Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02001R0214-20060101

Uredba Komisije (ES) št. 214/2001 z dne 12. januarja 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu posnetega mleka v prahu

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/214/2006-01-01

2001R0214 — SL — 01.01.2006 — 008.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 214/2001

z dne 12. januarja 2001

o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu posnetega mleka v prahu

(UL L 037, 7.2.2001, p.100)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 1534/2002 of 28 August 2002 (*)

  L 231

35

29.8.2002

 M2

COMMISSION REGULATION (EC) No 1931/2002 of 29 October 2002 (*)

  L 295

7

30.10.2002

 M3

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2239/2002 z dne 16. decembra 2002

  L 341

12

17.12.2002

 M4

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2131/2003 z dne 4. decembra 2003

  L 320

3

5.12.2003

►M5

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1319/2004 z dne 16. julija 2004

  L 245

11

17.7.2004

 M6

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1339/2004 z dne 22. julija 2004

  L 249

4

23.7.2004

 M7

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1675/2004 z dne 24. septembra 2004

  L 300

12

25.9.2004

 M8

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1838/2004 z dne 22. oktobra 2004

  L 322

3

23.10.2004

►M9

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2250/2004 z dne 27. decembra 2004

  L 381

25

28.12.2004

►M10

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1195/2005 z dne 25. julija 2005

  L 194

8

26.7.2005

►M11

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2107/2005 z dne 21. decembra 2005

  L 337

20

22.12.2005(*)

Ta akt ni bil nikoli objavljen v slovenščini.
▼B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 214/2001

z dne 12. januarja 2001

o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu posnetega mleka v prahuKOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode ( 1 ), spremenjene z Uredbo (ES) št. 1040/2000 ( 2 ), in zlasti člena 10 uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1255/1999 je nadomestila Uredbo Sveta (EGS) št. 804/68 ( 3 ) in med drugim tudi Uredbo Sveta (EGS) št. 777/87 ( 4 ), ki obravnava ureditve odkupa masla in posnetega mleka v prahu. Glede na te nove ureditve in na pridobljene izkušnje je treba spremeniti podrobna pravila, ki urejajo intervencijo na trgu posnetega mleka v prahu. Zaradi jasnosti je treba začeti preoblikovati posebne uredbe, ki so prej urejale različne vidike intervencije, namreč Uredbo Komisije (EGS) št. 2213/76 z dne 10. septembra 1976 o prodaji posnetega mleka v prahu iz javnih skladišč ( 5 ), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2080/96 ( 6 ), (EGS) št. 1362/87 z dne 18. maja 1987, ki določa podrobna pravila za uporabo Uredbe (EGS) št. 777/87 glede odkupa in dodelitve pomoči za zasebno skladiščenje posnetega mleka v prahu ( 7 ), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 569/96 ( 8 ), (EGS) št. 1158/91 z dne 3. maja 1991 o odkupu posnetega mleka v prahu v intervencijske agencije ( 9 ) po razpisu, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 124/1999 ( 10 ), in (ES) št. 322/96 z dne 22. februarja 1996, ki določa podrobna pravila o uporabi za javno skladiščenje posnetega mleka v prahu ( 11 ), nazadnje spremenjeno z Uredbo (ES) št. 419/98 ( 12 ), njihove določbe pa morajo biti zbrane v enotni uredbi.

(2)

Intervencijske agencije lahko odkupujejo le posneto mleko v prahu, ki ustreza zahtevam iz člena 7(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 kot tudi pogojem kakovosti in predstavitve, ki jih je treba določiti. Podrobno je treba določiti analizne metode in natančna pravila, ki urejajo nadzor kakovosti in če razmere tako zahtevajo, se mora sprejeti določba za preverjanje radioaktivnosti v posnetem mleku v prahu in kadar je to primerno, se z zakonodajo Skupnosti predpišejo najvišje stopnje.

(3)

Za zagotovitev, da intervencijske ureditve delujejo brez zapletov, je treba podrobno določiti pogoje za odobritev proizvodnih obratov in verifikacijo skladnosti z njimi. Za zagotovitev učinkovitosti ureditev je treba sprejeti določbo za ukrepanje, če se ti pogoji ne izpolnjujejo. Ker posneto mleko v prahu lahko odkupi intervencijska agencija v drugi državi članici, kot tisti na katerem teritoriju je bilo posneto mleko v prahu proizvedeno, mora biti intervencijska agencija ki izvaja odkup sposobna preveriti, da so pogoji glede kvalitete in predstavitve izpolnjeni.

(4)

Neizpolnjevanje takih zahtev ne more iti v breme proračuna Skupnosti. Neustrezno posneto mleko v prahu mora ponudnik vzeti nazaj in nositi tudi nastale stroške skladiščenja.

(5)

Določena mora biti minimalna količina, ponujena v prodajo. Ponudbe mora spremljati varščina, ki zagotavlja veljavnost ponudbe in da bo posneto mleko v prahu dobavljeno v rokih, ki se določijo.

(6)

Po členu 7 Uredbe (ES) št. 1255/1999 lahko intervencijske agencije odkupijo samo posneto mleko v prahu, ki ima minimalno vsebnost beljakovin. Poleg tega se odkupna cena lahko spreminja glede na vsebnost beljakovin. Določena mora biti metoda za izračun odkupne cene.

(7)

Obveznosti držav članic morajo biti določene z ozirom na ustrezno upravljanje zalog v skladišču, z določitvijo največje razdalje za kraj skladiščenja in stroškov, ki jih je treba nositi, ko je ta razdalja prekoračena, in zlasti z zahtevo, da so zaloge dosegljive, serije identificirane in da je skladiščeno posneto mleko v prahu zavarovano proti rizikom. Da se zagotovi enotna pogostost in raven preverjanj, je treba določiti vrsto in število inšpekcijskih pregledov skladiščnih prostorov, ki jih izvajajo nacionalni organi. Ker so intervencijske agencije obvezane z obstoječimi pogodbami za tekoče obdobje skladiščenja, je treba sprejeti določbo, s čimer bodo nove zahteve, ki jih morajo izpolnjevati skladišča glede uskladiščenja in izskladiščenja, veljale samo za količine posnetega mleka v prahu, kupljenega v intervencijo od 1. septembra 2000 dalje.

(8)

Po členu 7(2) Uredbe (ES) št. 1255/1999 se lahko odkup posnetega mleka v prahu prekine, brž ko količine, ponujene v intervencijo v obdobju od 1. marca do 31. avgusta vsako leto presežejo 109 000 ton. Ko se to zgodi, se lahko odkup izvrši prek stalnega razpisa, za katerega pa morajo biti določena podrobna pravila. Določeni morajo biti elementi ponudbe, zlasti minimalna količina, roki za vložitev in najvišja odkupna cena. Da se zagotovi skladnost z zahtevami glede kakovosti in predstavitve posnetega mleka v prahu v času ponudbe in po uskladiščenju, morajo ponudniki skupaj z njihovo ponudbo predložiti v ta namen pisno izjavo. Ponudbi mora biti priložena varščina, ki zagotavlja veljavnost ponudbe po roku za vložitev ponudb in da bo posneto mleko v prahu dobavljeno v rokih, ki se določijo. Nadalje mora biti določena tudi metoda, uporabljena za izračun odkupne cene z ozirom na vsebnost beljakovin odkupljenega posnetega mleka v prahu.

(9)

Pravilno upravljanje intervencijske zaloge zahteva, da se posneto mleko v prahu znova proda, brž ko so na razpolago trgi. Da se zagotovi enak dostop za prodajo posnetega mleka v prahu, morajo vse zainteresirane stranke imeti možnost kupovanja. Zato, da se trg ne bi destabiliziral, je treba določiti prodajno ceno glede na tržne razmere. Določiti se morajo pogoji za prodajo, ki zahtevajo položitev garancije za dobro izvedbo, zlasti kar zadeva prevzem posnetega mleka v prahu in roke za plačilo. Da se lahko spremlja stanje zalog morajo države članice Komisijo obveščati o količinah prodanega posnetega mleka v prahu.

(10)

Člen 7(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999 predvideva pomoč, ki se dodeli za zasebno skladiščenje posnetega mleka v prahu. Za zagotovitev pravilnega spremljanja te ureditve je treba sprejeti določbe za pogodbo in niz specifikacij o pogojih skladiščenja. Iz istega razloga je treba določiti natančna pravila glede dokumentacije, knjigovodstva in pogostosti pregledov in postopkov inšpekcijskega nadzora, zlasti glede zahtev iz člena 7(3). Za olajšanje pregledov o prisotnosti proizvodov, skladiščenih po pogodbah za zasebno skladiščenje, je treba določiti, da se izskladiščijo v serijah, razen če država članica ne odobri izskladiščenja v manjši količini.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:POGLAVJE I

PODROČJE UPORABE

Člen 1

Ta uredba določa podrobna pravila za intervencijo na trgu posnetega mleka v prahu, kot je predvideno v členu 7 Uredbe (ES) št. 1255/1999 glede:

(a) odkupa po intervencijski ceni;

(b) odkupa prek stalnega razpisa;

▼M5

(c) prodaja posnetega mleka v prahu iz javnih zalog v okviru stalnega razpisa;

▼B

(d) dodelitve pomoči za zasebno skladiščenje.POGLAVJE II

JAVNO SKLADIŠČENJEOddelek1

Pogoji za odkup

Člen 2

1.  Intervencijske agencije odkupijo samo posneto mleko v prahu, ki ustreza prvemu in drugemu pododstavku člena 7(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 in odstavkov 2 do 7 tega člena in ki je ponujeno v intervencijo v obdobju od 1. marca do 31. avgusta.

2.  Pristojni organi preverijo kakovost posnetega mleka v prahu z analitičnimi metodami, določenimi v Prilogi I na podlagi vzetih vzorcev v skladu s pravili iz Priloge III. S pregledi se mora ugotoviti, da posneto mleko v prahu ne vsebuje drugih proizvodov, zlasti pinjenca ali sirotke, kot je določeno v Prilogi I.

Vendar če Komisija tako soglaša, države članice lahko vzpostavijo sistem samopreverjanja pod lastnim nadzorom za določene zahteve glede kakovosti in za določene odobrene obrate.

3.  Stopnje radioaktivnosti v posnetem mleku v prahu ne smejo presegati največje dovoljene stopnje po pravilih Skupnosti, če se uporabljajo.

Stopnja radioaktivne kontaminacije proizvoda se spremlja, če razmere tako zahtevajo in samo med potrebnim obdobjem. Kjer je potrebno, se določi trajanje in obseg pregledov v skladu s postopkom iz člena 42 Uredbe (ES) št. 1255/1999.

4.  Posneto mleko v prahu mora biti proizvedeno v obdobju 30 dni pred dnevom, ko je intervencijska agencija dobila ponudbo za prodajo. Če je posneto mleko v prahu skladiščeno v silosih, je moralo biti proizvedeno v obdobju štirih tednov pred tednom, v katerem je bila prejeta ponudba.

5.  Najmanjša količina, ponujena v prodajo, je 20 ton. Države članice lahko zahtevajo, da je posneto mleko v prahu ponujeno samo na celo tono.

6.  Posneto mleko v prahu se pakira v vrečah neto teže 25 kg, izpolnjujoč zahteve iz Priloge II in z naslednjimi podatki, kjer je ustrezno s kodo:

(a) številko odobritve, ki določa tovarno in državo članico proizvajalko;

(b) datum ali kjer je ustrezno, teden proizvodnje;

(c) številko proizvodne serije;

(d) opis „posneto mleko v prahu, po postopku razprševanja“.

7.  Posneto mleko v prahu se dostavi na paletah, primernih za dolgoročno skladiščenje:

Če je dostava na paletah za enkratno uporabo, je v odkupni ceni posnetega mleka v prahu vključen tudi nakup palete.

Če je dostava na paletah EUR ali paletah primerljive kakovosti, se palete vrnejo prodajalcu ali zamenjajo za enakovredne palete najpozneje ob izskladiščenju.

Člen 3

1.  Podjetja, kot jih navaja člen 7(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999, se odobrijo samo, če

▼M11

(a) so odobreni v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ( 13 ) in imajo primerno tehnično opremo;

▼B

(b) se obvežejo, da bodo vodila stalne evidence v obliki, ki jo določi pristojna agencija vsake države članice, z navedbo izvora surovin, količin posnetega mleka v prahu, pridobljenega pinjenca in sirotke in priprave za trg, označitev in izhodnega datuma vsake serije posnetega mleka v prahu, pinjenca in sirotke;

(c) soglašajo, da bodo predložila svojo proizvodnjo posnetega mleka v prahu, ki bo dana v intervencijo, posebnemu uradnemu inšpekcijskemu nadzoru;

(d) se obvežejo, da bodo obvestila organ, odgovoren za inšpekcijski nadzor, najmanj dva delovna dneva vnaprej o njihovi nameri za proizvodnjo posnetega mleka v prahu za javno intervencijo; vendar država članica lahko postavi krajši rok.

2.  Za zagotovitev izpolnjevanja te uredbe pristojni organi izvajajo nenapovedane inšpekcijske preglede na kraju samem na podlagi proizvodnega terminskega načrta za intervencijo posnetega mleka v prahu zadevnih obratov.

Izvedejo najmanj:

(a) en inšpekcijski pregled na obdobje 28 dni proizvodnje za intervencijo in najmanj en inšpekcijski pregled vsakih šest mesecev, da bi pregledali evidence, navedene v odstavku 1(b);

(b) en inšpekcijski pregled vsakih šest mesecev, da preverijo skladnost z drugimi zahtevami za odobritev, navedenimi v odstavku 1.

3.  Odobritev se odvzame, če prejšnjim zahtevam, določenim v odstavku 1(a), ni več zadoščeno. Odobritev se lahko obnovi po najmanj šestih mesecih na zahtevo zadevnega obrata in po temeljitem inšpekcijskem pregledu.

Kjer se ugotovi, da se obrat ni ravnal v skladu z enim od svojih obratov, kot je določeno v odstavku 1(b), (c) in (d), razen v primerih višje sile, se odobritev prekine za obdobje od 1 do 12 mesecev, odvisno od resnosti nepravilnosti.

Država članica ne bo uveljavila omenjene prekinitve, če ugotovi, da nepravilnost ni bila povzročena namerno ali kot rezultat resne malomarnosti in da je najmanj pomembna za učinkovitost pregledov, predvidenih v odstavku 2.

4.  Sestavi se poročilo o inšpekcijskih pregledih, izvedenih v skladu z odstavkoma 2 in 3, z navedbo:

(a) datuma pregleda,

(b) njegovega trajanja,

(c) izvedenih postopkih.

Poročilo podpiše odgovorni inšpektor in obvesti obrat.

5.  Države članice obvestijo Komisijo o sprejetih ukrepih v zvezi z inšpekcijskimi pregledi, predvidenimi v odstavku 2 in 3, v enem mesecu po njihovem sprejetju.

Člen 4

1.  Če je posneto mleko v prahu ponujeno v intervencijo v drugi državi članici, kot v tisti v kateri je bilo proizvedeno, je odkup pogojen s potrdilom, ki ga najpozneje v 45 dneh od dneva, ko je bila ponudba prejeta preskrbi pristojna agencija države članice proizvodnje.

Potrdilo mora vsebovati podatke, navedene v točkah (a), (b) in (c) člena 2(6) in potrditev, da je bilo posneto mleko v prahu proizvedeno neposredno in izključno iz posnetega mleka, v smislu člena 7(5) Uredbe (ES) št. 1255/1999, v odobrenem obratu v Skupnosti.

2.  Kjer je država članica proizvodnje izvedla preglede, navedene v členu 2(2), potrdilo tudi vsebuje rezultate teh pregledov in potrjuje, da je zadevni proizvod posneto mleko v prahu v smislu člena 7(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999. V tem primeru se vreče, navedene v členu 2(6), zapečatijo z oštevilčeno etiketo, ki jo izda pristojni organ države članice proizvodnje. Številka se vpiše v potrdilo, navedeno v odstavku 1.Oddelek 2

Postopek za odkup po intervencijski ceni

Člen 5

1.  Ponudbe navajajo:

(a) ime in naslov prodajalca;

(b) ponujeno količino;

(c) kraj, kjer se posneto mleko v prahu hrani.

2.  Intervencijska agencija evidentira datum, ko je bila ponudba prejeta, odgovarjajoče količine in datume proizvodnje in kraj, kjer se posneto mleko v prahu skladišči.

Kjer je odkup po intervencijski ceni v skladu s prvim pododstavkom člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1255/1999 prekinjen, se sprejem in evidentiranje ponudb ustavi z dnem, ki sledi dnevu, ko je bila sprejeta odločitev o prekinitvi.

3.  Ponudbe veljajo samo, če:

(a) se nanašajo na količino posnetega mleka v prahu, ki izpolnjuje zahteve člena 2(5);

(b) je priložena prodajalčeva pisna izjava, da bo ravnal v skladu s členoma 2(4) in 9;

(c) je najpozneje do dneva, ko je bila prejeta ponudba, predložen dokaz, da je prodajalec položil varščino 2 evrov na 100 kg v državi članici, v kateri je bila ponudba vložena.

4.  Izjava, predvidena v odstavku 3(b), če je bila najprej poslana intervencijski agenciji, je veljavna z avtomatskim podaljšanjem za naknadne ponudbe, dokler je prodajalec ali intervencijska agencija izrecno ne razveljavita, pod pogojem da:

(a) prvotna ponudba določa, da prodajalec namerava izkoristiti to določbo;

(b) se naknadne ponudbe nanašajo na to določbo (s sklicevanjem na „člen 5(4)“) in na datum prvotne ponudbe.

Člen 6

Veljavnost ponudbe po roku za vložitev ponudb in dostava posnetega mleka v prahu v skladišče, ki ga določi intervencijska agencija v roku, določenem v členu 7(2), predstavljata glavne zahteve v smislu člena 20 Uredbe Komisije (EGS) št. 2220/85 ( 14 ).

Člen 7

1.  Po preverjanju ponudbe in v petih delovnih dneh po dnevu prejema, intervencijska agencija izda datiran in oštevilčen nalog za dostavo, ki prikazuje:

(a) količino posnetega mleka v prahu za dostavo;

(b) končni datum dostave;

(c) skladišče, kamor mora biti dostavljeno.

2.  Posneto mleko v prahu se dostavi v 28 dneh od dneva prejema ponudbe za prodajo. Dostava je lahko v več pošiljkah.

3.  Varščina iz točke (c) člena 5(3) se sprosti, brž ko se količina po ponudbi dobavi.

Vendar kjer pregledi, navedeni v členu 2(2) kažejo, da posneto mleko v prahu ne ustreza zahtevam, določenim v členu, se varščina za količine, ki še niso bile dostavljene, kljub temu sprosti.

4.  Za posneto mleko v prahu se šteje, da ga intervencijska agencija prevzame na dan, ko je celotna količina posnetega mleka v prahu, ki ga zajema ponudba, vnesena v skladišče, ki ga določi intervencijska agencija, vendar ne prej kot dan zatem, ko je bil izdan nalog za dostavo.

5.  Če prodajalec ne dostavi v določenem roku, razen v primerih višje sile, bo varščina, predvidena v točki (c) člena 5(3), zasežena v sorazmerju z nedostavljenimi količinami, prav tako bo preklican tudi odkup preostalih količin.

Člen 8

1.  Intervencijska agencija plača za prevzeto posneto mleko v prahu med 120. in 140. dnem po datumu prevzema, pod pogojem, da izpolnjuje zahteve iz člena 2.

2.  Kjer je vsebnost beljakovin v suhi snovi brez maščob, določene z uporabo metode, opisane v Prilogi I, 35,6 % ali več, je odkupna cena enaka intervencijski ceni, uporabljeni na dan, na katerega je bilo proizvedeno posneto mleko v prahu.

Kjer je ta vsebnost beljakovin 31,4 % ali več, toda manj kot 35,6 %, je odkupna cena enaka intervencijski ceni minus znesek, izračunan kot sledi:

intervencijska cena x ((0,356 – vsebnost beljakovin) x 1,75).

Člen 9

Če inšpekcijski pregled pokaže, da posneto mleko v prahu ni skladno z zahtevami iz člena 2, se pri pripravi ponudbe prodajalec obveže, da:

(a) vzame nazaj zadevno blago;

(b) preden vzame nazaj blago, plača stroške skladiščenja za zadevne količine od datuma, ko so prevzete do datuma njihovega izskladiščenja.

Nastali stroški skladiščenja se določijo na podlagi pavšalnih zneskov za stroške za uskladiščenje, izskladiščenje ter skladiščenje, določene v skladu s členom 6 Uredbe Sveta (EGS) št. 1883/78 ( 15 ).Oddelek 3

Uskladiščenje in izskladiščenje

Člen 10

1.  Skladišča, navedena v četrtem pododstavku člena 7(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 so:

(a) suha, dobro vzdrževana in brez mrčesa;

(b) brez zunanjih vonjev;

(c) omogočajo dobro prezračevanje;

(d) imajo kapaciteto najmanj 1 000 ton in opremo za izskladiščenje, s katero se lahko vsak dan dvigne najmanj 3 % količine, shranjene v skladišču, to je po obsegu najmanj 100 ton na dan. Ta zahteva se upošteva samo za količine posnetega mleka v prahu, odkupljenega od 1. septembra 2000 dalje.

Tveganja skladiščenja posnetega mleka v prahu morajo biti krita z zavarovanjem bodisi v obliki pogodbene obveznosti za skladiščnike bodisi s splošnim kritjem odgovornosti, s strani intervencijske agencije. Država članica lahko deluje kot lastni zavarovalec.

2.  Intervencijske agencije zahtevajo, da se posneto mleko v prahu namesti in shranjuje v skladišču na paletah in v serijah, ki jih je lahko identificirati in so lahko dostopne.

3.  Pristojni organ, odgovoren za inšpekcijski nadzor, preverja prisotnost proizvodov v skladišču, kot je predvideno v členu 4 Uredbe Komisije (ES) št. 2148/96 ( 16 ).

Člen 11

1.  Intervencijska agencija izbere razpoložljivo skladišče, ki je najbližje kraju, kjer se hrani posneto mleko v prahu.

Vendar lahko izbere drugo skladišče, ki se nahaja znotraj razdalje, navedene v odstavku 2. Lahko izbere skladišče, ki se nahaja izven te razdalje, upoštevajoč stroške skladiščenja in prevoza. V tem primeru intervencijska agencija o tej izbiri nemudoma obvesti Komisijo.

2.  Največja razdalja, navedena v tretjem pododstavku člena 7(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 je 350 km. Prek te razdalje dodatni prevozni stroški, ki jih nosi intervencijska agencija, znašajo 0,05 evra na tono in na kilometer.

Vendar če je intervencijska agencija, ki odkupuje posneto mleko v prahu, ponujeno v prodajo, v državi članici, ki je druga kot tista, v kateri je blago skladiščeno, se ne upošteva razdalja med skladiščem prodajalca in mejo države članice nakupne intervencijske agencije, ko se izračunava največja razdalja, navedena v prvem pododstavku.

Člen 12

1.  V času izskladiščenja intervencijska agencija poskrbi, da je posneto mleko v prahu razpoložljivo na paletah na nakladališču skladišča, naloženo na prevozna sredstva, toda nepritrjeno.

Če je posneto mleko v prahu razpoložljivo na EUR paletah ali paletah primerljive kakovosti, kupec vrne enakovredne palete intervencijski agenciji ob izskladiščenju.

2.  Stroške pritrditve in katere koli stroške razkladanja s palet nosi kupec posnetega mleka v prahu. Te stroške določi država članica na osnovi pavšala in na zahtevo obvesti zainteresirane stranke. Komisijo se obvesti o tem v enem mesecu po sprejetju te uredbe in pred katerimi koli spremembami, narejenimi naknadno.Oddelek 4

Posebna pravila, veljavna za odkup po razpisnem postopku

Člen 13

Če Komisija odloči, da se posneto mleko v prahu odkupi prek odprtega stalnega razpisa v skladu s členom 7(2) Uredbe (ES) št. 1255/1999 in v skladu s postopkom po členu 42, se uporabljajo členi 2, 3, 4, 10, 11 in 12 te uredbe, razen če ni bilo drugače določeno v tem oddelku.

Člen 14

1.  Obvestila o razpisih se objavijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

▼M9

2.  Rok za oddajo ponudb na posamezne razpise je ob 11. uri (po bruseljskem času) drugi in četrti torek v mesecu, razen drugega torka v avgustu. Če je na torek državni praznik, se rok izteče ob 11. uri (po bruseljskem času) predhodnega delovnega dne.

▼B

Člen 15

1.  Zainteresirane stranke sodelujejo v razpisnem postopku, ki ga objavi intervencijska agencija države članice bodisi s predložitvijo pisne ponudbe proti potrdilu o prejemu bodisi preko kakršnega koli telekomunikacijskega sredstva s potrdilom o prejemu.

2.  Ponudbe morajo vsebovati:

(a) ime in naslov ponudnika;

(b) ponujeno količino;

(c) ponudbeno ceno v evrih, navedeno v ne več kot na dve decimalni mesti, za 100 kg posnetega mleka v prahu, brez državnih davkov, dobavljeno na paletah na nakladališče skladišča;

(d) kraj, kjer se skladišči posneto mleko v prahu.

3.  Ponudbe so veljavne le v primeru, če:

(a) se nanašajo na posneto mleko v prahu, proizvedeno v 21 dneh ali, kjer primerno, v treh tednih pred zadnjim rokom za vložitev ponudb, kot je navedeno v členu 14(2). Če je interval med dvema javnima razpisoma daljši kot 21 dni, se lahko posneto mleko v prahu proizvede v tem obdobju;

(b) se nanašajo na količino posnetega mleka v prahu, ki je v skladu s členom 2(5);

(c) če je priložena pisna izjava ponudnika o ravnanju v skladu s točko (a) tega odstavka in členom 9;

(d) je predložen dokaz, da je ponudnik pred zadnjim rokom za vložitev ponudb položil varščino 2 evrov na 100kg za zadevni razpis v državi članici, v kateri je bila ponudba vložena.

4.  Izjava, predvidena v točki (c) odstavka 3, če je bila najprej poslana intervencijski agenciji, je veljavna z avtomatskim podaljšanjem za naslednje ponudbe, dokler je ponudnik ali intervencijska agencija izrecno ne prekliče, pod pogojem da:

(a) prvotna ponudba določa, da ponudnik namerava izkoristiti to določbo,

(b) se naslednje ponudbe nanašajo na to določbo (s sklicevanjem na „člen 15(4)“) in na datum prvotne ponudbe.

5.  Ponudb ni mogoče umakniti po zadnjem roku za vložitev, navedenem v členu 14(2) za vložitev ponudb, ki se nanašajo na zadevni razpis.

Člen 16

Veljavnost ponudbe po zadnjem roku za vložitev ponudb in dostavo posnetega mleka v prahu v skladišče, ki ga določi intervencijska agencija v roku, določenem v členu 19(3), predstavljata glavne zahteve v smislu člena 20 uredbe (EGS) št. 2220/85.

Člen 17

▼M9

1.  Države članice obvestijo Komisijo o količinah in cenah ponudnikov ob izteku roka iz člena 14(2).

Če ni bila oddana nobena ponudba, države članice to sporočijo Komisiji v enakem roku.

▼B

2.  Glede na ponudbe, prejete na posamezen razpis, Komisija določi najvišjo odkupno ceno glede na veljavne intervencijske cene, v skladu s postopkom iz člena 42 Uredbe (ES) št. 1255/1999.

3.  Komisija se lahko odloči, da v tem krogu ne bo izbrala nobene ponudbe.

Člen 18

1.  Ponudbe se zavrnejo, če je ponudbena cena višja kot najvišja cena, navedena v členu 17(2), določena za zadevni razpis.

2.  Pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz razpisov, niso prenosljive.

Člen 19

1.  Intervencijska agencija takoj obvesti ponudnike o izidu njihovega sodelovanja pri razpisu.

Kjer so bile ponudbe neuspešne, se varščina, navedena v točki (d) člena 15(3), takoj sprosti.

2.  Intervencijska agencija uspešnim ponudnikom takoj izda datiran in oštevilčen nalog za dostavo, z navedbo:

(a) količine, ki mora biti dostavljena;

(b) končnega datuma za dostavo posnetega mleka v prahu;

(c) skladišča, kamor mora biti dostavljeno.

3.  Izbrani ponudniki dostavijo posneto mleko v prahu najpozneje v 28 dneh po zadnjem roku za vložitev ponudb. Dobava se lahko izvrši v več pošiljkah.

4.  Varščina se sprosti takoj, ko je uspešni ponudnik v določenem roku dostavil količino, navedeno na nalogu za dostavo.

5.  Razen v primerih višje sile, kjer uspešni ponudnik ne dostavi v določenem roku, se poleg zasega varščine, določene v točki (d) člena 15(3), v sorazmerju z nedostavljenimi količinami, prekliče tudi odkup preostalih količin.

Člen 20

1.  Intervencijska agencija plača uspešnemu ponudniku ceno, navedeno v odstavku 2 tega člena med 120. in 140. dnem po datumu, ko je bilo posneto mleko v prahu prevzeto, pod pogojem, da je ugotovljeno, da je v skladu s členom 2(1), (2), (3), (5), (6) in (7) ter členom 15(3)(a).

2.  Kjer je vsebnost beljakovin v suhi snovi brez maščob, določene z uporabo metode, opisane v Prilogi I, 35,6 % ali več, je odkupna cena enaka ceni, navedeni v ponudbi.

Kjer je ta vsebnost beljakovin 31,4 % ali več, toda manj kot 35,6 %, je odkupna cena enaka ceni, navedeni v ponudbi, minus znesek, izračunan kot sledi:

cena iz ponudbe x ((0,356 – vsebnost beljakovin) x 1,75).

3.  Za posneto mleko v prahu velja, da ga intervencijska agencija prevzame na dan, ko je celotna količina posnetega mleka v prahu, ki ga zajema ponudba, vnesena v skladišče, ki ga določi intervencijski agencija, vendar ne prej kot dan zatem, ko je bil izdan nalog za dostavo.

▼M5Oddelek 5

Prodaja posnetega mleka v prahu iz javnih zalog prek razpisa

Člen 21

1.  Prodaja posnetega mleka v prahu, ki je bilo uskladiščeno pred ►M10  1. julij 2005 ◄ , se izvaja po postopku stalnega razpisa, ki ga objavi vsaka intervencijska agencija.

2.  Intervencijska agencija sestavi mnenje o stalnem razpisu, kjer sta navedena kraj in datum predstavitve ponudb. Za količine posnetega mleka v prahu, ki jih razpis zajema, intervencijska agencija drugim določi:

(a) mesto skladišč, kjer bo uskladiščeno posneto mleko v prahu, namenjeno za prodajo;

(b) količino posnetega mleka v prahu, ki je na voljo za prodajo v vsakem skladišču.

Mnenje o stalnem razpisu je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije najmanj osem dni pred potekom prvega roka za vlogo ponudb.

3.  Intervencijska agencija posodablja in zainteresiranim na zahtevo daje na voljo seznam, v katerem so navedene oznake iz odstavka 2. Med drugim intervencijska komisija v obliki, ki jo predpisuje mnenje o stalnem razpisu, redno izdaja posodobljen seznam.

4.  Intervencijska agencija s potrebnimi določbami zainteresiranim omogoča:

(a) da pred oddajo ponudbe na lastne stroške preverijo poskusni vzorec posnetega mleka v prahu, ki je na voljo za prodajo;

(b) da preverijo rezultate analiz, omenjenih v členu 2(2).

Člen 22

1.  Intervencijska agencija lahko med obdobjem potrjevanja stalnega razpisa razpiše delne razpise.

▼M9

2.  Rok za oddajo ponudb na posamezne razpise je ob 11. uri (po bruseljskem času) drugi in četrti torek v mesecu, razen drugega torka v avgustu in četrtega torka v decembru. Če je na torek državni praznik, se rok izteče ob 11. uri (po bruseljskem času) predhodnega delovnega dne.

▼M5

Člen 23

1.  Zainteresirani lahko v delnem razpisu sodelujejo s pisno vlogo, katere sprejem potrdi intervencijska agencija, ali pa s katerim koli pisnim telekomunikacijskim sredstvom, s potrdilom o sprejemu vloge.

Ponudbo sprejme intervencijska agencija, ki skrbi za posneto mleko v prahu.

2.  Ponudba naj vsebuje:

(a) ime in naslov ponudnika;

(b) zahtevano količino;

(c) ponujeno ceno za 100 kg posnetega mleka v prahu, brez dajatev in notranjih obdavčitev za ceno iz skladišča, izraženo v evrih;

(d) če se tako primeri – določbo, v kateri je navedeno, da je skladišče, v katerem je shranjeno posneto mleko v prahu, obenem tudi nadomestno skladišče.

3.  Vloga je veljavna le, če:

(a) zadeva količino najmanj 10 ton, razen v primeru, ko je količina, ki je na voljo v skladišču, nižja od 10 ton;

(b) je vlogi priložen pisni dokument, v katerem se ponudnik obveže, da bo spoštoval določbe te uredbe;

(c) so predložena dokazila, da je ponudnik v državi članici, kjer je ponudba vložena, pred rokom za vlogo ponudb, omenjenih v členu 22(2), predložil razpisno varščino v višini 50 evrov za tono za zadevni delni razpis.

4.  Ponudbe ni mogoče umakniti po roku za oddajo, omenjenem v členu 22(2).

Člen 24

Kar zadeva razpisno varščino, predvideno v členu 23(3)(c), sta ohranitev ponudbe po preteku roka, omenjenega v členu 22(2) in plačilo cene pod pogoji, omenjenimi v členu 24f(2), glavni zahtevi v smislu člena 20 Uredbe (EGS) št. 2220/85.

▼M5Oddelek 6

Izvedba razpisa

Člen 24a

1.  Države članice Komisiji na dan poteka roka, omenjenega v členu 22(2), posredujejo količine in cene, ki jih predlagajo ponudniki, pa tudi količino posnetega mleka v prahu, ki je na voljo za prodajo.

Države članice te podatke z identifikacijsko oznako nosilca dejavnosti posredujejo Komisiji v obliki kodirane številke, ki je Komisija ne pozna. Če je en nosilec dejavnosti predložil več ponudb, naj bo to zabeleženo.

▼M9

Če ni bila oddana nobena ponudba, države članice to sporočijo Komisiji v enakem roku, če je v zadevni državi članici posneto mleko v prahu na voljo za prodajo.

▼M5

2.  Ob upoštevanju prejetih ponudb za vsak delni razpis Komisija po postopku, predvidenem v členu 42 Uredbe (ES) št. 1255/1999, določi najnižjo ceno za prodajo posnetega mleka v prahu. Cena je odvisna tudi od datuma začetka skladiščenja in lokacije uskladiščene količine posnetega mleka v prahu, ki je na voljo za prodajo.

Odločitev o odprtju razpisa se lahko tudi zavrne.

Odločba o delnem razpisu je objavljena v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 24b

Ponudba je zavrnjena, če je ponujena cena nižja od najnižje cene.

Člen 24c

1.  Intervencijska agencija nadaljuje z dodeljevanjem razpisa ob upoštevanju pravil, predvidenih v odstavkih od 2 do 5.

2.  Posneto mleko v prahu je dodeljeno glede na datum začetka skladiščenja, od najstarejšega datuma naprej za vso količino, ki je na voljo v enem ali več skladiščih, ki jih določi nosilec dejavnosti.

3.  Ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. Če količina, ki je na voljo, še ni porabljena, je razpis za preostalo količino dodeljen drugim ponudnikom, od najvišje predlagane cene proti najnižji.

4.  V primeru, ko je sprejeta ponudba za določeno skladišče presegla količino posnetega mleka v prahu, ki je še na voljo, je ponudniku dodeljena le količina, ki je na voljo. Intervencijska agencija lahko ponudniku določi, če se slednji s tem strinja, druga skladišča, kjer mu je dodeljena manjkajoča količina.

5.  V primeru, ko je zaradi sprejema več ponudb, ki navajajo enako ceno za enako skladišče, presežena količina, ki je na voljo, se nadaljuje z dodeljevanjem razpisa z delitvijo količine, ki je na voljo, proporcionalno v skladu s številkami, ki so navedene v ponudbah.

V primeru, ko takšna delitev pripelje k zmanjšanju količin na manj kot 5 ton količine, se slednja dodeljuje z žrebanjem.

6.  Najkasneje tretji delovni dan tedna, ki sledi objavi odločbe, omenjene v členu 24a(2), države članice Komisiji posredujejo ime in naslove vsakega ponudnika, ki ustreza kodirani številki, omenjeni v členu 24a(1).

Člen 24d

Pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz razpisa, niso prenosljive.

Člen 24e

1.  Vsakega ponudnika o izidu njegovega sodelovanja v delnem razpisu takoj obvesti intervencijska agencija.

Varščina iz člena 23(2)(c) se za ponudbe, ki niso zadržane, sprosti takoj.

2.  Ponudnik še pred prevzemom posnetega mleka v prahu in v roku, navedenem v členu 24f(2), plača intervencijski agenciji za vsako količino, ki jo namerava prevzeti, znesek, ki ustreza njegovi ponudbi.

Člen 24f

1.  Če je bilo plačilo, navedeno v členu 24e(2), izvršeno, intervencijska agencija izstavi potrdilo o prevzemu, ki vsebuje:

(a) količino, za katero je bil plačan ustrezen znesek;

(b) naslov skladišča, kjer je posneto mleko v prahu uskladiščeno;

(c) zadnji rok za prevzem posnetega mleka v prahu.

2.  Ponudnik v obdobju naslednjih 30 dni po preteku roka, omenjenega v členu 22(2), prevzame posneto mleko v prahu, ki mu je bilo dodeljeno. Prevzem se lahko porazdeli na serije, od katerih ne sme nobena biti manjša od 5 ton. Če je količina v skladišču nižja od tega praga, se jo vsekakor lahko prevzame.

Razen v primeru višje sile, če se prevzem posnetega mleka v prahu ne izvede v roku omenjenem v prvi alinei, stroške skladiščenja prevzame ponudnik, vključno s prvim dnem po izteku omenjenega roka. Prav tako prevzame tveganja skladiščenja.

3.  Varščina, omenjena v členu 23(3)(c), se sprosti takoj, za količine, prevzete v roku, predpisanem v odstavku 2, prvi alinei tega člena.

V primeru višje sile, omenjene v drugi alinei odstavka 2, intervencijska agencija sprejme ukrepe, potrebne v skladu z danimi okoliščinami.

▼BPOGLAVJE III

ZASEBNO SKLADIŠČENJEOddelek 1

Pogodbeni in skladiščni pogoji

Člen 25

Za namene tega poglavja je:

(a) „skladiščna serija“ količina, ki tehta najmanj 10 ton in je homogene sestave in kakovosti, izvira iz ene tovarne, uskladiščena v eno skladišče na isti dan,

(b) „dan pričetka pogodbenega skladiščenja“ dan, ki sledi dnevu uskladiščenja;

(c) „zadnji dan pogodbenega skladiščenja“ dan pred dnem izskladiščenja.

Člen 26

Če se Komisija odloči, da bo dodelila pomoč za zasebno skladiščenje posnetega mleka v prahu v skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999, se med intervencijsko agencijo države članice, na ozemlju katere se skladišči posneto mleko v prahu, in fizičnimi ali pravnimi osebami, v nadaljevanju imenovani „pogodbeniki“, sklenejo pogodbe o zasebnem skladiščenju.

Člen 27

Pogodbe o zasebnem skladiščenju se lahko sklenejo samo za posneto mleko v prahu, kot je navedeno v prvem pododstavku člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999, ki:

(a) ne vsebuje več kot 11 % maščobe in 5 % vode in ima vsebnost beljakovin v suhi snovi brez maščobe najmanj 31,4 %;

(b) je bilo proizvedeno v 28 dneh ali štirih tednih pred dnevom pričetka pogodbenega skladiščenja v obratu, odobrenem v skladu s točkami (a) in (b) člena 3(1) in ki soglaša, da predloži svojo proizvodnjo posnetega mleka v prahu, ki ga zajema pogodba o skladiščenju, posebnemu uradnemu inšpekcijskemu nadzoru;

(c) ima radioaktivno stopnjo, ki ne presega najvišjih stopenj, navedenih v členu 2(3);

(d) je shranjeno v vrečah z neto vsebnostjo 25 kg ali v „velikih vrečah“, ki tehtajo ne več kot 1 500 kg, z ustreznimi informacijami, kjer je primerno v kodni obliki:

(i) številka odobritve, ki navaja tovarno in državo članico proizvajalko,

(ii) datum ali teden proizvodnje,

(iii) številko proizvodne serije,

(iv) neto težo;

(e) ni bilo zajeto v ureditvah, navedenih v členu 5(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 565/80 ( 17 ); naknadna vključitev v te ureditve se šteje kot zaključitev pogodbenega obdobja skladiščenja.

Člen 28

1.  Pogodbe o skladiščenju se sklepajo pisno za eno ali več skladiščnih serij in vsebujejo zlasti določila glede:

(a) količine posnetega mleka v prahu, na katerega se pogodba nanaša;

(b) zneska pomoči;

(c) datumov glede izvajanja pogodbe ne glede na odločitev Komisije na podlagi drugega stavka tretjega pododstavka člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999 in v skladu s postopkom po njenem členu 42;

(d) identitete skladišč.

2.  Pregledi, zlasti tisti navedeni v členu 33, so predmet specifikacij, ki jih sestavi intervencijska agencija države članice skladiščenja. Pogodba o skladiščenju se nanaša na te specifikacije.

Člen 29

1.  Roki za uskladiščenje in izskladiščenje se določijo v času odločitve za dodelitev pomoči zasebnim skladiščem za posneto mleko v prahu.

2.  Izskladiščenje se izvaja v celih skladiščnih serijah. Vendar se v okoliščinah, navedenih v točki (a) člena 33(2), lahko dvigne iz skladišča samo zapečatena količina.

Člen 30

1.  Vloge za sklepanje pogodb z intervencijsko agencijo se lahko nanašajo samo na serije posnetega mleka v prahu, ki so bile v celoti uskladiščene.

Vloge morajo prispeti do intervencijske agencije najpozneje v 30 dneh od datuma uskladiščenja. Intervencijski agencija evidentira datum prejema.

Če vloga prispe do intervencijske agencije v 10 delovnih dneh po roku, se pogodba o skladiščenju še lahko sklene, toda pomoč se zniža za 30 %.

2.  Pogodbe o skladiščenju se sklenejo najpozneje v 30 dneh od datuma evidentiranja vloge.

Člen 31

Če se posneto mleko v prahu skladišči v drugi državi članici, kot državi članici proizvodnje, se pogodba o skladiščenju, navedena v členu 30, lahko sklene samo pod pogojem, da se potrdilo, ki ga preskrbi pristojna agencija države članice proizvodnje, predloži v 50 dneh od datuma, ko je posneto mleko v prahu uskladiščeno.

Potrdilo mora navesti številko odobritve, ki označuje tovarno in državo članico proizvodnje, datum ali teden proizvodnje in številko proizvodne serije, in potrjevati, da je zadevni proizvod posneto mleko v prahu, kot je navedeno v prvem pododstavku člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999.

V primeru, navedenem v prvem odstavku tega člena, se pogodbe o skladiščenju sklenejo najpozneje v 60 dneh od dneva evidentiranja vloge.Oddelek 2

Pregledi

Člen 32

1.  Država članica zagotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki dajejo upravičenost do plačila pomoči.

2.  Pogodbenik ali na zahtevo države članice ali z njenim pooblastilom oseba, odgovorna za skladišče, da na razpolago pristojnemu organu, ki je odgovoren za inšpekcijski nadzor, vso dokumentacijo, ki omogoča preveritev naslednjih podatkov o proizvodih, danih v zasebno skladišče:

(a) številko odobritve, ki označuje tovarno in državo članico proizvodnje;

(b) datum proizvodnje;

(c) datum uskladiščenja;

(d) številko proizvodne serije;

(e) prisotnost v skladišču in naslov skladišča,

(f) datum izskladiščenja.

3.  Pogodbenik ali kjer je ustrezno, oseba, ki je odgovorna za skladišče, mora za vsako pogodbo voditi evidenco zalog v skladišču, ki zajema:

(a) skladiščno številko serije proizvodov v zasebnem skladišču;

(b) datum uskladiščenja in datum izskladiščenja;

(c) količino posnetega mleka v prahu na skladiščno serijo;

(d) lokacijo proizvodov v skladišču.

4.  Uskladiščeni proizvodi morajo biti zlahka razpoznavni in lahko dostopni. Proizvodi morajo biti označeni posamezno po pogodbi.

Člen 33

1.  Pri uskladiščenju pristojni organ izvede preglede v obdobju, ki se začne z datumom uskladiščenja in se konča 28 dni po dnevu evidentiranja vloge za sklenitev pogodbe.

Za zagotovitev, da so skladiščeni proizvodi upravičeni do pomoči, se pregledi izvedejo na reprezentativnem vzorcu najmanj 5 % od uskladiščenih količin, da se zagotovi, da so skladiščne serije v celoti fizično v skladu z vlogo za sklenitev pogodbe glede teže, označitve in narave proizvodov.

2.  Pristojni organ bodisi:

(a) zapečati proizvode po pogodbi, skladiščni seriji ali manjši količini v času pregleda, kot je navedeno v odstavku 1; bodisi

(b) izvede nenajavljen pregled z naključnim vzorčenjem, da se zagotovi, da so proizvodi v skladišču. Naključni vzorec mora biti reprezentativen in predstavljati najmanj 10 % celotne količine po pogodbi za ukrep pomoči za zasebno skladiščenje.

3.  Ob koncu obdobja pogodbenega skladiščenja pristojni organ preveri z naključnim vzorčenjem težo in označitev. Vendar, če je posneto mleko v prahu še vedno v skladišču po preteku maksimalnega obdobja pogodbenega skladiščenja, se to preverjanje lahko izvede, ko se proizvod izskladišči.

Zaradi pregleda pogodbenik pristojni organ obvesti o zadevnih skladiščnih serijah najmanj pet delovnih dni pred:

(a) koncem maksimalnega pogodbenega obdobja skladiščenja 180 dni;

ali

(b) pred pričetkom postopkov izskladiščenja, če se ti izvršijo med ali po obdobju 180 dni.

Država članica lahko sprejme krajši rok kot pet delovnih dni.

4.  O pregledih, ki se izvršijo po odstavkih 1, 2 in 3, se sestavi poročilo, v katerem je navedeno:

(a) datum pregleda;

(b) njegovo trajanje;

(c) izvedeni postopki.

Poročilo podpiše odgovorni inšpektor ter sopodpiše pogodbenik ali po potrebi oseba, odgovorna za skladišče, in se ga priloži plačilnim dokumentom.

5.  V primeru nepravilnosti, ki zadevajo najmanj 5 % pregledanih proizvodov, se pregled razširi na večji vzorec, ki ga določi pristojni organ.

Države članice obvestijo o teh primerih Komisijo v štirih tednih.Oddelek 3

Pomoč za skladiščenje

Člen 34

1.  Pomoč za zasebno skladiščenje, kot jo predvideva člen 7(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999 se lahko dodeli samo, kjer je obdobje pogodbenega skladiščenja med 60 in 180 dnevi.

Kjer pogodbenik ne upošteva roka, navedenega v členu 33(3) te uredbe, se pomoč zmanjša za 15 % in se izplača samo glede na obdobje, za katerega pogodbenik dostavi zadovoljiv dokaz pristojnemu organu, da je posneto mleko v prahu ostalo v pogodbenem skladiščenju.

2.  Brez vpliva na člen 35 te uredbe Komisija določi znesek pomoči v skladu z drugim pododstavkom člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999.

3.  Pomoč se plača na podlagi vloge pogodbenika na koncu obdobja pogodbenega skladiščenja v 120 dneh od prejema vloge, pod pogojem, da so bili pregledi, navedeni v členu 33(3), izvedeni in da so bili izpolnjeni pogoji za upravičenost do pomoči.

Vendar, če je v teku upravna preiskava o upravičenosti do pomoči, se plačilo ne izvede, dokler se upravičenost ne prizna.

Člen 35

Če tržne razmere tako zahtevajo, se lahko znesek pomoči, obdobja za uskladiščenje in izskladiščenje in najdaljše trajanje skladiščenja spremenijo med letom glede na pogodbe, ki bodo šele sklenjene.POGLAVJE IV

OBVEŠČANJE

▼M5

Člen 36

1.  Države članice Komisiji najkasneje vsak ponedeljek pred 15. uro (po bruseljskem času) posredujejo podatke o zadevnih količinah posnetega mleka v prahu v preteklem tednu:

(a) o prodajni ponudbi v skladu s členom 5;

(b) o pogodbi zaloge za lastno uporabo, v skladu s členom 28.

2.  Od trenutka ko je ugotovljeno da ponudbe, omenjene v členu 5, dosežejo 80 000 ton, se informacije, omenjene v odstavku 1(a) tega člena za količine posnetega mleka v prahu, ponujene prejšnji dan, sporočijo vsak dan do 15. ure (po bruseljskem času).

▼BPOGLAVJE V

KONČNE DOLOČBE

Člen 37

Uredbe (EGS) št. 2213/76, (EGS) št. 1362/87, (EGS) št. 1158/91 in (ES) št. 322/96 so s tem razveljavljene.

Sklicevanje na razveljavljene uredbe štejejo kot sklicevanja na to uredbo.

Člen 38

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

ZAHTEVE GLEDE SESTAVE, LASTNOSTI KAKOVOSTI IN ANALIZNE METODEParametri

Vsebnost in lastnosti kakovosti

Referenčna metoda

Vsebnost beljakovin

najmanj 31,4 % glede na nemastno suho snov

 (1)

Vsebnost maščob

največ 1,00 %

 (1)

Vsebnost vode

največ 3,5 %

 (1)

Titrirna kislost v ml 0,1 M raztopine NaOH

največ 19,5 ml

 (1)

Laktati

največ 150 mg/100 g

 (1)

Aditivi

jih ni

 (1)

Preskus na fosfatazo

negat. t.j. enak ali manjši od 4µg fenola na gram konstituiranega mleka

 (1)

Indeks topnosti

največ 0,5 ml (24 °C)

 (1)

Indeks sežganih delcev

največ 15,0 mg, t.j. min. disk B

 (1)

Vsebnost mikroorganizmov

največ 40 000 na gram

 (1)

Ugotavljanje koliformnih bakterij

negativno v 0,1 g

 (1)

Ugotavljanje pinjenca (2)

negativno (3)

 (1)

Ugotavljanje sladke sirotke (postopek s sirilom) (4)

ga ni

 (1)

Ugotavljanje kisle sirotke (postopek s kislino) (4)

ga ni

Metodo je odobril pristojni organ

Okus in vonj

čist

 (1)

Izgled

Bel ali rahlo rumenkaste barve, brez nečistoč in barvnih delcev

 (1)

Zaviralne snovi

Negativno (5)

 (1)

(1)   Glej Uredbo Komisije (ES) št. 213/2001 z dne 9. januarja 2001, ki določa podrobna pravila o uporabi Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede analiznih metod in ocene kakovosti mleka in mlečnih proizvodov in ki spreminja Uredbi (ES) št. 2771/1999 in (ES) št. 2799/1999 (UL L 37, 7.2.2001, str. 1.).

(2)   „Pinjenec“ je stranski proizvod proizvodnje masla, ki se pridobi po pinjenju smetane in ločitvi trdne mačobe.

(3)   Odsotnost pinjenca se lahko ugotovi bodisi z inpekcijskim pregledom proizvodnega načrta na kraju samem, ki se izvede brez predhodnega obvestila najmanj enkrat na teden ali z laboratorijsko analizo končnega proizvoda, ki pokae največ 69,31 mg FEDP na 100 g.

(4)   „Sirotka“ je stranski proizvod pri proizvodnji sira ali kazeina, ki nastane z delovanjem kislin, sirila in/ali kemično-fizičnih procesov

(5)   Surovo mleko, ki se uporablja za proizvodnjo posnetega mleka v prahu, mora izpolnjevati zahteve, podrobno določene v oddelku IX Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004.
PRILOGA II

PAKIRANJE

1.

Posneto mleko v prahu se pakira v nove, čiste, suhe in nepoškodovane vreče z neto maso 25 kg.

2.

Vreče naj imajo najmanj tri plasti, ki skupaj ustrezajo povprečju najmanj 420 J/m2 TEA.

Druga plast naj bo prekrita s plastjo polietilena z najmanj 15 g/m2.

Znotraj plasti papirja naj se polietilenska vreča debeline najmanj 0,08 mm spoji z dnom.

3.

Vreče naj ustrezajo standardu EN 770.

4.

Pri polnjenju, mora biti prah dobro potlačen. Prah v raztresenem stanju pod nobenim pogojem ne sme zaiti med različne plasti.
PRILOGA III

VZORČENJE IN ANALIZE POSNETEGA MLEKA V PRAHU, PONUJENEGA V INTERVENCIJO

1. Vzorce se jemlje v skladu s postopkom, določenim v mednarodnem standardu ISO 707. Vendar države članice lahko uporabijo drugo metodo vzorčenja, pod pogojem, da je v skladu z načeli zgoraj omenjenega standarda.

2. Število paketov, ki se naj izberejo za preglede z vzorčenjem:

(a) ponudbe, ki vsebujejo do 800 25-kilogramskih vreč: najmanj osem,

(b) ponudbe, ki vsebujejo več kot 800 25-kilogramskih vreč: najmanj osem in ena za vsakih dodatnih 800 vreč ali njihovega dela.

3. Masa vzorca: iz vsakega paketa se vzamejo vzorci z najmanj 200 g.

4. Združevanje vzorcev: ne več kot devet vzorcev naj se združi v skupni vzorec.

5. Analiza vzorcev: za preveritev vseh lastnosti kakovosti, določenih v Prilogi I, se analizira vsak skupni vzorec.

6. Kjer vzorci pokažejo hibe:

(a) kjer sestavljen vzorec pokaže hibo glede enega parametra, se količina, iz katere je odvzet vzorec, zavrne.

(b) če sestavljeni vzorec pokaže hibo glede več kot enega parametra, se količina, iz katere je odvzet vzorec, zavrne in vzamejo se vzorci iz preostalih količin iz iste tovarne. Analiza teh vzorcev je odločilna. V tem primeru:

 se število vzorcev, določenih v točki 2, podvoji,

 če sestavljeni vzorec pokaže hibo glede na enega ali več parametrov, se količina, iz katere je odvzet vzorec, zavrne.( 1 ) UL L 160,26.6.1999, str. 48.

( 2 ) UL L 118, 19.5.2000, str. 1.

( 3 ) UL L 148, 28.6.1968, str. 13.

( 4 ) UL L 78, 20.3.1987, str. 10.

( 5 ) UL L 249, 11.9.1976, str. 6.

( 6 ) UL L 279, 31.10.1996, str. 15.

( 7 ) UL L 129, 19.5.1987, str. 9.

( 8 ) UL L 80, 30.3.1996, str. 48.

( 9 ) UL L 112, 4.5.1991, str. 65.

( 10 ) UL L 16, 21.1.1999, str. 19.

( 11 ) UL L 45, 23.2.1996, str. 5.

( 12 ) UL L 52, 21.2.1998, str. 20.

( 13 ) UL L 139, 30.4.2004, str. 55. Popravljena različica v UL L 226, 25.6.2004, str. 22.

( 14 ) UL L 205, 3.8.1985, str. 5.

( 15 ) UL L 216, 5.8.1978, str. 1.

( 16 ) UL L 288, 9.11.1996, str. 6.

( 17 ) UL L 62, 7.3.1980, str. 5.

Top