EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996L0022-20081218

Consolidated text: Direktiva Sveta 96/22/ES z dne 29. aprila 1996 o prepovedi uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo hormonalno ali tirostatično delovanje, in beta-agonistov ter o razveljavitvi direktiv 81/602/EGS, 88/146/EGS in 88/299/EGS

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/22/2008-12-18

1996L0022 — SL — 18.12.2008 — 002.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

DIREKTIVA SVETA 96/22/ES

z dne 29. aprila 1996

o prepovedi uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo hormonalno ali tirostatično delovanje, in beta-agonistov ter o razveljavitvi direktiv 81/602/EGS, 88/146/EGS in 88/299/EGS

(UL L 125, 23.5.1996, p.3)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2003/74/ES z dne 22. septembra 2003

  L 262

17

14.10.2003

►M2

DIREKTIVA 2008/97/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA Besedilo velja za EGP z dne 19. novembra 2008

  L 318

9

28.11.2008
▼B

DIREKTIVA SVETA 96/22/ES

z dne 29. aprila 1996

o prepovedi uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo hormonalno ali tirostatično delovanje, in beta-agonistov ter o razveljavitvi direktiv 81/602/EGS, 88/146/EGS in 88/299/EGSSVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije ( 1 ),

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta ( 2 ),

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora ( 3 ),

(1)

ker Direktiva 81/602/EGS ( 4 ) prepoveduje določene snovi, ki imajo hormonalno delovanje, in vse snovi s tirostatičnim delovanjem in ker Direktiva 88/146/EGS ( 5 ) v živinoreji prepoveduje uporabo določenih snovi s hormonalnim delovanjem in obenem dopušča določena odstopanja;

(2)

ker Direktiva Sveta 88/299/EGS ( 6 ) določa pogoje za uporabo odstopanj, predvidenih v členu 7 Direktive 88/146/EGS, od prepovedi trgovanja z določenimi kategorijami živali in njihovim mesom;

(3)

ker so zaradi ostankov, ki jih pustijo v mesu in drugih živilih živalskega izvora, določene snovi s tirostatičnim, estrogenim, androgenim ali gestagenim delovanjem lahko nevarne za potrošnike in lahko tudi vplivajo na kakovost živil živalskega izvora;

(4)

ker se nove snovi z anaboličnim delovanjem, kot so beta-agonisti, nedovoljeno uporabljajo pri reji živine z namenom stimuliranja rasti in donosa pri živalih;

(5)

ker rezultati preiskave Komisije v državah članicah od leta 1990 do 1992 kažejo, da so beta-agonisti na široko dostopni v živinorejskem sektorju, kar vodi do njihove nedovoljene uporabe;

(6)

ker lahko nedovoljena uporaba beta-agonistov resno ogroža človekovo zdravje; ker mora biti v interesu potrošnika torej prepovedano posedovanje beta-agonistov, dajanje teh živalim, ne glede na vrsto, in dajanje beta-agonistov na trg za namen uporabe pri živalih; ker je treba poleg tega prepovedati posedovanje stilbenov in tirostatičnih snovi, dajanje teh snovi živalim, ne glede na vrsto, in dajanje stilbenov in tirostatičnih snovi na trg, ter s predpisi urediti uporabo drugih snovi;

(7)

ker pa je mogoče dovoliti uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki temeljijo na beta-agonistih za natančno opredeljene terapevtske namene, za določene kategorije goveda, kopitarjev in hišnih ljubljenčkov;

(8)

ker je treba poleg tega zagotoviti, da lahko vsi potrošniki dobijo meso in živila, pridobljena iz mesa, pod enakimi pogoji ponudbe in da ti izdelki čim bolj ustrezajo zdravstvenim zahtevam in pričakovanjem potrošnikov; ker se bo zaradi upoštevanja zahtev potrošnikov poraba navedenih izdelkov lahko samo povečala;

(9)

ker se mora še naprej uporabljati prepoved uporabe hormonskih snovi za namene pitanja; ker je mogoče dovoliti uporabo določenih snovi za terapevtske ali zootehnične namene, kar pa mora biti strogo nadzirano, tako da se prepreči vsaka zloraba;

(10)

ker karence niso usklajene na ravni Skupnosti in ker so med državami članicami precejšnje razlike, zlasti kar zadeva zdravila za uporabo v veterinarski medicini z dovoljenjem za promet, ki vsebujejo hormonske snovi ali beta-agoniste; ker je v interesu usklajevanja treba torej določiti maksimalne karence za taka zdravila;

(11)

ker je splošno pravilo, da se ne sme trgovati z živimi živalmi, ki so bile zdravljene z navedenimi snovmi za terapevtske ali zootehnične namene, ali z mesom takih živali; ker bi to lahko škodovalo učinkovitosti nadzornih ukrepov programa kot celote; ker pa je treba predvideti odstopanja od te prepovedi, pod določenimi pogoji, za trgovanje znotraj Skupnosti in za uvoz iz tretjih držav živali, namenjenih za razplod, ter plemenskih živali, ki se ne uporabljajo več za razplod;

(12)

ker je mogoče dovoliti taka odstopanja, če so dana ustrezna zagotovila, tako da se preprečijo nepravilnosti pri trgovanju; ker morajo zagotovila veljati za proizvode, ki jih je dovoljeno uporabljati, za pogoje uporabe proizvodov in za preglede, s katerimi se zagotavlja, da so pogoji izpolnjeni, zlasti kar se tiče karence izločanja snovi;

(13)

ker je treba poskrbeti za učinkovito preverjanje uporabe določb, ki izhajajo iz te direktive;

(14)

ker je treba razveljaviti direktive 81/602/EGS, 88/146/EGS in 88/299/EGS;

(15)

ker bo za učinkovito zatiranje nezakonite uporabe promotorjev rasti in produktivnost pri masovni vzreji v vseh državah članicah, treba organizirati delovanje na ravni Skupnosti;

(16)

ker je 18. januarja 1996 Evropski parlament zaprosil Komisijo in Svet, naj še naprej nasprotujeta uvozu v Skupnost mesa, ki je bilo obdelano s hormoni, ter zahteval ohranitev popolne prepovedi uporabe promotorjev rasti v masovni vzreji, in v ta namen naročil Svetu, naj nemudoma sprejme predlog Komisije, o katerem je Evropski parlament podal mnenje 19. aprila 1994,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:Člen 1

1.  Za namene te direktive se uporabljajo opredelitve pojmov mesa in mesnih izdelkov iz direktiv 64/433/EGS ( 7 ), 71/118/EGS ( 8 ), 77/99/EGS ( 9 ) in 91/495/EGS ( 10 ), opredelitve pojmov proizvodov iz ribogojstva iz Direktive 91/493/EGS ( 11 ) in opredelitve pojma zdravil za uporabo v veterinarski medicini iz direktiv 81/851/EGS ( 12 ) ter 81/852/EGS ( 13 ).

2.  Poleg teh se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „živali na kmetiji“ so domače živali, ki spadajo v naslednje vrste: goveda, prašiči, ovce in koze; domači kopitarji, perutnina in kunci, ter divje živali tistih vrst in divji prežvekovalci, ki so bili vzrejeni na gospodarstvih;

▼M2

(b) „zdravljenje“ pomeni dajanje – v skladu s členom 4 te direktive – dovoljene snovi posamezni živali na kmetiji za zdravljenje plodnostne motnje, vključno s prekinitvijo nezaželene brejosti, po veterinarskem pregledu in, v primeru beta-agonistov, za sprožanje tokolize pri kravah med telitvijo, pa tudi za zdravljenje težav z dihanjem, bolezni zakopitnice (navikularnega sindroma) in vnetja kopit (laminitisa) ter za sprožanje tokolize pri kopitarjih;

▼B

(c) „zootehnični ukrepi“ pomenijo uporabo:

(i) zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, ki ima dovoljenje za promet (v skladu s členom 5 te direktive), ki se ga daje živali za sinhroniziranje estrusa in za pripravo darovalk in prejemnic za presajanje zarodka, po veterinarskem pregledu ali, v skladu z drugim odstavkom člena 5, na odgovornost veterinarja;

(ii) pri vodnih živalih uporabo zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki ima dovoljenje za promet, na skupini plemenskih živali za spremembo spola, po veterinarskem pregledu in na odgovornost veterinarja;

(d) „nedovoljena uporaba snovi“ pomeni uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki nimajo dovoljenja za promet ali zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki imajo dovoljenje za promet v skladu z zakonodajo Skupnosti, vendar za druge indikacije ali pod drugimi pogoji kot so tisti, predpisani z zakonodajo Skupnosti.

▼M2

Člen 2

Države članice prepovejo dajanje na trg snovi, navedenih v Prilogi II, za vse živali, katerih meso in proizvodi so namenjeni prehrani ljudi, za namene, različne od tistih, predvidenih v točki 2 člena 4.

▼M1

Člen 3

Države članice prepovejo, za snovi iz Priloge II, in začasno prepovejo, za snovi iz Priloge III:

(a) dajanje navedenih snovi farmskim živalim in živalim iz ribogojstva, po kakršnih koli metodah;

(b) 

 rejo, razen pod uradnim nadzorom, živali iz točke (a) na gospodarstvu, in

 dajanje na trg ali v zakol za prehrano ljudi farmskih živali,

ki vsebujejo snovi iz Priloge II in Priloge III ali v katerih je bila ugotovljena prisotnost navedenih snovi, razen če je mogoče dokazati, da so bile zadevne živali zdravljene v skladu s členi 4, 5 ali ►M2  ————— ◄ ;

(c) dajanje na trg za prehrano ljudi živali iz ribogojstva, katerim so bile dane zgoraj navedene snovi, in predelanih izdelkov, pridobljenih iz navedenih živali;

(d) dajanje na trg mesa živali iz točke (b);

(e) predelavo mesa iz točke (d).

▼B

Člen 4

Ne glede na člena 2 in 3 smejo države članice dovoliti:

1. dajanje živalim na kmetiji, za terapevtske namene ►M1  ————— ◄ , testosterona in progesterona ter derivatov, ki po absorpciji na mestu uporabe hitro razpadejo v izhodne (starševske) komponente. Zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki se uporabljajo za zdravljenje, morajo biti v skladu z zahtevami v prometu, predpisanimi v Direktivi 81/851/EGS, in jih lahko da samo veterinar, z injekcijo ali v obliki nožničnih spiral pri zdravljenju disfunkcije jajčnikov, ni pa dovoljeno dajanje zdravil v obliki podkožnih vstavkov živalim na kmetiji, ki so bile nedvoumno identificirane. Zdravljenje identificiranih živali mora evidentirati odgovorni veterinar. Zabeležiti mora vsaj naslednje podatke v registru, ki je lahko register, predpisan v Direktivi 81/851/EGS:

 način zdravljenja,

 vrsto zdravila za uporabo v veterinarski medici, ki ima dovoljenje za promet, ki je bilo uporabljeno,

 datum zdravljenja,

 identiteto zdravljenih živali.

Register mora biti na voljo pristojnemu organu, če ga ta zahteva.

2. za terapevtske namene dajanje zdravil za uporabo v veterinarski medicini z dovoljenjem za promet, ki vsebujejo:

▼M2

(i) alil trenbolon za peroralno uporabo ali beta-agoniste kopitarjem, če se uporabljajo v skladu z navodili proizvajalca;

▼B

(ii) beta-agoniste v obliki injekcije za sprožanje tokolize pri kravah, ki se telijo.

Take snovi mora dajati veterinar, ali, pri zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, navedenih pod (i), na njegovo neposredno odgovornost; zdravljenje mora evidentirati odgovorni veterinar, ki mora zabeležiti vsaj podatke iz točke 1.

Kmetom je prepovedano posedovanje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo beta-agoniste, ki se lahko uporabljajo za indukcijo pri zdravljenju tokolize.

Vendar pa je brez poseganja v določbe prvega pododstavka točke 2(ii) prepovedano zdravljenje živali za proizvodnjo, vključno s plemenskimi živalmi, ki se ne uporabljajo več za razplod.

Člen 5

►M1  Ne glede na člen 3(a) in brez vpliva na člen 2 lahko države članice dovolijo dajanje farmskim živalim, za zootehnično uporabo, zdravil za uporabo v veterinarski medicini z estrogenim (razen estradiola 17ß in njegovih estrom podobnih derivatov), androgenim ali gestagenim delovanjem, ki so dovoljena v skladu z Direktivo 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o kodeksu Skupnosti v zvezi z zdravili za uporabo v veterinarski medicini ( 14 ). ◄ Taka zdravila za uporabo v veterinarski medicini mora dajati odgovorni veterinar nedvoumno identificiranim živalim; zdravljenje mora evidentirati odgovorni veterinar v skladu z določbami točke 1 člena 4.

Vendar pa lahko države članice dovolijo, da sinhronizacijo estrusa in pripravo darovalk in prejemnic za presajanje zarodka ne opravi veterinar sam, temveč da se to opravi na njegovo odgovornost.

Pri vodnih živalih je dovoljeno, da se za spremembo spola mladim ribam v prvih treh mesecih življenja dajejo zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki imajo androgeno delovanje in ki imajo dovoljenje za promet v skladu z določbami direktiv 81/851/EGS in 81/852/EGS.

V primerih, predvidenih v tem členu, veterinar napiše recept za enkratno uporabo, v katerem opredeli zdravljenje oz. ukrepe in količino potrebnega proizvoda ter evidentira predpisane proizvode.

Vendar pa so prepovedani zootehnični ukrepi pri živalih za proizvodnjo, in tudi v času pitanja pri plemenskih živalih, ki se ne uporabljajo več za razplod.

▼M2 —————

▼B

Člen 6

▼M1

1.  Hormonski proizvodi in beta-agonisti, katerih dajanje farmskim živalim je dovoljeno v skladu s členi 4, 5 ali ►M2  ————— ◄ , morajo izpolnjevati zahteve iz Direktive 2001/82/ES.

▼B

2.  Vendar pa niso dovoljeni:

(a) naslednji hormonski proizvodi:

(i) zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki imajo podaljšano delovanje;

(ii) zdravila za uporabo v veterinarski medicini, katerih karenca je več kot 15 dni po koncu zdravljenja;

(iii) zdravila za uporabo v veterinarski medicini:

 ki so pridobila dovoljenje za promet v skladu s pravili, ki so veljala pred spremembami, ki jih je uvedla Uredba (EGS) 2309/93 ( 15 ),

 za katera niso znani pogoji uporabe,

 za katere ne obstajajo reagenti ali oprema za uporabo pri analitskih tehnikah za ugotavljanje vrednosti ostankov, ki presegajo dovoljene meje,

(b) zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo beta-agoniste s karenco nad 28 dni po koncu zdravljenja.

Člen 7

▼M1

1.  Za namene trgovine lahko države članice dovolijo dajanje na trg živali, namenjenih za pleme in plemenskih živali proti koncu njihovega razplodnega obdobja življenja, ki so bile v navedenem obdobju zdravljene v skladu s členi 4, 5 ali ►M2  ————— ◄ , in lahko dovolijo tudi za Skupnost veljavno označevanje zdravstvene ustreznosti mesa, pridobljenega od takih živali, če so izpolnjeni pogoji, predpisani v členih 4, 5 ali ►M2  ————— ◄ , in je bila upoštevana karenca, določena v dovoljenju za promet z zdravilom.

▼B

Vendar pa je dovoljena trgovina z dragocenimi konji in zlasti dirkalnimi in tekmovalnimi konji, cirkuškimi konji in konji za vzrejo ali za razstave, vključno z registriranimi kopitarji, ki so jim bila za namene iz člena 4 dana zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo alil trenbolon ali beta-agoniste, še pred koncem karence zdravil za uporabo v veterinarski medicini, če so izpolnjeni pogoji, ki urejajo uporabo zdravil, in če sta na potrdilu o zdravstvenem stanju ali na potnem listu, ki spremlja živali, napisana vrsta in datum zdravljenja.

2.  Meso ali proizvodi živali, ki so jim bile dane snovi z estrogenim, androgenim ali gestagenim delovanjem ali beta-agonisti, v skladu s farmakopejskimi določbami te direktive, nesmejo biti dani v prodajo na trg za prehrano ljudi, razen če so živali dobivale zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki izpolnjujejo zahteve člena 6, in če je bila pred zakolom živali upoštevana predpisana karenca.

Člen 8

Države članice zagotovijo:

▼M1

1. ob uvozu, proizvodnji, skladiščenju, distribuciji, prodaji in uporabi lahko snovi iz členov 2 in 3 posedujejo le osebe, ki imajo za to dovoljenje po nacionalni zakonodaji, v skladu s členom 68 Direktive 2001/82/ES;

▼B

2. da poleg pregledov, predpisanih v direktivah, ki urejajo promet raznih takih proizvodov, pristojni nacionalni organi brez vnaprejšnjega obvestila opravijo še uradne preglede, predpisane v členu 11 Direktive 96/23/EGS ( 16 ), z namenom ugotoviti:

(a) posedovanje ali prisotnost snovi ali proizvodov, ki so prepovedani v skladu z določbami ►M1  v členih 2 in 3 ◄ , ki se jih namerava dati živalim z namenom hitrejšega pitanja;

(b) nedovoljeno zdravljenje živali;

(c) neupoštevanje karence iz člena 6;

(d) neupoštevanje omejitev uporabe določenih snovi ali proizvodov iz ►M1  v členih 4, 5 in ►M2  ————— ◄  ◄ ;

3. da se opravijo naslednji testi:

(a) testi za dokazovanje prisotnosti snovi iz točke 1, pri živalih, v pitni vodi živali in na vseh mestih, kjer se vzrejajo oziroma držijo živali;

(b) testi za dokazovanje ostankov zgoraj navedenih snovi v živih živalih, njihovih izločkih in telesnih tekočinah ter v živalskih tkivih in proizvodih; testi se opravijo v skladu z določbami Priloge III in IV k Direktivi 96/23/EGS;

4. če pregledi, navedeni v točkah 2 in 3 zgoraj, pokažejo:

(a) prisotnost zdravil za uporabo v veterinarski medicini, katerih uporaba ali posedovanje je prepovedano, ali prisotnost ostankov snovi, katerih uporaba spada pod nedovoljeno zdravljenje, se taka zdravila za uporabo v veterinarski medicini zasežejo, tako zdravljene živali ali njihovo meso pa se da pod uradno nadzorstvo, dokler se ne uporabijo predpisane sankcije;

(b) če niso izpolnjene zahteve iz točk 2(b) in (c), pristojni organ sprejme ustrezne ukrepe, ki so v skladu z resnostjo kršitve.

Člen 9

Brez poseganja v določbe Direktive 81/851/EGS morajo podjetja, ki kupujejo ali proizvajajo snovi s tirostatičnim, estrogenim, androgenim ali gestagenim delovanjem ali beta-agoniste, podjetja, ki so pooblaščena za trženje takih snovi, in podjetja, ki kupujejo ali proizvajajo zdravila za uporabo v humani medicini ali zdravila za uporabo v veterinarski medicini iz takih snovi, voditi evidence, v katerih so v kronološkem vrstnem redu natančno navedene proizvedene ali kupljene količine in prodane količine ali količine, uporabljene za proizvodnjo zdravil za uporabo v humani medicini ali zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ter imena oseb, ki so jim bile te količine prodane ali od katerih so bile kupljene.

Zgoraj navedene informacije morajo biti na voljo pristojnemu organu na njegovo zahtevo in v primeru računalniških datotek v tiskani obliki.

Člen 10

Kjer rezultati pregledov, opravljenih v državi članici, pokažejo, da v državi porekla živalskih proizvodov niso bile upoštevane zahteve te direktive, lahko pristojni organ države članice uporabi določbe Direktive Sveta 89/608/EGS z dne 21. novembra 1989 o medsebojni pomoči upravnih organov držav članic in o sodelovanju med njimi ter Komisijo pri zagotavljanju pravilne uporabe zakonodaje o veterinarskih in zootehničnih zadevah ( 17 ).

Člen 11

▼M2

1.  Tretje države, katerih zakonodaja dovoljuje promet in uporabo stilbenov, derivatov stilbenov, njihovih soli in estrov, ali tirostatičnih snovi za uporabo pri vseh živalskih vrstah, katerih meso in proizvodi so namenjeni prehrani ljudi, ne smejo biti na seznamih držav, iz katerih smejo v skladu z zakonodajo Skupnosti države članice uvažati živali s kmetij ali živali iz ribogojstva ali meso in proizvode, pridobljene od takih živali.

▼B

2.  Države članice tudi prepovedo uvoz iz tretjih držav, ki so na katerem od seznamov, omenjenih v odstavku 1:

(a) Živali iz kmetij ali vodnih živali

(i) ki so jim bili na kakršenkoli način dani proizvodi ali snovi iz ►M1  Priloga II, Seznam A ◄ ;

▼M1

(ii) katerim so bile dane snovi iz Priloge II, Seznam B, in Priloge III, razen če so jim bile te snovi dane v skladu z določbami in zahtevami, predpisanimi v členih 4, 5 ►M2  ————— ◄ in 7, in so bile upoštevane karence, dovoljene v mednarodnih priporočilih;

▼B

(b) mesa ali proizvodov, pridobljenih od živali, ki jih je prepovedano uvažati v skladu z določbami točke (a).

3.  Vendar pa je dovoljen uvoz živali, namenjenih za plemenske živali, in plemenskih živali, ki se ne uporabljajo več za razplod, ter mesa takih živali, iz tretjih držav, če te dajo zagotovila, ki so vsaj enakovredna zagotovilom, predpisanim v tej direktivi, ki so bila določena v skladu s postopkom iz člena 33 Direktive 96/23/EGS za namen uveljavitve poglavja V navedene direktive.

4.  Pregledi uvoza iz tretjih držav se opravljajo v skladu s členom 4(2)(c) Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991, ki določa načela, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav ( 18 ), in v skladu z določbami člena 8(2) Direktive Sveta 90/675/EGS z dne 10. decembra 1990, ki določa načela, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav ( 19 ).

▼M2

Člen 11a

Glede snovi, navedenih v Prilogi III, bo Komisija zbrala dodatne informacije, ob upoštevanju najnovejših znanstvenih podatkov iz vseh mogočih virov, in uporabljene ukrepe redno pregledovala, da bo Evropskemu parlamentu in Svetu lahko pravočasno predložila kakršne koli potrebne predloge.

▼M2

Člen 11b

Komisija v sodelovanju z državami članicami pripravi kampanjo informiranja in osveščanja o popolni prepovedi estradiola 17β za živali za proizvodnjo živil, namenjeno kmetom in veterinarskim organizacijam znotraj EU in ustreznim organizacijam izven EU, ki so neposredno ali posredno povezane z izvozom hrane živalskega porekla v EU, ki spada na področje uporabe te direktive.

▼B

Člen 12

Svet lahko s kvalificirano večino na predlog Komisije, sprejme prehodne ukrepe, ki so potrebni za sprejem ukrepov, predvidenih v tej direktivi.

Člen 13

1.  S 1. julijem 1997 se razveljavijo direktive 81/602/EGS, 88/146/EGS in 88/299/EGS.

2.  Sklicevanja na razveljavljene direktive se štejejo kot sklicevanja na to direktivo in se jih razlaga v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi.

Člen 14

1.  Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, skupaj z ustreznimi sankcijami 1. julija 1997; najkasneje do 1. julija 1997 pa sprejmejo zakone in druge predpise, skupaj z ustreznimi sankcijami, potrebne za uskladitev z določbami te direktive o beta-agonistih. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.  Države članice sporočijo Komisiji temeljne določbe nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

3.  Preden se začnejo uporabljati določbe te direktive o beta-agonistih, se še naprej uporabljajo ustrezna nacionalna pravila v skladu s splošnimi določbami Pogodbe.

▼M1

Člen 14a

Ne glede na člena 3 in ►M2  ————— ◄ , in brez vpliva na člen 2, veljajo za farmske živali, za katere je mogoče potrditi, da so jim bili dajani estradiol 17ß ali njegovi estrom podobni derivati za zdravljenje ali zootehnično uporabo pred 14. oktobrom 2004, iste določbe, ki so predpisane za snovi, dovoljene v skladu s členom 4(1) glede zdravljenja, in s členom 5 glede zootehnične uporabe.

▼B

Člen 15

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 16

Ta direktiva je naslovljena na države članice.
▼M1

PRILOGA I

▼BTabela ujemanja

Ta direktiva

Direktive 81/602/EGS, 88/146/EGS ali 88/299/EGS

Člen 1(1)

Člen 1(1)

81/602/EGS

Člen 1(1)

88/146/EGS

Člen 1(2)(a) in (b)

Člen 1(2)

81/602/EGS

Člen 1(2)

88/146/EGS

Člen 2(1)(b)

88/299/EGS

Člen 2(a)

Člen 3

81/602/EGS

Člen 2(b)

 

Člen 3

Člen 2

81/602/EGS

Člen 4(1)

Člen 4

81/602/EGS

Člen 2 in člen 3(b)

88/146/EGS

Člen 2(1)(a) in člen 2(4)

88/299/EGS

Člen 4(2)

 

Člen 5

Člen 4

81/602/EGS

Člen 2(1)(b) in člen 2(4)

88/299/EGS

Člen 6

Člen 2(3)

88/299/EGS

Člen 7(1)

Člen 7

88/146/EGS

Člena 2 in 3

88/299/EGS

Člen 7(2)

Člen 4

88/299/EGS

Člen 8

Člen 7

81/602/EGS

Člen 9

Člen 4

88/146/EGS

Člen 10

 

Člen 11(1)

 

Člen 11(2)

Člen 6(1) in (2)

88/146/EGS

Člen 11(3)

Člen 5

88/299/EGS

Člen 11(4)

Člen 6(7)

88/146/EGS

Člen 12

 

Člen 13

 

Člen 14

 

Člen 15

 

Člen 16

 

Priloga

 

▼M2
PRILOGA II

Seznam prepovedanih snovi:

Seznam A: prepovedane snovi

 tirostatične snovi,

 stilbeni, derivati stilbenov, njihove soli in estri,

 estradiol 17β in njegovi estrom podobni derivati.

Seznam B: prepovedane snovi z odstopanji

 beta-agonisti.

▼M1
PRILOGA III

Seznam začasno prepovedanih snovi:

snovi z estrogenim (razen estradiola 17ß in njegovih estrom podobnih derivatov), androgenim ali gestagenim delovanjem.( 1 ) UL C 302, 9.11.1993, str. 8 in UL C 222, 10.8.1994, str. 16.

( 2 ) UL C 128, 9.5.1994, str. 107.

( 3 ) UL C 52, 19.2.1994, str. 30.

( 4 ) UL L 222, 7.8.1981, str. 32. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 85/358/EGS (UL L 191, 23.7.1985, str. 46).

( 5 ) UL L 70, 16.3.1988, str. 16. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu 1994.

( 6 ) UL L 128, 21.5.1988, str. 36.

( 7 ) UL 121, 29.7.1964, str. 2012/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 95/23/ES (UL L 243, 11.10.1995, str. 7.

( 8 ) UL L 55, 8.3.1971, str. 23. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu 1994.

( 9 ) UL L 26, 31.1.1977, str. 85. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 85/68/ES (UL L 332, 30.12.1995, str. 10).

( 10 ) UL L 268, 24.9.1991, str. 41. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu 1994.

( 11 ) UL L 268, 24.9.1991, str. 15. Direktiva, kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 95/71/ES (UL L 332, 30.12.1995, str. 40).

( 12 ) UL L 317, 6.11.1981, str. 1. Direktiva, kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 93/40/EGS (UL L 214, 24.8.1993, str. 31.)

( 13 ) UL L 317, 6.11.1981, str. 16. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 93/40/EGS (UL L 214, 24.8.1993, str. 31.)

( 14 ) UL L 311, 28.11.2001, str. 1.

( 15 ) UL L 214, 24.8.1993, str. 1.

( 16 ) UL L 125, 23.5.1996, str. 10.

( 17 ) UL L 351, 2.12.1989, str. 34.

( 18 ) UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 95/157/ES (UL L 103, 6.5.1995, str. 40.)

( 19 ) UL L 373, 31.12.1990, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 95/52/ES (UL L 265, 8.11.1995, str. 16.)

Top