EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01994R2965-20031001

Consolidated text: Uredba Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2965/2003-10-01

1994R2965 — SL — 01.10.2003 — 002.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA SVETA (ES) št. 2965/94

z dne 28. novembra 1994

o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije

(UL L 314, 7.12.1994, p.1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

UREDBA SVETA (ES) št. 2610/95 z dne 30. oktobra 1995

  L 268

1

10.11.1995

►M2

UREDBA SVETA (ES) št. 1645/2003 z dne 18 junija 2003

  L 245

13

29.9.2003
▼B

UREDBA SVETA (ES) št. 2965/94

z dne 28. novembra 1994

o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unijeSVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti zlasti člena 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ker so na podlagi Sklepa z dne 29. oktobra 1993 o dodelitvi sedežev organov in oddelkov Evropskih skupnosti in Europola ( 1 ), ki so ga soglasno sprejeli predstavniki vlad držav članic na sestanku na ravni šefov držav in vlad, predstavniki vlad držav članic soglasno sprejeli izjavo o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Unije v okviru prevajalskega oddelka Komisije v Luxembourgu za zagotovitev potrebnih prevajalskih storitev za delo organov, katerih sedeži so bili določeni s Sklepom z dne 29. oktobra 1993, razen Evropskega monetarnega inštituta,

ker ustanovitev enotnega specializiranega centra ponuja praktične rešitve za zadovoljevanje prevajalskih potreb številnih organov, ki se nahajajo v različnih krajih v Uniji,

ker morajo pravila, ki urejajo delovanje Prevajalskega centra, slednjemu omogočiti, da zagotavlja storitve organom, ki so upravno neodvisne pravne osebe in imajo svoj proračun, in ob tem ohraniti aktivno povezavo s Komisijo,

ker Pogodba ne določa posebnih pooblastil za ukrepe za sprejetje te uredbe, razen tistih iz člena 235,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:Člen 1

Ustanovi se Prevajalski center za organe Unije (v nadaljnjem besedilu „center“).

▼M1

Člen 2

1.  Center zagotavlja potrebne prevajalske storitve za delo naslednjih agencij in uradov:

 Evropske agencije za okolje,

 Evropske fundacije za usposabljanje,

 Evropskega centra za spremljanje drog in odvisnosti,

 Evropske agencije za ocenjevanje zdravil,

 Evropske agencije za zdravje in varstvo pri delu,

 Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke, vzorci, modeli),

 Evropskega policijskega urada (Europol) in Europolove enote za droge.

Center z vsako zgoraj navedeno agencijo in uradom sklene dogovor o načinih sodelovanja.

2.  Agencije in uradi, ki jih ustanovi Svet in niso navedeni v odstavku 1, imajo lahko dostop do storitev centra na podlagi dogovorov, sklenjenih s centrom.

3.  Institucije in organi Unije, ki že imajo svojo prevajalsko službo, imajo lahko na prostovoljni osnovi dostop do centra v skladu z dogovori, ki bodo sklenjeni med strankami glede možnosti dostopa do njegovih storitev.

4.  Center v celoti sodeluje pri delu medinstitucionalnega odbora za prevajanje.

▼B

Člen 3

1.  Center je pravna oseba.

2.  Za izvajanje svojih nalog ima center v vseh državah članicah kar najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki jo pravnim osebam priznava njihova zakonodaja.

Člen 4

▼M1

1.  Center ima upravo sestavljeno iz:

(a) predstavnika iz vsake agencije in urada, navedenih v členu 2(1); vsak dogovor iz člena 2(2) lahko predvideva zastopanje agencije ali urada, ki je stranka tega dogovora;

(b) predstavnika iz vsake države članice Evropske unije;

(c) dveh predstavnikov Komisije; in

(d) po enega predstavnika iz institucij in organov, ki imajo svojo prevajalsko službo, vendar pa so s centrom sklenili dogovor o prostovoljnem sodelovanju.

▼B

2.  Namestniki predstavnikov iz odstavka 1 so imenovani za nadomeščanje predstavnikov v odsotnosti.

3.  Upravi predseduje eden izmed predstavnikov Komisije.

Člen 5

1.  Člani uprave so imenovani za tri leta.

2.  Člani uprave so lahko ponovno imenovani.

Člen 6

1.  Predsednik skliče sejo uprave najmanj dvakrat letno in če tako zahteva najmanj tretjina članov, navedenih v členu 4(1)(a).

2.  Uprava odloča z dvotretjinsko večino.

3.  Vsak član uprave ima en glas.

4.  Predsednik ne glasuje.

Člen 7

Uprava sprejme svoj poslovnik.

Člen 8

1.  Uprava sprejme letni delovni program centra na podlagi osnutka, ki ga pripravi direktor.

2.  Program se lahko med letom prilagodi v skladu s postopkom iz odstavka 1.

▼M2

3.  Uprava sprejme letno poročilo o delu centra in ga najpozneje do 15. junija posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču in organom iz člena 2.

4.  Center vsako leto organu, pristojnem za proračun posreduje vse informacije, pomembne za izid postopkov vrednotenja.

▼B

Člen 9

1.  Center vodi direktor, ki ga imenuje uprava na predlog Komisije za obdobje petih let; direktor je lahko ponovno imenovan.

2.  Direktor je pravni zastopnik centra. Pristojen je za:

 ustrezno pripravo in izvrševanje delovnega programa in sklepov, ki jih sprejme uprava,

 upravljanje,

 opravljanje nalog, dodeljenih centru,

 izvrševanje proračuna,

 vse zadeve v zvezi z osebjem, in

 pripravo sej uprave.

3.  Direktor odgovarja upravi.

Člen 10

1.  Pripravi se ocena vseh prihodkov in odhodkov centra za vsako proračunsko leto, ki ustreza koledarskemu letu, in se vključi v proračun centra.

▼M1

2.  

(a) Prihodki in odhodki, prikazani v proračunu centra, morajo biti uravnoteženi.

▼M2

(b) Prihodki centra so plačila organov, za katere center dela ter institucij in organov, s katerimi se je dogovoril za sodelovanje, za delo, ki ga zanje opravlja, vključno z medinstitucionalnimi dejavnostmi, ter subvencija Skupnosti.

▼M2 —————

▼B

3.  Odhodki centra vključujejo prejemke osebja, stroške administracije in infrastrukture ter stroške poslovanja.

▼M1

Člen 11

1.  Pred pregledom, opredeljenim v členu 19, se lahko vsaka agencija ali urad, navedena v členu 2(1), ki ima težave glede zagotavljanja storitev centra, obrne na center, da bi poiskala najprimernejšo rešitev.

2.  Če se izkaže, da do takih rešitev ni možno priti v treh mesecih, lahko agencija ali urad Komisiji pošljeta ustrezno utemeljeno sporočilo, da lahko Komisija sprejme potrebne ukrepe in, če je to primerno, pod pokroviteljstvom centra in z njegovo pomočjo organizira bolj sistematičen dostop do pomoči tretjih pri prevajanju dokumentov.

▼B

Člen 12

V skladu z dogovori sklenjenimi s centrom, Komisija proti povračilu stroškov centru nudi naslednjo pomoč:

1. podporne storitve: terminologija, baze podatkov, dokumentacija, strojno prevajanje, usposabljanje in evidenca svobodnih prevajalcev ter premestitev uradnikov na delovna mesta v centru;

2. vodenje osnovnih administrativnih storitev: izplačevanje osebnih dohodkov, zagotavljanje zdravstvenega zavarovanja, pokojninske sheme, organizacija storitev socialnega skrbstva.

▼M2

Člen 13

1.  Za vsako proračunsko leto, enako koledarskemu, se pripravi načrt prihodkov in odhodkov centra in se prikaže v proračunu centra, ki vključuje organizacijsko shemo.

2.  Prihodki in odhodki, prikazani v proračunu centra, morajo biti uravnoteženi.

3.  Vsako leto uprava na podlagi osnutka, ki ga pripravi direktor, izdela načrt prihodkov in odhodkov centra za naslednje proračunsko leto. Uprava vsako leto najpozneje do 31. marca ta načrt, ki vključuje osnutek organizacijske sheme, pošlje Komisiji.

4.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu (v nadaljnjem besedilu „organ, pristojen za proračun“;) pošlje načrt skupaj s predhodnim predlogom splošnega proračuna Evropske unije.

5.  Na podlagi tega načrta Komisija v predhodni predlog splošnega proračuna Evropske unije vključi načrte, za katere meni, do so potrebni za organizacijsko shemo in znesek subvencije, ki bremeni splošni proračun, in ga predloži organu, pristojnem za proračun v skladu s členom 272 Pogodbe.

6.  Organ, pristojen za proračun, odobri proračunska sredstva za subvencijo centru.

Organ, pristojen za proračun sprejme organizacijsko shemo centra.

7.  Proračun centra sprejme uprava. Dokončen postane po dokončnem sprejetju splošnega proračuna Evropske unije. Kjer je to primerno, se ustrezno prilagodi.

8.  Uprava čim prej uradno obvesti organ, pristojen za proračun o svojem namenu, da izvede kateri koli projekt, ki ima lahko znatne finančne posledice za financiranje njegovega proračuna, zlasti o projektih, ki se nanašajo na lastnino, kot je najem ali nakup stavb. O tem obvesti Komisijo.

Kadar del organa, pristojnega za proračun obvesti, da namerava dati mnenje, to mnenje posreduje upravnemu odboru v šestih tednih od datuma obvestila o projektu.

▼B

Člen 14

1.  Proračun centra izvršuje direktor.

▼M2

2.  Najpozneje do 1. marca po vsakem proračunskem letu računovodja centra posreduje računovodji Komisije začasne računovodske izkaze skupaj s poročilom o upravljanju proračuna in finančnem poslovanju za navedeno proračunsko leto. Računovodja Komisije združi začasne računovodske izkaze institucij in decentraliziranih organov v skladu s členom 128 splošne finančne uredbe.

3.  Najpozneje do 31. marca po vsakem proračunskem letu računovodja Komisije posreduje začasne računovodske izkaze centra Računskemu sodišču skupaj s poročilom o upravljanju proračuna in finančnem poslovanju za navedeno proračunsko leto. Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovanju za navedeno proračunsko leto se posreduje tudi Evropskemu parlamentu in Svetu.

4.  Po prejemu pripomb Računskega sodišča o začasnih računovoskih izkazih centra na podlagi člena 129 splošne finančne uredbe direktor pripravi končne računovodske izkaze centra na lastno odgovornost in jih posreduje upravi v mnenje.

5.  Uprava da mnenje o končnih računovodskih izkazih centra.

6.  Direktor najpozneje do 1. julija po vsakem proračunskem letu posreduje končne računovodske izkaze in mnenje uprave Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču.

7.  Končni računovodski izkazi se objavijo.

8.  Najpozneje do 30. septembra direktor pošlje Računskemu sodišču odgovor na njegove pripombe. Ta odgovor pošlje tudi upravi.

9.  Na zahtevo Evropskega parlamenta mu direktor predloži vse informacije, potrebne za nemoteno uporabo postopka potrditve računovodskih izkazov za zadevno proračunsko leto, kakor je predpisano v členu 146(3) splošne finančne uredbe.

10.  Na priporočilo Sveta, ki odloča s kvalificirano večino, da Evropski parlament do 30. aprila leta N + 2 direktorju razrešnico glede izvrševanja proračuna za leto N.

Člen 15

Finančni pravilnik, ki se uporablja za center, sprejme uprava po posvetovanju s Komisijo. Ne sme odstopati od Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti ( 2 ), razen če se to posebej ne zahteva za delovanje centra in s predhodnim soglasjem Komisije.

▼B

Člen 16

Za center velja Protokol o posebnih pravicah in imunitetah Evropskih skupnosti.

Člen 17

1.  Za osebje centra veljajo pravila in predpisi, ki se uporabljajo za uradnike in druge uslužbence Evropskih skupnosti.

2.  Kar zadeva njegovo osebje, center uresničuje pooblastila, ki mu jih je podelil organ za imenovanje.

3.  Uprava v dogovoru s Komisijo sprejme potrebne izvedbene določbe, da bi med drugim zagotovila zaupnost določenega dela.

Člen 18

1.  Pogodbeno odgovornost centra določa pravo, ki se uporablja za zadevno pogodbo.

Sodišče Evropskih skupnosti ima pristojnost za odločanje na podlagi vsake arbitražne klavzule, ki jo vsebujejo pogodbe, ki jih je sklenil center.

2.  V primeru nepogodbene odgovornosti pa center v skladu s splošnimi načeli, ki so skupna pravnim ureditvam držav članic, nadomesti kakršno koli škodo, ki so jo povzročili njeni uslužbenci pri opravljanju svojih dolžnosti.

Sodišče Evropskih skupnosti je pristojno v vseh sporih, ki se nanašajo na povračilo navedene škode.

3.  Osebno odgovornost uslužbencev centra urejajo določbe, ki se uporabljajo zanje.

▼M2

Člen 18a

1.  Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije ( 3 ) se uporablja za dokumente, ki jih ima center.

2.  Uprava sprejme praktične postopke za izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001 v šestih mesecih po začetku veljavnosti Uredbe Sveta (ES) št. 1645/2003 z dne 18. junija 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 2965/94 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije ( 4 ).

3.  Zoper odločitve, ki jih sprejme center na podlagi člena 8 Uredbe (ES) št. 1049/2001, se lahko vložijo pritožbe pri varuhu človekovih pravic, ali pa so lahko predmet tožbe pred Sodiščem Evropskih skupnosti, pod pogoji, določenimi v členih 195 oziroma 230 Pogodbe.

▼B

Člen 19

Postopke za delovanje centra, določene v tej uredbi, lahko pregleda Svet na predlog Komisije in po izdaji mnenja Evropskega parlamenta najkasneje tri leta po koncu začetnega obdobja centra, ki ne presega treh proračunskih let.

Člen 20

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.( 1 ) UL C 323, 30.11.1993, str. 1.

( 2 ) UL L 357, 31.12.2002, str. 72 s popravkom v UL L 2, 7.1.2003, str. 39.

( 3 ) UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

( 4 ) UL L 245, 29.9.2003, str. 13.

Top