EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02000L0054-20200624

Consolidated text: Direktiva Evropskega parlamenta In Sveta 2000/54/ES z dne 18. septembra 2000 o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu (sedma posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/54/2020-06-24

02000L0054 — SL — 24.06.2020 — 002.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2000/54/ES

z dne 18. septembra 2000

o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu

(sedma posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

(UL L 262 17.10.2000, str. 21)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2019/1833 z dne 24. oktobra 2019

  L 279

54

31.10.2019

►M2

DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2020/739 z dne 3. junija 2020

  L 175

11

4.6.2020
▼B

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2000/54/ES

z dne 18. septembra 2000

o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu

(sedma posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Cilj

1.  Cilj te direktive je varovanje delavcev pred tveganji za njihovo zdravje in varnost, vključno s preprečevanjem takih tveganj, ki izhajajo ali bi lahko izhajala iz izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu.

Določa zlasti posamezne minimalne zahteve na tem področju.

2.  Direktiva 89/391/EGS se v celoti uporablja za vse področje iz odstavka 1, ne da bi to vplivalo na strožje in/ali posebne določbe, ki jih vsebuje ta direktiva.

3.  Ta direktiva se uporablja, ne da bi to vplivalo na določbe Direktive Sveta 90/219/EGS ( 1 ) in Direktive Sveta 90/220/EGS ( 2 ).

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za namene te direktive:

(a) 

„biološki dejavniki“ pomenijo mikroorganizme, vključno s tistimi, ki so bili gensko spremenjeni, celične kulture in človeške endoparaze, ki so sposobni povzročiti kakršnokoli okužbo, alergijo ali zastrupitev;

(b) 

„mikroorganizem“ pomeni mikrobiološko celično ali necelično entiteto, ki se je zmožna razmnoževati ali prenašati genski material;

(c) 

„celična kultura“ pomeni in vitro rast celic, pridobljenih iz večceličnih organizmov.

„Biološki dejavniki“ so razvrščeni v štiri rizične skupine glede na njihovo raven tveganja okužbe:

1. 

biološki dejavnik iz skupine 1 je tisti, ki po vsej verjetnosti ne more povzročiti bolezni pri ljudeh;

2. 

biološki dejavnik iz skupine 2 je tisti, ki lahko povzroči bolezen pri ljudeh in bi bil lahko nevaren za delavce; ni verjetno, da se bo razširil v okolico; ponavadi je na voljo učinkovita profilaksa ali zdravljenje;

3. 

biološki dejavnik iz skupine 3 je tisti, ki lahko povzroči hudo bolezen pri ljudeh in pomeni resno nevarnost za delavce; lahko pomeni tveganje razširitve v okolico, vendar je ponavadi na voljo učinkovita profilaksa ali zdravljenje;

4. 

biološki dejavnik iz skupine 4 je tisti, ki povzroči hudo bolezen pri ljudeh in pomeni resno nevarnost za delavce; pomeni lahko veliko tveganje, da se bo razširil v okolico, ponavadi ni na voljo učinkovite profilakse ali zdravljenja.

Člen 3

Področje uporabe — Določanje in ocenjevanje tveganja

1.  Ta direktiva se uporablja za dejavnosti, pri katerih delavci so ali posredno so zaradi svojega dela izpostavljeni biološkim dejavnikom.

2.  Pri katerikoli dejavnosti, ki verjetno vključuje tveganje zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom, je treba določiti naravo, stopnjo in trajanje izpostavljenosti delavcev, da se omogoči ocena vsakršnega tveganja za njihovo zdravje ali varnost in določitev potrebnih ukrepov.

Pri dejavnostih, ki vključujejo izpostavljenost več skupinam bioloških dejavnikov, se tveganje oceni na podlagi nevarnosti, ki jo predstavljajo vsi prisotni nevarni biološki dejavniki.

To oceno je redno treba obnavljati, še posebej pa v vsakem primeru, ko se pojavi kakršnakoli sprememba pogojev, ki bi lahko vplivali na izpostavljenost delavcev biološkim dejavnikom.

Delodajalec mora pristojnim organom na njihovo zahtevo zagotoviti informacije, uporabljene pri izdelavi te ocene.

3.  Ocena iz odstavka 2 se izdela na podlagi vseh razpoložljivih informacij, in vključuje:

(a) 

razvrstitev bioloških dejavnikov, ki so ali bi lahko bili nevarni za zdravje ljudi, kakor to določa člen 18;

(b) 

priporočila pristojnega organa, iz katerih izhaja, da bi bilo treba biološki dejavnik nadzorovati zaradi zavarovanja zdravja delavcev, kadar so ali bi lahko bili zaradi svojega dela izpostavljeni takemu biološkemu dejavniku;

(c) 

informacije o boleznih, ki se jih delavci zaradi svojega dela lahko nalezejo;

(d) 

možne alergijske ali toksikološke učinkih kot posledice dela delavcev;

(e) 

poznavanje bolezni, za katero se je ugotovilo, da jo delavec ima, in ki je neposredno povezana z njegovim delom.

Člen 4

Uporaba raznih členov v zvezi z ocenjevanjem tveganja

1.  Če rezultati ocene iz člena 3 pokažejo, da gre za izpostavljenost in/ali možno izpostavljenost biološkemu dejavniku iz skupine 1 z neidentificiranim zdravstvenim tveganjem za delavce, se členi od 5 do 17 in člen 19 ne uporabljajo.

Vendar pa je treba upoštevati točko 1 Priloge VI.

2.  Če rezultati ocene iz člena 3 pokažejo, da dejavnost ne vključuje izrecnega namena delati z biološkim dejavnikom ali ga uporabljati, vendar pa je njena posledica lahko izpostavljenost delavcev biološkemu dejavniku, kot tudi med izvajanjem tistih, katerih indikativni seznam je podan v Prilogi I, se uporabljajo členi 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 in 14, razen če rezultati ocene iz člena 3 pokažejo, da to ni potrebno.POGLAVJE II

OBVEZNOSTI DELODAJALCEV

Člen 5

Nadomestitev

Če narava dejavnosti dovoljuje, se delodajalec izogne uporabi škodljivega biološkega dejavnika, tako da ga nadomesti z biološkim dejavnikom, ki pod pogoji njegove uporabe glede na sedanjo stopnjo znanja ali ni nevaren ali je manj nevaren za zdravje delavcev, odvisno od okoliščin.

Člen 6

Zmanjševanje tveganja

1.  Kadar rezultati ocene iz člena 3 pokažejo tveganje za zdravje ali varnost delavcev, je treba njihovo izpostavljenost preprečiti.

2.  Kadar to tehnično ni izvedljivo, je treba ob upoštevanju dejavnosti in ocene tveganja iz člena 3 tveganje izpostavljenosti zmanjšati na tako nizko raven, kakršna je potrebna za ustrezno zavarovanje zdravja in zagotavljanje varnosti delavcev, zlasti z naslednjimi ukrepi, ki jih je treba uporabljati glede na rezultate ocene iz člena 3:

(a) 

z vzdrževanjem števila delavcev, ki so ali bi lahko bili izpostavljeni, na čim nižji ravni;

(b) 

s takim oblikovanjem delovnega postopka in načrtovanjem kontrolnih ukrepov, da se prepreči ali minimizira sproščanje bioloških dejavnikov v delovni prostor;

(c) 

s kolektivnimi varnostnimi ukrepi in/ali, kjer se izpostavljenosti ni mogoče izogniti z drugimi sredstvi, z individualnimi varnostnimi ukrepi;

(d) 

s higienskimi ukrepi, skladnimi s ciljem preprečevati ali zmanjševati nenameren prenos ali izpust biološkega dejavnika z delovnega mesta;

(e) 

z uporabo znaka za biološko nevarnost, ki je slikovno prikazan v Prilogi II, in drugih ustreznih opozorilnih znakov;

(f) 

s pripravo načrtov, kako ravnati v nesrečah, ki vključujejo biološke dejavnike;

(g) 

s preskušanjem, kjer je potrebno in tehnično izvedljivo, morebitne prisotnosti bioloških dejavnikov, uporabljenih pri delu, zunaj primarne fizične osamitve;

(h) 

s sredstvi za varno zbiranje, shranjevanje in odlaganje odpadkov, ki jih opravljajo delavci, vključno z uporabo varnih in razpoznavnih posod, po ustrezni obdelavi odpadkov, kjer je to primerno;

(i) 

z ureditvijo varnega ravnanja z biološkimi dejavniki in njihovega prenosa na delovnem mestu.

Člen 7

Informacije za pristojne organe

1.  Kadar rezultati ocene iz člena 3 pokažejo tveganje za zdravje ali varnost delavcev, delodajalci pristojnim organom na zahtevo omogočijo dostop do informacij o:

(a) 

rezultatih ocene;

(b) 

dejavnostih, pri katerih so delavci bili ali bi lahko bili izpostavljeni biološkim dejavnikom;

(c) 

številu izpostavljenih delavcev;

(d) 

imenih in usposobljenosti oseb, odgovornih za varnost in zdravje pri delu;

(e) 

sprejetih varnostnih in preventivnih ukrepih, z delovnimi postopki in metodami vred;

(f) 

načrtu v primeru nevarne situacije za zaščito delavcev pred izpostavljenostjo biološkim dejavnikom skupine 3 ali 4, ki bi lahko bila posledica izpada zaprtega sistema.

2.  Delodajalci takoj obvestijo pristojne organe o nesreči ali izrednem dogodku, ki bi lahko povzročil sproščanje biološkega dejavnika ter povzročil resno okužbo in/ali bolezen pri ljudeh.

3.  Seznam iz člena 11 in zdravstvena kartoteka iz člena 14 se v skladu z nacionalno zakonodajo in/ali prakso data na razpolago pristojnim organom, če podjetje opusti dejavnost.

Člen 8

Higiena in individualna zaščita

1.  Delodajalci so dolžni pri vseh dejavnostih, pri katerih obstaja tveganje za zdravje ali varnost delavcev zaradi dela z biološkimi dejavniki, sprejeti ustrezne ukrepe, ki zagotovljajo, da:

(a) 

delavci ne uživajo hrane ali pijače na delovnih območjih, kjer obstaja tveganje kontaminacije z biološkimi dejavniki;

(b) 

so delavci preskrbljeni z ustrezno varovalno obleko ali drugimi ustreznimi posebnimi oblačili;

(c) 

imajo delavci na voljo ustrezne in zadovoljive umivalnice in toaletne prostore, v katerih je lahko tudi tekočina za spiranje oči in/ali razkužila za kožo;

(d) 

je vsa potrebna varovalna oprema:

— 
pravilno shranjena na točno določenem mestu,
— 
pregledana in očiščena, če je možno pred uporabo, obvezno pa po njej,
— 
popravljena, če ima kakšne pomanjkljivosti, ali zamenjana, pred ponovno uporabo;
(e) 

so natančno določeni postopki za jemanje, ravnanje in obdelovanje vzorcev človeškega ali živalskega izvora.

2.  Delovna oblačila in varovalno opremo, vključno z varovalno obleko iz odstavka 1, ki so mogoče kontaminirani z biološkimi dejavniki, je treba ob odhodu z delovnega območja sleči in, preden se izvedejo ukrepi iz drugega pododstavka, ločiti od ostalih oblačil.

Delodajalec mora zagotoviti, da se taka oblačila in varovalna oprema dekontaminirajo in očistijo ali, če je treba, uničijo.

3.  Stroški ukrepov iz odstavkov 1 in 2 se ne smejo zaračunati delavcem.

Člen 9

Informiranje in usposabljanje delavcev

1.  Delodajalec sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev, da delavci in/ali vsi njihovi predstavniki v podjetju ali ustanovi prejmejo zadostno in ustrezno usposabljanje na podlagi vseh dostopnih podatkov, zlasti z obveščanjem in navodili, ki zadevajo:

(a) 

možna zdravstvena tveganja;

(b) 

varnostne ukrepe, potrebne za preprečevanje izpostavljenosti;

(c) 

higienske zahteve;

(d) 

nošenje in uporabo varovalne opreme in oblačil;

(e) 

potrebne aktivnosti delavcev ob izrednih dogodkih in za njihovo preprečevanje.

2.  Usposabljanje se:

(a) 

izvede na začetku dela, ki vključuje stik z biološkimi dejavniki,

(b) 

prilagodi tako, da je upoštevano novo ali spremenjeno tveganje, in

(c) 

po potrebi periodično ponavlja.

Člen 10

Obveščanje delavcev v posebnih primerih

1.  Delodajalci zagotovijo pisna navodila na delovnih mestih in, če je to primerno, izobesijo obvestila, ki vključujejo vsaj postopek, po katerem je treba ravnati v primeru:

(a) 

resne nesreče ali izrednega dogodka, ki vključuje ravnanje z biološkim dejavnikom;

(b) 

ravnanja z biološkim dejavnikom iz skupine 4.

2.  Delavci o vsaki nesreči ali izrednem dogodku, ki vključuje ravnanje z biološkim dejavnikom, takoj obvestijo vodjo ali osebo, odgovorno za varnost in zdravje pri delu.

3.  Delodajalci takoj obvestijo delavce in/ali vse predstavnike delavcev o vsaki nesreči ali izrednem dogodku, ki bi lahko povzročil sproščanje biološkega dejavnika in povzročil hudo okužbo in/ali bolezen pri ljudeh.

Poleg tega delodajalci ob resni nesreči ali izrednem dogodku čimprej obvestijo delavce in/ali vse predstavnike delavcev v podjetju ali ustanovi o njegovih vzrokih in ukrepih, ki so bili ali jih je treba izvesti za izboljšanje stanja.

4.  Vsak delavec ima dostop do tistih informacij s seznama iz člena 11, ki se nanašajo nanj osebno.

5.  Delavci in/ali vsi predstavniki delavcev v podjetju ali ustanovi imajo dostop do depersonaliziranih skupinskih informacij.

6.  Delodajalci delavcem in/ali njihovim predstavnikom, na njihovo zahtevo, zagotovijo podatke iz člena 7(1).

Člen 11

Seznam izpostavljenih delavcev

1.  Delodajalci vodijo seznam delavcev, izpostavljenih biološkim dejavnikom skupine 3 in/ali 4, v katerem je označena tudi vrsta opravljanega dela, in kadarkoli je mogoče, biološki dejavnik, ki so mu bili izpostavljeni, pa tudi evidenco bodisi o izpostavljenosti, nesrečah in izrednih dogodkih.

2.  Seznam iz odstavka 1 se hrani najmanj 10 let po koncu izpostavljenosti v skladu z nacionalno zakonodajo in/ali prakso.

Kadar gre za izpostavljenost, katere posledica je lahko okužba:

(a) 

z biološkimi dejavniki, za katere je znano, da sposobni povzročiti dolgotrajno ali latentno okužbo;

(b) 

ki je glede na obstoječa spoznanja ni mogoče diagnosticirati, dokler se mnogo let kasneje ne razvije bolezen;

(c) 

ki ima posebno dolgo inkubacijsko dobo, preden se bolezen razvije;

(d) 

z boleznijo, ki se kljub zdravljenju dolgo obdobje občasno ponavlja, ali

(e) 

ki lahko pusti resne dolgotrajne zdravstvene težave,

se seznam hrani ustrezno dolgo, do 40 let, po koncu zadnje znane izpostavljenosti.

3.  Do seznama iz odstavka 1 imajo dostop zdravnik iz člena 14 in/ali organi, pristojni za zdravje in varnost pri delu ter katera koli druga oseba, odgovorna za zdravje in varnost pri delu.

Člen 12

Posvetovanje in sodelovanje delavcev

Posvetovanje in sodelovanje delavcev in/ali njihovih predstavnikov v zvezi z zadevami, ki jih ureja ta direktiva, poteka v skladu s členom 11 Direktive 89/391/EGS.

Člen 13

Obveščanje pristojnih organov

1.  Pristojne organe se obvesti predhodno o prvi uporabi:

(a) 

bioloških dejavnikov skupine 2;

(b) 

bioloških dejavnikov skupine 3;

(c) 

bioloških dejavnikov skupine 4.

Obvestilo je treba podati najmanj 30 dni pred začetkom dela.

Z upoštevanjem odstavka 2 se predhodno obvestilo poda tudi o prvi uporabi vsakega naslednjega biološkega dejavnika skupine 4 in kateregakoli novega biološkega dejavnika skupine 3, kjer delodajalec sam začasno razvrsti ta biološki dejavnik.

2.  Od laboratorijev, ki opravljajo diagnostične storitve v zvezi z biološkimi dejavniki skupine 4, se zahteva le začetno obvestilo o njihovem namenu.

3.  Ob vsakokratnih bistvenih spremembah v procesih in/ali postopkih, ki so pomembne za varnost ali zdravje pri delu, in zaradi katerih je postalo obvestilo zastarelo, je treba ponovno podati obvestilo.

4.  Uradno obvestilo iz odstavkov 1, 2 in 3 vključuje:

(a) 

ime in naslov podjetja in/ali ustanove;

(b) 

ime in usposobljenost osebe, odgovorne za varnost in zdravje pri delu;

(c) 

rezultate ocene iz člena 3;

(d) 

vrsto biološkega dejavnika;

(e) 

predvidene varnostne in preventivne ukrepe.POGLAVJE III

DRUGE DOLOČBE

Člen 14

Zdravstveni nadzor

1.  Države članice v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso vzpostavijo ureditev za izvajanje ustreznega zdravstvenega nadzora delavcev, za katere so rezultati ocene iz člena 3 pokazali tveganje za zdravje ali varnost.

2.  Ureditev iz odstavka 1 naj omogoča, da je lahko vsak delavec, če je primerno, deležen ustreznega zdravstvenega nadzora:

(a) 

pred izpostavljenostjo;

(b) 

v rednih časovnih presledkih po izpostavljenosti.

Ureditev naj bo taka, da je mogoče neposredno izvajati individualne in poklicno higienske ukrepe.

3.  V oceni iz člena 3 bi morali biti navedeni tisti delavci, za katere so morda potrebni posebni varnostni ukrepi.

Kadar je potrebno, bi moralo biti delavcem, še neodpornim proti biološkemu dejavniku, ki so mu ali bi mu lahko bili izpostavljeni, na voljo učinkovito cepivo.

Kadar delodajalci zagotovijo cepivo, bi morali upoštevati priporočeni kodeks ravnanja iz Priloge VII.

Če se ugotovi, da ima neki delavec okužbo in/ali bolezen, za katero se sumi, da je posledica izpostavljenosti, ponudi zdravnik ali organ, odgovoren za zdravstveni nadzor delavcev, tak nadzor drugim delavcem, ki so bili podobno izpostavljeni.

V tem primeru se v skladu s členom 3 ponovno oceni tveganje zaradi izpostavljenosti.

4.  Kadar se izvaja zdravstveni nadzor, se individualna zdravstvena kartoteka hrani najmanj 10 let po koncu izpostavljenosti, v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso.

V posebnih primerih iz člena 11(2) drugega pododstavka se individualna zdravstvena kartoteka hrani ustrezno daljši čas, do 40 let po koncu zadnje znane izpostavljenosti.

5.  Zdravnik ali organ, odgovoren za zdravstveni nadzor delavcev, predlaga katerekoli potrebne varnostne ali preventivne ukrepe glede kateregakoli posameznega delavca.

6.  Delavci morajo dobiti informacije in nasvete o zdravstvenem nadzoru, ki ga bodo morda deležni po koncu izpostavljenosti.

7.  V skladu z nacionalno zakonodajo in/ali prakso:

(a) 

imajo delavci dostop do rezultatov zdravstvenega nadzora, ki se nanašajo nanje, in

(b) 

delavci, ki jih to zadeva, ali delodajalci lahko zahtevajo ponovno preučitev rezultatov zdravstvenega nadzora.

8.  Praktična priporočila za zdravstveni nadzor delavcev so v Prilogi IV.

9.  O vseh primerih bolezni ali smrti, za katere je v skladu z nacionalno zakonodajo in/ali prakso ugotovljeno, da so posledica poklicne izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu, se obvesti pristojne organe.

Člen 15

Zdravstvene in veterinarske ustanove, razen diagnostičnih laboratorijev

1.  Za namene ocene iz člena 3 je treba nameniti posebno pozornost:

(a) 

negotovostim glede prisotnosti bioloških dejavnikov pri bolnikih ali živalih ter v materialih in vzorcih, ki so jim bili odvzeti;

(b) 

nevarnosti, ki jo predstavljajo biološki dejavniki, za katere je znano ali se sumi, da so prisotni pri bolnikih ali živalih ter v materialih in vzorcih, ki so jim bili odvzeti;

(c) 

tveganjem, ki jih predstavlja narava dela.

2.  V zdravstvenih in veterinarskih ustanovah se sprejmejo ustrezni ukrepi, da se zavaruje zdravje in varnost zadevnih delavcev.

Potrebni ukrepi vklučujejo zlasti:

(a) 

izrecno določitev ustreznih dekontaminacijskih in dezinfekcijskih postopkov in

(b) 

izvajanje postopkov, ki omogočajo ravnanje s kontaminiranimi odpadki in njihovo odlaganje brez tveganja.

3.  V prostorih za izolacijo, v katerih so bolniki ali živali, ki so ali se zanje sumi, da so okuženi z biološkimi dejavniki skupine 3 ali 4, se osamitveni ukrepi izberejo med tistimi v prilogi V, stolpcu A, da se tveganje za okužbo čimbolj zmanjša.

Člen 16

Posebni ukrepi za industrijske procese, laboratorije in prostore za živali

1.  V laboratorijih, tudi diagnostičnih, in v prostorih z laboratorijskimi živalmi, ki so bile namerno okužene z biološkimi dejavniki skupine 2, 3 ali 4 ali ki imajo v sebi ali za katere se sumi, da imajo v sebi take dejavnike, je treba sprejeti naslednje ukrepe:

(a) 

Laboratoriji, v katerih se opravlja delo, ki vključuje ravnanje z biološkimi dejavniki iz skupine 2, 3 ali 4 v raziskovalne, razvojne, učne ali diagnostične namene, določijo osamitvene ukrepe v skladu s Prilogo V, da se minimizira tveganje okužbe.

(b) 

Po opravljeni oceni iz člena 3 se po določitvi fizične osamitvene stopnje, zahtevane za biološke dejavnike glede na stopnjo tveganja, ukrepi določijo v skladu s Prilogo V.

Dejavnosti, ki vključujejo ravnanje z biološkim dejavnikom, je treba opravljati:

— 
za biološki dejavnik iz skupine 2 le na delovnih območjih, ki ustrezajo najmanj osamitveni stopnji 2,
— 
za biološki dejavnik iz skupine 3 le na delovnih območjih, ki ustrezajo najmanj osamitveni stopnji 3,
— 
za biološki dejavnik iz skupine 4 le na delovnih območjih, ki ustrezajo najmanj osamitveni stopnji 4.
(c) 

Laboratoriji, v katerih se dela z materiali, v zvezi s katerimi obstaja negotovost glede prisotnosti bioloških dejavnikov, ki lahko povzročijo bolezni pri ljudeh, vendar pa ni njihov cilj delati z biološkimi dejavniki kot takimi (tj. da bi jih gojili ali koncentrirali), bi morali določiti vsaj osamitveno stopnjo 2. Kadar je primerno, je treba uporabiti osamitvene stopnje 3 ali 4, kjer je znano ali se sumi, da so potrebne, razen če je iz smernic pristojnih nacionalnih organov razvidno, da je v določenih primerih ustrezna nižja osamitvena stopnja.

2.  Pri industrijskih procesih, ki uporabljajo biološke dejavnike skupine 2, 3 ali 4, je treba sprejeti naslednje ukrepe:

(a) 

Osamitvena načela iz drugega pododstavka odstavka 1(b) naj se uporabljajo tudi v industrijskih procesih na podlagi praktičnih ukrepov in ustreznih postopkov iz Priloge VI.

(b) 

V skladu z oceno tveganja, povezano z uporabo bioloških dejavnikov skupine 2, 3 ali 4, lahko pristojni organ odloči o ustreznih ukrepih, ki jih je treba izvajati pri industrijski uporabi takih bioloških dejavnikov.

3.  Pri vseh dejavnostih iz odstavkov 1 in 2, pri katerih ni bilo mogoče izdelati dokončne ocene o biološkem dejavniku, glede katerega pa se zdi, da bi predvidena uporaba lahko vključevala resno zdravstveno tveganje za delavce, se smejo dejavnosti izvajati le na delovnih mestih, na katerih osamitvena stopnja ustreza najmanj stopnji 3.

Člen 17

Uporaba podatkov

Komisija ima dostop do uporabe podatkov iz člena 14(9), kakršno izvajajo pristojni nacoinalni organi.

Člen 18

Razvrščanje bioloških dejavnikov

1.  Skupnostna razvrstitev temelji na definicijah iz drugega odstavka člena 2, točk 2 do 4 (skupine 2 do 4).

2.  Dokler ni skupnostne razvrstitve, države članice razvrščajo biološke dejavnike, ki so ali bi lahko bili nevarni za zdravje ljudi, na podlagi definicij iz drugega odstavka člena 2, točk 2 do 4 (skupine 2 do 4).

3.  Če biološkega dejavnika, ki ga je treba oceniti, ni mogoče z gotovostjo uvrstiti v eno od skupin, opredeljenih v drugem odstavku člena 2, ga je treba uvrstiti v najvišjo rizično skupino med možnimi.

Člen 19

Priloge

Povsem tehnične prilagoditve Prilog zaradi tehničnega napredka, sprememb mednarodnih predpisov ali specifikacij in novih dognanj na področju bioloških dejavnikov se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 17 Direktive 89/391/EGS.

Člen 20

Obveščanje Komisije

Države članice sporočijo Komisiji določbe nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 21

Razveljavitev

Direktiva 90/679/EGS, spremenjena z direktivami iz Priloge VIII, dela A, se razveljavi, ne da bi to vplivalo na obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno zakonodajo, določenih v Prilogi VIII, delu B.

Sklicevanje na razveljavljeno direktivo se šteje kot sklicevanje na to direktivo, povezave pa se določijo na podlagi korelacijske preglednice iz Priloge IX.

Člen 22

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 23

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

▼M1
PRILOGA I

INDIKATIVNI SEZNAM DEJAVNOSTI

(Člen 4(2))

Uvodna pripomba

Kadar rezultat ocene tveganja, izvedene v skladu s členom 3 in členom 4(2) te direktive, pokaže nenamerno izpostavljenost biološkim dejavnikom, obstaja možnost drugih dejavnosti, ki niso vključene v to prilogo, vendar jih je vseeno treba upoštevati.

1. 

Delo v obratih za proizvodnjo hrane.

2. 

Delo v kmetijstvu.

3. 

Delovne aktivnosti, pri katerih prihaja do stika z živalmi in/ali izdelki živalskega izvora.

4. 

Delo v zdravstvu, tudi v enotah za izolacijo in v mrtvašnicah.

5. 

Delo v kliničnih, veterinarskih in diagnostičnih laboratorijih, razen v diagnostičnih mikrobioloških laboratorijih.

6. 

Delo v obratih odlagališč odpadkov.

7. 

Delo v obratih za čiščenje odpadnih voda.

▼B
PRILOGA II

ZNAK ZA BIOLOŠKO NEVARNOST

(Člen 6(2)(e))

image

▼M1
PRILOGA III

SKUPNOSTNA RAZVRSTITEV

Drugi odstavek člena 2 in člen 18

UVODNE PRIPOMBE

1. Glede na področje uporabe Direktive se v razvrstitveni seznam vključijo le dejavniki, za katere je znano, da okužijo ljudi.

Kjer je primerno, je označen toksikološki in alergijski potencial teh dejavnikov.

Živalski in rastlinski patogeni, za katere je znano, da ne učinkujejo na ljudi, so izključeni.

Pri sestavljanju tega seznama razvrščenih bioloških dejavnikov niso bili upoštevani gensko spremenjeni mikroorganizmi.

2. Razvrstitveni seznam temelji na vplivu teh dejavnikov na zdrave delavce.

Pri tem niso posebej upoštevani posamezni učinki na tiste, katerih občutljivost je lahko povečana iz enega ali drugega razloga, na primer zaradi predhodne bolezni, zdravljenja, zmanjšane odpornosti, nosečnosti ali dojenja.

Dodatno tveganje za take delavce bi bilo treba upoštevati v okviru ocene tveganja, ki jo zahteva ta direktiva.

Pri določenih industrijskih postopkih, določenem laboratorijskem delu ali določenem delu z živalmi, ki vključujejo dejanski ali možni stik z biološkimi dejavniki skupine 3 ali 4, morajo biti vsi sprejeti tehnični varnostni ukrepi v skladu s členom 16 te direktive.

3. Za biološke dejavnike, ki niso razvrščeni v eno od skupin od 2 do 4 na seznamu, se ne šteje, da so s tem implicitno razvrščeni v skupino 1.

Ko gre za rodove, za katere je znano, da je za človeka patogena več kot ena vrsta, bo seznam vključeval tiste vrste, za katere je znano, da so najpogostejši povzročitelji bolezni, skupaj s splošnejšo navedbo dejstva, da lahko tudi druge vrste istega rodu vplivajo na zdravje.

Kadar je v razvrstitvenem seznamu bioloških dejavnikov naveden celoten rod, se šteje, da so vrste in sevi, za katere je znano, da niso patogeni, izključeni.

4. Kadar je sev oslabljen ali je izgubil znane virulentne gene, ni treba nujno izvajati osamitve, ki se zahteva glede na razvrstitev njegovega prvotnega seva, odvisno od ocene, primerne tveganju na delovnem mestu.

Tako je npr. v primeru, kjer je treba tak sev uporabiti kot proizvod ali del proizvoda za profilaktične ali terapevtske namene.

5. Poimenovanje razvrščenih dejavnikov, uporabljeno pri določitvi tega seznama, odraža zadnje mednarodne dogovore o taksonomiji in poimenovanju dejavnikov v času priprave seznama ter je v skladu z njimi.

6. Seznam razvrščenih bioloških dejavnikov odraža stanje znanja v času njegovega oblikovanja.

Posodobljen bo takoj, ko ne bo več odražal najnovejših dognanj.

7. Države članice zagotovijo, da so vsi virusi, ki so bili pri človeku že izolirani, niso pa bili ocenjeni in razvrščeni v to prilogo, uvrščeni najmanj v skupino 2, razen če imajo države članice dokaz, da verjetno ne morejo povzročiti bolezni pri ljudeh.

8. Določeni biološki dejavniki, razvrščeni v skupino 3, ki so na priloženem seznamu označeni z dvema zvezdicama (**), lahko predstavljajo zmanjšano tveganje za okužbo delavcev, ker se okužba navadno ne prenaša po zraku.

Države članice ocenijo, kakšne osamitvene ukrepe je treba uporabiti za take dejavnike, pri čemer upoštevajo naravo specifičnih dejavnosti, za katere gre, in količino zadevnega dejavnika, z namenom, da ugotovijo, ali je v danih okoliščinah katerega od ukrepov mogoče opustiti.

9. Zahteve v zvezi z osamitvijo, ki sledijo iz razvrstitve zajedavcev, se uporabljajo le za tiste stopnje življenjskega ciklusa zajedavca, v katerih obstaja nevarnost okužbe ljudi na delovnem mestu.

10. Na seznamu so tudi ločene označbe v primerih, ko je verjetno, da biološki dejavniki povzročajo alergične ali toksične reakcije, ko je na voljo učinkovito cepivo ali ko je priporočljivo hraniti seznam izpostavljenih delavcev več kot 10 let.

Te označbe so prikazane z naslednjimi črkami:

A: 

možni alergični učinki

D: 

seznam delavcev, izpostavljenih temu biološkemu dejavniku, je treba hraniti več kot 10 let po koncu zadnje znane izpostavljenosti

T: 

proizvaja toksin

V: 

na voljo je učinkovito cepivo, ki je registrirano v EU

Pri izvajanju preventivnega cepljenja je treba upoštevati kodeks ravnanja iz Priloge VII.

BAKTERIJE

in podobni organizmi

Opomba: pri bioloških dejavnikih na tem seznamu se vnos celotnega rodu z dodatkom „ssp.“ nanaša na druge vrste iz tega rodu, ki niso bile posebej vključene na seznam, vendar je zanje znano, da so povzročitelji bolezni pri ljudeh. Za več informacij glej uvodno pripombo 3.Biološki dejavnik

Razvrstitev

Opombe

Actinomadura madurae

2

 

Actinomadura pelletieri

2

 

Actinomyces gerencseriae

2

 

Actinomyces israelii

2

 

Actinomyces spp.

2

 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans)

2

 

Anaplasma spp.

2

 

Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum)

2

 

Arcobacter butzleri

2

 

Bacillus anthracis

3

T

Bacteroides fragilis

2

 

Bacteroides spp.

2

 

Bartonella bacilliformis

2

 

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)

2

 

Bartonella (Rochalimaea) spp.

2

 

Bordetella bronchiseptica

2

 

Bordetella parapertussis

2

 

Bordetella pertussis

2

T, V

Bordetella spp.

2

 

Borrelia burgdorferi

2

 

Borrelia duttonii

2

 

Borrelia recurrentis

2

 

Borrelia spp.

2

 

Brachyspira spp.

2

 

Brucella abortus

3

 

Brucella canis

3

 

Brucella inopinata

3

 

Brucella melitensis

3

 

Brucella suis

3

 

Burkholderia cepacia

2

 

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

3

 

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

3

D

Campylobacter fetus subsp. fetus

2

 

Campylobacter fetus subsp. venerealis

2

 

Campylobacter jejuni subsp. doylei

2

 

Campylobacter jejuni subsp. jejuni

2

 

Campylobacter spp.

2

 

Cardiobacterium hominis

2

 

Cardiobacterium valvarum

2

 

Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus)

2

 

Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae)

2

 

Chlamydia felis (Chlamydophila felis)

2

 

Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)

2

 

Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (ptičji sevi)

3

 

Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (drugi sevi)

2

 

Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis)

2

 

Clostridium botulinum

2

T

Clostridium difficile

2

T

Clostridium perfringens

2

T

Clostridium tetani

2

T, V

Clostridium spp.

2

 

Corynebacterium diphtheriae

2

T, V

Corynebacterium minutissimum

2

 

Corynebacterium pseudotuberculosis

2

T

Corynebacterium ulcerans

2

T

Corynebacterium spp.

2

 

Coxiella burnetii

3

 

Edwardsiella tarda

2

 

Ehrlichia spp.

2

 

Eikenella corrodens

2

 

Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum)

2

 

Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis)

2

 

Enterobacter cloacae subsp. cloacae (Enterobacter cloacae)

2

 

Enterobacter spp.

2

 

Enterococcus spp.

2

 

Erysipelothrix rhusiopathiae

2

 

Escherichia coli (razen nepatogenih sevov)

2

 

Escherichia coli, verocitotoksigeni sevi (npr. O157:H7 ali O103)

(*1)

T

Fluoribacter bozemanae (Legionella)

2

 

Francisella hispaniensis

2

 

Francisella tularensis subsp. holarctica

2

 

Francisella tularensis subsp. mediasiatica

2

 

Francisella tularensis subsp. novicida

2

 

Francisella tularensis subsp. tularensis

3

 

Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme

2

 

Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum

2

 

Gardnerella vaginalis

2

 

Haemophilus ducreyi

2

 

Haemophilus influenzae

2

V

Haemophilus spp.

2

 

Helicobacter pylori

2

 

Helicobacter spp.

2

 

Klebsiella oxytoca

2

 

Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae

2

 

Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae

2

 

Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis

2

 

Klebsiella spp.

2

 

Legionella pneumophila subsp. fraseri

2

 

Legionella pneumophila subsp. pascullei

2

 

Legionella pneumophila subsp. pneumophila

2

 

Legionella spp.

2

 

Leptospira interrogans (vsi serovari)

2

 

Leptospira interrogans spp.

2

 

Listeria monocytogenes

2

 

Listeria ivanovii subsp. ivanovii

2

 

Listeria invanovii subsp. londoniensis

2

 

Morganella morganii subsp. morganii (Proteus morganii)

2

 

Morganella morganii subsp. sibonii

2

 

Mycobacterium abscessus subsp. abscessus

2

 

Mycobacterium africanum

3

V

Mycobacterium avium subsp. avium (Mycobacterium avium)

2

 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis)

2

 

Mycobacterium avium subsp. silvaticum

2

 

Mycobacterium bovis

3

V

Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae)

3

 

Mycobacterium chelonae

2

 

Mycobacterium chimaera

2

 

Mycobacterium fortuitum

2

 

Mycobacterium intracellulare

2

 

Mycobacterium kansasii

2

 

Mycobacterium leprae

3

 

Mycobacterium malmoense

2

 

Mycobacterium marinum

2

 

Mycobacterium microti

(*1)

 

Mycobacterium pinnipedii

3

 

Mycobacterium scrofulaceum

2

 

Mycobacterium simiae

2

 

Mycobacterium szulgai

2

 

Mycobacterium tuberculosis

3

V

Mycobacterium ulcerans

(*1)

 

Mycobacterium xenopi

2

 

Mycoplasma hominis

2

 

Mycoplasma pneumoniae

2

 

Mycoplasma spp.

2

 

Neisseria gonorrhoeae

2

 

Neisseria meningitidis

2

V

Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu)

2

 

Nocardia asteroides

2

 

Nocardia brasiliensis

2

 

Nocardia farcinica

2

 

Nocardia nova

2

 

Nocardia otitidiscaviarum

2

 

Nocardia spp.

2

 

Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi)

3

 

Pasteurella multocida subsp. gallicida (Pasteurella gallicida)

2

 

Pasteurella multocida subsp. multocida

2

 

Pasteurella multocida subsp. septica

2

 

Pasteurella spp.

2

 

Peptostreptococcus anaerobius

2

 

Plesiomonas shigelloides

2

 

Porphyromonas spp.

2

 

Prevotella spp.

2

 

Proteus mirabilis

2

 

Proteus penneri

2

 

Proteus vulgaris

2

 

Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans)

2

 

Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)

2

 

Providencia spp.

2

 

Pseudomonas aeruginosa

2

T

Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii)

2

 

Rickettsia africae

3

 

Rickettsia akari

(*1)

 

Rickettsia australis

3

 

Rickettsia canadensis

2

 

Rickettsia conorii

3

 

Rickettsia heilongjiangensis

(*1)

 

Rickettsia japonica

3

 

Rickettsia montanensis

2

 

Rickettsia typhi

3

 

Rickettsia prowazekii

3

 

Rickettsia rickettsii

3

 

Rickettsia sibirica

3

 

Rickettsia spp.

2

 

Salmonella enterica (choleraesuis) subsp. arizonae

2

 

Salmonella enteritidis

2

 

Salmonella paratyphi A, B, C

2

V

Salmonella typhi

(*1)

V

Salmonella typhimurium

2

 

Salmonella (drugi serovari)

2

 

Shigella boydii

2

 

Shigella dysenteriae (tip 1)

(*1)

T

Shigella dysenteriae, razen tipa 1

2

 

Shigella flexneri

2

 

Shigella sonnei

2

 

Staphylococcus aureus

2

T

Streptobacillus moniliformis

2

 

Streptococcus agalactiae

2

 

Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis

2

 

Streptococcus pneumoniae

2

T, V

Streptococcus pyogenes

2

T

Streptococcus suis

2

 

Streptococcus spp.

2

 

Treponema carateum

2

 

Treponema pallidum

2

 

Treponema pertenue

2

 

Treponema spp.

2

 

Trueperella pyogenes

2

 

Ureaplasma parvum

2

 

Ureaplasma urealyticum

2

 

Vibrio cholerae (vključno z El Tor)

2

T, V

Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica)

2

 

Vibrio spp.

2

 

Yersinia enterocolitica subsp. enterolitica

2

 

Yersinia enterocolitica subsp. palearctica

2

 

Yersinia pestis

3

 

Yersinia pseudotuberculosis

2

 

Yersinia spp.

2

 

(*1)   Glej odstavek 8 uvodnih opomb.

VIRUSI (*)

(*) Glej odstavek 7 uvodnih pripomb.

Opomba: virusi so razvrščeni glede na red (O), družino (F) in rod (G).Biološki dejavnik

(vrsta virusa ali navedeni taksonomski red)

Razvrstitev

Opombe

Bunyavirales (O)

 

 

Hantaviridae (F)

 

 

Orthohantavirus (G)

 

 

Andski ortohantavirus (vrsta hantavirusa, ki povzroča hantavirusni pljučni sindrom [HPS])

3

 

Ortohantavirus Bayou

3

 

Ortohantavirus Black Creek Canal

3

 

Ortohantavirus Cano Delgadito

3

 

Ortohantavirus Choclo

3

 

Ortohantavirus Dobrava-Beograd (vrsta hantavirusa, ki povzroča hemoragično mrzlico z renalnim sindromom [HMRS])

3

 

Ortohantavirus El Moro Canyon

3

 

Ortohantavirus Hantaan (vrsta hantavirusa, ki povzroča hemoragično mrzlico z renalnim sindromom [HMRS])

3

 

Ortohantavirus Laguna Negra

3

 

Ortohantavirus Prospect Hill

2

 

Ortohantavirus Puumala (vrsta hantavirusa, ki povzroča epidemično nefropatijo [EN])

2

 

Ortohantavirus Seul (vrsta hantavirusa, ki povzroča hemoragično mrzlico z renalnim sindromom [HMRS])

3

 

Ortohantavirus Sin Nombre (vrsta hantavirusa, ki povzroča hantavirusni pljučni sindrom [HPS])

3

 

Drugi hantavirusi, za katere je znano, da so patogeni

2

 

Nairoviridae (F)

 

 

Orthonairovirus (G)

 

 

Ortonairovirus krimsko-kongoške hemoragične mrzlice

4

 

Ortonairovirus Dugbe

2

 

Ortonairovirus Hazara

2

 

Ortonairovirus nairobijske bolezni ovac

2

 

Drugi nairovirusi, za katere je znano, da so patogeni

2

 

Peribunyaviridae (F)

 

 

Orthobunyavirus (G)

 

 

Ortobunjavirus Bunyamwera (virus Germiston)

2

 

Ortobunjavirus kalifornijskega encefalitisa

2

 

Ortobunjavirus Oropouche

3

 

Drugi ortobunjavirusi, za katere je znano, da so patogeni

2

 

Phenuiviridae (F)

 

 

Phlebovirus (G)

 

 

Flebovirus Bhanja

2

 

Flebovirus Punta Toro

2

 

Flebovirus mrzlice doline Rift

3

 

Flebovirus Naples mrzlice peščene muhe (virus Toscana)

2

 

Flebovirus SFTS (virus visoke vročine s trombocitopeníjo)

3

 

Drugi flebovirusi, za katere je znano, da so patogeni

2

 

Herpesvirales (O)

 

 

Herpesviridae (F)

 

 

Cytomegalovirus (G)

 

 

Humani betaherpesvirus 5 (citomegalovirus)

2

 

Lymphocryptovirus (G)

 

 

Humani gamaherpesvirus 4 (Epstein-Barrov virus)

2

 

Rhadinovirus (G)

 

 

Humani gamaherpesvirus 8

2

D

Roseolovirus (G)

 

 

Humani betaherpesvirus 6A (humani B-celični limfotropni virus)

2

 

Humani betaherpesvirus 6B

2

 

Humani betaherpesvirus 7

2

 

Simplexvirus (G)

 

 

Opičji alfaherpesvirus 1 (Herpesvirus simiae, virus herpes B)

3

 

Humani alfaherpesvirus 1 (humani herpesvirus 1, virus herpes simpleks tip 1)

2

 

Humani alfaherpesvirus 2 (humani herpesvirus 2, virus herpes simpleks tip 2)

2

 

Varicellovirus (G)

 

 

Humani alfaherpesvirus 3 (herpesvirus varicella-zoster)

2

V

Mononegavirales (O)

 

 

Filoviridae (F)

 

 

Ebolavirus (G)

4

 

Marburgvirus (G)

 

 

Virus Marburg

4

 

Paramyxoviridae (F)

 

 

Avulavirus (G)

 

 

Virus atipične kokošje kuge

2

 

Henipavirus (G)

 

 

Henipavirus Hendra

4

 

Henipavirus Nipah

4

 

Morbillivirus (G)

 

 

Virus ošpic

2

V

Respirovirus (G)

 

 

Humani respirovirus 1 (virus parainfluence 1)

2

 

Humani respirovirus 3 (virus parainfluence 3)

2

 

Rubulavirus (G)

 

 

Virus mumpsa

2

V

Humani rubulavirus 2 (virus parainfluence 2)

2

 

Humani rubulavirus 4 (virus parainfluence 4)

2

 

Pneumoviridae (F)

 

 

Metapneumovirus (G)

 

 

Orthopneumovirus (G)

 

 

Humani ortopneumovirus (respiratorni sincicijski virus)

2

 

Rhabdoviridae (F)

 

 

Lyssavirus (G)

 

 

Avstralski netopirski lisavirus

(*2)

V

Lisavirus Duvenhage

(*2)

V

Evropski netopirski lisavirus 1

(*2)

V

Evropski netopirski lisavirus 2

(*2)

V

Lisavirus Lagos

(*2)

 

Lisavirus Mokola

3

 

Virus stekline

(*2)

V

Vesiculovirus (G)

 

 

Virus vezikularnega stomatitisa, vezikulovirus Alagoas

2

 

Virus vezikularnega stomatitisa, vezikulovirus Indiana

2

 

Virus vezikularnega stomatitisa, vezikulovirus New Jersey

2

 

Vezikulovirus Piry (virus Piry)

2

 

Nidovirales (O)

 

 

Coronaviridae (F)

 

 

Betacoronavirus (G)

 

 

Koronavirus, povezan s sindromom akutne respiratorne stiske (virus SARS)

3

 

▼M2

Koronavirus 2 hudega akutnega respiratornega sindroma (SARS-CoV-2) (10)

3

 

▼M1

Koronavirus bližnjevzhodnega respiratornega sindroma (virus MERS)

3

 

Druge Coronaviridae, za katere je znano, da so patogene

2

 

Picornavirales (O)

 

 

Picornaviridae (F)

 

 

Cardiovirus (G)

 

 

Virus Saffold

2

 

Cosavirus (G)

 

 

Cosavirus A

2

 

Enterovirus (G)

 

 

Enterovirus A

2

 

Enterovirus B

2

 

Enterovirus C

2

 

Enterovirus D, humani enterovirus tip 70 (virus akutnega hemoragičnega konjunktivitisa)

2

 

Rinovirusi

2

 

Poliovirus, tip 1 in 3

2

V

Poliovirus, tip 2 (1)

3

V

Hepatovirus (G)

 

 

Hepatovirus A (virus hepatitisa A, humani enterovirus tip 72)

2

V

Kobuvirus (G)

 

 

Aichivirus A (Aichivirus 1)

2

 

Parechovirus (G)

 

 

Parechovirusi A

2

 

Parechovirusi B (virus Ljungan)

2

 

Druge Picornaviridae, za katere je znano, da so patogene

2

 

Nerazvrščeno (O)

 

 

Adenoviridae (F)

2

 

Astroviridae (F)

2

 

Arenaviridae (F)

 

 

Mammarenavirus (G)

 

 

Brazilski mammarenavirus

4

 

Mammarenavirus Chapare

4

 

Mammarenavirus Flexal

3

 

Mammarenavirus Guanarito

4

 

Mammarenavirus Junin

4

 

Mammarenavirus Lassa

4

 

Mammarenavirus Lujo

4

 

Mammarenavirus limfocitnega horiomeningitisa, nevrotropni sevi

2

 

Mammarenavirus limfocitnega horiomeningitisa (drugi sevi)

2

 

Mammarenavirus Machupo

4

 

Mammarenavirus Mobala

2

 

Mammarenavirus Mopeia

2

 

Mammarenavirus Tacaribe

2

 

Mammarenavirus Whitewater Arroyo

3

 

Caliciviridae (F)

 

 

Norovirus (G)

 

 

Norovirus (virus Norwalk)

2

 

Druge Caliciviridae, za katere je znano, da so patogene

2

 

Hepadnaviridae (F)

 

 

Orthohepadnavirus (G)

 

 

Virus hepatitisa B

(*2)

V, D

Hepeviridae (F)

 

 

Orthohepevirus (G)

 

 

Ortohepevirus A (virus hepatitisa E)

2

 

Flaviviridae (F)

 

 

Flavivirus (G)

 

 

Virus denge

3

 

Virus japonskega encefalitisa

3

V

Virus Kyasanur Forest

3

V

Virus lupingove bolezni

(*2)

 

Virus encefalitisa Murray Valley (virus avstralskega encefalitisa)

3

 

Virus hemoragične mrzlice omsk

3

 

Virus Powassan

3

 

Virus Rocio

3

 

Virus encefalitisa St. Louis

3

 

Virus klopnega encefalitisa

 

 

Virus Absettarov

3

 

Virus Hanzalova

3

 

Virus Hypr

3

 

Virus Kumlinge

3

 

Virus Negishi

3

 

Ruski pomladno-poletni encefalitis ()

3

V

Virus klopnega encefalitisa, srednjeevropski podtip

(*2)

V

Virus klopnega encefalitisa, daljnovzhodni podtip

3

 

Virus klopnega encefalitisa, sibirski podtip

3

V

Virus Wesselsbron

(*2)

 

Virus Zahodnega Nila

3

 

Virus rumene mrzlice

3

V

Virus zike

2

 

Drugi flavivirusi, za katere je znano, da so patogeni

2

 

Hepacivirus (G)

 

 

Hepacivirus C (virus hepatitisa C)

(*2)

D

Orthomyxoviridae (F)

 

 

Gammainfluenzavirus (G)

 

 

Virus influence C

2

()

Influenzavirus A (G)

 

 

Virusi visokopatogene aviarne influence HPAIV (H5), npr. H5N1

3

 

Virusi visokopatogene aviarne influence HPAIV (H7), npr. H7N7, H7N9

3

 

Virus influence A

2

()

Virus influence A A/New York/1/18 (H1N1) (španska gripa 1918)

3

 

Virus influence A A/Singapur/1/57 (H2N2)

3

 

Virus nizkopatogene aviarne influence (LPAI) H7N9

3

 

Influenzavirus B (G)

 

 

Virus influence B

2

()

Thogoto virus (G)

 

 

Virus Dhori (klopne orthomyxoviridae: Dhori)

2

 

Virus Thogoto (klopne orthomyxoviridae: Thogoto)

2

 

Papillomaviridae (F)

2

()

Parvoviridae (F)

 

 

Erythroparvovirus (G)

 

 

Primatski eritroparvovirus 1 (humani parvovirus, virus B 19)

2

 

Polyomaviridae (F)

 

 

Betapolyomavirus (G)

 

 

Humani poliomavirus 1 (virus BK)

2

()

Humani poliomavirus 2 (virus JC)

2

()

Poxviridae (F)

 

 

Molluscipoxvirus (G)

 

 

Virus mehkužk

2

 

Orthopoxvirus (G)

 

 

Virus govejih koz

2

 

Virus opičjih koz

3

V

Virus vakcinije (vključno z virusom bivoljih koz (), virusom slonjih koz (), virusom kunčjih koz ())

2

 

Virus črnih koz (major in minor)

4

V

Parapoxvirus (G)

 

 

Virus Orf

2

 

Parapoxvirus bovis

2

 

Yatapoxvirus (G)

 

 

Virus Tanapox

2

 

Virus Yaba (virus opičjega tumorja)

2

 

Reoviridae (F)

 

 

Seadornavirus (G)

 

 

Virus Banna

2

 

Coltivirus (G)

2

 

Rotavirus (G)

2

 

Orbivirus (G)

2

 

Reoviridae (F)

 

 

Deltaretrovirus (G)

 

 

Primatski T-limfotropni virus 1 (humani T-celični limfotropni virus, tip 1)

(*2)

D

Primatski T-limfotropni virus 2 (humani T-celični limfotropni virus, tip 2)

(*2)

D

Lentivirus (G)

 

 

Virus humane imunske pomanjkljivosti 1

(*2)

D

Virus humane imunske pomanjkljivosti 2

(*2)

D

Virus opičje imunske pomanjkljivosti (SIV) ()

2

 

Togaviridae (F)

 

 

Alphavirus (G)

 

 

Virus Cabassou

3

 

Virus vzhodnega encefalomielitisa enoprstih kopitarjev

3

V

Virus Bebaru

2

 

Virus čikungunje

(*2)

 

Virus Everglades

(*2)

 

Virus Mayaro

3

 

Virus Mucambo

(*2)

 

Virus Ndumu

(*2)

 

Virus O’nyong-nyong

2

 

Virus Ross River

2

 

Virus Semliki Forest

2

 

Virus Sindbis

2

 

Virus Tonate

(*2)

 

Virus venezuelskega encefalomielitisa enoprstih kopitarjev

3

V

Virus zahodnega encefalomielitisa enoprstih kopitarjev

3

V

Drugi alfavirusi, za katere je znano, da so patogeni

2

 

Rubivirus (G)

 

 

Virus rdečk

2

V

Nerazvrščeno (F)

 

 

Deltavirus (G)

 

 

Virus hepatitisa D ()

2

V, D

(*1)   Glej odstavek 7 uvodnih pripomb.

(1)   Razvrstitev v skladu z globalnim akcijskim načrtom SZO za zmanjšanje tveganja okužbe s poliovirusom v obratih po izkoreninjenju posameznih tipov divjih poliovirusov in posledičnem prenehanju uporabe oralnega cepiva proti otroški paralizi.

(*2)   Glej odstavek 8 uvodnih pripomb.

(2)   Klopni encefalitis.

(3)   Virus hepatitisa D je pri delavcih patogen samo ob prisotnosti hkratne ali sekundarne okužbe, ki jo povzroča virus hepatitisa B. Cepljenje proti virusu hepatitisa B bo torej zaščitilo delavce, ki niso okuženi s hepatitisom B, pred virusom hepatitisa D.

(4)   Samo za tipa A in B.

(5)   Priporočljivo za delo, ki vključuje neposredni stik s temi dejavniki.

(6)   Identificirana sta dva virusa: prvi je virus tipa bivoljih koz, drugi pa različica virusa vakcinije.

(7)   Različica virusa govejih koz.

(8)   Različica vakcinije.

(9)   Zaenkrat ni zabeleženih primerov okužb ljudi z drugimi retrovirusi opičjega porekla. Kot previdnostni ukrep je priporočljivo, da se pri delu z njimi upošteva osamitvena stopnja 3.

(10)   V skladu s členom 16(1)(c) bi se moralo diagnostično laboratorijsko delo, ki ne vključuje razmnoževanja in vključuje SARS-CoV-2, izvajati v objektu, kjer se uporabljajo postopki, enakovredni najmanj osamitveni stopnji 2. Delo, ki vključuje razmnoževanje SARS-CoV-2, bi se moralo izvajati v laboratoriju osamitvene stopnje 3 z zračnim tlakom, nižjim od atmosferskega.

DEJAVNIKI PRIONSKIH BOLEZNIBiološki dejavnik

Razvrstitev

Opombe

Dejavnik Creutzfeldt-Jakobove bolezni

(*1)

()

Variantni dejavnik Creutzfeldt-Jakobove bolezni

(*1)

()

Dejavnik bovine spongiformne encefalopatije (BSE) in drugih povezanih prenosljivih spongiformnih encefalopatij

(*1)

()

Dejavnik Gerstmann-Sträussler-Scheinkerjevega sindroma

(*1))

()

Dejavnik kuruja

(*1)

()

Dejavnik praskavca

2

 

(*1)   Glej odstavek 8 uvodnih pripomb.

(1)   Priporočljivo za delo, ki vključuje neposredni stik s temi dejavniki.

ZAJEDAVCI

Opomba: pri bioloških dejavnikih na tem seznamu se vnos celotnega rodu z dodatkom „ssp.“ nanaša na druge vrste iz tega rodu, ki niso bile posebej vključene na seznam, vendar je zanje znano, da so povzročitelji bolezni pri ljudeh. Za več informacij glej uvodno pripombo 3.Biološki dejavnik

Razvrstitev

Opombe

Acanthamoeba castellani

2

 

Ancylostoma duodenale

2

 

Angiostrongylus cantonensis

2

 

Angiostrongylus costaricensis

2

 

Anisakis simplex

2

A

Ascaris lumbricoides

2

A

Ascaris suum

2

A

Babesia divergens

2

 

Babesia microti

2

 

Balamuthia mandrillaris

3

 

Balantidium coli

2

 

Brugia malayi

2

 

Brugia pahangi

2

 

Brugia timori

2

 

Capillaria philippinensis

2

 

Capillaria spp.

2

 

Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis)

2

 

Clonorchis viverrini (Opisthirchis viverrini)

2

 

Cryptosporidium hominis

2

 

Cryptosporidium parvum

2

 

Cyclospora cayetanensis

2

 

Dicrocoelium dentriticum

2

 

Dipetalonema streptocerca

2

 

Diphyllobothrium latum

2

 

Dracunculus medinensis

2

 

Echinococcus granulosus

(*1)

 

Echinococcus multilocularis

(*1)

 

Echinococcus oligarthrus

(*1)

 

Echinococcus vogeli

(*1)

 

Entamoeba histolytica

2

 

Enterobius vermicularis

2

 

Enterocytozoon bieneusi

2

 

Fasciola gigantica

2

 

Fasciola hepatica

2

 

Fasciolopsis buski

2

 

Giardia lamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis)

2

 

Heterophyes spp.

2

 

Hymenolepis diminuta

2

 

Hymenolepis nana

2

 

Leishmania aethiopica

2

 

Leishmania braziliensis

(*1)

 

Leishmania donovani

(*1)

 

Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis)

(*1)

 

Leishmania infantum (Leishmania chagasi)

(*1)

 

Leishmania major

2

 

Leishmania mexicana

2

 

Leishmania panamensis (Viannia panamensis)

(*1)

 

Leishmania peruviana

2

 

Leishmania tropica

2

 

Leishmania spp.

2

 

Loa loa

2

 

Mansonella ozzardi

2

 

Mansonella perstans

2

 

Mansonella streptocerca

2

 

Metagonimus spp.

2

 

Naegleria fowleri

3

 

Necator americanus

2

 

Onchocerca volvulus

2

 

Opisthorchis felineus

2

 

Opisthorchis spp.

2

 

Paragonimus westermani

2

 

Paragonimus spp.

2

 

Plasmodium falciparum

(*1)

 

Plasmodium knowlesi

(*1)

 

Plasmodium spp. (humani in opičji)

2

 

Sarcocystis suihominis

2

 

Schistosoma haematobium

2

 

Schistosoma intercalatum

2

 

Schistosoma japonicum

2

 

Schistosoma mansoni

2

 

Schistosoma mekongi

2

 

Strongyloides stercoralis

2

 

Strongyloides spp.

2

 

Taenia saginata

2

 

Taenia solium

(*1)

 

Toxocara canis

2

 

Toxocara cati

2

 

Toxoplasma gondii

2

 

Trichinella nativa

2

 

Trichinella nelsoni

2

 

Trichinella pseudospiralis

2

 

Trichinella spiralis

2

 

Trichomonas vaginalis

2

 

Trichostrongylus orientalis

2

 

Trichostrongylus spp.

2

 

Trichuris trichiura

2

 

Trypanosoma brucei brucei

2

 

Trypanosoma brucei gambiense

2

 

Trypanosoma brucei rhodesiense

(*1)

 

Trypanosoma cruzi

(*1)

 

Wuchereria bancrofti

2

 

(*1)   Glej odstavek 8 uvodnih pripomb.

GLIVE

Opomba: pri bioloških dejavnikih na tem seznamu se vnos celotnega rodu z dodatkom „ssp.“ nanaša na druge vrste iz tega rodu, ki niso bile posebej vključene na seznam, vendar je zanje znano, da so povzročitelji bolezni pri ljudeh. Za več informacij glej uvodno pripombo 3.Biološki dejavnik

Razvrstitev

Opombe

Aspergillus flavus

2

A

Aspergillus fumigatus

2

A

Aspergillus spp.

2

 

Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)

3

 

Blastomyces gilchristii

3

 

Candida albicans

2

A

Candida dubliniensis

2

 

Candida glabrata

2

 

Candida parapsilosis

2

 

Candida tropicalis

2

 

Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum, trichoides)

3

 

Cladophialophora modesta

3

 

Cladophialophora spp.

2

 

Coccidioides immitis

3

A

Coccidioides posadasii

3

A

Cryptococcus gattii (Filobasidiella neoformans var. bacillispora)

2

A

Cryptococcus neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)

2

A

Emmonsia parva var. parva

2

 

Emmonsia parva var. crescens

2

 

Epidermophyton floccosum

2

A

Epidermophyton spp.

2

 

Fonsecaea pedrosoi

2

 

Histoplasma capsulatum

3

 

Histoplasma capsulatum var. farciminosum

3

 

Histoplasma duboisii

3

 

Madurella grisea

2

 

Madurella mycetomatis

2

 

Microsporum spp.

2

A

Nannizzia spp.

2

 

Neotestudina rosatii

2

 

Paracoccidioides brasiliensis

3

A

Paracoccidioides lutzii

3

 

Paraphyton spp.

2

 

Rhinocladiella mackenziei

3

 

Scedosporium apiospermum

2

 

Scedosporium prolificans (inflatum)

2

 

Sporothrix schenckii

2

 

Talaromyces marneffei (Penicillium marneffei)

2

A

Trichophyton rubrum

2

A

Trichophyton tonsurans

2

A

Trichophyton spp.

2“

 

▼B
PRILOGA IV

PRAKTIČNA PRIPOROČILA ZA ZDRAVSTVENI NADZOR DELAVCEV

(Člen 14(8))

1.

Zdravnik in/ali organ, odgovoren za zdravstveni nadzor delavcev, izpostavljenih biološkim dejavnikom, mora biti seznanjen s pogoji oziroma okoliščinami izpostavljenosti vsakega delavca.

2.

Zdravstveni nadzor delavcev se mora izvajati v skladu z načeli in prakso medicine dela: vključevati mora vsaj naslednje ukrepe:

— 
vodenje kartoteke z zdravstveno in poklicno anamnezo delavca,
— 
personalizirano oceno zdravstvenega stanja delavca,
— 
kjer je primerno, biološko nadzorno spremljanje, pa tudi odkrivanje zgodnjih in reverzibilnih učinkov.

Kadar je delavec pod zdravstvenim nadzorom, je glede na najnovejša dognanja, s katerimi razpolaga medicina dela, zanj mogoče določiti nadaljnje testiranje.

▼M1
PRILOGA V

NAPOTKI GLEDE OSAMITVENIH UKREPOV IN OSAMITVENIH STOPENJ

(Člena 15(3) ter 16(1)(a) in (b))

Uvodna pripomba

Ukrepi, navedeni v tej prilogi, se uporabljajo z upoštevanjem narave dejavnosti, ocene tveganja za delavce in narave zadevnega biološkega dejavnika.

Oznaka „Priporočljivo“ v preglednici pomeni, da je ukrepe načeloma treba uporabljati, razen če rezultati ocene iz člena 3(2) kažejo nasprotno.A. Osamitveni ukrepi

B. Osamitvene stopnje

2

3

4

Delovno mesto

1. Delovno mesto naj bo ločeno od vseh drugih dejavnosti v isti stavbi

Ne

Priporočljivo

Da

2. Delovno mesto naj bo mogoče zatesniti, da se omogoči zaplinjenje

Ne

Priporočljivo

Da

Objekti/prostori

3. Z okuženim materialom, vključno z vsemi živalmi, je treba ravnati v varnostni sobi, izolatorju ali drugem ustreznem zaprtem sistemu

Kjer je to ustrezno

Da, kadar se okužba prenaša po zraku

Da

Oprema

4. Dovajani in odvajani zrak na delovnem mestu je treba prečistiti z uporabo (HEPA (1)) ali podobnega medija

Ne

Da, odvajani zrak

Da, dovajani in odvajani zrak

5. Na delovnem mestu naj se vzdržuje tlak, nižji od atmosferskega

Ne

Priporočljivo

Da

6. Površine, ki so vodotesne in preproste za čiščenje

Da, delovna miza in tla

Da, delovna miza, tla in druge površine, določene z oceno tveganja

Da, delovna miza, stene, tla in strop

7. Površine, odporne proti kislinam, bazam, topilom, razkužilom

Priporočljivo

Da

Da

Ureditev dela

8. Dostop naj bo dovoljen samo pooblaščenim delavcem

Priporočljivo

Da

Da, skozi zračno zaporo (2)

9. Učinkovit nadzor nad prenašalci, npr. glodavci in žuželkami

Priporočljivo

Da

Da

10. Posebni dezinfekcijski postopki

Da

Da

Da

11. Varno shranjevanje biološkega dejavnika

Da

Da

Da, zavarovano skladišče

12. Osebje naj se oprha, preden zapusti nadzorovano območje

Ne

Priporočljivo

Priporočljivo

Odpadki

13. Validiran postopek inaktivacije za varno odstranjevanje živalskih trupel

Priporočljivo

Da, v obratu ali izven obrata

Da, v obratu

Drugi ukrepi

14. Laboratorij mora imeti lastno opremo

Ne

Priporočljivo

Da

15. Potrebno je opazovalno okno ali druga rešitev za opazovanje prisotnih v prostoru

Priporočljivo

Priporočljivo

Da

(1)   HEPA: visokoučinkoviti zračni filter za delce (High Efficiency Particulate Air).

(2)   Zračna zapora: obvezen vstop skozi zračno zaporo, ki je od laboratorija ločen prostor. Čista stran zračne zapore mora biti ločena od strani, za katero veljajo omejevalni ukrepi, s prostori za preoblačenje ali prhanje in po možnosti z avtomatskim sledilnim zapiranjem vrat.
PRILOGA VI

OSAMITEV PRI INDUSTRIJSKIH POSTOPKIH

(Člena 4(1) in 16(2)(a))

Uvodna pripomba

Oznaka „Priporočljivo“ v tabeli pomeni, da je ukrepe načeloma treba uporabljati, razen če rezultati ocene iz člena 3(2) kažejo nasprotno.

Biološki dejavniki skupine 1

Pri delu z biološkimi dejavniki skupine 1, vključno z oslabljenimi živimi cepivi, se upoštevajo načela varnosti pri delu in higiene dela.

Biološki dejavniki skupine 2, 3 in 4

Na podlagi ocene tveganja glede katerega koli posameznega delovnega postopka ali dela postopka bi lahko bilo primerno izbrati in kombinirati osamitvene zahteve iz različnih spodnjih kategorij.A. Osamitveni ukrepi

B. Osamitvene stopnje

2

3

4

Splošno

1. Z organizmi, sposobnimi za preživetje, naj se ravna v sistemu, ki fizično ločuje delovni postopek od ostalega okolja

Da

Da

Da

2. Z izpušnimi plini iz zaprtega sistema naj se ravna tako, da:

je sproščanje čim manjše

se sproščanje prepreči

se sproščanje prepreči

3. Zbiranje vzorcev, dodajanje snovi v zaprti sistem in prenos organizmov, sposobnih za preživetje, v drug zaprti sistem naj poteka tako, da:

je sproščanje čim manjše

se sproščanje prepreči

se sproščanje prepreči

4. Večje količine tekoče kulture naj se ne odstranijo iz zaprtega sistema, razen če so bili organizmi, sposobni za preživetje:

inaktivirani z validiranimi kemičnimi ali fizikalnimi sredstvi

inaktivirani z validiranimi kemičnimi ali fizikalnimi sredstvi

inaktivirani z validiranimi kemičnimi ali fizikalnimi sredstvi

5. Zatesnitev naj bo zasnovana tako, da:

je sproščanje čim manjše

se sproščanje prepreči

se sproščanje prepreči

6. Nadzorovano območje naj bo zasnovano tako, da zadrži razlitje celotne vsebine zaprtega sistema

Ne

Priporočljivo

Da

7. Nadzorovano območje naj bo mogoče zatesniti, da se omogoči zaplinjenje

Ne

Priporočljivo

Da

Objekti/prostori

 

8. Za osebje naj bodo zagotovljeni prostori za dekontaminacijo in umivanje

Da

Da

Da

Oprema

9. Dovod in izpust zraka na nadzorovanem območju naj bosta skozi filter HEPA (1)

Ne

Priporočljivo

Da

10. V nadzorovanem območju naj se vzdržuje tlak, nižji od atmosferskega

Ne

Priporočljivo

Da

11. Nadzorovano območje naj se ustrezno prezračuje, da se čim bolj zmanjša kontaminacija zraka

Priporočljivo

Priporočljivo

Da

Sistem dela

12. Zaprti sistemi (2) naj bodo na nadzorovanem območju

Priporočljivo

Priporočljivo

Da, in namensko zgrajeni

13. Postavljeni naj bodo znaki za biološko nevarnost

Priporočljivo

Da

Da

14. Dostop naj bo dovoljen samo pooblaščenemu osebju

Priporočljivo

Da

Da, skozi zračno zaporo (3)

15. Osebje naj se oprha, preden zapusti nadzorovano območje

Ne

Priporočljivo

Da

16. Osebje naj nosi zaščitno obleko

Da, delovno obleko

Da

Da, popolnoma se preobleče

Odpadki

17. Odpadne vode iz odtokov in prh naj se pred izpuščanjem zberejo in inaktivirajo

Ne

Priporočljivo

Da

18. Čiščenje odpadnih voda pred končnim izpustom

Inaktivirati z validiranimi kemičnimi ali fizikalnimi sredstvi

Inaktivirati z validiranimi kemičnimi ali fizikalnimi sredstvi

Inaktivirati z validiranimi kemičnimi ali fizikalnimi sredstvi

(1)   HEPA: visokoučinkoviti zračni filter za delce (High Efficiency Particulate Air).

(2)   Zaprti sistem: sistem, ki fizično ločuje delovni postopek od ostalega okolja (npr. inkubacijske posode, cisterne itd.).

(3)   Zračna zapora: obvezen vstop skozi zračno zaporo, ki je od laboratorija ločen prostor. Čista stran zračne zapore mora biti ločena od strani, za katero veljajo omejevalni ukrepi, s prostori za preoblačenje ali prhanje in po možnosti z avtomatskim sledilnim zapiranjem vrat..

▼B
PRILOGA VII

PRIPOROČENI KODEKS RAVNANJA ZA CEPLJENJE

(Člen 14(3))

1.

Če ocena iz člena 3(2) pokaže, da obstaja tveganje za zdravje in varnost delavcev zaradi njihove izpostavljenosti biološkim dejavnikom, za katere obstaja učinkovito cepivo, bi jim njihovi delodajalci morali ponuditi cepljenje.

2.

Cepljenje bi moralo biti opravljeno v skladu z nacionalno zakonodajo in/ali prakso.

Delavci bi morali biti seznanjeni s prednostmi in slabostmi cepljenja oziroma necepljenja.

3.

Cepljenje mora biti delavcem nudeno brezplačno.

4.

Sestavi se lahko potrdilo o cepljenju, ki mora biti na razpolago zadevnemu delavcu in, na zahtevo, pristojnim organom.
PRILOGA VIII

DEL A

Razveljavljena direktiva in njene poznejše spremembe

(na katero se sklicuje člen 21)

Direktiva Sveta 90/679/EGS (UL L 374, 31.12.1990, str. 1)

Direktiva Sveta 93/88/EGS (UL L 268, 29.10.1993, str. 71)

Direktiva Komisije 95/30/ES (UL L 155, 6.7.1995, str. 41)

Direktiva Komisije 97/59/ES (UL L 282, 15.10.1997, str. 33)

Direktiva Komisije 97/65/ES (UL L 335, 6.12.1997, str. 17)

DEL BRoki za prenos v nacionalno zakonodajo

(na katere se sklicuje člen 21)

Direktiva

Rok za prenos

90/679/EGS

28. november 1993

93/88/EGS

30. april 1994

95/30/ES

30. november 1996

97/59/ES

31. marec 1998

97/65/ES

30. junij 1998
PRILOGA IXKORELACIJSKA PREGLEDNICA

Direktiva 90/679/EGS

Ta direktiva

Člen 1

Člen 1

Člen 2, točka (a)

Člen 2, prvi odstavek, točka (a)

Člen 2, točka (b)

Člen 2, prvi odstavek, točka (b)

Člen 2, točka (c)

Člen 2, prvi odstavek, točka (c)

Člen 2, točka (d)

Člen 2, drugi odstavek

Člen 3(1)

Člen 3(1)

Člen 3(2)(a)

Člen 3(2), prvi pododstavek

Člen 3(2)(b)

Člen 3(2), drugi pododstavek

Člen 3(2)(c)

Člen 3(2), tretji pododstavek

Člen 3(2)(d)

Člen 3(2), četrti pododstavek

Člen 3(3), prva alinea

Člen 3(3)(a)

Člen 3(3), druga alinea

Člen 3(3)(b)

Člen 3(3), tretja alinea

Člen 3(3)(c)

Člen 3(3), četrta alinea

Člen 3(3)(d)

Člen 3(3), peta alinea

Člen 3(3)(e)

Člen 4

Člen 4

Člen 5

Člen 5

Člen 6

Člen 6

Člen 7(1), prva alinea

Člen 7(1)(a)

Člen 7(1), druga alinea

Člen 7(1)(b)

Člen 7(1), tretja alinea

Člen 7(1)(c)

Člen 7(1), četrta alinea

Člen 7(1)(d)

Člen 7(1), peta alinea

Člen 7(1)(e)

Člen 7(1), šesta alinea

Člen 7(1)(f)

Člen 7(2)

Člen 7(2)

Člen 7(3)

Člen 7(3)

Člen 8(1)(a) do (e)

Člen 8(1)(a) do (e)

Člen 8(2)(a)

Člen 8(2), prvi pododstavek

Člen 8(2)(b)

Člen 8(2), drugi pododstavek

Člen 8(3)

Člen 8(3)

Člen 9(1)(a) do (e)

Člen 9(1)(a) do (e)

Člen 9(2), prva alinea

Člen 9(2)(a)

Člen 9(2), druga alinea

Člen 9(2)(b)

Člen 9(2), tretja alinea

Člen 9(2)(c)

Člen 10(1), prva alinea

Člen 10(1)(a)

Člen 10(1), druga alinea

Člen 10(1)(b)

Člen 10(2) do (6)

Člen 10(2) do (6)

Člen 11(1)

Člen 11(1)

Člen 11(2), drugi pododstavek, prva alinea

Člen 11(2), drugi pododstavek, (a)

Člen 11(2), drugi pododstavek, druga alinea

Člen 11(2), drugi pododstavek, (b)

Člen 11(2), drugi pododstavek, tretja alinea

Člen 11(2), drugi pododstavek, (c)

Člen 11(2), drugi pododstavek, četrta alinea

Člen 11(2), drugi pododstavek, (d)

Člen 11(2), drugi pododstavek, peta alinea

Člen 11(2), drugi pododstavek, (e)

Člen 11(3)

Člen 11(3)

Člen 12

Člen 12

Člen 13(1), prva alinea

Člen 13(1)(a)

Člen 13(1), druga alinea

Člen 13(1)(b)

Člen 13(1), tretja alinea

Člen 13(1)(c)

Člen 13(2) do (4)

Člen 13(2) do (4)

Člen 14(1)

Člen 14(1)

Člen 14(2), prva alinea

Člen 14(2)(a)

Člen 14(2), druga alinea

Člen 14(2)(b)

Člen 14(3) do (6)

Člen 14(3) do (6)

Člen 14(7), prva alinea

Člen 14(7)(a)

Člen 14(7), druga alinea

Člen 14(7)(b)

Člen 14(8)

Člen 14(8)

Člen 14(9)

Člen 14(9)

Člen 15

Člen 15

Člen 16(1)

Člen 16(1)

Člen 16(2)(a)

Člen 16(2)(a)

Člen 16(2)(b)

Člen 16(2)(b)

Člen 16(2)(c)

Člen 16(3)

Člen 17

Člen 17

Člen 18(1)

Člen 18(2)

Člen 18(1)

Člen 18(3)

Člen 18(2)

Člen 18(4)

Člen 18(3)

Člen 19

Člen 19

Člen 20(1)

Člen 20(2)

Člen 20

Člen 21

Člen 22

Člen 23

Priloga I

Priloga I

Priloga II

Priloga II

Priloga III

Priloga III

Priloga IV

Priloga IV

Priloga V

Priloga V

Priloga VI

Priloga VI

Priloga VII

Priloga VII

Priloga VIII

Priloga IX( 1 ) Direktiva Sveta 90/219/EGS z dne 23. aprila 1990 o omejeni uporabi gensko spremenjenih mikroorganizmov (UL L 117, 8.5.1990, str. 1). Direktiva, kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 98/81/ES (UL L 330, 5.12.1998, str. 13).

( 2 ) Direktiva Sveta 90/220/EGS z dne 23. aprila 1990 o namernem izpuščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje (UL L 117, 8.5.1990, str. 15). Direktiva, kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/35/ES (UL L 169, 27.6.1997, str. 72).

Top