EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002R1030-20171121

Consolidated text: Uredba Sveta (ES) št. 1030/2002 z dne 13. junija 2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1030/2017-11-21

02002R1030 — SL — 21.11.2017 — 002.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA SVETA (ES) št. 1030/2002

z dne 13. junija 2002

o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav

(UL L 157 15.6.2002, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA SVETA (ES) št. 380/2008 z dne 18. aprila 2008

  L 115

1

29.4.2008

►M2

UREDBA (EU) 2017/1954 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. oktobra 2017

  L 286

9

1.11.2017




▼B

UREDBA SVETA (ES) št. 1030/2002

z dne 13. junija 2002

o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav



Člen 1

1.  Dovoljenja za prebivanje, ki jih države članice izdajo državljanom tretjih držav, se izdelajo v enotni obliki, na njih pa je dovolj prostora za vse podatke, ki so določeni v Prilogi k tej uredbi. ►M1  Dovoljenja za prebivanje se državljanom tretjih držav izdajo kot samostojni dokument v formatu ID 1 ali ID 2. ◄ Vsaka država članica lahko v ustrezni prostor enotne oblike doda pomembne podatke v zvezi z vrsto dovoljenja in pravnim statusom zadevne osebe, zlasti podatke o tem ali ima oseba dovoljenje za delo ali ne.

2.  Za namen te uredbe:

(a) „dovoljenje za prebivanje“ pomeni vsako dovoljenje, ki ga izdajo organi države članice in državljanom tretjih držav dovoljuje zakonito prebivanje na njenem ozemlju, razen:

(i) vizumov;

▼M1

(ii) dovoljenj, izdanih do preučitve vloge za azil, vloge za dovoljenje za prebivanje ali vloge za njegovo podaljšanje;

▼M1

(ii a) dovoljenj, izdanih v izjemnih primerih, za podaljšanje dovoljenega prebivanja z obdobjem veljavnosti največ 1 mesec;

▼B

(iii) dovoljenj, izdanih za prebivanje, krajše od šest mesecev, ki jih izdajo države članice, ki ne uporabljajo določb člena 21 Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Francijo o postopni odpravi mejnih kontrol na njihovih skupnih mejah ( 1 );

(b) „državljan tretje države“ pomeni vsako osebo, ki ni državljan Unije v smislu člena 17(1) Pogodbe.

Člen 2

1.  Dodatne tehnične zahteve za enotno obliko dovoljenj za prebivanje v zvezi z naslednjim se določijo v skladu s postopkom iz člena 7(2):

(a) dodatne varnostne zaščite in varnostne zahteve, skupaj s višjimi standardi za preprečevanje prenarejanja in ponarejanja;

(b) tehnični postopki in pravila za izpolnjevanje enotnega dovoljenja za prebivanje;

(c) druga pravila, ki jih je treba upoštevati pri izpolnjevanju enotnega dovoljenja za prebivanje;

▼M1

(d) tehnične zahteve za nosilec za shranjevanje biometričnih značilnosti in njihovo varnost, vključno s preprečevanjem nepooblaščenega dostopa;

(e) zahteve za kakovost in skupne standarde za podobo obraza in podobe prstnih odtisov;

(f) popoln seznam dodatnih nacionalnih varnostnih značilnosti, ki jih lahko dodajo države članice v skladu s točko (h) Priloge.

▼B

2.  Barve enotnega dovoljenja za prebivanje se lahko spremenijo v skladu s postopkom iz člena 7(2).

Člen 3

▼M1

V skladu s postopkom iz člena 7(2) se lahko sklene, da so tehnične zahteve iz člena 2 zaupne narave in se ne objavijo. V tem primeru so dostopne samo organom, ki jih države članice imenujejo kot odgovorne za tiskanje, in osebam, ki jih ustrezno pooblasti država članica ali Komisija.

▼B

Vsaka država članica imenuje samo en organ, ki je odgovoren za tiskanje enotnega dovoljenja za prebivanje. Ime tega organa sporoči Komisiji in drugim državam članicam. Dve ali več držav članic lahko imenuje isti organ. Vsaka država članica ima pravico, da zamenja svoj pooblaščeni organ. O tem ustrezno obvesti Komisijo in druge države članice.

Člen 4

Brez poseganja v pravila o varstvu podatkov imajo osebe, ki jim je izdano dovoljenje za prebivanje, pravico, da preverijo osebne podatke v dovoljenju za prebivanje in zahtevajo njihovo spremembo ali črtanje, če je to ustrezno.

▼M1

Na dovoljenju za prebivanje ali na nosilcu za shranjevanje podatkov dovoljenja za prebivanje iz člena 4a ni nobenih podatkov v strojno berljivi obliki, razen če niso predvideni v tej uredbi ali njeni prilogi ali če jih v ustrezni potni listini ne navede država izdajateljica v skladu s svojo nacionalno zakonodajo. Države članice lahko na čip iz točke 16 Priloge shranjujejo tudi podatke za e-storitve, kot sta e-uprava in e-poslovanje, ter dodatne odločbe glede dovoljenja za prebivanje. Vendar pa morajo biti vsi nacionalni podatki smiselno ločeni od biometričnih podatkov iz člena 4a.

Za namene te uredbe se biometrične značilnosti v dovoljenjih za prebivanje uporabljajo samo za preverjanje:

(a) verodostojnosti dokumenta;

(b) istovetnosti imetnika, in sicer z neposredno razpoložljivimi primerljivimi značilnostmi v primeru, ko je predložitev dovoljenja za prebivanje predpisana z nacionalno zakonodajo.

▼M1

Člen 4a

Enotna oblika dovoljenj za prebivanje vključuje nosilec za shranjevanje podatkov s podobo obraza in dvema podobama prstnih odtisov imetnika, in sicer obeh v interoperabilni obliki. Podatki so zaščiteni, nosilec za shranjevanje podatkov pa je primerno zmogljiv in lahko varuje neokrnjenost, verodostojnost in zaupnost podatkov.

Člen 4b

Za namene te uredbe države članice odvzamejo biometrične identifikatorje, ki obsegajo podobo obraza in dva prstna odtisa državljanov tretjih držav.

Ta postopek se določi v skladu z nacionalnimi postopki zadevnih držav članic in zaščitnimi ukrepi, določenimi v Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter v Konvenciji Združenih narodov o pravicah otrok.

Odvzamejo se naslednji biometrični identifikatorji:

 fotografija, ki jo priskrbi prosilec ali je posneta ob predložitvi vloge, in

 dva prstna odtisa, ploska in digitalno shranjena.

Tehnične zahteve za zapis biometričnih identifikatorjev se določijo v skladu s postopkom iz člena 7(2), standardi ICAO in tehničnimi zahtevami za potne liste, ki jih države članice izdajo svojim državljanom, v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice ( 2 ).

Odvzem prstnih odtisov je obvezen od šestega leta starosti.

Osebe, pri katerih je odvzem prstnih odtisov fizično nemogoč, so izvzete iz obveznosti odvzema prstnih odtisov.

▼B

Člen 5

Ta uredba se ne uporablja za državljane tretjih držav, ki so:

 družinski člani državljanov Unije, ki uveljavljajo svojo pravico do prostega gibanja,

 državljani držav članic Evropskega združenja za prost trgovino, pogodbenic Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, in njihovi družinski člani, ki uveljavljajo svojo pravico do prostega pretoka v skladu s navedenim sporazumom,

 državljani tretjih držav, ki ne potrebujejo vizuma in imajo dovoljenje za prebivanje v državi članici za obdobje, krajše od treh mesecev.

▼M1

Člen 5a

Če države članice uporabljajo enotno obliko za namene, ki jih ta uredba ne predvideva, morajo z ustreznimi ukrepi zagotoviti, da ne bo mogoča zamenjava z dovoljenjem za prebivanje iz člena 1, ter namen na kartici jasno navesti.

▼B

Člen 6

Ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 7(2).

Člen 7

1.  Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 1683/95.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša dva meseca.

3.  Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 8

Ta uredba ne vpliva na pooblastila držav članic v zvezi s priznavanjem držav in ozemeljskih enot ter potnih listov, osebnih dokumentov in dokumentov za potovanje, ki jih izdajo njihovi organi.

Člen 9

Države članice začnejo izdajati enotno obliko dovoljenj za prebivanje, opredeljeno v členu 1, najkasneje eno leto po sprejetju dodatnih varnostnih zahtev iz člena 2(1)(a).

Od tega datuma ta uredba v zadevnih državah članicah nadomesti Skupni ukrep 97/11/PNZ.

▼M1

Shranjevanje podobe obraza kot primarnega biometričnega identifikatorja se začne izvajati najkasneje dve leti, shranjevanje dveh podob prstnih odtisov pa najkasneje tri leta po sprejetju ustreznih tehničnih ukrepov, predvidenih v členu 2(1)(d) in (e).

Vendar izvajanje te uredbe ne vpliva na veljavnost že izdanih dovoljenj za prebivanje, razen če zadevna država članica ne odloči drugače.

V prehodnem obdobju dveh let po sprejetju tehničnih zahtev glede podobe obraza iz tretjega odstavka tega člena se lahko dovoljenje za prebivanje še naprej izdaja v obliki nalepke.

▼B

Vendar pa uvedba enotne oblike dovoljenja za prebivanje ne vpliva na veljavnost že izdanih dovoljenj za prebivanje v drugačni obliki, razen če se zadevna država članica ne odloči drugače.

Člen 10

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

▼M2




PRILOGA

SPREDNJA IN HRBTNA STRAN KARTICE

image

image

(a)   Opis

Dovoljenje za prebivanje, vključno z biometričnimi podatki, se izdela kot samostojni dokument v formatu ID 1. Izdela se na podlagi zahtev, določenih v dokumentu ICAO o strojno berljivih potnih listinah (dokument 9303, sedma izdaja, 2015). Vsebuje naslednje ( 3 ):

Sprednja stran kartice:

1. V tisk podlage vdelana trimestna črkovna koda države članice izdajateljice, kakor je določena v dokumentu ICAO 9303 o strojno berljivih potnih listinah.

2. Simbol ICAO za strojno berljivo potno listino z brezkontaktnim mikročipom (simbol e-MRTD) v optično spremenljivi barvi. Barva se spreminja glede na zorni kot.

3.1 Naziv dokumenta (dovoljenje za prebivanje) je v jeziku (jezikih) države članice izdajateljice.

3.2 Ponovitev naziva dokumenta iz polja 3.1 v vsaj še enem (največ dveh) uradnem jeziku institucij Unije, da se kartica lažje prepozna kot dovoljenje za prebivanje za državljane tretjih držav.

4.1 Številka dokumenta.

4.2 Ponovitev številke dokumenta (s posebnimi varnostnimi zaščitami).

5. Številka dostopa do kartice (CAN).

Naslovi vnosov 6 do 12 so v jeziku (jezikih) države članice izdajateljice. Država članica izdajateljica lahko v isto vrstico doda še en uradni jezik institucij Unije; skupno sta dovoljena največ dva jezika.

6. Ime: priimek (priimki) in ime (imena), v tem vrstnem redu ( 4 ).

7. Spol.

8. Državljanstvo.

9. Datum rojstva.

10. Vrsta dovoljenja: vrsta dovoljenja za prebivanje, ki ga država članica izda državljanu tretje države. V dovoljenju za prebivanje za družinskega člana državljana Evropske unije, ki ne uveljavlja pravice do prostega gibanja, mora biti vpisano „družinski član“. Ko gre za upravičence v skladu s členom 3(2) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES ( 5 ), lahko države članice vpišejo „upravičenec v skladu s členom 3(2) Direktive 2004/38/ES“.

11. Datum poteka veljavnosti dokumenta ( 6 ).

12. Opombe: Države članice lahko za nacionalne potrebe vpišejo podrobnosti in zaznamke, ki so potrebni zaradi njihovih nacionalnih predpisov o državljanih tretjih držav, vključno z zaznamki o dovoljenju za delo ali neomejeni veljavnosti dovoljenja za bivanje ( 7 ).

13. Osebna fotografija se varno vtisne v kartico in zaščiti z uklonsko optično spremenljivim elementom (DOVID).

14. Podpis imetnika.

15. DOVID za zaščito osebne fotografije.

Hrbtna stran kartice:

16. Opombe: Države članice lahko za nacionalne potrebe vpišejo podrobnosti in zaznamke, ki so potrebni zaradi njihovih nacionalnih predpisov o državljanih tretjih držav, vključno z zaznamki o dovoljenju za delo ( 8 ), čemur sledita obvezna vnosa:

16.1. Datum izdaje, kraj izdaje/organ izdajatelj: kraj in datum izdaje dovoljenja za prebivanje. Po potrebi se kraj izdaje lahko nadomesti z navedbo organa izdajatelja.

16.2. Kraj rojstva.

Vnosoma 16.1 in 16.2 lahko sledijo neobvezni vnosi ( 9 ), na primer „naslov imetnika“.

16.3 Neobvezno polje za informacije v zvezi z izdelavo kartice, kot so ime proizvajalca, številka različice itd.

17. Strojno berljivo polje. Strojno berljivo polje mora biti skladno z ustreznimi smernicami ICAO iz dokumenta ICAO 9303 o strojno berljivih potnih listinah.

18. Na potiskanem delu je državni grb države članice, da se dovoljenje razloči od drugih in se zagotovi gotovost glede njegovega nacionalnega izvora.

19. Strojno berljivo polje vsebuje natisnjeno besedilo v tisku podlage, ki navaja državo članico izdajateljico. To besedilo ne sme vplivati na tehnične značilnosti strojno berljivega polja.

Vidne nacionalne varnostne zaščite (brez poseganja v tehnične zahteve, določene na podlagi točke (f) člena 2(1) te uredbe):

20. Kot nosilec za shranjevanje podatkov se v skladu s členom 4a te uredbe uporablja čip RF. Države članice lahko za nacionalne potrebe v dovoljenja za prebivanje vdelajo tudi dvojni vmesnik ali ločen kontaktni čip. Ta kontaktni čip se namesti na hrbtni strani kartice in mora biti skladen s standardi ISO ter na noben način ne sme ovirati delovanja čipa RF.

21. Neobvezno prosojno okence.

22. Neobvezni prosojni rob.

(b)   Barva, tiskarski postopek

Države članice določijo barvo in tiskarski postopek v skladu z enotno obliko, določeno v tej prilogi, ter dodatnimi tehničnimi zahtevami, določenimi v skladu s členom 2 te uredbe.

(c)   Material

Kartica je v celoti izdelana iz polikarbonata ali enakovrednega sintetičnega polimera (obstojnega najmanj 10 let).

(d)   Tiskarske tehnike

Uporabljajo se naslednje tiskarske tehnike:

 izredno varen ofsetni tisk podlage,

 UV fluorescentni tisk,

 mavrični tisk.

Varnostno oblikovanje sprednje strani kartice se razlikuje od varnostnega oblikovanja hrbtne strani.

(e)   Številčenje

Številka dokumenta se na dokumentu pojavi na več kot enem mestu (vendar ne na strojno berljivem polju).

(f)   Zaščita pred kopiranjem

Na sprednji strani dovoljenja za prebivanje se uporablja nadgrajen DOVID z napredno obliko in značilnostmi, ki vključujejo izboljšan difrakcijski element za napredno strojno preverjanje; ta DOVID zagotavlja vsaj takšno kakovost identifikacije in raven varnosti, kot ju zagotavlja metoda, ki se uporablja pri sedanji enotni obliki vizumov.

(g)   Tehnika personalizacije

Da se podatki na dovoljenju za prebivanje ustrezno zaščitijo pred poskusi prenarejanja in ponarejanja, se biografski podatki, vključno s fotografijo, imetnikovim podpisom in drugimi najpomembnejšimi podatki, vdelajo v osnovni material dokumenta. Za personalizacijo se uporabi tehnologija laserskega graviranja ali druga enakovredna varna tehnologija.

(h)

Države članice lahko dodajo tudi dodatne nacionalne varnostne zaščite, če so na seznamu, sestavljenem na podlagi točke (f) člena 2(1) te uredbe, so skladne s harmonizirano podobo zgornjih vzorcev ter če zaradi tega ni zmanjšana učinkovitost enotnih varnostnih zaščit.



( 1 ) UL L 239, 22.9.2000, str. 19.

( 2 ) UL L 385, 29.12.2004, str. 1.

( 3 ) Naslovi, ki se natisnejo, so določeni v tehničnih zahtevah, sprejetih na podlagi člena 6 te uredbe.

( 4 ) Za priimke in imena je predvideno eno samo polje. Priimki se navedejo z velikimi tiskanimi črkami; imena z malimi tiskanimi črkami, vendar z veliko začetnico. Ločevalni znaki med priimki in imeni niso dovoljeni. Vendar pa je znak „,“ dovoljen kot ločevalni znak med prvim in drugim priimkom ali imenom (primer: TOLEDO, BURGOS Ana, Maria). Če je to potrebno, se prvi in drugi priimek lahko navedeta v isti vrstici, kot tudi priimki in imena, da se prihrani prostor.

( 5 ) Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC (UL L 158, 30.4.2004, str. 77).

( 6 ) Dopusten je le zapis v obliki datuma (dd/mm/llll), besede kot „začasno“ ali „neomejeno“ niso dopustne, saj se datum poteka veljavnosti nanaša na fizični dokument in ne na pravico do prebivanja.

( 7 ) Dodatne opombe se lahko vnesejo tudi v polje 16 („Opombe“) na hrbtni strani kartice.

( 8 ) Ves razpoložljivi prostor na hrbtni strani kartice (razen strojno berljivega polja) je namenjen polju za opombe. Vključuje dejanske opombe, ki jim sledijo obvezna polja (datum izdaje, kraj izdaje/organ izdajatelj, kraj rojstva), tem pa neobvezna polja za potrebe posamezne države članice.

( 9 ) Pred neobveznim vnosom mora biti naveden podnaslov.

Top