EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003D0076-20180510

Consolidated text: Odločba Sveta z dne 1. februarja 2003 o določitvi ukrepov za izvajanje Protokola o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, ki je priložen k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (2003/76/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/76(1)/2018-05-10

02003D0076 — SL — 10.05.2018 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

ODLOČBA SVETA

z dne 1. februarja 2003

o določitvi ukrepov za izvajanje Protokola o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, ki je priložen k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti

(2003/76/ES)

(UL L 029 5.2.2003, str. 22)

spremenjen z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

SKLEP SVETA (EU) 2018/599 z dne 16. aprila 2018

  L 101

1

20.4.2018
▼B

ODLOČBA SVETA

z dne 1. februarja 2003

o določitvi ukrepov za izvajanje Protokola o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, ki je priložen k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti

(2003/76/ES)Člen 1

1.  Komisija se pooblasti za ukinitev finančnih poslov Evropske skupnosti za premog in jeklo, ki še tečejo v trenutku, ko Pogodba o ESPJ preneha veljati. Če dolžnik ESPJ ne poravna svojih obveznosti med likvidacijskim obdobjem, se s posledično izgubo najprej obremeni obstoječi kapital, nato pa prihodki tekočega leta. Komisija pred odpisom zahtevkov do dolžnika ESPJ, ki svojih obveznosti ni poravnal, izčrpa vsa pravna sredstva, vključno z uveljavljanjem jamstva (hipoteke, varščine, bančne garancije ali drugo). Komisija si pridrži pravico do vseh primernih ukrepov v primeru ponovne plačilne sposobnosti dolžnika.

2.  Likvidacija se izvede v skladu s pravili in postopki, ki se uporabljajo za te posle, pri čemer institucije Skupnosti uresničujejo vsa obstoječa pooblastila in prerogative, predvidene v Pogodbi o ESPJ in v sekundarni zakonodaji, ki veljajo dne 23. julija 2002.

Člen 2

1.  Sredstva upravlja Komisija na način, ki zagotavlja dolgoročno donosnost. Vlaganje prostih finančnih sredstev mora imeti za cilj čim večjo donosnost, ob zajamčeni optimalni varnosti.

2.  Svet na predlog Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom s kvalificirano večino sprejme večletne finančne smernice za upravljanje sredstev.

Člen 3

1.  Vsako leto se pripravijo izkaz poslovnega izida, bilanca stanja in finančno poročilo, ki ločeno od drugih finančnih poslov preostalih Skupnosti prikazujejo likvidacijske postopke iz člena 1 in investicijske transakcije iz člena 2.

Ti računovodski izkazi se priložijo k računovodskim izkazom, ki jih Komisija vsako leto pripravi v skladu s členom 275 Pogodbe ES in Finančno uredbo, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti.

2.  Pristojnosti Evropskega parlamenta, Sveta in Računskega sodišča glede nadzora in razrešitve, kakor jih določata Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti in Finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti, se uporabljajo tudi za posle iz odstavka 1.

Člen 4

1.  Čisti prihodek iz vlaganj iz člena 2 predstavlja prihodek splošnega proračuna Evropske unije. Ta prihodek je namenjen posebnim projektom, to je financiranju raziskovalnih projektov v sektorjih, povezanih s premogovništvom in jeklarsko industrijo, ki niso vključeni v okvirni raziskovalni program. Prihodek oblikuje Raziskovalni sklad za premog in jeklo, upravlja pa ga Komisija.

2.  Prihodek iz odstavka 1 se razdeli, 27,2 % se dodeli za raziskave na področju premogovništva in 72,8 % za raziskave na področju jeklarstva. Po potrebi lahko Svet na predlog Komisije soglasno spremeni razdelitev med raziskavami na področju premogovništva in raziskavami na področju jeklarstva.

3.  Večletne tehnične smernice za program sprejme Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom.

▼M1

4.  Neporabljeni prihodki in odobrena sredstva na podlagi teh prihodkov, ki so še vedno na voljo 31. decembra katerega koli leta, ter izterjani zneski se avtomatsko prenesejo v naslednje leto. Teh odobrenih sredstev ni mogoče prenesti na druge proračunske postavke.

5.  Odobrena proračunska sredstva v višini preklicanih prevzetih obveznosti avtomatično zapadejo na koncu proračunskega leta. Rezervacije za prevzete obveznosti, ki se sprostijo zaradi preklicev, se dajo na voljo Raziskovalnemu skladu za premog in jeklo.

▼M1

Člen 4a

Znesek v višini preklicanih prevzetih obveznosti, nastalih od 24. julija 2002 v skladu s členom 4(5), se dajo na voljo Raziskovalnemu skladu za premog in jeklo 10. maja 2018.

▼B

Člen 5

1.  Čisti prihodek, ki je na voljo za financiranje raziskovalnih projektov za leto n + 2, se evidentira v bilanci stanja ESPJ v likvidaciji za leto n, po zaključeni likvidaciji pa v bilanci stanja sredstev Raziskovalnega sklada za premog in jeklo.

2.  Zaradi zmanjšanja nihanj pri financiranju raziskovanja, ki bi jih lahko povzročila gibanja na finančnih trgih, se izvede niveliranje in zagotovi varnostna rezerva za nepredvidene izdatke. Podrobnosti za izračun niveliranja in določitev obsega rezerv za nepredvidene izdatke so navedene v Prilogi.

Člen 6

Odhodke za poslovanje, ki so posledica likvidacije, vlaganj in upravnih dejavnosti v smislu te odločbe in ki ustrezajo odhodkom iz člena 20 Pogodbe o ustanovitvi enotnega Sveta in enotne Komisije Evropskih skupnosti z dne 8. aprila 1965, katerih znesek je bil popravljen s Sklepom Sveta z dne 21. novembra 1977, krije Komisija iz splošnega proračuna Evropske unije.

Člen 7

Komisija določi znesek sredstev in obveznosti ESPJ v bilanci stanja, zaključeni 23. julija 2002.

Člen 8

Ta odločba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 24. julija 2002.

Člen 9

Ta odločba je naslovljena na države članice.
PRILOGA

Postopek za določitev višine čistega prihodka, ki se dodeli Raziskovalnemu skladu za premog in jeklo

1.   UVOD

Čisti prihodek, ki se lahko uporablja za financiranje raziskovalnih programov, ustreza letnemu neto rezultatu ESPJ v likvidaciji, po zaključeni likvidaciji pa letnemu neto rezultatu sredstev Raziskovalnega sklada za premog in jeklo. Uporabljena metoda se sestoji iz določanja financiranja raziskav na področju premogovništva in jeklarstva za leto n + 2 ob predložitvi bilance stanja za leto n, pri čemer se upošteva polovica povečanja ali zmanjšanja neto rezultata glede na zadnjo raven financiranja, sprejetega za raziskave na tem področju.

2.   OPREDELITEV

n

:

referenčno leto

Rn

:

neto rezultat za leto n

Pn

:

rezerve za nepredvidene izdatke za leto n

Dn + 1

:

dodeljena sredstva za raziskovanje za leto n + 1 (določena pri pripravi bilance stanja za leto n – 1)

Dn + 2

:

dodeljena sredstva za raziskovanje za leto n + 2

3.   UPORABLJENI ALGORITMI

Algoritmi, ki se uporabljajo za določitev obsega rezerv za nepredvidene izdatke in dodelitev sredstev za raziskave za leto n + 2, ki se navedejo v bilanci stanja za leto n, so naslednji:

3.1 obseg rezerv za nepredvidene izdatke:

image

3.2 dodeljena sredstva za raziskave za leto n + 2 (zaokrožijo se navzgor ali navzdol na vsoto, ki je najbližja 100 000 EUR. Če je rezultat izračuna natančno na sredini, se zaokroži navzgor do vsote, ki je najbližje naslednjim 100 000 EUR):

image

Po potrebi se znesek, ki je potreben za zaokrožitev navzgor (ali znesek, ki je ostal od zaokroženja navzdol), vzame iz rezerv (ali vrne v rezerve) za nepredvidene izdatke.

Top