EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02001L0081-20180701

Consolidated text: Direktiva 2001/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/81/2018-07-01

02001L0081 — SL — 01.07.2018 — 006.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

DIREKTIVA 2001/81/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 23. oktobra 2001

o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka

(UL L 309 27.11.2001, str. 22)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

DIREKTIVA SVETA 2006/105/ES z dne 20. novembra 2006

  L 363

368

20.12.2006

 M2

UREDBA (ES) št. 219/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. marca 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M3

DIREKTIVA SVETA 2013/17/EU z dne 13. maja 2013

  L 158

193

10.6.2013

►M4

DIREKTIVA (EU) 2016/2284 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA Besedilo velja za EGP z dne 14. decembra 2016

  L 344

1

17.12.2016


spremenjena z:

 A1

AKT o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija

  L 236

33

23.9.2003
▼B

DIREKTIVA 2001/81/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 23. oktobra 2001

o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zrakaČlen 1

Cilj

Cilj te direktive je omejiti emisije onesnaževal, ki povzročajo zakisljevanje in evtrofikacijo, ter predhodnikov ozona, zato da se v Skupnosti izboljša varstvo okolja in zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zakisljevanja, evtrofikacije tal in prizemnega ozona ter dosegajo dolgoročni cilji, da se ne presežejo kritične ravni in obremenitve, ter učinkovito zaščititi vse ljudi pred znanimi tveganji zdravja zaradi onesnaženosti zraka z določitvijo nacionalne zgornje meje emisij za leti 2010 in 2020 kot mejni leti ter opravijo zaporedne presoje, kakor je določeno v členih 4 in 10.

▼M4 —————

▼B

Člen 4

Nacionalne zgornje meje emisij

1.  Države članice morajo najpozneje do leta 2010 omejiti svoje letne emisije žveplovega dioksida (SO2), dušikovih oksidov (NOx), hlapnih organskih snovi (VOC) in amoniaka (NH3) do količin, ki ne presegajo zgornjih mej emisij iz Priloge I, upoštevajoč vse spremembe, nastale z ukrepi Skupnosti, ki se sprejmejo na podlagi poročil iz člena 9.

2.  Države članice morajo zagotoviti, da ne presežejo zgornje meje emisij iz Priloge I nobeno leto po letu 2010.

▼M4 —————

▼M3
PRILOGA INACIONALNE ZGORNJE MEJE EMISIJ ZA SO2, NOx, VOC IN NH3, KI JIH JE TREBA DOSEČI DO LETA 2010 (1)

Država

SO2

Kilotone

NOx

Kilotone

VOC

Kilotone

NH3

Kilotone

Belgija

99

176

139

74

Bolgarija (2)

836

247

175

108

Češka

265

286

220

80

Danska

55

127

85

69

Nemčija

520

1 051

995

550

Estonija

100

60

49

29

Irska

42

65

55

116

Grčija

523

344

261

73

Španija

746

847

662

353

Francija

375

810

1 050

780

Hrvaška (3)

70

87

90

30

Italija

475

990

1 159

419

Ciper

39

23

14

9

Latvija

101

61

136

44

Litva

145

110

92

84

Luksemburg

4

11

9

7

Madžarska

500

198

137

90

Malta

9

8

12

3

Nizozemska

50

260

185

128

Avstrija

39

103

159

66

Poljska

1 397

879

800

468

Portugalska

160

250

180

90

Romunija (2)

918

437

523

210

Slovenija

27

45

40

20

Slovaška

110

130

140

39

Finska

110

170

130

31

Švedska

67

148

241

57

Združeno kraljestvo

585

1 167

1 200

297

EU 28

8 367

9 090

8 938

4 324

(1)   Te nacionalne zgornje meje emisij so oblikovane z namenom, da se v večji meri izpolnijo začasni okoljski cilji iz člena 5. Pričakuje se, da bo izpolnitev teh ciljev povzročila tolikšno zmanjšanje evtrofikacije tal, da se bo območje Skupnosti, kjer usedline hranljivega dušika presegajo kritične obremenitve, zmanjšalo za približno 30 % glede na stanje v letu 1990.

(2)   Te nacionalne zgornje meje emisij so začasne in ne posegajo v ponovni pregled v skladu s členom 10 te direktive, ki bo končan v letu 2008.

(3)   Nacionalne zgornje meje emisij za Hrvaško bodo dosežene do dne njenega pristopa k Uniji.

▼M4 —————

Top