EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996L0098-20131204

Consolidated text: Direktiva Sveta 96/98/ES z dne 20. decembra 1996 o pomorski opremi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/98/2013-12-04

1996L0098 — SL — 04.12.2013 — 011.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

DIREKTIVA SVETA 96/98/ES

z dne 20. decembra 1996

o pomorski opremi

(UL L 046, 17.2.1997, p.25)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

DIREKTIVA KOMISIJE 98/85/ES besedilo velja za EGP z dne 11. novembra 1998

  L 315

14

25.11.1998

 M2

COMMISSION DIRECTIVE 2001/53/EC Text with EEA relevance of 10 July 2001 (*)

  L 204

1

28.7.2001

 M3

DIREKTIVA KOMISIJE 2002/75/ES Besedilo velja za EGS z dne 2. septembra 2002

  L 254

1

23.9.2002

►M4

DIREKTIVA 2002/84/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA Besedilo velja za EGP z dne 5. novembra 2002

  L 324

53

29.11.2002

 M5

DIREKTIVA KOMISIJE 2008/67/ES Besedilo velja za EGP z dne 30. junija 2008

  L 171

16

1.7.2008

 M6

DIREKTIVA KOMISIJE 2009/26/ES Besedilo velja za EGP z dne 6. aprila 2009

  L 113

1

6.5.2009

►M7

UREDBA (ES) št. 596/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. junija 2009

  L 188

14

18.7.2009

 M8

DIREKTIVA KOMISIJE 2010/68/EU Besedilo velja za EGP z dne 22. oktobra 2010

  L 305

1

20.11.2010

 M9

DIREKTIVA KOMISIJE 2011/75/EU Besedilo velja za EGP z dne 2. septembra 2011

  L 239

1

15.9.2011

 M10

DIREKTIVA KOMISIJE 2012/32/EU Besedilo velja za EGP z dne 25. oktobra 2012

  L 312

1

10.11.2012

►M11

DIREKTIVA KOMISIJE 2013/52/EU Besedilo velja za EGP z dne 30. oktobra 2013

  L 304

1

14.11.2013(*)

Ta akt ni bil nikoli objavljen v slovenščini.
▼B

DIREKTIVA SVETA 96/98/ES

z dne 20. decembra 1996

o pomorski opremiSVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 84(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije ( 1 ),

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora ( 2 ),

v skladu s postopkom, določenim v členu 189c Pogodbe ( 3 ),

(1) ker je v okviru skupne prometne politike treba sprejeti nadaljnje ukrepe za zagotovitev varnosti v pomorskem prometu;

(2)

ker je Skupnost resno zaskrbljena zaradi pomorskih nesreč, zlasti tistih, pri katerih pride do izgube človeških življenj ter onesnaženja morij in obal držav članic;

(3)

ker lahko tveganje pomorskih nesreč učinkovito zmanjšamo s skupnimi standardi, ki zagotavljajo visoko raven varnosti opreme, ki je na ladjah; ker imajo lahko standardi in preskusne metode velik vpliv na prihodnje zmogljivostne lastnosti opreme;

(4)

ker mednarodne konvencije od držav zastave zahtevajo, da zagotovijo skladnost opreme na ladjah z nekaterimi zahtevami in izdajo ustrezna spričevala; ker so zato mednarodne organizacije za standardizacijo in Mednarodna pomorska organizacija (IMO) razvile standarde preskušanja za nekatere vrste pomorske opreme; ker nacionalni standardi preskušanja, ki upoštevajomednarodne standarde, dajejo organom za potrjevanje diskrecijsko pravico, ki imajo sami različne ravni usposobljenosti in izkušenosti; ker to vodi do različnih stopenj varnosti pri proizvodih, ki so jih pristojni nacionalni organi potrdili kot skladne z zadevnimi mednarodnimi varnostnimi standardi in do velikega nasprotovanja držav članic, da imajo ladje, ki plujejo pod njihovo zastavo, brez dodatnih preverjanj opremo, ki jo je odobrila druga država članica;

(5)

ker je treba določiti skupna pravila za odpravo razlik v uporabi mednarodnih standardov; ker bodo ta skupna pravila zaradi znaka skladnosti, pritrjenega na opremo, vodila do odprave nepotrebnih stroškov in upravnih postopkov, povezanih z odobritvijo opreme, izboljšanja pogojev obratovanja in konkurenčnega položaja ladijskega prometa Skupnosti ter odprave tehničnih ovir za trgovino;

(6)

ker Svet v svoji resoluciji z dne 8. junija 1993 o skupni politiki o varnosti v pomorskem prometu ( 4 ) poziva Komisijo k predložitvi predlogov za uskladitev uporabe standardov IMO in postopkov za odobritev pomorske opreme;

(7)

ker je ukrepanje na ravni Skupnosti edini možni način za doseganje te uskladitve, kajti države članice, ki bi ukrepale neodvisno ali v okviru mednarodnih organizacij, ne morejo vzpostaviti enake ravni varnosti opreme;

(8)

ker je direktiva Sveta ustrezen pravni instrument, ker oblikuje okvir za enotno in obvezno uporabo mednarodnih standardov preskušanja s strani držav članic;

(9)

ker je v prvi vrsti smiselno obravnavati opremo, katere prevoz na ladji in odobritev s strani nacionalnih uprav v skladu z varnostnimi standardi, določenimi v mednarodnih konvencijah ali resolucijah, sta obvezna po pomembnih mednarodnih konvencijah;

(10)

ker obstajajo različne direktive, ki zagotavljajo prosti pretok nekaterih proizvodov, ki bi med drugim lahko bili uporabljeni kot oprema na ladjah, vendar niso predmet potrditve opreme držav članic v skladu z zadevnimi mednarodnimi konvencijami; ker mora biti zato oprema, nameščena na ladjah, izključno urejena z novimi skupnimi pravili;

(11)

ker je treba določiti nove standarde preskušanja, po možnosti na mednarodni ravni, za opremo, za katero takšnih standardov še ni ali niso dovolj podrobni;

(12)

ker morajo države članice zagotoviti, da so priglašeni organi, ki ocenjujejo skladnost opreme s standardi preskušanja, neodvisni, učinkoviti in strokovno pristojni za opravljanje njihovih nalog;

(13)

ker je skladnost z mednarodnimi standardi preskušanja najbolje ponazorjena s postopki ugotavljanja skladnosti, kakor so tisti, določeni v Sklepu Sveta 93/465/EGS z dne 22. julija 1993 o modulih za različne faze postopkov ugotavljanja skladnosti ter pravilih za označevanje in uporabo znaka skladnosti CE, ki so namenjeni uporabi v direktivah o tehnični uskladitvi ( 5 );

(14)

ker nič v tej direktivi ne omejuje pravice, ki jo upravi države zastave zagotavljajo mednarodne konvencije, da lahko opravlja preskuse delovanja na ladji, za katero je izdalo varnostno spričevalo, če takšni preskusi ne podvajajo postopkov ugotavljanja skladnosti;

(15)

ker naj bo oprema, ki jo ureja ta direktiva, načeloma opremljena z znakom, ki kaže na njeno skladnost z zahtevami te direktive;

(16)

ker lahko države članice v nekaterih primerih sprejmejo začasne ukrepe, da omejijo ali prepovejo uporabo opreme, ki ima znak skladnosti;

(17)

ker je uporaba opreme, ki nima znaka skladnosti, lahko dovoljena le v izjemnih okoliščinah;

(18)

ker je za spremembo te direktive potreben poenostavljen postopek, ki vključuje regulativni odbor,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:Člen 1

Namen te direktive je izboljšati varnost v pomorskem prometu in preprečevati onesnaževanje morja z enotno uporabo ustreznih mednarodnih instrumentov glede opreme, naštete v Prilogi A, ki jo je treba namestiti na ladjah in za katero so države članice po mednarodnih konvencijah izdale varnostna spričevala ali so bila izdana v njihovem imenu, in zagotoviti prosti pretok takšne opreme znotraj Skupnosti.

Člen 2

V tej direktivi:

(a) „postopki ugotavljanja skladnosti“ pomenijo postopke, določene v členu 10 in Prilogi B;

(b) „oprema“ pomeni predmete, naštete v prilogah A.1 in A.2, ki morajo biti nameščeni za uporabo na ladji, da bi bila v skladu z mednarodnimi instrumenti, ali pa so za uporabo na ladji prostovoljno nameščeni in za katere je potrebna odobritev uprave države zastave v skladu z mednarodnimi instrumenti;

▼M1

(c) „naprave za radijske zveze“ pomenijo naprave, ki se zahtevajo v Poglavju IV Konvencije SOLAS 1974, v različici, ►M4  v najnovejši različici ◄ , in dvosmerni radiotelefonski aparat UKV za rešilna plovila, ki ga zahteva pravilo III/6.2.1 iste konvencije;

▼B

(d) „mednarodne konvencije“ pomenijo:

 Mednarodno konvencijo o tovornih črtah iz leta 1966 (LL66),

 Konvencijo o mednarodnih pravilih o izogibanju trčenja na morju (Colreg) iz leta 1972,

 Mednarodno konvencijo o preprečevanju onesnaženja morja z ladjami (Marpol) iz leta 1973,

 word missing!!!

 Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju (Solas) iz leta 1974,

skupaj z njihovimi protokoli in spremembami, ►M4  v najnovejši različici ◄ ;

(e) „mednarodni instrumenti“ pomenijo ustrezne mednarodne konvencije, ustrezne resolucije in okrožnice Mednarodne pomorske organizacije (IMO) ter ustrezne mednarodne standarde preskušanja;

(f) „znak“ pomeni simbol, naveden v členu 11 in opisan v Prilogi D;

(g) „priglašeni organ“ pomeni organizacijo, ki jo imenuje pristojna nacionalna uprava države članice v skladu s členom 9;

(h) „nameščen na krovu“ pomeni inštaliran ali nameščen na krovu ladje;

(i) „varnostna spričevala“ pomenijo spričevala, ki so jih izdale države članice ali so bila izdana v njihovem imenu v skladu z mednarodnimi konvencijami;

(j) „ladja“ pomeni ladjo, ki sodi na področje uporabe mednarodne konvencije; vojne ladje niso zajete;

(k) „ladja Skupnosti“ pomeni ladjo, za katero so države članice izdale varnostna spričevala ali so bila izdana v njihovem imenu po mednarodnih konvencijah. Ta opredelitev ne vključuje premerov, ko spričevalo za ladjo izdaja uprava države članice na zahtevo uprave tretje države;

(l) „nova ladja“ pomeni ladjo, katere kobilica je položena ali ki je v podobni fazi gradnje na dan začetka veljave te direktive ali po njem. V tej opredelitvi „podobna faza gradnje“ pomeni fazo, pri kateri:

(i) se začne gradnja, razpoznavna za določeno ladjo,

in

(ii) se začne montaža ladje, ki znaša vsaj 50 ton ali 1 % ocenjene mase skupnega konstrukcijskega materiala, glede na manjšo vrednost;

(m) „obstoječa ladja“ pomeni ladjo, ki ni nova ladja;

(n) „standardi preskušanja“ pomenijo standarde, ki jih določi

 Mednarodna pomorska organizacija (IMO),

 Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO),

 Mednarodna komisija za elektrotehniko (IEC),

 Evropski odbor za standardizacijo (CEN),

 Evropski odbor za standardizacijo v elektrotehniki (Cenelec)

 in

 Evropski inštitut za standarde v telekomunikaciji (ETSI),

►M4  v najnovejši različici ◄ in so vzpostavljeni v skladu z ustreznimi mednarodnimi konvencijami ter ustreznimi resolucijami in okrožnicami IMO za opredelitev preskusnih metod in rezultatov, vendar le v obliki, navedeni v Prilogi A;

(o) „odobritev tipa“ pomeni postopke za ocenjevanje opreme, izdelane v skladu z ustreznimi standardi preskušanja, in izdajo ustreznih spričeval.

Člen 3

1.  Ta direktiva se uporablja za opremo, namenjeno za uporabo na krovu:

(a) nove ladje Skupnosti, ne glede na to, ali je ladja v času izgradnje znotraj Skupnosti;

(b) obstoječe ladje Skupnosti,

 na kateri takšna oprema ni že predhodno nameščena na krovu,

 ali

 na kateri je oprema, ki je bila predhodno nameščena na krovu, nadomeščena, razen v primeru, ko mednarodne konvencije dovoljujejo drugače,

ne glede na to, ali je ladja v času namestitve opreme na krov znotraj Skupnosti.

2.  Ta direktiva se ne uporablja za opremo, ki je na datum začetka veljavnosti te direktive že nameščena na krovu ladje.

3.  Ne glede na dejstvo, da lahko v zvezi s prostim pretokom oprema iz odstavka 1 sodi na področje uporabe drugih direktiv, zlasti Direktiv Sveta 89/336/EGS z dne 3. maja 1989 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi zelektromagnetno združljivostjo ( 6 ) in 89/686/EGS z dne 21. decembra 1989 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z osebno zaščitno opremo ( 7 ), je ta oprema za te namene podvržena samo tej direktivi, z izključitvijo vseh ostalih.

Člen 4

Vsaka država članica ali organizacije, ki delujejo v njenem imenu, ob izdaji ali obnovitvi ustreznih varnostnih spričeval zagotovijo, da oprema na krovu ladij Skupnosti, za katere izdajajo varnostna spričevala, izpolnjuje zahteve te direktive.

Člen 5

1.  Oprema, našteta v Prilogi A.1, ki je nameščena na krovu ladje Skupnosti na datum iz drugega odstavka člena 20(1) ali po njem, izpolnjuje zahteve mednarodnih instrumentov, navedenih v tej Prilogi.

2.  Skladnost opreme z veljavnimi zahtevami mednarodnih konvencij ter ustreznih resolucij in okrožnic Mednarodne pomorske organizacije se dokaže izključno v skladu z ustreznimi standardi preskušanja in postopki ugotavljanja skladnosti iz Priloge A.1. Za predmete, ki so našteti v Prilogi A.1 in za katere so dani standardi preskušanja IEC in ETSI, so ti standardi alternativa, proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti pa lahko določi, katere je treba uporabiti.

3.  Oprema, našteta v Prilogi A.1 in izdelana pred datumom iz odstavka 1, se lahko v dveh letih po tem datumu prav tako da na trg in namesti na krovu ladje Skupnosti, za katero je država članica izdala spričevala ali so bila izdana v njenem imenu v skladu z mednarodnimi konvencijami, če je bila izdelana v skladu s postopki za odobritev tipa, ki so že veljali na območju navedene države članice pred dnem sprejetja te direktive.

Člen 6

1.  Nobena država članica ne sme prepovedati, da se oprema, našteta v Prilogi A.1, ki nosi znak ali je iz katerega drugega razloga v skladu s to direktivo, da na trg ali namesti na krovu ladje Skupnosti, ali zavrniti izdaje ali obnovitve varnostnih spričeval, ki se nanašajo nanjo.

2.  Radijsko dovoljenje izdajo pristojni organi v skladu z mednarodnimi radijskimi pravilniki pred izdajo ustreznega varnostnega spričevala.

Člen 7

1.  Po dnevu začetka veljavnosti te direktive Skupnost vloži prošnjo pri IMO ali po potrebi pri evropskih organizacijah za standardizacijo za vzpostavitev standardov, vključno s podrobnimi standardi preskušanja, za opremo, našteto v Prilogi A.2.

2.  Prošnjo iz odstavka 1 vloži:

 predsedstvo Sveta in Komisija, če je vložena pri IMO,

 Komisija, v skladu z Direktivo Sveta 83/189/EGS z dne 28. marca 1983 o določitvi postopka zbiranja informacij na področju tehničnih standardov in predpisov ( 8 ), če je vložena pri evropskih organizacijah za standardizacijo. Cilj mandatov, ki jih izda Komisija, je razvoj mednarodnih standardov s postopki sodelovanja med evropskimi službami in njim enakovrednimi službami na mednarodni ravni.

3.  Države članice naredijo vse, kar je v njihovi moči, za zagotovitev, da mednarodne organizacije, vključno z IMO, čimprej razvijejo te standarde.

4.  Komisija redno spremlja razvoj standardov preskušanja.

▼M7

5.  Če mednarodne organizacije, vključno z IMO, ne bi uspele sprejeti ustreznih standardov preskušanja za določen predmet opreme v razumnem času ali pa bi sprejetje zavrnile, se lahko sprejmejo standardi, ki temeljijo na delu evropskih organizacij za standardizacijo. Ta ukrepi, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).

6.  Ko so standardi preskušanja iz odstavkov 1 ali 5 sprejeti ali začnejo veljati za določen predmet opreme, se ta oprema lahko prenese iz Priloge A.2 v Prilogo A.1. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).

Določbe člena 5 se za to opremo uporabljajo od datuma tega prenosa.

▼B

Člen 8

1.  V primeru nove ladje, ki, ne glede na njeno zastavo, ni vpisana v državi članici, ampak jo je treba prenesti v ladijski register države članice, tako ladjo ob prenosu inšpekcijsko pregleda država članica, ki jo sprejema, da bi preverila, ali je dejansko stanje opreme v skladu z varnostnimi spričevali in izpolnjuje to direktivo in ima ustrezen znak ali je po mnenju uprave navedene države članice enakovredna opremi, odobreni v skladu s to direktivo.

2.  Opremo, ki nima znaka ali jo uprava ne šteje kot ustrezno, je treba nadomestiti.

3.  Opremi, ki po tem členu šteje za enakovredno, država članica izda potrdilo, ki je ves čas ob opremi ter državi članici zastave dovoljuje namestitev opreme na krovu ladje in nalaga kakršne koli omejitve ali določa kakršne koli določbe za uporabo opreme.

4.  V primeru naprave za radijske zveze uprava države zastave zahteva, da taka naprava ne vpliva neugodno na zahteve radio-frekvenčnega razpona.

Člen 9

1.  Države članice uradno obvestijo Komisijo in druge države članice o organih, imenovanih za izvajanje postopkov iz člena 10, skupaj s posebnimi nalogami, za katerih izvajanje so bili ti priglašeni organi imenovani, in identifikacijskimi številkami, ki jim jih je vnaprej dodelila Komisija. Vsaka organizacija predloži državi članici, ki jo namerava imenovati, popolne informacije in dokaze o izpolnjevanju meril iz Priloge C.

2.  Vsaj enkrat na dve leti vsaka država članica opravi revizijo dolžnosti, ki jih opravljajo njihovi priglašeni organi v njenem imenu, izvede pa jo uprava ali neodvisna zunanja organizacija, ki jo imenuje uprava. Ta revizija zagotovi, da vsak priglašeni organ še naprej izpolnjuje merila iz Priloge C.

3.  Država članica, ki je imenovala organ, mora imenovanje umakniti, če ugotovi, da organ več ne izpolnjuje meril iz Priloge C. O tem takoj obvestiti Komisijo in ostale države članice.

Člen 10

1.  Uporabi se naslednji postopek ugotavljanja skladnosti, katerega podrobnosti so naštete v Prilogi B:

(i) ES-pregled tipa (modul B) in, preden je oprema dana na trg in v skladu z izborom proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Skupnosti med možnostmi, navedenimi v Prilogi A.1, so za vso opremo potrebne:

(a) ES izjava o skladnosti s tipom (modul C);

(b) ES izjava o skladnosti s tipom (zagotavljanje kakovosti proizvodnje) (modul D);

(c) ES izjava o skladnosti s tipom (zagotavljanje kakovosti proizvoda) (modul E);

(d) ES izjava o skladnosti s tipom (preverjanje proizvoda) (modul F); ali

(ii) ES-celovito zagotavljanje kakovosti (modul H).

2.  Izjava o skladnosti s tipom je v pisni obliki in vsebuje podatke iz Priloge B.

3.  Če vrsto opreme izdelujejo posamično ali v majhnih količinah in ne v serijah ali množično, je postopek ugotavljanja skladnosti lahko ES-overjanje enote (modul G).

4.  Komisija vodi ažuriran seznam odobrene opreme in umaknjenih ali zavrnjenih vlog ter ga da na voljo zainteresiranim strankam.

Člen 11

1.  Oprema iz Priloge A.1, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi instrumenti in izdelana v skladu s postopki ugotavljanja skladnosti, ima znak, ki ga pritrdi proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti.

2.  Znaku sledi še identifikacijska številka priglašenega organa, ki je izvedel postopek ugotavljanja skladnosti, če je ta organ vključen v fazo kontrole proizvodnje, in zadnji števki številke leta, v katerem je bil znak pritrjen. Identifikacijsko številko priglašenega organa pritrdi pod njegovo odgovornostjo bodisi organ sam bodisi proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti.

3.  Oblika znaka, ki jo je treba uporabiti, je določena v Prilogi D.

4.  Znak je pritrjen na opremo ali na njeno ploščico s podatki tako, da je viden, čitljiv in neizbrisen ves čas predvidene uporabnosti opreme. Kadar pa to zaradi narave kosa opreme ni mogoče ali ni zagotovljeno, je pritrjen na embalaži proizvoda, etiketi ali prilogi.

5.  Pritrjeni ne smejo biti nobeni drugi znaki ali navodila, ki bi lahko zavajali tretje osebe v smislu grafične oblike znaka iz te direktive.

6.  Znak se pritrdi na koncu faze proizvodnje.

Člen 12

1.  Ne glede na člen 6 vsaka država članica sprejme ukrepe, potrebne za zagotovitev izvajanja preverjanja vzorcev označene opreme, ki je na njenem trgu in še ni bila nameščena na krov, da bi zagotovila njeno skladnost s to direktivo. Preverjanja vzorcev, ki niso predvideni v modulih za ugotavljanje skladnosti v Prilogi B, se opravijo na stroške države članice.

2.  Ne glede na člen 6 lahko po namestitvi opreme, ki je v skladu s to direktivo, na krov ladje Skupnosti uprava države zastave dovoli ocenjevanje opreme, ko mednarodni instrumenti zaradi varnosti in/ali preprečevanja onesnaženja zahtevajo preskušanje delovanja na krovu, pod pogojem, da ne podvajajo že opravljenih postopkov ugotavljanja skladnosti. Uprava države zastave lahko od proizvajalca opreme, njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Skupnosti ali osebe, odgovorne za trženje opreme znotraj Skupnosti, zahteva predložitev poročil o inšpekcijskih pregledih/preskusih.

Člen 13

1.  Če država članica z inšpekcijskim pregledom ali na kak drug način ugotovi, da lahko kos opreme iz Priloge A.1, ne glede na dejstvo, da ima znak, ob pravilni namestitvi, vzdrževanju in predvideni uporabi ogrozi zdravje in/ali življenje posadke, potnikov ali po potrebi drugih oseb ali neugodno vpliva na morsko okolje, sprejme vse potrebne začasne ukrepe, da ta kos umakne s trga ali prepove ali omeji njegovo dajanje na trg ali uporabo na krovu ladje, za katero izdaja varnostno spričevalo. O takšnem ukrepu država članica nemudoma obvesti druge države članice in Komisijo in navede razloge za svojo odločitev, zlasti, če je vzrok neskladnosti s to direktivo:

(a) neupoštevanje člena 5(1) in (2);

(b) nepravilna uporaba standardov preskušanja iz člena 5(1) in (2); ali

(c) pomanjkljivosti v samih standardih preskušanja.

2.  Komisija se čimprej posvetuje z zadevnimi strankami. Če Komisija po takem posvetovanju ugotovi, da:

▼M7

 ukrepi upravičeni, o tem nemudoma obvesti državo članico, ki je dala pobudo, in druge države članice; če so razlog odločitve iz odstavka 1 pomanjkljivosti v standardih preskušanja, Komisija po posvetovanju z zadevnimi strankami zadevo predloži pred odbor iz člena 18(1), v dveh mesecih, če namerava država članica, ki je sprejela odločitev, pri njej vztrajati, in sproži regulativni postopek iz člena 18(2);

▼B

 so ukrepi neupravičeni, o tem nemudoma obvesti državo članico, ki je dala pobudo, in proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Skupnosti.

3.  Če ima kos opreme, ki ni v skladu s to direktivo, znak, sprejme ustrezne ukrepe država članica, ki ima nadzor nad tistim, ki je znak pritrdil; navedena država članica o sprejetih ukrepih obvesti Komisijo in ostale države članice.

4.  Komisija zagotovi, da so države članice obveščene o poteku in izidu tega postopka.

Člen 14

1.  Ne glede na določbe člena 5 lahko v izjemnih okoliščinah tehnične inovativnosti uprava države zastave dovoli, da se na krovu ladje Skupnosti namesti oprema, ki ni v skladu s postopkom ugotavljanja skladnosti, če se je v preskusu ali kako drugače uprava države zastave dovolj prepričala, da je taka oprema vsaj tako učinkovita kakor oprema, ki je v skladu s postopkom ugotavljanja skladnosti.

V primeru naprav za radijske zveze uprava države zastave zahteva, da taka naprava ne vpliva neugodno na zahteve radio-frekvenčnega razpona.

2.  Takšni postopki preskusa nikakor ne smejo razlikovati med opremo, izdelano v državi članici zastave, in opremo, izdelano v drugih državah.

3.  Opremi, ki jo ureja ta člen, država članica zastave izda potrdilo, ki je ves čas ob opremi ter državi članici zastave dovoljuje namestitev opreme na krovu ladje in nalaga kakršne koli omejitve ali določa kakršne koli določbe za uporabo te opreme.

4.  Če država članica dovoli namestitev opreme, ki jo ureja ta člen, na krovu ladje Skupnosti, navedena država članica nemudoma sporoči Komisiji in ostalim državam članicam vse podrobnosti, skupaj s poročili o vseh zadevnih preskusih, ocenah in postopkih ugotavljanja skladnosti.

▼M7

5.  Oprema iz odstavka 1 se doda Prilogi A.2. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).

▼B

6.  Če ladjo, ki ima na krovu opremo, urejeno z odstavkom 1, prevzame druga država članica, lahko prevzemna država članica zastave sprejme potrebne ukrepe, ki lahko vključujejo preskušanja in praktične predstavitve za zagotovitev, da je oprema vsaj tako učinkovita kakor oprema, ki je v skladu s postopki ugotavljanja skladnosti.

Člen 15

1.  Ne glede na člen 5 lahko uprava države zastave dovoli namestitev opreme, ki ni v skladu s postopki ugotavljanja skladnosti ali je ne ureja člen 14, na krov ladje Skupnosti zaradi preskušanja ali ocenjevanja, ampak samo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) država članica zastave mora izdati spričevalo za opremo, ki mora biti ves čas ob opremi ter državi članici zastave dovoljuje namestitev opreme na krovu ladje Skupnosti in nalaga kakršne koli omejitve ali določa kakršne koli določbe za uporabo te opreme;

(b) dovoljenje mora biti omejeno na krajše obdobje;

(c) oprema se ne sme uporabljati namesto opreme, ki izpolnjuje zahteve te direktive, in ne sme nadomeščati take opreme, ki mora ostati na krovu ladje Skupnosti v delujočem stanju in pripravljena za takojšnjo uporabo.

2.  V primeru naprav za radijske zveze uprava države zastave zahteva, da taka naprava ne vpliva neugodno na zahteve radio-frekvenčnega razpona.

Člen 16

1.  Če je opremo treba nadomestiti v pristanišču zunaj Skupnosti in v izjemnih okoliščinah, ki jih je treba pred upravo države zastave ustrezno upravičiti, če ni izvedljivo v razumnem času, brez zamude ali stroškov namestitve opreme, ki ima odobren ES-pregled tipa, se lahko po naslednjem postopku na krovu namesti druga oprema:

(a) opremi je priložena dokumentacija, ki jo je izdala priznana organizacija, enakovredna priglašenemu organu, če je bil sklenjen sporazum o priznavanju med Skupnostjo in tretjo državo o vzajemnem priznavanju takšne organizacije;

(b) če ni mogoče upoštevati določila točke (a), se lahko ob upoštevanju odstavkov 2 in 3 na krov namesti oprema, ki ima priloženo dokumentacijo, ki jo je izdala država članica IMO, ki je podpisnica ustreznih konvencij, in potrjuje skladnost z ustreznimi zahtevami IMO.

2.  Uprava države zastave je takoj obveščena o naravi in karakteristikah take druge opreme.

3.  Uprava države zastave, kolikor hitro je mogoče, zagotovi, da oprema iz odstavka 1, skupaj z dokumentacijo o preskušanju, izpolnjuje ustrezne zahteve mednarodnih instrumentov in te direktive.

4.  V primeru naprav za radijske zveze uprava države zastave zahteva, da taka naprava ne vpliva neugodno na zahteve radio-frekvenčnega razpona.

▼M4

Člen 17

▼M7

Ta direktiva se lahko spremeni zato, da:

(a) se za namene te direktive uporabijo naknadne spremembe mednarodnih instrumentov;

(b) se posodobi Priloga A z vnosom nove opreme ter prenosom opreme iz Priloge A.2 v Prilogo A.1 in obratno;

(c) se doda možnost uporabe modulov B + C in modula H za opremo, našteto v Prilogi A.1, ter za posodobitev stolpcev modulov za ocenjevanje skladnosti;

(d) se vključijo druge organizacije za standardizacijo v opredelitev „standardov preskušanja“ v členu 2.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).

▼M4

Konvencije in standardi preskušanja iz točk (c), (d) in (n) člena 2 so brez poseganja v katere koli ukrepe, sprejete po členu Uredbe (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o ustanovitvi Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS) ( 9 ).

▼M7

Člen 18

1.  Komisiji pomaga Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS), ustanovljen s členom 3 Uredbe (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta ( 10 ).

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa Sveta Sveta 1999/468/ES ( 11 ), ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je dva meseca.

3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

▼B

Člen 19

Države članice si nudijo medsebojno pomoč zaradi učinkovitega izvajanja in izvrševanja te direktive.

Člen 20

1.  Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. junija 1998.

Ti predpisi se uporabljajo od 1. januarja 1999.

Države članice se v sprejetih predpisih iz prvega pododstavka sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.  Države članice takoj predložijo Komisiji besedila predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva. Komisija o tem obvesti ostale države članice.

Člen 21

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 22

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

▼M11
PRILOGA A

Splošna opomba k Prilogi A: pravila SOLAS se sklicujejo na prečiščeno različico iz leta 2009.

Splošna opomba k Prilogi A: pri nekaterih oznakah postavk so v stolpcu 5 navedene možne različice proizvoda iz ene in iste oznake postavke. Različice proizvoda so navedene samostojno in so druga od druge ločene s pikčasto črto. Za namene potrjevanja se izbere samo ustrezna različica proizvoda, kot je primerno (npr.: A.1/3.3).

Seznam uporabljenih kratic

A.1, sprememba 1 v zvezi s standardnimi dokumenti, razen IMO.

A.2, sprememba 2 v zvezi s standardnimi dokumenti, razen IMO.

AC, sprememba popravka v zvezi s standardnimi dokumenti, razen IMO.

CAT, kategorija za radarsko opremo, kakor je opredeljena v oddelku 1.3 IEC 62388 (2007).

Okr., okrožnica.

COLREG, mednarodna pravila za izogibanje trčenju na morju.

COMSAR, Pododbor IMO za radijske zveze ter iskanje in reševanje.

EN, evropski standard.

ETSI, Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde.

FSS, Mednarodni kodeks za sisteme požarne varnosti.

FTP, Mednarodni kodeks za uporabo postopkov preskušanja požarne varnosti.

HSC, Kodeks o visokohitrostnih plovilih.

IBC, Mednarodni kodeks za prevoz kemikalij v rinfuzi.

ICAO, Mednarodna organizacija za civilno letalstvo.

IEC, Mednarodna komisija za elektrotehniko.

IGC, Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo utekočinjene pline v razsutem stanju.

IMO, Mednarodna pomorska organizacija.

ISO, Mednarodna organizacija za standardizacijo.

ITU, Mednarodna telekomunikacijska zveza.

LSA, reševalna oprema.

MARPOL, Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij.

MEPC, Odbor za varstvo morskega okolja.

MSC, Odbor za pomorsko varnost.

NOx, dušikovi oksidi.

Sistemi O2/HC: kisikovi/ogljikovodikovi sistemi.

SOLAS, Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju.

SOx, žveplovi oksidi.

Prav., pravilo.

Res., resolucija.
PRILOGA A.1

OPREMA, ZA KATERO V MEDNARODNIH INSTRUMENTIH ŽE OBSTAJAJO PODROBNI STANDARDI PRESKUŠANJA

Opombe, veljavne za celotno Prilogo A.1

(a) Splošno: poleg posebej navedenih standardov preskušanja obstajajo v veljavnih zahtevah mednarodnih konvencij in ustreznih resolucij ter okrožnic IMO številne določbe, ki se morajo preveriti med tipskim pregledom (homologacijo), kakor je navedeno v modulih ugotavljanja skladnosti v Prilogi B.

(b) Stolpec 1: lahko se uporablja člen 2 Direktive Komisije 2011/75/EU ( 12 ) (7. sprememba Priloge A k Direktivi o pomorski opremi).

(c) Stolpec 1: lahko se uporablja člen 2 Direktive Komisije 2012/32/EU ( 13 ) (8. sprememba Priloge A k Direktivi o pomorski opremi).

(d) Stolpec 5: kadar so navedene resolucije IMO, veljajo samo standardi preskušanja, vsebovani v ustreznih delih prilog k resolucijam, in izključujejo določbe samih resolucij.

(e) Stolpec 5: uporablja se najnovejša različica mednarodnih konvencij in standardov preskušanja. Zaradi pravilnega prepoznavanja ustreznih standardov morajo poročila o preskusih, potrdila o skladnosti in izjave o skladnostih opredeljevati posebni standard preskušanja, ki je bil uporabljen, in njegovo različico.

(f) Stolpec 5: kadar sta dve skupini standardov za določanje ločeni z „ali“, vsaka skupina izpolnjuje vse zahteve preskušanja, da bi izpolnila standarde IMO za delovanje opreme; tako preskus ene od teh skupin zadošča kot dokaz skladnosti z zahtevami ustreznih mednarodnih instrumentov. Kadar pa so uporabljena druga ločila (vejica), se uporabljajo vsi navedeni sklici.

(g) Zahteve iz te priloge ne vplivajo na zahteve za prevoz iz mednarodnih konvencij.

1.    Reševalna oprema

Stolpec 4: uporabljati je treba IMO MSC/Okrožnico 980, razen kadar jo nadomeščajo posebni instrumenti iz stolpca 4.Št.

Oznaka postavke

Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, če se zahteva „homologacija“

Pravila SOLAS 74, kakor so bila spremenjena, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno

Standardi preskušanja

Moduli za ocenjevanje skladnosti

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Rešilni pasovi

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/7,

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Luči – javljalniki kraja za reševalno opremo:

(a)  za rešilne in reševalne čolne;

(b)  za rešilne pasove;

(c)  za rešilne jopiče.

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/7,

— Prav. III/22,

— Prav. III/26,

— Prav. III/32,

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res.MSC.48(66)-(Kodeks LSA) II, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Samosprožilni dimni signali za rešilne pasove

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/7,

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Rešilni jopiči

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/7,

— Prav. III/22,

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

— IMO MSC/Okr. 922,

— IMO MSC.1/Okr. 1304.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Potapljaške in zaščitne obleke, ki niso opredeljene kot rešilni jopiči:

— izolirane ali neizolirane.

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/7,

— Prav. III/22,

— Prav. III/32,

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

— IMO MSC/Okr.1046.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Potapljaške in zaščitne obleke, opredeljene kot rešilni jopiči:

— izolirane ali neizolirane.

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/7,

— Prav. III/22,

— Prav. III/32,

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

— IMO MSC/Okr.1046.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Toplotna zaščitna oprema

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/22,

— Prav. III/32,

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, II,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

— IMO MSC/Okr.1046.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Raketni svetlobni signali s padalom (pirotehnika)

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/6,

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, III,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Ročni svetlobni signali (pirotehnika)

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, III,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Plavajoči dimni signali (pirotehnika)

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, III.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Priprave za metanje vrvi

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/18,

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VII,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Napihljivi rešilni splavi

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/13,

— Prav. III/21,

— Prav. III/26,

— Prav. III/31,

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

— IMO MSC/Okr. 811.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Trdni rešilni splavi

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/21,

— Prav. III/26,

— Prav. III/31,

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

— IMO MSC/Okr. 811.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Okr. 1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Rešilni splavi s samodejnim uravnavanjem

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/26,

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

— IMO MSC/Okr. 809,

— IMO MSC/Okr. 811.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Obrnljivi rešilni splavi s streho

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/26,

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

— IMO MSC/Okr. 809,

— IMO MSC/Okr. 811.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Naprave za splavitev rešilnih splavov (hidrostatične sprožilne enote)

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/13,

— Prav. III/26,

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

— IMO MSC/Okr. 811.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Rešilni čolni:

(a)  rešilni čolni s sošico:

— delno zaprti,

— popolnoma zaprti;

(b)  rešilni čolni s prostim padcem.

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/21,

— Prav. III/31,

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

— IMO MSC.1/Okr.1423.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Okr. 1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Trdi reševalni čolni

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/21,

— Prav. III/31,

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Okr. 1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Napihljivi reševalni čolni

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/21,

— Prav. III/31,

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

— IMO Res. MSC.81(70),

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Hitri čolni za reševanje:

(a)  napihljivi;

(b)  trdi;

(c)  trdi-napihljivi.

—  Prav. III/4.

— Prav. III/26,

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, V,

— IMO MSC/Okr. 1016,

— IMO MSC/Okr. 1094.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Okr. 1006,

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Naprave za splavitev z vrvmi za spuščanje in vitlom (sošice)

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/23,

— Prav. III/33,

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Naprave za splavitev rešilnih plovil

Postavka prestavljena v A.2/1.3.

A.1/1.23

Naprave za splavitev rešilnih čolnov s prostim padcem

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/16,

— Prav. III/23,

— Prav. III/33,

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Naprave za splavitev rešilnih splavov (sošice)

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/12,

— Prav. III/16,

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Naprave za splavitev hitrih reševalnih čolnov (sošice)

—  Prav. III/4.

— Prav. III/26,

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Sprožilni mehanizem za:

(a)  rešilne in reševalne čolne (ki se spuščajo z vrvmi za spuščanje);

(b)  rešilne splave (ki se spuščajo z vrvmi za spuščanje).

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/16,

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

— IMO MSC.1/Okr.1419.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Pomorski evakuacijski sistemi

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/15,

— Prav. III/26,

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Reševalna sredstva

—  Prav. III/4.

— Prav. III/26,

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Okr. 810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Lestve za vkrcanje

— Prav. III/4,

— Prav. III/11,

— Prav. X/3.

— Prav. III/11,

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994),

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000),

— IMO MSC.1/Okr. 1285.

— IMO Res. MSC.81(70),

— ISO 5489 (2008).

B + D

B + F

A.1/1.30

Retro-odsevni materiali

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

—  IMO Res. A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Dvosmerna UKV radiotelefonska naprava za rešilna plovila

Postavka prestavljena v A.1/5.17 in A.1/5.18.

A.1/1.32

Transponder SAR 9 GHz (SART)

Postavka prestavljena v A.1/4.18.

A.1/1.33

Radarski odsevnik za rešilne in reševalne čolne

(pasivni)

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

— IMO Res. MSC.164(78).

— EN ISO 8729(1998),

— EN 60945 (2002) vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008)

— Ali

— EN ISO 8729(1998),

— IEC 60945 (2002) vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008)

— Ali

— ISO 8729-1 (2010),

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008)

— Ali

— ISO 8729-1 (2010),

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Kompas za rešilne in reševalne čolne

Postavka prestavljena v A.1/4.23.

A.1/1.35

Prenosna oprema za gašenje požarov za rešilne in reševalne čolne

Postavka prestavljena v A.1/3.38.

A.1/1.36

Pogonski motor za rešilni/reševalni čoln

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, V.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Izvenkrmni pogonski motor za reševalni čoln

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) V.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Luči za iskanje za uporabo na rešilnih in reševalnih čolnih

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Odprti obrnljivi rešilni splavi

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, Priloga 10,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, Priloga 11.

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994), Priloga 10,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000), Priloga 11.

B + D

B + F

A.1/1.40

Vzvod mehanskega pilota

Postavka prestavljena v A.1/4.48.

A.1/1.41

Vitli za rešilna in reševalna plovila:

(a)  rešilne čolne s sošico;

(b)  rešilne čolne s prostim padcem;

(c)  rešilne splave;

(d)  reševalne čolne;

(e)  hitre reševalne čolne.

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/16,

— Prav. III/17,

— Prav. III/23,

— Prav. III/24,

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

—  IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Lestev za pilota

Postavka prestavljena v A.1/4.49.

A.1/1.43

Trdi/napihljivi reševalni čolni

— Prav. III/4,

— Prav. X/3.

— Prav. III/21,

— Prav. III/31,

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

— IMO Res. MSC.81(70),

— IMO MSC/Okr. 1006,

— ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

2.    Preprečevanje onesnaževanja morjaŠt.

Oznaka postavke

Pravilo MARPOL 73/78, kakor je bilo spremenjeno, če se zahteva „homologacija“

Pravila MARPOL 73/78, kakor so bila spremenjena, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno

Standardi preskušanja

Moduli za ocenjevanje skladnosti

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Oprema za filtriranje olja (za vsebnost olja v emisiji, ki ne presega 15 p.p.m.)

—  Priloga I, Prav. 14.

Priloga I, Prav. 14,

— IMO MEPC.1/Okr. 643.

— IMO Res. MEPC.107(49),

— IMO MEPC.1/Okr. 643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Detektorji za olje/vodo

—  Priloga I, Prav. 32.

—  Priloga I, Prav. 32.

—  IMO Res. MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Merilniki vsebnosti olja

—  Priloga I, Prav. 14.

Priloga I, Prav. 14,

— IMO MEPC.1/Okr. 643.

— IMO Res. MEPC.107(49),

— IMO MEPC.1/Okr. 643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Procesne enote za priključitev na obstoječo ločilno opremo za oljnato vodo (za vsebnost olja v emisiji, ki ne presega 15 p.p.m)

Namenoma se pusti prazno.

A.1/2.5

Nadzorni in kontrolni sistem izliva olj za tankerje

—  Priloga I, Prav. 31.

—  Priloga I, Prav. 31.

—  IMO Res. MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Sistemi za odplake

—  Priloga IV, Prav. 9.

—  Priloga IV, Prav. 9.

—  IMO Res. MEPC.159(55).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Ladijske sežigalne peči

—  Priloga VI, Prav. 16.

—  Priloga VI, Prav. 16.

—  IMO Res. MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

Analizator NOx v obliki kemiluminiscenčnega detektorja (CLD) ali ogretega kemiluminiscenčnega detektorja (HCLD) za neposredno merjenje na krovu

—  IMO Res. MEPC.176(58) - (spremenjena Priloga VI, Prav. 13, h Konvenciji MARPOL)

— IMO Res. MEPC.176(58) - (spremenjena Priloga VI, Prav. 13),

— IMO Res. MEPC.177 (58) - (Tehnični pravilnik NOx, 2008),

— IMO Res. MEPC.198(62),

— IMO MEPC.1/Okr. 638.

— IMO Res. MEPC.177 (58) - (Tehnični pravilnik NOx, 2008)

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

— Ali

— IMO Res. MEPC.177(58) - (Tehnični pravilnik NOx, 2008)

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

Oprema, ki uporablja druge tehnološke postopke za omejevanje emisij SOx

Postavka prestavljena v A.2/2.4.

A.1/2.10

Glej opombo (b) k tej prilogi A.1

Sistemi čiščenja izpušnih plinov na ladji

— IMO Res. MEPC.176(58) - (spremenjena Priloga VI, Prav. 4, h Konvenciji MARPOL),

— IMO Res. MEPC.184(59).

—  IMO Res. MEPC.176(58) - (spremenjena Priloga VI, Prav. 4, h Konvenciji MARPOL).

—  IMO Res. MEPC.184(59).

B + D

B + E

B + F

G

3.    Oprema za zaščito pred požaromŠt.

Oznaka postavke

Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, če se zahteva „homologacija“

Pravila SOLAS 74, kakor so bila spremenjena, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno

Standardi preskušanja

Moduli za ocenjevanje skladnosti

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Osnovne ponjave za krov

— Prav. II-2/4,

— Prav. II-2/6,

— Prav. X/3.

— Prav. II-2/4,

— Prav. II-2/6,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Prenosni gasilni aparati

— Prav. II-2/10,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4.

— Prav. II-2/4,

— Prav. II-2/10,

— Prav. II-2/18,

— Prav. II-2/19,

— Prav. II-2/20,

— IMO Res. A.951(23),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4,

— IMO MSC/Okr. 1239,

— IMO MSC/Okr. 1275.

— EN 3-7 (2004), vključno z A.1 (2007),

— EN 3-8 (2006), vključno z AC (2007),

— EN 3-9 (2006), vključno z AC (2007),

— EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Gasilska oprema: varovalna obleka (obleka za neposredno bližino ognja)

— Prav. II-2/10,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

— Prav. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

Varovalna obleka za gašenje požarov:

— EN 469 (2005), vključno z A1 (2006) in AC (2006).

Varovalna obleka za gašenje požarov – odsevna obleka za posebne načine gašenja požarov:

— EN 1486 (2007).

Varovalna obleka za gašenje požarov – varovalna obleka z odsevno zunanjo površino:

— ISO 15538 (2001) raven 2.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Gasilska oprema: škornji

— Prav. II-2/10,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

— Prav. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

—  EN 15090 (2012).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Gasilska oprema: rokavice

— Prav. II-2/10,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

— Prav. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

—  EN 659 (2003), vključno z A1 (2008) in AC (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Gasilska oprema: čelada

— Prav. II-2/10,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

— Prav. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

—  EN 443 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Dihalna naprava na stisnjeni zrak

Opomba: pri nezgodah, ki vključujejo nevarne snovi, se zahteva maska z nadtlakom.

— Prav. II-2/10,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

— Prav. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

In če se naprava uporablja za nesreče s tovorom:

— IMO Res. MSC.4(48)-(Kodeks IBC) 14,

— IMO Res. MSC.5(48)-(Kodeks IGC) 14.

— EN 136 (1998), vključno z AC (2003),

— EN 137 (2006).

In če se naprava uporablja za nesreče s tovorom:

— ISO 23269-3 (2011).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Dihalni aparat z dovodom komprimiranega zraka

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7.

Opomba: ta oprema je samo za visokohitrostna plovila, izdelana v skladu z določbami Kodeksa HSC 1994.

—  IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7.

— EN 14593-1 (2005),

— EN 14593-2 (2005), vključno z AC (2005),

— EN 14594 (2005), vključno z AC (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Sistemi protipožarnih brizgalk za bivalne in servisne prostore ter komandne postaje, enakovredni tistim, ki so navedeni v Prav. II-2/12 SOLAS 74 (omejeno glede na šobe in njihovo zmogljivost).

(V to postavko so vključene šobe za stalne sisteme protipožarnih brizgalk za visokohitrostna plovila (HSC).)

— Prav. II-2/7,

— Prav. II-2/10,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8.

— Prav. II-2/7,

— Prav. II-2/9,

— Prav. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.44(65),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8,

— IMO MSC/Okr. 912.

—  IMO Res. A.800(19).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

Razpršilne šobe za pritrjene naprave za gašenje požara z vodo pod pritiskom za strojnice in črpalne prostore za tovor

— Prav. II-2/10,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7.

— Prav. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7,

— IMO MSC.1/Okr. 1313.

—  IMO MSC/Okr. 1165, Dodatek A.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

Pregrade razreda „A“ in „B“, protipožarna celovitost:

(a)  pregrade razreda „A“;

(b)  pregrade razreda „B“.

Razred „A“:

— Prav. II-2/3.2.

Razred „B“:

— Prav. II-2/3.4.

— Prav.II-2/9 in

razred „A“:

— Prav. II-2/3.2,

— IMO MSC/Okr. 1120,

— IMO MSC.1/Okr.1435;

razred „B“:

— Prav. II-2/3.4.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Naprave za preprečevanje širjenja ognja v rezervoarje za skladiščenje pri tankerjih

— Prav. II-2/4,

— Prav. II-2/16.

— Prav. II-2/4,

— Prav. II-2/16.

— EN ISO 16852 (2010),

— ISO 15364 (2007),

— IMO MSC/Okr. 677.

Za opremo razen ventilov:

B + D

B + E

B + F

Za ventile:

B + F

A.1/3.13

Nevnetljivi materiali

— Prav. II-2/3,

— Prav. X/3.

— Prav. II-2/3,

— Prav. II-2/5,

— Prav. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Materiali, ki niso iz jekla, za cevi, ki prebijejo pregrade razreda „A“ ali „B“

Postavka, vključena v A.1/3.26 in A.1/3.27.

A.1/3.15

Materiali, ki niso iz jekla, za cevi z nafto ali gorivom:

(a)  plastične cevi in fitingi;

(b)  ventili;

(c)  gibki cevni spoji;

(d)  sestavni deli kovinskih cevi z odpornimi in elastomernimi tesnili.

— Prav. II-2/4,

— Prav. X/3.

— Prav. II-2/4,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7, 10,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7, 10,

— IMO MSC/Okr. 1120.

Cevi in fitingi:

— IMO Res. A.753(18).

Ventili:

— ISO 10497 (2010).

Gibki cevni spoji:

— EN ISO 15540 (2001),

— EN ISO 15541 (2001).

Sestavni deli kovinskih cevi z odpornimi in elastomernimi tesnili:

— ISO 19921 (2005),

— ISO 19922 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Požarna vrata

—  Prav. II-2/9.

—  Prav. II-2/9.

— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010),

— IMO MSC.1/Okr. 1319.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Sestavni deli krmilnih sistemov protipožarnih vrat.

Opomba: ko je v stolpcu 2 uporabljen izraz „sestavni deli sistemov“, je treba preskusiti en sam sestavni del, skupino sestavnih delov ali celotni sistem, da bi zagotovili, da so izpolnjene mednarodne zahteve.

— Prav. II-2/9,

— Prav. X/3.

— Prav. II-2/9,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Površinski materiali in talne obloge z lastnostmi nizke stopnje širjenja ognja:

(a)  okrasni furnirji;

(b)  barvni sistemi;

(c)  talne obloge;

(d)  izolacijske obloge cevi;

(e)  lepila, ki se uporabljajo pri izgradnji pregrad razredov „A“, „B“ in „C“;

(f)  membrana vnetljivih vodov.

— Prav. II-2/3,

— Prav. II-2/5,

— Prav. II-2/6 za (a), (b), (c),

— Prav. II-2/9 za (e), (f),

— Prav. X/3.

— Prav. II-2/3,

— Prav. II-2/5,

— Prav. II-2/6,

— Prav. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

— IMO MSC/Okr. 1120.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Zastori, zavese in drugi viseči tekstilni materiali ter obloge

— Prav. II-2/3,

— Prav. II-2/9,

— Prav. X/3.

— Prav. II-2/3,

— Prav. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Oblazinjeno pohištvo

— Prav. II-2/3,

— Prav. II-2/5,

— Prav. II-2/9,

— Prav. X/3.

— Prav. II-2/3,

— Prav. II-2/5,

— Prav. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Posteljnina

— Prav. II-2/3,

— Prav. II-2/9,

— Prav. X/3.

— Prav. II-2/3,

— Prav. II-2/9,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Dušilci ognja

—  Prav. II-2/9.

—  Prav. II-2/9.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Nevnetljivi vodi, ki prebijejo pregrade razreda „A“

Postavka prestavljena v A.1/3.26.

A.1/3.24

Električni kabelski vodi skozi pregrade razreda „A“

Postavka prestavljena v A.1/3.26(a).

A.1/3.25

Ognjevarna okna in bočna okna razredov „A“ in „B“

—  Prav. II-2/9.

— Prav. II-2/9,

— IMO MSC/Okr. 1120.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Preboji skozi pregrade razreda „A“:

(a)  električni kabelski vodi;

(b)  preboji za cevi, vode, jaške itd.

—  Prav. II-2/9.

— Prav. II-2/9,

— IMO MSC.1/Okr. 1276 (velja le za (b)).

—  IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Preboji skozi pregrade razreda „B“:

(a)  električni kabelski vodi;

(b)  preboji za cevi, vode, jaške itd.

—  Prav. II-2/9.

—  Prav. II-2/9.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Sistemi protipožarnih brizgalk (omejeni na brizgalne glave).

(V to postavko so vključene šobe za stalne sisteme protipožarnih brizgalk za visokohitrostna plovila (HSC).)

— Prav. II-2/7,

— Prav. II-2/10,

— Prav. X/3.

— Prav. II-2/7,

— Prav. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.44(65),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 8,

— IMO MSC/Okr. 912.

— ISO 6182-1 (2004).

— Ali

— EN 12259-1 (1999), vključno z A1 (2001), A2 (2004) in A3 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Požarne cevi

— Prav. II-2/10,

— Prav. X/3.

— Prav. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

—  EN 14540 (2004), vključno z A.1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Prenosna oprema za analizo kisika in odkrivanje plina

— Prav. II-2/4,

— Prav. VI/3.

— Prav. II-2/4,

— Prav. VI/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008) ali IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— IEC 60092-504 (2001), vključno z IEC 60092-504 Popravek 1 (2011),

— IEC 60533 (1999)

in po potrebi:

(a)  Kategorija 1: (varno območje):

— EN 50104 (2010),

— EN 60079-29-1 (2007).

(b)  Kategorija 2: (eksplozivne plinske atmosfere):

— EN 50104 (2010),

— EN 60079-29-1 (2007),

— IEC 60079-0 (2011),

— EN 60079-1 (2007), vključno z IEC 60079-1 Popravek 1 (2008),

— EN 60079-10-1 (2009),

— EN 60079-11 (2012),

— EN 60079-15 (2010),

— EN 60079-26 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Šobe za stalne sisteme protipožarnih brizgalk za visokohitrostna plovila (HSC)

Postavka se črta, ker je zajeta v postavkah A.1/3.9 in A.1/3.28.

A.1/3.32

Nevnetljivi materiali za visokohitrostna plovila (razen pohištva)

—  Prav. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Nevnetljivi materiali za pohištvo za visokohitrostna plovila

—  Prav. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Protipožarne pregrade za visokohitrostna plovila

—  Prav. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Protipožarna vrata na visokohitrostnih plovilih

—  Prav. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Dušilci ognja na visokohitrostnih plovilih

—  Prav. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Preboji skozi protipožarne pregrade na visokohitrostnih plovilih:

(a)  električni kabelski vodi;

(b)  preboji za cevi, vode, jaške itd.

—  Prav. X/3.

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Prenosna oprema za gašenje požarov za rešilne in reševalne čolne

— Prav. III/4,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4.

— Prav. III/34,

— IMO Res. A.951(23),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, V,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4,

— IMO MSC.1/Okr. 1313.

— EN 3-7 (2004), vključno z A1 (2007),

— EN 3-8 (2006), vključno z AC (2007),

— EN 3-9 (2006), vključno z AC (2007),

— EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Šobe za enakovredne naprave za gašenje požara z vodno meglo za strojnice in črpalne prostore za tovor

— Prav. II-2/10,

— Prav. X/3.

— Prav. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7,

— IMO MSC.1/Okr. 1313.

—  IMO MSC/Okr. 1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Nizko nameščeni sistemi razsvetljave (samo sestavni deli)

— Prav. II-2/13,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11.

— Prav. II-2/13,

— IMO Res. A.752(18),

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 11.

— IMO Res. A.752(18)

— Ali

— ISO 15370 (2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Dihalne naprave za umik v sili (EEBD)

—  Prav. II-2/13.

— Prav. II-2/13,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3,

— IMO MSC/Okr. 849.

— ISO 23269-1 (2008) ali pa:

— Za samostojne: dihalna naprava z odprtim krogotokom na stisnjen zrak s celo masko ali ustnikom za umik v sili:

— EN 402 (2003).

— Za samostojne: dihalna naprava z odprtim krogotokom na stisnjen zrak s kapuco za umik v sili:

— EN 1146 (2005).

— Za samostojne: dihalna naprava z zaprtim krogotokom na stisnjen zrak:

— EN 13794 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Sestavni deli naprav z inertnim plinom

—  Prav. II-2/4.

— Prav. II-2/4,

— IMO Res. A.567(14),

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15,

— IMO MSC/Okr. 353,

— IMO MSC/Okr. 485,

— IMO MSC/Okr. 731,

— IMO MSC/Okr. 1120.

—  IMO MSC/Okr. 353.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Šobe za naprave za gašenje kuhinjske opreme za cvrtje (avtomatske ali ročne)

— Prav. II-2/1,

— Prav. II-2/10,

— Prav. X/3.

— Prav. II-2/1,

— Prav. II-2/10,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

—  ISO 15371 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Gasilska oprema – rešilna vrv

— Prav. II-2/10,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

— Prav. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3,

— IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Enakovredni sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s plinom (gasilno sredstvo, glavni ventili in šobe) za strojnice in črpalne prostore za tovor

— Prav. II-2/10,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5.

— Prav. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5,

— IMO MSC/Okr. 848,

— IMO MSC.1/Okr. 1313,

— IMO MSC.1/Okr. 1316.

— IMO MSC/Okr. 848,

— IMO MSC.1/Okr. 1316.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Enakovredni sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s plinom za strojnice (aerosolni sistemi)

— Prav. II-2/10,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5.

— Prav. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5,

— IMO MSC.1/Okr. 1270,

— IMO MSC.1/Okr. 1313.

—  IMO MSC.1/Okr. 1270, vključno s Popravkom 1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentrat za pritrjene naprave za gašenje požara s peno z veliko ekspanzijo za strojnice in črpalne prostore za tovor

Opomba: pritrjene naprave za gašenje požara s peno z veliko ekspanzijo (vključno s tistimi, ki za svoje delovanje uporabljajo notranji zrak iz svojih delovnih prostorov) za strojnice in črpalne prostore za tovor je treba še preskusiti z odobrenim koncentratom, da se izpolnijo zahteve uprave.

—  Prav. II-2/10.

— Prav. II-2/10,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6.

—  IMO MSC/Okr. 670.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

Sestavni deli pritrjenih naprav za lokalno gašenje požara z vodo za uporabo v strojnicah razreda „A“

(šobe in preskušanje delovanja)

— Prav. II-2/10,

— Prav. X/3.

— Prav. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

—  IMO MSC.1/Okr. 1387.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Pritrjene naprave za gašenje požara z vodo za ro-ro prostore ter prostore posebnega razreda, enakovredne tistim, ki so navedeni v resoluciji A.123(V)

— Prav. II-2/19,

— Prav. II-2/20,

— Prav. X/3.

— Prav. II-2/19,

— Prav. II-2/20,

— IMO Res. A.123(V),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

—  IMO MSC.1/Okr. 1430.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Zaščitna obleka, odporna proti kemičnim učinkom

Postavka prestavljena v A.2/3.9.

A.1/3.51

Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, balkone kabin, strojnice ter strojnice brez stalne straže

(a)  oprema za nadzor in prikazovanje

(b)  oprema za napajanje z električnim tokom

(c)  detektorji vročine – točkovni detektorji

(d)  detektorji dima – točkovni detektorji, ki uporabljajo razpršeno svetlobo, presevno svetlobo ali ionizacijo

(e)  detektorji plamena – točkovni detektorji

(f)  javljalniki požara z ročnim upravljanjem

(g)  izolatorji kratkega stika

(h)  vhodno/izhodne naprave

(i)  kabli

— Prav. II-2/7,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.

— Prav. II-2/7,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9,

— IMO MSC.1/Okr. 1242,

Oprema za nadzor in prikazovanje. Električna napeljava na ladjah:

— EN 54-2 (1997), vključno z AC (1999) in A1 (2006).

Oprema za napajanje z električnim tokom:

— EN 54-4 (1997), vključno z AC (1999), A1 (2002) in A2 (2006).

Detektorji vročine – točkovni detektorji:

— EN 54-5 (2000), vključno z A1 (2002).

Detektorji dima – točkovni detektorji, ki uporabljajo razpršeno svetlobo, presevno svetlobo ali ionizacijo:

— EN 54-7 (2000), vključno z A1 (2002) in A2 (2006).

Detektorji plamena – točkovni detektorji:

— EN 54-10 (2002), vključno z A1 (2005).

Javljalniki požara z ročnim upravljanjem:

— EN 54-11 (2001), vključno z A1 (2005).

Izolatorji kratkega stika:

— EN 54-17 (2007), vključno z AC (2007).

Vhodno/izhodne naprave:

— EN 54-18 (2005), vključno z AC (2007).

Kabli:

— EN 60332-1-1 (2004),

— IEC 60092-376 (2003).

Ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah

— IEC 60092-504 (2001), vključno z IEC 60092-504 Popravek 1 (2011),

— IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Neprenosni in prenosni gasilni aparati

— Prav. II-2/10,

— Prav. X/3.

— Prav. II-2/4,

— Prav. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

— EN 1866-1 (2007).

— Ali

— ISO 11601 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Naprave za javljanje požarov – sonarji

— Prav. II-2/7,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9.

— Prav. II-2/7,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 9,

— IMO MSC.1/Okr. 1313.

Sonarji:

— EN 54-3 (2001), vključno z A1 (2002) in A2 (2006),

— IEC 60092-504 (2001), vključno z IEC 60092-504 Popravek 1 (2011),

— IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Pritrjena oprema za analizo kisika in odkrivanje plina

— Prav. II-2/4,

— Prav. VI/3.

— Prav. II-2/4,

— Prav. VI/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 15.

Za kombinirane sisteme O2/HC še:

— IMO MSC.1/Okr.1370.

— IEC 60092-504 (2001), vključno z IEC 60092-504 Popravek 1 (2011),

— IEC 60533 (1999)

in po potrebi:

(a)  Kategorija 4: (varno območje)

— EN 50104 (2010).

(b)  Kategorija 3: (eksplozivne plinske atmosfere)

— EN 50104 (2010),

— IEC 60079-0 (2011),

— EN 60079-29-1 (2007).

Za kombinirane sisteme O2/HC še:

— IMO MSC.1/Okr.1370.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

Dvonamenske gasilne šobe (škropljenje/curek)

— Prav. II-2/10,

— Prav. X/3.

— Prav. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— MO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

Gasilne šobe – kombinirane gasilne šobe notranjega premera 16:

— EN 15182-1 (2007), vključno z A1 (2009),

— EN 15182-2 (2007), vključno z A1 (2009).

Gasilne šobe – gasilne šobe na curek in/ali fiksne kotne gasilne šobe z razpršenim curkom notranjega premera 16:

— EN 15182-1 (2007), vključno z A1 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

Požarne cevi (v kolutu)

— Prav. II-2/10,

— Prav. X/3.

— Prav. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

—  EN 671-1 (2001), vključno z AC (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

Sestavni deli naprav za gašenje požara s peno s srednjo ekspanzijo – pritrjeni razpršilniki za gašenje s peno na tankerjih

—  Prav. II-2/10.

— Prav. II-2/10.8.1,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 14,

— IMO MSC.1/Okr. 1239,

— IMO MSC.1/Okr. 1276.

—  IMO MSC/Okr. 798.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

Sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s peno z majhno ekspanzijo za strojnice in zaščito krova tankerja

—  Prav. II-2/10.

— Prav. II-2/10,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 6, 14,

— IMO MSC.1/Okr. 1239,

— IMO MSC.1/Okr. 1276,

— IMO MSC.1/Okr. 1313.

— IMO MSC.1/Okr. 1312,

— IMO MSC.1/Okr. 1312/Popravek 1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

Ekspanzijska pena za pritrjene naprave za gašenje požara na tankerjih, ki prevažajo kemične snovi

— Prav. II-2/1,

— IMO Res. MSC.4(48)-(Kodeks IBC).

— IMO Res. MSC.4(48)-(Kodeks IBC),

— IMO MSC/Okr. 553.

— IMO MSC.1/Okr. 1312,

— IMO MSC.1/Okr. 1312/Popravek 1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

Razpršilne šobe za pritrjene naprave za gašenje požara z vodo pod pritiskom za balkone kabin

—  Prav. II-2/10.

— Prav. II-2/10,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 7,

— IMO MSC.1/Okr. 1313.

—  IMO MSC.1/Okr. 1268.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

(a)  Naprave s peno z veliko ekspanzijo na notranji zrak za zaščito strojnic in črpalnih prostorov za tovor

(b)  Naprave s peno z veliko ekspanzijo na zunanji zrak za zaščito strojnic in črpalnih prostorov za tovor

Opomba: naprave s peno z veliko ekspanzijo na notranji zrak za zaščito strojnic in črpalnih prostorov za tovor se preskusi z odobrenim koncentratom, da se izpolnijo zahteve uprave.

—  Prav. II-2/10.

—  Prav. II-2/10.

—  IMO MSC.1/Okr. 1384.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.62

Glej opombo (b) k tej prilogi A.1

Naprave za gašenje požara s suhim kemičnim prahom

—  Prav. II-2/1.

— Prav. II-2/1,

— IMO Res. MSC.5(48)-(Kodeks IGC).

—  IMO MSC.1/Okr. 1315.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.63

Glej opombo (c) k tej prilogi A.1

Sestavni deli sistemov za odkrivanje dima z odvzemom vzorcev

— Prav. II-2/7,

— Prav. II-2/19,

— Prav. II-2/20.

— Prav. II-2/7,

— Prav. II-2/19,

— Prav. II-2/20,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10.

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 10

in za:

opremo za nadzor in prikazovanje. Električna napeljava na ladjah:

— EN 54-2 (1997), vključno z AC (1999) in A1 (2006).

Oprema za napajanje z električnim tokom:

— EN 54-4 (1997), vključno z AC (1999), A1 (2002) in A2 (2006).

Aspiracijski dimni javljalniki:

— EN 54-20 (2006), vključno z AC (2008).

Ter po potrebi električna in elektronska napeljava na ladjah:

— IEC 60092-504 (2001), vključno z IEC 60092-504 Popravek 1 (2011),

— IEC 60533 (1999).

In po potrebi eksplozivne atmosfere:

— EN 60079-0 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.64

Glej opombo (c) k tej prilogi A.1

Pregrade razreda „C“

—  Prav. II-2/3.

— Prav. II-2/3,

— Prav. II-2/9.

—  IMO Res. MSC.307(88)-(Kodeks FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.65

Glej opombo (c) k tej prilogi A.1

Vgrajeni sistemi za odkrivanje plinastih ogljikovodikov

—  Prav. II-2/4.

— Prav. II-2/4,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 16,

— IMO MSC.1/Okr. 1370.

— IMO MSC.1/Okr. 1370,

— IEC 60079-0 (2011),

— EN 60079-29-1 (2007),

— IEC 60092-504 (2001), vključno z IEC 60092-504 Popravek 1 (2011),

— IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.66

Glej opombo (c) k tej prilogi A.1

Sistemi vodenja pri evakuaciji, ki se uporabljajo kot alternativa za nizko nameščene sisteme razsvetljave

—  Prav. II-2/13.

— Prav. II-2/13,

— IMO MSC.1/Okr. 1168.

—  IMO MSC.1/Okr. 1168.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.67

Ex A.2/3.23

Naprave za gašenje požara s peno za helikopterje

—  Prav. II-2/18.

— Prav. II-2/18,

— IMO MSC.1/Okr. 1431.

—  EN 13565-1 (2003) vključno z A1 (2007).

B + D

B + E

B + F

4.    Navigacijska oprema

Opombe, ki veljajo za oddelek 4: navigacijska oprema.

Stolpec 5:

serija IEC 61162 se nanaša na naslednje referenčne standarde za pomorsko navigacijo ter radiokomunikacijsko opremo in sisteme – digitalne vmesnike:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – 1. del: En govorec in več poslušalcev

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – 2. del: En govorec in več poslušalcev, prenos visoke hitrosti

3. IEC 61162-3 ed1.1 konsolid. z am1 (2010-11) – 3. del: Instrumentno omrežje s serijskimi podatki

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – 3. del: Instrumentno omrežje s serijskimi podatki

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Sprememba 1 – 3. del: Instrumentno omrežje s serijskimi podatki

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – 400. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – uvod in splošna načela

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – 401. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – aplikacijski profil

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – 402. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – zahteve za dokumentiranje in preskušanje

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – 410. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – zahteve transportnih profilov in osnovni transportni profil

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – 420. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – zahteve spremljevalnega standarda in osnovni spremljevalni standardi

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – 450. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezava Ethernet

Serija EN 61162 se nanaša na naslednje referenčne standarde za pomorsko navigacijo ter radiokomunikacijsko opremo in sisteme – digitalne vmesnike:

1. EN 61162-1 (2011) – 1. del: En govorec in več poslušalcev

2. EN 61162-2 (1998) – 2. del: En govorec in več poslušalcev, prenos visoke hitrosti

3. EN 61162-3 (2008) – 3. del: Instrumentno omrežje s serijskimi podatki

 EN 61162-3-am1 (2010) Sprememba 1 – 3. del: Instrumentno omrežje s serijskimi podatki

4. EN 61162-400 (2002) – 400. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – uvod in splošna načela

 EN 61162-401 (2002) – 401. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – aplikacijski profil

 EN 61162-402 (2005) – 402. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – zahteve za dokumentiranje in preskušanje

 EN 61162-410 (2002) – 410. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – zahteve transportnih profilov in osnovni transportni profil

 EN 61162-420 (2002) – 420. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – zahteve spremljevalnega standarda in osnovni spremljevalni standardi

 EN 61162-450 (2011) – 450. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezava EthernetŠt.

Oznaka postavke

Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, če se zahteva „homologacija“

Pravila SOLAS 74, kakor so bila spremenjena, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno

Standardi preskušanja

Moduli za ocenjevanje skladnosti

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetni kompas

(a)  Razred A za ladje

(b)  Razred B za rešilne in reševalne čolne

—  Prav. V/18.

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.382(X),

— IMO Res. A.694(17).

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

— Ali

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (magnetni postopek)

— Prav. V/18,

— Prav. V/19,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,

— IMO Res. MSC.116(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— ISO 22090-2 (2004), vključno s Popravkom 2005,

— EN 62288 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— ISO 22090-2 (2004), vključno s Popravkom 2005,

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Žirokompas

—  Prav. V/18.

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.424(XI),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN ISO 8728 (1998),

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— Ali

— ISO 8728 (1997),

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radarska oprema

Postavka prestavljena v A.1/4.34, A.1/4.35 in A.1/4.36.

A.1/4.5

Naprava za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA)

Postavka prestavljena v A.1/4.34.

A.1/4.6

Ultrazvočni globinomer

— Prav. V/18,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.224(VII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.74(69) Priloga 4,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN ISO 9875 (2001), vključno s tehničnim popravkom ISO 1: 2006,

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— Ali

— ISO 9875 (2000), vključno s tehničnim popravkom ISO 1: 2006,

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Naprava za merjenje hitrosti in razdalje (SDME)

— Prav. V/18,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.824(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.96(72),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— EN 61023 (2007),

— serija EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— IEC 61023 (2007),

— serija IEC 61162,

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Kazalnik kota odklona krmila, števila obratov motorja, kazalnik stanja propelerja

Postavka prestavljena v A.1/4.20, A.1/4.21 in A.1/4.22.

A.1/4.9

Kazalnik stopnje obratov

— Prav. V/18,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.526(13),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— ISO 20672 (2007),

— EN 62288 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— ISO 20672 (2007),

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10

Naprava za iskanje smeri

Namenoma se pusti prazno.

A.1/4.11

Oprema Loran-C

— Prav. V/18,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.818(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— EN 61075 (1993),

— serija EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— IEC 61075 (1991),

— serija IEC 61162,

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Oprema Chayka

— Prav. V/18,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.818(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— EN 61075 (1993),

— serija EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— IEC 61075 (1991),

— serija IEC 61162,

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Navigacijska oprema Decca

Namenoma se pusti prazno.

A.1/4.14

Oprema GPS

— Prav. V/18,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000),

— IMO Res. MSC.112(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— EN 61108-1 (2003),

— serija EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— IEC 61108-1 (2003),

— serija IEC 61162,

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

Oprema GLONASS

— Prav. V/18,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,

— IMO Res. MSC.113(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— EN 61108-2 (1998),

— serija EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— IEC 61108-2 (1998),

— serija IEC 61162,

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.16

Sistem nadziranja krmiljenja (HCS)

—  Prav. V/18.

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.342(IX),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.64(67) Priloga 3,

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 11674 (2006),

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— Ali

— ISO 11674 (2006),

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.17

Vzvod mehanskega pilota

Postavka prestavljena v A.1/1.40.

A.1/4.18

Transponder SAR 9 GHz (SART)

— Prav. III/4,

— Prav. IV/14,

— Prav. V/18,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— Prav. III/6,

— Prav. IV/7,

— IMO Res. A.530(13),

— IMO Res. A.802(19),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, 14,

— ITU-R M.628-3(11/93).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— EN 61097-1 (2007).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— IEC 61097-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.19

Radarska naprava za visokohitrostna plovila

Postavka prestavljena v A.1/4.37.

A.1/4.20

Kazalnik kota odklona krmila

— Prav. V/18,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— ISO 20673 (2007),

— EN 62288 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— ISO 20673 (2007),

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.21

Kazalnik vrtilne hitrosti propelerja

— Prav. V/18,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— ISO 22554 (2007),

— EN 62288 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— ISO 22554 (2007),

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.22

Kazalnik stanja propelerja

— Prav. V/18,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— ISO 22555 (2007),

— EN 62288 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— ISO 22555 (2007),

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.23

Kompas za rešilne in reševalne čolne

— Prav. III/4,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) IV, V,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, 13.

—  ISO 25862 (2009).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.24

Naprava za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA) za visokohitrostna plovila

Postavka prestavljena v A.1/4.37.

A.1/4.25

Naprava za samodejno spremljanje (ATA)

Postavka prestavljena v A.1/4.35.

A.1/4.26

Naprava za samodejno spremljanje (ATA) za visokohitrostna plovila

Postavka prestavljena v A.1/4.38.

A.1/4.27

Elektronska naprava za vrisovanje (EPA)

Postavka prestavljena v A.1/4.36.

A.1/4.28

Vgrajen mostni sistem

Postavka prestavljena v A.2/4.30.

A.1/4.29

Zapisovalnik podatkov o potovanju (VDR)

— Prav. V/18,

— Prav. V/20,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— Prav. V/20,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.333(90).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— EN 61996-1 (2008),

— EN 62288 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— IEC 61996-1 (2007-11),

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.30

Elektronska pomorska karta s podatki (ECDIS) z zaščito in rastrska pomorska karta (RCDS)

— Prav. V/18,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.232(82),

— IMO SN.1/Okr. 266.

[Podpori ECDIS in RCDS se uporabljata le, kadar je ta funkcija vključena v ECDIS. Iz potrdila modula B je razvidno, če so bile te možnosti preskušene.]

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— EN 61174 (2008),

— EN 62288 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— IEC 61174 (2008),

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.31

Žirokompas za visokohitrostna plovila

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.821(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 16328 (2001),

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— Ali

— ISO 16328 (2001),

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.32

Univerzalna oprema za sistem samodejnega prepoznavanja (AIS)

— Prav. V/18,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.74(69),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— ITU-R M. 1371-4(2010).

Opomba: ITU-R M. 1371-4(2010) se uporablja samo v skladu z zahtevami IMO Res. MSC.74(69).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— EN 61993-2 (2001),

— EN 62288 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— IEC 61993-2 (2001),

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.33

Sistem za nadzor spremljanja (deluje s hitrostjo ladje od najnižje hitrosti manevriranja do 30 vozlov)

—  Prav. V/18.

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.74(69),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— EN 62065 (2002),

— EN 62288 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— IEC 62065 (2002),

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.34

Radarska oprema CAT 1

—  Prav. V/18.

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.823(19),

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— IEC 62288 ed.1.0 (2008),

— IEC 62388 ed.1.0 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.35

Radarska oprema CAT 2

—  Prav. V/18.

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— IEC 62288 ed.1.0 (2008),

— IEC 62388 ed.1.0 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.36

Radarska oprema CAT 3

—  Prav. V/18.

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— IEC 62288 ed.1.0 (2008),

— IEC 62388 ed.1.0 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.37

Radarska oprema za uporabo v visokohitrostnih plovilih (CAT 1H in CAT 2H)

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— IEC 62288 ed.1.0 (2008),

— IEC 62388 ed.1.0 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.38

Odobrena radarska oprema z možnostjo pomorske karte, in sicer:

(a)  CAT 1C;

(b)  CAT 2C;

(c)  CAT 1HC za visokohitrostna plovila (HSC);

(d)  CAT 2HC za visokohitrostna plovila (HSC).

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— IMO Res. A.278(VIII),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.192(79),

— ITU-R M. 1177-3(06/03).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— EN 62288 (2008),

— EN 62388 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— IEC 62288 ed.1.0 (2008),

— IEC 62388 ed.1.0 (2007).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.39

Reflektorska antena (pasivna)

— Prav. V/18,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— Prav. V/19,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,

— IMO Res. MSC.164(78).

— ISO 8729-1 (2010),

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

— Ali

— ISO 8729-1 (2010),

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.40

Sistem nadziranja krmiljenja za visokohitrostna plovila

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.822(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 16329 (2003),

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— Ali

— ISO 16329 (2003),

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.41

Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (postopek GNSS)

— Prav. V/18,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,

— IMO Res. MSC.116(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 22090-3 (2004), vključno z ISO Popravek 1 (2005),

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— Ali

— ISO 22090-3 (2004), vključno z ISO Popravek 1 (2005),

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.42

Luč za iskanje za visokohitrostna plovila

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— ISO 17884 (2004),

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

— Ali

— ISO 17884 (2004),

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.43

Oprema za nočno vidljivost za visokohitrostna plovila

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.94(72),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 16273 (2003),

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— EN 62288 (2008).

— Ali

— ISO 16273 (2003),

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/ 4.44

Sprejemnik diferencialnega signala za opremo DGPS in DGLONASS

— Prav. V/18,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,

— IMO Res. MSC.114(73).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— IEC 61108-4 (2004),

— serija EN 61162.

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— IEC 61108-4 (2004),

— serija IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/ 4.45

Kartografska oprema za radar na ladji

Postavka se črta, ker je zajeta v postavki A.1/4.38.

A.1/4.46

Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (žiroskopski postopek)

— Prav. V/18.

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,

— IMO Res. MSC.116(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— ISO 22090-1 (2002), vključno s Popravkom 1 (2005),

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— Ali

— ISO 22090-1 (2002), vključno s Popravkom 1 (2005),

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1./4.47

Poenostavljen zapisovalnik podatkov o potovanju (S-VDR)

—  Prav. V/20.

— Prav. V/20,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.163(78),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— EN 61996-2 (2008),

— EN 62288 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— IEC 61996-2 (2007),

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.48

Vzvod mehanskega pilota

Namenoma se pusti prazno (ker je v IMO Res. MSC.308(88), veljavni od 1. julija 2012, navedeno: „vzvodi mehanskega pilota se ne uporabljajo“).

A.1/4.49

Lestev za pilota

— Prav. V/23,

— Prav. X/3.

— Prav. V/23,

— IMO Res. A.1045(27),

— IMO MSC/Okr. 773.

— IMO Res. A.1045(27),

— ISO 799 (2004).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/ 4.50

Oprema DGPS

— Prav. V/18,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,

— IMO Res. MSC.112(73),

— IMO Res. MSC.114(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— EN 61108-1 (2003),

— EN 61108-4 (2004),

— serija EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— IEC 61108-1 (2003),

— IEC 61108-4 (2004),

— serija IEC 61162,

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.51

Oprema DGLONASS

— Prav. V/18,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,

— IMO Res. MSC.113(73),

— IMO Res. MSC.114(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— EN 61108-2 (1998),

— EN 61108-4 (2004),

— serija EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— IEC 61108-2 (1998),

— IEC 61108-4 (2004),

— serija IEC 61162,

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.52

Dnevna luč

— Prav. V/18,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994),

— IMO Res. MSC.95(72),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— ISO 25861 (2007).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— ISO 25861 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/4.53

Glej opombo (b) k tej prilogi A.1

Povečevalnik radarskega cilja

— Prav. V/18,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,

— IMO Res. MSC.164(78),

— ITU-R M 1176 (10/95).

— ISO 8729-2 (2009),

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

— Ali

— ISO 8729-2 (2009),

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.54

Glej opombo (b) k tej prilogi A.1

Ležajna naprava

—  Prav. V/18.

—  Prav. V/19.

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

— Ali

— ISO 25862 (2009),

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.55

Glej opombo (b) k tej prilogi A.1

Oprema AIS SART

— Prav. III/4,

— Prav. IV/14.

— Prav. III/6,

— Prav. IV/7,

— IMO Res. MSC.246(83),

— IMO Res. MSC.247(83),

— IMO Res. MSC.256(84),

— ITU-R M. 1371-4(2010).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

— EN 61097-14 (2010).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— IEC 61097-14 (2010).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.56

Glej opombo (b) k tej prilogi A.1

Sprejemnik Galileo

— Prav. V/18,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.813(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.233(82).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— EN 61108-3 (2010),

— serija EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— IEC 61108-3 (2010),

— serija IEC 61162,

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.57

Glej opombo (b) k tej prilogi A.1

Alarmni navigacijski sistem na mostu (BNWAS)

—  Prav. V/18.

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.128(75),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— EN 62288 (2008),

— IEC 62616 (2010), vključno z IEC 62616 Popravek 1 (2012).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— IEC 62288 ed.1.0 (2008),

— IEC 62616 (2010), vključno z IEC 62616 Popravek 1 (2012).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.58

Ex A.2/4.18

Naprava za zvočno sprejemanje

— Prav. V/18,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks 1994 HSC),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks 2000 HSC).

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks 1994 HSC),

— IMO Res. MSC.86(70),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks 2000 HSC),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— EN 62288 (2008),

— ISO 14859 (2012).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— IEC 62288 Ed.1.0(2008),

— ISO 14859 (2012).

B + D

B + E

B + F

G

5.    Naprave za radijske zveze

Opombe, ki veljajo za oddelek 5: naprave za radijske zveze.

Stolpec 5: v primeru nasprotujočih si zahtev med IMO MSC/Okr. 862 in standardi za preskušanje proizvoda imajo prednost zahteve IMO MSC/Okr. 862.

Stolpec 5:

Serija IEC 61162 se nanaša na naslednje referenčne standarde za pomorsko navigacijo ter radiokomunikacijsko opremo in sisteme – digitalne vmesnike:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – 1. del: En govorec in več poslušalcev

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – 2. del: En govorec in več poslušalcev, prenos visoke hitrosti

3. IEC 61162-3 ed1.1 konsolid. z am1 (2010-11) – 3. del: Instrumentno omrežje s serijskimi podatki

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – 3. del: Instrumentno omrežje s serijskimi podatki

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Sprememba 1 – 3. del: Instrumentno omrežje s serijskimi podatki

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – 400. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – uvod in splošna načela

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – 401. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – aplikacijski profil

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – 402. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – zahteve za dokumentiranje in preskušanje

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – 410. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – zahteve transportnih profilov in osnovni transportni profil

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – 420. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – zahteve spremljevalnega standarda in osnovni spremljevalni standardi

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – 450. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezava Ethernet

Serija EN 61162 se nanaša na naslednje referenčne standarde za pomorsko navigacijo ter radiokomunikacijsko opremo in sisteme – digitalne vmesnike:

1. EN 61162-1 (2011) – 1. del: En govorec in več poslušalcev

2. EN 61162-2 (1998) – 2. del: En govorec in več poslušalcev, prenos visoke hitrosti

3. EN 61162-3 (2008) – 3. del: Instrumentno omrežje s serijskimi podatki

 EN 61162-3-am1 (2010) Sprememba 1 – 3. del: Instrumentno omrežje s serijskimi podatki

4. EN 61162-400 (2002) – 400. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – uvod in splošna načela

 EN 61162-401 (2002) – 401. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – aplikacijski profil

 EN 61162-402 (2005) – 402. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – zahteve za dokumentiranje in preskušanje

 EN 61162-410 (2002) – 410. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – zahteve transportnih profilov in osnovni transportni profil

 EN 61162-420 (2002) – 420. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – zahteve spremljevalnega standarda in osnovni spremljevalni standardi

 EN 61162-450 (2011) – 450. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezava EthernetŠt.

Oznaka postavke

Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, če se zahteva „homologacija“

Pravila SOLAS 74, kakor so bila spremenjena, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno

Standardi preskušanja

Moduli za ocenjevanje skladnosti

1

2

3

4

5

6

A.1/5.1

UKV radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijo

— Prav. IV/14,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.

— Prav. IV/7,

— Prav. X/3,

— IMO Res. A.385(X),

— IMO Res. A.524(13),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.803(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,

— IMO MSC/Okr. 862,

— IMO COMSAR Okr. 32,

— ITU-R M.489-2 (10/95),

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04),

— ITU-R M.689-2 (09/94).

— IMO MSC/Okr. 862,

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),

— ETSI EN 301925 V1.3.1 (2010-09).

— Ali

— IMO MSC/Okr. 862,

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-7 (1996),

— serija IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.2

UKV nadzorni sprejemnik DSC

— Prav. IV/14,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.

— Prav. IV/7,

— Prav. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.803(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,

— IMO COMSAR Okr. 32,

— ITU-R M.489-2 (10/95),

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301.033 V1.3.1 (2010-09),

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-8 (1998),

— serija IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.3

Sprejemnik NAVTEX

— Prav. IV/14,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.

— Prav. IV/7,

— Prav. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,

— IMO Res. MSC.148(77),

— IMO COMSAR Okr. 32,

— ITU-R M.540-2 (06/90),

— ITU-R M.625-3 (10/95).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01),

— ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— IEC 61097-6 (2005-12).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.4

Sprejemnik EGC

— Prav. IV/14,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.

— Prav. IV/7,

— Prav. X/3,

— IMO Res. A.570(14),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,

— IMO Res. MSC.306(87),

— IMO COMSAR Okr. 32.

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— ETSI ETS 300460 ed.1 (1996-05),

— ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11),

— ETSI EN 300829 V1.1.1 (1998-03),

— ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— IEC 61097-4 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.5

HF oprema za obveščanje o pomorski varnosti (MSI) (kratkovalovni sprejemnik HF NBDP)

— Prav. IV/14,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.

— Prav. IV/7,

— Prav. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.699(17),

— IMO Res. A.700(17),

— IMO Res. A.806(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,

— IMO COMSAR Okr. 32,

— ITU-R M.491-1 (07/86),

— ITU-R M.492-6 (10/95),

— ITU-R M.540-2 (06/90),

— ITU-R M.625-3 (10/95),

— ITU-R M.688 (06/90).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— ETSI ETS 300067 ed.1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/ A1 ed.1 (1993-10).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— ETSI ETS 300067 ed.1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/ A1 ed.1 (1993-10).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.6

Satelitski radijski javljalnik EPIRB (COSPAS-SARSAT) 406 MHz

— Prav. IV/14,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.

— Prav. IV/7,

— Prav. X/3,

— IMO Res. A.662(16),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.696(17),

— IMO Res. A.810(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,

— IMO MSC/Okr. 862,

— IMO COMSAR Okr. 32,

— ITU-R M.633-3 (05/04),

— ITU-R M.690-1 (10/95).

— IMO MSC/Okr. 862,

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— ETSI EN 300066 V 1.3.1 (2001-01).

— Ali

— IMO MSC/Okr. 862,

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— IEC 61097-2 (2008).

Opomba: IMO MSC/ Okr. 862 se uporablja le za izbirno napravo za daljinsko upravljanje, ne pa za sam EPIRB.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.7

L-pasovni EPIRB (INMARSAT)

Namenoma se pusti prazno.

A.1/5.8

Nadzorni sprejemnik 2 182 kHz

Namenoma se pusti prazno.

A.1/5.9

Generator za dvotonski alarmni signal

Namenoma se pusti prazno.

A.1/5.10

MF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC ter radiotelefonijo

Opomba: v skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na H3E ne uporabljajo več v standardih preskušanja.

— Prav. IV/14,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.

— Prav. IV/9,

— Prav. IV/10,

— Prav. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.804(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,

— IMO COMSAR Okr. 32,

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04).

— IMO MSC/Okr. 862,

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 373-1 V1.3.1 (2011-01),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

— Ali

— IMO MSC/Okr. 862,

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-9 (1997),

— serija IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.11

MF nadzorni sprejemnik DSC

— Prav. IV/14,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.

— Prav. IV/9,

— Prav. IV/10,

— Prav. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.804(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,

— IMO COMSAR Okr. 32,

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04),

— ITU-R M.1173 (10/95).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301.033 V1.2.1 (2010-09),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-8 (1998),

— serija IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.12

Inmarsat-B SES

— Prav. IV/14,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.

— Prav. IV/10,

— Prav. X/3,

— IMO Res. A.570(14),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.808(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,

— IMO MSC/Okr. 862,

— IMO COMSAR Okr. 32.

— IMO MSC/Okr. 862,

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

— Ali

— IMO MSC/Okr. 862,

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.13

Inmarsat-C SES

— Prav. IV/14,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.

— Prav. IV/10,

— Prav. X/3,

— IMO Res. A.570(14),

— IMO Res. A.664 (16), (uporablja se le, če Inmarsat C SES zajema funkcije EGC),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.807(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,

— IMO MSC/Okr. 862,

— IMO COMSAR Okr. 32.

— IMO MSC/Okr. 862,

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— ETSI ETS 300460 ed.1 (1996-05),

— ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11),

— ETSI EN 300829 V1.1.1 (1998-03),

— ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— IEC 61097-4 (2007),

— serija IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.14

MF/HF radijska naprava za oddajanje in sprejemanje DSC, NBDP ter radiotelefonijo

Opomba: v skladu s sklepi IMO in ITU se zahteve za generator za dvotonski alarm in za oddajanje na A3H ne uporabljajo več v standardih preskušanja.

— Prav. IV/14,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.

— Prav. IV/10,

— Prav. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.806(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,

— IMO MSC/Okr. 862,

— IMO COMSAR Okr. 32,

— ITU-R M.476-5 (10/95),

— ITU-R M.491-1 (07/86),

— ITU-R M.492-6 (10/95),

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M.541-9 (05/04),

— ITU-R M.625-3 (10/95),

— ITU-R M.1173 (10/95).

— IMO MSC/Okr. 862,

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— ETSI ETS 300067 ed.1 (1990-11),

— ETSI ETS 300 067/ A1 ed.1 (1993-10),

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI ETS 300 373-1 V1.3.1 (2011-01),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

— Ali

— IMO MSC/Okr. 862,

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-9 (1997),

— serija IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.15

Radiotelefonski MF/HF DSC nadzorni sprejemnik s skenerjem

— Prav. IV/14,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.

— Prav. IV/10,

— Prav. X/3,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.806(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,

— IMO COMSAR Okr. 32,

— ITU-R M.493-13 (10/09),

— ITU-R M. 541-9(05/04).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

— ETSI EN 301.033 V1.3.1 (2010-09),

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— IEC 61097-3 (1994),

— IEC 61097-8 (1998),

— serija IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

A.1/5.16

Aeronavtična dvosmerna UKV radiotelefonska naprava

Postavka prestavljena v A.2/5.8.

A.1/5.17

Prenosna dvosmerna UKV radiotelefonska naprava za rešilni čoln

— Prav. IV/14,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.

— Prav. III/6,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.809(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, 14,

— IMO Res. MSC.149(77),

— ITU-R M.489-2 (10/95).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— ETSI EN 300225 V1.4.1 (2004-12),

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— IEC 61097-12 (1996).

B + D

B + E

B + F

A.1/5.18

Pritrjena dvosmerna UKV radiotelefonska naprava za rešilni čoln

— Prav. IV/14,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.

— Prav. III/6,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.809(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8, 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8, 14,

— ITU-R M.489-2 (10/95).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— ETSI EN 301466 V1.1.1 (2000-10).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— IEC 61097-12 (1996).

B + D

B + E

B + F

A1/ 5.19

Inmarsat-F77

— Prav. IV/14,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.

— Prav. IV/10,

— IMO Res. A.570(14),

— IMO Res. A.808(19),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,

— IMO MSC/Okr. 862,

— IMO COMSAR Okr. 32.

— IMO MSC/Okr. 862,

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— IEC 61097-13 (2003).

— Ali

— IMO MSC/Okr. 862,

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— IEC 61097-13 (2003).

B + D

B + E

B + F

6.    Oprema, ki se zahteva po COLREG 72Št.

Oznaka postavke

Pravilo COLREG 72, če se zahteva „homologacija“

Pravila COLREG ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno

Standardi preskušanja

Moduli za ocenjevanje skladnosti

1

2

3

4

5

6

A.1/6.1

Navigacijske luči

—  COLREG, Priloga I/14.

— COLREG, Priloga I/14,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.253(83).

— EN 14744 (2005), vključno z AC (2006),

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

— Ali

— EN 14744 (2005), vključno z AC (2006),

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

7.    Varnostna oprema plovil za razsuti tovor

V Prilogi A.1 ni postavk.

8.    Oprema po poglavju II-1 SOLAS. Konstrukcija – zgradba, pregrajevanje in stabilnost, stroji in električne napraveŠt.

Oznaka postavke

Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, če se zahteva „homologacija“

Pravila SOLAS 74, kakor so bila spremenjena, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno

Standardi preskušanja

Moduli za ocenjevanje skladnosti

1

2

3

4

5

6

A.1/8.1

Detektor nihanja vodne gladine

— Prav. II-1/22-1,

— Prav. II-1/25,

— Prav. XII/12.

— Prav. II-1/25,

— Prav. XII/12,

— IMO Res. A.1021(26),

— IMO Res. MSC.188(79).

— IEC 60092-504 (2001), vključno z IEC 60092-504 Popravek 1 (2011),

— IEC 60529 (2001), vključno s:

— Popravkom 1 (2003), popravkom 2 (2007), popravkom 3 (2009),

— IMO Res. MSC.188(79),

— IMO MSC.1/Okr. 1291.

B + D

B + E

B + F
PRILOGA A.2

OPREMA, ZA KATERO V MEDNARODNIH INSTRUMENTIH NE OBSTAJAJO PODROBNI STANDARDI PRESKUŠANJA

1.    Reševalna oprema

Stolpec 4: uporabljati je treba IMO MSC/Okrožnico 980, razen kadar jo nadomeščajo posebni instrumenti iz stolpca 4.Št.

Oznaka postavke

Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, če se zahteva „homologacija“

Pravila SOLAS 74, kakor so bila spremenjena, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno

Standardi preskušanja

Moduli za ocenjevanje skladnosti

1

2

3

4

5

6

A.2/1.1

Radarski reflektor za rešilne splave

— Prav. III/4,

— Prav. III/34,

— Prav. X/3.

—  IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA).

 
 

A.2/1.2

Materiali za potapljaško obleko

Namenoma se pusti prazno.

A.2/1.3

Naprave za splavitev rešilnih plovil

— Prav. III/4,

— Prav. III/34.

— Prav. III/13,

— Prav. III/16,

— Prav. III/26,

— Prav. III/34,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 8,

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA) I, IV, VI,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 8.

 
 

A.2/1.4

Lestve za vkrcanje

Postavka prestavljena v A.1/1.29.

A.2/1.5

Sistem za obveščanje potnikov in sistem splošnega alarma v izrednih razmerah (kadar se uporablja kot naprava za javljanje požarov, se uporablja postavka A.1/3.53)

—  Prav. III/6.

— IMO Res. A.1021(26),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994),

— IMO Res. MSC.48(66)-(Kodeks LSA),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000),

— IMO MSC/Okr. 808.

—  ISO 27991 (2008).

 

2.    Preprečevanje onesnaževanja morjaŠt.

Oznaka postavke

Pravilo MARPOL 73/78, kakor je bilo spremenjeno, če se zahteva „homologacija“

Pravila MARPOL 73/78, kakor so bila spremenjena, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno

Standardi preskušanja

Moduli za ocenjevanje skladnosti

1

2

3

4

5

6

A.2/2.1

Analizator NOx v obliki kemiluminiscenčnega detektorja (CLD) ali ogretega kemiluminiscenčnega detektorja (HCLD) za neposredno merjenje na krovu

Postavka prestavljena v A.1/2.8.

A.2/2.2

Sistemi čiščenja izpušnih plinov na ladji

Postavka prestavljena v A.1/2.10.

A.2/2.3

Oprema, ki uporablja druge enakovredne postopke za zmanjševanje emisij NOx na ladji

—  Priloga VI, Prav. 4.

—  Priloga VI, Prav. 4.

 
 

A.2/2.4

Oprema, ki uporablja druge tehnološke postopke za omejevanje emisij SOx

— IMO Res. MEPC.176(58) - (spremenjena Priloga VI, Prav. 4, h Konvenciji MARPOL),

— IMO Res. MEPC.184(59).

—  IMO Res. MEPC.176(58) - (spremenjena Priloga VI, Prav. 4, h Konvenciji MARPOL).

 
 

A.2/2.5

Analizatorji NOx na ladji,

ki uporabljajo metodo merjenja, ki ni neposredna metoda merjenja in spremljanja iz Tehničnega pravilnika NOx, 2008

—  IMO Res. MEPC.176(58) - (spremenjena Priloga VI, Prav. 4, h Konvenciji MARPOL)

—  IMO Res. MEPC.176(58) - (spremenjena Priloga VI, Prav. 4, h Konvenciji MARPOL).

 
 

3.    Oprema za zaščito pred požaromŠt.

Oznaka postavke

Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, če se zahteva „homologacija“

Pravila SOLAS 74, kakor so bila spremenjena, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno

Standardi preskušanja

Moduli za ocenjevanje skladnosti

1

2

3

4

5

6

A.2/3.1

Neprenosni in prenosni gasilni aparati

Postavka prestavljena v A.1/3.52.

A.2/3.2

Razpršilne šobe za pritrjene naprave za gašenje z vodo pod pritiskom za prostore posebnega razreda, ro-ro prostore za tovor, ro-ro prostore in prostore za vozila

Postavka prestavljena v A.1/3.49.

A.2/3.3

Kompleti generatorjev za zagon v mrzlem vremenu (zagonske naprave)

Postavka prestavljena v A.2/8.1.

A.2/3.4

Dvonamenske gasilne šobe (škropljenje/curek)

Postavka prestavljena v A.1/3.55.

A.2/3.5

Vgrajeni sistemi za odkrivanje in javljanje požarov za komandne postaje, storitvene in bivalne prostore, strojnice ter strojnice brez stalne straže

Postavka prestavljena v A.1/3.51.

A.2/3.6

Detektorji dima

Postavka prestavljena v A.1/3.51.

A.2/3.7

Detektorji vročine

Postavka prestavljena v A.1/3.51.

A.2/3.8

Električna varnostna svetilka

— Prav. II-2/10,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 3.

— Prav. II-2/10,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS), 3.

—  serija IEC 60079.

 

A.2/3.9

Zaščitna obleka, odporna proti kemičnim učinkom

—  Prav. II-2/19.

— Prav. II-2/19,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7.

— EN 943-1 (2002), vključno z AC (2005),

— EN 943-2 (2002),

— EN ISO 6529 (2001),

— EN ISO 6530 (2005),

— EN 14605 (2005), vključno z A1 (2009),

— IMO MSC/Okr. 1120.

 

A.2/3.10

Nizko nameščeni svetlobni sistemi

Postavka prestavljena v A.1/3.40.

A.2/3.11

Razpršilne šobe za pritrjene naprave za gašenje požara z vodo pod pritiskom za strojnice

Postavka prestavljena v A.1/3.10.

A.2/3.12

Enakovredne pritrjene naprave za gašenje požara s plinom za strojnice in črpalne prostore za tovor

Postavka prestavljena v A.1/3.45.

A.2/3.13

Dihalni aparat z dovodom komprimiranega zraka (visokohitrostno plovilo)

Postavka se črta.

A.2/3.14

Požarne cevi (v kolutu)

Postavka prestavljena v A.1/3.56.

A.2/3.15

Sestavni deli sistemov za odkrivanje dima z odvzemom vzorcev

Postavka prestavljena v A.1/3.63.

A.2/3.16

Detektorji plamena

Postavka prestavljena v A.1/3.51.

A.2/3.17

Javljalniki požara z ročnim upravljanjem

Postavka prestavljena v A.1/3.51.

A.2/3.18

Opozorilne naprave

Postavka prestavljena v A.1/3.53.

A.2/3.19

Sestavni deli pritrjenih naprav za lokalno gašenje požara z vodo za uporabo v strojnicah razreda „A“

Postavka prestavljena v A.1/3.48.

A.2/3.20

Oblazinjeno pohištvo

Postavka prestavljena v A.1/3.20.

A.2/3.21

Sestavni deli naprav za gašenje požara v shrambah barv in shrambah z vnetljivimi snovmi

—  Prav. II-2/10.

— Prav. II-2/10,

— IMO MSC.1/Okr. 1239.

 
 

A.2/3.22

Sestavni deli pritrjenih gasilnih naprav za izpušne vode v ladijski kuhinji

—  Prav. II-2/9.

—  Prav. II-2/9.

 
 

A.2/3.23

Sestavni deli naprav za gašenje požara za helikoptersko ploščad

Postavka prestavljena v A.1/3.67.

A.2/3.24

Prenosni razpršilniki pene

— Prav. II-2/10,

— Prav. II-2/20,

— Prav. X/3.

— Prav. II-2/10,

— Prav. II-2/20,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 4,

— IMO MSC.1/Okr. 1239,

— IMO MSC.1/Okr. 1313.

 
 

A.2/3.25

Pregrade razreda „C“

Postavka prestavljena v A.1/3.64.

A.2/3.26

Sistemi plinskega goriva za uporabo v gospodinjstvu (sestavni deli)

—  Prav. II-2/4.

— Prav. II-2/4,

— IMO MSC.1/Okr. 1276.

 
 

A.2/3.27

Sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s plinom (CO2)

— Prav. II-2/10,

— Prav. X/3.

— Prav. II-2/10,

— Prav. II-2/20,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 7,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 7,

— IMO Res. MSC.98(73)-(Kodeks FSS) 5,

— IMO MSC.1/Okr. 1313,

— IMO MSC.1/Okr. 1318.

Električne naprave za samodejno kontrolo in zakasnitev delovanja:

— EN 12094-1 (2003).

Neelektrične naprave za samodejno kontrolo in zakasnitev delovanja:

— EN 12094-2 (2003).

Mehanske sprožilne naprave in naprave za ustavitev:

— EN 12094-3 (2003).

Sklopi ventilov na posodah in njihovi sprožilni mehanizmi:

— EN 12094-4 (2004).

Visoko- in nizkotlačni preklopni ventili in njihovi sprožilni mehanizmi:

— EN 12094-5 (2006).

Mehanske odklopne naprave:

— EN 12094-6 (2006).

Razpršilne šobe za sisteme CO2:

— EN 12094-7 (2000), vključno z A1 (2005).

Priključek:

— EN 12094-8 (2006).

Manometri in stikala za uravnavanje tlaka:

— EN 12094-10 (2003).

Mehanske naprave za tehtanje:

— EN 12094-11 (2003).

Zaporni ventili in protipovratni ventili:

— EN 12094-13 (2001), vključno z AC (2002).

Naprave za dodajanje aromatičnih snovi v nizkotlačne sisteme CO2:

— EN 12094-16 (2003).

 

A.2/3.28

Sestavni deli naprav za gašenje požara s peno s srednjo ekspanzijo – pritrjeni razpršilniki za gašenje s peno na tankerjih

Postavka prestavljena v A.1/3.57.

A.2/3.29

Sestavni deli pritrjenih naprav za gašenje požara s peno z majhno ekspanzijo za strojnice in zaščito krova tankerja

Postavka prestavljena v A.1/3.58.

A.2/3.30

Ekspanzijska pena za pritrjene naprave za gašenje požara na tankerjih, ki prevažajo kemične snovi

Postavka prestavljena v A.1/3.59.

A.2/3.31

Ročno vodeni sistem za brizganje vode

— Prav. II-2/10,

— Prav. II-2/19.

— Prav. II-2/10,

— Prav. II-2/19.

 
 

A.2/3.32

Naprave za gašenje požara s suhim kemičnim prahom

Postavka prestavljena v A.1/3.62.

4.    Navigacijska oprema

Opombe, ki veljajo za oddelek 4: navigacijska oprema.

Stolpca 3 in 4: sklicevanje na poglavje V SOLAS je sklicevanje na konvencijo SOLAS iz leta 1974, kakor je bila spremenjena z MSC 73 in je začela veljati 1. julija 2002.

Stolpec 5:

serija IEC 61162 se nanaša na naslednje referenčne standarde za pomorsko navigacijo ter radiokomunikacijsko opremo in sisteme – digitalne vmesnike:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – 1. del: En govorec in več poslušalcev

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – 2. del: En govorec in več poslušalcev, prenos visoke hitrosti

3. IEC 61162-3 ed1.1 konsolid. z am1 (2010-11) – 3. del: Instrumentno omrežje s serijskimi podatki

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – 3. del: Instrumentno omrežje s serijskimi podatki

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Sprememba 1 – 3. del: Instrumentno omrežje s serijskimi podatki

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – 400. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – uvod in splošna načela

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – 401. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – aplikacijski profil

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – 402. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – zahteve za dokumentiranje in preskušanje

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – 410. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – zahteve transportnih profilov in osnovni transportni profil

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – 420. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – zahteve spremljevalnega standarda in osnovni spremljevalni standardi

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – 450. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezava Ethernet

Serija EN 61162 se nanaša na naslednje referenčne standarde za pomorsko navigacijo ter radiokomunikacijsko opremo in sisteme – digitalne vmesnike:

1. EN 61162-1 (2011) –1. del: En govorec in več poslušalcev

2. EN 61162-2 (1998) – 2. del: En govorec in več poslušalcev, prenos visoke hitrosti

3. EN 61162-3 (2008) – 3. del: Instrumentno omrežje s serijskimi podatki

 EN 61162-3-am1 (2010) Sprememba 1 – 3. del: Instrumentno omrežje s serijskimi podatki

4. EN 61162-400 (2002) – 400. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – uvod in splošna načela

 EN 61162-401 (2002) – 401. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – aplikacijski profil

 EN 61162-402 (2005) – 402. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – zahteve za dokumentiranje in preskušanje

 EN 61162-410 (2002) – 410. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – zahteve transportnih profilov in osnovni transportni profil

 EN 61162-420 (2002) – 420. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – zahteve spremljevalnega standarda in osnovni spremljevalni standardi

 EN 61162-450 (2011) – 450. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezava EthernetŠt.

Oznaka postavke

Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, če se zahteva „homologacija“

Pravila SOLAS 74, kakor so bila spremenjena, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno

Standardi preskušanja

Moduli za ocenjevanje skladnosti

1

2

3

4

5

6

A.2/4.1

Žirokompas za visokohitrostna plovila

Postavka prestavljena v A.1/4.31.

A.2/4.2

Sistem nadziranja krmiljenja za visokohitrostna plovila (prej avtomatski pilot)

Postavka prestavljena v A.1/4.40.

A.2/4.3

Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (postopek GNSS)

Postavka prestavljena v A.1/4.41.

A.2/4.4

Dnevna luč

Postavka prestavljena v A.1/4.52.

A.2/4.5

Luč za iskanje za visokohitrostna plovila

Postavka prestavljena v A.1/4.42.

A.2/4.6

Oprema za nočno vidljivost za visokohitrostna plovila

Postavka prestavljena v A.1/4.43.

A.2/4.7

Sistem za nadzor spremljanja

Postavka prestavljena v A.1/4.33.

A.2/4.8

Elektronska pomorska karta s podatki za zaščito (ECDIS)

Postavka prestavljena v A.1/4.30.

A.2/4.9

Zaščita elektronske pomorske karte in podatkov (ECDIS)

Postavka prestavljena v A.1/4.30.

A.2/4.10

Rastrska pomorska karta (RCDS)

Postavka prestavljena v A.1/4.30.

A.2/4.11

Kombinirana oprema GPS/GLONASS

— Prav. V/18,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000),

— IMO Res. MSC.115(73),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— EN 61108-1 (2003),

— EN 61108-2 (1998),

— serija EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— IEC 61108-1 (2003),

— IEC 61108-2 (1998),

— serija IEC 61162,

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

 

A.2/4.12

Oprema DGPS, DGLONASS

Postavka prestavljena v A.1/4.44, A.1/4.50 in A.1/4.51.

A.2/4.13

Žirokompas za visokohitrostna plovila

Postavka prestavljena v A.1/4.31.

A.2/4.14

Zapisovalnik podatkov o potovanju (VDR)

Postavka prestavljena v A.1/4.29.

A.2/4.15

Vgrajen navigacijski sistem

— Prav. V/18,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO Res. MSC.252(83).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

 

A.2/4.16

Sistem za opremo mostov

Namenoma se pusti prazno.

A.2/4.17

Povečevalnik radarskega cilja

Postavka prestavljena v A.1/4.53.

A.2/4.18

Naprava za zvočno sprejemanje

Postavka prestavljena v A.1/4.58.

A.2/4.19

Magnetni kompas za visokohitrostna plovila

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).

— IMO Res. A.382(X),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

— Ali

— ISO 1069 (1973),

— ISO 25862 (2009),

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

 

A.2/4.20

Sistem za nadzor spremljanja za

— visokohitrostna plovila

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

 

A.2/4.21

Kartografska oprema za radar na ladji

Postavka prestavljena v A.1/4.45.

A.2/4.22

Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (žiroskopski postopek)

Postavka prestavljena v A.1/4.46.

A.2/4.23

Oddajna naprava za nadzor krmiljenja THD (magnetni postopek)

Postavka prestavljena v A.1/4.2.

A.2/4.24

Kazalnik potisne sile

— Prav. V/18,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

 

A.2/4.25

Kazalniki bočne potisne sile, stanja propelerja in načina plovbe

— Prav. V/18,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

 

A.2/4.26

Kazalnik stopnje obratov

Postavka prestavljena v A.1/4.9.

A.2/4.27

Kazalnik kota odklona krmila

Postavka prestavljena v A.1/4.20.

A.2/4.28

Kazalnik vrtilne hitrosti propelerja

Postavka prestavljena v A.1/4.21.

A.2/4.29

Kazalnik stanja propelerja

Postavka prestavljena v A.1/4.22.

A.2/4.30

Sistem za opremo mostov

— Prav. V/18,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 13,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 13.

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 15,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 15,

— IMO Res. MSC.191(79),

— IMO SN.1/Okr. 288.

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— EN 61209 (1999),

— EN 62288 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— IEC 61209 (1999),

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

 

A.2/4.31

Ležajna naprava

Postavka prestavljena v A.1/4.54.

A.2/4.32

Alarmni navigacijski sistem na mostu (BNWAS)

Postavka prestavljena v A.1/4.57.

A.2/4.33

Sistem za nadzor spremljanja

(deluje s hitrostjo ladje 30 vozlov in več)

—  Prav. V/18.

— Prav. V/19,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.191(79).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162,

— EN 62288 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162,

— IEC 62288 ed.1.0 (2008).

 

A.2/4.34

Oprema z zmogljivostjo dolgega dometa za prepoznavanje in sledenje ladjam (LRIT)

—  Prav. V/19-1.

— Prav. V/19-1,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.813(19),

— IMO Res. MSC.202(81),

— IMO Res. MSC.211(81),

— IMO Res. MSC.263(84),

— IMO MSC.1/Okr. 1307.

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162.

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162.

 

A.2/4.35

Sprejemnik Galileo

Postavka prestavljena v A.1/4.56.

A.2/4.36

Oprema AIS SART

Postavka prestavljena v A.1/4.55.

5.    Naprave za radijske zveze

Opombe, ki veljajo za oddelek 5: naprave za radijske zveze.

Stolpec 5:

serija IEC 61162 se nanaša na naslednje referenčne standarde za pomorsko navigacijo ter radiokomunikacijsko opremo in sisteme – digitalne vmesnike:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – 1. del: En govorec in več poslušalcev

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – 2. del: En govorec in več poslušalcev, prenos visoke hitrosti

3. IEC 61162-3 ed1.1 konsolid. z am1 (2010-11) – 3. del: Instrumentno omrežje s serijskimi podatki

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – 3. del: Instrumentno omrežje s serijskimi podatki

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Sprememba 1 – 3. del: Instrumentno omrežje s serijskimi podatki

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – 400. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – uvod in splošna načela

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – 401. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – aplikacijski profil

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – 402. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – zahteve za dokumentiranje in preskušanje

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – 410. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – zahteve transportnih profilov in osnovni transportni profil

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – 420. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – zahteve spremljevalnega standarda in osnovni spremljevalni standardi

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – 450. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezava Ethernet

Serija EN 61162 se nanaša na naslednje referenčne standarde za pomorsko navigacijo ter radiokomunikacijsko opremo in sisteme – digitalne vmesnike:

1. EN 61162-1 (2011) – 1. del: En govorec in več poslušalcev

2. EN 61162-2 (1998) – 2. del: En govorec in več poslušalcev, prenos visoke hitrosti

3. EN 61162-3 (2008) – 3. del: Instrumentno omrežje s serijskimi podatki

 EN 61162-3-am1 (2010) Sprememba 1 – 3. del: Instrumentno omrežje s serijskimi podatki

4. EN 61162-400 (2002) – 400. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – uvod in splošna načela

 EN 61162-401 (2002) – 401. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – aplikacijski profil

 EN 61162-402 (2005) – 402. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – zahteve za dokumentiranje in preskušanje

 EN 61162-410 (2002) – 410. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – zahteve transportnih profilov in osnovni transportni profil

 EN 61162-420 (2002) – 420. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezanost ladijskih sistemov – zahteve spremljevalnega standarda in osnovni spremljevalni standardi

 EN 61162-450 (2011) – 450. del: Več govorcev in več poslušalcev – medsebojna povezava EthernetŠt.

Oznaka postavke

Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, če se zahteva „homologacija“

Pravila SOLAS 74, kakor so bila spremenjena, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno

Standardi preskušanja

Moduli za ocenjevanje skladnosti

1

2

3

4

5

6

A.2/5.1

UKV EPIRB

— Prav. IV/14,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).

— Prav. IV/8,

— IMO Res. A.662(16),

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. A.805(19),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000),

— ITU-R M.489-2 (10/95),

— ITU-R M.693 (06/90).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

 

A.2/5.2

Rezervni vir energije za radio

— Prav. IV/14,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).

— Prav. IV/13,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000),

— IMO COMSAR Okr. 16,

— IMO COMSAR Okr. 32.

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

 

A.2/5.3

Inmarsat-F SES

Postavka prestavljena v A.1/5.19.

A.2/5.4

Stikalna plošča v primeru nevarnosti na morju

— Prav. IV/14,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).

— Prav. IV/6,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000),

— IMO MSC/Okr. 862,

— IMO COMSAR Okr. 32.

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

 

A.2/5.5

Stikalna plošča za alarm ali opozorilo v primeru nevarnosti na morju

— Prav. IV/14,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000).

— Prav. IV/6,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994),

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000),

— IMO MSC/Okr. 862,

— IMO COMSAR Okr. 32.

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008).

 

A.2/5.6

L-pasovni EPIRB (INMARSAT)

Namenoma se pusti prazno.

A.2/5.7

Ladijski sistem opozarjanja na nevarnost

 

— Prav. XI-2/6,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.147(77),

— IMO MSC/Okr. 1072.

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija EN 61162.

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— serija IEC 61162.

 

A.2/5.8

Ex A.1/5.16

Aeronavtična dvosmerna UKV radiotelefonska naprava

— Prav. IV/14,

— Prav. X/3,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14.

— Prav. IV/7,

— IMO Res. A.694(17),

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 14,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 14,

— IMO Res. MSC.80(70),

— IMO COMSAR Okr. 32,

— Konvencija ICAO, Priloga 10, radijski pravilniki.

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— ETSI EN 301688 V1.1.1 (2000-07).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— ETSI EN 301688 V1.1.1 (2000-07).

 

6.    Oprema, ki se zahteva po COLREG 72Št.

Oznaka postavke

Pravilo COLREG 72, če se zahteva „homologacija“

Pravila COLREG ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno

Standardi preskušanja

Moduli za ocenjevanje skladnosti

1

2

3

4

5

6

A.2/6.1

Navigacijske luči

Postavka prestavljena v A.1/6.1.

A.2/6.2

Naprave za zvočni signal

—  COLREG 72, Priloga III/3.

— COLREG 72, Priloga III/3,

— IMO Res. A.694(17).

— EN 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— Piščalke – COLREG 72, Priloga III/1 (zmogljivost),

— Zvonci ali gongi – COLREG 72, Priloga III/2 (zmogljivost).

— Ali

— IEC 60945 (2002), vključno z IEC 60945 Popravek 1 (2008),

— Piščalke – COLREG 72, Priloga III/1 (zmogljivost),

— Zvonci ali gongi – COLREG 72, Priloga III/2 (zmogljivost).

 

7.    Varnostna oprema plovil za razsuti tovorŠt.

Oznaka postavke

Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, če se zahteva „homologacija“

Pravila SOLAS 74, kakor so bila spremenjena, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno

Standardi preskušanja

Moduli za ocenjevanje skladnosti

1

2

3

4

5

6

A.2/7.1

Instrument za nakladanje

— Prav. XII/11,

— Konferenca SOLAS 1997, Res. 5.

— Prav. XII/11,

— Konferenca SOLAS 1997, Res. 5.

—  IMO MSC.1/Okr. 1229.

 

A.2/7.2

Detektorji nihanja vodne gladine na plovilih za razsuti tovor

Postavka se črta.

8.    Oprema po poglavju II-1 SOLASŠt.

Oznaka postavke

Pravilo SOLAS 74, kakor je bilo spremenjeno, če se zahteva „homologacija“

Pravila SOLAS 74, kakor so bila spremenjena, ter zadevne resolucije in okrožnice IMO, kot je primerno

Standardi preskušanja

Moduli za ocenjevanje skladnosti

1

2

3

4

5

6

A.2/8.1

Kompleti generatorjev za zagon v mrzlem vremenu (zagonske naprave)

— Prav. II-1/44,

— Prav. X/3.

— Prav. II-1/44,

— IMO Res. MSC.36(63)-(Kodeks HSC 1994) 12,

— IMO Res. MSC.97(73)-(Kodeks HSC 2000) 12.

 
 

▼B
PRILOGA B

I.   Moduli za ocenjevanje skladnosti

ES-PREGLED TIPA (MODUL B)

1.

Priglašeni organ mora ugotoviti in potrditi, da vzorec, reprezentančni kos načrtovane proizvodnje, ustreza določbam mednarodnih instrumentov, ki zanj veljajo.

2.

Vlogo za ES-tipski pregled tipa mora vložiti proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti pri priglašenem organu po njegovi izbiri.

Vloga mora vsebovati:

 ime in naslov proizvajalca in če vlogo vloži njegov pooblaščeni zastopnik, tudi njegovo ime in naslov,

 pisno izjavo, da enake vloge ni vložil hkrati še pri kakšnem drugem priglašenem organu,

 tehnično dokumentacijo, kakor je opisano v točki 3.

Vlagatelj mora priglašenemu organu dati na voljo vzorec, reprezentančni kos načrtovane proizvodnje in v nadaljnjem besedilu imenovan „tip“ ( 14 ). Priglašeni organ lahko zahteva nove vzorce, če jih potrebuje za program preskusov.

3.

Tehnična dokumentacija mora omogočiti oceno, ali izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih mednarodnih instrumentov. V kolikor je to nujno za takšno oceno, morajo biti oblika, standard izdelave, proizvodnja, namestitev in delovanje izdelka v skladu z opisom v tehnični dokumentaciji, kakor jo določa Dodatek k tej prilogi.

4.

Priglašeni organ mora:

4.1

pregledati tehnično dokumentacijo in preveriti, ali je tip izdelan v skladu s tehnično dokumentacijo;

4.2

izvesti ustrezne preglede in potrebne preskuse ali jih dati izvesti zaradi preverjanja, ali so izpolnjene zahteve ustreznih mednarodnih instrumentov;

4.3

z vlagateljem dogovoriti lokacijo, na kateri bodo izvedeni pregledi in potrebni preskusi.

5.

Če tip izpolnjuje določbe ustreznih mednarodnih instrumentov, mora priglašeni organ vlagatelju izdati ES-spričevalo o tipskem pregledu tipa. Na spričevalu morajo biti ime in naslov proizvajalca, podrobnosti o opremi, izsledki pregleda, pogoji njegove veljavnosti in potrebni podatki za identifikacijo certificiranega vzorca.

Spisek ustreznih delov tehnične dokumentacije mora biti priložen spričevalu, kopijo obdrži priglašeni organ.

Če je proizvajalcu izdaja spričevala zavrnjena, mora priglašeni organ podati podrobne razloge zavrnitve.

Če proizvajalec ponovno vloži vlogo za odobritev tipa za opremo, za katero je bila zavrnjena izdaja spričevala o tipu, mora ta predložitev priglašenemu organu vsebovati vso ustrezno dokumentacijo, vključno s prvotnimi poročili preskušanj, podrobnimi razlogi za prejšnjo zavrnitev in podrobnosti o vseh izboljšavah, izvedenih na opremi.

6.

Vlagatelj mora priglašeni organ, ki ima v lasti vso dokumentacijo glede ES-spričevala o pregledu tipa, obveščati o vseh spremembah odobrenega izdelka, ki morajo pridobiti dodatno odobritev, če bi te spremembe lahko vplivale na usklajenost z zahtevami predpisanih pogojev za uporabo izdelka. Takšna dodatna odobritev mora biti dana v obliki dodatka originalnemu ES-spričevalu o pregledu tipa.

7.

Vsak priglašeni organ mora na zahtevo upravam države članice zastave in drugim priglašenim organom omogočiti dostop do ustreznih informacij glede ES-spričeval o pregledu tipa ter izdanih in umaknjenih dodatkov.

8.

Drugi priglašeni organi lahko dobijo kopije ES-spričeval o pregledu tipa in/ali njihovih dodatkov. Priloge k spričevalom morajo biti na voljo drugim priglašenim organom.

9.

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti mora skupaj s tehnično dokumentacijo hraniti tudi kopije ES-spričeval o pregledu tipa in njihovih dodatkov vsaj 10 let po izdelavi zadnjega izdelka.

SKLADNOST S TIPOM (MODUL C)

1.

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti mora zagotoviti in izjaviti, da so zadevni izdelki usklajeni s tipom, kakor je opisano v ES-spričevalu o pregledu tipa, in da izpolnjujejo zahteve mednarodnih instrumentov, ki veljajo zanje. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti mora pritrditi znak na vsak izdelek in sestaviti pisno izjavo o skladnosti.

2.

Proizvajalec mora sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da proizvodni proces zagotavlja skladnost proizvedenih izdelkov s tipom, kakor je opisan v ES-spričevalu o pregledu tipa, in da izpolnjuje zahteve mednarodnih instrumentov, ki veljajo zanj.

3.

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti mora hraniti kopijo izjave o skladnosti še vsaj 10 let po izdelavi zadnjega izdelka.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI PROIZVODNJE (MODUL D)

1.

Proizvajalec, ki izpolnjuje obveznosti iz točke 2, mora zagotoviti in izjaviti, da so zadevni izdelki usklajeni s tipom, kakor je opisano v ES-spričevalu o pregledu tipa. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti mora pritrditi znak na vsak izdelek in sestaviti pisno izjavo o skladnosti. Ob znaku mora biti še identifikacijski simbol priglašenega organa, pristojnega za nadzor, kakor določa točka 4.

2.

Proizvajalec mora izvajati odobren sistem kakovosti pri proizvodnji, pregled in preskušanje končnih izdelkov, kakor je določeno v točki 3, in mora biti podvržen nadzoru, kakor ga določa točka 4.

3.

Sistem kakovosti

3.1

Proizvajalec mora vložiti vlogo za oceno njegovega sistema kakovosti za zadevne izdelke pri priglašenem organu po lastni izbiri.

Vloga mora vključevati:

 vse ustrezne informacije za načrtovano kategorijo izdelkov,

 dokumentacijo o sistemu kakovosti,

 tehnično dokumentacijo certificiranega vzorca in kopijo ES-spričevala o pregledu tipa.

3.2

Sistem kakovosti mora zagotoviti, da so izdelki usklajeni s tipom, kakor je opisan v ES-spričevalu o pregledu tipa.

Vsi elementi, zahteve in določbe, ki jih prevzame proizvajalec, morajo biti dokumentirani sistematično in urejeno v obliki pisnih strategij, postopkov in navodil. Dokumentacija sistema kakovosti mora dovoljevati dosledno razumevanje programov kakovosti, načrtov, navodil in evidenc.

Zlasti mora zajemati ustrezni opis:

 zahtev glede kakovosti in organizacijske strukture, odgovornosti in zmožnosti vodstva glede kakovosti izdelkov,

 proizvodnje, tehnike za preverjanje in zagotavljanje kakovosti, postopke in sistematična dejanja, ki bodo uporabljeni,

 pregledov in preskusov, ki bodo izvedeni pred proizvodnjo, med njo in po njej, ter pogostosti njihovega izvajanja,

 zapisov kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o umerjanju, poročila o izurjenosti udeleženih delavcev ipd.,

 sredstev za nadzor nad doseganjem želene kakovosti izdelka in učinkovite postopke za sistem kakovosti.

3.3

Priglašeni organ mora oceniti sistem kakovosti in ugotoviti, ali izpolnjuje zahteve iz točke 3.2. Predvidevati mora usklajenost s temi zahtevami glede sistema kakovosti, ki uporablja ustrezen harmonizirani standard.

Skupina za presojo mora imeti vsaj enega člana z izkušnjami pri ocenjevanju v zadevni proizvodni tehnologiji. Postopek ocenjevanja mora vključevati obisk v proizvajalčevih prostorih.

Proizvajalec mora biti o odločitvi obveščen. Uradno obvestilo mora vsebovati izsledke pregleda in obrazloženo odločitev ocenjevanja.

3.4

Proizvajalec mora storiti vse, da izpolni obveznosti, ki izhajajo iz sistema kakovosti, kakor je bil odobren, in ga mora vzdrževati tako, da ostane ustrezen in učinkovit.

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti mora priglašeni organ, ki je sistem kakovosti odobril, obveščati o vsaki nameravani posodobitvi tega sistema kakovosti.

Priglašeni organ mora oceniti predlagane spremembe in odločiti, ali bo spremenjen sistem kakovosti še vedno izpolnjeval zahteve iz točke 3.2 ali je potrebna nova ocena.

Proizvajalec mora biti o njegovi odločitvi obveščen. Uradno obvestilo mora vsebovati izsledke pregleda in obrazloženo odločitev ocenjevanja.

4.

Nadzor, ki ga izvaja priglašeni organ

4.1

Namen nadzora je zagotoviti, da proizvajalec izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti.

4.2

Proizvajalec mora priglašenemu organu dovoliti dostop za namene presoj na območjih proizvodnje, pregledov in preskusov in skladiščenja ter mu dati na voljo vse potrebne informacije, zlasti:

 dokumentacijo sistema kakovosti,

 zapise kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o umerjanju, poročila o izurjenosti zadevnega osebja ipd.

4.3

Priglašeni organ mora redno izvajati presoje za zagotovitev, da proizvajalec vzdržuje in uporablja sistem kakovosti, ter proizvajalcu predložiti poročilo o presoji.

4.4

Dodatno lahko priglašeni organ nenapovedano obišče proizvajalca. Med takšnimi obiski lahko priglašeni organ po potrebi izvede preskuse ali da nalog za izvedbo preskusov, da ugotovi, ali sistem kakovosti pravilno deluje. Priglašeni organ mora proizvajalcu predložiti poročilo o obisku in poročilo o preskusu, če je bil preskus izveden.

5.

Proizvajalec mora vsaj 10 let po izdelavi zadnjega izdelka hraniti na voljo nacionalnim organom:

 dokumentacijo iz druge alinee drugega odstavka točke 3.1,

 posodobitve iz drugega odstavka točke 3.4,

 odločitev in poročila priglašenega organa iz zadnjega odstavka točke 3.4, točke 4.3 in točke 4.4. Vsak priglašeni organ mora na zahtevo upravi države članice zastave in drugim priglašenim organom predložiti ustrezne informacije glede izdanih in umaknjenih odobritev sistema kakovosti.

6.

Vsak priglašeni organ mora na zahtevo upravi države članice zastave in drugim priglašenim organom predložiti ustrezne informacije glede izdanih in umaknjenih odobritev sistema kakovosti.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IZDELKA (MODUL E)

1.

Proizvajalec, ki izpolnjuje obveznosti iz točke 2, zagotavlja in izjavlja, da so zadevni izdelki usklajeni s tipom, opisanim v ES-spričevalu o pregledu tipa. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti mora pritrditi znak na vsak izdelek in sestaviti pisno izjavo o skladnosti. Ob znaku mora biti še identifikacijski simbol priglašenega organa, pristojnega za nadzor, kakor ga določa točka 4.

2.

Proizvajalec mora izvajati odobren sistem kakovosti pri pregledu končnih izdelkov in preskušanju, kakor je določeno v točki 3, in mora biti podvržen nadzoru, kakor ga določa točka 4.

3.

Sistem kakovosti

3.1

Proizvajalec mora vložiti vlogo za oceno njegovega sistema kakovosti za zadevne izdelke pri priglašenem organu po lastni izbiri.

Vloga mora vključevati:

 vse ustrezne informacije za načrtovano kategorijo izdelkov,

 dokumentacijo o sistemu kakovosti,

 tehnično dokumentacijo certificiranega vzorca in kopijo ES-spričevala o pregledu tipa.

3.2

Po sistemu kakovosti mora biti vsak izdelek pregledan in opravljeni morajo biti primerni preskusi, da bi zagotovili skladnost z ustreznimi zahtevami mednarodnih instrumentov. Vsi elementi, zahteve in določila, ki jih prevzame proizvajalec, morajo biti dokumentirani sistematično in urejeno v obliki pisnih strategij, postopkov in navodil. Ta dokumentacija sistema kakovosti mora zagotavljati splošno razumevanje programov kakovosti, načrtov, navodil in evidenc.

Zlasti mora zajemati ustrezen opis:

 zahtev glede kakovosti in organizacijske strukture, odgovornosti in zmožnosti vodstva glede kakovosti izdelkov,

 pregledov in preskusov, ki bodo izvedeni po proizvodnji,

 sredstev za nadzor nad učinkovitimi postopki za sistem kakovosti,

 zapisov kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o umerjanju, poročila o izurjenosti zadevnega osebja ipd.

3.3

Priglašeni organ mora oceniti sistem kakovosti in ugotoviti, ali izpolnjuje zahteve iz točke 3.2. Predvidevati mora usklajenost s temi zahtevami glede sistema kakovosti, ki izvaja ustrezen harmonizirani standard.

Skupina za presojo mora imeti vsaj enega člana z izkušnjami pri ocenjevanju v zadevni proizvodni tehnologiji. Postopek ocenjevanja mora vključevati obisk v proizvajalčevih prostorih.

Proizvajalec mora biti o odločitvi obveščen. Uradno obvestilo mora vsebovati izsledke pregleda in obrazloženo odločitev ocenjevanja.

3.4

Proizvajalec mora storiti vse, da izpolni obveznosti, ki izhajajo iz sistema kakovosti, kakor je bil odobren in ga mora vzdrževati, da ostane ustrezen in učinkovit.

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti mora priglašeni organ, ki je odobril sistem kakovosti, obveščati o vsaki nameravani posodobitvi tega sistema kakovosti.

Priglašeni organ mora oceniti predlagane spremembe in odločiti, ali bo spremenjen sistem kakovosti še vedno izpolnjeval zahteve iz točke 3.2 ali je potrebna nova ocena.

Proizvajalec mora biti o njegovi odločitvi obveščen. Uradno obvestilo mora vsebovati izsledke pregleda in obrazloženo odločitev ocenjevanja.

4.

Nadzor, ki ga izvaja priglašeni organ

4.1

Namen nadzora je zagotoviti, da proizvajalec izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti.

4.2

Proizvajalec mora priglašenemu organu dovoliti dostop za namene presoj na območjih pregledov, preskusov in skladiščenja in mu dati na voljo vse potrebne informacije, zlasti:

 dokumentacijo sistema kakovosti,

 tehnično dokumentacijo,

 zapise kakovosti, kot so poročila o preverjanju in podatki o preskusih, podatki o umerjanju, poročila o izurjenosti zadevnega osebja ipd.

4.3

Priglašeni organ mora redno izvajati presoje za zagotovitev, da proizvajalec vzdržuje in uporablja sistem kakovosti, in mora proizvajalcu predložiti poročilo o presoji.

4.4

Poleg tega lahko priglašeni organ nenapovedano obišče proizvajalca. Med takšnimi obiski lahko priglašeni organ po potrebi izvede preskuse ali da nalog za izvedbo preskusov, da ugotovi, ali sistem kakovosti pravilno deluje. Priglašeni organ mora proizvajalcu predložiti poročilo o obisku in poročilo o preskusu, če je bil preskus izveden.

5.

Proizvajalec mora vsaj 10 let po izdelavi zadnjega izdelka hraniti na voljo nacionalnim organom:

 dokumentacijo iz druge alinee drugega odstavka točke 3.1,

 posodobitve iz drugega odstavka točke 3.4,

 odločitev in poročila priglašenega organa iz zadnjega odstavka točke 3.4, točke 4.3 in točke 4.4.

6.

Vsak priglašeni organ mora na zahtevo upravi države članice zastave in drugim priglašenim organom predložiti ustrezne informacije glede izdanih in umaknjenih odobritev sistema kakovosti.

PREVERJANJE IZDELKA (MODUL F)

1.

Proizvajalec ali njegov pooblačeni zastopnik s sedežem v Skupnosti mora preveriti in potrditi, da so izdelki, za katere se uporablja točka 3, usklajeni s tipom, kakor je opisano v ES-spričevalu o pregledu tipa.

2.

Proizvajalec mora sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da proizvodni proces zagotavlja skladnost izdelkov s tipom, kakor je opisan v ES-spričevalu o pregledu tipa. Na vsak izdelek mora pritrditi znak in sestaviti pisno izjavo o skladnosti.

3.

Priglašeni organ mora izvesti ustrezne preglede in preskuse, da preveri, ali so izpolnjene zahteve ustreznih mednarodnih instrumentov bodisi s pregledovanjem in preskušanjem vsakega izdelka, kakor določa točka 4, bodisi s pregledom in preskušanjem izdelkov na statistični podlagi, kakor določa točka 5, po izbiri proizvajalca.

3a.

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti mora hraniti kopijo izjave o skladnosti še vsaj 10 let po izdelavi zadnjega izdelka.

4.

Preverjanje s pregledovanjem in preskušanjem vsakega izdelka

4.1

Vse izdelke je treba posamično pregledati in izvesti ustrezne preskuse, da bi potrdili njihovo skladnost s tipom, kakor je opisan v ES-spričevalu o pregledu tipa.

4.2

Priglašeni organ mora namestiti identifikacijski simbol ali izdati nalog za njegovo namestitev na vsak odobren izdelek in sestaviti pisno spričevalo o skladnosti v zvezi z izvedenimi preskusi.

4.3

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti mora zagotoviti, da je sposoben spričevalo priglašenega organa na zahtevo predložiti upravi države članice zastave.

5.

Statistično preverjanje

5.1

Proizvajalec mora svoje izdelke predstaviti v obliki homogenih serij in izvesti vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da proizvodni proces zagotavlja homogenost vsake proizvedene serije.

5.2

Vsi izdelki morajo biti za preverjanje na voljo v obliki homogenih serij. Naključni vzorec mora biti vzet iz vsake serije. Izdelki v vzorcih morajo biti posamično pregledani in izvedeni morajo biti ustrezni preskusi, da se zagotovi njihova skladnost z zahtevami mednarodnih instrumentov, ki veljajo zanje, in določi, ali je serija sprejeta ali zavrnjena.

5.3

V primeru sprejetih serij mora priglašeni organ na vsak izdelek namestiti identifikacijski simbol ali izdati nalog za njegovo namestitev in sestaviti pisno spričevalo o skladnosti v zvezi z izvedenimi preskusi. Na tržišče se lahko pošljejo vsi izdelki iz serije, razen tistih v vzorcu, za katere je bilo ugotovljeno, da niso skladni.

Če je serija zavrnjena, mora priglašeni organ ali pristojni organ izvesti ustrezne ukrepe, da prepreči pojav te serije na tržišču. V primeru pogostih zavrnitev serij lahko priglašeni organ prekliče statistično preverjanje.

Proizvajalec lahko pod odgovornostjo priglašenega organa namesti identifikacijski simbol priglašenega organa med proizvodnim procesom.

5.4

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti mora zagotoviti, da je sposoben spričevalo priglašenega organa na zahtevo predložiti upravi države članice zastave.

KOSOVNO PREVERJANJE (MODUL G)

1.

Proizvajalec mora zagotoviti in izjaviti, da zadevni izdelek, ki je pridobil spričevalo iz točke 2, izpolnjuje zahteve mednarodnih instrumentov, ki veljajo zanj. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti mora na izdelek pritrditi znak in sestaviti izjavo o skladnosti.

2.

Priglašeni organ mora pregledati posamični izdelek in izvesti ustrezne preskuse za zagotavljanje njegove skladnosti z ustreznimi zahtevami mednarodnih instrumentov.

Priglašeni organ mora namestiti identifikacijski simbol ali izdati nalog za njegovo namestitev na odobren izdelek in sestaviti spričevalo o skladnosti v zvezi z izvedenimi preskusi.

3.

Namen tehnične dokumentacije je omogočiti skladnost z zahtevami mednarodnih instrumentov pri ocenjevanju, pa tudi razumevanje oblike, proizvodnje in delovanja izdelka.

CELOVITO ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI (MODUL H)

1.

Proizvajalec, ki izpolnjuje obveznosti iz odstavka 2, mora zagotoviti in izjaviti, da zadevni izdelki ustrezajo zahtevam mednarodnih instrumentov, ki veljajo zanje. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti mora pritditi znak na vsak izdelek in sestaviti pisno izjavo o skladnosti. Ob znaku mora biti še identifikacijski simbol priglašenega organa, pristojnega za nadzor, kakor določa točka 4.

2.

Proizvajalec mora vzdrževati odobren sistem kakovosti glede oblike, proizvodnje, pregledovanja in preskušanja končnih izdelkov, kakor določa točka 3, in biti podvržen nadzoru, kakor ga določa točka 4.

3.

Sistem kakovosti

3.1

Proizvajalec mora vložiti vlogo za oceno njegovega sistema kakovosti pri priglašenem organu.

Vloga mora vključevati:

 vse ustrezne informacije za načrtovano kategorijo izdelkov, in

 dokumentacijo o sistemu kakovosti.

3.2

Sistem kakovosti mora zagotoviti, da izdelki ustrezajo zahtevam mednarodnih inštrumentov, ki veljajo zanje.

Vsi elementi, zahteve in določbe, ki jih prevzame proizvajalec, morajo biti dokumentirani sistematično in urejeno v obliki pisnih strategij, postopkov in navodil. Dokumentacija sistema kakovosti mora zagotavljati splošno razumevanje kakovostnih strategij in postopkov, kot so programi kakovosti, načrti, navodila in evidence.

Zlasti mora zajemati ustrezen opis:

 zahtev glede kakovosti in organizacijske strukture, odgovornosti in zmožnosti vodstva glede kakovosti izdelkov,

 specifikacije tehničnega načrta, vključno s standardi, ki bodo uporabljeni in zagotovilo, da bodo izpolnjene bistvene zahteve mednarodnih inštrumentov, ki veljajo za izdelke,

 tehnik, postopkov in sistematičnih ukrepov preverjanja in odobritev oblike, ki bodo uporabljeni pri obliki izdelkov, povezanih z zajeto skupino izdelkov,

 ustrezne proizvodnje ter tehnik, postopkov in sistematičnih ukrepov preverjanja kakovosti in zagotavljanja kakovosti, ki bodo uporabljeni,

 pregledov in preskusov, ki bodo izvedeni pred proizvodnjo, med njo in po njej, ter pogostosti njihovega izvajanja,

 zapisov kakovosti, kot so poročila o preverjanju in podatki o preskusih, podatki o umerjanju, poročila o izurjenosti zadevnega osebja ipd.,

 sredstev za nadzor nad doseganjem želene kakovosti izdelka in učinkovite postopke za sistem kakovosti.

3.3

Priglašeni organ mora oceniti sistem kakovosti in ugotoviti, ali izpolnjuje zahteve iz točke 3.2. Predvidevati mora skladnost s temi zahtevami glede sistema kakovosti, ki izvaja ustrezen harmonizirani standard.

Skupina za presojo mora imeti vsaj enega člana z izkušnjami pri ocenjevanju v zadevni proizvodni tehnologiji. Postopek ocenjevanja mora vključevati obisk v proizvajalčevih prostorih.

Proizvajalec mora biti o odločitvi obveščen. Uradno obvestilo mora vsebovati izsledke pregleda in obrazloženo odločitev ocenjevanja.

3.4

Proizvajalec mora storiti vse, da izpolni obveznosti, ki izhajajo iz sistema kakovosti, kakor je bil odobren, in ga mora vzdrževati tako, da ostane ustrezen in učinkovit.

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti mora priglašeni organ, ki je sistem kakovosti odobril, obveščati o vsaki nameravani posodobitvi tega sistema kakovosti.

Priglašeni organ mora oceniti predlagane spremembe in odločiti, ali bo spremenjen sistem kakovosti še vedno izpolnjeval zahteve iz točke 3.2 ali je potrebna nova ocena.

Proizvajalec mora biti o njegovi odločitvi obveščen. Uradno obvestilo mora vsebovati izsledke pregleda in obrazloženo odločitev ocenjevanja.

4.

ES nadzor, ki ga izvaja priglašeni organ

4.1

Namen nadzora je zagotoviti, da proizvajalec izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti.

4.2

Proizvajalec mora priglašenemu organu dovoliti dostop za namene presoj na območjih oblikovanja, proizvodnje, pregledov in preskusov ter skladiščenja in mu dati na voljo vse potrebne informacije, zlasti:

 dokumentacijo sistema kakovosti,

 zapise kakovosti, kakor so predvideni pri postopku oblikovanja v sistemu kakovosti, na primer rezultati analiz, izračunov, preskusov ipd.,

 zapise kakovosti, kakor so predvideni pri proizvodnem postopku v sistemu kakovosti, na primer poročila o preverjanju in podatki o preskusih, podatki o umerjanju, poročila o izurjenosti zadevnega osebja ipd.,

4.3

Priglašeni organ mora redno izvajati presoje za zagotovitev, da proizvajalec vzdržuje in uporablja sistem kakovosti, in mora proizvajalcu predložiti poročilo o presoji.

4.4

Poleg tega lahko priglašeni organ nenapovedano obišče proizvajalca. Med takšnimi obiski lahko priglašeni organ po potrebi izvede preskuse ali da nalog za izvedbo preskusov, da ugotovi, ali sistem kakovosti pravilno deluje. Priglašeni organ mora proizvajalcu predložiti poročilo o obisku in poročilo o preskusu, če je bil preskus izveden.

5.

Proizvajalec mora vsaj 10 let po izdelavi zadnjega izdelka hraniti na voljo nacionalnim organom:

 dokumentacijo iz druge alinee drugega odstavka točke 3.1,

 posodobitve iz drugega odstavka točke 3.4,

 odločitev in poročila priglašenega organa iz zadnjega odstavka točke 3.4, točke 4.3 in točke 4.4.

6.

Vsak priglašeni organ mora na zahtevo upravi države članice zastave in drugim priglašenim organom predložiti ustrezne informacije glede izdanih in umaknjenih odobritev sistema kakovosti.

7.

Pregled oblike

7.1

Proizvajalec mora vložiti vlogo za pregled oblike pri enem samem priglašenem organu.

7.2

Vloga mora omogočiti razumevanje oblike, proizvodnje in delovanja izdelka ter oceno skladnosti z zahtevami mednarodnih inštrumentov.

Vsebovati mora:

 specifikacije tehničnega oblikovanja, vključno z uporabljenimi standardi, in

 potrebne dodatne dokaze o njegovi ustreznosti, zlasti če standardi, opredeljeni v členu 5, niso bili dosledno uporabljeni. Takšni dodatni dokazi morajo vsebovati rezultate preskusov, ki jih je izvedel ustrezen proizvajalčev laboratorij ali drug laboratorij v njegovem imenu.

7.3

Priglašeni organ mora preučiti vlogo in, kadar oblika izpolnjuje določbe mednarodnih instrumentov, vlagatelju izdati ES spričevalo-spričevalo o pregledu oblike. Spričevalo mora zajemati izsledke pregleda, pogoje njegove veljavnosti, podatke, potrebne za identifikacijo odobrene oblike in po potrebi opis delovanja izdelka.

7.4

Vlagatelj mora priglašeni organ, ki je izdal ES -spričevalo o pregledu oblike, obveščati o vseh spremembah odobrene oblike. Spremembe odobrene oblike morajo pridobiti dodatno odobritev priglašenega organa, ki je izdalo ES-spričevalo o pregledu oblike, če bi lahko te spremembe vplivale na skladnost z ustreznimi zahtevami mednarodnih inštrumentov ali predpisanimi pogoji za uporabo izdelka. Takšna dodatna odobritev mora biti podana v obliki dodatka k originalnemu ES-spričevalu o pregledu oblike.

7.5

Priglašeni organ mora na zahtevo upravi države članice zastave in drugim priglašenim organom dati na voljo ustrezne informacije v zvezi z:

 ES-spričevali o pregledu oblike in izdanimi dodatki, ter

 ES-odobritvami oblike in umaknjenimi dodatnimi odobritvami.
Dodatek k Prilogi B

Tehnična dokumentacija, ki jo mora proizvajalec predložiti priglašenemu organu

Določbe iz tega dodatka veljajo za vse module Priloge B.

Tehnična dokumentacija iz Priloge B mora vključevati vse ustrezne podatke in načine, ki jih proizvajalec uporablja, da zagotovi skladnost opreme z osnovnimi zahtevami v zvezi z njimi.

Tehnična dokumentacija mora omogočiti razumevanje oblikovanja, proizvodnje in delovanja izdelka ter oceno skladnosti z zahtevami ustreznih mednarodnih inštrumentov.

Dokumentacija mora, kolikor so povezani z oceno, vključevati:

 splošni opis tipa,

 razvojno zasnovo, standarde izgradnje in risbe za proizvodnjo ter skice komponent, montažne dele, napeljave ipd.,

 opise in razlage, potrebne za razumevanje teh risb in skic, vključno z delovanjem izdelka,

 rezultate izdelanih izračunov oblike, izvedenih nepristranskih pregledov ipd.,

 poročila nepristranskih preskusov,

 navodila za namestitev, uporabo in vzdrževanje.

Po potrebi mora dokumentacija o obliki vsebovati naslednje:

 atestiranja, povezana z opremo, vključeno v napravo,

 atestiranja in spričevala, povezana z metodami proizvodnje in/ali presoje in/ali nadzora naprave,

 vsak drug dokument, ki priglašenemu organu omogoča boljše ocenjevanje.
PRILOGA C

Minimalna merila, ki jih morajo države članice upoštevati pri imenovanju organov

1. Priglašeni organi morajo izpolnjevati zahteve ustreznih serij EN 45000.

2. Priglašeni organ mora biti neodvisen in ga ne smejo nadzorovati proizvajalci ali dobavitelji.

3. Priglašeni organ mora biti ustanovljen znotraj območja Skupnosti.

4. Kadar priglašeni organ v imenu države članice izdaja odobritve tipov, mora država članica zagotoviti, da so usposobljenost, tehnična izkušenost in kadrovska zasedba priglašenega organa takšne, da bodo omogočile izdajanje odobritev tipov, ki ustrezajo zahtevam te direktive in zagotavljajo visoko stopnjo varnosti.

5. Priglašeni organ mora biti sposoben dajati strokovna mnenja na področju pomorstva.

Priglašeni organ ima pravico izvajati postopke za ugotavljanje skladnosti za katerikoli gospodarski subjekt s sedežem znotraj Skupnosti ali zunaj nje.

Priglašeni organ lahko izvaja postopke za ugotavljanje skladnosti v katerikoli državi članici ali državi zunaj Skupnosti ter uporabi bodisi svoja domača sredstva in osebje bodisi tista iz svojega pomožnega organa v tujini.

Če izvede postopek za ugotavljanje skladnosti pomožni organ priglašenega organa, morajo vse dokumente, povezane s postopki za ugotavljanje skladnosti, izdati priglašeni organ in v njegovem imenu in ne v imenu pomožnega organa. Pomožni organ priglašenega organa s sedežem v drugi državi članici pa lahko izda dokumente, povezane s postopki za ugotavljanje skladnosti, če ga o tem uradno obvesti navedena država članica.
PRILOGA D

Znak skladnosti

Znak skladnosti mora imeti naslednjo obliko:

image

Če je znak povečan ali pomanjšan, morajo biti upoštevana razmerja iz zgoraj dane risbe.

Različne komponente znaka morajo imeti v bistvu enake navpične dimenzije, ki ne smejo biti manjše od 5 mm.

Te minimalne dimenzija so lahko opuščene pri manjših napravah.( 1 ) UL C 218, 23.8.1995, str. 9.

( 2 ) UL C 101, 3.4.1996, str. 3.

( 3 ) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 29. novembra 1995 (UL C 339, 18.12.1995, str. 21), Skupno stališče Sveta z dne 18. junija 1996 (UL C 248, 26.8.1996, str. 10) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 1996 (UL C 347, 18.11.1996).

( 4 ) UL C 271, 7.10.1993, str. 1.

( 5 ) UL C 220, 30.8.1993, str. 23.

( 6 ) UL L 139, 23.5.1989, str. 19. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 93/68/EGS (UL L 220, 31.8.1993, str. 1).

( 7 ) UL L 399. 30. 12. 1989, str. 18. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 93/95/EGS (UL L 276, 9.11.1993, str. 11).

( 8 ) UL L 109, 26.4.1983, str. 8. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

( 9 ) UL L 324, 29.11.2002, str. 1.

( 10 ) UL L 324, 29.11.2002, str. 1.

( 11 ) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

( 12 ) UL L 239, 15.9.2011, str. 1.

( 13 ) UL L 312, 10.11.2012, str. 1.

( 14 ) Tip lahko pokriva več izvedenk izdelka, če razlike med izvedenkami ne vplivajo na varnost ali druge zahteve glede uporabnosti izdelka.

Top