EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02001R1206-20081204

Consolidated text: Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1206/2008-12-04

02001R1206 — SL — 04.12.2008 — 001.005


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA SVETA (ES) št. 1206/2001

z dne 28. maja 2001

o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah

(UL L 174 27.6.2001, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA (ES) št. 1103/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 22. oktobra 2008

  L 304

80

14.11.2008


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 233, 9.9.2017, str.  7 (1206/2001)
▼B

UREDBA SVETA (ES) št. 1206/2001

z dne 28. maja 2001

o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevahPOGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Področje uporabe

1.  Ta uredba se uporablja v civilnih ali gospodarskih zadevah, kadar sodišče države članice, v skladu s pravom te države, zaprosi:

(a) da pristojno sodišče druge države članice pridobi dokaze;

(b) neposredno pridobivanje dokazov v drugi državi članici.

2.  Zaprosilo ne sme biti podano z namenom pridobitve dokaza, ki ni namenjen uporabi v začetem ali predvidenem sodnem postopku.

3.  V tej uredbi se izraz „država članica“ nanaša na države članice razen Danske.

Člen 2

Neposredno posredovanje med sodišči

1.  Zaprosila v skladu s členom 1(1)(a), v nadaljevanju „zaprosila“, posreduje sodišče, pred katerim se je začel ali je predviden postopek, v nadaljevanju je „sodišče, ki je zaprosilo“, neposredno pristojno sodišče druge države članice, v nadaljevanju „zaprošeno sodišče zaradi izvršitve izvajanja dokazov“.

2.  Vsaka država članica sestavi seznam sodišč, pristojnih za izvrševanje pridobivanja dokazov. Seznam vsebuje tudi krajevno, in kadar je to primerno, tudi stvarno pristojnost teh sodišč.

Člen 3

Osrednji organ

1.  Vsaka država članica imenuje osrednji organ, odgovoren za:

(a) oskrbovanje sodišč s podatki;

(b) iskanje rešitev morebitnih težav, ki lahko nastopijo v zvezi z zaprosilom;

(c) dostavljanje zaprosila pristojnemu sodišču v izjemnih primerih na zaprosilo sodišča, ki je zaprosilo.

2.  Zvezna država, država, v kateri velja več pravnih sistemov, ali država z avtonomnimi področnimi enotami lahko imenuje več osrednjih organov.

3.  Za odločanje o zaprosilih v skladu s členom 17 vsaka država članica imenuje osrednji organ iz odstavka 1 tega člena ali enega ali več pristojnih uradov.POGLAVJE II

POSREDOVANJE IN IZVRŠITEV ZAPROSILOddelek 1

Posredovanje zaprosil

Člen 4

Oblika in vsebina zaprosila

1.  Zaprosilo se poda z obrazcem A, ali kadar je to primerno, z obrazcem I iz Priloge. Vsebovati mora naslednje podatke:

(a) sodišče, ki je zaprosilo, in kadar je to primerno, zaprošeno sodišče;

(b) imena in naslove strank postopka in njihovih zastopnikov, če jih imajo;

(c) vrsto in vsebino primera ter kratko navedbo dejstev;

(d) opis pridobivanja dokazov, ki se bo izvršilo;

(e) kadar se zahteva zaslišanje osebe:

 ime(-na) in naslov(-i) oseb(-e), ki bo zaslišana,

 vprašanja, ki bodo zastavljena osebi(-am), ki bo(-do) zaslišana(-e), ali navedbo dejstev, o katerih bo(-do) oseba(-e) zaslišana(-e),

 kadar je to primerno, sklicevanje na pravico do odklonitve pričanja po pravu države članice sodišča, ki je zaprosilo,

 morebitna zaprosila po izvršitvi zaslišanja pod prisego ali namesto tega z izjavo in morebitno posebno obliko, ki bo uporabljena,

 kadar je to primerno, morebitne druge podatke, ki jih sodišče, ki je zaprosilo, šteje za potrebne;

(f) kadar se zahteva druga oblika pridobivanja dokazov, listine ali druge predmete, ki bodo pregledani;

(g) kadar je to primerno, vsako zaprosilo v skladu s členi 10(3) in (4) ter 11 in 12 in vse potrebne podatke za njihovo uporabo.

2.  Zaprosila z vsemi pripadajočimi listinami ne bo treba overjati ali opravljati kakšnih drugih tovrstnih formalnosti.

3.  Listine, ki jih je po mnenju sodišča, ki je zaprosilo, treba priložiti za izvršitev zahteve, je treba prevesti v jezik, v katerem je bila napisana zahteva.

Člen 5

Jezik

Zaprosila in sporočila v skladu s to uredbo so podani v uradnem jeziku zaprošene države članice, ali če je v tej državi članici več uradnih jezikov, v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov kraja, kjer bo izvršeno pridobivanje dokazov, ali v drugem jeziku, ki ga je zaprošena država članica navedla kot sprejemljivega. Vsaka država članica poleg svojega ali svojih uradnih jezikov navede uradni jezik ali jezike institucij Evropske skupnosti, ki je ali so zanjo sprejemljivi za izpolnitev obrazcev.

Člen 6

Posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Zaprosila in sporočila v skladu s to uredbo se posredujejo na najhitrejši možni način, ki je sprejemljiv za zaprošeno državo članico. Posredovanje se lahko izvrši na kateri koli ustrezen način, če sprejeta listina natančno odseva vsebino odposlane listine in so vsi podatki v njej čitljivi.Oddelek 2

Prejem zahteve

Člen 7

Prejem zaprosila

1.  V roku sedmih dni od prejema zaprosila zaprošeno pristojno sodišče sodišču, ki je zaprosilo, pošlje potrdilo o prejemu, pri čemer se uporabi obrazec B iz Priloge. Kadar zahteva ne izpolnjuje pogojev iz členov 5 in 6, zaprošeno sodišče o tem doda opombo v potrdilo o prejemu.

2.  Kadar izvršitev zaprosila, podanega z obrazcem A iz Priloge, izpolnjuje pogoje iz člena 5, vendar ne sodi v pristojnost sodišča, ki mu je bila posredovana, omenjeno sodišče zahtevo pošlje pristojnemu sodišču države članice, kateri pripada, in o tem z obrazcem A iz Priloge obvesti sodišče, ki je zaprosilo.

Člen 8

Nepopolno zaprosilo

1.  Če zaprosilo ne more biti izvršeno, ker ne vsebuje vseh potrebnih podatkov v skladu s členom 4, zaprošeno sodišče o tem brez odlašanja in najkasneje v roku 30 dni od prejema zaprosila z obrazcem C iz Priloge obvesti sodišče, ki je zaprosilo, pri čemer zaprosi za manjkajoče podatke, ki morajo biti navedeni kar se da natančno.

2.  Če zaprosilo ne more biti izvršeno, ker sta za izvršitev potrebna polog ali predujem v skladu s členom 18(3), zaprošeno sodišče o tem brez odlašanja in najkasneje v roku 30 dni od prejema zaprosila z obrazcem C iz Priloge obvesti sodišče, ki je zaprosilo, in ga obenem obvesti, kako je treba izročiti polog ali predujem. Zaprošeno sodišče brez odlašanja in najkasneje v roku 10 dni od prejema pologa ali predujma z obrazcem D potrdi prejem pologa ali predujma.

Člen 9

Dopolnitev zaprosila

1.  Če je zaprošeno sodišče v potrdilu prejema v skladu s členom 7(1) navedlo, da zaprosilo ne izpolnjuje pogojev, opredeljenih v členih 5 in 6, ali je v skladu s členom 8 obvestilo sodišče, ki je podalo zahtevo, da zahteva ne more biti izvršena, ker ne vsebuje vseh potrebnih podatkov v skladu s členom 4, začne rok iz člena 10 teči od trenutka, ko zaprošeno sodišče prejme natančno dopolnjeno zaprosilo.

2.  Če je zaprošeno sodišče zahtevalo polog ali predujem v skladu s členom 18(3), začne rok teči od trenutka, ko je polog ali predujem izročen.Oddelek 3

Pridobivanje dokazov na zaprošenem sodišču

Člen 10

Splošne določbe o izvrševanju zaprosila

1.  Zaprošeno sodišče zaprosilo izvrši brez odlašanja in najkasneje v roku 90 dni od njenega prejema.

2.  Zaprošeno sodišče zaprosilo izvrši v skladu s pravom svoje države članice.

3.  Sodišče, ki je zaprosilo, lahko z obrazcem A iz Priloge zahteva izvršitev zaprosila v skladu s posebnim postopkom, ki ga določa pravo njegove države članice. Zaprošeno sodišče mora izpolniti tako zaprosilo, razen ko postopek ni v skladu s pravom države članice zaprošenega sodišča, ali ob večjih praktičnih težavah. Če zaprošeno sodišče ne izpolni zaprosila zaradi enega od navedenih razlogov, z obrazcem E iz Priloge o tem obvesti sodišče, ki je zaprosilo.

4.  Sodišče, ki je zaprosilo, lahko zaprosi zaprošeno sodišče, da pri izvršitvi pridobivanja dokazov uporabi sredstva komunikacijske tehnologije, zlasti videokonferenco in telekonferenco.

Zaprošeno sodišče izpolni tako zaprosilo, razen ko je ta v nasprotju s pravom države članice zaprošenega sodišča, ali ob večjih praktičnih težavah.

Če zaprošeno sodišče ne izpolni zaprosila zaradi enega od navedenih razlogov, o tem z obrazcem E iz Priloge obvesti sodišče, ki je zaprosilo.

Če sodišče, ki je zaprosilo, ali zaprošeno sodišče nimata dostopa do zgoraj omenjenih tehničnih pripomočkov, lahko sodišči te pripomočke pridobita z medsebojnim sporazumom.

Člen 11

Izvršitev ob navzočnosti in sodelovanju strank

1.  Če pravo države članice sodišča, ki je zaprosilo, to določa, imajo stranke in njihovi zastopniki, če jih imajo, pravico biti navzoči pri izvršitvi pridobivanja dokazov na zaprošenem sodišču.

2.  Sodišče, ki je zaprosilo, z obrazcem A iz Priloge v svojem zaprosilu obvesti zaprošeno sodišče, da bodo navzoče stranke in njihovi zastopniki, če jih imajo, in kadar je to primerno, da je njihova udeležba zaželjena. Ti podatki so prav tako lahko podani v katerem koli drugem primernem trenutku.

3.  Če je sodelovanje strank in njihovih zastopnikov, če jih imajo, zaželjeno pri izvršitvi pridobivanja dokazov, zaprošeno sodišče v skladu s členom 10 določi pogoje za sodelovanje.

4.  Zaprošeno sodišče z obrazcem F iz Priloge obvesti stranke in njihove zastopnike, če jih imajo, o času in kraju poteka postopka, in jih, kadar je to primerno, tudi obvesti o pogojih za sodelovanje.

5.  Odstavki od 1 do 4 ne izključujejo možnosti zaprošenega sodišča, da povabi stranke in njihove zastopnike, če jih imajo, k navzočnosti ali k sodelovanju pri izvršitvi pridobivanja dokazov, če to možnost določa pravo države članice zaprošenega sodišča.

Člen 12

Izvršitev ob navzočnosti in sodelovanju predstavnikov sodišča, ki je zaprosilo

1.  Če je to v skladu s pravom države članice sodišča, ki je zaprosilo, imajo njegovi predstavniki pravico biti navzoči pri izvršitvi pridobivanja dokazov na zaprošenem sodišču.

2.  Za potrebe tega člena vključuje izraz „predstavnik“ člane sodnega osebja, ki jih imenuje sodišče, ki je zaprosilo, v skladu s pravom države članice, ki ji pripada. Sodišče, ki je zaprosilo, prav tako lahko imenuje katero koli drugo osebo, na primer izvedenca, v skladu s pravom države članice, ki ji pripada.

3.  Sodišče, ki je zaprosilo, z obrazcem A iz Priloge v svojem zaprosilu obvesti zaprošeno sodišče o navzočnosti svojih predstavnikov, in kadar je to primerno, da je njihova navzočnost zaželjena. Ti podatki so prav tako lahko podani ob katerem koli drugem primernem trenutku.

4.  Če je pri izvršitvi pridobivanja dokazov zaželjeno sodelovanje predstavnikov sodišča, ki je zaprosilo, zaprošeno sodišče v skladu s členom 10 določi pogoje, pod katerimi ti lahko sodelujejo.

5.  Zaprošeno sodišče z obrazcem F iz Priloge obvesti sodišče, ki je zaprosilo, o času in kraju poteka postopka, in kadar je to primerno, tudi o pogojih, pod katerimi predstavniki lahko sodelujejo.

Člen 13

Prisilni ukrepi

Kadar je treba, zaprošeno sodišče pri izvršitvi zaprosila uporabi ustrezne prisilne ukrepe takšne stopnje in obsega, kot ga določa pravo države članice zaprošenega sodišča, za izvršitev zaprosila, ki jo z istim namenom podajo državni organi ali ena od strank v džavi članici.

Člen 14

Odklonitev izvršitve

1.  Zaprosilo za zaslišanje osebe ne bo izvršeno, kadar oseba trdi, da ima pravico odkloniti pričanje ali da ji je pričanje prepovedano,

(a) po pravu države članice zaprošenega sodišča; ali

(b) po pravu države članice sodišča, ki je zaprosilo, in je bila takšna pravica podrobno določena v zaprosilu ali jo je na zaprosilo zaprošenega sodišča potdilo sodišče, ki je podalo zaprosilo, če je bilo to potrebno.

2.  Poleg razlogov iz odstavka 1 tega člena se lahko izvršitev zaprosila odkloni le, če:

(a) zaprosilo ne sodi v področje delovanja te uredbe, kot je določeno v členu 1; ali

(b) izvršitev zaprosila po pravu države članice zaprošenega sodišča ne sodi v sodno pristojnost; ali

(c) sodišče, ki je podalo zaprosilo, ne izpolni zahteve zaprošenega sodišča, da v skladu s členom 8 dopolni zahtevo v roku 30 dni po tem, ko je zaprošeno sodišče to od njega zahtevalo; ali

(d) v roku 60 dni po zahtevi nista izročena polog ali predujem, ki ju je zaprošeno sodišče zahtevalo v skladu s členom 18(3).

3.  Zaprošeno sodišče ne sme odkloniti izvršitve zgolj iz razloga, da ima po pravu države članice zaprošenega sodišča sodišče te države članice izključno pristojnost v zadevi ali da zakon te države članice ne dovoljuje ukrepanja v tej zadevi.

4.  Če je izvršitev zaprosila odklonjena iz enega od razlogov, omenjenih v odstavku 2 tega člena, zaprošeno sodišče z obrazcem H iz Priloge v roku 60 dni od prejema zahteve o tem obvesti sodišče, ki je zaprosilo.

Člen 15

Obvestilo o zamudi

Če zaprošeno sodišče ne more izvršiti zaprosila v roku 90 dni od njenega prejema, o tem z obrazcem G iz Priloge obvesti sodišče, ki je zaprosilo. Ob tem poda razloge za zamudo in potreben čas, ki ga zaprošeno sodišče predvideva za izvršitev zaprosila.

Člen 16

Postopek po izvršitvi zaprosila

Zaprošeno sodišče sodišču, ki je zaprosilo, nemudoma pošlje listine, ki dokazujejo izvršitev zaprosila, in kadar je to primerno, vrne listine, ki jih je prejelo od sodišča, ki je zaprosilo. Listinam se doda potrditev izvršitve, pri čemer se uporabi obrazec H iz Priloge.Oddelek 4

Neposredno pridobivanje dokazov sodišča, ki je zaprosilo

Člen 17

1.  Kadar sodišče zaprosi, da se dokazovanje izvede neposredno v drugi državi članici, predloži zahtevo osrednjemu organu ali pristojnemu uradu iz člena 3(3) v tej državi, pri čemer uporabi obrazec I iz Priloge.

2.  Neposredno pridobivanje dokazov se lahko opravi le, če je lahko izvršeno prostovoljno brez prisilnih ukrepov.

Kadar neposredno pridobivanje dokazov pomeni, da bo oseba zaslišana, sodišče, ki je zaprosilo, obvesti to osebo, da bo izvršitev izvedena prostovoljno.

3.  Pridobivanje dokazov mora izvršiti član sodnega osebja ali katera koli druga oseba, na primer izvedenec določen po pravu države članice sodišča, ki je zaprosilo.

4.  V roku 30 dni od prejema zaprosila osrednji organ ali pristojni urad zaprošene države članice z obrazcem J obvesti sodišče, ki je zaprosilo, če je zaprosilo odobreno, in če je treba, pod katerimi pogoji prava države članice sodišča, ki je zaprosilo, bo izvršitev potekala.

Zlasti lahko osrednji organ ali pristojni urad v državi članici, kateri pripadata, določita sodišče, ki bo sodelovalo pri izvršitvi pridobivanja dokazov, z namenom, da se zagotovi pravilna uporaba tega člena in izpolnjevanje določenih pogojev.

Osrednji organ ali pristojni urad mora spodbujati uporabo sredstev komunikacijske tehnologije, na primer videokonferenc ali telekonferenc.

5.  Osrednji organ ali pristojni urad lahko odkloni neposredno pridobivanje dokazov, le če:

(a) zaprosilo ne sodi v področje uporabe te uredbe, kot je opredeljeno v členu 1;

(b) zaprosilo ne vsebuje vseh potrebnih podatkov v skladu s členom 4;

(c) je zaprošeno neposredno pridobivanje dokazov v nasprotju s temeljnimi načeli pravnega reda države članice osrednjega organa ali pristojnega urada.

6.  Sodišče, ki je zaprosilo, jo izvrši v skladu s pravom države članice, ki ji pripada, ne glede na pogoje, določene v odstavku 4.Oddelek 5

Stroški

Člen 18

1.  Izvršitev zaprosila v skladu s členom 10 ne more povzročiti zahteve po povračilu dajatev ali stroškov.

2.  Če zaprošeno sodišče to vseeno zahteva, sodišče, ki je zaprosilo, nemudoma zagotovi povračilo:

 nagrad izvedencem in tolmačem, in

▼C1

 stroškov, ki so posledica uporabe člena 10(3) in (4).

▼B

Dolžnost strank, da krijejo te nagrade ali stroške, ureja pravo države članice sodišča, ki je zaprosilo.

3.  Kjer je potrebno mnenje izvedenca, lahko zaprošeno sodišče, preden izvrši zaprosilo, zaprosi sodišče, ki je zaprosilo, za ustrezen polog ali predujem za kritje stroškov. V vseh ostalih primerih polog ali predujem ne smeta biti pogoj za izvršitev zaprosila.

Polog ali predujem morajo izročiti stranke, če tako določa pravo države članice sodišča, ki je zaprosilo.POGLAVJE III

KONČNE DOLOČBE

Člen 19

Pravila za izvajanje

1.  Komisija sestavi in redno posodablja priročnik, ki je dostopen tudi v elektronski obliki in vsebuje podatke, ki jih priskrbijo države članice v skladu s členom 22 ter veljavne sporazume in dogovore v skladu s členom 21.

▼M1

2.  Posodobitve ali tehnične prilagoditve standardnih obrazcev iz Priloge opravi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(2).

Člen 20

1.  Komisiji pomaga odbor.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

▼B

Člen 21

Razmerje do trenutnih ali prihodnjih sporazumov ali dogovorov med državami članicami

1.  Ta uredba glede zadev, na katere se nanaša, prevlada nad preostalimi določbami, ki jih vsebujejo dvostranski ali večstranski sporazumi ali dogovori, ki so jih sklenile države članice, zlasti Haaška konvencija z dne 1. marca 1954 o civilnem postopku in Haaška konvencija z dne 18. marca 1970 o pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini, v razmerjih med državami članicami, ki jih zavezuje.

2.  Ta uredba ne ovira držav članic pri ohranitvi ali sklenitvi sporazumov ali dogovorov med dvema ali več državami, da bi tako še bolj olajšale pridobivanje dokazov, pod pogojem, da so tovrstni sporazumi in dogovori v skladu s to uredbo.

3.  Države članice Komisiji pošljejo:

(a) do 1. julija 2003 prepis sporazumov ali dogovorov med državami članicami iz odstavka 2;

(b) prepis sporazumov ali dogovorov, ki so sklenjeni med državami članicami, iz odstavka 2 kot tudi osnutke teh sporazumov in dogovorov, ki jih nameravajo sprejeti; in

(c) vsakršno odpoved ali spremembo teh sporazumov in dogovorov.

Člen 22

Sporočila

Do 1. julija 2003 vsaka država članica Komisiji sporoči naslednje:

(a) seznam v skladu s členom 2(2), ki navaja krajevno, in kadar je to primerno, stvarno pristojnost sodišč;

(b) imena in naslove osrednjih organov in pristojnih uradov v skladu s členom 3, iz katerih je razvidna njihova krajevna pristojnost;

(c) tehnična sredstva za sprejem zaprosil, ki bodo na voljo sodiščem na seznamu, sestavljenem v skladu s členom 2(2);

(d) jezike, ki so sprejemljivi za podajanje zaprosil v skladu s členom 5.

Države članice obvestijo Komisijo o vsakršnih naknadnih spremembah teh podatkov.

Člen 23

Pregled

Najpozneje do 1. januarja 2007 in nato vsakih pet let Komisija Evropskemu parlamentu, Svetu in Ekonomsko-socialnemu odboru predstavi poročilo o izvajanju te uredbe, pri čemer nameni posebno pozornost uporabi členov 3(1)(c) in 3 ter 17 in 18.

Člen 24

Začetek veljavnosti

1.  Ta uredba začne veljati 1. julija 2001.

2.  Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2004, razen členov 19, 21 in 22, ki se uporabljajo od 1. julija 2001.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.
PRILOGA

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Top