljica ali matična država članica v primeru, ko je prospekt sestavljen v jeziku, ki je običajen na področju mednarodnih financ, pravico v njenem uradnem jeziku (jezikih) zahtevati samo izvleček.

(36)

Pristojni organ države članice gostiteljice naj bi imel pravico dobiti potrdilo pristojnega organa matične države članice, ki navaja, da je prospekt pripravljen v skladu s to direktivo. Da se zagotovi popolno doseganje namenov te direktive, je treba v okvir področja uporabe Direktive vključiti vrednostne papirje, ki jih izdajo izdajatelji, ki jih urejajo zakonodaje tretjih držav.

(37)

Zaradi vrste pristojnih organov v državah članicah, ki imajo različne odgovornosti, lahko nastanejo nepotrebni stroški in prekrivanje odgovornosti, ki ne dajejo nobenih dodatnih koristi. V vsaki državi članici naj se določi en sam pristojni organ, ki odobri prospekte in prevzame odgovornost za nadzor skladnosti s to direktivo. Pod strogimi pogoji država članica lahko imenuje več kot en pristojni organ, vendar samo eden prevzame dolžnosti za mednarodno sodelovanje. Tak organ ali organi naj bo ustanovljen kot upravni organ in v taki obliki, da je zagotovljena njegova neodvisnost od gospodarskih akterjev in da je preprečeno navzkrižje interesov. Imenovanje pristojnega organa za odobritev prospekta naj ne izključuje sodelovanja med organom in drugimi subjekti z namenom zagotavljanja učinkovitega pregleda in odobritve prospektov v interesu izdajateljev, vlagateljev, udeležencev na trgu in trgov. Vsak prenos nalog, ki se nanaša na obveznosti, predvidene v tej direktivi in njenih izvedbenih ukrepih, je treba v skladu s členom 31 pregledati pet let po začetku veljavnosti te direktive in naj se konča osem let po začetku veljavnosti te direktive, razen objave odobrenih prospektov na internetu in vlaganjem prospektov, kakor je navedeno v členu 14.

(38)

Skupne najmanjše zbirke pooblastil za pristojne organe bodo zagotovile učinkovitost njihovega nadzora. Treba je zagotoviti pretok informacij na trge, ki ga zahteva Direktiva 2001/34/ES in pristojni organi naj ukrepajo proti kršitvam.

(39)

Za namene izvajanja svojih dolžnosti morajo pristojni organi držav članic sodelovati.

(40)

Občasno so lahko za pravila, določena v tej direktivi, potrebne tehnične usmeritve in izvedbeni ukrepi, da se upošteva razvoj na finančnih trgih. Skladno s tem naj bo Komisija pooblaščena za sprejemanje izvedbenih ukrepov, pod pogojem, da ne spreminjajo bistvenih sestavin te direktive in da Komisija deluje v skladu z načeli, določenimi s to direktivo, po posvetovanju z Evropskim odborom za vrednostne papirje, ki je bil ustanovljen s Sklepom Komisije 2001/528/ES ( 10 ).

(41)

Pri izvajanju pooblastil v skladu s to direktivo naj Komisija spoštuje naslednja načela:

 potrebo zagotoviti zaupanje na finančnih trgih med malimi vlagatelji ter malimi in srednje velikimi podjetji s spodbujanjem visokih standardov preglednosti na finančnih trgih,

 potrebo zagotoviti vlagateljem širok razpon konkurenčnih naložbenih možnosti in raven razkritja in zaščite, ki je prilagojena njihovim okoliščinam,

 potrebo, da se zagotovi, da neodvisne upravne oblasti pravila dosledno izvajajo, zlasti glede boja proti gospodarskemu kriminalu,

 potrebo po visoki stopnji preglednosti in posvetovanju z vsemi udeleženci na trgu z Evropskim parlamentom in Svetom,

 potrebo spodbujati inovativnost na finančnih trgih, da bodo dinamični in učinkoviti,

 potrebo zagotoviti sistemsko stabilnost finančnega sistema z natančnim in reaktivnim spremljanjem finančne inovativnosti,

 pomen znižanja stroškov in povečanja dostopa do kapitala,

 potrebo po dolgoročnem uravnoteženju stroškov in koristi za udeležence na trgu (vključno z malimi in srednje velikimi podjetji in malimi vlagatelji) vseh izvedbenih ukrepov,

 potrebo po spodbujanju mednarodne konkurenčnosti finančnih trgov Skupnosti brez poseganja v zelo potrebno razširitev mednarodnega sodelovanja,

 potrebo doseči enake pogoje delovanja za vse udeležence na trgu z oblikovanjem zakonodaje Skupnosti vsakič, ko je to primerno,

 potrebo po spoštovanju razlik na nacionalnih finančnih trgih kadar te razlike neupravičeno ne vplivajo škodljivo na skladnost enotnega trga,

 potrebo zagotoviti skladnost z drugo zakonodajo Skupnosti na tem področju, ker neuravnoteženost informacij in nepreglednost lahko ogrozita delovanje trgov in predvsem škodujejo potrošnikom in malim vlagateljem.

(42)

Evropski parlament naj ima od prvega posredovanja osnutka izvedbenih ukrepov na voljo obdobje treh mesecev, da ga lahko pregleda in da svoje mnenje. V nujnih in ustrezno utemeljenih primerih je možno to obdobje skrajšati. Če v navedenem obdobju Evropski parlament sprejme resolucijo, naj Komisija osnutek ukrepov še enkrat pregleda.

(43)

Države članice naj določijo sistem sankcij za kršitve nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive in sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se te sankcije uporabljajo. Predvidene sankcije naj bodo učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(44)

Treba bi bilo zagotoviti pravico do sodnega preskusa odločitev, ki jih sprejmejo pristojni organi držav članic v zvezi z uporabo te direktive.

(45)

V skladu z načelom sorazmernosti je treba in je za doseganje osnovnega cilja zagotovitve uresničevanja enotnega trga vrednostnih papirjev primerno, da se za izdajatelje določijo pravila o enotnem potnem listu. Ta direktiva ne presega nujno potrebnega za doseganje ciljev v skladu s tretjim odstavkom člena 5 Pogodbe.

(46)

V oceni uporabe te direktive, ki jo izdela Komisija, naj bo pozornost posvečena zlasti procesu odobritve prospektov s strani pristojnih organov držav članic, in bolj splošno uporabi načela matične države in ali bi ta uporaba lahko povzročila probleme na področju varstva vlagateljev in tržne učinkovitosti; Komisija naj tudi preveri delovanje člena 10.

(47)

Pri prihodnjem razvoju te direktive je treba upoštevati odločitev kateri mehanizem odobritve naj se sprejme, da se okrepi enotna uporaba zakonodaje Skupnosti o prospektih, vključno z možno ustanovitvijo Evropskega urada za vrednostne papirje.

(48)

Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in načela, priznana zlasti v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije.

(49)

Ukrepe, ki so potrebni za izvajanje te direktive je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil ( 11 ) –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Namen in področje uporabe

1.  Namen te direktive je uskladiti zahteve za pripravo, odobritev in razdelitev prospekta, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, ki je ali deluje v državi članici.

2.  Ta direktiva se ne uporablja za:

(a) enote, ki jih izdajo kolektivni naložbeni podjemi, ki niso zaprtega tipa

(b) nelastniške vrednostne papirje, ki jih izda država članica ali regionalna ali lokalna oblast države članice, javne mednarodne organizacije, katerih članica je ena ali več držav članic, Evropska centralna banka ali centralne banke držav članic;

(c) deleže v kapitalu centralnih bank držav članic;

(d) vrednostne papirje, za katere brezpogojno in nepreklicno jamči država članica ali regionalna ali lokalna oblast države članice;

(e) vrednostne papirje, ki jih izdajo združenja s pravnim statusom ali neprofitne ustanove, ki jih država članica prizna, zaradi pridobivanja sredstev, potrebnih za doseganje njihovih neprofitnih ciljev;

(f) nelastniške vrednostne papirje, ki jih neprestano ali ponavljajoče izdajajo kreditne institucije, pod pogojem, da ti vrednostni papirji:

(i) niso podrejeni, zamenljivi ali izmenljivi;

(ii) ne dajejo pravice vpisati ali kupiti druge vrste vrednostnih papirjev in niso vezani na izvedeni instrument;

(iii) materializirajo sprejemanje vračljivih pologov;

(iv) so zajeti v jamstvene sisteme po Direktivi 94/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta o sistemih zajamčenih vlog ( 12 );

(g) nenadomestni deleži kapitala, katerih glavni namen je, da imetniku dajejo pravico, da biva v stanovanju ali drugi obliki nepremičnine ali njenega dela, in kadar deležev ni mogoče prodati naprej, ne da bi se odrekli tej pravici;

▼M2

(h) vrednostni papirji, vključeni v ponudbo, kadar je celotna vrednost za ponudbo v Uniji nižja od 5 000 000 EUR, ki se izračuna za obdobje 12 mesecev;

▼B

(i) „bostadsobligationer“, ki jih ponavljajoče izdajajo kreditne institucije na Švedskem, katerih glavni namen je odobriti hipotekarna posojila, pod pogojem, da:

(i) so izdani „bostadsobligationer“ iste serije;

(ii) so „bostadsobligationer“ posebna izdaja državnih vrednostnih papirjev v določenem obdobju izdaje;

(iii) se pogoji „bostadsobligationer“ v obdobju izdaje ne spremenijo;

(iv) se vsote, ki izhajajo iz izdaje navedenih „bostadsobligationer“, v skladu s statutom izdajatelja vključijo v sredstva, ki zagotavljajo zadostno pokritje obveznosti, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev;

▼M2

(j) nelastniški vrednostni papirji, ki jih kreditne institucije neprestano ali ponavljajoče izdajajo, kadar je celotna vrednost za ponudbo v Uniji nižja od 75 000 000 EUR, ki se izračuna za obdobje 12 mesecev, pod pogojem, da ti vrednostni papirji:

(i) niso podrejeni, zamenljivi ali izmenljivi;

(ii) ne dajejo pravice vpisati ali kupiti druge vrste vrednostnih papirjev in niso vezani na izvedeni instrument.

▼B

3.  Ne glede na odstavek 2(b), (d), (h), (i) in (j) ima izdajatelj, ponudnik ali oseba, ki prosi za sprejem v trgovanje na organiziranem trgu, pravico, da ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje pripravi prospekt v skladu s to direktivo.

▼M2

4.  Da bi se upošteval tehnični razvoj na finančnih trgih, vključno z inflacijo, Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 24a in pod pogoji iz členov 24b ter 24c sprejme ukrepe o prilagoditvi mejnih vrednosti iz točk (h) in (j) odstavka 2 tega člena.

▼B

Člen 2

Opredelitve

1.  Za namene te direktive se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a) „vrednostni papirji“ pomeni prenosljivi vrednostni papirji, kakor je opredeljeno v členu (14) Direktive 93/22/EGS, razen instrumentov denarnega trga, kakor je opredeljeno v členu 1(5) Direktive 93/22/EGS, z dospelostjo manj kot 12 mesecev. Za te instrumente se lahko uporablja nacionalna zakonodaja;

(b) „lastniški vrednostni papirji“ pomeni delnice in druge prenosljive vrednostne papirje, enakovredne delnicam v gospodarskih družbah ter druge vrste prenosljivih vrednostnih papirjev, ki dajejo pravico do nakupa katerih koli zgoraj navedenih vrednostnih papirjev, kot posledica zamenjave ali uresničevanja pravice, ki jim je bila dodeljena, pod pogojem, da vrednostne papirje slednje vrste izda izdajatelj osnovnih delnic ali subjekt, ki spada v skupino navedenega izdajatelja;

(c) „nelastniški vrednostni papirji“ pomeni vsi vrednostni papirji, ki niso lastniški vrednostni papirji;

(d) „javna ponudba vrednostnih papirjev“ pomeni sporočilo osebam v katerikoli obliki in s katerimi koli sredstvi, ki daje dovolj informacij o pogojih ponudbe in vrednostnih papirjih, ki se ponujajo, da se vlagatelj lahko odloči za nakup ali vpis teh vrednostnih papirjev. Ta opredelitev se uporablja tudi za prodajo vrednostnih papirjev preko finančnih posrednikov;

▼M2

(e) „dobro poučeni vlagatelji“ pomeni osebe ali subjekte, navedene v točkah 1 do 4 oddelka I Priloge II Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov ( 13 ), ter tiste osebe ali subjekte, ki se na zahtevo obravnavajo kot poklicne stranke v skladu s Prilogo II Direktive 2004/39/ES, ali so priznane kot primerne pogodbene stranke v skladu s členom 24 Direktive 2004/39/ES, razen če so zahtevale, da se jih obravnava kot nepoklicne stranke. Investicijske družbe in kreditne institucije posredujejo svojo razvrstitev na zahtevo izdajatelju brez poseganja v ustrezno zakonodajo o varstvu podatkov. Investicijske družbe, pooblaščene za obravnavanje obstoječih poklicnih strank kot takšnih v skladu s členom 71(6) Direktive 2004/39/ES, se pooblastijo za obravnavanje teh strank kot dobro poučenih vlagateljev v skladu s to direktivo;

▼B

(f) „mala in srednja velika podjetja“ pomeni gospodarske družbe, ki glede na njihov zadnji letni računovodski izkaz ali konsolidirani računovodski izkaz izpolnjujejo najmanj dve od naslednjih treh meril: povprečno število zaposlenih v poslovnem letu je manj kot 250, celotna bilanca stanja ne presega 43 000 000 EUR in letni čisti prihodek ne presega 50 000 000 EUR;

(g) „kreditna institucija“ pomeni podjetje, kot je opredeljeno v členu 1(1)(a) Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij ( 14 );

(h) „izdajatelj“ pomeni pravna oseba, ki izdaja ali predlaga izdajo vrednostnih papirjev;

(i) „oseba, ki da ponudbo“ (ali „ponudnik“) pomeni pravna oseba ali posameznik, ki javno ponudi vrednostne papirje;

(j) „organizirani trg“ pomeni trg, kakor je opredeljeno v členu 1(13) Direktive 93/22/EGS;

(k) „program ponudbe vrednostnih papirjev“ pomeni načrt, ki bi omogočil neprestano ali ponavljajoče izdajanje nelastniških vrednostnih papirjev, vključno z nakupnimi boni v katerikoli obliki, podobne vrste in/ali razreda v določenem obdobju izdaje;

(l) „vrednostni papirji, ki se izdajajo neprestano ali ponavljajoče“ pomeni posebno izdajo državnih vrednostnih papirjev ali najmanj dve ločeni izdaji vrednostnih papirjev podobne vrste in/ali razreda v obdobju 12 mesecev;

(m) „matična država članica“ pomeni:

(i) za vse izdajatelje vrednostnih papirjev v Skupnosti, ki niso navedeni v (ii), država članica, kjer ima izdajatelj sedež;

(ii) za vse izdaje nelastniških vrednostnih papirjev, katerih nominalna vrednost na enoto je najmanj 1 000 EUR, in za vse izdaje nelastniških vrednostnih papirjev, ki dajejo pravico do nakupa katerih koli prenosljivih vrednostnih papirjev ali do prejemanja denarnih sredstev, kot posledica zamenjave ali uresničevanja pravice, ki jim je bila dodeljena, pod pogojem, da izdajatelj nelastniških vrednostnih papirjev ni izdajatelj osnovnih delnic ali subjekt, ki spada v skupino navedenega izdajatelja, država članica, kjer ima izdajatelj registrirani sedež, ali kjer so bili vrednostni papirji sprejeti ali bodo sprejeti v trgovanje na organizirani trg, ali kjer so vrednostni papirji ponujeni javnosti, po izbiri izdajatelja, ponudnika oziroma osebe, ki prosi za sprejem. Ista ureditev se uporablja za nelastniške vrednostne papirje v drugih valutah razen evra, pod pogojem, da je vrednost take najnižje nominalne vrednosti skoraj enaka 1 000 EUR;

▼M4

(iii) za vse izdajatelje vrednostnih papirjev, ki so registrirani v tretji državi in ki niso navedeni v točki (ii), državo članico, kjer naj bi bili vrednostni papirji prvič ponujeni javnosti po datumu začetka veljavnosti Direktive 2013/50/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje ter Direktive Komisije 2007/14/ES o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Direktive 2004/109/ES ( 15 ) ali kjer je vložen prvi zahtevek za sprejem v trgovanje na organiziranem trgu, po izbiri bodisi izdajatelja, ponudnika ali osebe, ki prosi za sprejem v trgovanje, ob upoštevanju naknadne izbire izdajateljev, registriranih v tretji državi, v naslednjih primerih:

 kadar matična država članica ni bila določena po njihovi izbiri ali

 v skladu s točko (iii) točke (i) člena 2(1) Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu ( 16 );

▼B

(n) „država članica gostiteljica“ pomeni država, kjer so vrednostni papirji ponujeni javnosti ali kjer se zahteva sprejem v trgovanje, kadar je različna od „matične države članice“;

(o) „kolektivni naložbeni podjemi razen zaprtega tipa“ pomeni vzajemni naložbeni skladi in investicijske družbe:

(i) katerih namen je skupna naložba kapitala, ki ga zagotovi javnost, in ki delujejo po načelu porazdelitve naložbenega tveganja;

(ii) katerih enote so, na zahtevo imetnika, ponovno kupljene ali odkupljene, neposredno ali posredno, iz sredstev teh podjetij;

(p) „enote kolektivnega naložbenega podjema“ pomeni vrednostni papirji, ki jih izda kolektivni naložbeni podjem, in predstavljajo pravice udeležencev v takih podjetjih do njegovih sredstev;

(q) „odobritev“ pomeni pozitivno dejanje ob izidu pregleda popolnosti prospekta s strani pristojnega organa matične države članice, vključno z doslednostjo in razumljivostjo navedenih informacij;

(r) „osnovni prospekt“ pomeni prospekt, ki vsebuje vse ustrezne informacije iz členov 5, 7 in 16 v primeru dodatka, o izdajatelju in vrednostnih papirjih, ki bodo ponujeni javnosti ali sprejeti v trgovanje, in po izbiri izdajatelja, končni pogoji ponudbe vrednostnih papirjev;

▼M2

(s) „ključne informacije“ pomenijo bistvene in ustrezno strukturirane informacije, ki bodo zagotovljene vlagateljem, z namenom, da se jim omogoči razumevanje narave in tveganj izdajatelja, garanta in vrednostnih papirjev, ki so jim ponujeni ali sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu, ter, brez poseganja v člen 5(2)(b), odločanje, katere ponudbe vrednostnih papirjev bodo nadalje obravnavali. Ob upoštevanju ponudbe in ustreznih vrednostnih papirjev, ključne informacije vključujejo naslednje elemente:

(i) kratek opis tveganj, povezanih z izdajateljem in vsemi garanti ter njihovih bistvenih lastnosti, vključno s sredstvi, obveznostmi in finančnim položajem;

(ii) kratek opis tveganja, povezanega z naložbo v ustrezen vrednostni papir in njenih bistvenih značilnosti, vključno z vsemi pravicami, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev;

(iii) splošne pogoje ponudbe, vključno z ocenjenimi stroški, ki jih izdajatelj ali ponudnik zaračuna vlagatelju;

(iv) podrobnosti o sprejetju v trgovanje;

(v) razlogi za ponudbo in uporaba iztržka;

(t) „družba z zmanjšano tržno kapitalizacijo“ pomeni družbo, ki kotira na organiziranem trgu, ki je imela povprečno tržno kapitalizacijo manj kot 100 000 000 EUR na podlagi kotacij ob zaključku leta za prejšnja tri koledarska leta.

▼M2 —————

▼M2

4.  Da bi se upošteval tehnični razvoj na finančnih trgih in opredelile zahteve iz tega člena, Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 24a in pod pogoji iz členov 24b in 24c sprejme opredelitve iz odstavka 1, vključno s prilagoditvijo zneskov za opredelitev MSP, ter pragov zmanjšano tržno kapitalizacijo, ob upoštevanju razmer na različnih nacionalnih trgih, vključno s klasifikacijo, ki jo uporabljajo upravljavci organiziranih trgov, zakonodaje in priporočil Unije ter tudi gospodarskega razvoja.

▼B

Člen 3

Dolžnost objave prospekta

1.  Države članice na svojih ozemljih ne dovolijo nobene javne ponudbe vrednostnih papirjev brez predhodne objave prospekta.

▼M2

2.  Dolžnost objave prospekta ne velja za naslednje vrste ponudb:

(a) ponudbo vrednostnih papirjev, naslovljeno samo na dobro poučene vlagatelje; in/ali

(b) ponudbo vrednostnih papirjev, naslovljeno na manj kot 150 fizičnih ali pravnih oseb na državo članico, razen dobro poučenih vlagateljev; in/ali

(c) ponudbo vrednostnih papirjev, naslovljeno na vlagatelje, ki kupijo vrednostne papirje za najmanjši znesek 100 000 EUR na investitorja, za vsako ločeno ponudbo; in/ali

(d) ponudbo vrednostnih papirjev, katerih nominalna vrednost na enoto je najmanj 100 000 EUR; in/ali

(e) ponudbo vrednostnih papirjev s celotno vrednostjo v Uniji manj kot 100 000 EUR, ki se izračuna za obdobje 12 mesecev.

▼B

Vendar se kakršna koli naknadna nadaljnja prodaja vrednostnih papirjev, ki so bili prej predmet ene ali več vrst ponudbe, navedene v tem odstavku, šteje kot ločena ponudba, in za namene odločanja ali je navedena nadaljnja prodaja javna ponudba vrednostnih papirjev, se uporablja opredelitev, določena v členu 2(1)(d). Za prodajo vrednostnih papirjev preko finančnih posrednikov velja objava prospekta, če za končno prodajo ni izpolnjen nobeden od pogojev (a) do (e).

▼M2

Države članice pri vsaki taki nadaljnji prodaji vrednostnih papirjev ali končni prodaji vrednostnih papirjev prek finančnih posrednikov ne zahtevajo še enega prospekta, dokler je na voljo veljavni prospekt v skladu s členom 9 in se izdajatelj ali oseba, odgovorna za pripravo takega prospekta, strinja z njegovo uporabo s pisnim soglasjem.

▼B

3.  Države članice zagotovijo, da je za vsak sprejem vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu na njenih ozemljih ali ki delujejo na njenih ozemljih, treba objaviti prospekt.

▼M2

4.  Da bi se upošteval tehnični razvoj finančnih trgov, vključno z inflacijo, Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 24a in pod pogoji iz členov 24b in 24c sprejme ukrepe, ki zadevajo pragove iz točk (c) do (e) odstavka 2 tega člena.

▼B

Člen 4

Oprostitev dolžnosti objave prospekta

1.  Dolžnost objave prospekta ne velja za sprejem naslednjih vrst vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu:

(a) delnice, izdane kot nadomestilo za delnice istega razreda, ki so že bile izdane, če izdaja takih novih delnic ne vključuje nobenega povišanja emisijskega kapitala;

(b) vrednostni papirji, ponujeni v zvezi s prevzemom s ponudbo za zamenjavo, pod pogojem, da je na voljo dokument, ki vsebuje informacije, za katere pristojni organ meni, da so enakovredne informacijam prospekta, ob upoštevanju zahtev zakonodaje Skupnosti;

▼M2

(c) vrednostni papirji, dodeljeni ali ki bodo dodeljeni v zvezi z združitvijo ali delitvijo pod pogojem, da je na voljo dokument, ki vsebuje informacije, za katere pristojni organ meni, da so enakovredne informacijam prospekta, ob upoštevanju zahtev zakonodaje Unije;

(d) dividende, izplačane obstoječim delničarjem v obliki delnic istega razreda kot delnice, v zvezi s katerimi se take dividende plačujejo, pod pogojem, da je na voljo dokument, ki vsebuje informacije o številu in lastnostih delnic ter razlogih in podrobnostih ponudbe;

(e) delnice, ki jih obstoječim ali nekdanjim direktorjem ali zaposlenim ponudi, dodeli ali jih bo dodelil delodajalec ali odvisno podjetje, pod pogojem, da ima družba svoj glavni sedež ali registrirani sedež v Uniji ter da je na voljo dokument, ki vsebuje informacije o številu in lastnostih delnic ter vzrokih in podrobnostih ponudbe.

▼M2

Točka (e) se uporablja tudi za podjetja s sedežem zunaj Unije, katerih vrednosti papirji so sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu ali na trgu tretje države. V slednjem primeru velja oprostitev, če so ustrezne informacije, vključno z v točki (e) navedenim dokumentom, na voljo v jeziku, ki je običajen na področju mednarodnih financ, in da je Komisija za zadevni trg tretje države sprejela odločitev o enakovrednosti.

Na zahtevo pristojnega organa države članice Komisija sprejme odločitve o enakovrednosti v skladu s postopkom iz člena 24(2), ki navaja, ali pravni in nadzorni okvir tretje države zagotavlja, da organizirani trg, pooblaščen v tej tretji državi, izpolnjuje pravno zavezujoče zahteve, ki so za namene izvajanja oprostitve iz točke (e), enakovredne zahtevam iz Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga) ( 17 ), iz naslova III Direktive 2004/39/ES in iz Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu ( 18 ) in ki so v tej državi podvržene učinkovitemu nadzoru in izvrševanju. Ta pristojni organ navede, zakaj meni, da se mora pravni in nadzorni okvir zadevne tretje države obravnavati kot enakovreden, in zagotovi ustrezne informacije o tem.

Takšen pravni in nadzorni okvir tretje države se lahko obravnava kot enakovreden, kadar izpolnjuje vsaj naslednje pogoje:

(i) trgi so podvrženi odobritvam in učinkovitemu nadzoru ter nenehnemu izvrševanju;

(ii) trgi imajo jasna in pregledna pravila glede sprejema vrednostnih papirjev v trgovanje, tako da se lahko s temi vrednostnimi papirji trguje na pošten, pravilen in učinkovit način in se je o njih mogoče prosto pogajati;

(iii) od izdajateljev vrednostnih papirjev se redno in nenehno zahtevajo informacije, s čimer se zagotavlja visoka raven varstva vlagateljev; ter

(iv) preglednost in poštenost trga se zagotavljata s preprečevanjem tržne zlorabe v obliki trgovanja z notranjimi informacijami in tržne manipulacije.

Da bi se glede točke (e) upošteval razvoj finančnih trgov, lahko Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 24a in pod pogoji iz členov 24b in 24c sprejme ukrepe, s katerimi določi zgornja merila ali doda nova, ki se bodo uporabljala pri ocenjevanju enakovrednosti.

▼B

2.  Dolžnost objave prospekta ne velja za sprejem naslednjih vrst vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu:

(a) Delnice, ki v obdobju 12 mesecev predstavljajo manj kot 10 odstotkov števila delnic istega razreda, ki se že sprejete v trgovanje na istem organiziranem trgu;

(b) delnice, izdane kot nadomestilo za delnice istega razreda, ki so bile že sprejete v trgovanje na istem organiziranem trgu, če izdaja takih delnic ne vključuje nobenega povišanja emisijskega kapitala;

(c) vrednostni papirji, ponujeni v zvezi s prevzemom s ponudbo za zamenjavo, pod pogojem, da je na voljo dokument, ki vsebuje informacije, za katere pristojni organ meni, da so enakovredne informacijam prospekta, ob upoštevanju zahtev zakonodaje Skupnosti;

▼M2

(d) vrednostni papirji, dodeljeni ali ki bodo dodeljeni v zvezi z združitvijo ali delitvijo pod pogojem, da je na voljo dokument, ki vsebuje informacije, za katere pristojni organ meni, da so enakovredne informacijam prospekta, ob upoštevanju zahtev zakonodaje Unije;

▼B

(e) delnice, ponujene, dodeljene ali bodo dodeljene obstoječim delničarjem brezplačno, in dividende, izplačane v obliki delnic istega razreda kot delnice, v zvezi s katerimi se take dividende plačujejo, pod pogojem, da so navedene delnice istega razreda kot delnice, ki so bile že sprejete v trgovanje na istem organiziranem trgu in da je na voljo dokument, ki vsebuje informacije o številu in lastnostih delnic in vzroki in podrobnosti ponudbe;

(f) rednostni papirji, ki jih obstoječim ali nekdanjim direktorjem ali zaposlenim ponudi, dodeli ali jih bo dodelil delodajalec ali odvisno podjetje, pod pogojem, da so navedene delnice istega razreda kot delnice, ki so bile že sprejete v trgovanje na istem organiziranem trgu in da je na voljo dokument, ki vsebuje informacije o številu in lastnostih delnic in vzroki in podrobnosti ponudbe;

(g) delnice, ki izhajajo iz pretvorbe ali zamenjave drugih vrednostnih papirjev ali iz uresničevanja pravic, dodeljenih z drugimi vrednostnimi papirji, pod pogojem, da so navedene delnice istega razreda kot delnice, ki so bile že sprejete v trgovanje na istem organiziranem trgu;

(h) vrednostni papirji, ki so bili že sprejeti v trgovanje na drugem organiziranem trgu, pod naslednjimi pogoji:

(i) da so bili ti vrednostni papirji ali vrednostni papirji istega razreda uvrščeni v trgovanje na navedenem organiziranem trgu več kot 18 mesecev;

(ii) da je bil za vrednostne papirje, ki so bili prvič sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu po datumu začetka veljavnosti te direktive, sprejem v trgovanje na navedenem drugem organiziranem trgu povezan z odobrenim prospektom, ki je dostopen javnosti v skladu s členom 14;

(iii) da, razen kadar se uporablja (ii), so bile za vrednostne papirje, ki so bili prvič sprejeti v kotacijo po 30. juniju 1983, podrobnosti o kotaciji sprejete v skladu z zahtevami Direktive 80/390/EGS ali Direktive 2001/34/ES;

(iv) da so bile stalne obveznosti za trgovanje na navedenem organiziranem trgu izpolnjene;

(v) da oseba, ki prosi za sprejem vrednostnega papirja v trgovanje na organiziranem trgu po tej oprostitvi da javnosti na voljo zbirni dokument, v jeziku, ki ga sprejme pristojni organ države članice organiziranega trga, kjer se prosi za sprejem;

(vi) da se zbirni dokument iz (v) da na voljo javnosti v državi članici organiziranega trga, kjer se prosi za sprejem v trgovanje, na način, določen v členu 14(2); in

(vii) da je vsebina zbirnega dokumenta skladna s členom 5(2). Nadalje je v dokumentu navedeno, kje se lahko dobi najnovejši prospekt in kje so na voljo finančne informacije, ki jih je izdajatelj objavil na podlagi svoje stalne obveznosti razkritja.

▼M3

3.  Za zagotovitev dosledne usklajenosti te direktive, Evropski nadzorni organ (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (v nadaljnjem besedilu: ESMA), ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ( 19 ) lahko pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, da se natančno določijo izjeme, ki zadevajo točke od (a) do (e) odstavka 1 in točke od (a) do (h) odstavka 2.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

▼BPOGLAVJE II

IZDELAVA PROSPEKTA

Člen 5

Prospekt

1.  Brez poseganja v člen 8(2) prospekt vsebuje vse informacije, ki so glede na posebno naravo izdajatelja in vrednostnih papirjev, ki se ponudijo javnosti ali sprejmejo v trgovanje na organiziranem trgu, potrebne, da vlagatelji lahko na podlagi prejetih informacij ocenijo aktivo in pasivo, finančni položaj, poslovni izid ter pričakovanja izdajatelja in katerega koli garanta in pravic, ki izhajajo iz takih vrednostnih papirjev. Te informacije morajo biti predstavljene v obliki, ki omogoča hitro analizo in je razumljiva.

▼M2

2.  Prospekt vsebuje informacije o izdajatelju in vrednostnih papirjih, ki bodo ponujeni javnosti ali sprejeti v trgovanje na organizirani trg. Vključuje tudi povzetek, ki na strnjen način in v jeziku, ki ni tehničen, podaja ključne informacije v jeziku, v katerem je bil izdelan izvirni prospekt. Oblika in vsebina povzetka prospekta skupaj s prospektom zagotavljata ustrezne informacije o bistvenih značilnostih zadevnih vrednostnih papirjev, z namenom olajšati vlagateljem sprejetje odločitve, ko se odločajo o morebitnem vlaganju v te vrednostne papirje.

Povzetek je sestavljen v enotni obliki, da se olajša primerljivost povzetkov podobnih vrednostnih papirjev, njegova vsebina pa sporoča ključne informacije o zadevnih vrednostnih papirjih, z namenom olajšati vlagateljem sprejetje odločitve, ko se odločajo o morebitnem vlaganju v te vrednostne papirje. Povzetek vsebuje tudi opozorilo, da:

▼B

(a) ga je treba brati kot uvod k prospektu;

(b) naj vlagatelj pred vsako odločitvijo za vlaganje v vrednostne papirje preuči celoten prospekt;

(c) kadar se v zvezi z informacijami v prospektu na sodišču vloži zahtevek, vlagatelj tožnik po nacionalni zakonodaji držav članic krije stroške prevoda prospekta pred začetkom sodnega postopka; in

(d) osebe, ki so vložile izvleček, vključno s prevodom povzetka in zaprosile za priglasitev, imajo civilnopravno odgovornost, vendar le, če je izvleček zavajajoč, netočen ali neskladen, kadar se bere skupaj z drugimi deli prospekta.

▼M2

Kadar se prospekt nanaša na sprejem nelastniških vrednostnih papirjev z nominalno vrednostjo najmanj 100 000 EUR v trgovanje na organiziranem trgu, ni treba zagotoviti povzetka, razen kadar ga zahteva država članica v skladu s členom 19(4).

▼M3

Za zagotovitev enotnih pogojev uporabe te direktive in delegiranih aktov, ki jih sprejme Komisija v skladu z odstavkom 5, ESMA razvije osnutke izvedbenih tehničnih standardov, da bi zagotovil enotne pogoje uporabe delegiranih aktov, ki jih sprejme Komisija v skladu z odstavkom 5 v zvezi z enotno predlogo za predstavitev izvlečka ter omogočila vlagateljem, da bi primerjali zadevni vrednostni papir z drugimi ustreznimi produkti.

Komisiji se podeli pooblastilo za sprejetje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

▼M2

3.  Izdajatelj, ponudnik ali oseba, ki prosi za sprejem v trgovanje na organiziranem trgu, lahko prospekt pripravi kot enoten dokument ali pa v obliki več ločenih dokumentov. V prospektu, ki je sestavljen iz ločenih dokumentov, so zahtevane informacije razdeljene na registracijski dokument, opis vrednostnih papirjev in povzetek. Registracijski dokument vsebuje informacije v zvezi z izdajateljem. Pojasnilo o vrednostnih papirjih vsebuje informacije o vrednostnih papirjih, ki bodo ponujeni javnosti ali sprejeti v trgovanje na organizirani trg.

▼B

4.  Za naslednje vrste vrednostnih papirjev je prospekt lahko po izbiri izdajatelja, ponudnika ali osebe, ki prosi za sprejem v trgovanje na organiziranem trgu, sestavljen iz osnovnega prospekta, ki vsebuje vse ustrezne informacije o izdajatelju in vrednostnih papirjih, ki bodo ponujeni javnosti ali sprejeti v trgovanje na organizirani trg:

(a) nelastniški vrednostni papirji, vključno z nakupnimi boni v katerikoli obliki, izdani po programu ponudbe vrednostnih papirjev;

(b) nelastniški vrednostni papirji, ki jih neprestano ali ponavljajoče izdajajo kreditne institucije,

(i) kadar se vsote, ki izhajajo iz izdaje navedenih vrednostnih papirjev v skladu z nacionalno zakonodajo vključijo v sredstva, ki zagotavljajo zadostno pokritje obveznosti, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev do datuma njihove dospelosti;

(ii) kadar so v primeru plačilne nesposobnosti povezane kreditne institucije navedene vsote prednostno namenjene vračilu kapitala in zapadlih obresti, brez poseganja v določbe Direktive 2001/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij ( 20 ).

Informacije, navedene v osnovnemu prospektu so po potrebi v skladu s členom 16 dopolnjene z posodobljenimi informacijami o izdajatelju in o vrednostnih papirjih, ki bodo ponujeni javnosti ali sprejeti v trgovanje na organizirani trg.

Kadar končni pogoji ponudbe niso vključeni niti v osnovni prospekt niti v dodatek, se dajo na voljo vlagateljem, vložijo pri pristojnem organu v domači državi članici, prav tako pa jih ta pristojni organ sporoči pristojnemu organu v državi(-ah) članici(ah) gostiteljici(-ah) ob vsaki javni ponudbi takoj, ko je to izvedljivo, in po možnosti pred začetkom javne ponudbe ali sprejetja v trgovanje. Pristojni organ matične države članice sporoči te končne pogoje ESMA. Končni pogoji vsebujejo samo informacije, ki se nanašajo na pojasnilo o vrednostnih papirjih, in se ne uporabljajo za dopolnitev osnovnega prospekta. V takih primerih se uporablja člen 8(1)(a).

▼M2

5.  Da se upošteva tehnični razvoj na finančnih trgih in podajo zahteve iz tega člena, Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 24a in pod pogoji iz členov 24b in 24c sprejme ukrepe, ki se nanašajo na:

(a) obliko prospekta ali osnovnega prospekta, povzetek, končne pogoje in dodatke; ter

(b) natančno vsebino in posebno obliko ključnih informacij, ki bodo vključene v povzetek.

Delegirani akti se sprejmejo do 1. julija 2012.

▼B

Člen 6

Odgovornost, ki izhaja iz prospekta

1.  Države članice zagotovijo, da so za informacije, navedene v prospektu, odgovorni vsaj izdajatelj ali njegovi upravni ali nadzorni organi, ponudnik, oseba, ki prosi za sprejem v trgovanje na organiziranem trgu oziroma garant. Odgovorne osebe so jasno navedene v prospektu z imeni in funkcijami, ali v primeru pravnih oseb z imeni in registriranimi sedeži ter njihovimi izjavami, da so po njihovem najboljšem vedenju in prepričanju informacije v prospektu skladne z dejstvi in da v prospektu ni nobene opustitve, ki bi lahko vplivala na njegovo pomen.

2.  Države članice zagotovijo, da se njihovi zakoni in drugi predpisi o civilnopravni odgovornosti uporabljajo za osebe, odgovorne za informacije, navedene v prospektu.

▼M2

Vendar države članice zagotovijo, da nobena oseba nima civilnopravne odgovornosti izključno na podlagi povzetka, vključno s prevodom povzetka, razen če je povzetek zavajajoč, netočen ali neskladen, kadar se ga bere skupaj z drugimi deli prospekta ali, kadar se ga bere skupaj z drugimi deli prospekta, ne daje ključnih informacij, ki bi vlagateljem nudile pomoč, ko se odločajo o morebitnem vlaganju v takšne vrednostne papirje. Povzetek vsebuje jasno opozorilo v zvezi s tem.

▼B

Člen 7

Najmanjši obseg informacij

▼M2

1.  Komisija v skladu s členom 24a in pod pogoji iz členov 24b in 24c sprejme podrobne delegirane akte v zvezi s posebnimi informacijami, ki morajo biti vključene v prospekt, da se prepreči podvajanje informacij, kadar je prospekt sestavljen iz več ločenih dokumentov.

▼B

2.  Pri izdelavi različnih vzorcev prospektov je treba upoštevati zlasti:

(a) različne vrste informacij, ki jih vlagatelji potrebujejo v zvezi z lastniškimi vrednostnimi papirji v primerjavi z nelastniškimi vrednostnimi papirji; glede informacij za vrednostne papirje, ki imajo podobno ekonomsko utemeljitev, predvsem izvedeni vrednostni papirji, ki so v prospektu obvezni, je potreben dosleden pristop;

▼M2

(b) različne vrste in lastnosti ponudb in sprejemov nelastniških vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu. Informacije, ki so obvezne v prospektu, so ustrezne z vidika zadevnih vlagateljev za nelastniške vrednostne papirje, katerih nominalna vrednost na enoto je najmanj 100 000 EUR;

▼B

(c) uporabljena oblika in obvezne informacije v prospektu v zvezi z nelastniškimi vrednostnimi papirji, vključno z nakupnimi boni v katerikoli obliki, izdanimi po programu ponudbe vrednostnih papirjev;

(d) uporabljena oblika in obvezne informacije v prospektu v zvezi z nelastniškimi vrednostnimi papirji, če ti vrednostni papirji niso podrejeni, zamenljivi ali izmenljivi, zanje velja pravica do vpisa ali pridobitve ali so vezani na izvedene instrumente, ki jih neprestano ali ponavljajoče izdajajo subjekti, ki so pooblaščeni ali organizirani za delovanje na finančnih trgih v evropskem gospodarskem prostoru;

▼M2

(e) različne dejavnosti in velikost izdajatelja, zlasti kreditnih institucij, ki izdajajo nelastniške vrednostne papirje iz člena 1(2)(j), gospodarskih družb z zmanjšano tržno kapitalizacijo in MSP. Za take gospodarske družbe se informacije prilagodijo njihovi velikosti, in kjer je to primerno, krajšemu zapisu o uspehih in neuspehih;

▼B

(f) če je primerno, javni naravi izdajatelja;

▼M2

(g) za ponudbe delnic gospodarskih družb, katerih delnice istega razreda se sprejmejo v trgovanje na organiziranem trgu ali v večstranski sistem trgovanja, kakor je opredeljen v točki 15 člena 4(1) Direktive 2004/39/ES, za katere veljajo ustrezne veljavne zahteve po razkritju in pravila o tržni zlorabi, če se izdajatelj ni odpovedal prednostni pravici vpisa, se uporabljajo sorazmerne obveznosti javnega razkritja informacij.

▼M2

3.  Delegirani akti iz odstavka 1 temeljijo na standardih na področju finančnih in nefinančnih informacij, ki so jih določila mednarodna združenja s področja trga vrednostnih papirjev, še zlasti IOSCO, in na okvirnih prilogah k tej direktivi.

▼M3

4.  ESMA lahko pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov za zagotovitev enotnih pogojev uporabe delegiranih aktov, ki jih sprejme Komisija v skladu z odstavkom 1.

Komisiji se podeli pooblastilo za sprejetje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

▼B

Člen 8

Opustitev navedbe informacij

1.  Države članice zagotovijo, da kadar končna ponudbena cena in količina javne ponudbe vrednostnih papirjev ne moreta biti vključena v prospekt:

(a) se v prospektu razkrijejo merila in/ali pogoji, v skladu s katerimi bodo zgornji elementi določeni, ali v primeru cene, najvišja cena; ali

(b) sprejem nakupa ali vpisa vrednostnih papirjev se sme umakniti najmanj dva delovna dneva od dneva, ko je bila vložena končna ponudbena cena in količina javne ponudbe vrednostnih papirjev.

Končna ponudbena cena in količina vrednostnih papirjev se vloži pri pristojnem organu matične države članice in objavi v skladu s postopki, določenimi v členu 14(2).

2.  Pristojni organ matične države članice lahko odobri, da se v prospektu opusti navedba nekaterih informacij, opredeljenih v tej direktivi ali ►M2  v delegiranih aktih ◄ iz člena 7(1), če meni, da:

(a) bi bilo razkritje takih informacij v nasprotju z javnim interesom; ali

(b) bi razkritje takih informacij resno škodilo izdajatelju, pod pogojem, da ni verjetno, da bi opustitev lahko zavajala javnost glede dejstev in okoliščin, ki so bistvene, da se na podlagi prejetih informacij oceni izdajatelja, ponudnika ali morebitnega garanta ter pravic, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev, na katere se prospekt nanaša; ali

(c) so take informacije majhnega pomena samo za določeno ponudbo ali sprejem v trgovanje na organiziranem trgu in niso take, da bi vplivale na oceno finančnega položaja in pričakovanj izdajatelja, ponudnika ali morebitnega garanta.

3.  Brez poseganja v ustrezne informacije vlagateljev, kadar je neka informacija, ki v skladu ►M2  z delegiranimi akti ◄ iz člena 7(1) mora biti vključena v prospekt, neustrezna za področje dela izdajatelja ali za pravno naravo izdajatelja ali vrednostnih papirjev, na katere se prospekt nanaša, prospekt vsebuje informacije, ki so enakovredne zahtevanim informacijam. Če takih informacij ni, se ta zahteva ne uporablja.

▼M2

3a.  Kadar za vrednostne papirje jamči država članica, so izdajatelj, ponudnik ali oseba, ki prosi za sprejem vrednostnih papirjev v trgovanje na organizirani trg, pri pripravljanju prospekta v skladu s členom 1(3) upravičeni do izpusta informacij o takem jamstvu.

▼M2

4.  Da se upošteva tehnični razvoj na finančnih trgih in podajo zahteve iz tega člena, Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 24a in pod pogoji iz členov 24b in 24c sprejme ukrepe v zvezi z odstavkom 2.

▼M3

5.  ESMA lahko pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov za zagotovitev enotnih pogojev uporabe delegiranih aktov, ki jih sprejme Komisija v skladu z odstavkom 4.

Komisiji se podeli pooblastilo za sprejetje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

▼B

Člen 9

Veljavnost prospekta, osnovnega prospekta in registracijskega dokumenta

▼M2

1.  Prospekt velja 12 mesecev po njegovi odobritvi za javne ponudbe ali sprejemu v trgovanje na organiziranem trgu, pod pogojem, da se prospekt dopolni z dodatki, potrebnimi v skladu s členom 16.

▼B

2.  V primeru programa ponudbe vrednostnih papirjev osnovni prospekt, ki je bil že vložen, velja za obdobje do 12 mesecev.

3.  V primeru nelastniških vrednostnih papirjev iz člena 5(4)(b), je prospekt veljaven dokler se zadevni vrednostni papirji ne izdajajo več neprestano ali ponavljajoče.

▼M2

4.  Registracijski dokument iz člena 5(3), ki je bil že vložen in odobren, velja za obdobje do 12 mesecev. Registracijski dokument, posodobljen v skladu s členom 12(2) ali členom 16 in ki sta mu priložena pojasnilo o vrednostnih papirjih in sklepna beležka, se šteje za veljavni prospekt.

▼M2 —————

▼B

Člen 11

Vključitev s sklicevanjem

▼M2

1.  Države članice omogočijo, da se informacije vključijo v prospekt s sklicevanjem na enega ali več dokumentov, ki so bili objavljeni prehodno ali hkrati in ki jih je odobril pristojni organ matične države članice ali so bili vloženi pri pristojnem organu v skladu s to direktivo ali v skladu z Direktivo 2004/109/ES. Te informacije so najnovejše informacije, ki so na voljo izdajatelju. Povzetek ne vključuje informacij s sklicevanjem.

▼B

2.  Kadar so informacije vključene s sklicevanjem, mora biti zagotovljen seznam sklicevanj, da vlagatelji enostavno lahko najdejo posamezne informacije.

▼M5

3.  ESMA za zagotovitev dosledne harmonizacije v zvezi s tem členom pripravi osnutek regulativnih tehničnih standardov za opredelitev informacij, ki bodo vključene s sklicevanjem.

ESMA osnutek regulativnih tehničnih standardov do 1. julija 2015 predloži Komisiji.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

▼B

Člen 12

Prospekti, sestavljeni iz več dokumentov

1.  Izdajatelj, ki mu je registracijski dokument pristojni organ že odobril, mora ob javni ponudbi vrednostnih papirjev ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu pripraviti samo pojasnilo o vrednostnih papirjih in sklepne beležke.

▼M2

2.  V tem primeru pojasnilo o vrednostnih papirjih posreduje informacije, ki bi bile običajno posredovane v registracijskem dokumentu, kadar je prišlo do bistvene spremembe ali novih okoliščin, ki bi lahko vplivale na oceno vlagateljev od takrat, ko je bil odobren zadnji posodobljeni registracijski dokument ali dodatek, v skladu s členom 16. Za pojasnilo o vrednostnih papirjih in sklepne beležke je potrebna ločena odobritev.

▼B

3.  Kadar je izdajatelj vložil samo registracijski dokument brez odobritve, je za celotno dokumentacijo, vključno z ažuriranimi informacijami, potrebna ločena odobritev.POGLAVJE III

UREDITEV ODOBRITVE IN OBJAVE PROSPEKTA

Člen 13

Odobritev prospekta

1.  Prospekt ne sme biti objavljen, dokler ga ne odobri pristojni organ matične države članice.

2.  Pristojni organ uradno obvesti izdajatelja, ponudnika oziroma osebo, ki prosi za sprejem v trgovanje na organiziranem trgu, o odločitvi glede odobritve prospekta v 10 delovnih dneh od predložitve osnutka prospekta.

Če pristojni organ o prospektu ne odloči v rokih, predpisanih v tem odstavku in v odstavku 3, se to ne šteje za odobritev zahtevka.

▼M3

Pristojni organ o odobritvi prospekta in njegovega morebitnega dodatka hkrati uradno obvesti ESMA ter izdajatelja, ponudnika ali osebo, ki prosi za sprejem v trgovanje na organiziranem trgu. Pristojni organi obenem predložijo ESMA izvod prospekta in njegovega morebitnega dodatka.

▼B

3.  Rok iz odstavka 2 se podaljša na 20 dni, če javna ponudba vključuje vrednostne papirje, ki jih je izdal izdajatelj, ki nima v trgovanju na organiziranem trgu sprejetih nobenih vrednostnih papirjev ali ki predhodno ni ponudil vrednostnih papirjev javnosti.

4.  Če pristojni organ utemeljeno ugotovi, da so predloženi dokumenti nepopolni ali da so potrebne dopolnilne informacije, se roki iz odstavka 2 in 3 uporabljajo od datuma, ko izdajatelj, ponudnik ali oseba, ki prosi za sprejem v trgovanje na organiziranem trgu, posreduje take informacije.

V primeru iz odstavka 2 pristojni organ uradno obvesti izdajatelja, če so dokumenti nepopolni v 10 delovnih dneh od predložitve zahtevka.

▼M3

5.  Pristojni organ matične države članice lahko prenese odobritev prospekta na pristojni organ druge države članice, če se o tem predhodno uradno obvesti ESMA in pristojni organ s tem soglaša. O tem prenosu uradno obvesti izdajatelja, ponudnika ali osebo, ki prosi za sprejem v trgovanje na organiziranem trgu, v treh delovnih dneh od datuma odločitve pristojnega organa matične države članice. Rok iz odstavka 2 začne teči na ta datum. Člen 28(4) Uredbe (EU) št. 1095/2010 se ne uporablja za prenos odobritve prospekta v skladu s tem odstavkom.

Za zagotovitev enotnih pogojev uporabe te direktive ter poenostavitev komuniciranja med pristojnimi organi ter med pristojnimi organi in ESMA, lahko ESMA pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov, da se določijo standardni obrazci, predloge in postopki za uradna obvestila, določena v tem odstavku.

Komisiji se podeli pooblastilo za sprejetje izvedbenih tehničnih standardov iz drugega pododstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

▼B

6.  Ta direktiva ne vpliva na odgovornost pristojnega organa, ki jo še naprej ureja izključno nacionalna zakonodaja.

Države članice zagotovijo, da se nacionalni predpisi o odgovornosti pristojnih organov uporabljajo samo za odobritve prospektov s strani njihovega pristojnega organa ali organov.

▼M5

7.  ESMA za zagotovitev dosledne harmonizacije v zvezi z odobritvijo prospektov pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov za opredelitev postopkov za odobritev prospekta in pogojev, v skladu s katerimi se lahko prilagodijo roki.

ESMA osnutek regulativnih tehničnih standardov do 1. julija 2015 predloži Komisiji.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

▼B

Člen 14

Objava prospekta

▼M3

1.  Ko je prospekt odobren, ga izdajatelj, ponudnik ali oseba, ki prosi za sprejem v trgovanje na organiziranem trgu, vloži pri pristojnem organu matične države članice, omogoči dostop do njega ESMA prek pristojnega organa in ga da na voljo javnosti takoj, ko je to izvedljivo in vsekakor v razumnem času pred začetkom javne ponudbe vrednostnih papirjev ali sprejetja vpletenih vrednostnih papirjev v trgovanje in najpozneje takrat. Poleg tega je v primeru prve javne ponudbe razreda delnic, ki še niso sprejete v trgovanje na organiziranem trgu ali bodo v trgovanje sprejete prvič, prospekt na voljo vsaj šest delovnih dni pred koncem ponudbe.

▼B

2.  Šteje se, da je prospekt na voljo javnosti, ko je objavljen:

(a) v enem ali več časopisih, ki se razpošiljajo na celotnem območju ali imajo veliko naklado v državah članicah, v katerih so vrednostni papirji ponujeni javnosti ali kjer se prosi za sprejem v trgovanje; ali

(b) v natisnjeni obliki, ki je javnosti brezplačno na voljo v uradih na trgu, na katerem se vrednostni papirji sprejemajo v trgovanje, ali na registriranem sedežu izdajatelja ter v uradih finančnih posrednikov, ki prodajajo vrednostne papirje, vključno s plačilnimi posredniki; ali

▼M2

(c) v elektronski obliki na spletni strani izdajatelja ali, če je primerno, na spletni strani finančnih posrednikov, ki prodajajo vrednostne papirje, vključno s plačilnimi posredniki; ali

▼B

(d) v elektronski obliki na spletni strani organiziranega trga, kjer se prosi za sprejem v trgovanje; ali

(e) v elektronski obliki na spletni strani pristojnega organa matične države članice, če je navedeni organ odločil, da ponudi to storitev.

▼M2

Države članice zahtevajo, da izdajatelji ali osebe, odgovorne za pripravo prospekta, ki objavijo prospekt v skladu s točko (a) ali (b), svoje prospekte objavijo tudi v elektronski obliki v skladu s točko (c).

▼B

3.  Poleg tega lahko matična država članica zahteva objavo obvestila, v katerem je navedeno kako je bil prospekt dan na voljo javnosti in kje se lahko dobi.

4.  Pristojni organ matične države članice objavi na svoji spletni strani za obdobje 12 mesecev po svoji izbiri vse odobrene prospekte ali vsaj seznam prospektov, ki so bili odobreni v skladu s členom 13, vključno, če je primerno s elektronsko povezavo na prospekt, ki je bil objavljen na spletni strani izdajatelja, ali na spletni strani organiziranega trga.

▼M3

4a.  ESMA na svojem spletnem mestu objavi seznam vseh prospektov, ki so bili odobreni v skladu s členom 13, po potrebi tudi spletno povezavo na prospekt, ki je bil objavljen na spletnem mestu pristojnega organa matične države članice, na spletem mestu izdajatelja ali na spletnem mestu organiziranega trga. Objavljeni seznam se posodablja in vsak prospekt ostane na spletnem mestu najmanj 12 mesecev.

▼B

5.  V primeru prospekta, ki je sestavljen iz več dokumentov in/ali vključuje dokumente s sklicevanjem, se dokumenti in informacije, ki sestavljajo prospekt, lahko objavijo in razpošiljajo ločeno, pod pogojem, da so navedeni dokumenti javnosti brezplačno na voljo v skladu z ureditvijo, določeno v odstavku 2. V vsakem dokumentu je navedeno, kje se lahko dobijo drugi sestavni deli celotnega prospekta.

6.  Besedilo in oblika prospekta in/ali dodatki k prospektu, ki so bili objavljeni ali dani na voljo javnosti, so vedno enaki izvirni različici, ki jo je odobril pristojni organ matične države članice.

7.  Kadar se prospekt da na voljo z objavo v elektronski obliki, mora izdajatelj, ponudnik, oseba, ki prosi za sprejem v trgovanje ali finančni posrednik, ki prodaja vrednostne papirje kljub temu vlagatelju na zahtevo brezplačno dostaviti izvod na papirju.

▼M5

8.  ESMA za zagotovitev dosledne harmonizacije v zvezi s tem členom pripravi osnutek regulativnih tehničnih standardov za opredelitev določb, ki se nanašajo na objavo prospekta iz odstavkov 1 do 4.

ESMA osnutek regulativnih tehničnih standardov do 1. julija 2015 predloži Komisiji.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

▼B

Člen 15

Oglaševanje

1.  Kakršno koli oglaševanje, ki se nanaša na javno ponudbo vrednostnih papirjev ali na sprejem v trgovanje na organiziranem trgu, spoštuje načela iz odstavkov 2 do 5. Odstavki 2 do 4 se uporabljajo samo v primerih, ko za izdajatelja, ponudnika ali osebo, ki prosi za sprejem v trgovanje na organiziranem trgu, velja obveznost priprave prospekta.

2.  V oglasih je navedeno, da je prospekt bil ali bo objavljen in kje ga vlagatelji lahko ali ga bodo lahko pridobili

3.  Oglasi so jasno prepoznavni kot taki. Informacije, ki jih vsebuje oglas, ne smejo biti netočne ali zavajajoče. Te informacije so tudi skladne z informacijami v prospektu, če je bil že objavljen, ali z informacijami, ki so v prospektu obvezne, če bo prospekt objavljen kasneje.

4.  Vsekakor so vse informacije v zvezi z javno ponudbo vrednostnih papirjev ali sprejetjem v trgovanje na organiziranem trgu, razkrite ustno ali v pisni obliki, tudi če ni za namene oglaševanja, skladne z informacijami, ki jih vsebuje prospekt.

5.  Kadar se v skladu s to direktivo prospekt ne zahteva, se bistvene informacije, ki jih posreduje izdajatelj ali ponudnik in so naslovljene na vlagatelje, ki izpolnjujejo pogoje ali posebne kategorije vlagateljev, vključno z informacijami, ki se razkrijejo v okviru srečanj v zvezi s ponudbami vrednostnih papirjev, razkrijejo vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje ali posebnim kategorijam vlagateljev, na katere je ponudba izključno naslovljena. Kadar se zahteva objava prospekta, se take informacije vključijo v prospekt ali v dodatek k prospektu v skladu s členom 16(1).

6.  Pristojni organ matične države članice ima pooblastila za izvajanje kontrole nad skladnostjo oglaševalske dejavnosti v zvezi z javno ponudbo vrednostnih papirjev ali sprejemom v trgovanje na organiziranem trgu, z načeli iz odstavkov 2 do 5.

▼M5

7.  ESMA za zagotovitev dosledne harmonizacije v zvezi s tem členom pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, da opredeli določbe, ki se nanašajo na razširjanje oglasov, ki napovedujejo namen javne ponudbe vrednostnih papirjev ali sprejetja v trgovanje na organiziranem trgu, zlasti preden se da prospekt na voljo javnosti ali pred odprtjem vpisa, in da opredeli določbe iz odstavka 4.

ESMA osnutek regulativnih tehničnih standardov do 1. julija 2015 predloži Komisiji.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

▼M2

Člen 16

Dodatki k prospektu

1.  Vsak pomemben nov dejavnik, bistvena napaka ali netočnost v zvezi z informacijami, vsebovanimi v prospektu, ki bi lahko vplival na oceno vrednostnih papirjev, in ki se pojavi ali ugotovi v času od odobritve prospekta do dokončnega zaključka javne ponudbe oziroma časa, ko se začne trgovanje na organiziranem trgu, kar od tega nastopi pozneje, je naveden v dodatku k prospektu. Tak dodatek se odobri na isti način v največ sedmih delovnih dneh in se objavi v skladu z najmanj enako ureditvijo, kot je bila uporabljena za objavo izvirnega prospekta. Po potrebi se dopolnijo tudi povzetek in prevodi povzetka, da se upoštevajo nove informacije, vključene v dodatku.

2.  Kadar se prospekt nanaša na ponudbo vrednostnih papirjev javnosti, imajo vlagatelji, ki so se sporazumeli, da kupijo ali vpišejo vrednostne papirje pred objavo dodatka, pravico, ki jo lahko uresničijo v dveh delovnih dneh po objavi dodatka, umakniti sprejetje, če se je pred dokončnim zaključkom javne ponudbe in izročitvijo vrednostnih papirjev pojavil nov dejavnik, napaka ali netočnost iz odstavka 1. Ta rok lahko podaljša izdajatelj ali ponudnik. Končni datum pravice do umika se navede v dodatku.

▼M3

3.  Za zagotovitev dosledne usklajenosti, opredelitev zahtev iz tega člena in upoštevanje tehničnega razvoja na finančnih trgih ESMA pripravi osnutek regulativnih tehničnih standardov, da se natančno opredelijo primeri, v katerih je treba zaradi pomembnega novega dejavnika, bistvene napake ali netočnosti v zvezi z informacijami v prospektu objaviti dodatek k prospektu. ESMA predloži Komisiji navedene osnutke regulativnih tehničnih standardov do 1. januarja 2014.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s postopkom iz členov 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

▼BPOGLAVJE IV

ČEZMEJNE PONUDBE IN SPREJEM V TRGOVANJE

Člen 17

Področje uporabe odobritev prospektov v Skupnosti

▼M3

1.  Brez poseganja v člen 23, kadar je javna ponudba ali sprejem v trgovanje na organizirani trg predvideno v eni ali več držav članic ali v državi članici, ki ni matična država članica, so prospekt in kakršnih koli dodatki k prospektu, ki jih odobri matična država članica, veljavni za javno ponudbo ali sprejem v trgovanje v poljubnem številu držav članic gostiteljic, pod pogojem, da sta ESMA in pristojni organ vsake države članice gostiteljice uradno obveščena v skladu s členom 18. Pristojni organi držav članic gostiteljic v zvezi s prospektom ne opravijo nobenih odobritvenih ali upravnih postopkov.

2.  V primeru, da se po odobritvi prospektov pojavijo pomembni novi dejavniki, bistvene napake ali netočnosti, kakor je navedeno v členu 16, pristojni organ matične države članice zahteva, da se objava dodatka odobri v skladu s členom 13(1). ESMA in pristojni organ države članice gostiteljice lahko obvestita pristojni organ matične države članice, da so potrebne nove informacije.

▼B

Člen 18

Uradno obvestilo

▼M2

1.  Pristojni organ matične države članice na zahtevo izdajatelja ali osebe, ki je odgovorna za pripravo prospekta, v treh delovnih dneh po prejetju navedene zahteve, ali kadar se zahteva predloži skupaj z osnutkom prospekta, v enem delovnem dnevu po odobritvi prospekta zagotovi pristojnemu organu države članice gostiteljice potrdilo o odobritvi, ki potrjuje, da je prospekt sestavljen v skladu s to direktivo, in izvod navedenega prospekta. Če je primerno, se temu uradnemu obvestilu priloži prevod povzetka, za katerega je odgovoren izdajatelj ali oseba, odgovorna za pripravo prospekta. Isti postopek se upošteva za vse dodatke k prospektu. Hkrati kot pristojnemu organu države članice gostiteljice se potrdilo o odobritvi zagotovi tudi izdajatelju ali osebi, odgovorni za pripravo prospekta.

▼B

2.  V potrdilu se navede uporaba določb člena 8(2) in (3) in utemeljitev.

▼M3

3.  Pristojni organ matične države članice o potrdilu o odobritvi hkrati uradno obvesti ESMA ter pristojni organ države članice gostiteljice.

ESMA in pristojni organ države članice gostiteljice na svojih spletnih mestih objavita seznam potrdil o odobritvi prospektov in vseh morebitnih dodatkov k njim, ki so priglašena v skladu s tem členom, vključno, če je primerno, s spletno povezavo na te dokumente, ki so bili objavljeni na spletnem mestu pristojnega organa matične države članice, na spletnem mestu izdajatelja ali na spletnem mestu organiziranega trga. Objavljeni seznam se posodablja in ostane na spletnih mestih najmanj 12 mesecev.

4.  Za zagotovitev enotnih pogojev uporabe te direktive in upoštevanje tehničnega razvoja na finančnih trgih lahko ESMA pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov, da se določijo standardni obrazci, predloge in postopki v zvezi z uradnim obveščanjem o potrdilu o odobritvi, izvodu prospekta, dodatku k prospektu in prevodu izvlečka.

Komisiji se podeli pooblastilo za sprejetje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

▼BPOGLAVJE V

UPORABA JEZIKOV IN IZDAJATELJI, REGISTRIRANI V TRETJIH DRŽAVAH

Člen 19

Uporaba jezikov

1.  Kadar so vrednostni papirji ponujeni javnosti ali se prosi za sprejem v trgovanje na organiziranem trgu samo v matični državi članici, se prospekt pripravi v jeziku, ki ga sprejme pristojni organ matične države članice.

2.  Kadar so vrednostni papirji ponujeni javnosti ali se prosi za sprejem v trgovanje na organiziranem trgu v eni ali več državah članicah pri čemer je matična država članica izključena, se prospekt pripravi v jeziku, ki ga sprejmejo pristojni organi navedenih držav članic ali v jeziku, ki je običajen na področju mednarodnih financ, po izbiri izdajatelja, ponudnika oziroma osebe, ki prosi za sprejem. Pristojni organ vsake države članice gostiteljice lahko zahteva samo prevod povzetka v njen uradni jezik (jezike).

Za namen pregleda s strani pristojnega organa matične države članice se prospekt pripravi v jeziku, ki ga ta organ sprejme ali v jeziku, ki je običajen na področju mednarodnih financ, po izbiri izdajatelja, ponudnika oziroma osebe, ki prosi za sprejem.

3.  Kadar so vrednostni papirji ponujeni javnosti ali se prosi za sprejem v trgovanje na organiziranem trgu v več kot eni državi članici, vključno z matično državo članico, se prospekt pripravi v jeziku, ki ga sprejme pristojni organ matične države članice in je na voljo tudi v jeziku, ki ga sprejmejo pristojni organi vsake države članice gostiteljice ali v jeziku, ki je običajen na področju mednarodnih financ, po izbiri izdajatelja, ponudnika oziroma osebe, ki prosi za sprejem. Pristojni organ vsake države članice gostiteljice lahko zahteva samo, da se v njen uradni jezik (jezike) prevede izvleček iz člena 5(2).

▼M2

4.  Kadar se prosi za sprejem nelastniških vrednostnih papirjev, katerih nominalna vrednost je najmanj 100 000 EUR v trgovanje na organiziranem trgu v eni ali več državah članicah, se prospekt pripravi v jeziku, ki ga sprejmejo pristojni organi matične države članice in držav članic gostiteljic ali v jeziku, ki je običajen na področju mednarodnih financ, po izbiri izdajatelja, ponudnika oziroma osebe, ki prosi za sprejem v trgovanje. Države članice lahko v svoji nacionalni zakonodaji zahtevajo, da se povzetki pripravljajo v njihovem uradnem jeziku (jezikih).

▼B

Člen 20

Izdajatelji, registrirani v tretjih državah

1.  Pristojni organ matične države članice izdajateljev, ki imajo registrirani sedež v tretji državi, lahko odobrijo prospekt za javno ponudbo vrednostnih papirjev ali sprejem v trgovanje na organiziranem trgu, ki je pripravljen v skladu z zakonodajo tretje države, pod pogojem, da:

(a) je prospekt pripravljen v skladu z mednarodnimi standardi, ki so jih določila mednarodna združenja nadzornikov trga vrednostnih papirjev, vključno s standardi razkritja IOSCO;

(b) so zahteve glede informacij, vključno z informacijami finančne narave, enakovredne zahtevam po tej direktivi.

2.  V primeru javne ponudbe vrednostnih papirjev ali sprejema vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, ki jih izda izdajatelj, registriran v tretji državi, v državi, ki ni matična država članica, se uporabljajo zahteve, določene v členih 17, 18 in 19.

▼M2

3.  Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 24a in pod pogoji iz členov 24b in 24c sprejme ukrepe za vzpostavitev splošnih meril enakovrednosti, ki temeljijo na zahtevah iz členov 5 in 7.

▼M1

Na podlagi zgoraj omenjenih meril lahko Komisija v skladu z regulativnim postopkom iz člena 24(2) sprejme izvedbene ukrepe z navedbo, da tretja država zagotavlja enakovrednost prospektov, ki se v navedeni državi pripravljajo, s to direktivo zaradi svoje notranje zakonodaje ali prakse ali postopkov, ki temeljijo na mednarodnih standardih, ki so jih določile mednarodne organizacije, vključno s standardi razkritja IOSCO.

▼BPOGLAVJE VI

PRISTOJNI ORGANI

Člen 21

Pooblastila

1.  Vsaka država članica določi osrednji pristojni upravni organ, ki je odgovoren za izpolnjevanje obveznosti, predvidenih v tej direktivi in za zagotavljanje, da se uporabljajo določbe, sprejete na podlagi te direktive.

Vendar države članice lahko, če to zahteva nacionalna zakonodaja, določijo druge upravne organe, da uporabljajo Poglavje III.

Ti pristojni organi so popolnoma neodvisni od vseh udeležencev na trgu.

Če se javnosti ponudijo vrednostni papirji ali se prosi za sprejem v trgovanje na organiziranem trgu v državi članici, ki ni matična država članica, ima samo osrednji pristojni upravni organ, ki ga določi vsaka država članica, pravico odobriti prospekt.

▼M3

1a.  Pristojni organi sodelujejo z ESMA za namene te direktive v skladu z Uredbo (EU) št. 1095/2010.

1b.  Pristojni organi v skladu s členom 35 Uredbe (EU) št. 1095/2010 nemudoma zagotovijo ESMA vse informacije, potrebne za opravljanje njegovih nalog.

▼B

2.  Države članice lahko dovolijo, da njihov pristojni organ ali organi prenesejo naloge. Razen prenosa objave odobrenih prospektov na internetu in vlaganja prospektov, kakor je navedeno v členu 14, se vsak prenos nalog v zvezi z obveznostmi, predvidenimi v tej direktivi in njenih izvedbenih ukrepih, v skladu s členom 31 do 31. decembra 2008 pregleda in 31. decembra 2011 zaključi. Vsak prenos nalog na subjekte razen organov iz odstavka 1 je treba opraviti na poseben način z navedbo nalog, ki jih je treba opraviti in pogojev, pod katerimi se izvajajo.

Ti pogoji vključujejo določbo, ki obvezuje zadevni subjekt, da deluje in je organiziran na tak način, da se prepreči navzkrižje interesov in da se informacije, pridobljene pri opravljanju prenesenih nalog ne uporabljajo nepošteno ali preprečujejo konkurenco. Vsekakor je za nadzor skladnosti s to direktivo in njenimi izvedbenimi ukrepi ter za odobritev prospekta na koncu odgovoren pristojen organ ali organi, določeni v skladu z odstavkom 1.

▼M3

Države članice Komisijo, ESMA in pristojne organe drugih držav članic obvestijo o vseh dogovorih, ki jih sklenejo v zvezi s prenosom nalog, vključno z natančnimi pogoji, ki urejajo tak prenos.

▼B

3.  Vsak pristojni organ ima vsa pooblastila, ki so potrebna za opravljanje njegovih nalog. Pristojni organ, ki prejme zahtevek za odobritev prospekta, je pooblaščen vsaj, da:

(a) zahteva, da izdajatelji, ponudniki ali osebe, ki prosijo za sprejem vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu v prospekt vključijo dopolnilne informacije, če je to potrebno za varstvo vlagateljev;

(a) zahteva, da izdajatelji, ponudniki ali osebe, ki prosijo za sprejem vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu in osebe, ki jih nadzirajo ali so pod njihovim nadzorom, posredujejo informacije in dokumente;

(c) zahteva, da revizorji in poslovodni delavci izdajatelja, ponudnika ali osebe, ki prosijo za sprejem vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu ter finančni posredniki, pooblaščeni za izvajanje javne ponudbe ali prosijo za sprejem v trgovanje, posredujejo informacije;

(d) začasno ustavi javno ponudbo ali sprejem v trgovanje za največ 10 zaporednih delovnih dni vsakič, ko ima razlog za utemeljen sum, da se kršijo določbe te direktive;

(e) prepove ali začasno ustavi oglaševanje za največ 10 zaporednih delovnih dni vsakič, ko ima razlog za utemeljen sum, da se kršijo določbe te direktive;

(f) prepove javno ponudbo, če ugotovi, da so bile določbe te direktive kršene ali če ima razlog za utemeljen sum, da bodo določbe te direktive kršene;

(g) začasno ustavi ali prosi ustrezne organizirane trge, da začasno ustavijo trgovanje na organiziranem trgu za največ 10 zaporednih delovnih dni vsakič, ko ima razlog za utemeljen sum, da se kršijo določbe te direktive;

(h) prepove trgovanje na organiziranem trgu, če ugotovi, da so bile določbe te direktive kršene;

(i) objavi dejstvo, da izdajatelj ne izpolnjuje svojih obveznosti.

Kadar je po nacionalni zakonodaji potrebno, pristojni organ lahko prosi ustrezni sodni organ, da odloča o uporabi pooblastil iz točk (d) do (h) zgoraj.

4.  Vsak pristojni organ je potem, ko so vrednostni papirji sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu, pooblaščen tudi, da:

(a) zahteva, da izdajatelj razkrije vse bistvene informacije, ki lahko vplivajo na oceno vrednostnih papirjev, sprejetih v trgovanje na organiziranem trgu, da zagotovi varstvo vlagateljev in nemoteno delovanje trga;

(b) začasno ustavi ali prosi ustrezni organizirani trg, da začasno ustavi trgovanje z vrednostnimi papirji, če je po njegovem mnenju položaj izdajatelja tak, da bi trgovanje škodilo interesom vlagateljev;

(c) zagotovi, da izdajatelji, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu, izpolnjujejo svoje obveznosti, opredeljene v členih 102 in 103 Direktive 2001/34/ES in da vlagatelji dobijo enakovredne informacije ter da izdajatelj enako obravnava vse imetnike vrednostnih papirjev, ki so v enakem položaju, v vseh državah članicah, kjer so vrednostni papirji ponujeni javnosti ali sprejeti v trgovanje;

(d) opravlja preglede na kraju samem na svojem ozemlju v skladu z nacionalno zakonodajo, da preveri skladnost z določbami te direktive in ►M2  delegiranih aktov, na katere se nanaša ◄ . Kadar je po nacionalni zakonodaji potrebno, pristojni organ ali organi lahko uporabijo to pooblastilo, da vloži pritožbo pri ustreznem sodnem organu in/ali v sodelovanju z drugimi organi.

▼M3

V skladu s členom 21 Uredbe (EU) št. 1095/2010 ima ESMA pravico sodelovati pri inšpekcijskih pregledih na kraju samem iz točke (d), ki jih izvajata skupaj dva ali več pristojnih organov.

▼B

5.  Odstavki 1 do 4 ne vplivajo na možnost, da država članica vzpostavi ločene pravne in upravne ureditve za čezmorska ozemlja, za katerih zunanje odnose je navedena država članica odgovorna.

Člen 22

Poslovna skrivnost in sodelovanje med organi

1.  Obveznost varovanja poslovnih skrivnosti velja za vse osebe, ki delajo ali so delale pri pristojnem organu in pri subjektih, na katere so pristojni organi lahko prenesli nekatere naloge. Informacij, za katere velja poslovna skrivnost se ne sme razkriti nobeni drugi osebi ali organu, razen v skladu z določbami, predpisanimi z zakonom.

2.  Pristojni organi držav članic med seboj sodelujejo kadarkoli je to potrebno za opravljanje njihovih dolžnosti in uporabo pristojnosti. Pristojni organi dajejo pomoč pristojnim organom drugih držav članic. Zlasti izmenjujejo informacije in sodelujejo, kadar ima izdajatelj več kot en matični pristojni organ zaradi različnih razredov vrednostnih papirjev, ali kadar je odobritev prospekta na podlagi člena 13(5) prenesena na pristojni organ druge države članice. Prav tako tesno sodelujejo kadar zahtevajo začasno ustavitev ali prepoved trgovanja za vrednostne papirje, s katerimi se trguje v različnih državah članicah, da zagotovijo enake pogoje delovanja med kraji trgovanja in varstvo vlagateljev. Kadar je to primerno, pristojni organ države članice gostiteljice lahko zahteva pomoč pristojnega organa matične države članice od faze, v kateri se zadeva pregleduje, zlasti glede nove vrste ali redkih oblik vrednostnih papirjev. Pristojni organ matične države članice lahko pristojni organ države članice gostiteljice prosi za informacije o katerih koli postavkah, ki so posebne za upoštevani trg.

Brez poseganja v člen 21 se pristojni organi držav članic lahko posvetujejo z upravljavci organiziranega trga po potrebi in zlasti, ko odločajo o začasni ustavitvi ali ko prosijo organizirani trg, da začasno ustavi ali prepove trgovanje.

▼M3

Pristojni organi lahko obvestijo ESMA o primerih, ko je bila zahteva za sodelovanje, zlasti za izmenjavo informacij, zavrnjena ali ni bila obravnavana v razumnem roku. Brez poseganja v člen 258 Pogodbe o delovanju Evropske unij (PDEU) lahko ESMA v primerih iz prvega stavka ukrepa v skladu s pooblastilom, dodeljenim s členom 19 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

▼M3

3.  Odstavek 1 pristojnim organom ne preprečuje izmenjave zaupnih informacij ali njihovega posredovanja ESMA ali Evropskemu odboru za sistemska tveganja (v nadaljnjem besedilu: ESRB) ob upoštevanju omejitev za informacije, ki so specifične za podjetja, in vpliva na tretje države, kakor je določeno v Uredbi (EU) št. 1095/2010 oziroma Uredbi (EU) št. 1092/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja ( 21 ). Za informacije, izmenjane med pristojnimi organi in ESMA ali ESRB, velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti, ki velja za nekdanje in sedanje zaposlene v pristojnih organih, ki prejmejo informacijo.

▼M3

4.  Za zagotovitev dosledne usklajenosti tega člena in upoštevanje tehničnega razvoja na finančnih trgih ESMA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, da se opredelijo informacije, zahtevane v odstavku 2.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Za zagotovitev enotnih pogojev uporabe odstavka 2 in da se upošteva tehnični razvoj na finančnih trgih lahko ESMA pripravi osnutek izvedbenih tehničnih standardov, da se določijo standardni obrazci, predloge in postopki za sodelovanje in izmenjavo informacij med pristojnimi organi.

Komisiji se podeli pooblastilo za sprejetje izvedbenih tehničnih standardov iz tretjega pododstavka v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

▼M3

Člen 23

Previdnostni ukrepi

1.  Kadar pristojni organ države članice gostiteljice ugotovi, da so bile pri izdajatelju ali finančnih institucijah, odgovornih za javno ponudbo, storjene nepravilnosti ali da je izdajatelj kršil svoje obveznosti zaradi dejstva, da so bili vrednostni papirji sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu, te ugotovitve predloži pristojnemu organu matične države članice in ESMA.

2.  Če izdajatelj ali finančna institucija, ki je odgovorna za javno ponudbo, kljub ukrepom, ki jih sprejme pristojni organ matične države članice, ali zaradi neustreznosti takšnih ukrepov še naprej krši zadevne zakonske ali podzakonske določbe, sprejme pristojni organ države članice gostiteljice, potem ko je obvestil pristojni organ matične države članice in ESMA, vse ustrezne ukrepe, da bi zaščitil vlagatelje ter o tem čim prej obvesti Komisijo in ESMA.

▼BPOGLAVJE VII

IZVEDBENI UKREPI

Člen 24

Postopek odbora

1.  Komisiji pomaga Evropski odbor za vrednostne papirje, ustanovljen s Sklepom 2001/528/ES (v nadaljnjem besedilu „Odbor“).

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabita člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa in pod pogojem, da izvedbeni ukrepi, sprejeti v skladu s tem postopkom ne spreminjajo bistvenih določb te direktive.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

▼M1

2a.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

▼M1

3.  Komisija do 31. decembra 2010 in nato najmanj vsaka 3 leta pregleda določbe o svojih izvedbenih pooblastilih in Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi poročilo o delovanju teh pooblastil. Poročilo obravnava zlasti vprašanje, ali naj Komisija predlaga spremembe k tej direktivi, da se tako zagotovi ustrezen obseg izvedbenih pooblastil, ki so podeljena Komisiji. Zaključek o tem, ali je sprememba potrebna, spremlja podrobna obrazložitev. Če je to potrebno, je poročilu priložen zakonodajni predlog, ki spreminja določbe, ki Komisiji podeljujejo izvedbena pooblastila.

▼M2

Člen 24a

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 1(4), 2(4), 3(4), petega pododstavka člena 4(1), členov 5(5), 7(1), 8(4), 11(3), 13(7), 14(8), 15(7) ter prvega pododstavka člena 20(3) se dodeli Komisiji za obdobje štirih let od 31. decembra 2010. Komisija najpozneje šest mesecev pred iztekom štiriletnega obdobja pripravi poročilo o prenesenih pooblastilih. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako dolgo obdobje, razen če ga Evropski parlament ali Svet ne prekliče v skladu s členom 24b.

2.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem hkrati uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

3.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz členov 24b in 24c.

Člen 24b

Preklic pooblastila

1.  Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekličeta prenos pooblastila iz členov 1(4), 2(4), 3(4), petega pododstavka člena 4(1), členov 5(5), 7(1), 8(4), 11(3), 13(7), 14(8), 15(7) ali prvega pododstavka člena 20(3).

2.  Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu prenosa pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo in Komisijo v razumnem roku pred sprejetjem končne odločitve ter pri tem navede prenos pooblastila, ki je lahko predmet preklica.

3.  Prenos pooblastila, ki je predmet preklica, preneha veljati z odločitvijo o preklicu. Odločitev začne veljati takoj ali na poznejši v njej navedeni datum in ne vpliva na veljavnost delegiranih že veljavnih aktov. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 24c

Ugovori na delegirane akte

1.  Evropski parlament ali Svet lahko v treh mesecih od datuma uradnega obvestila ugovarjata na delegirani akt.

Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za tri mesece.

2.  Če do izteka obdobja iz odstavka 1 niti Evropski parlament niti Svet ne ugovarjata na delegirani akt, se ta objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, ki je v njem naveden.

Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred potekom navedenega obdobja, če sta oba, Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo, da ne nameravata ugovarjati.

3.  Če Evropski parlament ali Svet v roku iz prvega odstavka vložita ugovor na delegirani akt, ta ne začne veljati. V skladu s členom 296 Pogodbe o delovanju Evropske unije institucija, ki ugovarja, navede razloge za ugovarjanje na delegirani akt.

▼B

Člen 25

Sankcije

1.  Brez poseganja v pravico držav članic naložiti kazenske sankcije in brez poseganja v njihovo ureditev civilnopravne odgovornosti države članice v skladu s svojo nacionalno zakonodajo zagotovijo, da se lahko sprejmejo ustrezni upravni ukrepi ali da se odgovornim osebam naložijo upravne sankcije, kadar ne upošteva določbe, sprejetih pri izvajanju te direktive. Države članice zagotovijo, da so ti ukrepi učinkoviti, sorazmerni in odvračilni.

2.  Države članice določijo, da pristojni organ javnosti lahko razkrije vsak ukrep ali sankcijo, ki je bila naložena zaradi kršitev določb, sprejetih na podlagi te direktive, razen če bi razkritje resno ogrozilo finančne trge ali udeleženim strankam povzročilo nesorazmerno škodo.

Člen 26

Pravica do pritožbe

Države članice zagotovijo, da je zoper odločitve, sprejete na podlagi zakonov in drugih predpisov, sprejetih v skladu s to direktivo, na voljo pravica do pritožbe na sodišču.POGLAVJE VIII

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 27

Spremembe

Od datuma, določenega v členu 29, se Direktiva 2001/34/ES spremeni na naslednji način:

1. Členi 3, 20 do 41, 98 do 101, 104 in 108(2)(c)(ii) se črtajo;

2. v členu 107(3) se prvi pododstavek črta:

3. v členu 108(2)(a) se besede „pogoji oblikovanja, nadzora in razpošiljanja podrobnosti o kotacijah, ki se objavijo za sprejem“ črtajo;

4. Priloga I se črta.

Člen 28

Razveljavitev

Od dneva, navedenega v členu 29, se Direktiva 89/298/EGS razveljavi. Sklicevanje na razveljavljeno direktivo se šteje kot sklicevanje na to direktivo.

Člen 29

Prenos

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. julija 2005. O tem nemudoma obvestijo Komisijo. Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 30

Prehodna določba

1.  Izdajatelji, registrirani v tretji državi in katerih vrednostni papirji so že bili sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu, izberejo svoj pristojni organ v skladu s členom 2(1)(m)(iii) in o svoji odločitvi uradno obvestijo pristojni organ njihove izbrane matične države članice do 31. decembra 2005.

2.  Z odstopanjem od člena 3 države članice, ki so uporabile oprostitev v členu 5(a) Direktive 89/298/EGS lahko še naprej dovolijo kreditnim institucijam ali drugim finančnim institucijam, ki so enakovredne kreditnim institucijam, ki niso zajete v členu 1(2)(j) te direktive, da na svojem ozemlju še pet let po začetku veljavnosti te direktive ponujajo dolžniške vrednostne papirje ali druge prenosljive vrednostne papirje, enakovredne dolžniškim vrednostnim papirjem, ki se izdajajo neprestano ali ponavljajoče.

3.  Z odstopanjem od člena 29 Zvezna republika Nemčija ravna v skladu s členom 21(1) do 31. decembra 2008.

Člen 31

Revizija

Pet let po datumu začetka veljavnosti te direktive Komisija oceni uporabo te direktive in Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, ki mu, kadar je to primerno, priloži predloge za revizijo Direktive.

▼M5

Člen 31a

Osebje in viri organa ESMA

ESMA oceni svoje potrebe po osebju in sredstvih, ki nastanejo zaradi prevzema pristojnosti in dolžnosti v skladu s to direktivo, ter Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji predloži poročilo o tem.

▼B

Člen 32

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 33

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.
PRILOGA I

PROSPEKT

I.   Izvleček

Izvleček na nekaj straneh posreduje najbolj pomembne informacije, vključene v prospekt, in zajema najmanj naslednje postavke:

A. celotno ime direktorjev, višjih vodilnih delavcev, svetovalcev in revizorjev

B. statistiko ponudbe in pričakovani časovni razpored

C.  ►M2  bistvene informacije ◄ v zvezi z izbranimi finančnimi podatki; kapitalizacija in zadolženost; razlogi za ponudbo in uporaba iztržka; dejavniki tveganja

D. informacije v zvezi z izdajateljem

 zgodovina in razvoj izdajatelja

 pregled dejavnosti

E. pregled delovanja in finančni pregled ter pričakovanja

 raziskave in razvoj, patenti in licence itd.

 trendi

F. direktorji, višji vodilni delavci in zaposleni

G. glavni delničarji in posli s povezanimi strankami

H. finančne informacije

 konsolidirani izkazi in druge finančne informacije

 večje spremembe

I. podrobnosti o ponudbi in sprejemu v trgovanje

 ponudba in sprejem v trgovanje

 načrt za razdelitev

 trgi

 delničarji, ki prodajajo

 razvodenitev (samo lastniški vrednostni papirji)

 stroški izdaje

J. dodatne informacije

 delniški kapital

 akt o ustanovitvi družbe in statut

 prikazani dokumenti

II.   Celotno ime direktorjev, višjih vodilnih delavcev, svetovalcev in revizorjev

Namen je opredeliti zastopnike gospodarske družbe in druge posameznike, ki so vključeni v ponudbo gospodarske družbe ali sprejem v trgovanje; to so osebe, ki so odgovorne za pripravo prospekta, kakor zahteva člen 5 Direktive, in osebe, odgovorne za revizijo izkazov stanja.

III.   Statistika ponudbe in pričakovani časovni razpored

Namen je posredovati ►M2  bistvene informacije ◄ glede izvedbe ponudbe in opredeliti pomembne datume v zvezi z navedeno ponudbo.

A. Statistika ponudbe

B. Način in pričakovani časovni razpored

IV.    ►M2  Bistvene informacije ◄

Namen je povzeti ►M2  bistvene informacije ◄ o finančnem stanju, kapitalizaciji in dejavnikih tveganja gospodarske družbe. Če se izkazi stanja, vključeni v dokument, predelajo, da se upoštevajo bistvene spremembe v sestavi skupine gospodarske družbe ali računovodski politiki, morajo biti predelani tudi izbrani finančni podatki.

A. Izbrani finančni podatki

B. Kapitalizacija in zadolženost

C. Razlogi za ponudbo in uporaba iztržka

D. Dejavniki tveganja

V.   Informacije o gospodarski družbi

Namen je posredovati informacije o poslovanju gospodarske družbe, o izdelkih, ki jih izdeluje ali o storitvah, ki jih opravlja ter o dejavnikih, ki vplivajo na dejavnost. Namen je tudi posredovati informacije glede ustreznosti in primernosti lastnine, obratov in opreme ter načrte za povečanje ali zmanjšanje zmogljivosti v prihodnosti.

A. Zgodovina in razvoj gospodarske družbe

B. Pregled dejavnosti

C. Organizacijska struktura

D. Lastnina, obrat in oprema

VI.   Pregled delovanja in finančni pregled ter pričakovanja

Namen je posredovati obrazložitev vodstvenih organov o dejavnikih, ki so vplivali na finančno stanje gospodarske družbe in rezultatov poslovanja za pretekla obdobja, zajeta v izkazih stanja ter oceno vodstvenih organov o dejavnikih in trendih, za katere se pričakuje, da bodo bistveno vplivali na finančno stanje gospodarske družbe in rezultate poslovanja v prihodnjih obdobjih.

A. Rezultati poslovanja

B. Likvidnost in lastna sredstva

C. Raziskave in razvoj, patenti in licence itd.

D. Trendi

VII.   Direktorji, višji vodilni delavci in zaposleni

Namen je posredovati informacije v zvezi z direktorji in poslovodnimi delavci gospodarske družbe, ki omogočijo vlagateljem, da ocenijo njihove izkušnje, usposobljenost in raven nagrajevanja ter njihovo razmerje do gospodarske družbe.

A. Direktorji in višji vodilni delavci

B. Nagrajevanje

C. Običajni postopki odbora

D. Zaposleni

E. Lastništvo delnic

VIII.   Glavni delničarji in posli s povezanimi strankami

Namen je posredovati informacije o glavnih delničarjih in drugih, ki lahko nadzirajo ali imajo vpliv na gospodarsko družbo. Posreduje tudi informacije glede poslov, ki jih je gospodarska družba sklenila z osebami, ki so povezane z gospodarsko družbo in ali so pogoji takih poslov za gospodarsko družbo pošteni.

A. Glavni delničarji

B. Posli s povezanimi strankami

C. Interesi strokovnjakov in svetovalcev

IX.   Finančne informacije

Namen je podrobno navesti kateri izkazi stanja morajo biti vključeni v dokument in katera obdobja morajo biti zajeta, starost izkazov stanja in druge informacije finančne narave. Računovodska in revizijska načela, ki bodo sprejeta za uporabo pri pripravi in reviziji izkazov stanja, bodo določena v skladu z mednarodnimi računovodskimi in revizijskimi standardi.

A. Konsolidirani izkazi in druge finančne informacije

B. Večje spremembe

X.   Podrobnosti o ponudbi in sprejemu v trgovanje

Namen je posredovati informacije glede ponudbe in sprejema vrednostnih papirjev v trgovanje, načrt za razdelitev vrednostnih papirjev in povezane zadeve.

A. Ponudba in sprejem v trgovanje

B. Načrt za razdelitev

C. Trgi

D. Imetniki vrednostnih papirjev, ki prodajajo

E. Razvodenitev (samo za lastniške vrednostne papirje)

F. Stroški izdaje

XI.   Dodatne informacije

Namen je posredovati informacije, ki niso zajete drugje v prospektu in večina je predpisanih z zakonom.

A. Delniški kapital

B. Akt o ustanovitvi družbe in statut

C. Bistvene pogodbe

D. Devizne kontrole

E. Obdavčitev

F. Dividende in plačilni posredniki

G. Izjava strokovnjakov

H. Prikazani dokumenti

I. Pomožne informacije
PRILOGA II

DOKUMENT O REGISTRACIJI

I.   Celotno ime direktorjev, višjih vodilnih delavcev, svetovalcev in revizorjev

Namen je identificirati zastopnike gospodarske družbe in druge posameznike, ki so vključeni v ponudbo gospodarske družbe ali sprejem v trgovanje; to so osebe, ki so odgovorne za pripravo prospekta in osebe, odgovorne za revizijo izkazov stanja.

II.    ►M2  Bistvene informacije ◄ o izdajatelju

Namen je povzeti ►M2  bistvene informacije ◄ o finančnem stanju, kapitalizaciji in dejavnikih tveganja gospodarske družbe. Če se izkazi stanja, vključeni v dokument, predelajo, da se upoštevajo bistvene spremembe v sestavi skupine gospodarske družbe ali računovodski politiki, morajo biti predelani tudi izbrani finančni podatki.

A. Izbrani finančni podatki

B. Kapitalizacija in zadolženost

C. Dejavniki tveganja

III   Informacije o gospodarski družbi

Namen je posredovati informacije o poslovanju gospodarske družbe, o izdelkih, ki jih izdeluje ali o storitvah, ki jih opravlja ter o dejavnikih, ki vplivajo na dejavnost. Namen je tudi posredovati informacije glede ustreznosti in primernosti lastnine, obratov in opreme ter načrte za povečanje ali zmanjšanje zmogljivosti v prihodnosti.

A. Zgodovina in razvoj gospodarske družbe

B. Pregled dejavnosti

C. Organizacijska struktura

D. Lastnina, obrati in oprema

IV.   Pregled delovanja in finančni pregled ter pričakovanja

Namen je posredovati obrazložitev vodstvenih organov o dejavnikih, ki so vplivali na finančno stanje gospodarske družbe in rezultatov poslovanja za pretekla obdobja, zajeta v izkazih stanja ter oceno vodstvenih organov o dejavnikih in trendih, za katere se pričakuje, da bodo bistveno vplivali na finančno stanje gospodarske družbe in rezultate poslovanja v prihodnjih obdobjih.

A. Rezultati poslovanja

B. Likvidnost in lastna sredstva

C. Raziskave in razvoj, patenti in licence itd.

D. Trendi

V.   Direktorji, višji vodilni delavci in zaposleni

Namen je posredovati informacije v zvezi z direktorji in poslovodnimi delavci gospodarske družbe, ki omogočijo vlagateljem, da ocenijo njihove izkušnje, usposobljenost in raven nagrajevanja ter njihovo razmerje do gospodarske družbe.

A. Direktorji in višji vodilni delavci

B. Nagrajevanje

C. Običajni postopki odbora

D. Zaposleni

E. Lastništvo delnic

VI.   Glavni delničarji in posli s povezanimi strankami

Namen je posredovati informacije o glavnih delničarjih in drugih, ki lahko nadzirajo ali imajo vpliv na gospodarsko družbo. Posreduje tudi informacije glede poslov, ki jih je gospodarska družba sklenila z osebami, ki so povezane z gospodarsko družbo in ali so pogoji takih poslov za gospodarsko družbo pošteni.

A. Glavni delničarji

B. Posli s povezanimi strankami

C. Interesi strokovnjakov in svetovalcev

VII.   Finančne informacije

Namen je podrobno navesti kateri izkazi stanja morajo biti vključeni v dokument in katera obdobja morajo biti zajeta, starost izkazov stanja in druge informacije finančne narave. Računovodska in revizijska načela, ki bodo sprejeta za uporabo pri pripravi in reviziji izkazov stanja, bodo določena v skladu z mednarodnimi računovodskimi in revizijskimi standardi.

A. Konsolidirani izkazi in druge finančne informacije

B. Večje spremembe

VIII.   Dodatne informacije

Namen je posredovati informacije, ki niso zajete drugje v prospektu in večina je predpisanih z zakonom.

A. Delniški kapital

B. Akt o ustanovitvi družbe in statut

C. Bistvene pogodbe

D. Izjava strokovnjakov

E. Prikazani dokumenti

F. Pomožne informacije
PRILOGA III

POJASNILO O VREDNOSTNIH PAPIRJIH

I.   Celotno ime direktorjev, višjih vodilnih delavcev, svetovalcev in revizorjev

Namen je identificirati zastopnike gospodarske družbe in druge posameznike, ki so vključeni v ponudbo gospodarske družbe ali sprejem v trgovanje; to so osebe, ki so odgovorne za pripravo prospekta in osebe, odgovorne za revizijo izkazov stanja.

II.   Statistika ponudbe in pričakovani časovni razpored

Namen je posredovati ►M2  bistvene informacije ◄ glede izvedbe ponudbe in opredeliti pomembne datume v zvezi z navedeno ponudbo.

A. Statistika ponudbe

B. Način in pričakovani časovni razpored

III.    ►M2  Bistvene informacije ◄ o izdajatelju

Namen je povzeti ►M2  bistvene informacije ◄ o finančnem stanju, kapitalizaciji in dejavnikih tveganja gospodarske družbe. Če se izkazi stanja, vključeni v dokument, predelajo, da se upoštevajo bistvene spremembe v sestavi skupine gospodarske družbe ali računovodski politiki, morajo biti predelani tudi izbrani finančni podatki.

A. Kapitalizacija in zadolženost

B. Razlogi za ponudbo in uporaba iztržka

C. Dejavniki tveganja

IV.   Interesi strokovnjakov

Namen je posredovati informacije glede poslov, ki jih je gospodarska družba sklenila s strokovnjaki ali svetovalci, ki so zaposleni pogojno.

V.   Podrobnosti o ponudbi in sprejemu v trgovanje

Namen je posredovati informacije glede ponudbe in sprejema vrednostnih papirjev v trgovanje, načrt za razdelitev vrednostnih papirjev in povezane zadeve.

A. Ponudba in sprejem v trgovanje

B. Načrt za razdelitev

C. Trgi

D. Imetniki vrednostnih papirjev, ki prodajajo

E. Razvodenitev (samo za lastniške vrednostne papirje)

F. Stroški izdaje

VI.   Dodatne informacije

Namen je posredovati informacije, ki niso zajete drugje v prospektu in večina je predpisanih z zakonom.

A. Devizne kontrole

B. Obdavčitev

C. Dividende in plačilni posredniki

D. Izjava strokovnjakov

E. Prikazani dokumenti
PRILOGA IV

SKLEPNE BELEŽKE

V sklepnih beležkah so na nekaj straneh posredovane najbolj pomembne informacije, vključene v prospekt, in zajemajo najmanj naslednje postavke:

 celotno ime direktorjev, višjih vodilnih delavcev, svetovalcev in revizorjev

 statistika ponudbe in pričakovani časovni razpored

  ►M2  bistvene informacije ◄ v zvezi z izbranimi finančnimi podatki; kapitalizacija in zadolženost, razlogi za ponudbo in uporaba iztržka; dejavniki tveganja

 informacije v zvezi z izdajateljem

 

 zgodovina in razvoj izdajatelja

 pregled poslovanja

 pregled delovanja in finančni pregled ter pričakovanja

 

 raziskave in razvoj, patenti in licence itd.

 trendi

 direktorji, višji vodilni delavci in zaposleni

 glavni delničarji in posli s povezanimi strankami

 finančne informacije

 

 konsolidirani izkazi in druge finančne informacije

 večje spremembe

 podrobnosti o ponudbi in sprejemu v trgovanje

 

 ponudba in sprejem v trgovanje

 načrt za razdelitev

 trgi

 delničarji, ki prodajajo

 razvodenitev (samo za lastniške vrednostne papirje)

 stroški izdaje

 dodatne informacije

 

 delniški kapital

 akt o ustanovitvi družbe in statut

 dokumenti, ki so na voljo za pregled( 1 ) UL C 240 E, 28.8.2001, str. 272 in

UL C 20 E, 28.1.2003, str. 122.

( 2 ) UL C 80, 3.4.2002, str. 52.

( 3 ) UL C 344, 6.12.2001, str. 4.

( 4 ) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2002 (UL C 47 E, 27.2.2003, str. 417), Skupno stališče Sveta z dne 24. marca 2003 (UL C 125 E, 27.5.2003, str. 21) in Stališče Evropskega parlamenta z dne 2. julija 2003 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu). Sklep Sveta z dne 15. julija 2003.

( 5 ) UL L 100, 17.4.1980, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/18/ES (UL L 135, 31.5.1994, str. 1).

( 6 ) UL L 124, 5.5.1989, str. 8.

( 7 ) UL L 184, 6.7.2001, str. 1.

( 8 ) UL L 141, 11.6.1993, str. 27. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2000/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 290, 17.11.2000, str. 27).

( 9 ) Mednarodni standardi razkritja za čezmejne ponudbe in začetne kotacije tujih izdajateljev, Del I, Mednarodna organizacija komisij za vrednostne papirje, september 1998.

( 10 ) UL L 191, 13.7.2001, str. 45.

( 11 ) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

( 12 ) UL L 135, 31.5.1994, str. 5.

( 13 ) UL L 145, 30.4.2004, str. 1.

( 14 ) UL L 126, 26.5.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2000/28/ES (UL L 275, 27.10.2000, str. 37).

( 15 ) UL L 294, 6.11.2013, str. 13.

( 16 ) UL L 390, 31.12.2004, str. 38.

( 17 ) UL L 96, 12.4.2003, str. 16.

( 18 ) UL L 390, 31.12.2004, str. 38.

( 19 ) UL L 331, 15.12.2010, str. 84.

( 20 ) UL L 125, 5.5.2001, str. 15.

( 21 ) UL L 331, 15.12.2010, str. 1.

Top