Help Print this page 

Document 01998R2533-20150308

Title and reference
Uredba Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/2015-03-08
Multilingual display
Text

1998R2533 — SL — 08.03.2015 — 002.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA SVETA (ES) št. 2533/98

z dne 23. novembra 1998

o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke

(UL L 318, 27.11.1998, p.8)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

UREDBA SVETA (ES) št. 951/2009 z dne 9. oktobra 2009

  L 269

1

14.10.2009

►M2

UREDBA SVETA (EU) 2015/373 z dne 5. marca 2015

  L 64

6

7.3.2015
▼B

UREDBA SVETA (ES) št. 2533/98

z dne 23. novembra 1998

o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne bankeSVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Protokola (št. 3) o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu „Statut“) in zlasti člena 5.4 Protokola,

ob upoštevanju priporočila Evropske centralne banke („ECB“) ( 1 ),

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta ( 2 ),

ob upoštevanju mnenja Komisije ( 3 ),

v skladu s postopkom, določenim v členu 106(6) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in v členu 42 Statuta,

(1)

ker člen 5.1 Statuta zahteva, da ECB, ob pomoči nacionalnih centralnih bank, zbira od pristojnih državnih organov ali neposredno od gospodarskih subjektov statistične informacije, ki so potrebne za izvajanje nalog Evropskega sistema centralnih bank (v nadaljnjem besedilu ESCB); ker se za izvršitev teh nalog, določenih v členu 105 Pogodbe, zlasti za vodenje monetarne politike, te statistične informacije uporabijo predvsem za pripravo agregiranih statističnih informacij, za katere je identiteta posameznih gospodarskih subjektov nepomembna, vendar se lahko uporabijo tudi na ravni posameznih gospodarskih subjektov; ker člen 5.2 Statuta zahteva, da nacionalne centralne banke čimbolj izvajajo naloge, opisane v členu 5.1 Statuta; ker člen 5.4 Statuta zahteva, da Svet opredeli fizične in pravne osebe, za katere veljajo zahteve poročanja, režim zaupnosti in ustrezne izvedbene določbe; ker lahko nacionalne centralne banke sodelujejo z drugimi pristojnimi organi, vključno z nacionalnimi statističnimi inštituti in službami, ki urejajo delovanje trga, za namene člena 5.1 Statuta;

(2)

ker je za učinkovite statistične informacije kot instrument za izvajanje nalog ESCB treba sestaviti opredelitve in postopke za njihovo zbiranje, tako da ima ECB možnost in prožnost, da pravočasno izkoristi visoko kakovostno statistiko, ki odraža spremembe gospodarskih in finančnih pogojev in upošteva breme, ki se naloži poročevalskim enotam; ker je pri tem treba biti pozoren ne le na izvajanje nalog ESCB in na njegovo neodvisnost, temveč tudi poročevalskim enotam nalagati minimalno breme;

(3)

ker je zato zaželeno opredeliti referenčno poročevalsko populacijo v smislu kategorij gospodarskih enot in vključenih statističnih uporab, na katere se omejijo statistična pooblastila ECB in iz katerih ECB določi dejansko poročevalsko populacijo skozi svojo nadzorno funkcijo,

(4)

ker je potrebna homogena poročevalska populacija za pripravo konsolidirane bilance stanja sektorja monetarnih finančnih institucij sodelujočih držav članic, katere glavni cilj je zagotoviti ECB izčrpno statistično podobo monetarnega razvoja v sodelujočih državah članicah, ki se pojmujejo kot eno gospodarsko ozemlje; ker je ECB oblikovala in vzdržuje seznam monetarnih finančnih institucij za statistične namene, ki temelji na skupni opredelitvi teh institucij;

(5)

ker navedena skupna opredelitev za statistične namene določa, da monetarne finančne institucije sestavljajo kreditne institucije, kakor so opredeljene v pravu Skupnosti, in vse druge rezidenčne finančne institucije, ki se ukvarjajo s sprejemanjem vlog in/ali zelo podobnih nadomestkov za vloge od enot, ki niso monetarne finančne institucije, in za lastni račun (vsaj v gospodarskem smislu) dajejo posojila in/ali investirajo v vrednostne papirje;

(6)

ker je tiste poštne žiro institucije, ki ne ustrezajo skupni opredelitvi monetarnih finančnih institucij za statistične namene, morda treba podrediti zahtevam ECB za statistično poročanje na področju denarne in bančne statistike ter statistike plačilnih sistemov, ker lahko v znatni meri sprejemajo vloge in/ali zelo podobne nadomestke za vloge ter izvajajo posle plačilnih sistemov;

(7)

ker v Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov 1995 ( 4 ) (v nadaljnjem besedilu ESR 95) monetarne finančne institucije zato sestavljajo podsektorja „centralna banka“ in „druge monetarne finančne institucije“ ter se lahko razširijo samo z vključitvijo kategorij institucij, ki prihajajo iz podsektorja „drugi finančni posredniki, razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov“;

(8)

ker so statistike o plačilni bilanci, stanju mednarodnih naložb, vrednostnih papirjih, elektronskem denarju in plačilnih sistemih potrebne, da ESCB izpolni naloge neodvisno;

(9)

ker mora biti uporaba izrazov „pravne in fizične osebe“ v členu 5.4 Statuta oblikovana tako, da je v skladu s prakso držav članic na področju denarne in bančne statistike ter statistike plačilne bilance in zato vsebuje tudi subjekte, ki po ustreznem nacionalnem pravu niso niti pravne niti fizične osebe, vendar sodijo v ustrezne podsektorje ESR 95; ker se zahteve za poročanje zato lahko naložijo subjektom, kot so osebne družbe, podružnice, kolektivni naložbeni podjemi, ki vlagajo v prenosljive vrednostne papirje, in skladi, ki po njihovem ustreznem pravu ne uživajo statusa pravne osebe; ker se v teh primerih obveznost poročanja naloži tistim osebam, ki po ustreznem nacionalnem pravu zadevne subjekte zastopajo po zakonu;

(10)

ker se lahko statistične bilance stanja institucij, navedenih v členu 19.1 Statuta, uporabijo tudi za izračun zneska obveznih rezerv, ki so jih zavezane imeti;

(11)

ker je naloga Sveta ECB določiti razdelitev nalog med ECB in nacionalnimi centralnimi bankami glede zbiranja in verifikacije statističnih informacij ter njihovega izvrševanja, ob upoštevanju načela iz člena 5.2 Statuta, pa tudi nalog, ki jih bodo prevzeli nacionalni organi v mejah svojih pristojnosti za namene pridobivanja dosledno visoko kakovostnih statističnih podatkov,

(12)

ker je v prvih letih obstoja področja enotne valute zaradi učinka glede na vložena sredstva potrebno, da se zaradi obstoječih pritiskov na sisteme zbiranja podatkov zahtevam ECB za statistično poročanje zadosti s prehodnimi postopki; ker lahko to zlasti pomeni, da se v primeru finančnega računa plačilnih bilanc podatki o čezmejnih stanjih ali transakcijah sodelujočih držav članic, ki se pojmujejo kot eno gospodarsko ozemlje, lahko v prvih letih obstoja področja enotne valute pripravijo z uporabo vseh stanj ali transakcij med rezidenti sodelujoče države članice in rezidenti drugih držav;

(13)

ker so omejitve in pogoji, po katerih je ECB upravičena do naložitve sankcij podjetjem, ki ne izpolnjujejo obveznosti, določenih v uredbah in odločbah ECB, v skladu s členom 34.3 Statuta opredeljeni z Uredbo Sveta (ES) št. 2532/98 z dne 23. novembra 1998 o pooblastilih Evropske centralne banke za nalaganje sankcij ( 5 ); ker v primeru kolizije med določbami navedene uredbe in te uredbe, ki omogoča ECB naložitev sankcij, prevladajo določbe te uredbe; ker sankcije zaradi neizpolnjevanja obveznosti, določene v tej uredbi, ne posegajo v možnost ESCB, da določi ustrezne izvedbene določbe v svojih razmerjih do sodelujočih strank, vključno z delno ali popolno izključitvijo poročevalske enote iz operacij monetarne politike v primeru resne kršitve zahtev za statistično poročanje;

(14)

ker uredbe ECB po členu 34.1 Statuta ne prenašajo nikakršnih pravic in ne nalagajo nobenih obveznosti nesodelujočim državam članicam;

(15)

ker je Danska, s sklicevanjem na odstavek 1 Protokola (št. 12) o nekaterih določbah v zvezi z Dansko, podala uradno obvestilo v smislu Edinburškega sklepa z dne 12. decembra 1992, da ne bo sodelovala v tretji fazi ekonomske in monetarne unije; ker se zato v skladu z odstavkom 2 navedenega Protokola vsi členi in določbe Pogodbe in Statuta, ki se nanašajo na odstopanje, uporabljajo za Dansko;

(16)

ker se na podlagi odstavka 8 Protokola (št. 11) o nekaterih določbah v zvezi z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske člen 34 Statuta ne uporablja za Združeno kraljestvo, razen če ne sodeluje v tretji fazi ekonomske in monetarne unije;

(17)

ker se, čeprav je priznano, da statistične informacije, potrebne za izpolnitev zahtev ECB za statistično poročanje, niso enake za sodelujoče in nesodelujoče države članice, člen 5 Statuta uporablja za sodelujoče in nesodelujoče države članice; ker to dejstvo, skupaj s členom 5 Pogodbe, na nacionalni ravni pomeni obveznost priprave in izvajanja vseh ukrepov, ki jih države članice štejejo za ustrezne za izvedbo zbiranja statističnih informacij, potrebnih za izpolnitev zahtev ECB za statistično poročanje, in za pravočasno pripravo na področju statistike, da lahko postanejo sodelujoče države članice;

(18)

ker morajo biti zaupne statistične informacije, ki jih morajo ECB in nacionalne centralne banke pridobiti za izvedbo nalog ESCB, zaščitene, da se doseže in vzdržuje zaupnost poročevalskih enot; ker po sprejetju te uredbe ne bo več dodatnega razloga za sklicevanje na določbe o zaupnosti, ki preprečujejo izmenjavo zaupnih statističnih informacij v zvezi z nalogami ESCB, ob upoštevanju določb Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ( 6 );

(19)

ker člen 38.1 Statuta določa, da se od članov vodilnih teles in osebja ECB ter nacionalnih centralnih bank zahteva, da tudi po izteku njihovih dolžnosti ne smejo razkrivati informacij, ki so zajete v obveznosti varovanja poslovne skrivnosti, člen 38.2 Statuta pa omogoča, da so osebe, ki imajo dostop do podatkov, zajetih s pravom Skupnosti, ki nalaga obveznost varovanja skrivnosti, podvržene takemu pravu;

(20)

ker so za kakršno koli kršitev pravil, ki so zavezujoči za osebje ECB, ne glede na to, ali je povzročena namerno ali iz malomarnosti, te osebe podvržene disciplinskim ukrepom in po potrebi drugim pravnim sankcijam zaradi kršitve poslovne skrivnosti, s pridržkom kombiniranih določb členov 12 in 18 Protokola o privilegijih in imuniteti v Evropskih skupnostih;

(21)

ker morebitna uporaba statističnih informacij za izvedbo nalog, ki se v skladu s členom 105 Pogodbe opravijo preko ESCB, sicer zmanjša celotno breme poročanja, vendar pomeni, da se mora režim zaupnosti, opredeljen v tej uredbi, do neke mere razlikovati od splošnih načel Skupnosti in mednarodnih načel o statistični zaupnosti ter zlasti od določb o statistični zaupnosti v Uredbi Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti ( 7 ); ker bo ECB, ob upoštevanju teh razlik, upoštevala načela, ki so temelj statistike Skupnosti, določena v členu 10 Uredbe (ES) št. 322/97;

(22)

ker se režim zaupnosti, opredeljen v tej uredbi, uporablja samo za zaupne statistične informacije, ki se posredujejo ECB za izvedbo nalog ESCB, in ne vpliva na posebne nacionalne določbe ali določbe Skupnosti glede prenosa drugih vrst informacij ECB; ker je treba spoštovati predpise o statistični zaupnosti, ki jih uporabljajo nacionalni statistični inštituti in Komisija pri statističnih informacijah, ki jih zbirajo za lastne potrebe;

(23)

ker se za namene člena 5.1 Statuta zahteva, da ECB na področju statistike sodeluje z institucijami ali telesi Skupnosti in s pristojnimi organi držav članic ali tretjih držav ter z mednarodnimi organizacijami; ker bosta ECB in Komisija vzpostavili ustrezne oblike sodelovanja na področju statistike za najbolj učinkovito izvedbo njunih nalog, pri čemer se poskuša čimbolj zmanjšati breme za poročevalske enote;

(24)

ker je ESCB in ECB zaupana naloga priprave zahtev za statistično poročanje za evro območje za polno delovanje v tretji fazi ekonomske in monetarne unije (v nadaljnjem besedilu „tretja faza“); ker je pravočasna priprava na statističnem področju bistvena, da ESCB omogoči izpolnjevanje njegovih nalog v tretji fazi; ker je pred tretjo fazo bistveni element priprave sprejetje statističnih uredb ECB; ker je zaželeno, da se udeležence na trgu v letu 1998 obvesti opodrobnih določbah, za katere ECB meni, da jih je treba sprejeti za izvajanje njenih zahtev za statistično poročanje; ker je zato treba ECB zagotoviti ureditvena pooblastila od začetka veljavnosti te uredbe,

(25)

ker se lahko določbe te uredbe učinkovito uporabijo samo, če so sodelujoče države članice v celoti sprejele potrebne ukrepe v skladu s členom 5 Pogodbe glede zagotovitve, da imajo njihovi organi pooblastila, da polno pomagajo in sodelujejo z ECB pri izvedbi verifikacije in obveznem zbiranju statističnih informacij,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:▼M1

Člen 1

Opredelitve pojmov

V tej uredbi:

1. „zahteve ECB za statistično poročanje“ pomeni statistične informacije, ki jih morajo zagotoviti poročevalske enote in so potrebne za izvajanje nalog ESCB;

1a. „evropska statistika“ pomeni statistiko, ki je: (i) potrebna za opravljanje nalog ESCB, kakor so navedene v Pogodbi; (ii) določena v statističnem programu dela ESCB in (iii) razvita, pripravljena in izkazana v skladu s statističnimi načeli iz člena 3a;

2. „poročevalske enote“ pomeni pravne in fizične osebe ter subjekte in podružnice, navedene v členu 2(3), za katere veljajo zahteve ECB za statistično poročanje;

3. „sodelujoča država članica“ pomeni državo članico, ki je v skladu s Pogodbo sprejela enotno valuto;

4. „rezident“ in „rezidenčen“ pomeni, da ima središče gospodarskega interesa na gospodarskem ozemlju države, kakor je opisano v poglavju 1(1.30) priloge A Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti ( 8 ); v tem smislu „čezmejna stanja“ in „čezmejne transakcije“ pomenijo stanja in transakcije s sredstvi in/ali obveznostmi rezidentov sodelujočih držav članic, ki se pojmujejo kot eno gospodarsko ozemlje, nasproti rezidentom nesodelujočih držav članic in/ali rezidentom tretjih držav;

5. „stanje mednarodnih naložb“ pomeni bilanco stanja čezmejnih finančnih sredstev in obveznosti;

6. „elektronski denar“ pomeni elektronski hranilec denarne vrednosti na tehnični napravi, vključno s predplačilnimi karticami, ki se lahko široko uporablja za plačevanje subjektom, ki niso izdajatelj, pri čemer pri transakciji ni nujno treba vključiti bančnega računa, temveč ima vlogo predplačilnega prinosniškega instrumenta;

7. „uporaba za statistične namene“ pomeni izključno uporabo za razvoj in pripravo statističnih rezultatov in statističnih analiz;

8. „razvoj“ pomeni dejavnosti, namenjene uvajanju, krepitvi in izboljšanju statističnih metod, standardov in postopkov, ki se uporabljajo za pripravo in izkazovanje statistike, ter za oblikovanje novih statistik in kazalnikov;

9. „priprava“ pomeni vse dejavnosti, povezane z zbiranjem, shranjevanjem, obdelavo in analizo, ki so potrebne za pripravo statistike;

10. „izkazovanje“ pomeni dejavnost, s katero se uporabnikom omogoči dostop do statistik, statističnih analiz in informacij, ki niso zaupne;

11. „statistične informacije“ pomeni agregirane in individualne podatke, kazalnike in z njimi povezane metapodatke;

12. „zaupne statistične informacije“ pomeni statistične informacije, ki omogočajo identifikacijo poročevalskih enot ali katere koli druge pravne ali fizične osebe, subjekta ali podružnice, bodisi neposredno iz njihovega imena ali naslova ali uradno dodeljene identifikacijske kode bodisi posredno prek sklepanja, in s tem razkritje individualnih informacij. Za določitev, ali je poročevalsko enoto ali drugo pravno ali fizično osebo, subjekt ali podružnico mogoče identificirati, se upoštevajo vsa sredstva, ki jih lahko smiselno uporabi tretja stran, da identificira navedeno poročevalsko enoto ali drugo pravno ali fizično osebo, subjekt ali podružnico.

▼B

Člen 2

Referenčna poročevalska populacija

▼M1

1.  Za izpolnitev zahtev ECB za statistično poročanje ima ECB, ob pomoči nacionalnih centralnih bank v skladu s členom 5.2 Statuta, pravico zbirati statistične informacije v mejah referenčne poročevalske populacije in v mejah, potrebnih za izvedbo nalog ESCB. Informacije se lahko zbirajo zlasti na področju denarne in finančne statistike, statistike bankovcev, statistike plačil in plačilnih sistemov, statistike finančne stabilnosti, statistike plačilne bilance in statistike stanja mednarodnih naložb. V ustrezno utemeljenih primerih se lahko zbirajo dodatne informacije tudi z drugih področij, če je to potrebno za opravljanje nalog ESCB. Informacije, ki se zbirajo za izpolnitev zahtev ECB za statistično poročanje, se natančneje določijo v statističnem programu dela ESCB.

2.  V zvezi s tem referenčna poročevalska populacija vključuje naslednje poročevalske enote:

(a) pravne in fizične osebe, rezidente države članice, ki sodijo v sektor „finančne družbe“, kakor je opredeljen v ESR 95;

(b) poštne žiro institucije, rezidente države članice;

(c) pravne in fizične osebe, rezidente države članice, če imajo čezmejna stanja ali so izvajali čezmejne transakcije;

(d) pravne in fizične osebe, rezidente države članice, če so izdali vrednostne papirje ali elektronski denar;

(e) pravne in fizične osebe, rezidente sodelujoče države članice, če imajo finančna stanja do rezidentov drugih sodelujočih držav članic ali so izvajali finančne transakcije z rezidenti drugih sodelujočih držav članic.

▼B

3.  Subjekt, ki bi bil sicer zajet v opredelitvi iz odstavka 2, ampak v skladu z nacionalnim pravom njegove rezidenčne države ni niti pravna oseba niti skupina fizičnih oseb, je pa lahko nosilec pravic in dolžnosti, mora biti poročevalska enota. Obveznost poročanja takega subjekta izpolnijo osebe, ki ga zastopajo po zakonu.

Kadar ima pravna oseba, skupina fizičnih oseb ali subjekt, naveden v prvem pododstavku, podružnico, ki je rezident druge države, je podružnica samostojna poročevalska enota ne glede na to, kje se nahaja sedež, če podružnica ustreza pogojem, opredeljenim v odstavku 2, razen potrebe po statusu pravne osebe. Kakršno koli število podružnic, ustanovljenih v isti državi članici, se šteje kot ena podružnica, kadar sodijo v isti podsektor gospodarstva. Obveznost poročanja podružnice izpolnijo osebe, ki jo zastopajo po zakonu.

▼M1

4.  V ustrezno utemeljenih primerih, na primer za statistiko finančne stabilnosti, ima ECB pravico, da od pravnih in fizičnih oseb iz odstavka 2(a) in subjektov in podružnic iz odstavka 3 zbira statistične informacije na konsolidirani podlagi, vključno z informacijami o subjektih, ki jih takšne pravne in fizične osebe ter subjekti nadzorujejo. ECB določi obseg konsolidacije.

Člen 2a

Sodelovanje z ESS

Za čim manjše breme poročanja in zagotovitev skladnosti, potrebne za pripravo evropske statistike, ESCB in ESS tesno sodelujeta, pri čemer upoštevata statistična načela, kakor so določena v členu 3a.

▼M1

Člen 3

Načini za opredelitev zahtev za statistično poročanje

Pri opredelitvi in predpisovanju zahtev za statistično poročanje ECB določi dejansko poročevalsko populacijo v mejah referenčne poročevalske populacije, kakor je opredeljena v členu 2. Brez poseganja v izpolnjevanje svojih zahtev za statistično poročanje ECB:

(a) uporablja obstoječo statistiko, kolikor je to mogoče;

(b) upošteva ustrezne evropske in mednarodne statistične standarde;

(c) lahko polno ali delno oprosti določene razrede poročevalskih enot zahtev za statistično poročanje.

ECB pred sprejetjem uredbe iz člena 5 o novi statistiki oceni koristi in stroške zbiranja zadevnih novih statističnih informacij. Upošteva zlasti posebne značilnosti zbiranja, velikost poročevalske populacije in pogostost ter statistične informacije, ki jih statistični organi in uprave že imajo.

▼M1

Člen 3a

Statistična načela, na katerih temelji evropska statistika, ki jo pripravlja ESCB

Za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike s strani ESCB veljajo načela nepristranskosti, objektivnosti, poklicne neodvisnosti, stroškovne učinkovitosti, zaupnosti statističnih informacij, čim manjšega bremena poročanja in visoke kakovosti izdelkov, vključno z zanesljivostjo; ECB sprejme, natančneje opredeli in objavi opredelitve teh načel. Ta načela so podobna statističnim načelom iz Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ( 9 ).

▼B

Člen 4

Obveznosti držav članic

Države članice se same organizirajo na področju statistike in polno sodelujejo z ESCB, da zagotovijo izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz člena 5 Statuta.

Člen 5

Ureditvena pooblastila ECB

1.  ECB lahko sprejme uredbe za opredelitev in naložitev svojih zahtev za statistično poročanje dejanski poročevalski populaciji sodelujočih držav članic.

2.  Za zagotovitev potrebne koherentnosti za pripravo statistik, ki ustrezajo njunim zahtevam po informacijah, se ECB posvetuje s Komisijo o osnutkih uredb, kadar koli obstaja povezava s statističnimi zahtevami Komisije. Odbor za denarno, finančno in plačilno-bilančno statistiko sodeluje v mejah svoje pristojnosti v procesu sodelovanja med Komisijo in ECB.

Člen 6

Pravica verifikacije in obvezno zbiranje statističnih informacij

1.  Če je poročevalska enota, rezident države članice EMU, osumljena kršitve zahtev ECB za statistično poročanje, kakor je določeno v členu 7(2), imata ECB in v skladu s členom 5.2 Statuta nacionalna centralna banka zadevne sodelujoče države članice pravico verificirati točnost in kakovost statističnih informacij ter izvesti njihovo obvezno zbiranje. Če pa bi bila zadevna statistična informacija potrebna za dokaz usklajenosti z zahtevami o obvezni rezervi, je treba verifikacijo izvesti v skladu s členom 6 Uredbe Sveta (ES) št. 2531/98 z dne 23. novembra 1998 o uporabi obveznih rezerv s strani Evropske centralne banke ( 10 ). Pravica do verifikacije statističnih informacij ali do izvedbe obveznega zbiranja zato vključuje pravico do:

(a) zahteve po predložitvi dokumentov;

(b) pregleda knjig in evidenc poročevalskih enot;

(c) jemanja kopij ali izpiskov iz takih knjig in evidenc; in

(d) pridobitve pisnih ali ustnih obrazložitev.

2.  ECB ali pristojna nacionalna centralna banka pisno uradno obvesti poročevalsko enoto o svoji odločitvi, da verificira statistične informacije ali jih obvezno zbere, pri čemer določi rok za upoštevanje zahteve za verifikacijo, možne sankcije v primeru neupoštevanja in pravico do pregleda. ECB in zadevna nacionalna centralna banka se medsebojno obvestita o takih zahtevah za verifikacijo.

3.  Za verifikacijo in obvezno zbiranje statističnih informacij se uporabljajo nacionalni postopki. Stroške postopka nosi zadevna poročevalska enota, če se ugotovi, da je poročevalska enota kršila zahteve za statistično poročanje.

4.  ECB lahko sprejme uredbe, ki določajo pogoje, po katerih se lahko uveljavita pravici do verifikacije ali izvedbe obveznega zbiranja statističnih informacij.

5.  V okviru svojih pristojnosti ponudijo nacionalni organi sodelujočih držav članic potrebno pomoč ECB in nacionalnim centralnim bankam pri izvajanju pooblastil, predvidenih v tem členu.

6.  Kadar poročevalska enota nasprotuje ali ovira postopek verifikacije ali obvezno zbiranje zahtevanih statističnih informacij, sodelujoča država članica, v kateri so prostori poročevalske enote, ponudi potrebno pomoč, vključno z zagotovitvijo dostopa v prostore poročevalske enote s strani ECB ali nacionalne centralne banke, tako da se lahko uveljavijo pravice, navedene v odstavku 1.

Člen 7

Naložitev sankcij

1.  ECB je pooblaščena za naložitev sankcij iz tega člena poročevalskim enotam, za katere veljajo zahteve za poročanje in so rezidenti sodelujočih držav članic ter ne izpolnjujejo obveznosti, ki izhajajo iz te uredbe ali iz uredb ali odločb ECB, ki opredeljujejo ter nalagajo zahteve ECB za statistično poročanje.

2.  Šteje se, da je obveznost prenosa nekaterih statističnih informacij na ECB ali na nacionalne centralne banke kršena, če:

(a) ECB ali nacionalna centralna banka ne prejme nobenih statističnih informacij do skrajnega roka; ali

(b) če so statistične informacije nepravilne, nepopolne ali v obliki, ki ne ustreza zahtevi.

3.  Šteje se, da je obveznost, da se ECB in nacionalni centralni banki omogoči verifikacija točnosti in kakovosti statističnih informacij, ki jih predložijo poročevalske enote ECB ali nacionalni centralni banki, kršena vsakič, kadar poročevalska enota ovira to dejavnost. Tako oviranje vključuje, vendar ni omejeno na odstranitev dokumentov in preprečitev fizičnega dostopa ECB ali nacionalni centralni banki, ki je potreben za izvedbo njune verifikacijske naloge ali obveznega zbiranja.

4.  ECB lahko naloži sankcije poročevalski enoti na naslednji način:

(a) v primeru kršitve, opredeljene v odstavku 2(a), dnevno plačilo globe, ki ne presega 10 000 EUR, s skupno globo, ki ne presega 100 000 EUR;

(b) v primeru kršitve, opredeljene v odstavku 2(b), globo, ki ne presega 200 000 EUR; in

(c) v primeru kršitve, opredeljene v odstavku 3, globo, ki ne presega 200 000 EUR.

5.  Sankcije iz odstavka 4 se dodajo k obveznosti poročevalske enote, da pokrije stroške postopkov verifikacije in obveznega zbiranja, kakor zahteva člen 6(3).

6.  Pri izvrševanju pooblastil, predvidenih v tem členu, ECB ukrepa v skladu z načeli in postopki, kakor so določeni v Uredbi (ES) št. 2532/98.

▼M1

Člen 8

Varstvo in uporaba zaupnih statističnih informacij, ki jih zbere ESCB

Naslednja pravila veljajo za preprečitev nezakonite uporabe in razkritja zaupnih statističnih informacij, ki jih članici ESCB zagotovi poročevalska enota ali druga pravna ali fizična oseba, subjekt ali podružnica ali ki se prenašajo znotraj ESCB:

1. ESCB uporablja zaupne statistične informacije izključno za opravljanje nalog ESCB razen v katerem koli od naslednjih primerov:

(a) če je poročevalska enota ali druga pravna ali fizična oseba, subjekt ali podružnica, ki jo je mogoče identificirati, izrecno soglašala z uporabo navedenih statističnih informacij za druge namene;

(b) za prenos članom ESS v skladu s členom 8a(1);

(c) za odobritev dostopa znanstvenoraziskovalnim organom do zaupnih statističnih informacij, ki ne omogočajo neposredne identifikacije, ob izrecnem predhodnem soglasju organa, ki je zagotovil te informacije;

▼M2

(d) v zvezi z ECB in nacionalnimi centralnimi bankami, če se navedene statistične informacije uporabijo na področju bonitetnega nadzora;

▼M2

(e) v zvezi z nacionalnimi centralnimi bankami v skladu s členom 14.4 Statuta za izvajanje drugih funkcij, kot so določene v Statutu.

▼M1

2. Poročevalske enote so obveščene o uporabi statističnih informacij, ki so jih zagotovile, za statistične in druge upravne namene. Poročevalske enote imajo pravico pridobiti informacije o pravni podlagi za prenos in o sprejetih zaščitnih ukrepih.

3. Članice ESCB sprejmejo vse potrebne regulativne, upravne, tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovijo fizično in logično varstvo zaupnih statističnih informacij. ECB opredeli skupna pravila in izvede minimalne standarde za preprečitev nezakonitega razkritja in nepooblaščene uporabe zaupnih statističnih informacij.

4. Zaupne statistične informacije, ki so bile zbrane v skladu s členom 5 Statuta, se znotraj ESCB prenašajo:

▼M2

(a) v obsegu in na ravni podrobnosti, ki sta potrebna za opravljanje nalog ESCB iz Pogodbe ali nalog, prenesenih na članice ESCB, na področju bonitetnega nadzora, ali

▼M1

(b) pod pogojem, da je tak prenos potreben za učinkovit razvoj, pripravo ali izkazovanje statistike po členu 5 Statuta ali za izboljšanje njene kakovosti.

▼M2

4a. ESCB lahko prenese zaupne statistične informacije organom ali telesom držav članic in Unije, ki so v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom odgovorni za nadzor finančnih institucij, trgov in infrastruktur ali za stabilnost finančnega sistema, in Evropskemu mehanizmu za stabilnost (EMS) le v obsegu in na ravni podrobnosti, ki sta potrebna za opravljanje njihovih nalog. Organi ali telesa, ki prejmejo zaupne statistične informacije, sprejmejo vse potrebne regulativne, upravne, tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovijo fizično in logično varstvo zaupnih statističnih informacij. Vsak nadaljnji prenos za tem mora biti potreben zaradi izvajanja navedenih nalog in ga mora izrecno odobriti članica ESCB, ki je zbrala zaupne statistične informacije. Takšna odobritev se ne zahteva za nadaljnji prenos od članic EMS nacionalnim parlamentom, kolikor se to zahteva po nacionalnem pravu, pod pogojem, da se je članica EMS pred prenosom posvetovala s članico ESCB in da je država članica v vsakem primeru sprejela vse potrebne regulativne, upravne, tehnične in organizacijske ukrepe, da se zagotovi fizično in logično varstvo zaupnih statističnih informacij v skladu s to uredbo. Pri prenosu zaupnih statističnih informacij v skladu s tem odstavkom sprejme ESCB vse potrebne regulativne, upravne, tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovi fizično in logično varstvo zaupnih statističnih informacij na podlagi odstavka 3 tega člena.

▼M1

5. ECB lahko odloči, da se zaupne informacije, ki so bile prvotno zbrane za druge namene, kot jih določa člen 5 Statuta, zbirajo in prenašajo znotraj ESCB v potrebnem obsegu in s potrebno ravnjo podrobnosti, pod pogojem, da je to potrebno za učinkovit razvoj ali pripravo statistike ali za izboljšanje njene kakovosti in da je ta statistika potrebna za opravljanje nalog ESCB iz Pogodbe.

6. Zaupne statistične informacije se lahko izmenjujejo znotraj ESCB, da bi se znanstvenoraziskovalnim organom odobril dostop do teh informacij v skladu z odstavkoma 1(c) in 2.

7. Statistične informacije, vzete iz virov, ki so v skladu z nacionalno zakonodajo dostopni javnosti, niso zaupne.

8. Države članice in ECB sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo varstvo zaupnih statističnih informacij, vključno z izvedbo primernih izvršilnih ukrepov v primeru kršitve.

Ta člen se uporablja brez poseganja v posebne nacionalne določbe ali določbe Skupnosti glede prenosa informacij, ki niso zaupne statistične informacije, do ECB in ne velja za zaupne statistične informacije, ki so se najprej prenesle med organom ESS in članico ESCB, za katere velja člen 8a.

Ta člen ne preprečuje, da bi se zaupne statistične informacije, ki so zbrane za druge namene kakor za izpolnjevanje zahtev za statistično poročanje ECB ali ki so zbrane za druge namene poleg izpolnjevanja zahtev ECB za statistično poročanje, uporabljale za izpolnjevanje teh drugih namenov.

▼M1

Člen 8a

Izmenjava zaupnih statističnih informacij med ESCB in ESS

1.  Brez poseganja v nacionalne določbe o izmenjavi drugih zaupnih statističnih informacij, kot jih zajema ta uredba, se lahko zaupne statistične informacije prenašajo med članico ESCB, ki je te informacije zbrala, in organom ESS, pod pogojem, da je ta prenos potreben za učinkovit razvoj, pripravo ali izkazovanje ali za izboljšanje kakovosti evropske statistike v okviru pristojnosti ESS in ESCB ter da je potreba po tem utemeljena.

2.  Vsak nadaljnji prenos po prvem prenosu mora organ, ki je te informacije zbral, izrecno odobriti.

3.  Zaupne statistične informacije, ki se prenašajo med organom ESS in članico ESCB, se ne uporabljajo za namene, ki niso izključno statistični, kot na primer za upravne ali davčne namene ali sodne postopke ali namene iz členov 6 in 7.

4.  Statistične informacije, ki jih članice ESCB prejmejo od organov ESS in ki so bile pridobljene iz virov, ki so zakonito dostopni javnosti in ki v skladu z nacionalno zakonodajo ostanejo dostopne javnosti, se ne štejejo kot zaupne za namene izkazovanja statistik, pridobljenih iz teh statističnih informacij.

5.  Članice ESCB v okviru svojih področij pristojnosti sprejmejo vse ustrezne regulativne, upravne, tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovijo fizično in logično varstvo zaupnih statističnih informacij (nadzor statističnega razkritja), ki jih zagotovijo organi ESS.

6.  Zaupne statistične informacije, ki jih zagotovijo organi ESS, so dostopne le osebju, ki dela na področju statističnih dejavnosti, znotraj njegovega specifičnega področja dela. Te osebe uporabljajo te podatke izključno za statistične namene. Zanje ta omejitev velja tudi po prenehanju njihovih funkcij.

7.  Države članice in ECB sprejmejo ustrezne ukrepe za preprečitev in kaznovanje vsakršnih kršitev varstva zaupnih statističnih informacij, ki jih zagotovijo organi ESS.

Člen 8b

Poročilo o zaupnosti

ECB objavi letno poročilo o zaupnosti, v katerem opiše sprejete ukrepe za varovanje zaupnosti statističnih informacij iz členov 8 in 8a.

Člen 8c

Varstvo zaupnih informacij o posameznikih

Ta uredba se uporablja brez poseganja v Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ( 11 ) ter Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov ( 12 ).

Člen 8d

Dostop do upravnih evidenc

Da bi zmanjšali bremena dajalcev podatkov, imajo nacionalne centralne banke in ECB v svojih javnih upravnih sistemih dostop do ustreznih virov upravnih podatkov, kolikor so ti podatki potrebni za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike.

Praktične dogovore in pogoje dejanskega dostopa do podatkov, kadar je potrebno, v okviru svojih pristojnosti določijo vsaka država članica in ECB.

Članice ESCB uporablja te podatke izključno za statistične namene.

▼B

Člen 9

Končne določbe

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Členi 5, 6(4) in 8(9) se uporabljajo od začetka veljavnosti te uredbe. Ostali členi se uporabljajo od 1. januarja 1999.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M1 —————( 1 ) UL C 246, 6.8.1998, str. 12.

( 2 ) UL C 328, 26.10.1998.

( 3 ) Mnenje, dano 8. oktobra 1998 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

( 4 ) UL L 310, 30.11.1996, str. 1.

( 5 ) UL L 318, 27.11.1998, str. 4.

( 6 ) UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

( 7 ) UL L 52, 22.2.1997, str. 1.

( 8 ) UL L 310, 30.11.1996, str. 1.

( 9 ) UL L 87, 31.3.2009, str. 164.

( 10 ) UL L 318, 27.11.1998, str.1.

( 11 ) UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

( 12 ) UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

Top