EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002R1221-20130701

Consolidated text: Uredba (ES) št. 1221/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o četrtletnih nefinančnih računih sektorja država

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1221/2013-07-01

2002R1221 — SL — 01.07.2013 — 001.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA (ES) št. 1221/2002 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 10. junija 2002

o četrtletnih nefinančnih računih sektorja država

(UL L 179, 9.7.2002, p.1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

UREDBA SVETA (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013

  L 158

1

10.6.2013
▼B

UREDBA (ES) št. 1221/2002 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 10. junija 2002

o četrtletnih nefinančnih računih sektorja državaEVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 285 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije ( 1 ),

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke ( 2 ),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe ( 3 ),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti ( 4 ) (ESR 95) vsebuje referenčni okvir skupnih standardov, opredelitev, klasifikacij in računovodskih pravil za izdelavo nacionalnih računov držav članic za statistične potrebe Skupnosti, da bi pridobili rezultate, ki so med državami članicami primerljivi.

(2)

Poročilo Monetarnega odbora o informacijskih potrebah, ki ga je 18. januarja 1999 potrdil Ekonomsko-finančni svet, poudarja, da je za pravilno delovanje ekonomske in monetarne unije ter enotnega trga izredno pomemben učinkovit nadzor in koordinacija ekonomskih politik ter da to zahteva celovit statistični informacijski sitem, ki bo nosilcem političnih odločitev zagotavljal potrebne podatke za njihove odločitve. Poročilo tudi navaja, da bi morale imeti prednost kratkoročne javnofinančne statistike držav članic, zlasti tistih, ki so v ekonomski in monetarni uniji; za cilj pa navaja izdelavo poenostavljenih četrtletnih nefinančnih računov sektorja država v okviru postopnega pristopa.

(3)

Primerno je, da se poenostavljeni četrtletni nefinančni računi sektorja država opredelijo na podlagi seznama postavk odhodkov in prihodkov države v skladu z ESR 95, ki je bil določen v Uredbi Komisije (ES) št. 1500/2000 z dne 10. julija 2000 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96 glede odhodkov in prihodkov sektorja država ( 5 ).

(4)

Pri postopnem pristopu so se prednostno obravnavali davki, dejanski socialni prispevki in dajatve za socialno varnost z izjemo socialnih transferjev v naravi, saj so to postavke, ki zanesljivo napovedujejo gibanje razvoja javnih financ in so redno pravočasno na razpolago (prvi korak).

(5)

Četrtletno posredovanje te prve skupine postavk od junija 2000 v vseh državah članicah je zajeto v Uredbi Komisije (ES) št. 264/2000 z dne 3. februarja 2000 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96 glede posredovanja kratkoročnih javnofinančnih statistik ( 6 ).

(6)

Prvi korak je treba dopolniti z nadaljnjo skupino postavk, da bi dobili celovit seznam postavk odhodkov in prihodkov države.

(7)

Treba bi bilo oceniti zanesljivost četrtletnih podatkov, posredovanih v skladu s to uredbo, glede na letne podatke. Zato bi bilo treba do konca leta 2005 narediti poročilo o kakovosti četrtletnih podatkov.

(8)

Člena 2 in 3 Uredbe (ES) št. 2223/96 določata pogoje, pod katerimi lahko Komisija sprejema dopolnila k metodologiji ESR 95, katerih cilj so vsebinska pojasnila in izboljšave. Za pripravo četrtletnih nefinančnih računov sektorja država bodo v državah članicah potrebna dodatna sredstva. Njihovo posredovanje Komisiji tako ne more biti urejeno z Odločbo Komisije.

(9)

Opravljen je bil posvet z Odborom za statistični program (OSP), ustanovljenim s Sklepom Komisije 89/382/EGS, Euratom ( 7 ), ter z Odborom za monetarno, finančno in plačilnobilančno statistiko (OMFPS), ustanovljenim s Sklepom Sveta 91/115/EGS ( 8 ), v skladu s členom 3 navedenih sklepov -

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:Člen 1

Namen

Namen te uredbe je opredeliti vsebino četrtletnih nefinančnih računov sektorja država, določiti seznam postavk ESR 95, ki jih morajo države članice posredovati od 30. junija 2002, in opredeliti glavne značilnosti teh postavk.

Člen 2

Vsebina četrtletnih nefinančnih računov sektorja država

Vsebina četrtletnih nefinančnih računov sektorja država je opredeljena v Prilogi na podlagi seznama postavk ESR 95, ki sestavljajo odhodke in prihodke države.

Člen 3

Postavke, za katere je treba posredovati četrtletne račune

1.  Države članice posredujejo Komisiji (Eurostatu) četrtletne podatke za postavke ali skupine postavk, ki so na seznamu Priloge, z izjemo tistih postavk, za katere je treba podatke posredovati v skladu z Uredbo (ES) št. 264/2000.

2.  Četrtletni podatki se posredujejo za naslednje postavke (ali skupine postavk) odhodkov in prihodkov države:

(a) odhodki:

 vmesna poraba (P.2)

 bruto investicije + pridobitev minus odtujitev nefinančnih neproizvedenih sredstev (P.5 + K.2)

 bruto investicije v osnovna sredstva (P.51)

 sredstva za zaposlene (D.1)

 drugi davki na proizvodnjo (D.29)

 subvencije, plačane (D.3)

 dohodek od premoženja (D.4)

 obresti (D.41)

 tekoči davki na dohodek, premoženje itd. (D.5)

 socialni transferji v naravi, povezani z izdatki za proizvode, ki jih gospodinjstvom dobavijo tržni proizvajalci (D.6311 + D.63121 + D.63131)

 drugi tekoči transferji (D.7)

 prilagoditev za spremembo neto premoženja gospodinjstev v rezervah pokojninskih skladov (D.8)

 davki na kapital + nepovratna sredstva za investicije + drugi investicijski transferji, plačani (D.91 + D.92 + D.99).

(b) prihodki:

 tržna proizvodnja + proizvodnja za lastno končno uporabo + plačila za drugo netržno proizvodnjo (P.11 + P.12 + P.131)

 druge subvencije za proizvodnjo, prejete (D.39)

 dohodek od premoženja (D.4)

 imputirani socialni prispevki (D.612)

 drugi tekoči transferji (D.7)

 nepovratna sredstva za investicije + drugi investicijski transferji, prejeti (D.92 + D.99).

3.  Transakcije pod postavkami D.41, D.7, D.92 in D.99 so konsolidirane znotraj sektorja država. Druge transakcije niso konsolidirane.

Člen 4

Priprava četrtletnih podatkov: viri in metode

1.  Četrtletni podatki od prvega četrtletja 2001 dalje se pripravljajo v skladu z naslednjimi pravili:

(a) za četrtletne podatke se, kolikor mogoče, uporabljajo neposredne informacije iz baznih virov, da bi bile pri podatkih za posamezno četrtletje razlike med prvimi ocenami in končnimi vrednostmi čim manjše;

(b) neposredne informacije se, kolikor je potrebno, dopolnijo s prilagoditvami zajetja in konceptualnimi prilagoditvami, da se četrtletni podatki uskladijo s koncepti ESR 95;

(c) četrtletni podatki so usklajeni z ustreznimi letnimi podatki.

2.  Četrtletni podatki za čas od prvega četrtletja 1999 do četrtega četrtletja 2000 se pripravijo v skladu z viri in metodami, ki zagotavljajo usklajenost četrtletnih podatkov z ustreznimi letnimi podatki.

Člen 5

Časovni načrt za posredovanje četrtletnih podatkov

1.  Četrtletni podatki iz člena 3 se Komisiji (Eurostatu) posredujejo najkasneje tri mesece po koncu četrtletja, na katero se podatki nanašajo.

Istočasno se posredujejo morebitni revidirani četrtletni podatki za pretekla četrtletja.

2.  Prvo posredovanje četrtletnih podatkov zajema podatke za prvo četrtletje 2002. Države članice posredujejo te podatke najpozneje do 30. junija 2002. ►M1  V primeru Republike Hrvaške zajema prvo posredovanje četrtletnih podatkov podatke od prvega četrtletja leta 2012 dalje. Republika Hrvaška posreduje te podatke najpozneje do konca prvega četrtletja po datumu pristopa. ◄

Kolikor pa so potrebne večje prilagoditve nacionalnih statističnih sistemov, lahko Komisija izjemoma podaljša rok za prvo posredovanje četrtletnih podatkov za čas od prvega četrtletja 2002 dalje, vendar za največ eno leto.

Člen 6

Posredovanje podatkov za nazaj

1.  Od prvega četrtletja 1999 posredujejo države članice Komisiji (Eurostatu) četrtletne podatke za nazaj za postavke iz člena 3. ►M1  Od prvega četrtletja 2002 posreduje Republika Hrvaška Komisiji (Eurostatu) četrtletne podatke za nazaj za postavke iz člena 3. ◄

2.  Četrtletni podatki za čas od prvega četrtletja 1999 do četrtega četrtletja 2001 se Komisiji (Eurostatu) posredujejo najpozneje do 30. junija 2002. ►M1  Republika Hrvaška posreduje Komisiji (Eurostatu) četrtletne podatke za čas od prvega četrtletja 2002 do četrtega četrtletja 2011 najpozneje do konca decembra 2015. ◄

Kolikor pa so potrebne večje prilagoditve nacionalnih statističnih sistemov, lahko Komisija izjemoma podaljša rok za prvo posredovanje četrtletnih podatkov za čas od prvega četrtletja 1999 dalje, vendar za največ eno leto.

Člen 7

Izvajanje

1.  Države članice ob pričetku posredovanja četrtletnih podatkov v skladu s časovnim načrtom iz člena 5(2) Komisiji (Eurostatu) predložijo opis virov in metod, ki jih uporabljajo pri pripravi četrtletnih podatkov iz člena 3 (izhodiščni opis).

2.  Morebitne revizije izhodiščnega opisa virov ali metod, ki se uporabljajo pri pripravi četrtletnih podatkov, se predložijo Komisiji (Eurostatu), ko se sporočajo revidirani podatki.

3.  Komisija (Eurostat) tekoče obvešča OSP in OMFPS o virih in metodah, uporabljenih v posamezni državi članici.

Člen 8

Poročilo

Komisija (Eurostat) na podlagi posredovanih podatkov za postavke iz člena 3 in po posvetovanju z OSP predloži najpozneje do 31. decembra 2005 Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo, v katerem je ocenjena zanesljivost četrtletnih podatkov, ki jih posredujejo države članice.

Člen 9

Prehodne določbe

1.  Za države članice, ki v prehodnem obdobju, predvidenem v odstavku 4, ne morejo posredovati četrtletnih podatkov za prvo četrtletje 2001 ter naslednja četrtletja v skladu z viri in metodami iz člena 4(1) in časovnim načrtom iz člena 5(1), velja odstavek 2.

2.  Države članice iz odstavka 1 posredujejo Komisiji (Eurostatu) svoje „najboljše četrtletne ocene“ (ob upoštevanju vseh novih informacij, ki v procesu izdelave izboljšanega sistema četrtletnih nefinančnih računov sektorja država postanejo na voljo) v skladu z časovnim načrtom iz člena 5(1).

Istočasno navedejo, kateri koraki so še potrebni za uskladitev z viri in metodami, predvidenimi v členu 4(1).

3.  Komisija (Eurostat) v prehodnem obdobju, predvidenem v odstavku 4, preuči napredek držav članic pri doseganju polne usklajenosti s členom 4(1).

4.  Prehodno obdobje se začne z dnem prvega posredovanja iz člena 5(2) in se konča najpozneje 31. marca 2005.

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA

Vsebina četrtletnih nefinančnih računov sektorja država

Četrtletni nefinančni računi sektorja država se opredelijo na podlagi seznama odhodkov in prihodkov države, ki ga vsebuje Uredba Komisije št. 1500/2000.

Odhodki države obsegajo z izjemo postavke D.3, ki je v računih države izkazana na strani virov, postavke ESR 95, ki so v zaporedju računov sektorja država izkazane na strani uporabe ali pod spremembo sredstev ali spremembo obveznosti in neto vrednosti.

Prihodki države obsegajo z izjemo postavke D.39, ki je v računih države izkazana na strani uporabe, postavke ESR 95, ki so v zaporedju nefinančnih računov sektorja država izkazane na strani virov ali pod spremembo obveznosti in neto vrednostjo.

Razlika med prej opredeljenimi prihodki države in odhodki države so v skladu z opredelitvijo neto posojanje (+)/neto izposojanje (-) sektorja država.

Transakcije pod postavkami D.41, D.7, D.92 in D.99 so konsolidirane znotraj sektorja država. Druge transakcije niso konsolidirane.

Spodnja preglednica prikazuje postavke ESR 95, ki sestavljajo odhodke in prihodke države. Postavke v poševnem tisku se v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 264/2000 že posredujejo četrtletno.Šifre ESR 95

Izdatki države

P.2

Vmesna poraba

P.5 + K.2

Bruto investicije + pridobitev minus odtujitev nefinančnih neproizvedenih sredstev

P.51

Bruto investicije v osnovna sredstva

D.1

Sredstva za zaposlene

D.29

Drugi davki na proizvodnjo

D.3

Subvencije, plačane

D.4

Dohodek od premoženja

D.41

Obresti

D.5

Tekoči davki na dohodek, premoženje.

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Dajatve za socialno varnost razen socialnih transferjev v naravi + socialni transferji v naravi, povezani z izdatki za proizvode, ki jih gospodinjstvom dobavijo tržni proizvajalci

D.7

Drugi tekoči transferji

D.8

Prilagoditev za spremembo neto premoženja gospodinjstev v rezervah pokojninskih skladov

D.9

Investicijski transferji, plačaniŠifre ESR 95

Prihodki države

P.11 + P.12 + P.131

Tržna proizvodnja + proizvodnja za lastno končno uporabo + plačila za drugo netržno proizvodnjo

D.2

Davki na proizvodnjo in uvoz

D.39

Druge subvencije za proizvodnjo

D.4

Dohodek od premoženja

D.5

Tekoči davki na dohodek, premoženje itd.

D.61

Socialni prispevki

D.611

Dejanski socialni prispevki

D.612

Imputirani socialni prispevki

D.7

Drugi tekoči transferji

D.9 (1)

Investicijski transferji, prejeti

D.91

Davki na kapital

B.8g

Varčevanje, bruto

B.9

Neto posojanje/neto izposojanje

(1)   Prilagoditve za ocenjene, a nikoli pobrane davke in socialne prispevke, so pod D.9 izkazane kot negativen prihodek.( 1 ) UL C 154 E, 29.5.2001, str. 300.

( 2 ) UL C 131, 3.5.2001, str. 6.

( 3 ) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 3. julija 2001 (UL C 65 E, 14.3.2002, str. 33) in Sklepa Sveta z dne 7. maja 2002.

( 4 ) UL L 310, 30.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 359/2002 (UL L 58, 28.2.2002, str. 1).

( 5 ) UL L 172, 12.7.2000, str. 3.

( 6 ) UL L 29, 4.2.2000, str. 4.

( 7 ) UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

( 8 ) UL L 59, 6.3.1991, str. 19. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 96/174/ES (UL L 51, 1.3.1996, str. 48).

( 9 ) Prilagoditve za ocenjene, a nikoli pobrane davke in socialne prispevke, so pod D.9 izkazane kot negativen prihodek.

Top