EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01997R0338-20230520

Consolidated text: Uredba Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/2023-05-20

01997R0338 — SL — 20.05.2023 — 023.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA SVETA (ES) št. 338/97

z dne 9. decembra 1996

o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

(UL L 061 3.3.1997, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 938/97 of 26 May 1997 (*)

  L 140

1

30.5.1997

 M2

COMMISSION REGULATION (EC) No 2307/97 of 18 November 1997 (*)

  L 325

1

27.11.1997

 M3

COMMISSION REGULATION (EC) No 2214/98 of 15 October 1998 (*)

  L 279

3

16.10.1998

 M4

COMMISSION REGULATION (EC) No 1476/1999 of 6 July 1999 (*)

  L 171

5

7.7.1999

 M5

COMMISSION REGULATION (EC) No 2724/2000 of 30 November 2000 (*)

  L 320

1

18.12.2000

 M6

COMMISSION REGULATION (EC) No 1579/2001 of 1 August 2001 (*)

  L 209

14

2.8.2001

 M7

COMMISSION REGULATION (EC) No 2476/2001 of 17 December 2001 (*)

  L 334

3

18.12.2001

 M8

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1497/2003 z dne 18. avgusta 2003

  L 215

3

27.8.2003

►M9

UREDBA (ES) št. 1882/2003 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. septembra 2003

  L 284

1

31.10.2003

 M10

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 834/2004 z dne 28. aprila 2004

  L 127

40

29.4.2004

 M11

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1332/2005 z dne 9. avgusta 2005

  L 215

1

19.8.2005

 M12

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 318/2008 z dne 31. marca 2008

  L 95

3

8.4.2008

 M13

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 407/2009 z dne 14. maja 2009

  L 123

3

19.5.2009

►M14

UREDBA (ES) št. 398/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. aprila 2009

  L 126

5

21.5.2009

 M15

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 709/2010 z dne 22. julija 2010

  L 212

1

12.8.2010

 M16

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 101/2012 z dne 6. februarja 2012

  L 39

133

11.2.2012

 M17

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1158/2012 z dne 27. novembra 2012

  L 339

1

12.12.2012

 M18

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 750/2013 z dne 29. julija 2013

  L 212

1

7.8.2013

 M19

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1320/2014 z dne 1. decembra 2014

  L 361

1

17.12.2014

 M20

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2029 z dne 10. novembra 2016

  L 316

1

23.11.2016

 M21

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/128 z dne 20. januarja 2017

  L 21

1

26.1.2017

 M22

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/160 z dne 20. januarja 2017

  L 27

1

1.2.2017

►M23

UREDBA (EU) 2019/1010 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. junija 2019

  L 170

115

25.6.2019

 M24

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2117 z dne 29. novembra 2019

  L 320

13

11.12.2019

 M25

UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2280 z dne 16. decembra 2021

  L 473

1

30.12.2021

►M26

UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/966 z dne 15. maja 2023

  L 133

1

17.5.2023


popravljena z:

 C1

Popravek, UL L 176, 7.7.2009, str.  27 (407/2009)

 C2

Popravek, UL L 152, 22.5.2014, str.  42 (750/2013)

 C3

Popravek, UL L 023, 28.1.2017, str.  123 (2017/128)

 C4

Popravek, UL L 330, 20.12.2019, str.  105 (2019/2117)(*)

Ta akt ni bil nikoli objavljen v slovenščini.
▼B

UREDBA SVETA (ES) št. 338/97

z dne 9. decembra 1996

o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimiČlen 1

Cilj

Cilj te uredbe je varovati prosto živeče živalske in rastlinske vrste ter zagotoviti njihovo ohranitev, tako da se v skladu z naslednjimi členi zakonsko uredi trgovina z njimi.

Ta uredba se uporablja v skladu s cilji, načeli in določbami Konvencije, opredeljenimi v členu 2.

Člen 2

Opredelitve

V tej uredbi:

(a) 

„odbor“ pomeni Odbor za trgovino s prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, ustanovljen v skladu s členom 18;

(b) 

„Konvencija“ pomeni Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES);

(c) 

„država porekla“ pomeni državo, kjer je bil osebek vzet iz narave, gojen v ujetništvu ali umetno razmnožen;

(d) 

„obvestilo o uvozu“ pomeni obvestilo, ki ga uvoznik ali njegov zastopnik ali predstavnik ob vnosu osebka vrste iz prilog C ali D v Skupnost predloži na obrazcu, ki ga predpiše Komisija v skladu s postopkom, določenim v členu 18;

(e) 

„vnos iz morja“ pomeni neposreden vnos katerega koli osebka, vzetega iz morskega okolja, ki ni pod jurisdikcijo nobene države, skupaj z zračnim prostorom nad morjem, morskim dnom in njegovim podtaljem, v Skupnost;

(f) 

„izdaja“ pomeni zaključek vseh postopkov za pripravo in odobritev dovoljenja ali potrdila ter njegovo izročitev vložniku;

(g) 

„upravni organ“ pomeni državni upravni organ, ki se v državah članicah določi v skladu s členom 13(1)(a), v tretjih državah, pogodbenicah Konvencije, pa v skladu s členom IX Konvencije;

(h) 

„namembna država članica“ pomeni namembno državo članico iz dokumenta, uporabljenega za izvoz ali ponovni izvoz osebka; pri vnosu iz morja pomeni državo članico, ki ima jurisdikcijo nad namembnim krajem osebka;

(i) 

„ponujanje za prodajo“ pomeni ponujanje za prodajo ali katero koli dejanje, ki se upravičeno lahko razlaga kot tako, skupaj z oglaševanjem ali naročanjem oglaševanja za prodajo ter vabilom k dajanju ponudb;

(j) 

„osebni ali gospodinjski predmeti“ pomenijo mrtve osebke, njihove dele ali izdelke iz njih, ki so last posameznika in so ali bodo del njegovega običajnega premičnega premoženja;

(k) 

„namembni kraj“ pomeni kraj, ki je ob vnosu v Skupnost predviden za običajno nastanitev ali shranjevanje osebkov; pri živih osebkih je to prvi kraj, kamor so namenjeni osebki po kakršnem koli obdobju karantene ali drugega zadrževanja zaradi sanitarnega pregleda in nadzora;

(l) 

„populacija“ pomeni celotno število biološko ali zemljepisno ločenih osebkov;

(m) 

„predvsem komercialni nameni“ pomenijo vse namene, pri katerih nekomercialni vidiki ne prevladujejo očitno;

(n) 

„ponovni izvoz iz Skupnosti“ pomeni izvoz katerega koli predhodno vnesenega osebka iz Skupnosti;

(o) 

„ponovni vnos v Skupnost“ pomeni vnos katerega koli predhodno izvoženega ali ponovno izvoženega osebka v Skupnost;

(p) 

„prodaja“ pomeni prodajo v kakršnikoli obliki. V tej uredbi se najem, blagovna menjava ali menjava štejejo za prodajo; sorodni izrazi se razlagajo podobno;

(q) 

„strokovni organ“ pomeni strokovni organ, ki se v državah članicah določi v skladu s členom 13(1)(b), v tretjih državah, pogodbenicah Konvencije, pa v skladu s členom IX Konvencije;

(r) 

„skupina za strokovno presojo“ pomeni svetovalno telo, ustanovljeno v skladu s členom 17;

(s) 

„vrsta“ pomeni vrsto, podvrsto ali njeno populacijo;

(t) 

„osebek“ pomeni katero koli živo ali mrtvo žival ali rastlino vrste iz prilog A do D, vsak njen del ali izdelek iz nje, ne glede na to, ali je vsebovan v drugih izdelkih ali ne, ter kakršne koli druge izdelke, za katere spremni dokumenti, embalaža ali oznaka ali etiketa ali kakršne koli druge okoliščine kažejo, da so deli ali izdelki iz živali ali rastlin teh vrst ali da jih vsebujejo, če taki deli ali izdelki niso posebej izvzeti iz določb te uredbe ali določb, ki se nanašajo na prilogo, v kateri je obravnavana vrsta navedena, s temu namenjeno oznako v teh prilogah.

Osebek se bo štel za osebek vrste iz prilog A do D, če je žival ali rastlina, katere vsaj eden od „staršev“ pripada tako uvrščeni vrsti, ali je del take živali ali rastline ali izdelek iz nje. Če „starši“ take živali ali rastline pripadajo vrstama iz različnih prilog ali če je v prilogah navedena le vrsta enega od „staršev“, se uporabljajo določbe bolj omejujoče priloge. Vendar se pri osebkih rastlinskih križancev, če eden od „staršev“ pripada vrsti iz Priloge A, določbe bolj omejujoče priloge uporabljajo le, če je v prilogi pri tej vrsti taka oznaka;

(u) 

„trgovina“ pomeni vnos, skupaj z vnosom iz morja, osebkov, za katere veljajo določbe te uredbe, v Skupnost ter njihov izvoz in ponovni izvoz iz Skupnosti ter uporabo, prenos in prenos posesti takih osebkov znotraj Skupnosti, tudi znotraj države članice;

(v) 

„tranzit“ pomeni prevoz osebkov, ki so poslani imenovanemu prejemniku, med dvema točkama zunaj Skupnosti čez ozemlje Skupnosti, med katerim se prenos prekine le zaradi ukrepov, potrebnih zaradi take oblike prometa;

(w) 

„obdelani osebki, pridobljeni več kakor 50 let prej“ pomenijo osebke, ki so bili glede na naravno surovo stanje znatno spremenjeni za nakit, okrasje, umetnine, uporabne predmete ali glasbene inštrumente več kakor 50 let pred začetkom veljavnosti te uredbe in za katere se upravni organ zadevne države članice prepriča, da so bili pridobljeni v takih okoliščinah. Šteje se, da so taki osebki obdelani, le če nedvomno spadajo v eno od omenjenih skupin in jih ni treba dodatno rezljati ali ročno ali strojno obdelovati, da bi bili uporabni za svoj namen;

(x) 

„preverjanje ob vnosu, izvozu, ponovnem izvozu in tranzitu“ pomeni preverjanje potrdil, dovoljenj in obvestil, predvidenih v tej uredbi, in — kadar je tako določeno z določbami Skupnosti ali v drugih primerih, z reprezentativnim vzorčenjem pošiljk — pregled osebkov, in kadar je primerno, skupaj z vzorčenjem za namene analize ali natančnejšega preverjanja.

Člen 3

Področje uporabe

1.  

Priloga A vsebuje:

(a) 

vrste iz Dodatka I Konvencije, za katere države članice niso izrazile pridržka;

(b) 

katero koli vrsto:

(i) 

po kateri je ali bi lahko bilo povpraševanje za uporabo v Skupnosti ali za mednarodno trgovino in ki ji grozi izumrtje ali je tako redka, da bi trgovina v kakršnem koli obsegu ogrozila njeno preživetje;

ali

(ii) 

ki pripada rodu, katerega večina vrst je navedena v Prilogi A, ali je vrsta, katere večina podvrst je navedena v Prilogi A, v skladu z merili iz pododstavkov (a) ali (b)(i), in katere vključitev v prilogo je nujna za učinkovito varstvo teh taksonov.

2.  

Priloga B vsebuje:

(a) 

vrste iz Dodatka II Konvencije, ki niso navedene v Prilogi A in za katere države članice niso izrazile pridržka;

(b) 

vrste iz Dodatka I Konvencije, za katere je bil izražen pridržek;

(c) 

katero koli drugo vrsto, ki ni navedena v Dodatku I ali II Konvencije:

(i) 

in je vključena v mednarodno trgovino takega obsega, ki ni združljiv:

— 
z njenim preživetjem ali s preživetjem populacij v nekaterih državah, ali
— 
z ohranitvijo celotne populacije na ravni, skladni z njeno vlogo v ekosistemih, kjer se pojavlja;

ali

(ii) 

katere vključitev v prilogo je zaradi podobnosti njenega videza z videzom drugih vrst iz Priloge A ali Priloge B nujna, da se zagotovi učinkovitost nadzora trgovine z osebki takih vrst;

(d) 

vrsto, za katero je bilo ugotovljeno, da bi naselitev živih osebkov v naravni habitat Skupnosti ekološko ogrozila domorodne prosto živeče živalske in rastlinske vrste v Skupnosti.

3.  

Priloga C vsebuje:

(a) 

vrste iz Dodatka III Konvencije, ki niso navedene v prilogah A ali B in za katere države članice niso izrazile pridržka;

(b) 

vrste iz Dodatka II Konvencije, za katere je bil izražen pridržek.

4.  

Priloga D vsebuje:

(a) 

vrste, ki niso navedene v prilogah A do C in se uvažajo v Skupnost v takem številu, da je nadzor utemeljen;

(b) 

vrste iz Dodatka III Konvencije, za katere je bil izražen pridržek.

5.  
Kadar ohranitveno stanje vrst, zajetih v tej uredbi, utemeljuje njihovo vključitev v enega od dodatkov Konvencije, države članice dejavno sodelujejo pri potrebnih spremembah.

Člen 4

Vnos v Skupnost

1.  
Za vnos osebkov vrst, navedenih v Prilogi A, v Skupnost je treba opraviti potrebno preverjanje in na mejnem carinskem uradu na kraju vnosa predhodno predložiti uvozno dovoljenje, ki ga izda upravni organ namembne države članice.

Uvozno dovoljenje se lahko izda le v skladu z omejitvami, določenimi na podlagi odstavka 6, in kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) 

pristojni strokovni organ po preučitvi kakršnega koli mnenja skupine za strokovno presojo meni, da vnos v Skupnost:

(i) 

ne bi škodljivo vplival na ohranitveno stanje vrste ali na obseg ozemlja, kjer živi obravnavana populacija vrste;

(ii) 

poteka:

— 
za enega od namenov iz člena 8(3)(e), (f) in (g) ali
— 
za druge namene, ki ne škodujejo preživetju obravnavane vrste;
(b) 
(i) 

vložnik predloži dokumentacijo, ki dokazuje, da so bili osebki pridobljeni v skladu z zakonodajo o varstvu obravnavane vrste; pri uvozu osebkov vrst, ki so navedene v dodatkih Konvencije, iz tretje države je to izvozno dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu ali kopija takega dovoljenja oziroma potrdila, ki ga v skladu s Konvencijo izda pristojni organ države izvoza ali ponovnega izvoza;

(ii) 

za izdajo uvoznih dovoljenj za vrste iz Priloge A v skladu s členom 3(1)(a) taka dokazna dokumentacija ni potrebna, vendar pa se vložniku ne izroči izvirnik nobenega takega uvoznega dovoljenja, dokler ne predloži izvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu;

(c) 

pristojnemu strokovnemu organu je treba zadovoljivo dokazati, da je predvideno bivališče za živi osebek v namembnem kraju ustrezno opremljeno, tako da bo osebek primerno vzdrževan in oskrbovan;

(d) 

upravnemu organu je treba zadovoljivo dokazati, da osebek ne bo uporabljen predvsem v komercialne namene;

(e) 

upravni organ se po posvetovanju s pristojnim strokovnim organom prepriča, da ni drugih dejavnikov, povezanih z ohranitvijo vrste, ki bi preprečevali izdajo uvoznega dovoljenja; in

(f) 

pri vnosu iz morja je treba upravnemu organu zadovoljivo dokazati, da bo vsak živ osebek pripravljen na prevoz in prepeljan tako, da bodo nevarnost poškodbe, ogroženost zdravja ali kruto ravnanje čim manjši;

2.  
Za vnos osebkov vrst, navedenih v Prilogi B, v Skupnost je treba opraviti potrebno preverjanje in na mejnem carinskem uradu na kraju vnosa predhodno predložiti uvozno dovoljenje, ki ga izda upravni organ namembne države članice.

Uvozno dovoljenje se lahko izda le v skladu z omejitvami, določenimi na podlagi odstavka 6, in če:

(a) 

pristojni strokovni organ po preučitvi podatkov, ki so na voljo, in kakršnega koli mnenja skupine za strokovno presojo meni, da vnos v Skupnost ne bi škodljivo vplival na ohranitveno stanje vrste ali na obseg ozemlja, kjer živi obravnavana populacija vrste, ob upoštevanju trenutnega ali pričakovanega obsega trgovine. To mnenje velja za poznejše uvoze, dokler se zgoraj navedeni vidiki pomembno ne spremenijo;

(b) 

vložnik predloži dokumentacijo, ki dokazuje, da je predvideno bivališče za živi osebek v namembnem kraju ustrezno opremljeno, tako da bo osebek primerno vzdrževan in oskrbovan;

(c) 

so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1(b)(i), (e) in (f).

3.  

Za vnos osebkov vrst, navedenih v Prilogi C, v Skupnost je treba opraviti potrebno preverjanje in na mejnem carinskem uradu na kraju vnosa predhodno predložiti obvestilo o uvozu, poleg tega pa:

(a) 

vložnik pri izvozu iz države, ki je v zvezi s to vrsto navedena v Prilogi C, predloži dokumentacijo v obliki izvoznega dovoljenja, ki ga v skladu s Konvencijo izda za to pristojni organ države in ki dokazuje, da so bili osebki pridobljeni v skladu z nacionalno zakonodajo o ohranjanju obravnavane vrste; ali

(b) 

vložnik pri izvozu iz države, ki v zvezi s to vrsto ni navedena v Prilogi C, ali pri ponovnem izvozu iz katere koli države predloži izvozno dovoljenje, potrdilo o ponovnem izvozu ali potrdilo o poreklu, ki ga v skladu s Konvencijo izda za to pristojni organ države izvoza ali ponovnega izvoza.

4.  
Za vnos osebkov vrst, navedenih v Prilogi D, v Skupnost je treba opraviti potrebno preverjanje in predhodno predložiti obvestilo o uvozu na mejnem carinskem uradu na kraju vnosa.
5.  

Pogoji za izdajo uvoznega dovoljenja, navedeni v odstavku 1(a) in (d) ter odstavku 2(a), (b) in (c), se ne uporabljajo za osebke, za katere vložnik predloži dokumentacijo, ki dokazuje:

(a) 

da so bili že prej zakonito vneseni v Skupnost ali pridobljeni v Skupnosti in da se, spremenjeni ali ne, ponovno vnašajo v Skupnost; ali

(b) 

da so to obdelani osebki, ki so bili pridobljeni več kakor 50 let prej.

▼M14

6.  

Ob posvetovanju z zadevnimi državami porekla ter v skladu z regulativnim postopkom iz člena 18(2) in upoštevajoč vsako mnenje Skupine za strokovno presojo lahko Komisija za vnos v Skupnost določi splošne omejitve ali omejitve, ki se nanašajo na nekatere države porekla:

▼B

(a) 

na podlagi pogojev iz odstavka 1(a)(i) ali (e) za osebke vrst iz Priloge A;

(b) 

na podlagi pogojev iz odstavka 1(e) ali odstavka 2(a) za osebke vrst iz Priloge B; in

(c) 

za žive osebke vrst iz Priloge B, katerih smrtnost med prevozom je velika ali za katere je bilo ugotovljeno, da bi bila v ujetništvu njihova življenjska doba znatno krajša od pričakovane; ali

(d) 

za žive osebke vrste, za katere je bilo ugotovljeno, da bi njihova naselitev v naravno okolje Skupnosti ekološko ogrozila domorodne prostoživeče živalske in rastlinske vrste v Skupnosti.

Komisija vsako četrtletje objavi seznam takih morebitnih omejitev v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

▼M14

7.  
Pri posebnih primerih pretovarjanja, zračnega ali železniškega prevoza, ki sledi vnosu v Skupnost, se izjeme s strani Komisije odobrijo za opravljanje preverjanja in predložitev uvoznih dokumentov na mejnem carinskem uradu na kraju vnosa, navedenih v odstavkih 1 do 4, da se omogočijo tako preverjanje in predložitve dokumentov na drugem carinskem uradu, določenem v skladu s členom 12(1).

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).

▼B

Člen 5

Izvoz ali ponovni izvoz iz Skupnosti

1.  
Za izvoz ali ponovni izvoz osebkov vrst, navedenih v Prilogi A, iz Skupnosti je treba opraviti potrebno preverjanje in na carinskem uradu, kjer se opravijo izvozne formalnosti, predhodno predložiti izvozno dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu, ki ga izda upravni organ države članice, kjer so osebki.
2.  

Izvozno dovoljenje za osebke vrst iz Priloge A se lahko izda le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) 

pristojni strokovni organ je dal pisno mnenje, da ujetje ali nabiranje osebkov v naravi ali njihov izvoz ne bo škodljivo vplival na ohranitveni status vrste ali na obseg ozemlja, kjer živi obravnavana populacija vrste;

(b) 

vložnik predloži dokumentacijo, ki dokazuje, da so bili osebki pridobljeni v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu obravnavane vrste; kadar se vloga vloži v državi članici, ki ni država porekla, se taka dokazna dokumentacija predloži v obliki potrdila, ki navaja, da je bil osebek vzet iz narave v skladu z zakonodajo, ki velja na njenem ozemlju;

(c) 

upravnemu organu je treba zadovoljivo dokazati:

(i) 

da bo vsak živ osebek pripravljen na prevoz in prepeljan tako, da bodo nevarnost poškodbe, ogroženost zdravja ali kruto ravnanje kar najbolj zmanjšani; in

(ii) 
— 
da se osebki vrst, ki niso navedene v Dodatku I Konvencije, ne bodo uporabili predvsem v komercialne namene, ali
— 
da je bilo izdano uvozno dovoljenje, če gre za izvoz osebkov vrst, omenjenih v členu 3(1)(a) te uredbe, v državo pogodbenico Konvencije;

in

(d) 

upravni organ države članice se po posvetovanju s pristojnim strokovnim organom prepriča, da ni drugih dejavnikov, povezanih z ohranitvijo vrste, ki bi preprečevali izdajo izvoznega dovoljenja.

3.  

Potrdilo o ponovnem izvozu se lahko izda le, če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2(c) in (d) in če vložnik predloži dokumentacijo, ki dokazuje, da so bili osebki:

(a) 

vneseni v Skupnost v skladu z določbami te uredbe;

(b) 

vneseni v Skupnost v skladu z določbami Uredbe (EGS) št. 3626/82, če so bili vneseni pred začetkom veljavnosti te uredbe; ali

(c) 

vključeni v mednarodno trgovino v skladu z določbami Konvencije, če so bili vneseni v Skupnost pred letom 1984; ali

(d) 

zakonito vneseni na ozemlje države članice, preden so se zanje začele uporabljati določbe uredb iz (a) in (b) ali določbe Konvencije ali preden so se te določbe začele uporabljati v tej državi članici.

4.  
Za izvoz ali ponovni izvoz osebkov vrst, navedenih v prilogah B in C, iz Skupnosti je treba opraviti potrebno preverjanje in na carinskem uradu, kjer se opravijo izvozne formalnosti, predhodno predložiti izvozno dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu, ki ga izda upravni organ države članice, na katere ozemlju so osebki.

Izvozno dovoljenje se lahko izda le, če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2(a), (b), (c)(i) in (d).

Potrdilo o ponovnem izvozu se lahko izda le, če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2(c)(i) in (d) in odstavka 3(a) do (d).

▼M14

5.  
Kadar se vloga za potrdilo o ponovnem izvozu nanaša na osebke, vnesene v Skupnost na podlagi uvoznega dovoljenja, ki ga je izdala druga država članica, se mora upravni organ najprej posvetovati z upravnim organom, ki je izdal dovoljenje. Posvetovalne postopke in primere, ko je posvetovanje potrebno, določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).

▼B

6.  

Pogoji za izdajo izvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu, kakor so navedeni v odstavku 2(a) in (c)(ii), se ne uporabljajo za:

(i) 

obdelane osebke, pridobljene več kakor 50 let prej; ali

(ii) 

mrtve osebke in njihove dele ali izdelke iz njih, za katere vložnik predloži dokumentacijo, ki dokazuje, da so bili zakonito pridobljeni, preden so se zanje začele uporabljati določbe te uredbe ali Uredbe (EGS) št. 3626/82 ali Konvencije.

7.  
(a) 

V vsaki državi članici pristojni strokovni organ spremlja izdajanje izvoznih dovoljenj te države članice za osebke vrst iz Priloge B in dejanske izvoze takih osebkov. Kadarkoli tak strokovni organ ugotovi, da bi moral biti izvoz osebkov katere koli od teh vrst omejen, da bi se ta vrsta na celotnem območju razširjenosti lahko ohranila na ravni, skladni z njeno vlogo v ekosistemu, in hkrati precej nad ravnijo, pri kateri bi bilo vrsto upravičeno vključiti v Prilogo A v skladu s členom 3(1)(a) ali (b)(i), pisno svetuje pristojnemu upravnemu organu, naj sprejme primerne ukrepe za omejitev izdajanja izvoznih dovoljenj za osebke te vrste.

▼M14

(b) 

Kadarkoli je upravni organ seznanjen z ukrepi, navedenimi v točki (a), o tem obvesti Komisijo in ji predloži svoje pripombe, Komisija pa, če je primerno, priporoči omejitve za izvoz zadevnih vrst v skladu z regulativnim postopkom iz člena 18(2).

▼B

Člen 6

Zavrnitev vlog za dovoljenja in potrdila iz členov 4, 5 in 10

1.  
Če v primeru, ki je pomemben glede na cilje te uredbe, država članica zavrne vlogo za dovoljenje ali potrdilo, nemudoma obvesti Komisijo o zavrnitvi in razlogih zanjo.
2.  
Komisija informacije, prejete v skladu z odstavkom 1, sporoči drugim državam članicam, da zagotovi enotno uporabo te uredbe.
3.  
Če vložnik vloži vlogo za dovoljenje ali potrdilo, ki se nanaša na osebke, za katere je bila taka vloga že zavrnjena, mora o prejšnji zavrnitvi obvestiti pristojni organ, pri katerem je vložil vlogo.
4.  
(a) 

Države članice priznajo zavrnitev vlog, kadar jih zavrnejo pristojni organi drugih držav članic, če taka zavrnitev temelji na določbah te uredbe.

(b) 

Tega pa ni treba uporabljati, če so se okoliščine pomembno spremenile ali če so na voljo novi dokazi, ki podpirajo vlogo. Če upravni organ v takih primerih izda dovoljenje ali potrdilo, o tem obvesti Komisijo in navede razloge za izdajo.

Člen 7

Izjeme

1.  
Osebki, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi
(a) 

Razen kadar se uporablja člen 8, se osebki vrst iz Priloge A, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi, obravnavajo v skladu z določbami, ki se uporabljajo za osebke vrst iz Priloge B.

(b) 

Pri umetno razmnoženih rastlinah se lahko odstopi od določb členov 4 in 5 pod posebnimi pogoji, ki jih določi Komisija in se nanašajo na:

(i) 

uporabo fitosanitarnih spričeval;

(ii) 

trgovino, ki jo opravljajo registrirani trgovci in znanstvene ustanove iz odstavka 4 tega člena; in

(iii) 

trgovino s križanci.

▼M14

(c) 

Merila, po katerih se ugotavlja, ali je bil osebek rojen in gojen v ujetništvu ali umetno razmnožen in ali je bil gojen oziroma razmnožen v komercialne namene, ter posebne pogoje iz točke (b) določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).

▼B

2.  
Tranzit
(a) 

Z odstopanjem od člena 4 na mejnem carinskem uradu na kraju vnosa ni treba preverjati in predložiti predpisanih dovoljenj, potrdil in obvestil, kadar je osebek v tranzitu skozi Skupnost.

(b) 

Pri vrstah, ki so navedene v prilogah v skladu s členom 3(1) in členom 3(2)(a) in (b), se odstopanje iz (a) uporablja le, če je pristojni organ tretje države izvoza ali ponovnega izvoza izdal v Konvenciji predviden veljaven dokument o izvozu ali ponovnem izvozu, nanašajoč se na osebke, ki jih spremlja, in v katerem je naveden namembni kraj osebkov.

▼M14

(c) 

Če dokument iz točke (b) ni bil izdan pred izvozom ali ponovnim izvozom, je treba osebek zaseči in se ga lahko, kadar je primerno, odvzame, razen če se dokument predloži naknadno, v skladu s pogoji, ki jih določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).

3.  
Osebni in gospodinjski predmeti

Z odstopanjem od členov 4 in 5 se njune določbe ne uporabljajo za mrtve osebke vrst iz prilog A do D, njihove dele in izdelke iz njih, ki so osebni ali gospodinjski predmeti in se vnašajo v Skupnost ali se iz nje izvažajo ali ponovno izvažajo, v skladu z določbami, ki jih določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).

4.  
Znanstvene ustanove

Dokumenti iz členov 4, 5, 8 in 9 niso potrebni pri nekomercialnem posojanju, darovanju in izmenjavi herbarijskih osebkov in drugih konzerviranih, posušenih ali vlitih muzejskih osebkov ter živih rastlin, opremljenih z etiketo, katere vzorec je bil določen v skladu z regulativnim postopkom iz člena 18(2), ali s podobno etiketo, ki jo izda ali odobri pristojni upravni organ tretje države, med znanstveniki ali znanstvenimi ustanovami, registriranimi pri upravnem organu države, kjer se nahajajo.

▼B

Člen 8

Določbe o nadzoru komercialnih dejavnosti

1.  
Osebke vrst iz Priloge A je prepovedano kupovati, ponujati v odkup, jih pridobivati v komercialne namene, javno prikazovati v komercialne namene, uporabljati za komercialno korist ter jih prodajati, posedovati za prodajo, ponujati za prodajo ali prevažati za prodajo.
2.  
Države članice lahko prepovedo imetništvo osebkov, predvsem živih živali, vrst iz Priloge A.
3.  

V skladu z zahtevami druge zakonodaje Skupnosti o ohranjanju prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst lahko upravni organ države članice, kjer so osebki, odobri izjeme za prepovedi iz odstavka 1, tako da za vsak primer posebej izda potrdilo v ta namen, kadar gre za osebke:

(a) 

ki so bili pridobljeni v Skupnosti ali so bili vanjo vneseni, preden so se zanje začele uporabljati določbe, ki se nanašajo na vrste iz Dodatka I Konvencije ali iz Priloge C1 Uredbe (EGS) št. 3626/82 ali iz Priloge A; ali

(b) 

ki so obdelani osebki, pridobljeni več kakor 50 let prej; ali

(c) 

ki so bili vneseni v Skupnost v skladu z določbami te uredbe in se bodo uporabili za namene, ki ne škodujejo preživetju obravnavane vrste; ali

(d) 

ki so osebki živalskih vrst, rojeni in gojeni v ujetništvu, ali umetno razmnoženi osebki rastlinskih vrst ali deli ali izdelki iz takih osebkov; ali

(e) 

ki so v izjemnih primerih potrebni za napredovanje znanosti ali za nujne bio-medicinske namene na podlagi Direktive Sveta 86/609/EGS z dne 24. novembra 1986 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o varstvu živali, ki se uporabljajo v poskusne in druge znanstvene namene ( 1 ), kadar se dokaže, da je ta vrsta edina primerna za te namene, in kadar ni osebkov te vrste, ki bi bili rojeni in gojeni v ujetništvu; ali

(f) 

ki so namenjeni gojenju ali razmnoževanju v korist ohranjanja obravnavane vrste; ali

(g) 

ki so namenjeni raziskovanju ali izobraževanju, katerega cilj je varstvo ali ohranitev vrste; ali

(h) 

ki izvirajo iz države članice in so bili vzeti iz narave v skladu z veljavno zakonodajo te države članice.

▼M14

4.  
Splošna odstopanja od prepovedi iz odstavka 1, ki temeljijo na pogojih iz odstavka 3, ter splošna odstopanja glede vrst, ki so v skladu s členom 3(1)(b)(ii) navedene v Prilogi A, lahko opredeli Komisija. Vsako tako odstopanje mora biti v skladu z zahtevami druge zakonodaje Skupnosti o ohranjanju prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).

▼B

5.  
Prepovedi iz odstavka 1 se uporabljajo tudi za osebke vrst iz Priloge B, razen kadar se pristojnemu organu zadevne države članice zadovoljivo dokaže, da so bili taki osebki pridobljeni, in če ne izvirajo iz Skupnosti, da so bili vneseni vanjo, v skladu z veljavno zakonodajo o ohranjanju prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst.
6.  
Pristojni organi držav članic lahko po lastni presoji prodajo katerikoli osebek vrste iz prilog B do D, ki so ga v skladu s to uredbo odvzeli, pod pogojem, da se osebek pri tem ne vrne neposredno pravni ali fizični osebi, ki ji je bil odvzet ali ki je bila udeležena pri prekršku. Taki osebki se nato za vse namene lahko štejejo kakor zakonito pridobljeni.

Člen 9

Selitev živih osebkov

1.  
Za kakršenkoli prenos živih osebkov vrste, navedene v Prilogi A, znotraj Skupnosti iz kraja, navedenega v uvoznem dovoljenju ali kakršnem koli potrdilu, izdanem v skladu s to uredbo, je potrebno predhodno dovoljenje upravnega organa države članice, kjer je osebek. Pri drugih prenosih pa mora oseba, odgovorna za prenos osebka, priskrbeti dokaz o zakonitem poreklu osebka, kjer je primerno.
2.  

Tako dovoljenje:

(a) 

se izda le, kadar se pristojnemu strokovnemu organu te države članice ali, pri prenosu v drugo državo članico, pristojnemu strokovnemu organu slednje, zadovoljivo dokaže, da je predvideno bivališče za živi osebek v namembnem kraju ustrezno opremljeno, tako da bo osebek primerno vzdrževan in oskrbovan;

(b) 

se potrdi z izdajo potrdila; in

(c) 

se, kadar je primerno, nemudoma predloži upravnemu organu države članice, kjer bo osebek nastanjen.

3.  
Tako dovoljenje pa ni potrebno, če je treba živo žival prenesti zaradi nujnega veterinarskega zdravljenja in se nato takoj vrne v dovoljeni kraj.
4.  
Kadar se živi osebek vrste iz Priloge B prenese znotraj Skupnosti, ga lahko njegov imetnik izroči le po tem, ko se prepriča, da je predvideni prejemnik primerno obveščen o bivališču, opremi in metodah, potrebnih, da se zagotovi ustrezna oskrba osebka.
5.  
Če se kakršnikoli živi osebki prevažajo v Skupnost, iz nje ali v njej ali se zadržujejo med kakršnim koli tranzitom ali pretovarjanjem, se pripravijo, prenesejo in oskrbujejo tako, da bodo nevarnost poškodbe, ogroženost zdravja ali kruto ravnanje kar najbolj zmanjšani, ter pri živalih v skladu z zakonodajo Skupnosti o varstvu živali med prevozom.

▼M14

6.  
Komisija lahko določi omejitve za imetništvo ali prenos živih osebkov vrst, glede katerih so bile v skladu s členom 4(6) določene omejitve za vnos v Skupnost. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).

▼B

Člen 10

Potrdila

Upravni organ države članice lahko izda potrdilo za namene iz člena 5(2)(b), 5(3) in (4), člena 8(3) in člena 9(2)(b), ko od zadevne osebe prejme vlogo z vsemi potrebnimi spremnimi dokumenti in če so izpolnjeni vsi pogoji za njegovo izdajo.

Člen 11

Veljavnost dovoljenj in potrdil ter posebni pogoji zanje

1.  
Brez vpliva na strožje ukrepe, ki jih lahko sprejmejo ali ohranijo države članice, veljajo dovoljenja in potrdila, ki jih v skladu s to uredbo izdajo pristojni organi držav članic, v vsej Skupnosti.
2.  
(a) 

Vsako tako dovoljenje ali potrdilo ter vsako dovoljenje ali potrdilo, izdano na njegovi podlagi, je neveljavno, če pristojni organ ali Komisija po posvetovanju s pristojnim organom, ki je dovoljenje ali potrdilo izdal, ugotovi, da je bil dokument izdan na napačni domnevi, da so bili pogoji za njegovo izdajo izpolnjeni.

(b) 

Pristojni organi države članice lahko zasežejo osebke, ki so na ozemlju te države članice in na katere se nanašajo taki dokumenti; taki osebki se lahko odvzamejo.

3.  
Kakršno koli dovoljenje ali potrdilo, izdano v skladu s to uredbo, lahko predpisuje pogoje in zahteve organa izdajatelja, da se zagotovi skladnost z določbami te uredbe. Če je treba take pogoje ali zahteve vključiti v obliko dovoljenj ali potrdil, države članice o tem obvestijo Komisijo.
4.  
Kakršno koli uvozno dovoljenje, izdano na podlagi kopije ustreznega izvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu, velja za vnos osebkov v Skupnost le, če mu je priložen izvirnik veljavnega izvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu.

▼M14

5.  
Komisija določi roke za izdajo dovoljenj in potrdil. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).

▼B

Člen 12

Kraji vnosa in izvoza

1.  
Države članice določijo carinske urade, ki bodo opravljali preverjanje in formalnosti za vnos osebkov vrst, zajetih v tej direktivi, v Skupnost in njihov izvoz iz nje, da jim bodo dodelili carinsko dovoljeno rabo ali uporabo v smislu Uredbe (EGS) št. 2913/92, in navedejo, kateri uradi so namenjeni prav obravnavanju živih osebkov.
2.  
Vsem uradom, določenim v skladu z odstavkom 1, se zagotovi dovolj usposobljeno in ustrezno osebje. Države članice zagotovijo, da je nastanitev zagotovljena v skladu z ustrezno zakonodajo Skupnosti o prevozu živih živali in njihovi nastanitvi in da se, kadar je potrebno, sprejmejo ustrezni ukrepi za žive rastline.
3.  
Vse urade, določene v skladu z odstavkom 1, je treba priglasiti Komisiji, da objavi njihov seznam v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

▼M14

4.  
Izjemoma in v skladu z merili Komisije lahko upravni organ dovoli vnos v Skupnost ali izvoz ali ponovni izvoz iz nje na carinskem uradu, ki ni določen v skladu z odstavkom 1. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).

▼B

5.  
Države članice zagotovijo, da je na mejnih prehodih javnost obveščena o izvedbenih določbah te uredbe.

Člen 13

Upravni in strokovni organi ter drugi pristojni organi

1.  
(a) 

Vsaka država članica določi upravni organ, ki bo glavni odgovorni za izvajanje te uredbe in za stike s Komisijo.

(b) 

Vsaka država članica lahko določi tudi dodatne upravne organe in druge pristojne organe, da pomagajo pri izvajanju, pri čemer je glavni upravni organ odgovoren za to, da dodatni organi dobijo vse potrebne informacije za pravilno izvajanje te uredbe.

2.  
Vsaka država članica določi enega ali več ustrezno usposobljenih strokovnih organov, katerih dolžnosti so ločene od dolžnosti katerega koli določenega upravnega organa.
3.  
(a) 

Najpozneje tri mesece, preden se začne uporabljati ta uredba, države članice sporočijo imena in naslove določenih upravnih organov, drugih organov, pristojnih za izdajanje dovoljenj ali potrdil, in strokovnih organov Komisiji, ki te podatke v enem mesecu objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

(b) 

Vsak upravni organ iz odstavka 1(a) Komisiji na njeno zahtevo v dveh mesecih pošlje imena in vzorce podpisov oseb, ki so pooblaščene za podpisovanje dovoljenj ali potrdil, ter odtise žigov, pečatov ali drugih sredstev, ki jih uporabljajo za potrjevanje dovoljenj ali potrdil.

(c) 

Države članice sporočijo Komisiji vse spremembe že sporočenih informacij najpozneje dva meseca po uvedbi take spremembe.

Člen 14

Spremljanje skladnosti in preiskovanje kršitev

1.  
(a) 

Pristojni organi držav članic spremljajo skladnost z določbami te uredbe.

(b) 

Če pristojni organi kadarkoli upravičeno menijo, da so te določbe kršene, ustrezno ukrepajo, da zagotovijo skladnost ali da sprožijo pravni postopek.

(c) 

Države članice obvestijo Komisijo, in pri vrstah iz dodatkov Konvencije tudi sekretariat Konvencije, o vseh ukrepih, ki so jih sprejeli pristojni organi v zvezi s pomembnimi kršitvami te uredbe, vključno z zasegi in odvzemi.

2.  
Komisija opozori pristojne organe držav članic na zadeve, za katere meni, da jih je treba v skladu s to uredbo preiskati. Države članice obvestijo Komisijo, in pri vrstah iz dodatkov Konvencije tudi sekretariat Konvencije, o rezultatu vsake nadaljnje preiskave.
3.  
(a) 

Ustanovi se skupina za izvajanje, ki jo sestavljajo predstavniki organov vsake države članice, odgovornih za zagotavljanje izvajanja določb te uredbe. Skupini predseduje predstavnik Komisije.

(b) 

Skupina za uveljavljanje preuči vsako strokovno vprašanje, ki se nanaša na uveljavljanje te uredbe in ga postavi predsednik na svojo pobudo ali na zahtevo članov skupine ali odbora.

(c) 

Komisija sporoči mnenje skupine za izvajanje odboru.

Člen 15

Sporočanje informacij

1.  
Države članice in Komisija si sporočajo informacije, potrebne za izvajanje te uredbe.

Države članice in Komisija zagotovijo, da se sprejmejo potrebni ukrepi za ozaveščanje in obveščanje javnosti o določbah, ki se nanašajo na izvajanje Konvencije in te uredbe, in o izvedbenih ukrepih za izvajanje Uredbe.

2.  
Komisija vzdržuje stike s sekretariatom Konvencije, da zagotovi učinkovito izvajanje Konvencije na ozemlju, kjer se uporablja ta uredba.
3.  
Komisija nemudoma sporoči vsak nasvet skupine za strokovno presojo upravnim organom zadevne države članice.
4.  
(a) 

Upravni organi držav članic vsako leto pred 15. junijem sporočijo Komisiji vse informacije, ki se nanašajo na prejšnje leto in so potrebne za izdelavo poročil iz člena VIII.7(a) Konvencije, ter enakovredne informacije o mednarodni trgovini z vsemi osebki vrst iz prilog A, B in C in o vnosu osebkov vrst, navedenih v Prilogi D, v Skupnost. ►M14  Komisija v skladu z regulativnim postopkom iz člena 18(2) določi informacije, ki jih je treba sporočati, in obliko sporočila. ◄

▼M23

(b) 

Službe Komisije na podlagi informacij iz točke (a), ki jih predložijo države članice, vsako leto do 31. oktobra javnosti dajo na voljo vseevropski pregled o vnosu osebkov vrst, za katere se uporablja ta uredba, v Unijo ter izvozu in ponovnem izvozu takih osebkov iz nje, ter sekretariatu Konvencije sporočijo informacije o vrstah, za katere se uporablja Konvencija.

(c) 

Brez poseganja v člen 20 te uredbe upravni organi držav članic eno leto pred vsakim zasedanjem konference pogodbenic Konvencije Komisiji sporočijo vse informacije, ki se nanašajo na zadevno preteklo obdobje in so potrebne za pripravo poročil iz člena VIII.7(b) Konvencije, ter enakovredne informacije o določbah te uredbe, ki ne spadajo na področje uporabe Konvencije. Komisija z izvedbenimi akti določi obliko sporočila. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 18(2) te uredbe.

(d) 

Komisija na podlagi informacij iz točke (c), ki jih predložijo države članice, javnosti da na voljo vseevropski pregled o izvajanju in uveljavljanju te uredbe.

▼M23

(e) 

Upravni organi držav članic vsako leto pred 15. junijem Komisiji sporočijo vse informacije, ki se nanašajo na prejšnje leto in so potrebne za pripravo letnega poročila o nezakoniti trgovini iz Resolucije konference pogodbenic CITES 11.17 (Rev. CoP17).

▼M14

5.  
Pristojni organi držav članic posredujejo Komisiji vse ustrezne informacije, da se pripravijo spremembe prilog. Komisija določi zahtevane informacije v skladu z regulativnim postopkom iz člena 18(2).

▼B

6.  
V skladu z Direktivo Sveta 90/313/EGS z dne 7. junija 1990 o prostem dostopu do informacij o okolju ( 2 ) Komisija sprejme potrebne ukrepe, da zavaruje zaupnost informacij, pridobljenih pri izvajanju te uredbe.

Člen 16

Kazni

1.  

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo nalaganje kazni vsaj za naslednje kršitve te uredbe:

(a) 

vnos osebkov v Skupnost ali njihov izvoz ali ponovni izvoz iz Skupnosti brez ustreznega dovoljenja ali potrdila ali z lažnim, ponarejenim ali neveljavnim dovoljenjem ali potrdilom ali z dovoljenjem ali potrdilom, ki je bilo spremenjeno brez dovoljenja organa izdajatelja;

(b) 

neizpolnitev določb dovoljenja ali potrdila, izdanega v skladu s to uredbo;

(c) 

dajanje lažnih izjav ali zavestno dajanje lažnih informacij, da bi se pridobilo dovoljenje ali potrdilo;

(d) 

uporaba lažnega, ponarejenega ali neveljavnega dovoljenja ali potrdila ali uporaba dovoljenja ali potrdila, ki je bilo spremenjeno brez dovoljenja, da se pridobi dovoljenje ali potrdilo Skupnosti ali za kakršenkoli drug uradni namen v zvezi s to uredbo;

(e) 

opustitev predložitve obvestila o uvozu ali predložitev lažnega obvestila o uvozu;

(f) 

prevoz živih osebkov, ki niso pravilno pripravljeni, da bi bili nevarnost poškodbe, ogroženost zdravja ali kruto ravnanje kar najbolj zmanjšani;

(g) 

uporaba osebkov vrst iz Priloge A, ki ni v skladu z dovoljenjem, danim ob izdaji uvoznega dovoljenja ali pozneje;

(h) 

trgovina z umetno razmnoženimi rastlinami, ki je v nasprotju z določbami, predpisanimi v skladu s členom 7(1)(b);

(i) 

prevoz osebkov v Skupnost ali iz nje ali tranzit čez ozemlje Skupnosti brez ustreznega dovoljenja ali potrdila, izdanega v skladu s to uredbo, in pri izvozu ali ponovnem izvozu iz tretje države, pogodbenice Konvencije, v skladu s Konvencijo, ali brez zadovoljivega dokaza o obstoju takega dovoljenja ali potrdila;

(j) 

kupovanje, ponujanje v odkup, pridobivanje v komercialne namene, uporaba za komercialno korist, javno prikazovanje v komercialne namene, prodaja, posedovanje za prodajo, ponujanje za prodajo ali prevažanje za prodajo osebkov v nasprotju s členom 8;

(k) 

uporaba dovoljenja ali potrdila za katerikoli osebek, ki ni osebek, za katerega je bilo dovoljenje ali potrdilo izdano;

(l) 

ponarejanje ali spreminjanje katerega koli dovoljenja ali potrdila, izdanega v skladu s to uredbo;

(m) 

utaja zavrnitve vloge za dovoljenje ali potrdilo Skupnosti za uvoz, izvoz ali ponovni izvoz v nasprotju s členom 6(3).

2.  
Ukrepi iz odstavka 1 ustrezajo naravi in teži kršitve ter vključujejo določbe, ki se nanašajo na zaseg, in kadar je primerno, odvzemom osebkov.
3.  

Če se osebek odvzame, se izroči pristojnemu organu države članice, ki ga je odvzela, pristojni organ pa:

(a) 

po posvetovanju s strokovnim organom te države članice pošlje osebek na ustrezno mesto ali ga kako drugače odstrani pod pogoji, za katere meni, da so primerni in v skladu z nameni in določbami Konvencije in te uredbe; in

(b) 

lahko pri živih osebkih, ki so bili vneseni v Skupnost, po posvetovanju z državo izvoza vrne osebek tej državi na račun obsojenca.

4.  
Kadar živ osebek vrste iz Priloge B ali C prispe na kraj vnosa v Skupnost brez ustreznega veljavnega dovoljenja ali potrdila, je treba osebek zaseči in se lahko odvzame; če prejemnik osebka ne prizna in če je to primerno, pristojni organi države članice, odgovorne za kraj vnosa, lahko zavrnejo sprejetje pošiljke in zahtevajo od prevoznika, da vrne osebek na kraj odpreme.

Člen 17

Skupina za strokovno presojo

1.  
S tem je ustanovljena skupina za strokovno presojo, ki jo sestavljajo predstavniki strokovnega organa ali strokovnih organov vsake države članice in ji predseduje predstavnik Komisije.
2.  
(a) 

Skupina za strokovno presojo preuči vsako strokovno vprašanje, ki se nanaša na uporabo te uredbe — predvsem v zvezi s členom 4(1)(a), (2)(a) in (6) — in ga postavi predsednik na svojo pobudo ali na zahtevo članov skupine ali odbora.

(b) 

Komisija sporoči mnenje skupine za strokovno presojo odboru.

▼M9

Člen 18

1.  
Komisiji pomaga odbor.
2.  
Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES ( 3 ), ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece. V zvezi z nalogami odbora iz točk 1 in 2 člena 19, če Svet ne odloči v treh mesecih po prejemu predloga, predlagane ukrepe sprejme Komisija.

▼M14

3.  
Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

▼M14

4.  
Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (e) Sklepa 1999/468/ES so en mesec, en mesec oziroma dva meseca.

▼M14

Člen 19

1.  

V skladu z regulativnim postopkom iz člena 18(2) Komisija sprejme ukrepe, navedene v členu 4(6), členu 5(7)(b), členu 7(4), členu 15(4)(a) in (c), členu 15(5) in členu 21(3).

Komisija določi obliko dokumentov, navedenih v členih 4, 5, 7(4) in 10 v skladu z regulativnim postopkom iz člena 18(2).

2.  
Komisija sprejme ukrepe iz člena 4(7), člena 5(5), člena (7)(1)(c), (2)(c) in (3), člena 8(4), člena 9(6), člena 11(5) in člena 12(4). Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).
3.  

Komisija določi enotne pogoje in merila za:

(a) 

izdajo, veljavnost in uporabo dokumentov iz členov 4, 5, 7(4) in 10;

(b) 

uporabo fitosanitarnih spričeval, navedenih v členu 7(1)(b)(i);

(c) 

če je potrebno, uvedbo postopkov za označevanje osebkov, da se olajša prepoznavanje in zagotovi izvajanje določb.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).

4.  
Komisija po potrebi sprejme dodatne ukrepe za izvajanje resolucij Konference pogodbenic Konvencije, sklepov ali priporočil Stalnega odbora Konvencije in priporočil sekretariata Konvencije. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).
5.  
Komisija spremeni priloge A do D, razen če gre za spremembe Priloge A, ki niso posledica odločitev Konference pogodbenic Konvencije. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(4).

▼B

Člen 20

Končne določbe

Vsaka država članica obvesti Komisijo in sekretariat Konvencije o določbah, ki jih sprejme prav za izvajanje te uredbe, ter o vseh uporabljenih pravnih inštrumentih in sprejetih ukrepih za njeno izvajanje in uveljavljanje.

Komisija te informacije sporoči drugim državam članicam.

Člen 21

1.  
Uredba (EGS) št. 3626/82 se s tem razveljavi.
2.  
Dokler se ne sprejmejo ukrepi, predvideni v točkah 1 in 2 člena 19, države članice lahko ohranijo in še naprej uporabljajo ukrepe, sprejete v skladu z Uredbo (EGS) št. 3626/82 in Uredbo Komisije (EGS) št. 3418/83 z dne 28. novembra 1983 o določbah za enotno izdajanje in uporabljanje dokumentov, potrebnih za izvajanje Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami v Skupnosti ( 4 ).

▼M14

3.  

Dva meseca, preden se začne izvajati ta uredba, Komisija v skladu z regulativnim postopkom iz člena 18(2) in ob posvetovanju s Skupino za strokovno presojo:

▼B

(a) 

obvezno preveri, da ni upravičenega razloga za omejitve vnosa vrst iz Priloge C1 Uredbe (EGS) št. 3626/82, ki niso vključene v Prilogo A te uredbe, v Skupnost;

(b) 

sprejme Uredbo, ki spreminja Prilogo D v reprezentativni seznam vrst, ki izpolnjujejo merila, določena v členu 3(4)(a).

Člen 22

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. junija 1997.

Členi 12, 13, 14(3), 16, 17, 18, 19 in 21(3) se uporabljajo od začetka veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M26
PRILOGA

Opombe o razlagi prilog A, B, C in D

1. Vrste, vključene v priloge A, B, C in D, se navajajo:

(a) 

z imenom vrste ali

(b) 

kot vse vrste višjega taksona ali njegovega določenega dela.

2. Okrajšava „spp.“ se uporablja za označevanje vseh vrst višjega taksona.

3. Druga navajanja taksonov, višjih od vrste, so le informativna ali za namene uvrščanja.

4. Vrste v Prilogi A, natisnjene s krepkim tiskom, so v zadevni prilogi navedene skladno z njihovim varstvom, določenim v Direktivi 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 5 ) ali Direktivi Sveta 92/43/EGS ( 6 ).

5. Za rastlinske taksone, nižje od vrste, se uporabljajo naslednje okrajšave:

(a) 

„ssp.“ se uporablja za označevanje podvrst;

(b) 

„var.“ se uporablja za označevanje varietete (varietet) ter

(c) 

„fa.“ se uporablja za označevanje oblik.

6. Znaki „(I)“, „(II)“ in „(III)“ ob imenu vrste ali višjega taksona se nanašajo na dodatke h Konvenciji, v katerih je ta vrsta navedena, kakor je navedeno v opombah 7, 8 in 9. Če pri imenu ni nobene od teh oznak, ta vrsta ni navedena v dodatkih h Konvenciji.

7. (I) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek I h Konvenciji.

8. (II) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek II h Konvenciji.

9. (III) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III h Konvenciji. Pri tem je prav tako navedena država, v zvezi s katero je vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III.

10. „Kultivar“ v skladu z definicijo iz 8. izdaje Mednarodnega nomenklaturnega kodeksa za gojene rastline pomeni skupek rastlin, ki (a) so izbrane zaradi posebne lastnosti ali kombinacije lastnosti, (b) so v teh lastnostih izrazite, enotne in stabilne ter (c) pri razmnoževanju z ustreznimi sredstvi ohranijo navedene lastnosti. Nov takson kultivarja se lahko kot tak obravnava šele po uradni objavi njegovega imena kategorije in opisa v najnovejši izdaji Mednarodnega nomenklaturnega kodeksa za gojene rastline.

11. Križanci se lahko posebej navedejo v dodatkih, vendar le, če so iz ločene in stabilne prosto živeče populacije. Za živalske križance, ki imajo v štirih predhodnih generacijah v svoji starševski liniji enega ali več osebkov vrste, navedene v Prilogi A ali B, se uporablja ta uredba, kakor da so čiste vrste, čeprav zadevni križanci niso posebej navedeni v prilogah.

12. Ko je vrsta vključena v Prilogo A, B ali C, je vedno vključena tudi cela živa ali mrtva žival ali rastlina. Poleg tega so v isto prilogo vključeni tudi vsi deli vrste in izdelki iz nje, razen kadar je za živalske vrste iz Priloge C in rastlinske vrste iz Priloge B ali C vrsta označena z znakom #, ki mu sledi številka, ki označuje, da so vključeni samo določeni deli vrste in izdelki iz nje. V skladu s členom 2(t) znak „#“ pred številko ob imenu vrste ali višjega taksona iz Priloge B ali C označuje dele ali izdelke, ki so v zvezi s taksonom za namene te uredbe označeni, kot sledi:

#1 

Označuje vse dele in izdelke, razen:

(a) 

semen, spor ali peloda (vključno s poliniji);

(b) 

sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih in vitro, ki se prevažajo v sterilnih posodah;

(c) 

rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin; ter

(d) 

plodov ter delov in izdelkov iz plodov umetno razmnoženih rastlin iz rodu Vanilla.

#2 

Označuje vse dele in izdelke, razen:

(a) 

semen in peloda; ter

(b) 

končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.

#3 

Označuje cele ali narezane korenine in dele korenin, razen obdelanih delov ali izdelkov, kot so prah, tablete, ekstrakti, toniki, čaji in slaščice.

#4 

Označuje vse dele in izdelke, razen:

(a) 

semen (vključno s plodnimi glavicami Orchidaceae), spor in peloda (vključno s poliniji). Izjema ne velja za semena Cactaceae spp., ki se izvažajo iz Mehike, in semena Beccariophoenix madagascariensis in Dypsis decaryi, ki se izvažajo z Madagaskarja;

(b) 

sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih in vitro, ki se prevažajo v sterilnih posodah;

(c) 

rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin;

(d) 

plodov ter delov in izdelkov iz plodov naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu Vanilla (Orchidaceae) in družine Cactaceae;

(e) 

stebel, cvetja in delov ter izdelkov iz naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu Opuntia podrodu Opuntia in Selenicereus (Cactaceae);

(f) 

končnih izdelkov Aloe ferox in Euphorbia antisyphilitica, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno; ter

(g) 

končnih izdelkov, pridobljenih z umetnim razmnoževanjem, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo dele ali izdelke iz vrste Bletilla striata, Cycnoches cooperi, Gastrodia elata, Phalaenopsis amabilis ali Phalaenopsis lobbii.

#5 

Označuje hlode, žagan les ali furnir.

#6 

Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les.

#7 

Označuje hlode, iveri, prah in ekstrakte.

#8 

Označuje podzemne dele (tj. korenine in korenike): cele kose, njihove dele in v obliki prahu.

#9 

Označuje vse dele in izdelke, razen tistih, ki nosijo oznako „Proizvedeno iz materiala Hoodia spp., pridobljenega z nadzorovano pridelavo in izdelavo na podlagi sporazuma z ustreznim upravnim organom CITES [v Bocvani na podlagi sporazuma št. BW/xxxxxx] [v Namibiji na podlagi sporazuma št. NA/xxxxxx] [v Južni Afriki na podlagi sporazuma št. ZA/xxxxxx]“.

#10 

Označuje vse dele, izdelke in končne izdelke, razen ponovnega izvoza končno izdelanih glasbil, končno izdelanih dodatkov za glasbila in končno izdelanih delov glasbil.

#11 

Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les, prah in ekstrakte. Končni izdelki, ki vsebujejo take ekstrakte, vključno z dišavami, niso zajeti v tej oznaki.

#12 

Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les in ekstrakte. Končni izdelki, ki vsebujejo take ekstrakte, vključno z dišavami, niso zajeti v tej oznaki.

#13 

Označuje jedro (znano tudi kot „endosperm“, „pulpa“ ali „kopra“) in vse njegove derivate, razen končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.

#14 

Označuje vse dele in izdelke, razen:

(a) 

semen in peloda;

(b) 

sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih in vitro, ki se prevažajo v sterilnih posodah;

(c) 

plodov;

(d) 

listov;

(e) 

ostankov prahu lesa agar, vključno s stisnjenim prahom v vseh oblikah; ter

(f) 

končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno; to izvzetje se ne uporablja za lesne sekance, kroglice, rožne vence in rezbarske izdelke.

#15 

Označuje vse dele in izdelke, razen:

(a) 

listov, cvetja, peloda, ploda in semen;

(b) 

končnih proizvodov z največjo težo lesa vrst s seznama do 10 kg na pošiljko;

(c) 

končno izdelanih glasbil, končno izdelanih delov glasbil in končno izdelanih dodatkov za glasbila;

(d) 

delov in izdelkov iz Dalbergia cochinchinensis, ki so zajeti v oznaki #4;

(e) 

delov in izdelkov iz Dalbergia spp. s poreklom in izvoženih iz Mehike, ki so zajeti v oznaki #6.

#16 

Označuje semena, plodove in olja.

#17 

Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les in predelan les.

#18 

Razen delov in izdelkov z izjemo jajc.

13. Naslednji pojmi in izrazi, uporabljeni v oznakah v teh prilogah, so opredeljeni, kot sledi:

Ekstrakt

Vsaka snov, pridobljena neposredno iz rastlinskega materiala s fizikalnimi ali kemičnimi metodami, ne glede na proizvodni proces. Ekstrakt je lahko v trdnem (npr. kristali, smola, fini ali grobi delci), poltrdnem (npr. gume, voski) ali tekočem (npr. raztopine, tinkture, olja in eterična olja) stanju.

Končno izdelana glasbila

Glasbilo (kot je navedeno v harmoniziranem sistemu Svetovne carinske organizacije, poglavje 92; glasbila, njihovi deli in pribor), ki je pripravljeno za igranje ali je treba le vgraditi dele, da bi bilo primerno za igranje. Ta izraz vključuje starinska glasbila (kot so opredeljena v oznakah harmoniziranega sistema 97.05 in 97.06; umetniški izdelki, zbirke in starine).

Končno izdelani dodatki za glasbila

Dodatek za glasbilo (kot je naveden v harmoniziranem sistemu Svetovne carinske organizacije, poglavje 92; glasbila, njihovi deli in pribor), ki je ločen od glasbila in je posebej zasnovan ali oblikovan tako, da se izrecno uporablja v povezavi z glasbilom, ter ki ne zahteva nadaljnjih sprememb pred uporabo.

Končno izdelani deli glasbil

Del glasbila (kot je naveden v harmoniziranem sistemu Svetovne carinske organizacije, poglavje 92; glasbila, njihovi deli in pribor), ki je pripravljen za vgradnjo ter je posebej zasnovan in oblikovan tako, da se izrecno uporablja v povezavi z glasbilom, da bi bilo primerno za igranje.

Končni izdelki, zapakirani in pripravljeni za prodajo na drobno

Izdelki, dobavljeni posamično ali v večjih količinah, ki ne zahtevajo nadaljnje predelave ter so zapakirani, označeni za končno uporabo ali prodajo na drobno in kot taki primerni za prodajo ali uporabo s strani širše javnosti.

Prah

Suha, trdna snov v obliki finih ali grobih delcev.

Pošiljka

Tovor, ki se prevaža v skladu s pogoji enotne nakladnice ali letalskega tovornega lista, ne glede na količino ali število kontejnerjev ali paketov; ali kosi, ki so na telesu, se nosijo ali so v osebni prtljagi.

10 kg na pošiljko

Za izraz „10 kg na pošiljko“ se zgornja meja 10 kg razlaga tako, da se nanaša na težo lesa vsake posamezne označene vrste rodu Dalbergia ali Guibourtia, ki je prisotna v izdelkih v pošiljki. Zgornja meja 10 kg se oceni samo glede na posamezne teže kosov lesa vsake posamezne označene vrste, ki jih vsebuje vsak izdelek v pošiljki, in ne glede na skupno težo pošiljke. Prisotne skupne teže vsake posamezne označene vrste se obravnavajo posamično, da se določi, ali se za vsako posamezno označeno vrsto zahteva dovoljenje ali potrdilo CITES, teže različnih posameznih označenih vrst pa se v ta namen ne seštevajo.

Predelan les

Opredeljen z oznako harmoniziranega sistema 44.09. Les (vključno lamele in frize za parket, nesestavljene), kontinuirano oblikovan (s peresom in utorom, brazdan, s posnetimi robovi, spojen na utor in pero (V-spojen), profiliran, oblikovan, zaobljen ali podobno) vzdolž katerega koli roba, konca ali strani, skobljan ali ne, brušen ali ne, ali vzdolžno spojen ali ne.

Lesni sekanci

Les, zreduciran na drobne koščke.

14. Ker pri nobeni vrsti ali višjih taksonih RASTLIN iz Priloge A ni oznake, ki bi pomenila, da bi bilo treba z njenimi križanci ravnati v skladu s členom 4(1), to pomeni, da se z umetno razmnoženimi križanci, pridobljenimi iz ene ali več takih vrst ali taksonov, lahko trguje s potrdilom o umetnem razmnoževanju ter da semena in pelod (vključno s poliniji), rezano cvetje, sejanci ali tkivne kulture teh križancev, pridobljeni in vitro, ki se prevažajo v sterilnih posodah, niso predmet te uredbe.

15. Urin, iztrebki in ambra, ki so pridobljeni kot odpadni produkti in tako brez vpliva na zadevno žival, niso predmet te uredbe.

16. V zvezi z živalskimi vrstami iz Priloge D se ta uredba uporablja le za žive osebke in cele ali skoraj cele mrtve osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:

§1 

Vse cele ali skoraj cele kože, surove ali strojene.

17. V zvezi z rastlinskimi vrstami iz Priloge D se ta uredba uporablja le za žive osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:

§2 

Posušene in sveže rastline, kar po potrebi vključuje; listje, korenine/korenike, stebla, semena/spore, skorjo in plodove.

§4 

Označuje vse dele in izdelke, razen:

(a) 

semen in peloda;

(b) 

končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.

§5 

Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les in predelan les.

(*) Opredeljen z oznako harmoniziranega sistema 44.09. Les (vključno lamele in frize za parket, nesestavljene), kontinuirano oblikovan (s peresom in utorom, brazdan, s posnetimi robovi, spojen na utor in pero (V-spojen), profiliran, oblikovan, zaobljen ali podobno) vzdolž katerega koli roba, konca ali strani, skobljan ali ne, brušen ali ne, ali vzdolžno spojen ali ne. 

Priloga A

Priloga B

Priloga C

Splošno ime

ŽIVALSTVO

CHORDATA (STRUNARJI)

MAMMALIA

 

 

 

sesalci

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Antilocapridae

 

 

 

vilorog

 

Antilocapra americana (I) (samo populacija v Mehiki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija)

 

 

antilopska koza, vilorog

Bovidae

 

 

 

rogarji ali votlorogi

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

mendeška antilopa

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

grivasta ovca

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal/Pakistan)

jelenja antilopa

 

Bos gaurus (I) (razen udomačene oblike, navedene kot Bos frontalis, ki ni predmet te uredbe)

 

 

gaver, džungelsko govedo

 

Bos mutus (I) (razen udomačene oblike, navedene kot Bos grunniens, ki ni predmet te uredbe)

 

 

jak, godrnjavi bivol

 

Bos sauveli (I)

 

 

kuprej, kamboški gozdni vol

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)

nilgav, modri bikec

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (razen udomačene oblike, navedene kot Bubalus bubalis, ki ni predmet te uredbe)

indijski bivol, azijski bivol, divji vodni bivol, arni

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

nižinski anoa

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

tamaru, mindorski bivol

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

gorski anoa

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

takin

 

Capra falconeri (I)

 

 

markor, vijekoza, vijeroga koza

 

 

Capra caucasica (II)

 

kavkaški kozorog

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (udomačene oblike osebkov niso predmet te uredbe)

divja koza

 

 

 

Capra sibirica (III Pakistan)

sibirski kozorog

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

kitajski serav

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

rdeči serav

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

asamski sezav

 

Capricornis thar (I)

 

 

himalajski serav

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

brookov gozdni hulež

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

zalivski hulež

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

jentinkov hulež

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

ogilbyjev hulež

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

veliki hulež

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

zebrasti hulež

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

belonosa antilopa

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakistan)

indijska gazela

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

cuvierjeva gazela

 

 

 

Gazella dorcas (III Alžirija/Tunizija)

navadna gazela

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

vitkoroga gazela

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

orjaška črna grivasta antilopa

 

 

Kobus leche (II)

 

vodna antilopa

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

rdeči goral

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

dolgorepi goral

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

himalajski goral

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

kitajski goral

 

Nanger dama (I)

 

 

jelenja gazela

 

Oryx dammah (I)

 

 

sabljasta antilopa

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

arabski oriks, arabska bajza

 

 

Ovis ammon (II)

 

argali

 

 

Ovis arabica (II)

 

arabski urial

 

 

Ovis bochariensis (II)

 

buharski urial

 

 

Ovis canadensis (II) (samo populacija v Mehiki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija)

 

mehiška debeloroga ovca

 

 

Ovis collium (II)

 

kazahstanski argali

 

 

Ovis cycloceros (II)

 

afganistanski urial

 

 

Ovis darwini (II)

 

gobijski argali

 

Ovis gmelini (I) (populacija na Cipru)

 

 

anatolska ovca

 

Ovis hodgsoni (I)

 

 

tibetanski argali

 

 

Ovis jubata (II)

 

severnokitajski argali

 

 

Ovis karelini (II)

 

tjanšanski argali

 

Ovis nigrimontana (I)

 

 

karatauski argali

 

 

Ovis polii (II)

 

pamirski argali

 

 

Ovis punjabiensis (II)

 

pandžabski urial

 

 

Ovis severtzovi (II)

 

uzbekistanski argali

 

Ovis vignei (I)

 

 

urial

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

čiru, orongo

 

 

Philantomba maxwellii (II)

 

maxwellov hulež

 

 

Philantomba monticola (II)

 

modri hulež

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakistan)

baral, modra ovca

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

saola

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

abruški gams

 

 

Saiga borealis (II) (izvozna kvota nič za prosto živeče osebke, s katerimi se trguje v komercialne namene)

 

mongolska sajga

 

 

Saiga tatarica (II) (izvozna kvota nič za prosto živeče osebke, s katerimi se trguje v komercialne namene)

 

sajga

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

čusinga, štiriroga antilopa

Camelidae

 

 

 

kamele

 

 

Lama guanicoe (II)

 

gvanako, rdečerjavi gvanako

 

Vicugna vicugna (I) (razen populacij v: Argentini [populacije v provincah Jujuy, Catamarca in Salta ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji [celotna populacija]; Čilu [populacije v regiji Tarapacá ter regijah Arica in Parinacota]; Ekvadorju [celotna populacija] in Peruju [celotna populacija]; ki so vključene v Prilogo B)

Vicugna vicugna (II) (samo populacije v Argentini [populacije v provincah Jujuy, Catamarca in Salta ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji [celotna populacija]; Čilu [populacije v regiji Tarapacá ter regijah Arica in Parinacota]; Ekvadorju [celotna populacija] in Peruju [celotna populacija]; vse druge populacije so vključene v Prilogo A) (1)

 

vikunja

Cervidae

 

 

 

jeleni

 

Axis calamianensis (I)

 

 

kalamijanski jelen

 

Axis kuhlii (I)

 

 

kuhlov jelen

 

 

 

Axis porcinus (III Pakistan (razen podvrst, vključenih v Prilogo A))

svinjski jelen

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

svinjski jelen

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

močvirski jelen

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

baktrijanski jelen

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Alžirija/Tunizija)

berberski jelen

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

hangul

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

mezopotamski damjak

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

huemul

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Gvatemala)

veliki rdeči šilar

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

črni mutnjak

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

orjaški mutnjak

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Gvatemala)

gvatemalski belorepi jelen

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

pampski jelen, kampški jelen

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

ekvadorski pudu

 

Pudu puda (I)

 

 

čilski pudu

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

močvirski jelen, barazinga

 

Rucervus eldii (I)

 

 

lirasti jelen, tamin

Giraffidae

 

Giraffa camelopardalis (II)

 

žirafe

žirafa

Hippopotamidae

 

 

 

povodni konji

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

mali povodni konj

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

veliki povodni konj, nilski povodni konj

Moschidae

 

 

 

pižmarji

 

Moschus spp. (I) (samo populacije v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmaru, Nepalu in Pakistanu; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

Moschus spp. (II) (razen populacij v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmaru, Nepalu in Pakistanu, ki so vključene v Prilogo A)

 

pižmarji

Suidae

 

 

 

svinje

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

babirusa

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

jelenjač, babisura

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

sulaveška babirusa

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

buruška babirusa

 

Sus salvanius (I)

 

 

pritlikava divja svinja

Tayassuidae

 

 

 

pekariji

 

 

Tayassuidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in razen populacij Pecari tajacu v Mehiki in Združenih državah, ki niso vključene v priloge k tej uredbi)

 

pekariji

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

wagnerjev pekari

CARNIVORA

 

 

 

 

Ailuridae

 

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

mačji panda

Canidae

 

 

 

psi

 

 

 

Canis aureus (III Indija)

zlati šakal

 

Canis lupus (I/II)

(vse populacije razen v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika iz Priloge B; populacije v Butanu, Indiji, Nepalu in Pakistanu so navedene v Dodatku I; vse druge populacije so navedene v Dodatku II; razen udomačene oblike in dinga, ki se navajata kot Canis lupus familiaris in Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (samo populacije v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika; vse druge populacije so navedene v Prilogi A; razen udomačene oblike in dinga, ki se navajata kot Canis lupus familiaris in Canis lupus dingo)

 

volk

 

Canis simensis

 

 

etiopski šakal, etiopska lisica, etiopski volk

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

šakalska lisica, maikong

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

grivasti volk

 

 

Cuon alpinus (II)

 

rdeči volk, kolzun

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

kalpeška lisica

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

rumenonoga šakalja lisica

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

argentinska lisica

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

azarska lisica, aguaračaj

 

Speothos venaticus (I)

 

 

gozdni pes

 

 

 

Vulpes bengalensis (III Indija)

bengalska lisica

 

 

Vulpes cana (II)

 

blanfordova lisica

 

 

Vulpes zerda (II)

 

fenek, puščavska lisica

Eupleridae

 

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

fosa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

madagaskarska pasasta cibeta

 

 

Fossa fossana (II)

 

fanaloka

Felidae

 

 

 

mačke

 

 

Felidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A; udomačene oblike osebkov niso predmet te uredbe; za Panthera leo (afriške populacije): določi se letna izvozna kvota nič za primerke kosti, kosov kosti, izdelkov iz kosti, krempljev, okostja, lobanje in zob, ki so bili odvzeti iz narave in se je z njimi trgovalo v komercialne namene;

letne izvozne kvote za trgovino s kostmi, kosi kosti, z izdelki iz kosti, s kremplji, z okostji, lobanjami in zobmi za komercialne namene, ki izhajajo iz živali, vzgojenih v ujetništvu v Južni Afriki, bodo določene letno in vsako leto sporočene sekretariatu CITES)

 

mačke

 

Acinonyx jubatus (I) (letne izvozne kvote za žive osebke in lovske trofeje se dodelijo: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50; trgovanje s temi osebki je predmet člena 4(1))

 

 

gepard, čita

 

Caracal caracal (I) (samo populacije v Aziji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

karakal, puščavski ris

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

temminckova zlata mačka

 

Felis nigripes (I)

 

 

črnonoga mačka

 

Felis silvestris (II)

 

 

divja mačka

 

Herpailurus ygouaroundi (I) (samo populacije v Srednji in Severni Ameriki; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

jaguarundi

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

mala pegasta mačka

 

Leopardus guttulus (I)

 

 

 

Leopardus jacobita (I)

 

 

andska mačka, gorska mačka

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

ozelot

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

leopardja mačka

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

dolga mačka, margaj

 

Lynx lynx (II)

 

 

ris

 

Lynx pardinus (I)

 

 

južnoevropski ris

 

Neofelis diardi (I)

 

 

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

dimasti leopard

 

Panthera leo (I) (samo populacije v Indiji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

azijski lev

 

Panthera onca (I)

 

 

jaguar

 

Panthera pardus (I)

 

 

leopard

 

Panthera tigris (I)

 

 

tiger

 

Panthera uncia (I)

 

 

snežni leopard ali ibis

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

saharska mačka

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (samo populacije v Bangladešu, Indiji in na Tajskem; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

bengalska mačka

 

Prionailurus bengalensis euptilurus (II)

 

 

japonska mačka

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

ploščatoglava mačka

 

Prionailurus rubiginosus (I) (samo populacije v Indiji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

rjasta mačka

 

Puma concolor (I) (samo populacije v Kostariki in Panami; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

puma

Herpestidae

 

 

 

ihneumoni

 

 

 

Herpestes edwardsi (III Indija/Pakistan)

indijski mungo

 

 

 

Herpestes fuscus (III Indija)

rjavi indijski mungo

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakistan)

mali indijski mungo

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indija)

mali indijski mungo

 

 

 

Herpestes smithii (III Indija)

rdeči mungo

 

 

 

Herpestes urva (III Indija)

račji mungo

 

 

 

Herpestes vitticollis (III Indija)

progastovrati mungo

Hyaenidae

 

 

 

hijene

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pakistan)

progasta hijena

 

 

 

Proteles cristata (III Bocvana)

pižmova hijena, podzemski volk

Mephitidae

 

 

 

skunki

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

patagonski surili

Mustelidae

 

 

 

kune

Lutrinae

 

 

 

vidre

 

 

Lutrinae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

vidre

 

Aonyx capensis microdon (I) (samo populacije v Kamerunu in Nigeriji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

kongoška vidra, brezkrempljasta vidra

 

Aonyx cinereus (I)

 

 

malokrempljasta vidra

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

morska vidra

 

Lontra felina (I)

 

 

obalna vidra

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

južnoameriška vidra

 

Lontra provocax (I)

 

 

čilska vidra

 

Lutra lutra (I)

 

 

evropska vidra

 

Lutra nippon (I)

 

 

japonska rečna vidra

 

Lutrogale perspicillata (I)

 

 

gladkokožuhasta vidra

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

orjaška vidra, brazilska vidra

Mustelinae

 

 

 

kune

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

tajra

 

 

 

Martes flavigula (III Indija)

harza, pisana kuna

 

 

 

Martes foina intermedia (III Indija)

kuna belica

 

 

 

Martes gwatkinsii (III Indija)

nilgirska kuna

 

 

 

Mellivora capensis (III Bocvana)

medarski ali dvobarvni jazbec

 

Mustela nigripes (I)

 

 

prerijski dihur

Odobenidae

 

 

 

mroži

 

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

polarni mrož

Otariidae

 

 

 

južni morski medvedi

 

 

Arctocephalus spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

morski medvedi

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

filipov morski medved

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

gvadalupski morski medved

Phocidae

 

 

 

tjulnji

 

 

Mirounga leonina (II)

 

južnomorski slon

 

Monachus spp. (I)

 

 

pravi tjulnji

Procyonidae

 

 

 

rakuni

 

 

 

Nasua narica (III Honduras)

belogobčni nosati medved

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Urugvaj)

koati

 

 

 

Potos flavus (III Honduras)

vitorepi medved

Ursidae

 

 

 

medvedi

 

 

Ursidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

medvedi

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

orjaški panda, bambusni medved

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

malajski medved, sončni medved

 

Melursus ursinus (I)

 

 

šobar, termitski medved

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

očalar, naočar, andski medved

 

Ursus arctos (I/II)

(samo populacije v Butanu, na Kitajskem, v Mehiki in Mongoliji ter podvrsta Ursus arctos isabellinus so navedene v Dodatku I; vse druge populacije in podvrste so navedene v Dodatku II)

 

 

rjavi medved

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

ogrličar

Viverridae

 

 

 

cibetovke

 

 

 

Arctictis binturong (III Indija)

binturong

 

 

 

Civettictis civetta (III Bocvana)

afriška cibetovka

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

vidrasta cibeta

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

malajska pasasta cibeta

 

 

 

Paguma larvata (III Indija)

črno-beli zvijavt

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indija)

malajski mustang

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indija)

indijski mustang

 

 

Prionodon linsang (II)

 

navadni linsang

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

pegasti linsang

 

 

 

Viverra civettina (III Indija)

velika pegasta cibetovka

 

 

 

Viverra zibetha (III Indija)

velika indijska cibetovka

 

 

 

Viverricula indica (III Indija)

mala indijska cibetovka

CETACEA

 

 

 

kiti in delfini

 

CETACEA spp. (I/II) (2)

 

 

kiti in delfini

CHIROPTERA

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

listonosi netopirji

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Urugvaj)

črtasti širokonosec

Pteropodidae

 

 

 

leteče lisice

 

 

Acerodon spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

leteče lisice

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

zlatoglava leteča lisica

 

 

Pteropus spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in razen Pteropus brunneus, ki ni vključena v priloge)

 

leteče lisice

 

Pteropus insularis (I)

 

 

otoška leteča lisica

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

livingstonova leteča lisica

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

okinavska leteča lisica

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

marianska leteča lisica

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

karolinska leteča lisica

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

peleveška leteča lisica

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

palauška leteča lisica

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

rodrigueška leteča lisica

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

samoanska leteča lisica

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

tongovska leteča lisica

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

kosrejška leteča lisica

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

pembska leteča lisica

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

japska leteča lisica

CINGULATA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

pasavci

 

 

 

Cabassous tatouay (III Urugvaj)

veliki golorepi pasavec

 

 

Chaetophractus nationi (II) (letna izvozna kvota je nič; vsi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A in trgovanje z njimi se ustrezno ureja)

 

andski dlakavi pasavec

 

Priodontes maximus (I)

 

 

veliki pasavec

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

zverski vrečarji

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

dolgorepa tankonoga miš vrečarica

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

sipinska tankonoga miš vrečarica

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Macropodidae

 

 

 

kenguruji in valabiji

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

sivi drevesni kenguru

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

medvedji drevesni kenguru

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

zahodni zajčji kenguru, rdečkasti zajčji kenguru

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

progasti zajčji kenguru

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

mali kenguru

Phalangeridae

 

 

 

kuskusi in lisičji kuzuji

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

sivi kuskus

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

sivi kuskus

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

otoški kuskus

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

pegasti kuskus

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

papuanski kuskus

Potoroidae

 

 

 

podganji kenguruji

 

Bettongia spp. (I)

 

 

cvileži

Vombatidae

 

 

 

vombati

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

severni dlakonosi

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

zajci in kunci

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

ščetinasti zajec

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

vulkanski kunec

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

kljunati ježki

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

dolgorili kljunati ježek

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

zahodni progasti jazbec vrečar, marl

Thylacomyidae

 

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

veliki bilbi, veliki dolgouhi jazbec vrečar, dalgit

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Equidae

 

 

 

konji, osli in zebre

 

Equus africanus (I) (izključuje udomačeno obliko, ki se navaja kot Equus asinus, za katero se ne uporablja ta uredba)

 

 

nubijski divji osel, afriški osel

 

Equus grevyi (I)

 

 

grevyjeva zebra, kraljeva zebra

 

Equus hemionus (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrste Equus hemionus hemionus, Equus hemionus khur in Equus hemionus luteus pa so navedene v Dodatku I)

 

 

azijski osel

 

Equus kiang (II)

 

 

tibetanski polosel, kiang

 

Equus przewalskii (I)

 

 

konj przewalskega, mongolski divji konj

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

hartmanova gorska zebra

 

 

Equus zebra zebra (II)

 

kapska gorska zebra

Rhinocerotidae

 

 

 

nosorogi

 

Rhinocerotidae spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)

 

 

nosorogi

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (samo populacije v Esvatiniju, Namibiji in Južni Afriki; vse druge populacije so vključene v Prilogo A; za populaciji v Esvatiniju in Južni Afriki: izključno zaradi omogočanja mednarodne trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje in za trgovanje z lovskimi trofejami; za populacijo v Namibiji: izključno zaradi omogočanja mednarodne trgovine z živimi živalmi samo za ohranitev in situ in samo v mejah naravne in zgodovinske razširjenosti vrste Ceratotherium simum v Afriki; vsi drugi osebki iz populacij v Esvatiniju, Namibiji in Južni Afriki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, in trgovanje z njimi se ustrezno ureja)

 

širokousti nosorog, beli nosorog

Tapiridae

 

 

 

tapirji

 

Tapiridae spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)

 

 

tapirji

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

južnoameriški nižinski tapir, brazilski tapir

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

luskavci, storžnjaki

 

 

Manis spp. (II)

(razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

luskavci

 

Manis crassicaudata (I)

 

 

indijski luskavec

 

Manis culionensis (I)

 

 

filipinski luskavec

 

Manis gigantea (I)

 

 

veliki luskavec

 

Manis javanica (I)

 

 

javanski luskavec ali sundski pangolin

 

Manis pentadactyla (I)

 

 

kitajski luskavec

 

Manis temminckii (I)

 

 

teminkov stepni luskavec

 

Manis tetradactyla (I)

 

 

dolgorepi beli luskavec

 

Manis tricuspis (I)

 

 

drevesni ali trizobi luskavec

PILOSA

 

 

 

 

Bradypodidae

 

 

 

triprsti lenivci

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

pritlikavi triprsti lenivec

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

rjavi triprsti lenivec

Myrmecophagidae

 

 

 

mravljinčarji

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

veliki mravljinčar

 

 

 

Tamandua mexicana (III Gvatemala)

severni tamandua

PRIMATES

 

 

 

prvaki

 

 

PRIMATES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

prvaki

Atelidae

 

 

 

kapucinke

 

Alouatta palliata (I)

 

 

grivasti ali ognjeni vriskač

 

Alouatta pigra (I)

 

 

gvatemalski vriskač

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

črnoroka obešalka

 

Ateles geoffroyi ornatus (I)

 

 

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

pajčarka, miriki

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

severna pajčarka

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

rumenorepi volnaček

Cebidae

 

 

 

marmozetke

 

Callimico goeldii (I)

 

 

goeldijeva krempljičarka

 

Callithrix aurita (I)

 

 

bela čopičarka

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

rumena marmozetka

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

leviči

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

goloobraza tamarinka, dvobarvna tamarinka

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

geoffroyeva tamarinka

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

srebrna tamarinka, belonogi tamarin

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

martinsova tamarinka

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

beloglavček, pinché, lisztova opica

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

rdečehrbti sajmiri

Cercopithecidae

 

 

 

ozkonose opice

 

Allochrocebus solatus (II)

 

 

svetlorepa opica

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

spretni mangabi

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

dolgobrada zamorska mačka

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

 

Colobus satanas (II)

 

 

črna gvereza

 

Macaca silenus (I)

 

 

bradač, vanderu

 

Macaca sylvanus (I)

 

 

berberski makak

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

dril

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

mandril

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

rilčar

 

Piliocolobus bouvieri (II)

 

 

bouvierjeva rdeča gvereza

 

Piliocolobus epieni (II)

 

 

nigerijska rdeča gvereza

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

foajeva rdeča gvereza

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

gordonova rdeča gvereza

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

zanzibarska rdeča gvereza

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

pennantova rdeča gvereza

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

kamerunska rdeča gvereza

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

rečna rdeča gvereza

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

ugandska rdeča gvereza

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

kongoška rdeča gvereza

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

otoški hulman

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

nosani

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

toponosi nosani

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

kašmirski langur

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

južni hanuman

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

hanuman, navadni langur, sveti langur

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

grayev langur

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

malabarski langur

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

čopasti langur

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

nepalski langur

 

Simias concolor (I)

 

 

kratkorepi langur

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

beli langur

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

francoisov langur

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

zlati langur

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

vietnamski langur

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

črni langur, nilgiri

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

laoški langur

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

kapičasti langur

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

beloglavi langur

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

burmanski langur

Cheirogaleidae

 

 

 

mačji makiji

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

mačji makiji

Daubentoniidae

 

 

 

dolgoprsteži, aj-aj, aje-aje

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

dolgoprstež, aj-aj, aje-aje

Hominidae

 

 

 

velike človeku podobne opice

 

Gorilla beringei (I)

 

 

gorska gorila

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

gorila

 

Pan spp. (I)

 

 

šimpanzi

 

Pongo abelii (I)

 

 

sumatranski orangutan

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

orangutan

 

Pongo tapanuliensis (I)

 

 

tapanulijski orangutan

Hylobatidae

 

 

 

giboni

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

giboni

Indriidae

 

 

 

indriji

 

Indriidae spp. (I)

 

 

indriji

Lemuridae

 

 

 

lemurji

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

pravi makiji

Lepilemuridae

 

 

 

podlasičji lemurji

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

podlasičji lemurji

Lorisidae

 

 

 

loriji in galagi

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

čokati lori ali kukang

Pitheciidae

 

 

 

kapucinke

 

Cacajao spp. (I)

 

 

uakariji, kratkorepe opice

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

svetlolasa titija

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

temna titija

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

črnočela titija

 

Callicebus personatus (II)

 

 

rjava skakačka

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

belonosi saki

Tarsiidae

 

 

 

nartničarji

 

Tarsius spp. (II)

 

 

nartničarji

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

sloni

 

Elephas maximus (I)

 

 

indijski slon

 

Loxodonta africana (I) (razen populacij v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju, ki so vključene v Prilogo B)

Loxodonta africana (II)

(samo populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju (3); vse druge populacije so vključene v Prilogo A)

 

afriški slon

RODENTIA

 

 

 

 

Chinchillidae

 

 

 

činčile in viskače

 

Chinchilla spp. (I) (udomačene oblike osebkov niso predmet te uredbe)

 

 

činčile

Cuniculidae

 

 

 

pake

 

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

paka

Dasyproctidae

 

 

 

agutiji

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

aguti

Erethizontidae

 

 

 

drevesni ježevci

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

mehiški drevesni ježevec

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Urugvaj)

južnoameriški drevesni ježevec

Hystricidae

 

 

 

ježevci starega sveta

 

Hystrix cristata

 

 

afriški ježevec

Muridae

 

 

 

miši in podgane

 

 

Leporillus conditor (II)

 

podgana gnezdarica

 

 

Pseudomys fieldi (II)

 

neprava miš

 

 

Xeromys myoides (II)

 

neprava podgana plovka

 

 

Zyzomys pedunculatus (II)

 

debelorepa podgana

Sciuridae

 

 

 

veverice

 

 

Cynomys mexicanus (II)

 

mehiški prerijski pes

 

 

 

Marmota caudata (III Indija)

dolgorepi svizec

 

 

 

Marmota himalayana (III Indija)

himalajski svizec

 

 

Ratufa spp. (II)

 

orjaške veverice

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

tupaje ali šilaste veverice

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

 

 

 

dugongi ali vilastorepe morske krave

 

Dugong dugon (I)

 

 

dugong

Trichechidae

 

 

 

lamantini

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

 

 

Trichechus manatus (I)

 

 

 

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

 

AVES

 

 

 

ptiči

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

plovci

 

Anas aucklandica (I)

 

 

 

 

Anas bernieri (II)

 

 

Anas chlorotis (I)

 

 

 

 

Anas formosa (II)

 

formoški kreheljc

 

Anas laysanensis (I)

 

 

laysanska mlakarica

 

Anas nesiotis (I)

 

 

novozelandski kreheljc

 

Anas querquedula

 

 

reglja

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

bleščavka

 

Aythya innotata

 

 

 

Aythya nyroca

 

 

kostanjevka

 

 

Branta canadensis leucopareia (II)

 

aleutska kanadska gos

 

Branta ruficollis (II)

 

 

rdečevrata gos

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

havajska gos

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

labodnik

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

črnovrati labod

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

karibski žvižgač

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

rumeni žvižgač

 

Mergus octosetaceus

 

 

brazilski žagar

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

beloglavka

 

Rhodonessa caryophyllacea (I)

 

 

rožnoglava raca

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

grbasta raca

 

Tadorna cristata

 

 

siva kozarka

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

kolibriji

 

 

Trochilidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

kolibriji

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

prlivke

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Gvatemala)

Laridae

 

 

 

galebi

 

Larus relictus (I)

 

 

Scolopacidae

 

 

 

kljunači ali sloke

 

Numenius borealis (I)

 

 

eskimski škurh

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

tenkokljuni škurh

 

Tringa guttifer (I)

 

 

veslasti martinec

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

čaplje

 

Ardea alba

 

 

velika bela čaplja

 

Bubulcus ibis

 

 

kravja čaplja

 

Egretta garzetta

 

 

mala bela čaplja

Balaenicipitidae

 

 

 

čevljekljuni

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

čevljekljun

Ciconiidae

 

 

 

štorklje

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

črnokljuna štorklja

 

Ciconia nigra (II)

 

 

črna štorklja

 

Ciconia stormi

 

 

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

jabiru

 

Leptoptilos dubius

 

 

veliki marabu

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

beli nesit

Phoenicopteridae

 

 

 

plamenci ali flamingi

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

plamenci

 

Phoenicopterus roseus (II)

 

 

veliki plamenec

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

plamenec

Threskiornithidae

 

 

 

ibisi

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

rdeči ibis, rdeči srpač

 

Geronticus calvus (II)

 

 

 

Geronticus eremita (I)

 

 

klavžar

 

Nipponia nippon (I)

 

 

japonski čopasti ibis

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

žličarka

 

Pseudibis gigantea

 

 

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

golobi

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

grivasti golob

 

Claravis godefrida

 

 

 

Columba livia

 

 

skalni golob

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

zabodeni golob

 

 

Goura spp. (II)

 

 

Leptotila wellsi

 

 

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mavricij)

rožnati golob

 

Streptopelia turtur

 

 

divja grlica

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

kljunorožci

 

 

Aceros spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

 

 

Buceros spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

kljunorožci

 

Buceros bicornis (I)

 

 

dvorožec

 

 

Penelopides spp. (II)

 

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

čeladar

 

 

Rhyticeros spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

sadjejedi

 

 

Tauraco spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

FALCONIFORMES

 

 

 

ujede

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(razen vrst, vključenih v Prilogo A; razen ene vrste iz družine Cathartidae, vključene v Prilogo C; druge vrste iz te družine niso vključene v priloge k tej uredbi; in razen za Caracaro lutosa, ki ni predmet te uredbe)

 

ujede

Accipitridae

 

 

 

kragulji

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

kratkonogi skobec

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

kragulj

 

Accipiter nisus (II)

 

 

skobec

 

Aegypius monachus (II)

 

 

rjavi jastreb

 

Aquila adalberti (I)

 

 

španski kraljevi orel

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

planinski orel

 

Aquila clanga (II)

 

 

veliki klinkač

 

Aquila heliaca (I)

 

 

kraljevi orel

 

Aquila pomarina (II)

 

 

mali klinkač

 

Buteo buteo (II)

 

 

kanja

 

Buteo lagopus (II)

 

 

koconoga kanja

 

Buteo rufinus (II)

 

 

rjasta kanja

 

Chondrohierax wilsonii (I)

 

 

kubanski škarnjek

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

kačar

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

rjavi lunj

 

Circus cyaneus (II)

 

 

pepelasti lunj

 

Circus hudsonius (II)

 

 

ameriški lunj

 

Circus macrourus (II)

 

 

stepski lunj

 

Circus pygargus (II)

 

 

močvirski lunj

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

lebduh

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

brkati ser

 

Gyps fulvus (II)

 

 

beloglavi jastreb

 

Haliaeetus spp. (I/II) (vrsta Haliaeetus albicilla je navedena v Dodatku I; druge vrste so navedene v Dodatku II)

 

 

jezerci

 

Harpia harpyja (I)

 

 

harpija

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

kragulji orel

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

mali orel

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

 

Milvus migrans (II) (razen za vrsto Milvus migrans lineatus, ki je vključena v Prilogo B)

 

 

črni škarnik

 

Milvus milvus (II)

 

 

rjavi škarnik

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

egiptovski jastreb

 

Pernis apivorus (II)

 

 

sršenar

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

veliki filipinski orel

Cathartidae

 

 

 

jastrebi novega sveta

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

kalifornijski kondor

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

kraljevski jastreb

 

Vultur gryphus (I)

 

 

kondor

Falconidae

 

 

 

sokoli

 

Falco araeus (I)

 

 

sejšelska postovka

 

Falco biarmicus (II)

 

 

južni sokol

 

Falco cherrug (II)

 

 

sokol plenilec

 

Falco columbarius (II)

 

 

mali sokol

 

Falco eleonorae (II)

 

 

sredozemski sokol

 

Falco jugger (I)

 

 

 

Falco naumanni (II)

 

 

južna postovka

 

Falco newtoni (I) (samo populacija na Sejšelih)

 

 

newtonova postovka

 

Falco peregrinus (I)

 

 

sokol selec

 

Falco punctatus (I)

 

 

mavricijska postovka

 

Falco rusticolus (I)

 

 

arktični sokol

 

Falco subbuteo (II)

 

 

škrjančar

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

postovka

 

Falco vespertinus (II)

 

 

rdečenoga postovka

Pandionidae

 

 

 

ribji orli

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

ribji orel

GALLIFORMES

 

 

 

 

Cracidae

 

 

 

hokojke

 

Crax alberti (III Kolumbija)

 

 

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

 

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbija)

 

 

Crax fasciolata

 

 

 

 

Crax globulosa (III Kolumbija)

 

 

 

Crax rubra (III Kolumbija/Gvatemala/Honduras)

 

Mitu mitu (I)

 

 

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

 

 

 

Ortalis vetula (III Gvatemala/Honduras)

 

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbija)

 

Penelope albipennis (I)

 

 

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

 

 

 

Penelopina nigra (III Gvatemala)

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

 

Pipile pipile (I)

 

 

Megapodiidae

 

 

 

velenoge kure

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Phasianidae

 

 

 

poljske kure

 

 

Argusianus argus (II)

 

argov fazan

 

Catreus wallichii (I)

 

 

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

virginijski kolin

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

siva pragozdna kokoš

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

himalajski monal

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakistan)

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

 

 

 

Meleagris ocellata (III Gvatemala)

 

Odontophorus strophium

 

 

 

Ophrysia superciliosa

 

 

himalajska prepelica

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakistan)

pav

 

 

Pavo muticus (II)

 

klasasti pav

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

pavji ali zrcalasti fazan

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

rjavi pavji fazan

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakistan)

uhati fazan

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

reinardov fazan

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

beloglavi fazan

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

burmanski fazan

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

mikado fazan

 

 

Syrmaticus reevesii (II)

 

kraljevi fazan

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

kaspijska skalna kokoš

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

tibetanska skalna kokoš

 

Tragopan blythii (I)

 

 

 

Tragopan caboti (I)

 

 

pegasti tragopan

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

tragopan, rogati fazan

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

prerijska kokoš

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

žerjavi

 

 

Gruidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

žerjavi

 

Antigone canadensis (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti Antigone canadensis nesiotes in Antigone canadensis pulla pa v Dodatku I)

 

 

kanadski žerjav

 

Antigone vipio (I)

 

 

beloglavi žerjav

 

Balearica pavonina (I)

 

 

kronasti žerjav

 

Grus americana (I)

 

 

ameriški žerjav

 

Grus grus (II)

 

 

žerjav

 

Grus japonensis (I)

 

 

mandžurski žerjav

 

Grus monacha (I)

 

 

meniški žerjav

 

Grus nigricollis (I)

 

 

črnovrati žerjav

 

Leucogeranus leucogeranus (I)

 

 

snežni žerjav

Otididae

 

 

 

droplje

 

 

Otididae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

droplje

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

macqueenova droplja

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

ovratničarska droplja

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

 

Otis tarda (II)

 

 

velika droplja

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

mala droplja

Rallidae

 

 

 

tukalice

 

Hypotaenidia sylvestris (I)

 

 

Rhynochetidae

 

 

 

kaguji

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Alaudidae

 

 

 

škrjanci

 

 

 

Alauda arvensis (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

poljski škrjanec

 

 

 

Galerida cristata (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

čopasti škrjanec

 

 

 

Lullula arborea (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

hribski škrjanec

 

 

 

Melanocorypha calandra (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

laški škrjanec

Atrichornithidae

 

 

 

hostniki

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

kričavi hostnik

Cotingidae

 

 

 

kičevci

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbija)

navadni ščitar

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbija)

 

Cotinga maculata (I)

 

 

kotinga

 

 

Rupicola spp. (II)

 

skalni petelini

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

beloperuta kotinga

Emberizidae

 

 

 

strnadi

 

 

 

Emberiza citrinella (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

rumeni strnad

 

 

 

Emberiza hortulana (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

vrtni strnad

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

sivi kardinal

 

 

 

Melopyrrha nigra (III Kuba)

kubanski kalin

 

 

Paroaria capitata (II)

 

 

 

Paroaria coronata (II)

 

mehiški kardinal

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

 

 

 

Tiaris canorus (III Kuba)

Estrildidae

 

 

 

astrilde

 

 

Amandava formosa (II)

 

zeleni bengalček

 

 

Lonchura fuscata

 

temna muna

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

rižev ščinkavec

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

črnogrli ščinkavec

Fringillidae

 

 

 

ščinkavci

 

 

 

Carduelis cannabina (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

repnik

 

 

 

Carduelis carduelis (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

lišček

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

venezuelski čižek

 

 

 

Carduelis flammea (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

brezovček

 

 

 

Carduelis hornemanni (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

polarni brezovček

 

 

 

Carduelis spinus (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

čižek

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

 

 

 

Carpodacus erythrinus (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

škrlatec

 

 

 

Loxia curvirostra (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

krivokljun

 

 

 

Pyrrhula pyrrhula (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

kalin

 

 

 

Serinus serinus (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

grilček

Hirundinidae

 

 

 

lastovke

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

belooka lastovka

Icteridae

 

 

 

škorčevci

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

zlati škorčevec

Meliphagidae

 

 

 

medarji

 

 

Lichenostomus melanops cassidix (II)

 

Muscicapidae

 

 

 

muharji

 

Acrocephalus rodericanus (III Mavricij)

 

 

 

 

Copsychus malabaricus (II)

 

belohrbta šama

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

 

 

Dasyornis broadbenti litoralis (II)

 

Broadbentijev obalni kos

 

 

Dasyornis longirostris (II)

 

zahodni kos

 

 

 

Erithacus rubecula (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

taščica

 

 

 

Ficedula parva (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

mali muhar

 

 

Garrulax canorus (II)

 

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

 

 

 

Hippolais icterina (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

rumeni vrtnik

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

srebrnouhi slavček

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

kitajski slavček

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

 

 

 

Luscinia svecica (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

modra taščica

 

 

 

Luscinia luscinia (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

veliki slavec

 

 

 

Luscinia megarhynchos (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

slavec

 

 

 

Monticola saxatilis (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

slegur

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

 

Picathartes oreas (I)

 

 

 

 

 

Sylvia atricapilla (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

črnoglavka

 

 

 

Sylvia borin (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

vrtna penica

 

 

 

Sylvia curruca (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

mlinarček

 

 

 

Sylvia nisoria (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

pisana penica

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mavricij)

reunionska devica

 

 

 

Turdus merula (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

kos

 

 

 

Turdus philomelos (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

cikovt

Oriolidae

 

 

 

kobilarji

 

 

 

Oriolus oriolus (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

kobilar

Paradisaeidae

 

 

 

rajčice

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

rajčice

Paridae

 

 

 

sinice

 

 

 

Parus ater (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

menišček

Pittidae

 

 

 

pite ali bleščeči drozgi

 

 

Pitta guajana (II)

 

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

 

Pitta kochi (I)

 

 

 

 

Pitta nympha (II)

 

pravljična pita

Pycnonotidae

 

 

 

dlakavci

 

Pycnonotus zeylanicus (I) (ta vključitev začne veljati 25. novembra 2023)

Pycnonotus zeylanicus (II) (do 24. novembra 2023)

 

rumenoglavi dlakavec

Sturnidae

 

 

 

škorci

 

 

Gracula religiosa (II)

 

beo, indijski kos, hribovska majna

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

balijski škorec

Troglodytidae

 

 

 

stržki

 

 

 

Troglodytes troglodytes (III Ukrajina) (populacija v Ukrajini)

stržek

Zosteropidae

 

 

 

očalarji

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

PELECANIFORMES

 

 

 

 

Fregatidae

 

 

 

burnice

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

Pelecanidae

 

 

 

pelikani

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

kodrasti pelikan

Sulidae

 

 

 

beli morski vrani

 

Papasula abbotti (I)

 

 

PICIFORMES

 

 

 

 

Capitonidae

 

 

 

brkatci

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbija)

Picidae

 

 

 

žolne

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

korejski detel

Ramphastidae

 

 

 

poprovci ali tukani

 

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

arasari

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

pisani tukan

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

 

 

Ramphastos toco (II)

 

orjaški tukan

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

beloprsi tukan

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

 

Podicipedidae

 

 

 

ponirki

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

 

Diomedeidae

 

 

 

albatrosi

 

 

Phoebastria albatrus (II)

 

kratkorepi albatros

PSITTACIFORMES

 

 

 

papige

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(razen vrst, vključenih v Prilogo A in brez Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus ter Psittacula krameri, ki niso vključene v priloge k tej uredbi)

 

papige

Cacatuidae

 

 

 

kakaduji

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

filipinski kakadu

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

moluški kakadu

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

veliki kakadu

Loriidae

 

 

 

loriji

 

Eos histrio (I)

 

 

 

Vini spp. (I/II) (vrsta Vini ultramarina je navedena v Dodatku I, druge vrste so navedene v Dodatku II)

 

 

Psittacidae

 

 

 

papige

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

rumenovrata amazonka

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

rumenoperuta amazonka

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

 

Amazona finschi (I)

 

 

 

Amazona guildingii (I)

 

 

 

Amazona imperialis (I)

 

 

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

kubanska amazonka

 

Amazona oratrix (I)

 

 

rumenoglava amazonka

 

Amazona pretrei (I)

 

 

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

 

Amazona tucumana (I)

 

 

 

Amazona versicolor (I)

 

 

 

Amazona vinacea (I)

 

 

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

 

Amazona vittata (I)

 

 

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

 

Ara ambiguus (I)

 

 

velika vojaška ara

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

modrogrla ara

 

Ara macao (I)

 

 

svetlordeča ara

 

Ara militaris (I)

 

 

vojaška ara

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

rdečečela ara

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

spixov makav

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

rdečečela novozelandska papiga

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

novozelandski kakariki

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

novozelandski kakariki

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

avstralska figova papiga

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

 

Pezoporus flaviventris (I)

 

 

 

Pezoporus occidentalis (I)

 

 

nočna papiga, jamski papagaj

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

talni papagajček

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

 

Primolius couloni (I)

 

 

 

Primolius maracana (I)

 

 

 

Psephotellus chrysopterygius (I)

 

 

 

Psephotellus dissimilis (I)