Help Print this page 

Document 02001L0034-20070120

Title and reference
Direktiva 2001/34/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 28. maja 2001 o sprejemu vrednostnih papirjev v uradno kotacijo na borzi in o informacijah, ki jih je treba objaviti v zvezi s temi vrednostnimi papirji

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/34/2007-01-20
Multilingual display
Text

2001L0034 — SL — 20.01.2007 — 002.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

DIREKTIVA 2001/34/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 28. maja 2001

o sprejemu vrednostnih papirjev v uradno kotacijo na borzi in o informacijah, ki jih je treba objaviti v zvezi s temi vrednostnimi papirji

(UL L 184, 6.7.2001, p.1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

 M1

DIREKTIVA 2003/6/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 28. januarja 2003

  L 96

16

12.4.2003

►M2

DIREKTIVA 2003/71/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA Besedilo velja za EGP z dne 4. novembra 2003

  L 345

64

31.12.2003

►M3

DIREKTIVA 2004/109/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 15. decembra 2004

  L 390

38

31.12.2004

►M4

DIREKTIVA 2005/1/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA Besedilo velja za EGP z dne 9. marca 2005

  L 79

9

24.3.2005
▼B

DIREKTIVA 2001/34/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 28. maja 2001

o sprejemu vrednostnih papirjev v uradno kotacijo na borzi in o informacijah, ki jih je treba objaviti v zvezi s temi vrednostnimi papirji

VSEBINA

UVODNE IZJAVE

NASLOV I: OPREDELITEV POJMOV IN PODROČJE UPORABE

Poglavje I: Opredelitev pojmov

Člen 1

Poglavje II: Področje uporabe

Člen 2

NASLOV II: SPLOŠNE DOLOČBE O URADNI KOTACIJI VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Poglavje I: Splošni pogoji za sprejem

Člen 5

Člen 6

Člen 7

Poglavje II: Strožji ali dodatni pogoji in obveznosti

Člen 8

Poglavje III: Odstopanja

Člen 9

Člen 10

Poglavje IV: Pooblastila pristojnih nacionalnih organov

Oddelek 1: Odločitev o sprejemu

Člen 11

Člen 12

Člen 13

Člen 14

Člen 15

Oddelek 2: Informacije, ki jih zahtevajo pristojni organi

Člen 16

Oddelek 3: Ukrepi proti izdajateljem, ki ne izpolnjujejo obveznosti, izhajajočih iz sprejema v kotacijo

Člen 17

Oddelek 4: Začasna izključitev in prekinitev

Člen 18

Oddelek 5: Pravica do pravnega sredstva ob zavrnitvi sprejema ali prekinitvi

Člen 19

NASLOV III: POSEBNI POGOJI ZA SPREJEM VREDNOSTNIH PAPIRJEV V URADNO KOTACIJO

Poglavje I: Objava prospekta za kotacijo za sprejem

Oddelek 1: Splošne določbe

Oddelek 2: Delna in popolna oprostitev obveznosti objave prospekta za kotacijo

Oddelek 3: Dovoljena opustitev nekaterih informacij iz prospekta za kotacijo

Oddelek 4: Vsebina prospekta za kotacijo v nekaterih posebnih primerih

Oddelek 5: Nadzor in razpoložljivost prospekta za kotacijo

Oddelek 6: Določitev pristojnega organa

Oddelek 7: Vzajemno priznavanje

Oddelek 8: Sporazumi z državami nečlanicami

Poglavje II: Posebni pogoji za sprejem delnic

Oddelek 1: Pogoji, ki veljajo za družbe, ki vložijo zahtevo za sprejem delnic v uradno kotacijo

Člen 42

Člen 43

Člen 44

Oddelek 2: Pogoji, ki veljajo za delnice, za katere se namerava vložiti zahteva za sprejem v kotacijo

Člen 45

Člen 46

Člen 47

Člen 48

Člen 49

Člen 50

Člen 51

Poglavje III: Posebni pogoji za sprejem v uradno kotacijo dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih izdajo podjetja

Oddelek 1: Pogoji, ki veljajo za podjetja z dolžniškimi vrednostnimi papirji, za katere se namerava vložiti zahteva za sprejem v uradno kotacijo

Člen 52

Oddelek 2: Pogoji, ki veljajo za dolžniške vrednostne papirje, za katere se namerava vložiti zahteva za sprejem v uradno kotacijo

Člen 53

Člen 54

Člen 55

Člen 56

Člen 57

Oddelek 3: Drugi pogoji

Člen 58

Člen 59

Poglavje IV: Posebni pogoji za sprejem v uradno kotacijo dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih izda država, njeni regionalni ali lokalni organi ali mednarodni javni organ

Člen 60

Člen 61

Člen 62

Člen 63

NASLOV IV: OBVEZNOSTI, KI IZHAJAJO IZ SPREJEMA VREDNOSTNIH PAPIRJEV V URADNO KOTACIJO

Poglavje I: Obveznosti družb, katerih delnice so sprejete v uradno kotacijo

Oddelek 1: Kotiranje novoizdanih delnic istega razreda

Člen 64

Oddelek 2: Obravnava delničarjev

Oddelek 3: Sprememba akta o ustanovitvi ali statuta

Oddelek 4: Letni računovodski izkazi in letno poročilo

Oddelek 5: Dodatne informacije

Oddelek 6: Enakovrednost informacij

Oddelek 7: Periodične informacije za objavo

Oddelek 8: Objava in vsebina polletnega poročila

Poglavje II: Obveznosti izdajateljev, katerih dolžniški vrednostni papirji so sprejeti v uradno kotacijo

Oddelek 1: Dolžniški vrednostni papirji, ki jih izda podjetje

Oddelek 2: Dolžniški vrednostni papirji, ki jih izda država ali njeni regionalni ali lokalni organi ali mednarodni javni organ

Poglavje III: Obveznosti, ki veljajo za informacije za objavo pri pridobitvi ali odsvojitvi večjega deleža v kotiranem podjetju

Oddelek 1: Splošne določbe

Oddelek 2: Informacije ob pridobitvi ali odsvojitvi kvalificiranega deleža

Oddelek 3: Določanje glasovalnih pravic

Oddelek 4: Oprostitve

Oddelek 5: Pristojni organi

Oddelek 6: Sankcije

NASLOV V: OBJAVLJANJE IN SPOROČANJE INFORMACIJ

Poglavje I: Objavljanje in sporočanje prospekta za kotacijo za sprejem vrednostnih papirjev v uradno kotacijo na borzi

Oddelek 1: Postopki in roki za objavo prospekta za kotacijo in njegovih dopolnil

Oddelek 2: Poprejšnje obveščanje pristojnih organov o sredstvih objavljanja

Poglavje II: Objavljanje in sporočanje informacij po sprejemu v kotacijo

Poglavje III: Jeziki

NASLOV VI: PRISTOJNI ORGANI IN SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI

Člen 105

Člen 106

Člen 107

NASLOV VII: KONTAKTNI ODBOR

Poglavje I: Sestava, delovanje in naloge odbora

Poglavje II: Prilagoditev zneska tržne kapitalizacije lastniških vrednostnih papirjev

Člen 109

NASLOV VIII: KONČNE DOLOČBE

Člen 110

Člen 111

Člen 112

Člen 113

Priloga II — del A: Razveljavljene direktive in njihove poznejše spremembe

Priloga II — del B: Roki za prenos v nacionalno zakonodajo

Priloga III — Tabela medsebojne povezanostiEVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske ekonomske skupnosti in zlasti členov 44 ter 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora ( 1 ),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe ( 2 ),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 79/279/EGS z dne 5. marca 1979 o usklajevanju pogojev za sprejem vrednostnih papirjev v uradno kotacijo na borzi ( 3 ), Direktiva Sveta 80/390/EGS z dne 17. marca 1980 o usklajenosti zahtev glede predpisanega obsega, pregleda in razpoložljivosti prospekta za objavo za sprejem vrednostnih papirjev v uradno kotacijo na borzi ( 4 ), Direktiva Sveta 82/121/EGS z dne 15. februarja 1982 o informacijah, ki jih morajo redno objavljati družbe, katerih delnice so bile sprejete v uradno kotacijo na borzi ( 5 ) in Direktiva Sveta 88/627/EGS z dne 12. decembra 1988 o informacijah za objavo pri pridobitvi ali odsvojitvi pomembnega lastniškega deleža v družbi, sprejeti v kotacijo ( 6 ) so bile večkrat znatno spremenjene. Zaradi jasnosti in racionalnosti je treba navedene direktive kodificirati tako, da se združijo v eno besedilo.

(2)

Uskladitev pogojev za sprejem vrednostnih papirjev v uradno kotacijo na borzah, ki so ali poslujejo v državah članicah, bo vlagateljem najverjetneje omogočila enakovredno varstvo na ravni Skupnosti zaradi enotnejših nakupnih upravičenj, ponujenih vlagateljem v različnih državah članicah, olajšala bo sprejem vrednostnih papirjev v uradno kotacijo na borzi izdajateljem iz drugih držav članic, pa tudi sprejem poljubnih vrednostnih papirjev v kotacijo na več borzah v Skupnosti; to bo omogočilo večji notranji prodor na nacionalni trg vrednostnih papirjev z odstranitvijo ovir, ki jih je mogoče odstraniti s skrbnostjo, kar bo prispevalo k pričakovani ustanovitvi evropskega trga kapitala.

(3)

Takšna uskladitev se mora uporabljati za vrednostne papirje, neodvisno od pravnega statusa njihovih izdajateljev, in zato se mora uporabljati tudi za vrednostne papirje, ki jih izdajo države nečlanice ali njihovi regionalni ali lokalni organi ali mednarodni javni organi; ta direktiva zato velja za subjekte, ki niso zajeti z drugim odstavkom člena 48 Pogodbe.

(4)

Obstajati mora možnost pravice do sodnega varstva zoper odločbe pristojnih nacionalnih organov v zvezi z uporabo te direktive o sprejemu vrednostnih papirjev v uradno kotacijo, vendar pa ta pravica do sodnega varstva ne sme omejevati presoje teh organov.

(5)

Na začetku mora biti to usklajevanje pogojev za sprejem vrednostnih papirjev v uradno kotacijo zadosti prilagodljivo, da omogoči upoštevanje obstoječih razlik v sestavi trgov vrednostnih papirjev v državah članicah in da bi države članice lahko upoštevale vse posebne okoliščine, s katerimi se lahko srečajo.

(6)

Zato je treba uskladitev najprej omejiti na vzpostavitev minimalnih pogojev za sprejem vrednostnih papirjev v uradno kotacijo na borzah, ki so ali poslujejo v državah članicah, ne da bi se izdajateljem pri tem podelila pravica do kotiranja.

(7)

Ta delna uskladitev pogojev za sprejem v kotacijo je le prvi korak k poznejšemu tesnejšemu usklajevanju pravnih predpisov držav članic na tem področju.

(8)

Trg, na katerem poslujejo podjetja, se je razširil, tako da zajema celotno Skupnost, ta širitev pa vključuje ustrezno povečanje njihovih finančnih zahtev in širitev kapitalskih trgov, na katerih morajo zahteve zadovoljiti; sprejem vrednostnih papirjev, ki so jih izdala podjetja, v uradno kotacijo na borzah držav članic je pomembno sredstvo dostopa do teh kapitalskih trgov; poleg tega so omejitve trgovanja pri nakupu vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na borzah drugih držav članic, odpravljene kot del liberalizacije pretoka kapitala.

(9)

Zaščitni ukrepi za varstvo interesov obstoječih in morebitnih vlagateljev se v večini držav članic zahtevajo od podjetij, ki svoje vrednostne papirje ponujajo javnosti, bodisi v času njihove ponudbe ali v času njihovega sprejema v uradno kotacijo na borzi; ti zaščitni ukrepi zahtevajo zadostno in čimbolj objektivno zagotovitev informacij o finančnem stanju izdajatelja in podatkih o vrednostnih papirjih, za katere se vloži zahteva za sprejem v uradno kotacijo; te informacije se ponavadi zahtevajo v obliki prospekta o kotaciji, ki vsebuje podrobne informacije.

(10)

Zahtevani zaščitni ukrepi se razlikujejo od države članice do države članice glede vsebine, pa tudi oblike prospekta za kotacijo ter učinkovitosti, metod in časovne razporeditve preverjanja danih informacij; posledica teh razlik ni le težje doseganje sprejema vrednostnih papirjev podjetij v uradno kotacijo na borzah večih držav članic, temveč tudi oviranje vlagateljev s stalnim prebivališčem oziroma sedežem poslovanja v eni državi članici pri pridobitvi vrednostnih papirjev, ki kotirajo na borzah drugih držav članic, in s tem oviranje financiranja podjetij in vlaganja na območju celotne Skupnosti.

(11)

Te razlike je treba odpraviti z usklajevanjem pravnih predpisov, ki jih ni nujno v celoti poenotiti, da bi se dosegla ustrezna stopnja enakovrednosti zaščitnih ukrepov, ki se zahtevajo v vsaki državi članici za zagotovitev zadostnih in čimbolj objektivnih informacij dejanskim ali morebitnih imetnikom vrednostnih papirjev.

(12)

Takšna uskladitev se uporablja za vrednostne papirje neodvisno od pravnega statusa izdajateljskega podjetja; ta direktiva se uporablja za subjekte, na katere se drugi odstavek člena 48 Pogodbe ne sklicuje.

(13)

Vzajemno priznavanje prospekta za kotacijo, ki ga je treba objaviti za sprejem vrednostnih papirjev v uradno kotacijo, pomeni pomemben korak k oblikovanju notranjega trga Skupnosti.

(14)

V tej zvezi je treba natančno opredeliti, kateri organi so pristojni za preverjanje in potrditev prospekta za kotacijo, ki ga je treba objaviti za sprejem vrednostnih papirjev v uradno kotacijo ob hkratnih zahtevah za sprejem vrednostnih papirjev v uradno kotacijo v dveh ali več državah članicah.

(15)

Člen 21 Direktive Sveta 89/298/EGS z dne 17. aprila 1989 o uskladitvi zahtev za sestavo, preverjanje in razdelitev prospektov za objavo, kadar so javnosti ponujeni prenosljivi vrednostni papirji ( 7 ), določa, da je ob hkratni ali v kratkih časovnih presledkih opravljeni javni ponudbi v dveh ali več državah članicah prospekt javne ponudbe, ki je sestavljen in odobren v skladu s členom 7, 8 ali 12 te direktive, priznan kot prospekt javne ponudbe v drugih zadevnih državah članicah na podlagi vzajemnega priznavanja.

(16)

Prav tako je zaželeno, da se prospekt javne ponudbe prizna kot prospekt za kotacijo, kadar se sprejem v uradno kotacijo na borzi zahteva v kratkem času po javni ponudbi.

(17)

Vzajemno priznavanje prospekta javne ponudbe in sprejema v uradno kotacijo samo po sebi ne podeljuje pravice do sprejema.

(18)

Za sprejem v uradno kotacijo je priporočljivo prek dogovorov, ki jih Skupnost sklene z državami nečlanicami, omogočiti, da te države na vzajemni ravni širijo priznavanje prospekta za kotacijo za sprejem v uradno kotacijo.

(19)

V nekaterih primerih se zdi ustrezno omogočiti državam članicam, v katerih se namerava vložiti zahteva za sprejem v uradno kotacijo, da odobrijo delno ali popolno oprostitev obveznosti objave prospekta za kotacijo za sprejem v uradno kotacijo tistim izdajateljem, katerih vrednostni papirji so že sprejeti v uradno kotacijo na borzi v drugi državi članici.

(20)

Družbe, ki so že nekaj časa sprejete v borzno kotacijo v Skupnosti in so visoke kakovosti in uživajo mednarodni ugled, so najbolj verjetne kandidatke za sprejem v borzno kotacijo druge države. Te družbe so v državah članicah nasploh dobro znane: informacije o njih so splošno razširjene in dostopne.

(21)

Cilj te direktive je zagotoviti vlagateljem razpoložljivost zadostnih informacij; kadar takšna družba namerava sprejeti svoje vrednostne papirje v kotacijo v državi članici gostiteljici, so zato lahko vlagatelji, ki poslujejo na trgu te države, v zadostni meri varovani že, če dobijo samo izvleček informacij namesto prospekta za kotacijo.

(22)

Za države članice je lahko koristno, če določijo nediskriminacijske minimalne kvantitativne kriterije, kakor je tekoča tržna kapitalizacija lastniških vrednostnih papirjev, ki jih morajo izdajatelji izpolniti, da bi lahko imeli korist od oprostitve obveznosti, kakor jo predvideva ta direktiva; glede na povečano povezovanje trgov vrednostnih papirjev morajo imeti pristojni organi enako možnost, da manjšim družbam odobrijo podobno obravnavo.

(23)

Številne borze imajo tudi trge z drugim segmentom, na katerih se trguje z delnicami družb, ki niso uvrščene v uradno kotacijo; v nekaterih primerih trge drugega segmenta urejajo in nadzorujejo organi, priznani od oseb javnega prava, ki nalagajo družbam zahteve po razkritju, v bistvu enakovredne tistim zahtevam, ki jih morajo izpolnjevati družbe, kotirajoče v uradni kotaciji; zato se lahko temeljno načelo člena 23 te direktive uporablja tudi, kadar nameravajo takšne družbe vložiti zahtevo za sprejem svojih vrednostnih papirjev v uradno kotacijo.

(24)

Zaradi varstva vlagateljev je treba dokumente, ki naj bodo dostopni za javnost, najprej poslati pristojnim organom v državi članici, v kateri se namerava vložiti zahteva za sprejem v uradno kotacijo; ta država članica nato odloči, ali naj njeni pristojni organi skrbno pregledajo te dokumente, in če je potrebno, določi lastnosti in način izvedbe tega pregleda.

(25)

Pri vrednostnih papirjih, ki so sprejeti v uradno borzno kotacijo, je zaradi varstva vlagateljev treba ves čas kotiranja vrednostnih papirjev vlagateljem zagotavljati ustrezne redne informacije; cilji uskladitev zahtev za te redne informacije so podobni ciljem uskladitev prospekta za sprejem v kotacijo, da bi se takšno varstvo izboljšalo in postalo bolj enakovredno, tako da bi se pospešil sprejem teh vrednostnih papirjev v kotacijo na več kakor eni borzi v Skupnosti, kar bi prispevalo k ustanovitvi resničnega trga kapitala Skupnosti z omogočanjem popolnejšega medsebojnega vstopanja na trge vrednostnih papirjev.

(26)

Na podlagi te direktive morajo družbe, ki so uvrščene v borzno kotacijo, vlagateljem čim hitreje dati na voljo svoje letne računovodske izkaze in poročila, s čimer predložijo informacije o družbi za celotno poslovno leto; medtem ko Četrta direktiva Sveta 78/660/EGS ( 8 ) usklajuje zakone in druge predpise držav članic v zvezi z letnimi računovodskimi izkazi nekaterih vrst družb.

(27)

Družbe naj bi vsaj enkrat v vsakem poslovnem letu vlagateljem tudi dale na voljo poročila o svojih dejavnostih; ta direktiva je lahko posledično omejena na usklajevanje vsebine in razdelitve enega samega poročila, ki pokriva prvih šest mesecev poslovnega leta.

(28)

Kljub temu pri navadnih zadolžnicah zaradi pravic, ki jih dajejo imetnikom, varstvo vlagateljev z objavo polletnega poročila ni bistveno; na podlagi te direktive se lahko zamenljive zadolžnice in zadolžnice z nakupnimi boni sprejmejo v uradno kotacijo le, če so s takšnimi zadolžnicami povezane delnice že sprejete na isto borzo ali na drug urejen in priznan odprt trg, ki redno deluje, ali so z njimi sprejete istočasno; države članice lahko od tega načela odstopajo le, če so njihovi pristojni organi prepričani, da imajo imetniki na voljo vse potrebne informacije za oblikovanje mnenja o vrednosti delnic, za katere te zadolžnice veljajo; posledično morajo biti informacije redno usklajene le za družbe, katerih delnice so sprejete v uradno kotacijo na borzi.

(29)

Polletno poročilo mora vlagateljem omogočiti takšno informiranost, da lahko ocenijo splošni razvoj dejavnosti družbe v času, za katerega velja poročilo; vendar pa naj to poročilo vsebuje le bistvene podrobnosti o finančnem položaju in splošnem napredku poslovanja te družbe.

(30)

Da bi se zagotovila učinkovito varstvo vlagateljev in ustrezno delovanje borz vrednostnih papirjev, se morajo predpisi o rednih informacijah, ki jih je treba objaviti družbam, katerih delnice so sprejete v uradno kotacijo na borzi, uporabljati ne samo za družbe iz držav članic, ampak tudi za družbe iz držav nečlanic.

(31)

Politika ustreznega informiranja vlagateljev na področju prenosljivih vrednostnih papirjev bo najverjetneje izboljšala varstvo vlagateljev, povečala zaupanje vlagateljev v trge vrednostnih papirjev in tako zagotovila, da trgi vrednostnih papirjev delujejo pravilno.

(32)

Z ustvarjanjem večje enakovrednosti varstva bo uskladitev te politike na ravni Skupnosti najverjetneje omogočila večje medsebojne vstope na trg prenosljivih vrednostnih papirjev držav članic in tako pripomogla k ustanovitvi resničnega evropskega trga kapitala.

(33)

V ta namen je treba vlagatelje obvestiti o pomembnih lastniških deležih in spremembah teh deležev v družbah Skupnosti, katerih delnice uradno kotirajo na borzah, ki so ali delujejo v Skupnosti.

(34)

Predpisati je treba usklajena pravila o podrobni vsebini in postopku za uporabo te zahteve.

(35)

Družbe, katerih delnice uradno kotirajo na borzi v Skupnosti, lahko javnost obveščajo o spremembah pomembnih lastniških deležev le, če so jih o teh spremembah obvestili imetniki teh deležev.

(36)

Večina držav članic imetnikom takšne zahteve ne postavlja in tam, kjer takšna zahteva obstaja, obstajajo tudi precejšnje razlike v postopkih njene uporabe; usklajena pravila na tem področju morajo biti zato sprejeta na ravni Skupnosti.

(37)

Ta direktiva ne sme vplivati na obveznosti držav članic v zvezi z roki za prenos iz Priloge II, del B –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:NASLOV I

OPREDELITEV POJMOV IN PODROČJE UPORABEPOGLAVJE I

Opredelitev pojmov

Člen 1

V tej direktivi:

(a) „izdajatelji“ pomenijo družbe in druge pravne osebe ter katero koli podjetje, katerih vrednostni papirji so predmet zahteve za sprejem v uradno kotacijo na borzi;

(b) „kolektivni naložbeni podjemi, razen tistih z omejenimi izdajami vrednostnih papirjev“ pomenijo investicijske sklade in investicijske družbe:

(i) katerih cilj je skupno vlaganje javno zbranih denarnih sredstev in ki delujejo po načelu razpršitve tveganj in

(ii) katerih delnice oziroma enote se, na zahtevo imetnikov, ponovno kupijo ali odkupijo, neposredno ali posredno, iz sredstev teh podjemov. Ukrepi, ki jih sprejmejo ti podjemi za zagotovitev, da se borzna vrednost njihovih enot delnic bistveno ne razlikuje od čiste vrednosti sredstev teh enot delnic, se pojmujejo kot enakovredni takšnemu ponovnemu nakupu ali odkupu;

(c) v tej direktivi „investicijske družbe, razen tistih z omejenimi izdajami vrednostnih papirjev“ pomenijo investicijske družbe:

(i) katerih cilj je skupno vlaganje javno zbranih sredstev in ki delujejo po načelu razpršitve tveganj in

(ii) katerih delnice se, na željo imetnikov, ponovno kupijo ali odkupijo, neposredno ali posredno, iz sredstev teh družb. Ukrepi, ki jih sprejmejo te družbe za zagotovitev, da se borzna vrednost njihovih delnic bistveno ne razlikuje od čiste vrednosti sredstev teh delnic, se pojmujejo kot enakovredni takšnemu ponovnemu nakupu ali odkupu;

(d) „kreditna institucija“ pomeni podjem, katerega poslovna dejavnost obsega sprejemanje depozitov ali drugih vračljivih sredstev od javnosti in odobritev kreditov za račun te javnosti;

(e) „enote kolektivnih naložbenih podjemov“ pomenijo vrednostne papirje, ki jih izda kolektivni naložbeni podjem in ki pomenijo pravico imetnikov do udeležbe v sredstvih takšnega podjema;

(f) „naložbe v druga podjetja“ pomenijo pravice udeležbe v kapitalu drugih podjetij, ne glede na to, ali so te pravice izražene v obliki potrdil ali ne, ki z ustvarjanjem trajne povezave s temi podjetji prispevajo k dejavnostim podjetja, imetnika teh pravic.

▼M3 —————

▼BPOGLAVJE II

Področje uporabe

Člen 2

1.  Členi 5 do 19, 42 do 69 in 78 do 84 se uporabljajo za vrednostne papirje, sprejete v uradno kotacijo ali so predmet zahteve za sprejem v uradno kotacijo na borzi, ki je ali deluje v državi članici.

2.  Države članice se lahko odločijo, da ne uporabljajo odločb iz odstavka 1 za:

(a) enote, ki so jih izdali kolektivni naložbeni podjemi, razen tistih z omejenimi izdajami vrednostnih papirjev,

(b) vrednostne papirje, ki jih je izdala država članica ali njeni regionalni ali lokalni organi.

▼M2 —————

▼M3 —————

▼BNASLOV II

SPLOŠNE DOLOČBE O URADNI KOTACIJI VREDNOSTNIH PAPIRJEVPOGLAVJE I

Splošni pogoji za sprejem

Člen 5

Države članice zagotovijo:

(a) da vrednostni papirji niso sprejeti v uradno kotacijo na nobeno borzo, ki je ali deluje na njihovem področju, če niso izpolnjeni pogoji, ki jih določa ta direktiva, in

(b) da so izdajatelji vrednostnih papirjev, ki so sprejeti v takšno uradno kotacijo, ne glede na dan sprejema, podvrženi obveznostim, kakor jih določa ta direktiva.

Člen 6

1.  Za sprejem vrednostnih papirjev v uradno kotacijo veljajo pogoji iz členov 42 do 51 ali 52 do 63 v zvezi z delnicami in dolžniškimi vrednostnimi papirji.

▼M3 —————

▼B

3.  Potrdila o lastništvu delnic smejo biti sprejeta v uradno kotacijo le, če izdajatelj delnic, za katere potrdila veljajo, izpolnjuje pogoje iz členov 42 do 44 in obveznosti iz členov 64 do 69 in če potrdila o lastništvu izpolnjujejo pogoje iz členov 45 do 50.

Člen 7

Države članice določijo, ali bodo pogojevale sprejem vrednostnih papirjev, ki so jih izdale družbe ali druge pravne osebe s sedežem v drugi državi članici, v uradno kotacijo z zahtevo, da so ti vrednostni papirji že sprejeti v uradno kotacijo na borzi, ki je ali deluje v eni izmed držav članic.POGLAVJE II

Strožji ali dodatni pogoji in obveznosti

Člen 8

1.  V skladu s prepovedmi, kakor jih določajo člen 7 in členi 42 do 63, lahko države članice sprejem vrednostnih papirjev v uradno kotacijo podvržejo pogojem, ki so strožji od tistih iz členov 42 do 63, ali dodatnim pogojem, če se ti strožji in dodatni pogoji na splošno uporabljajo za vse izdajatelje ali za posamezne kategorije izdajateljev in če so bili objavljeni pred zahtevo za sprejem teh vrednostnih papirjev.

▼M3

2.  Države članice lahko izdajateljem vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v uradno kotacijo, naložijo dodatne obveznosti pod pogojem, da se te dodatne obveznosti uporabljajo na splošno za vse izdajatelje ali za posamezne razrede izdajateljev.

▼B

3.  Države članice lahko pod enakimi pogoji, kakor jih določa člen 9, dovolijo odstopanja od dodatnih ali strožjih pogojev in obveznosti iz odstavkov 1 in 2 tega člena.

4.  Države članice lahko v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi zahtevajo, da izdajatelji vrednostnih papirjev, sprejetih v uradno kotacijo, redno obveščajo javnost o svojem finančnem položaju in splošnem poteku svojega poslovanja.POGLAVJE III

Odstopanja

Člen 9

Kakršna koli odstopanja od pogojev za sprejem vrednostnih papirjev v uradno kotacijo, ki se lahko dovolijo v skladu s členi 42 do 63, se morajo na splošno uporabljati za vse izdajatelje v podobnih okoliščinah, ki ta odstopanja upravičujejo.

Člen 10

Države članice lahko sklenejo, da ne bodo zahtevale izpolnjevanja pogojev iz členov 52 do 63 in obveznosti iz člena 81(1) in (3) v zvezi z zahtevami za sprejem v uradno kotacijo dolžniških vrednostnih papirjev, ki so jih izdale družbe in druge pravne osebe s sedežem v državi članici, ki so nastale, so predpisane in se upravljajo v skladu s posebnim zakonom, po katerem za odplačilo in plačilo obresti v zvezi s temi vrednostnimi papirji jamči država članica ali ena izmed njenih zveznih držav.POGLAVJE IV

Pooblastila pristojnih nacionalnih organovOddelek 1

Odločitev o sprejemu

Člen 11

1.  Pristojni organi iz člena 105 se odločijo o sprejemu vrednostnih papirjev v uradno kotacijo na borzi, ki je ali posluje na njihovem področju.

2.  Pristojni organi lahko zavrnejo, brez poseganja na druga njim podeljena pooblastila, zahtevo za sprejem vrednostnega papirja v uradno kotacijo, če je po njihovem mnenju položaj izdajatelja takšen, da bi sprejem škodoval interesom vlagateljev.

Člen 12

Z odstopanjem od člena 8 lahko države članice izključno v interesu varstva vlagateljev pooblastijo pristojne organe, da podvržejo sprejem vrednostnih papirjev v uradno kotacijo kakršnemu koli posebnemu pogoju, ki se pristojnim organom zdi ustrezen in ki so ga jasno sporočili vlagatelju zahteve.

Člen 13

1.  Kadar se zahteve za sprejem istih vrednostnih papirjev v uradno kotacijo na borzah, ki so ali poslujejo v več kakor eni državi članici, vložijo hkrati ali v kratkih časovnih presledkih ali kadar se vloži zahteva za sprejem vrednostnih papirjev, ki že kotirajo na borzi v drugi državi članici, se pristojni organi medsebojno obveščajo in sklepajo dogovore, potrebne za pospešitev postopka in čim večjo poenostavitev formalnosti in vseh dodatnih pogojev, ki se zahtevajo za sprejem teh vrednostnih papirjev.

2.  Da bi se pospešilo delo pristojnih organov, mora biti v vsaki zahtevi za sprejem vrednostnega papirja v uradno kotacijo na borzi, ki je ali posluje v državi članici, navedeno, ali je podobna zahteva vložena oziroma je bila vložena v drugi državi članici oziroma bo vložena v bližnji prihodnosti.

Člen 14

Pristojni organi lahko zavrnejo sprejem v uradno kotacijo tistega vrednostnega papirja, ki že kotira v drugi državi članici, v kateri izdajatelj ne izpolnjuje obveznosti, povezanih s sprejemom v tej državi članici.

Člen 15

Kadar zahteva za sprejem v uradno kotacijo velja za potrdila o lastništvu delnic, se ta zahteva obravnava le, če pristojni organi menijo, da izdajatelj potrdil o lastništvu ponuja ustrezne zaščitne ukrepe za varstvo vlagateljev.Oddelek 2

Informacije, ki jih zahtevajo pristojni organi

Člen 16

1.  Izdajatelj, čigar vrednostni papirji so sprejeti v uradno kotacijo, pristojnim organom predloži vse informacije, ki so po njihovem mnenju ustrezne za varstvo vlagateljev ali zagotovitev nemotenega delovanja trga.

2.  Kadar varstvo vlagateljev ali nemoteno delovanje trga tako zahteva, smejo pristojni organi od izdajatelja zahtevati, da objavi takšne informacije, v takšni obliki in v takšnem času, ki so po njihovem mnenju ustrezni. Če izdajatelj ne izpolnjuje teh zahtev, lahko pristojni organi sami objavijo te informacije, potem ko so slišali argumente izdajatelja.Oddelek 3

Ukrepi proti izdajateljem, ki ne izpolnjujejo obveznosti, izhajajočih iz sprejema v kotacijo

Člen 17

Brez poseganja na katerikoli drug ukrep ali kazni ki so predvidene, kadar izdajatelj ne izpolnjuje obveznosti, ki nastopijo s sprejemom v uradno kotacijo, lahko pristojni organi javno objavijo, da izdajatelj ne izpolnjuje teh obveznosti.Oddelek 4

Začasna izključitev in prekinitev

Člen 18

1.  Pristojni organi se lahko odločijo za začasno izključitev vključitve vrednostnega papirja v borzno trgovanje, kadar je ali je lahko nemoteno delovanje trga začasno ogroženo ali kadar tako zahteva varstvo vlagateljev.

2.  Pristojni organi se lahko odločijo za izključitev vrednostnega papirja iz borznega trgovanja, kadar so prepričani, da zaradi posebnih okoliščin običajno redno trgovanje z vrednostnimi papirji ni več mogoče.Oddelek 5

Pravica do pravnega sredstva ob zavrnitvi sprejema ali prekinitvi

Člen 19

1.  Države članice zagotovijo pravico do pravnega sredstva zoper odločbe pristojnih organov, s katerimi ti zavrnejo sprejem vrednostnega papirja v uradno kotacijo ali prekinejo takšno kotiranje.

2.  Vlagatelj zahteve je uradno obveščen o odločbi glede njegove zahteve za sprejem v uradno kotacijo v šestih mesecih po prejemu zahteve, ali če pristojni organ v tem času zahteva kakršne koli nadaljnje informacije, v šestih mesecih po vlagateljevi zagotovitvi teh informacij.

3.  Če odločba ni sprejeta v roku iz odstavka 2, se šteje, da je zahteva zavrnjena. Zaradi zavrnitve je možno uveljavljati pravico do sodnega varstva, kakor jo predvideva odstavek 1.NASLOV III

POSEBNI POGOJI ZA SPREJEM VREDNOSTNIH PAPIRJEV V URADNO KOTACIJOPOGLAVJE I

Objava prospekta za kotacijo za sprejemOddelek 1

Splošne določbe

▼M2 —————

▼BOddelek 2

Delna in popolna oprostitev obveznosti objave prospekta za kotacijo

▼M2 —————

▼BOddelek 3

Dovoljena opustitev nekaterih informacij iz prospekta za kotacijo

▼M2 —————

▼BOddelek 4

Vsebina prospekta za kotacijo v posebnih primerih

▼M2 —————

▼BOddelek 5

Nadzor in razpoložljivost prospekta za kotacijo

▼M2 —————

▼BOddelek 6

Določitev pristojnega organa

▼M2 —————

▼BOddelek 7

Vzajemno priznavanje

▼M2 —————

▼BOddelek 8

Sporazumi z državami nečlanicami

▼M2 —————

▼BPOGLAVJE II

Posebni pogoji za sprejem delnicOddelek 1

Pogoji, ki veljajo za družbe, ki vložijo zahtevo za sprejem delnic v uradno kotacijo

Člen 42

Pravni položaj družbe mora biti v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki zanjo veljajo, glede njenega oblikovanja, pa tudi glede njenega poslovanja, določenega s statutom.

Člen 43

1.  Predvidena tržna kapitalizacija delnic, za katere se namerava vložiti zahteva za sprejem v uradno kotacijo, ali če je ni mogoče oceniti, kapital in rezerve družbe, vključno z dobičkom in izgubo zadnjega poslovnega leta, mora znašati najmanj milijon evrov.

2.  Države članice lahko omogočijo sprejem v uradno kotacijo, tudi če ta pogoj ni upoštevan, kadar se pristojni organi prepričajo, da bo trg teh delnic zadosti likviden.

3.  Država članica sme zahtevati višjo predvideno tržno kapitalizacijo ali višji kapital in rezerve od države članice za sprejem v uradno kotacijo le, če v tej državi obstaja še drug organiziran odprt trg, ki redno deluje in je priznan, in če so zahteve zanj enake ali manjše od zahtev iz odstavka 1.

4.  Pogoji iz odstavka 1 se ne uporabijo za sprejem v uradno kotacijo dodatnega svežnja delnic istega razreda, kakor so že sprejete delnice.

5.  Protivrednost enega milijona evrov v nacionalni valuti na začetku pomeni protivrednost v nacionalni valuti enega milijona evropskih denarnih enot, ki so bile veljavne na dan 5. marca 1979.

6.  Če je zaradi prilagoditve protivrednosti evra v nacionalni valuti tržna kapitalizacija, izražena v nacionalni valuti, v enem letu vsaj za 10 % večja ali manjša od vrednosti enega milijona evrov, mora država članica v 12 mesecih po izteku tega obdobja prilagoditi svoje zakone in druge predpise, da bi bili usklajeni z odstavkom 1.

Člen 44

Družba mora objavljati ali hraniti svoje letne računovodske izkaze v skladu z nacionalno zakonodajo tri poslovna leta pred zahtevo za uradno kotacijo. Izjemoma lahko pristojni organi od tega pogoja odstopijo, kadar je takšno odstopanje zaželeno v interesu družbe ali vlagateljev in kadar so pristojni organi prepričani, da imajo vlagatelji na voljo vse potrebne informacije, ki jim omogočajo informirano oceno družbe in delnic, za katere se namerava vložiti zahteva za sprejem v uradno kotacijo.Oddelek 2

Pogoji, ki veljajo za delnice, za katere se namerava vložiti zahteva za sprejem v kotacijo

Člen 45

Pravni položaj delnic mora biti v skladu z zakoni in predpisi, ki zanje veljajo.

Člen 46

1.  Delnice morajo biti prosto prenosljive.

2.  Pristojni organi imajo lahko delnice, ki niso v celoti vplačane, za prosto prenosljive, če je bilo zagotovljeno, da prenosljivost teh delnic ni omejena in da je s sporočanjem vseh ustreznih informacij javnosti trgovanje odprto in pravilno.

3.  Pristojni organi lahko pri sprejemu v uradno kotacijo delnic, katerih pridobitev mora biti odobrena, odstopajo od odstavka 1 le, če uporaba odobritvene klavzule ne povzroči motenj na trgu.

Člen 47

Kadar je javna izdaja izvedena pred sprejemom v uradno kotacijo, se lahko prva kotacija opravi šele po koncu obdobja, v katerem se lahko vložijo vpisnice.

Člen 48

1.  Zadostno število delnic mora biti prodano javnosti v eni ali več državah članicah najpozneje do sprejema.

2.  Pogoj iz odstavka 1 se ne uporablja, kadar se delnice prodajo javnosti prek borze. V tem primeru se sprejem v uradno kotacijo odobri le, če so pristojni organi prepričani, da bo zadostno število delnic prodano prek borze v kratkem času.

3.  Kadar se namerava vložiti zahteva za sprejem v uradno kotacijo dodatnega svežnja delnic istega razreda, smejo pristojni organi oceniti, ali je bilo javnosti prodano zadostno število delnic glede na vse izdane delnice in ne samo glede na ta dodatni sveženj.

4.  Z odstopanjem od odstavka 1 smejo pristojni organi, če so delnice sprejete v uradno kotacijo v eni ali več državah nečlanicah, omogočiti njihov sprejem v uradno kotacijo, če je zadostno število delnic prodano javnosti v državi nečlanici ali državah nečlanicah, v katerih te delnice kotirajo.

5.  Zadostno število delnic se pojmuje kot prodano, bodisi kadar so delnice, za katere se je vložila zahteva za sprejem, v rokah javnosti v višini najmanj 25 % vpisanega kapitala, ki ga pomeni razred teh delnic, bodisi kadar bo zaradi velikega števila delnic istega razreda in obsega njihove prodaje javnosti trg pravilno deloval z nižjim odstotkom.

Člen 49

1.  Zahteva za sprejem v uradno kotacijo mora zajemati vse že izdane delnice istega razreda.

2.  Države članice lahko določijo, da se ta pogoj ne uporablja za zahteve za sprejem, ki ne zajemajo vseh že izdanih delnic istega razreda, kadar delnice tega razreda, za katere se ne namerava vložiti zahteva za sprejem, pripadajo svežnjem, ki se uporabljajo za ohranitev nadzora nad družbo ali ki na podlagi sporazumov nekaj časa niso prenosljivi, pod pogojem, da je javnost obveščena otakšnih situacijah in ni nobene nevarnosti, da bi te okoliščine vplivale na interese imetnikov delnic, za katere se namerava vložiti zahteva za sprejem v uradno kotacijo.

Člen 50

1.  Za sprejem v uradno kotacijo delnic, ki so jih izdale družbe s sedežem v drugi državi članici in so njihove delnice izdane v materializirani obliki, je potrebno in zadostno, da je ta materializirana oblika v skladu s standardi, ki jih predpisuje ta druga država članica. Kadar materializirana oblika ne ustreza veljavnim standardom države članice, v kateri je vložena zahteva za sprejem v uradno kotacijo, pristojni organi te države o tem obvestijo javnost.

2.  Materializirane delnice, ki jih izdajo družbe s sedežem v državi nečlanici, morajo ponujati zadostno zaščito za varstvo vlagateljev.

Člen 51

Če delnice, ki jih izda družba s sedežem v državi nečlanici, ne kotirajo bodisi v državi izvora bodisi v državi, v kateri imajo imetniki večji delež delnic, se te delnice ne sprejmejo v uradno kotacijo, razen če so pristojni organi prepričani, da nekotiranje v državi izvora ali v državi, ki ima večji delež delnic, ni posledica potrebe po varstvu vlagateljev.POGLAVJE III

Posebni pogoji za sprejem v uradno kotacijo dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih izdajo podjetjaOddelek 1

Pogoji, ki veljajo za podjetja z dolžniškimi vrednostnimi papirji, za katere se namerava vložiti zahteva za sprejem v uradno kotacijo

Člen 52

Pravni položaj podjetja mora biti v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki zanj veljajo, glede njegovega oblikovanja, pa tudi glede njegovega poslovanja, določenega s statutom.Oddelek 2

Pogoji, ki veljajo za dolžniške vrednostne papirje, za katere se namerava vložiti zahteva za sprejem v uradno kotacijo

Člen 53

Pravni položaj dolžniških vrednostnih papirjev mora biti v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki zanje veljajo.

Člen 54

1.  Dolžniški vrednostni papirji morajo biti prosto prenosljivi.

2.  Pristojni organi imajo lahko dolžniške vrednostne papirje, ki niso v celoti vplačani, za prosto prenosljive, če je bilo zagotovljeno, da prenosljivost teh dolžniških vrednostnih papirjev ni omejena in da je s sporočanjem vseh ustreznih informacij javnosti trgovanje odprto in pravilno.

Člen 55

Kadar se javna izdaja opravlja pred sprejemom v uradno kotacijo, se lahko prva kotacija opravi šele po koncu obdobja, v katerem se lahko vložijo vpisnice. Ta določba se ne izvaja pri posebnih izdajah dolžniških vrednostnih papirjev, kadar zadnji dan vpisa ni določen.

Člen 56

Zahteva za sprejem v uradno kotacijo mora veljati za vse dolžniške vrednostne papirje, rangirane pari passu.

Člen 57

1.  Za sprejem v uradno kotacijo dolžniških vrednostnih papirjev, ki so jih izdala podjetja s sedežem v drugi državi članici in so izdani v materializirani obliki, je potrebno in ustrezno, da je ta materializirana oblika v skladu s standardi, kakor jih predpisuje ta druga država članica. Kadar fizična oblika ne ustreza veljavnim standardom države članice, v kateri je vložena zahteva za sprejem v uradno kotacijo, pristojni organi te države o tem obvestijo javnost.

2.  Materializirana oblika dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih v eni državi članici, mora biti v skladu z veljavnimi standardi v tej državi.

3.  Materializirana oblika dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih izdajo podjetja s sedežem v državi nečlanici, mora zagotavljati zadostno zaščito za varstvo vlagateljev.Oddelek 3

Drugi pogoji

Člen 58

1.  Znesek posojila ne sme biti manjši od 200 000 EUR. Ta določba se ne izvaja pri posebnih izdajah, pri katerih znesek posojila ni fiksno določen.

2.  Države članice lahko omogočijo sprejem v uradno kotacijo tudi, ko ta pogoj ni izpolnjen, kadar so pristojni organi prepričani, da bo za dolžniške vrednostne papirje obstajal zadosten trg.

3.  Protivrednost 200 000 EUR v nacionalni valuti na začetku pomeni protivrednost v nacionalni valuti 200 000 denarnih enot, ki so bile veljavne na dan 5. marca 1979.

4.  Če je zaradi prilagoditve protivrednosti evra v nacionalni valuti minimalni znesek posojila, izražen v nacionalni valuti, eno leto vsaj za 10 % manjši od vrednosti 200 000 EUR, mora država članica v 12 mesecih po izteku tega obdobja prilagoditi svoje zakone in druge predpise, da bi se uskladila z odstavkom 1.

Člen 59

1.  Zamenljive in izmenljive zadolžnice ter zadolžnice z nakupnimi boni so lahko sprejete v uradno kotacijo le, če povezane delnice že kotirajo na isti borzi ali na drugem organiziranem, redno delujočem, priznanem odprtem trgu oziroma če so sprejete istočasno.

2.  Države članice lahko z odstopanjem od odstavka 1 omogočijo sprejem v uradno kotacijo zamenljivih ali izmenljivih zadolžnic ali zadolžnic z nakupnimi boni, če so pristojni organi prepričani, da imajo imetniki na voljo vse informacije, potrebne za oblikovanje mnenja o vrednosti delnic, za katere ti dolžniški vrednostni papirji veljajo.POGLAVJE IV

Posebni pogoji za sprejem v uradno kotacijo dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih izda država, njeni regionalni ali lokalni organi ali mednarodni javni organi

Člen 60

Dolžniški vrednostni papirji morajo biti prosto prenosljivi.

Člen 61

Kadar se javna ponudba opravlja pred sprejemom v uradno kotacijo, se lahko prva kotacija opravi šele po koncu obdobja, v katerem se lahko vložijo vpisnice. Ta določba se ne izvaja, kadar končni dan vpisa ni fiksno določen.

Člen 62

Zahteva za sprejem v uradno kotacijo mora veljati za vse dolžniške vrednostne papirje, rangirane pari passu.

Člen 63

1.  Za sprejem v uradno kotacijo dolžniških vrednostnih papirjev, ki so jih izdale države članice ali njihovi regionalni ali lokalni organi in so izdani v materializirani obliki, je potrebno in zadostno, da je ta materializirana oblika v skladu s standardi, kakor jih predpisuje ta druga država članica. Kadar fizična oblika ne ustreza veljavnim standardom države članice, v kateri je vložena zahteva za sprejem v uradno kotacijo, pristojni organi te države o tem obvestijo javnost.

2.  Materializirana oblika dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih izda država nečlanica ali njeni regionalni ali lokalni organi ali mednarodni javni organi, mora zagotavljati zadostno zaščito za varstvo vlagateljev.NASLOV IV

OBVEZNOSTI, KI IZHAJAJO IZ SPREJEMA VREDNOSTNIH PAPIRJEV V URADNO KOTACIJOPOGLAVJE I

Obveznosti družb, katerih delnice so sprejete v uradno kotacijoOddelek 1

Kotiranje novoizdanih delnic istega razreda

Člen 64

Brez poseganja v člen 49(2) se pri novi javni izdaji delnic istega razreda, kakor so tiste, ki že uradno kotirajo, od družbe, kadar nove delnice niso avtomatično sprejete, zahteva, da vloži zahtevo za njihov sprejem v isto kotacijo bodisi ne več kakor eno leto po njihovi izdaji bodisi ko postanejo prosto prenosljive.Oddelek 2

Obravnava delničarjev

▼M3 —————

▼BOddelek 3

Sprememba akta o ustanovitvi ali statuta

▼M3 —————

▼BOddelek 4

Letni računovodski izkazi in letno poročilo

▼M3 —————

▼BOddelek 5

Dodatne informacije

▼M3 —————

▼BOddelek 6

Enakovrednost informacij

▼M3 —————

▼BOddelek 7

Periodične informacije za objavo

▼M3 —————

▼BOddelek 8

Objava in vsebina polletnega poročila

▼M3 —————

▼BPOGLAVJE II

Obveznosti izdajateljev, katerih dolžniški vrednostni papirji so sprejeti v uradno kotacijoOddelek 1

Dolžniški vrednostni papirji, ki jih izda podjetje

▼M3 —————

▼BOddelek 2

Dolžniški vrednostni papirji, ki jih izda država ali njeni regionalni ali lokalni organi ali mednarodni javni organi

▼M3 —————

▼BPOGLAVJE III

Obveznosti, ki veljajo za informacije za objavo pri pridobitvi ali odsvojitvi večjega deleža v kotiranem podjetjuOddelek 1

Splošne določbe

▼M3 —————

▼BOddelek 2

Informacije ob pridobitvi ali odsvojitvi kvalificiranega deleža

▼M3 —————

▼BOddelek 3

Določanje glasovalnih pravic

▼M3 —————

▼BOddelek 4

Oprostitve

▼M3 —————

▼BOddelek 5

Pristojni organi

▼M3 —————

▼BOddelek 6

Sankcije

▼M3 —————

▼BNASLOV V

OBJAVLJANJE IN SPOROČANJE INFORMACIJPOGLAVJE I

Objavljanje in sporočanje prospekta za sprejem vrednostnih papirjev v uradno kotacijo na borziOddelek 1

Postopki in roki za objavo prospekta za kotacijo in njegovih dopolnil

▼M2 —————

▼BOddelek 2

Poprejšnje obveščanje pristojnih organov o sredstvih objavljanja

▼M2 —————

▼BPOGLAVJE II

Objavljanje in sporočanje informacij po sprejemu v kotacijo

▼M3 —————

▼BPOGLAVJE III

Jeziki

▼M3 —————

▼M2 —————

▼BNASLOV VI

PRISTOJNI ORGANI IN SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI

Člen 105

1.  Države članice zagotovijo uporabo te direktive in za to direktivo imenujejo enega ali več pristojnih organov. O tem uradno obvestijo Komisijo in ji predložijo podrobno vsebino o kakršnikoli medsebojni delitvi pristojnosti.

2.  Države članice zagotovijo, da imajo pristojni organi vsa potrebna pooblastila za izvajanje svoje naloge.

3.  Ta direktiva ne vpliva na obveznosti pristojnih organov, ki jih še naprej izključno ureja nacionalna zakonodaja.

Člen 106

Kadarkoli je potrebno, pristojni organi sodelujejo med seboj pri izpolnjevanju svojih dolžnosti in si izmenjujejo kakršne koli za ta namen koristne informacije.

Člen 107

1.  Države članice zagotovijo, da se vse osebe, ki so ali so bile zaposlene pri pristojnih organih, obvežejo k poslovni skrivnosti. To pomeni, da ne smejo razkriti nobenih zaupnih informacij, prejetih med opravljanjem svojih dolžnosti, katerikoli osebi ali organu, razen na temelju zakonsko predpisanih določb.

2.  Vendar odstavek 1 ne sme preprečiti pristojnim organom različnih držav članic izmenjave informacij, kakor je predvideno s to direktivo. Za tako izmenjane informacije velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti, ki jo morajo osebe, ki so ali so bile zaposlene pri pristojnih organih, prejemajočih te informacije, spoštovati.

 

 ◄

▼M3 —————

▼BNASLOV VII

KONTAKTNI ODBORPOGLAVJE I

Sestava, delovanje in naloge odbora

▼M4 —————

▼BPOGLAVJE II

Prilagoditev zneska tržne kapitalizacije lastniških vrednostnih papirjev

▼M4

Člen 109

1.  Za prilagoditev najmanjšega zneska predvidene tržne kapitalizacije iz člena 43(1) v luči zahtev gospodarskega položaja Komisija Evropskemu odboru za vrednostne papirje, ustanovljenemu s Sklepom Sveta 2001/528/ES z dne 6. junija 2001 ( 9 ), predloži osnutek ukrepov, ki naj se sprejmejo

V primeru sklicevanja na ta odstavek, se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji ( 10 ) podeljenih izvedbenih pooblastil, ob upoštevanju člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa Sveta 1999/468/ES znaša tri mesece.

3.  Odbor sprejme svoj poslovnik.

▼BNASLOV VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 110

Države članice pošljejo Komisiji besedila zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 111

1.  Direktive 79/279/EGS, 80/390/EGS, 82/121/EGS in 88/627/EGS, kakor so bile spremenjene s pravnimi akti iz Priloge II, del A, se razveljavijo brez poseganja v obveznosti držav članic, ki veljajo za časovne roke za prenos iz Priloge II, del B.

2.  Sklicevanja na razveljavljene direktive se razlagajo kot sklicevanja na to direktivo in naj se berejo v skladu s tabelo medsebojne povezanosti iz Priloge III.

Člen 112

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 113

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

▼M2 —————

▼B
PRILOGA II

DEL A

Razveljavljene direktive in njihove poznejše spremembe (iz člena 111)Direktiva Sveta 79/279/EGS

(UL L 66, 16.3.1979, str. 21)

Direktiva Sveta 82/148/EGS

(UL L 62, 5.3.1982, str. 22)

Direktiva Sveta 88/627/EGS

(UL L 348, 17.12.1988, str. 62)

Direktiva Sveta 80/390/EGS

(UL L 100, 17.4.1980, str. 1)

Direktiva Sveta 82/148/EGS

(UL L 62, 5.3.1982, str. 22)

Direktiva Sveta 87/345/EGS

(UL L 185, 4.7.1987, str. 81)

Direktiva Sveta 90/211/EGS

(UL L 112, 3.5.1990, str. 24)

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/18/ES

(UL L 135, 31.5.1994, str. 1)

Direktiva Sveta 82/121/EGS

(UL L 48, 20.2.1982, str. 26)

Direktiva Sveta 88/627/EGS

(UL L 348 17.12.1988, str. 62)
PRILOGA II

DEL B

Roki za prenos v nacionalno zakonodajo (iz člena 111)Direktiva

Rok za prenos

79/279/EGS

8. marec 1981 (1) (2)

80/390/EGS

19. september 1982 (2)

82/121/EGS

30. junij 1983 (3)

82/148/EGS

87/345/EGS

1. januar 1990

1. januar 1991 za Španijo

1. januar 1992 za Portugalsko

88/627/EGS

1. januar 1991

90/211/EGS

17. april 1991

94/18/ES

 

(1)   8.3.1982 za države članice, ki istočasno uvedejo direktivi 79/279/EGS in 80/390/EGS.

(2)   30.6.1983 za države članice, ki istočasno uvedejo direktive 79/279/EGS, 80/390/EGS in 82/121/EGS.

(3)   Rok za izvedbo: 30.6.1986.
PRILOGA III

KORELACIJSKA TABELATa direktiva

Dir. 79/279/EGS

Dir. 80/390/EGS

Dir. 82/121/EGS

Dir. 88/627/EGS

Člen 1(a)

 

Člen 2(c)

 
 

Člen 1(b), uvodni stavek

Člen 2(a), uvodni stavek

Člen 2(a), uvodni stavek

 
 

Člen 1(b)(i) in (ii)

Člen 2(a), 1. in 2. alinea

Člen 2(a), 1. in 2. alinea

 
 

Člen 1(c), uvodni stavek

 
 

Člen 1(2), 2. pododstavek, uvodni stavek

 

Člen 1(c)(i) in (ii)

 
 

Člen 1(2), 2. pododstavek, 1. in 2. alinea

 

Člen 1(d)

 

Člen 2(e)

 
 

Člen 1(e)

Člen 2(b)

Člen 2(b)

 
 

Člen 1(f)

 

Člen 2(f)

 
 

Člen 1(g)

 

Člen 2(d)

 
 

Člen 1(h)

 

Člen 2(g)

 
 

Člen 2(1)

Člen 1(1)

 
 
 

Člen 2(2), uvodni stavek

Člen 1(2), uvodni stavek

 
 
 

Člen 2(2)(a) in (b)

Člen 1(2), 1. in 2. alinea

 
 
 

Člen 3(1)

 

Člen 1(1)

 
 

Člen 3(2), uvodni stavek

 

Člen 1(2), uvodni stavek

 
 

Člen 3(2)(a) in (b)

 

Člen 1(2), 1. in 2. alinea

 
 

Člen 4(1)

 
 

Člen 1(1)

 

Člen 4(2)

 
 

Člen 1(2), prvi pododstavek

 

Člen 4(3)

 
 

Člen 1(3)

 

Člen 5(a) in (b)

Člen 3, prva in druga alinea

 
 
 

Člen 6

Člen 4

 
 
 

Člen 7

Člen 6

 
 
 

Člen 8

Člen 5

 
 
 

Člen 9

Člen 7

 
 
 

Člen 10

Člen 8

 
 
 

Člen 11(1)

Člen 9(1)

 
 
 

Člen 11(2)

Člen 9(3)

 
 
 

Člen 12

Člen 10

 
 
 

Člen 13(1)

Člen 18(2)

 
 
 

Člen 13(2)

Člen 18(3)

 
 
 

Člen 14

Člen 11

 
 
 

Člen 15

Člen 16

 
 
 

Člen 16

Člen 13

 
 
 

Člen 17

Člen 12

 
 
 

Člen 18

Člen 14

 
 
 

Člen 19

Člen 15

 
 
 

Člen 20

 

Člen 3

 
 

Člen 21

 

Člen 4

 
 

Člen 22

 

Člen 5

 
 

Člen 23, uvodni stavek

 

Člen 6, uvodni stavek

 
 

Člen 23(1) in (2)

 

Člen 6(1) in (2)

 
 

Člen 23(3)(a)

 

Člen 6(3)(a)

 
 

Člen 23(3)(b), uvodni stavek

 

Člen 6(3)(b), uvodni stavek

 
 

Člen 23(3)(b)(i)

 

Člen 6(3)(b), 1. alinea

 
 

Člen 23(3)(b)(ii)

 

Člen 6(3)(b), 2. alinea

 
 

Člen 23(3)(c), uvodni stavek

 

Člen 6(3)(c), uvodni stavek

 
 

Člen 23(3)(c)(i)

 

Člen 6(3)(c), 1. alinea

 
 

Člen 23(3)(c)(ii)

 

Člen 6(3)(c), 2. alinea

 
 

Člen 23(3)(c)(ii), 1. alinea

 

Člen 6(3)(c), 2. alinea (i)

 
 

Člen 23(3)(c)(ii), 2. alinea

 

Člen 6(3)(c), 2. alinea (ii)

 
 

Člen 23(3)(c)(iii)

 

Člen 6(3)(c), 3. alinea

 
 

Člen 23(3)(d) do (g)

 

Člen 6(3)(d) do (g)

 
 

člen 23(4) in (5)

 

Člen 6(4) in (5)

 
 

Člen 24

 

Člen 7

 
 

Člen 25(1), 1. pododstavek, uvodni stavek

 

Člen 8(1), 1. pododstavek, uvodni stavek

 
 

Člen 25(1), 1. pododstavek, (a) do (g)

 

Člen 8(1), 1. pododstavek, 1. do 7. alinea

 
 

Člen 25(1), 2. pododstavek, uvodni stavek

 

Člen 8(1), 2. pododstavek, uvodni stavek

 
 

Člen 25(1), 2. pododstavek, (a) in (b)

 

Člen 8(1), 2. pododstavek, 1. in 2. alinea

 
 

Člen 25(2), uvodni stavek

 

Člen 8(2), uvodni stavek

 
 

Člen 25(2)(a) do (d)

 

Člen 8(2), 1. do 4. alinea

 
 

Člen 25(3) in (4)

 

Člen 8(3) in (4)

 
 

Člen 26(1), uvodni stavek

 

Člen 9(1), uvodni stavek

 
 

Člen 26(1)(a) do (g)

 

Člen 9(1), 1. do 7. alinea

 
 

Člen 26(2) in (3)

 

Člen 9(2) in (3)

 
 

Člen 27

 

Člen 10

 
 

Člen 28(1), uvodni stavek

 

Člen 11(1), uvodni stavek

 
 

Člen 28(1)(a) in (b)

 

Člen 11(1), 1. in 2. alinea

 
 

Člen 28(2)

 

Člen 11(2)

 
 

Člen 28(3), uvodni stavek

 

Člen 11(3), uvodni stavek

 
 

Člen 28(3)(a), (b) in (c)

 

Člen 11(3), 1., 2. in 3. alinea

 
 

Člen 29, uvodni stavek

 

Člen 12, uvodni stavek

 
 

Člen 29(a) in (b)

 

Člen 12, 1. in 2. alinea

 
 

Člen 30(1), 1. pododstavek, uvodni stavek

 

Člen 13(1), 1. pododstavek, uvodni stavek

 
 

Člen 30(1), 1. pododstavek, (a) in (b)

 

Člen 13(1), 1. pododstavek, 1. in 2. alinea

 
 

Člen 30(1), 2. pododstavek

 

Člen 13(1), 2. pododstavek

 
 

Člen 30(2), uvodni stavek

 

Člen 13(2), uvodni stavek

 
 

Člen 30(2)(a) in (b)

 

Člen 13(2), 1. in 2. alinea

 
 

Člen 30(3) in (4)

 

Člen 13(3) in (4)

 
 

Člen 31(1), uvodni stavek

 

Člen 14(1), uvodni stavek

 
 

Člen 31(1)(a) do (d)

 

Člen 14(1), 1. do 4. alinea

 
 

Člen 31(2), 1. pododstavek, (a) do (d)

 

Člen 14(2), 1. do 4. alinea

 
 

Člen 31(2), 2. pododstavek

 

Člen 14(2), 2. pododstavek

 
 

Člen 32

 

Člen 15

 
 

Člen 33(1)

 

Člen 16(1)

 
 

Člen 33(2), uvodni stavek

 

Člen 16(2), uvodni stavek

 
 

Člen 33(2)(a), (b) in (c)

 

Člen 16(2), 1., 2. in 3. alinea

 
 

Člen 33(3)

 

Člen 16(3)

 
 

Člen 34

 

Člen 17

 
 

Člen 35

 

Člen 18(2) in (3), 1. pododstavek

 
 

Člen 36

 

Člen 19

 
 

Člen 37

 

Člen 24

 
 

Člen 38

 

Člen 24a

 
 

Člen 39

 

Člen 24b

 
 

Člen 40

 

Člena 24(c)(2) in (3)

 
 

Člen 41

 

Člen 25a

 
 

Člen 42

Priloga — seznam A(I)(1)

 
 
 

Člen 43

Priloga — seznam A(I)(2)

 
 
 

Člen 44

Priloga — seznam A(I)(3)

 
 
 

Člen 45

Priloga — seznam A(II)(1)

 
 
 

Člen 46

Priloga — seznam A(II)(2)

 
 
 

Člen 47

Priloga — seznam A(II)(3)

 
 
 

Člen 48

Priloga — seznam A(II)(4)

 
 
 

Člen 49

Priloga — seznam A(II)(5)

 
 
 

Člen 50

Priloga — seznam A(II)(6)

 
 
 

Člen 51

Priloga — seznam A(II)(7)

 
 
 

Člen 52

Priloga — seznam B(A)(I)

 
 
 

Člen 53

Priloga — seznam B(A)(II)(1)

 
 
 

Člen 54

Priloga — seznam B(A)(II)(2)

 
 
 

Člen 55

Priloga — seznam B(A)(II)(3)

 
 
 

Člen 56

Priloga — seznam B(A)(II)(4)

 
 
 

Člen 57

Priloga — seznam B(A)(II)(5)

 
 
 

Člen 58

Priloga — seznam B(A)(III)(1)

 
 
 

Člen 59

Priloga — seznam B(A)(III)(2)

 
 
 

Člen 60

Priloga — seznam B(B)(1)

 
 
 

Člen 61

Priloga — seznam B(B)(2)

 
 
 

Člen 62

Priloga — seznam B(B)(3)

 
 
 

Člen 63

Priloga — seznam B(B)(4)

 
 
 

Člen 64

Priloga — seznam C(1)

 
 
 

Člen 65(1)

Priloga — seznam C(2)(a)

 
 
 

Člen 65(2), uvodni stavek

Priloga — seznam C(2)(b), uvodni stavek

 
 
 

Člen 65(2)(a), (b) in (c)

Priloga — seznam C(2)(b), 1., 2. in 3. alinea

 
 
 

Člen 66

Priloga — seznam C(3)

 
 
 

Člen 67

Priloga — seznam C(4)

 
 
 

Člen 68

Priloga — seznam C(5)(a), (b) in (c)

 
 
 

Člen 69

Priloga — seznam C(6)

 
 
 

Člen 70

 
 

Člen 2

 

Člen 71

 
 

Člen 3

 

Člen 72

 
 

Člen 4

 

Člen 73(1)

 
 

Člen 5(1)

 

Člen 73(2), 1. pododstavek, uvodni stavek

 
 

Člen 5(2), 1. pododstavek, uvodni stavek

 

Člen 73(2), 1. pododstavek, (a) in (b)

 
 

Člen 5(2), 1. pododstavek, 1. in 2. alinea

 

Člen 73(2), 2. pododstavek

 
 

Člen 5(2), 2. pododstavek

 

Člen 73(3) do (7)

 
 

Člen 5(3) do (7)

 

Člen 74

 
 

Člen 6

 

Člen 75

 
 

Člen 8

 

Člen 76

 
 

Člen 9(3) do (6)

 

Člen 77

 
 

Člen 10(2)

 

Člen 78(1)

Priloga — seznam D(A)(1)(a)

 
 
 

Člen 78(2), uvodni stavek

Priloga — seznam D(A)(1)(b), uvodni stavek

 
 
 

Člen 78(2)(a) in (b)

Priloga — seznam D(A)(1)(b), 1. in 2. alinea

 
 
 

Člen 79

Priloga — seznam D(A)(2)

 
 
 

Člen 80

Priloga — seznam D(A)(3)

 
 
 

Člen 81

Priloga — seznam D(A)(4)

 
 
 

Člen 82

Priloga — seznam D(A)(5)

 
 
 

Člen 83(1)

Priloga — seznam D(B)(1)(a)

 
 
 

Člen 83(2), uvodni stavek

Priloga — seznam D(B)(1)(b), uvodni stavek

 
 
 

Člen 83(2)(a) in (b)

Priloga — seznam D(B)(1)(b), 1. in 2. alinea

 
 
 

Člen 84

Priloga — seznam D(B)(2)

 
 
 

Člen 85

 
 
 

Člen 1(1), (2) in (3)

Člen 86

 
 
 

Člen 2

Člen 87

 
 
 

Člen 8

Člen 88

 
 
 

Člen 3

Člen 89(1), 1. pododstavek, uvodni stavek

 
 
 

Člen 4(1), 1. pododstavek, uvodni stavek

Člen 89(1), 1. pododstavek, (a) in (b)

 
 
 

Člen 4(1), 1. pododstavek, 1. in 2. alinea

Člen 89(1), 2. in 3. pododstavek

 
 
 

Člen 4(1), 2. in 3. pododstavek

Člen 89(2)

 
 
 

Člen 4(2)

Člen 90

 
 
 

Člen 5

Člen 91

 
 
 

Člen 10(1)

Člen 92, 1. pododstavek, uvodni stavek

 
 
 

Člen 7, 1. pododstavek, uvodni stavek

Člen 92, 1. pododstavek, (a) in (h)

 
 
 

Člen 7, 1. pododstavek, 1. do 8. alinea

Člen 92, 2. pododstavek

 
 
 

Člen 7, 2. pododstavek

Člen 93

 
 
 

Člen 6

Člen 94

 
 
 

Člen 9

Člen 95

 
 
 

Člen 11

Člen 96

 
 
 

Člen 13

Člen 97

 
 
 

Člen 15

Člen 98(1), uvodni stavek

 

Člen 20(1), uvodni stavek

 
 

Člen 98(1)(a) in (b)

 

Člen 20(1), 1. in 2. alinea

 
 

Člen 98(2)

 

Člen 20(2)

 
 

Člen 99(1)

 

Člen 21(1)

 
 

Člen 99(2), uvodni stavek

 

Člen 21(2), uvodni stavek

 
 

Člen 99(2)(a) in (b)

 

Člen 21(2), 1. in 2. alinea

 
 

Člen 99(3)

 

Člen 21(3)

 
 

Člen 100

 

Člen 23

 
 

Člen 101

 

Člen 22

 
 

Člen 102(1), 1. pododstavek

Člen 17(1), 1. stavek

 
 

Člen 10(2), 1. pododstavek

Člen 102(1), 2. pododstavek

Člen 17(1), 2. stavek

 
 
 

Člen 102(2)

 
 

Člen 7(1) in (3)

 

Člen 103

Člen 17(2)

 

Člen 7(2)

Člen 10(2), 2. pododstavek

Člen 104

 

Člen 6a

 
 

Člen 105(1) in (2)

Člen 9(1) in (2)

Člen 18(1) in (3), 2. pododstavek

Člen 9(1) in (2)

Člen 12(1) in (2)

Člen 105(3)

 

Člen 18(4)

Člen 9(7)

 

Člen 106

Člen 18(1)

Člen 24c(1)

Člen 10(1)

Člen 12(3)

Člen 107(1) in (2)

Člen 19

Člen 25(1) in (2)

 

Člen 14(1) in (2)

Člen 107(3), 1. pododstavek

 

Člen 25(3)

 
 

Člen 107(3), 2. pododstavek

 
 
 

Člen 14(3)

Člen 108(1), 1. pododstavek

Člen 20(1), uvodni stavek

 
 
 

Člen 108(1), 2. in 3. pododstavek

Člen 20(3) in (4)

 
 
 

Člen 108(2), 1. pododstavek, točka (a)

Člen 20(1), uvodni stavek in točka (a)

Člen 26(1)(a)

Člen 11(1)(a)

 

Člen 108(2), 1. pododstavek, točka (b)

 
 
 

Člen 16(1)(a)

Člen 108(2), 1. pododstavek, točka (c)(i)

Člen 20(1)(b)

 
 
 

Člen 108(2), 1. pododstavek, točka (c)(ii)

 

Člen 26(1)(b)

 
 

Člen 108(2), 1. pododstavek, točka (c)(iii)

 
 

Člen 11(1)(b)

Člen 16(1)(b)

Člen 108(2), 1. pododstavek, točka (d)

Člen 20(1)(c)

Člen 26(1)(c)

Člen 11(1)(c)

Člen 16(1)(c)

Člen 108(2), 2. pododstavek

Člen 20(2)

Člen 26(2)

 
 

Člen 109

Člen 21

 
 
 

Člen 110

Člen 22(2)

Člen 27(2)

Člen 12(3)

Člen 17(2)

Člen 111

 
 
 
 

Člen 112

 
 
 
 

Člen 113

 
 
 
 

Priloga I — seznam A, poglavje 1

 

Priloga — seznam A, poglavje 1

 
 

Priloga I — seznam A, poglavje 2 — 2.1 do 2.4.4

 

Priloga — seznam A, poglavje 2 — 2.1 do 2.4.4

 
 

Priloga I — seznam A, poglavje 2 — 2.4.5, 1. pododstavek, uvodni stavek

 

Priloga — seznam A, poglavje 2 — 2.4.5, 1. pododstavek, uvodni stavek

 
 

Priloga I — seznam A, poglavje 2 — 2.4.5, 1. pododstavek (a) in (b)

 

Priloga — seznam A, poglavje 2 — 2.4.5, 1. pododstavek, 1. in 2. alinea

 
 

Priloga I — seznam A, poglavje 2 — 2.4.5, 2. pododstavek

 

Priloga — seznam A, poglavje 2 — 2.4.5, 2. pododstavek

 
 

Priloga I — seznam A, poglavje 2 — 2.5

 

Priloga — seznam A, poglavje 2 — 2.5

 
 

Priloga I — seznam A, poglavje 3 — 3.1 do 3.2.0

 

Priloga — seznam A, poglavje 3 — 3.1 do 3.2.0

 
 

Priloga I — seznam A, poglavje 3 — 3.2.1, uvodni stavek

 

Priloga — seznam A, poglavje 3 — 3.2.1, uvodni stavek

 
 

Priloga I — seznam A, poglavje 3 — 3.2.1(a), (b) in (c)

 

Priloga — seznam A, poglavje 3 — 3.2.1, 1., 2. in 3. alinea

 
 

Priloga I — seznam A, poglavje 3 — 3.2.2 do 3.2.9

 

Priloga — seznam A, poglavje 3 — 3.2.2 do 3.2.9

 
 

Priloga I — seznam A, poglavje 4

 

Priloga — seznam A, poglavje 4

 
 

Priloga I — seznam A, poglavje 5 — 5.1 do 5.3

 

Priloga — seznam A, poglavje 5 — 5.1 do 5.3

 
 

Priloga I — seznam A, poglavje 5 — 5.4(a) in (b)

 

Priloga — seznam A, poglavje 5 — 5.4(a) in (b)

 
 

Priloga I — seznam A, poglavje 5 — 5.4(c)(i) in (ii)

 

Priloga — seznam A, poglavje 5 — 5.4(c), 1. in 2. alinea

 
 

Priloga I — seznam A, poglavje 5 — 5.5 in 5.6

 

Priloga — seznam A, poglavje 5 — 5.5 in 5.6

 
 

Priloga I — seznam A, poglavje 6

 

Priloga — seznam A, poglavje 6

 
 

Priloga I — seznam A, poglavje 7 — 7.1, uvodni stavek

 

Priloga — seznam A, poglavje 7 — 7.1, uvodni stavek

 
 

Priloga I — seznam A, poglavje 7 — 7.1(a) in (b)

 

Priloga — seznam A, poglavje 7 — 7.1, 1. in 2. alinea

 
 

Priloga I — seznam A, poglavje 7 — 7.2

 

Priloga — seznam A, poglavje 7 — 7.2

 
 

Priloga I — seznam B, poglavje 1 — 4

 

Priloga — seznam B, poglavje 1 — 4

 
 

Priloga I — seznam B, poglavje 5 — 5.1 do 5.1.3

 

Priloga — seznam B, poglavje 5 — 5.1 do 5.1.3

 
 

Priloga I — seznam B, poglavje 5 — 5.1.4, 1. pododstavek, uvodni stavek

 

Priloga — seznam B, poglavje 5 — 5.1.4, 1. pododstavek, uvodni stavek

 
 

Priloga I — seznam B, poglavje 5 — 5.1.4, 1. pododstavek, (a), (b) in (c)

 

Priloga — seznam B, poglavje 5 — 5.1.4, 1. pododstavek, 1., 2. in 3. alinea

 
 

Priloga I — seznam B, poglavje 5 — 5.1.4, 2., 3. in 4. pododstavek

 

Priloga — seznam B, poglavje 5 — 5.1.4, 2., 3. in 4. pododstavek

 
 

Priloga I — seznam B, poglavje 5 — 5.1.5 do 5.2

 

Priloga — seznam B, poglavje 5 — 5.1.5 do 5.2

 
 

Priloga I — seznam B, poglavje 5 — 5.3, uvodni stavek

 

Priloga — seznam B, poglavje 5 — 5.3, uvodni stavek

 
 

Priloga I — seznam B, poglavje 5 — 5.3(a) in (b)

 

Priloga — seznam B, poglavje 5 — 5.3(a) in (b)

 
 

Priloga I — seznam B, poglavje 5 — 5.3(c)(i) in (ii)

 

Priloga — seznam B, poglavje 5 — 5.3(c), 1. in 2. alinea

 
 

Priloga I — seznam B, poglavje 6

 

Priloga — seznam B, poglavje 6

 
 

Priloga I — seznam B, poglavje 7 — 7.1, uvodni stavek

 

Priloga — seznam B, poglavje 7 — 7.1, uvodni stavek

 
 

Priloga I — seznam B, poglavje 7 — 7.1(a) in (b)

 

Priloga — seznam B, poglavje 7 — 7.1, 1. in 2. alinea

 
 

Priloga I — seznam B, poglavje 7 — 7.2

 

Priloga — seznam B, poglavje 7 — 7.2

 
 

Priloga I — seznam C, poglavje 1

 

Priloga — seznam C, poglavje 1

 
 

Priloga I — seznam C, poglavje 2 — 2.1 do 2.1.2

 

Priloga — seznam C, poglavje 2 — 2.1.2

 
 

Priloga I — seznam C, poglavje 2 — 2.2, uvodni stavek

 

Priloga — seznam C, poglavje 2 — 2.2, uvodni stavek

 
 

Priloga I — seznam C, poglavje 2 — 2.2(a) do (d)

 

Priloga — seznam C, poglavje 2 — 2.2, 1. do 4. alinea

 
 

Priloga I — seznam C, poglavje 2 — 2.3 do 2.6

 

Priloga — seznam C, poglavje 2 — 2.3 do 2.6

 
 

Priloga II

 
 
 
 

Priloga III

 
 
 
 ( 1 ) UL C 116, 20.4.2001, str. 69.

( 2 ) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2001 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 7. maja 2001.

( 3 ) UL L 66, 16.3.1979, str. 21. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 88/627/EGS (UL L 348, 17.12.1988, str. 62).

( 4 ) UL L 100, 17.4.1980, str. 1. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/18/ES (UL L 135, 31.5.1994, str. 1).

( 5 ) UL L 48, 20.2.1982, str. 26.

( 6 ) UL L 348, 17.12.1988, str. 62.

( 7 ) UL L 124, 5.5.1989, str. 8.

( 8 ) UL L 222, 14.8.1978, str. 11. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 1999/60/ES (UL L 162, 26.6.1999, str. 65)

( 9 ) UL L 191, 13.7.2001, str. 45. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2004/8/ES (UL L 3, 7.1.2004, str. 33).

( 10 ) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

Top