EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01990R3037-20080101

Consolidated text: Uredba Sveta (ES) št. 3037/90 z dne 9. oktobra 1990 o statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3037/2008-01-01

1990R3037 — SL — 01.01.2008 — 004.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA SVETA (ES) št. 3037/90

z dne 9. oktobra 1990

o statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti

(UL L 293, 24.10.1990, p.1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

 M1

COMMISSION REGULATION (EEC) No 761/93 of 24 March 1993 (*)

  L 83

1

3.4.1993

►M2

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 29/2002 z dne 19. decembra 2001

  L 6

3

10.1.2002

►M3

UREDBA (ES) št. 1882/2003 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. septembra 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M4

UREDBA (ES) št. 1893/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. decembra 2006

  L 393

1

30.12.2006(*)

Ta akt ni bil nikoli objavljen v slovenščini.
▼B

UREDBA SVETA (ES) št. 3037/90

z dne 9. oktobra 1990

o statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnostiSVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 100a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije ( 1 ),

v sodelovanju z Evropskim parlamentom ( 2 ),

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora ( 3 ),

ker so za delovanje notranjega trga potrebni statistični standardi, ki bi se uporabljali pri zbiranju, prenosu in objavi nacionalnih statističnih podatkov in statističnih podatkov Skupnosti, tako da se lahko podjetjem, finančnim institucijam, vladam in vsem drugim subjektom na enotnem trgu zagotovijo zanesljivi in primerljivi statistični podatki;

ker so te informacije potrebne, da podjetjem omogočijo oceno lastne konkurenčnosti, in koristne za institucije Skupnosti pri preprečevanju motenja konkurence;

ker bo mogoče zanesljivo, hitro, prožno in podrobno, kolikor je treba za obvladovanje notranjega trga, strnjene informacije zagotoviti samo, če bodo države članice uporabljale klasifikacije dejavnosti povezano s klasifikacijo Skupnosti;

ker bi bilo treba državam članicam omogočiti, da za izpolnjevanje nacionalnih zahtev zadržijo ali vključijo v njihove nacionalne klasifikacije dodatne pododdelke, ki bi temeljili na statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti;

ker je za mednarodno združljivost gospodarskih statističnih podatkov potrebno, da države članice in institucije Skupnosti uporabljajo klasifikacije gospodarskih dejavnosti, ki so neposredno povezane z Mednarodno standardno klasifikacijo gospodarskih dejavnosti (ISIC);

ker je za uporabo klasifikacij gospodarskih dejavnosti v Skupnosti treba pri problemih v zvezi z uporabo te uredbe, zlasti glede razlage te klasifikacije, njenih manjših sprememb, sestavljanja in posodabljanja opomb in določitve smernic za klasifikacijo statističnih enot, skladno z navedeno klasifikacijo, Komisiji pomaga Odbor za statistični program, ustanovljen s Sklepom 89/382/EGS, Euratom ( 4 );

ker je nujno, da se vsebina različnih vrst klasifikacije dejavnosti v Evropski skupnosti razlaga enotno v vseh državah članicah;

ker je za uvedbo nove klasifikacije potrebno prehodno obdobje,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:Člen 1

1.  Namen te uredbe je določiti skupno statistično klasifikacijo gospodarskih dejavnosti v okviru Evropske skupnosti, da bi zagotovili primerljivost med nacionalnimi klasifikacijami in klasifikacijami Skupnosti in nacionalnimi statističnimi podatki ter statističnimi podatki Skupnosti.

2.  Ta uredba velja samo za uporabo klasifikacij v statistične namene.

3.  Ta uredba sama po sebi ne zavezuje držav članic, da zbirajo, objavijo ali posredujejo podatke in je ne zanima stopnja podrobnosti in vrsta statističnih enot, uporabljenih v statističnih raziskavah in analizah.

Člen 2

1.  Določi se skupna podlaga za statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, v nadaljevanju klasifikacija „NACE Rev. 1“, ki vključuje:

 prvo raven, ki je sestavljena iz poglavij, označenih s šiframi po abecednem redu (področja),

 vmesno raven, ki je sestavljena iz poglavij, označenih s šiframi iz dveh črk po abecednem redu (podpodročja),

 drugo raven, ki je sestavljena iz poglavij, označenih z dvomestno numerično šifro (oddelki),

 tretjo raven, ki je sestavljena iz poglavij, označenih s trimestno numerično šifro (skupine),

 četrto raven, ki je sestavljena iz poglavij, označenih s štirimestno numerično šifro (razredi).

2.  Klasifikacija NACE Rev.1 je priložena tej uredbi.

▼M4 —————

▼B

Člen 4

Razen določil iz člena 3 lahko Komisija ob neskladnosti nekaterih postavk NACE Rev.1 in nacionalno gospodarsko strukturo, pooblasti državo članico, da na zadevni ravni za specifično področje združijo postavke NACE Rev.1.

Za pridobitev takega pooblastila mora zadevna država članica priskrbeti Komisiji vse potrebne informacije za preučitev zahteve.

Ne glede na določila člena 3(2)(a) to pooblastilo zadevni državi članici ne daje pravice razčleniti združena poglavja drugače od NACE Rev.1.

Komisija skupaj z zadevno državo članico v rednih časovnih presledkih pregleda uporabo teh določil, da preveri, če so še utemeljena.

Člen 5

Komisija sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev izvajanja in obvladovanja NACE Rev. 1.

Člen 6

Na zahtevo države članice ali na lastno pobudo in po posvetu z Odborom, predvidenim v členu 7, Komisija sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev enotne uporabe NACE Rev.1.

Člen 7

Komisiji pomaga Odbor za statistični program, v nadaljevanju besedila „Odbor“, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic, in mu predseduje predstavnik Komisije.

Člen 8

Odbor lahko preuči vsa vprašanja glede NACE Rev. 1, ki jih sproži njegov predsedujoči na lastno pobudo ali na zahtevo predstavnika države članice, ki se nanašajo na uporabo te uredbe, zlasti glede:

(a) razlage NACE Rev.1;

(b) manjših sprememb v NACE Rev.1:

 uskladitve s tehnološkim in gospodarskim razvojem,

 prilagoditve in razjasnitve besedila,

 spremembe v drugih gospodarskih klasifikacijah, zlasti v ISIC Rev.3.;

(c) priprave in usklajevanje dela pri revidiranju NACE Rev.1;

(d) sestavljanja in posodabljanja pojasnil k NACE Rev.1;

(e) izdelave smernic za klasifikacijo statističnih enot v skladu z NACE Rev.1;

(f) pregleda težav pri uporabi NACE Rev.1 v klasifikacijah gospodarskih dejavnosti v državah članicah;

(g) prizadevanj, da se po potrebi pripravi skupno stališče glede dela mednarodnih organizacij na klasifikacijah gospodarski dejavnosti, zlasti v ISIC in pojasnilih v opombah v ISIC.

Ukrepi od (a) do (g) se sprejmejo skladno s postopkom, opredeljenim v členu 9.

▼M3

Člen 9

1.  Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES ( 5 ), ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

2.  Odbor sprejme svoj poslovnik.

▼M4 —————

▼B

Člen 11

1.  Prehodno obdobje se začne 1. januarja 1993 in konča 31. decembra 1994. V tem času lahko za nekatere podatke, zbrane po 1. januarju 1993, Komisija pooblasti državo članico, da na podlagi utemeljenih tehničnih ali operativnih razlogov uporabi drugačno klasifikacijo, kakor jo predvideva v členu 3.

2.  Na zahtevo države članice lahko Komisija podaljša prehodno obdobje.

▼M4 —————

▼B

Člen 13

Komisija objavi tabelo ujemanja med zadnjo NACE in NACE Rev. 1 v šestih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 14

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M2
PRILOGANACE REV. 1.1

PODROČJE A

KMETIJSTVO, LOV IN GOZDARSTVO

ISIC

01

 
 

KMETIJSTVO, LOV TER Z NJIMA POVEZANE STORITVE

 
 

01.1

 

Pridelovanje kmetijskih rastlin

011

 
 

01.11

Pridelovanje žit in drugih poljščin

0111

 
 

01.12

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik

0112

 
 

01.13

Vinogradništvo in sadjarstvo

0113

 

01.2

 

Živinoreja

012

 
 

01.21

Reja govedi

0121x

 
 

01.22

Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov

0121x

 
 

01.23

Reja prašičev

0122x

 
 

01.24

Reja perutnine

0122x

 
 

01.25

Reja drugih živali

0122x

 

01.3

 

Mešano kmetijstvo

013

 
 

01.30

Mešano kmetijstvo

0130

 

01.4

 

Storitvene dejavnosti za rastlinsko pridelavo in živinorejo, razen veterinarskih dejavnosti; urejanje parkov

014

 
 

01.41

Storitvene dejavnosti za rastlinsko pridelavo; urejanje parkov

0140x

 
 

01.42

Storitvene dejavnosti za živinorejo, razen veterinarskih dejavnosti

0140x

 

01.5

 

Lov in lovske storitve

015

 
 

01.50

Lov in lovske storitve

0150

02

 
 

GOZDARSTVO IN GOZDARSKE STORITVE

 
 

02.0

 

Gozdarstvo in gozdarske storitve

020

 
 

02.01

Gozdarstvo

0200x

 
 

02.02

Gozdarske storitve

0200x

PODROČJE B

RIBIŠTVO IN RIBIŠKE STORITVE

05

 
 

RIBIŠTVO IN RIBIŠKE STORITVE

 
 

05.0

 

Ribištvo in ribiške storitve

050

 
 

05.01

Ribolov

0501

 
 

05.02

Ribogojstvo

0502

PODROČJE C

RUDARSTVO

PODPODROČJE CA

PRIDOBIVANJE ENERGETSKIH SUROVIN

10

 
 

PRIDOBIVANJE ČRNEGA PREMOGA, RJAVEGA PREMOGA, LIGNITA, ŠOTE

 
 

10.1

 

Pridobivanje in aglomeracija črnega premoga

101

 
 

10.10

Pridobivanje in aglomeracija črnega premoga

1010

 

10.2

 

Pridobivanje in aglomeracija rjavega premoga in lignita

102

 
 

10.20

Pridobivanje in aglomeracija rjavega premoga in lignita

1020

 

10.3

 

Pridobivanje in aglomeracija šote

103

 
 

10.30

Pridobivanje in aglomeracija šote

1030

11

 
 

PRIDOBIVANJE SUROVE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA; STORITVE V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM, BREZ ISKANJA NAHAJALIŠČ

 
 

11.1

 

Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina

111

 
 

11.10

Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina

1110

 

11.2

 

Storitve v zvezi s pridobivanjem surove nafte in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč

112

 
 

11.20

Storitve v zvezi s pridobivanjem surove nafte in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč

1120

12

 
 

PRIDOBIVANJE URANOVIH IN TORIJEVIH RUD

 
 

12.0

 

Pridobivanje uranovih in torijevih rud

120

 
 

12.00

Pridobivanje uranovih in torijevih rud

1200

PODPODROČJE CB

PRIDOBIVANJE RUD IN KAMNIN, RAZEN ENERGETSKIH

13

 
 

PRIDOBIVANJE RUD

 
 

13.1

 

Pridobivanje železove rude

131

 
 

13.10

Pridobivanje železove rude

1310

 

13.2

 

Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen uranove in torijeve rude

132

 
 

13.20

Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen uranove in torijeve rude

1320

14

 
 

PRIDOBIVANJE RUDNIN IN KAMNIN

 
 

14.1

 

Pridobivanje kamna

141x

 
 

14.11

Pridobivanje okrasnega in gradbenega kamna

1410x

 
 

14.12

Pridobivanje apnenca, sadre in krede

1410x

 
 

14.13

Pridobivanje skrilavcev

1410x

 

14.2

 

Pridobivanje peska in gline

141x

 
 

14.21

Pridobivanje gramoza in peska

1410x

 
 

14.22

Pridobivanje gline in kaolina

1410x

 

14.3

 

Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil

142x

 
 

14.30

Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil

1421

 

14.4

 

Pridobivanje soli

142x

 
 

14.40

Pridobivanje soli

1422

 

14.5

 

Pridobivanje drugih rudnin in kamnin

142x

 
 

14.50

Pridobivanje drugih rudnin in kamnin

1429

PODROČJE D

PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

PODPODROČJE DA

PROIZVODNJA HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV

15

 
 

PROIZVODNJA HRANE, PIJAČ IN KRMIL

 
 

15.1

 

Proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov

151x

 
 

15.11

Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega

1511x

 
 

15.12

Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa

1511x

 
 

15.13

Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa

1511x

 

15.2

 

Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov

151x

 
 

15.20

Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov

1512

 

15.3

 

Predelava in konzerviranje sadja in vrtnin

151x

 
 

15.31

Predelava in konzerviranje krompirja

1513x

 
 

15.32

Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov

1513x

 
 

15.33

Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

1513x

 

15.4

 

Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob

151x

 
 

15.41

Proizvodnja surovega olja in maščob

1514x

 
 

15.42

Proizvodnja rafiniranega olja in maščob

1514x

 
 

15.43

Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob

1514x

 

15.5

 

Predelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov

152

 
 

15.51

Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov

1520x

 
 

15.52

Proizvodnja sladoleda

1520x

 

15.6

 

Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov

153x

 
 

15.61

Mlinarstvo

1531

 
 

15.62

Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov

1532

 

15.7

 

Proizvodnja krmil in hrane za živali

153x

 
 

15.71

Proizvodnja krmil

1533x

 
 

15.72

Proizvodnja hrane za hišne živali

1533x

 

15.8

 

Proizvodnja drugih živil

154

 
 

15.81

Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

1541x

 
 

15.82

Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic

1541x

 
 

15.83

Proizvodnja sladkorja

1542

 
 

15.84

Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov

1543

 
 

15.85

Proizvodnja testenin

1544

 
 

15.86

Predelava čaja in kave

1549x

 
 

15.87

Proizvodnja dišav, začimb in drugih dodatkov

1549x

 
 

15.88

Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane

1549x

 
 

15.89

Proizvodnja drugih živil, d. n.

1549x

 

15.9

 

Proizvodnja pijač

155

 
 

15.91

Proizvodnja žganih pijač

1551x

 
 

15.92

Proizvodnja etilnega alkohola

1551x

 
 

15.93

Proizvodnja vina iz grozdja

1552x

 
 

15.94

Proizvodnja drugih fermentiranih pijač in sadnih vin

1552x

 
 

15.95

Proizvodnja aromatiziranih vin iz svežega grozdja

1552x

 
 

15.96

Proizvodnja piva

1553x

 
 

15.97

Proizvodnja slada

1553x

 
 

15.98

Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač

1554

16

 
 

PROIZVODNJA TOBAČNIH IZDELKOV

 
 

16.0

 

Proizvodnja tobačnih izdelkov

160

 
 

16.00

Proizvodnja tobačnih izdelkov

1600

PODPODROČJE DB

PROIZVODNJA TEKSTILIJ, USNJENIH OBLAČIL, TEKSTILNIH IN KRZNENIH IZDELKOV

17

 
 

PROIZVODNJA TEKSTILIJ

 
 

17.1

 

Priprava in predenje tekstilnih vlaken

171x

 
 

17.11

Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa

1711x

 
 

17.12

Priprava in predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa

1711x

 
 

17.13

Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa

1711x

 
 

17.14

Priprava in predenje vlaken lanenega tipa

1711x

 
 

17.15

Sukanje in priprava svile ter sukanje in teksturiranje sintetične ali umetne filamentne preje

1711x

 
 

17.16

Proizvodnja šivalnih sukancev

1711x

 
 

17.17

Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken

1711x

 

17.2

 

Tkanje tekstilij

171x

 
 

17.21

Tkanje preje bombažnega tipa

1711x

 
 

17.22

Tkanje preje tipa volnene mikanke

1711x

 
 

17.23

Tkanje preje tipa volnene česanke

1711x

 
 

17.24

Tkanje preje tipa svile

1711x

 
 

17.25

Tkanje druge tekstilne preje

1711x

 

17.3

 

Dodelava tekstilij

171x

 
 

17.30

Dodelava tekstilij

1712

 

17.4

 

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil

172x

 
 

17.40

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil

1721

 

17.5

 

Proizvodnja drugih tekstilij

172x

 
 

17.51

Proizvodnja preprog in talnih oblog

1722

 
 

17.52

Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež

1723

 
 

17.53

Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil

1729x

 
 

17.54

Proizvodnja drugih tekstilij, d. n.

1729x

 

17.6

 

Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov

173x

 
 

17.60

Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov

1730x

 

17.7

 

Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov

173x

 
 

17.71

Proizvodnja nogavic

1730x

 
 

17.72

Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil

1730x

18

 
 

PROIZVODNJA OBLAČIL; STROJENJE IN DODELAVA KRZNA; PROIZVODNJA KRZNENIH IZDELKOV

 
 

18.1

 

Proizvodnja usnjenih oblačil

181x

 
 

18.10

Proizvodnja usnjenih oblačil

1810x

 

18.2

 

Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov

181x

 
 

18.21

Proizvodnja delovnih oblačil

1810x

 
 

18.22

Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil

1810x

 
 

18.23

Proizvodnja spodnjega perila

1810x

 
 

18.24

Proizvodnja športnih in drugih oblačil, pokrival ter dodatkov

1810x

 

18.3

 

Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov

182

 
 

18.30

Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov

1820

PODPODROČJE DC

PROIZVODNJA USNJA, OBUTVE IN USNJENIH IZDELKOV, RAZEN OBLAČIL

19

 
 

PROIZVODNJA USNJA, OBUTVE IN USNJENIH IZDELKOV, RAZEN OBLAČIL

 
 

19.1

 

Strojenje in dodelava usnja

191x

 
 

19.10

Strojenje in dodelava usnja

1911

 

19.2

 

Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov

191x

 
 

19.20

Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov

1912

 

19.3

 

Proizvodnja obutve

192

 
 

19.30

Proizvodnja obutve

1920

PODPODROČJE DD

OBDELAVA IN PREDELAVA LESA; PROIZVODNJA IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA

20

 
 

OBDELAVA IN PREDELAVA LESA; PROIZVODNJA IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA

 
 

20.1

 

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa

201

 
 

20.10

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa

2010

 

20.2

 

Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč

202x

 
 

20.20

Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč

2021

 

20.3

 

Proizvodnja stavbnega pohištva

202x

 
 

20.30

Proizvodnja stavbnega pohištva

2022

 

20.4

 

Proizvodnja lesene embalaže

202x

 
 

20.40

Proizvodnja lesene embalaže

2023

 

20.5

 

Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja

202x

 
 

20.51

Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa

2029x

 
 

20.52

Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja

2029x

PODPODROČJE DE

PROIZVODNJA VLAKNIN, PAPIRJA IN PAPIRNIH IZDELKOV; ZALOŽNIŠTVO IN TISKARSTVO

21

 
 

PROIZVODNJA VLAKNIN, PAPIRJA IN PAPIRNIH IZDELKOV

 
 

21.1

 

Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona

210x

 
 

21.11

Proizvodnja vlaknin

2101x

 
 

21.12

Proizvodnja papirja in kartona

2101x

 

21.2

 

Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona

210x

 
 

21.21

Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže

2102

 
 

21.22

Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja

2109x

 
 

21.23

Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja

2109x

 
 

21.24

Proizvodnja tapet

2109x

 
 

21.25

Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona

2109x

22

 
 

ZALOŽNIŠTVO, TISKARSTVO IN RAZMNOŽEVANJE POSNETIH NOSILCEV ZAPISA

 
 

22.1

 

Založništvo

221

 
 

22.11

Izdajanje knjig

2211

 
 

22.12

Izdajanje časopisov

2212x

 
 

22.13

Izdajanje revij in periodike

2212x

 
 

22.14

Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa

2213

 
 

22.15

Drugo založništvo

2219

 

22.2

 

Tiskarstvo in z njim povezane storitve

222

 
 

22.21

Tiskanje časopisov

2221x

 
 

22.22

Drugo tiskarstvo

2221x

 
 

22.23

Knjigoveštvo

2222x

 
 

22.24

Priprava za tisk

2222x

 
 

22.25

Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom

2222x

 

22.3

 

Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

223

 
 

22.31

Razmnoževanje zvočnih zapisov

2230x

 
 

22.32

Razmnoževanje video zapisov

2230x

 
 

22.33

Razmnoževanje računalniških zapisov

2230x

PODPODROČJE DF

PROIZVODNJA KOKSA, NAFTNIH DERIVATOV IN JEDRSKEGA GORIVA

23

 
 

PROIZVODNJA KOKSA, NAFTNIH DERIVATOV IN JEDRSKEGA GORIVA

 
 

23.1

 

Proizvodnja koksa

231

 
 

23.10

Proizvodnja koksa

2310

 

23.2

 

Proizvodnja naftnih derivatov

232

 
 

23.20

Proizvodnja naftnih derivatov

2320

 

23.3

 

Proizvodnja jedrskega goriva

233

 
 

23.30

Proizvodnja jedrskega goriva

2330

PODPODROČJE DG

PROIZVODNJA KEMIKALIJ, KEMIČNIH IZDELKOV IN UMETNIH VLAKEN

24

 
 

PROIZVODNJA KEMIKALIJ IN KEMIČNIH IZDELKOV

 
 

24.1

 

Proizvodnja osnovnih kemikalij

241

 
 

24.11

Proizvodnja tehničnih plinov

2411x

 
 

24.12

Proizvodnja barvil in pigmentov

2411x

 
 

24.13

Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij

2411x

 
 

24.14

Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij

2411x

 
 

24.15

Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin

2412

 
 

24.16

Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki

2413x

 
 

24.17

Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki

2413x

 

24.2

 

Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov

242x

 
 

24.20

Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov

2421

 

24.3

 

Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov

242x

 
 

24.30

Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov

2422

 

24.4

 

Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov

242x

 
 

24.41

Proizvodnja farmacevtskih surovin

2423x

 
 

24.42

Proizvodnja farmacevtskih preparatov

2423x

 

24.5

 

Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in loščilnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev

242x

 
 

24.51

Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in loščilnih sredstev

2424x

 
 

24.52

Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev

2424x

 

24.6

 

Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov

242x

 
 

24.61

Proizvodnja razstreliv

2429x

 
 

24.62

Proizvodnja lepil

2429x

 
 

24.63

Proizvodnja eteričnih olj

2429x

 
 

24.64

Proizvodnja fotografskih materialov in kemikalij

2429

 
 

24.65

Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa

2429x

 
 

24.66

Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov

2429x

 

24.7

 

Proizvodnja umetnih vlaken

243

 
 

24.70

Proizvodnja umetnih vlaken

2430

PODPODROČJE DH

PROIZVODNJA IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS

25

 
 

PROIZVODNJA IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS

 
 

25.1

 

Proizvodnja izdelkov iz gume

251

 
 

25.11

Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila

2511x

 
 

25.12

Protektiranje in obnavljanje plaščev za vozila

2511x

 
 

25.13

Proizvodnja drugih izdelkov iz gume

2519

 

25.2

 

Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas

252

 
 

25.21

Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas

2520x

 
 

25.22

Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas

2520x

 
 

25.23

Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo

2520x

 
 

25.24

Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas

2520x

PODPODROČJE DI

PROIZVODNJA DRUGIH NEKOVINSKIH MINERALNIH IZDELKOV

26

 
 

PROIZVODNJA DRUGIH NEKOVINSKIH MINERALNIH IZDELKOV

 
 

26.1

 

Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov

261

 
 

26.11

Proizvodnja ravnega stekla

2610x

 
 

26.12

Oblikovanje in obdelava ravnega stekla

2610x

 
 

26.13

Proizvodnja votlega stekla

2610x

 
 

26.14

Proizvodnja steklenih vlaken

2610x

 
 

26.15

Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov

2610x

 

26.2

 

Proizvodnja neognjevzdržne keramike, razen za gradbeništvo; proizvodnja ognjevzdržne keramike

269x

 
 

26.21

Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike

2691x

 
 

26.22

Proizvodnja sanitarne keramike

2691x

 
 

26.23

Proizvodnja izolatorjev in izolirnih delov iz keramike

2691x

 
 

26.24

Proizvodnja druge tehnične keramike

2691x

 
 

26.25

Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov

2691x

 
 

26.26

Proizvodnja ognjevzdržne keramike

2692

 

26.3

 

Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic

269x

 
 

26.30

Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic

2693x

 

26.4

 

Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo

269x

 
 

26.40

Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo

2693x

 

26.5

 

Proizvodnja cementa, apna in mavca

269x

 
 

26.51

Proizvodnja cementa

2694x

 
 

26.52

Proizvodnja apna

2694x

 
 

26.53

Proizvodnja mavca

2694x

 

26.6

 

Proizvodnja izdelkov iz betona, mavca in cementa

269x

 
 

26.61

Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo

2695x

 
 

26.62

Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo

2695x

 
 

26.63

Proizvodnja sveže betonske mešanice

2695x

 
 

26.64

Proizvodnja malte

2695x

 
 

26.65

Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa

2695x

 
 

26.66

Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, mavca in cementa

2695x

 

26.7

 

Obdelava naravnega kamna

269x

 
 

26.70

Obdelava naravnega kamna

2696

 

26.8

 

Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov

269x

 
 

26.81

Proizvodnja brusilnih sredstev

2699x

 
 

26.82

Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov

2699x

PODPODROČJE DJ

PROIZVODNJA KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV

27

 
 

PROIZVODNJA KOVIN

 
 

27.1

 

Proizvodnja železa, jekla ter ferozlitin

271x

 
 

27.10

Proizvodnja železa, jekla ter ferozlitin

2710x

 

27.2

 

Proizvodnja cevi

271x

 
 

27.21

Proizvodnja litoželeznih cevi

2710x

 
 

27.22

Proizvodnja jeklenih cevi

2710x

 

27.3

 

Druga primarna predelava železa in jekla

271x

 
 

27.31

Hladno vlečenje

2710x

 
 

27.32

Hladno valjanje ozkega traku

2710x

 
 

27.33

Hladno profiliranje

2710x

 
 

27.34

Vlečenje žice

2710x

 

27.4

 

Proizvodnja plemenitih in drugih neželeznih kovin

272

 
 

27.41

Proizvodnja plemenitih kovin

2720x

 
 

27.42

Proizvodnja aluminija

2720x

 
 

27.43

Proizvodnja svinca, cinka in kositra

2720x

 
 

27.44

Proizvodnja bakra

2720x

 
 

27.45

Proizvodnja drugih neželeznih kovin

2720x

 

27.5

 

Livarstvo

273

 
 

27.51

Litje železa

2731x

 
 

27.52

Litje jekla

2731x

 
 

27.53

Litje lahkih kovin

2732x

 
 

27.54

Litje drugih neželeznih kovin

2732x

28

 
 

PROIZVODNJA KOVINSKIH IZDELKOV, RAZEN STROJEV IN NAPRAV

 
 

28.1

 

Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov

281x

 
 

28.11

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov

2811x

 
 

28.12

Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva

2811x

 

28.2

 

Proizvodnja kovinskih cistern, rezervoarjev in zabojnikov; proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje

281x

 
 

28.21

Proizvodnja kovinskih cistern, rezervoarjev in zabojnikov

2812x

 
 

28.22

Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje

2812x

 

28.3

 

Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje

281x

 
 

28.30

Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje

2813

 

28.4

 

Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija

289x

 
 

28.40

Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija

2891

 

28.5

 

Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela

289x

 
 

28.51

Površinska obdelava in prekrivanje kovin

2892x

 
 

28.52

Splošna mehanična dela

2892x

 

28.6

 

Proizvodnja rezilnega in drugega orodja, ključavnic, okovja

289x

 
 

28.61

Proizvodnja rezilnega orodja

2893x

 
 

28.62

Proizvodnja drugega orodja

2893x

 
 

28.63

Proizvodnja ključavnic, okovja

2893x

 

28.7

 

Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov

289x

 
 

28.71

Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod

2899x

 
 

28.72

Proizvodnja lahke kovinske embalaže

2899x

 
 

28.73

Proizvodnja izdelkov iz žice

2899x

 
 

28.74

Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig in vzmeti

2899x

 
 

28.75

Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n.

2899x

PODPODROČJE DK

PROIZVODNJA STROJEV IN NAPRAV

29

 
 

PROIZVODNJA STROJEV IN NAPRAV

 
 

29.1

 

Proizvodnja strojev za proizvajanje in izkoriščanje mehanske energije, razen motorjev za letala in motorna vozila

291x

 
 

29.11

Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila

2911

 
 

29.12

Proizvodnja črpalk in kompresorjev

2912x

 
 

29.13

Proizvodnja pip in ventilov

2912x

 
 

29.14

Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije

2913

 

29.2

 

Proizvodnja peči, dvigalnih, klimatskih in drugih naprav za splošno rabo

291x

 
 

29.21

Proizvodnja peči in gorilnikov za peči

2914

 
 

29.22

Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav

2915

 
 

29.23

Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva

2919x

 
 

29.24

Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo

2919x

 

29.3

 

Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev

292x

 
 

29.31

Proizvodnja traktorjev

2921x

 
 

29.32

Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev

2921x

 

29.4

 

Proizvodnja obdelovalnih strojev

292x

 
 

29.41

Proizvodnja ročnih prenosnih obdelovalnih strojev

2922x

 
 

29.42

Proizvodnja drugih strojev za obdelavo kovin

2922x

 
 

29.43

Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev

2922x

 

29.5

 

Proizvodnja drugih strojev za posebne namene

292x

 
 

29.51

Proizvodnja metalurških strojev

2923

 
 

29.52

Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev

2924

 
 

29.53

Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo

2925

 
 

29.54

Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo

2926

 
 

29.55

Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona

2929x

 
 

29.56

Proizvodnja strojev za druge posebne namene

2929x

 

29.6

 

Proizvodnja orožja in streliva

292x

 
 

29.60

Proizvodnja orožja in streliva

2927

 

29.7

 

Proizvodnja gospodinjskih strojev in naprav

293

 
 

29.71

Proizvodnja električnih gospodinjskih strojev

2930x

 
 

29.72

Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih strojev in naprav

2930x

PODPODROČJE DL

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE IN OPTIČNE OPREME

30

 
 

PROIZVODNJA PISARNIŠKIH STROJEV IN RAČUNALNIKOV

 
 

30.0

 

Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov

300

 
 

30.01

Proizvodnja pisarniških strojev

3000x

 
 

30.02

Proizvodnja računalnikov in drugih naprav za obdelavo podatkov

3000x

31

 
 

PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH STROJEV IN NAPRAV

 
 

31.1

 

Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev

311

 
 

31.10

Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev

3110

 

31.2

 

Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike

312

 
 

31.20

Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike

3120

 

31.3

 

Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic

313

 
 

31.30

Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic

3130

 

31.4

 

Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij

314

 
 

31.40

Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij

3140

 

31.5

 

Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo

315

 
 

31.50

Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo

3150

 

31.6

 

Proizvodnja električne opreme za stroje in vozila ter druge električne opreme

319

 
 

31.61

Proizvodnja električne opreme za stroje in vozila

3190x

 
 

31.62

Proizvodnja druge električne opreme

3190x

32

 
 

PROIZVODNJA RADIJSKIH, TELEVIZIJSKIH IN KOMUNIKACIJSKIH NAPRAV IN OPREME

 
 

32.1

 

Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent

321

 
 

32.10

Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent

3210

 

32.2

 

Proizvodnja televizijskih in radijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav

322

 
 

32.20

Proizvodnja televizijskih in radijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav

3220

 

32.3

 

Proizvodnja televizijskih in radijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike

323

 
 

32.30

Proizvodnja televizijskih in radijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike

3230

33

 
 

PROIZVODNJA MEDICINSKIH, FINOMEHANIČNIH IN OPTIČNIH INSTRUMENTOV TER UR

 
 

33.1

 

Proizvodnja medicinskih naprav in opreme ter ortopedskih pripomočkov

331x

 
 

33.10

Proizvodnja medicinskih naprav in opreme ter ortopedskih pripomočkov

3311

 

33.2

 

Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje

331x

 
 

33.20

Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje

3312

 

33.3

 

Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje

331x

 
 

33.30

Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje

3313

 

33.4

 

Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografskih naprav

332

 
 

33.40

Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografskih naprav

3320

 

33.5

 

Proizvodnja ur

333

 
 

33.50

Proizvodnja ur

3330

PODPODROČJE DM

PROIZVODNJA VOZIL IN PLOVIL

34

 
 

PROIZVODNJA MOTORNIH VOZIL, PRIKOLIC IN POLPRIKOLIC

 
 

34.1

 

Proizvodnja motornih vozil

341

 
 

34.10

Proizvodnja motornih vozil

3410

 

34.2

 

Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic

342

 
 

34.20

Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic

3420

 

34.3

 

Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje

343

 
 

34.30

Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje

3430

35

 
 

PROIZVODNJA DRUGIH VOZIL IN PLOVIL

 
 

35.1

 

Gradnja in popravilo ladij in čolnov

351

 
 

35.11

Gradnja in popravilo ladij

3511

 
 

35.12

Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport

3512

 

35.2

 

Proizvodnja tirnih vozil

352

 
 

35.20

Proizvodnja tirnih vozil

3520

 

35.3

 

Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil

353

 
 

35.30

Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil

3530

 

35.4

 

Proizvodnja motornih koles, koles in vozil za invalide

359x

 
 

35.41

Proizvodnja motornih koles

3591

 
 

35.42

Proizvodnja koles

3592x

 
 

35.43

Proizvodnja vozil za invalide

3592x

 

35.5

 

Proizvodnja drugih vozil

359x

 
 

35.50

Proizvodnja drugih vozil

3599

PODPODROČJE DN

PROIZVODNJA POHIŠTVA IN DRUGE PREDELOVALNE DEJAVNOSTI; RECIKLAŽA

36

 
 

PROIZVODNJA POHIŠTVA IN DRUGE PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

 
 

36.1

 

Proizvodnja pohištva

361

 
 

36.11

Proizvodnja sedežnega pohištva

3610x

 
 

36.12

Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega

3610x

 
 

36.13

Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega

3610x

 
 

36.14

Proizvodnja drugega pohištva

3610x

 
 

36.15

Proizvodnja žimnic

3610x

 

36.2

 

Kovanje kovancev, proizvodnja nakita in podobnih izdelkov

369x

 
 

36.21

Kovanje kovancev

3691x

 
 

36.22

Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov

3691x

 

36.3

 

Proizvodnja glasbil

369x

 
 

36.30

Proizvodnja glasbil

3692

 

36.4

 

Proizvodnja športne opreme

369x

 
 

36.40

Proizvodnja športne opreme

3693

 

36.5

 

Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač

369x

 
 

36.50

Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač

3694

 

36.6

 

Druge predelovalne dejavnosti

369x

 
 

36.61

Proizvodnja bižuterije

3699x

 
 

36.62

Proizvodnja metel in krtač

3699x

 
 

36.63

Proizvodnja drugih izdelkov

3699x

37

 
 

RECIKLAŽA

 
 

37.1

 

Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov

371

 
 

37.10

Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov

3710

 

37.2

 

Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov

372

 
 

37.20

Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov

3720

PODROČJE E

OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN VODO

40

 
 

OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM, PARO IN TOPLO VODO

 
 

40.1

 

Oskrba z električno energijo

401

 
 

40.11

Proizvodnja električne energije

4010x

 
 

40.12

Prenos električne energije

4010x

 
 

40.13

Distribucija in trgovanje z električno energijo

4010x

 

40.2

 

Oskrba s plinastimi gorivi

402

 
 

40.21

Proizvodnja plina

4020x

 
 

40.22

Distribucija in trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži

4020x

 

40.3

 

Oskrba s paro in toplo vodo

403

 
 

40.30

Oskrba s paro in toplo vodo

4030

41

 
 

ZBIRANJE, ČIŠČENJE IN DISTRIBUCIJA VODE

 
 

41.0

 

Zbiranje, čiščenje in distribucija vode

410

 
 

41.00

Zbiranje, čiščenje in distribucija vode

4100

PODROČJE F

GRADBENIŠTVO

45

 
 

GRADBENIŠTVO

 
 

45.1

 

Pripravljalna dela na gradbiščih

451

 
 

45.11

Rušenje objektov in zemeljska dela

4510x

 
 

45.12

Raziskovalno vrtanje in sondiranje

4510x

 

45.2

 

Gradnja objektov in delov objektov

452

 
 

45.21

Splošna gradbena dela

4520x

 
 

45.22

Postavljanje ostrešij in krovska dela

4520x

 
 

45.23

Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov

4520x

 
 

45.24

Gradnja vodnih objektov

4520x

 
 

45.25

Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok

4520x

 

45.3

 

Inštalacije pri gradnjah

453

 
 

45.31

Električne inštalacije

4530x

 
 

45.32

Izolacijska dela

4530x

 
 

45.33

Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije

4530x

 
 

45.34

Druge inštalacije pri gradnjah

4530x

 

45.4

 

Zaključna gradbena dela

454

 
 

45.41

Fasaderska in štukaterska dela

4540x

 
 

45.42

Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva

4540x

 
 

45.43

Oblaganje tal in sten

4540x

 
 

45.44

Steklarska in pleskarska dela

4540x

 
 

45.45

Druga zaključna gradbena dela

4540x

 

45.5

 

Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljavci strojev

455

 
 

45.50

Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljavci strojev

4550

PODROČJE G

TRGOVINA, POPRAVILA MOTORNIH VOZIL IN IZDELKOV ŠIROKE PORABE

50

 
 

PRODAJA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL; TRGOVINA NA DROBNO Z MOTORNIMI GORIVI

 
 

50.1

 

Trgovina z motornimi vozili

501

 
 

50.10

Trgovina z motornimi vozili

5010

 

50.2

 

Vzdrževanje in popravila motornih vozil

502

 
 

50.20

Vzdrževanje in popravila motornih vozil

5020

 

50.3

 

Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila

503

 
 

50.30

Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila

5030

 

50.4

 

Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo

504

 
 

50.40

Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo

5040

 

50.5

 

Trgovina na drobno z motornimi gorivi

505

 
 

50.50

Trgovina na drobno z motornimi gorivi

5050

51

 
 

POSREDNIŠTVO IN TRGOVINA NA DEBELO, RAZEN Z MOTORNIMI VOZILI

 
 

51.1

 

Posredništvo

511

 
 

51.11

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin in polizdelkov

5110x

 
 

51.12

Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin in tehničnih kemikalij

5110x

 
 

51.13

Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala

5110x

 
 

51.14

Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij in letal

5110x

 
 

51.15

Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in naprav, drugih kovinskih izdelkov

5110x

 
 

51.16

Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve in usnjenih izdelkov

5110x

 
 

51.17

Posredništvo pri prodaji živil, pijač in tobačnih izdelkov

5110x

 
 

51.18

Posredništvo, specializirano za prodajo drugih določenih izdelkov

5110x

 
 

51.19

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

5110x

 

51.2

 

Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi Te skupine vključujejo samo trgovino na debelo za svoj račun

512x

 
 

51.21

Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo

5121x

 
 

51.22

Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami

5121x

 
 

51.23

Trgovina na debelo z živimi živalmi

5121x

 
 

51.24

Trgovina na debelo s kožami, usnjem

5121x

 
 

51.25

Trgovina na debelo s surovim tobakom

5121x

 

51.3

 

Trgovina na debelo z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

512x

 
 

51.31

Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami

5122x

 
 

51.32

Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki

5122x

 
 

51.33

Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami

5122x

 
 

51.34

Trgovina na debelo s pijačami

5122x

 
 

51.35

Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki

5122x

 
 

51.36

Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki

5122x

 
 

51.37

Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami

5122x

 
 

51.38

Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci

5122x

 
 

51.39

Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

5122x

 

51.4

 

Trgovina na debelo z izdelki široke porabe

513

 
 

51.41

Trgovina na debelo s tekstilom

5131x

 
 

51.42

Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo

5131x

 
 

51.43

Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in televizijskimi napravami

5139x

 
 

51.44

Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili

5139x

 
 

51.45

Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko

5139x

 
 

51.46

Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi pripomočki

5139x

 
 

51.47

Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe

5139x

 

51.5

 

Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki

514

 
 

51.51

Trgovina na debelo s trdnimi, tekočimi in plinastimi gorivi

5141

 
 

51.52

Trgovina na debelo s kovinami in rudami

5142

 
 

51.53

Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo

5143x

 
 

51.54

Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje

5143x

 
 

51.55

Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi

5149x

 
 

51.56

Trgovina na debelo z drugimi polizdelki

5149x

 
 

51.57

Trgovina na debelo z ostanki in odpadki

5149x

 

51.8

 

Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom

515

 
 

51.81

Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji

5159x

 
 

51.82

Trgovina na debelo z gradbenimi stroji

5159x

 
 

51.83

Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo

5159x

 
 

51.84

Trgovina na debelo z računalniki in računalniško opremo

5151

 
 

51.85

Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo

5159x

 
 

51.86

Trgovina na debelo z drugimi elektronskimi deli in opremo

5152

 
 

51.87

Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo

5159x

 
 

51.88

Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem

5159x

 

51.9

 

Druga trgovina na debelo

519

 
 

51.90

Druga trgovina na debelo

5190

52

 
 

TRGOVINA NA DROBNO, RAZEN Z MOTORNIMI VOZILI; POPRAVILA IZDELKOV ŠIROKE PORABE

 
 

52.1

 

Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

521

 
 

52.11

Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili

5211

 
 

52.12

Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah

5219

 

52.2

 

Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah

522

 
 

52.21

Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo

5220x

 
 

52.22

Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki

5220x

 
 

52.23

Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci

5220x

 
 

52.24

Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki

5220x

 
 

52.25

Trgovina na drobno s pijačami

5220x

 
 

52.26

Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki

5220x

 
 

52.27

Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili

5220x

 

52.3

 

Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki

523x

 
 

52.31

Trgovina na drobno s farmacevtskimi izdelki

5231x

 
 

52.32

Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki

5231x

 
 

52.33

Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki

5231x

 

52.4

 

Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah

523x

 
 

52.41

Trgovina na drobno s tekstilom

5232x

 
 

52.42

Trgovina na drobno z oblačili

5232x

 
 

52.43

Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki

5232x

 
 

52.44

Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo

5233x

 
 

52.45

Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in televizijskimi napravami

5233x

 
 

52.46

Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom

5234

 
 

52.47

Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami

5239x

 
 

52.48

Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah

5239x

 

52.5

 

Trgovina na drobno z rabljenim blagom

524

 
 

52.50

Trgovina na drobno z rabljenim blagom

5240

 

52.6

 

Trgovina na drobno zunaj prodajaln

525

 
 

52.61

Trgovina na drobno po pošti

5251

 
 

52.62

Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah

5252

 
 

52.63

Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln

5259

 

52.7

 

Popravila izdelkov široke porabe

526

 
 

52.71

Popravila obutve in drugih usnjenih izdelkov

5260x

 
 

52.72

Popravila električnih gospodinjskih naprav

5260x

 
 

52.73

Popravila ur, nakita

5260x

 
 

52.74

Druga popravila izdelkov široke porabe

5260x

PODROČJE H

GOSTINSTVO

55

 
 

GOSTINSTVO

 
 

55.1

 

Dejavnost hotelov in podobnih obratov

551x

 
 

55.10

Dejavnost hotelov in podobnih obratov

5510x

 

55.2

 

Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih obratov za krajši čas

551x

 
 

55.21

Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč

5510x

 
 

55.22

Dejavnost kampov

5510x

 
 

55.23

Dejavnost drugih nastanitvenih obratov za krajši čas

5510x

 

55.3

 

Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov

552x

 
 

55.30

Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov

5520x

 

55.4

 

Točenje pijač

552x

 
 

55.40

Točenje pijač

5520x

 

55.5

 

Dejavnost menz ter priprava in dostava hrane

552x

 
 

55.51

Dejavnost menz

5520x

 
 

55.52

Priprava in dostava hrane

5520x

PODROČJE I

PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE

60

 
 

KOPENSKI PROMET; CEVOVODNI TRANSPORT

 
 

60.1

 

Železniški promet

601

 
 

60.10

Železniški promet

6010

 

60.2

 

Drug kopenski promet

602

 
 

60.21

Drug kopenski potniški promet na rednih linijah

6021

 
 

60.22

Dejavnost taksistov

6022x

 
 

60.23

Drug kopenski potniški promet

6022x

 
 

60.24

Cestni tovorni promet

6023

 

60.3

 

Cevovodni transport

603

 
 

60.30

Cevovodni transport

6030

61

 
 

VODNI PROMET

 
 

61.1

 

Pomorski promet

611

 
 

61.10

Pomorski promet

6110

 

61.2

 

Promet po rekah, jezerih, prekopih

612

 
 

61.20

Promet po rekah, jezerih, prekopih

6120

62

 
 

ZRAČNI PROMET

 
 

62.1

 

Zračni promet na rednih linijah

621

 
 

62.10

Zračni promet na rednih linijah

6210

 

62.2

 

Izredni zračni promet

622x

 
 

62.20

Izredni zračni promet

6220x

 

62.3

 

Vesoljski promet

622x

 
 

62.30

Vesoljski promet

6220x

63

 
 

POMOŽNE PROMETNE DEJAVNOSTI; DEJAVNOST POTOVALNIH IN TURISTIČNIH ORGANIZACIJ

 
 

63.1

 

Pretovarjanje, skladiščenje

630x

 
 

63.11

Pretovarjanje

6301

 
 

63.12

Skladiščenje

6302

 

63.2

 

Druge pomožne dejavnosti v prometu

630x

 
 

63.21

Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu

6303x

 
 

63.22

Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu

6303x

 
 

63.23

Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu

6303x

 

63.3

 

Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti

630x

 
 

63.30

Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti

6304

 

63.4

 

Dejavnost drugih prometnih agencij

630x

 
 

63.40

Dejavnost drugih prometnih agencij

6309

64

 
 

POŠTA IN TELEKOMUNIKACIJE

 
 

64.1

 

Poštna in kurirska dejavnost

641

 
 

64.11

Dejavnost javne pošte

6411

 
 

64.12

Kurirska dejavnost, razen javne pošte

6412

 

64.2

 

Telekomunikacije

642

 
 

64.20

Telekomunikacije

6420

PODROČJE J

FINANČNO POSREDNIŠTVO

65

 
 

FINANČNO POSREDNIŠTVO, RAZEN ZAVAROVALNIŠTVA IN DEJAVNOSTI POKOJNINSKIH SKLADOV

 
 

65.1

 

Denarno posredništvo

651

 
 

65.11

Dejavnost centralne banke

6511

 
 

65.12

Drugo denarno posredništvo

6519

 

65.2

 

Drugo finančno posredništvo

659

 
 

65.21

Finančni lizing

6591

 
 

65.22

Drugo kreditiranje

6592

 
 

65.23

Drugo finančno posredništvo, d. n.

6599

66

 
 

ZAVAROVALNIŠTVO IN DEJAVNOST POKOJNINSKIH SKLADOV, RAZEN OBVEZNEGA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA

 
 

66.0

 

Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov, razen obveznega socialnega zavarovanja

660

 
 

66.01

Življenjsko zavarovanje

6601

 
 

66.02

Dejavnost pokojninskih skladov

6602

 
 

66.03

Druga zavarovanja, razen življenskega

6603

67

 
 

POMOŽNE DEJAVNOSTI V FINANČNEM POSREDNIŠTVU

 
 

67.1

 

Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov

671

 
 

67.11

Dejavnost finančnih trgov

6711

 
 

67.12

Posredništvo z vrednostnimi papirji

6712

 
 

67.13

Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom

6719

 

67.2

 

Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih

672

 
 

67.20

Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih

6720

PODROČJE K

POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, DAJANJE V NAJEM IN POSLOVNE DEJAVNOSTI

70

 
 

POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

 
 

70.1

 

Poslovanje z lastnimi nepremičninami

701x

 
 

70.11

Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg

7010x

 
 

70.12

Trgovanje z lastnimi nepremičninami

7010x

 

70.2

 

Dajanje lastnih nepremičnin v najem

701x

 
 

70.20

Dajanje lastnih nepremičnin v najem

7010x

 

70.3

 

Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi

702

 
 

70.31

Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami

7020x

 
 

70.32

Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi

7020x

71

 
 

DAJANJE STROJEV IN OPREME BREZ UPRAVLJAVCEV V NAJEM; IZPOSOJANJE IZDELKOV ŠIROKE PORABE

 
 

71.1

 

Dajanje avtomobilov v najem

711x

 
 

71.10

Dajanje avtomobilov v najem

7111x

 

71.2

 

Dajanje drugih vozil v najem

711x

 
 

71.21

Dajanje drugih kopenskih vozil v najem

7111x

 
 

71.22

Dajanje ladij v najem

7112

 
 

71.23

Dajanje zračnih plovil v najem

7113

 

71.3

 

Dajanje strojev in opreme v najem

712

 
 

71.31

Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem

7121

 
 

71.32

Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem

7122

 
 

71.33

Dajanje računalnikov in drugih pisarniških naprav in opreme v najem

7123

 
 

71.34

Dajanje drugih strojev in opreme v najem

7129

 

71.4

 

Izposojanje izdelkov široke porabe

713

 
 

71.40

Izposojanje izdelkov široke porabe

7130

72

 
 

RAČUNALNIŠTVO IN S TEM POVEZANE DEJAVNOSTI

 
 

72.1

 

Svetovanje o računalniških napravah

721

 
 

72.10

Svetovanje o računalniških napravah

7210

 

72.2

 

Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi

722

 
 

72.21

Razvoj in založba programskih paketov

7221

 
 

72.22

Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje

7229

 

72.3

 

Obdelava podatkov

723

 
 

72.30

Obdelava podatkov

7230

 

72.4

 

Dejavnosti v zvezi s podatkovnimi bazami

724

 
 

72.40

Dejavnosti v zvezi s podatkovnimi bazami

7240

 

72.5

 

Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav

725

 
 

72.50

Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav

7250

 

72.6

 

Druge računalniške dejavnosti

729

 
 

72.60

Druge računalniške dejavnosti

7290

73

 
 

RAZISKOVANJE IN RAZVOJ

 
 

73.1

 

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije

731

 
 

73.10

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije

7310

 

73.2

 

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike

732

 
 

73.20

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike

7320

74

 
 

DRUGE POSLOVNE DEJAVNOSTI

 
 

74.1

 

Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; podjetniško in poslovno svetovanje; dejavnost holdingov

741

 
 

74.11

Pravno svetovanje

7411

 
 

74.12

Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje

7412

 
 

74.13

Raziskovanje trga in javnega mnenja

7413

 
 

74.14

Podjetniško in poslovno svetovanje

7414x

 
 

74.15

Dejavnost holdingov

7414x

 

74.2

 

Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje

742x

 
 

74.20

Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje

7421

 

74.3

 

Tehnično preskušanje in analiziranje

742x

 
 

74.30

Tehnično preskušanje in analiziranje

7422

 

74.4

 

Oglaševanje

743

 
 

74.40

Oglaševanje

7430

 

74.5

 

Dejavnost zaposlovanja in posredovanja delovne sile

749x

 
 

74.50

Dejavnost zaposlovanja in posredovanja delovne sile

7491

 

74.6

 

Poizvedovalne dejavnosti in varovanje

749x

 
 

74.60

Poizvedovalne dejavnosti in varovanje

7492

 

74.7

 

Čiščenje objektov in opreme

749x

 
 

74.70

Čiščenje objektov in opreme

7493

 

74.8

 

Raznovrstne poslovne dejavnosti

749x

 
 

74.81

Fotografska dejavnost

7494

 
 

74.82

Pakiranje

7495

 
 

74.85

Tajniška dela in prevajanje

7499x

 
 

74.86

Dejavnost klicnih centrov

7499x

 
 

74.87

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

7499x

PODROČJE L

DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; OBVEZNO SOCIALNO ZAVAROVANJE

75

 
 

DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; OBVEZNO SOCIALNO ZAVAROVANJE

 
 

75.1

 

Splošna dejavnost javne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti

751

 
 

75.11

Splošna dejavnost javne uprave

7511

 
 

75.12

Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja

7512

 
 

75.13

Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje

7513

 
 

75.14

Pomožne dejavnosti za državno upravo

7514

 

75.2

 

Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost

752

 
 

75.21

Zunanje zadeve

7521

 
 

75.22

Obramba

7522

 
 

75.23

Pravosodje

7523x

 
 

75.24

Javna varnost in red

7523x

 
 

75.25

Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah

7523x

 

75.3

 

Obvezno socialno zavarovanje

753

 
 

75.30

Obvezno socialno zavarovanje

7530

PODROČJE M

IZOBRAŽEVANJE

80

 
 

IZOBRAŽEVANJE

 
 

80.1

 

Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje

801

 
 

80.10

Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje

8010

 

80.2

 

Srednješolsko izobraževanje

802

 
 

80.21

Srednješolsko splošno izobraževanje

8021

 
 

80.22

Srednješolsko strokovno in poklicno izobraževanje

8022

 

80.3

 

Višje strokovno, visoko strokovno in univerzitetno izobraževanje

803

 
 

80.30

Višje strokovno, visoko strokovno in univerzitetno izobraževanje

8030

 

80.4

 

Dejavnost vozniških šol ter drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

809

 
 

80.41

Dejavnost vozniških šol

8090x

 
 

80.42

Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

8090x

PODROČJE N

ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO

85

 
 

ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO

 
 

85.1

 

Zdravstvo

851

 
 

85.11

Bolnišnična zdravstvena dejavnost

8511

 
 

85.12

Izvenbolnišnična zdravniška dejavnost

8512x

 
 

85.13

Zobozdravstvena dejavnost

8512x

 
 

85.14

Druge zdravstvene dejavnosti

8519

 

85.2

 

Veterinarstvo

852

 
 

85.20

Veterinarstvo

8520

 

85.3

 

Socialno varstvo

853

 
 

85.31

Socialno varstvo z nastanitvijo

8531

 
 

85.32

Socialno varstvo brez nastanitve

8532

PODROČJE O

DRUGE DEJAVNOSTI ZA SKUPNOST, OSEBNE STORITVENE DEJAVNOSTI

90

 
 

DEJAVNOSTI JAVNE HIGIENE

 
 

90.0

 

Dejavnosti javne higiene

900

 
 

90.01

Ravnanje z odplakami

9000x

 
 

90.02

Ravnanje z odpadki

9000x

 
 

90.03

Čiščenje okolja in druge dejavnosti javne higiene

9000x

91

 
 

DEJAVNOST ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH ČLANSKIH ORGANIZACIJ

 
 

91.1

 

Dejavnost poslovnih, delodajalskih in strokovnih združenj

911

 
 

91.11

Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj

9111

 
 

91.12

Dejavnost strokovnih združenj

9112

 

91.2

 

Dejavnost sindikatov

912

 
 

91.20

Dejavnost sindikatov

9120

 

91.3

 

Dejavnost verskih, političnih in drugih članskih organizacij

919

 
 

91.31

Dejavnost verskih organizacij

9191

 
 

91.32

Dejavnost političnih organizacij

9192

 
 

91.33

Dejavnost drugih članskih organizacij

9199

92

 
 

KULTURNE IN ŠPORTNE DEJAVNOSTI TER DRUGE DEJAVNOSTI ZA PROSTI ČAS

 
 

92.1

 

Filmska dejavnost

921x

 
 

92.11

Filmska produkcija

9211x

 
 

92.12

Filmska distribucija

9211x

 
 

92.13

Predvajanje filmov

9212

 

92.2

 

Radijska in televizijska dejavnost

921x

 
 

92.20

Radijska in televizijska dejavnost

9213

 

92.3

 

Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ter druge razvedrilne dejavnosti

921x

 
 

92.31

Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje

9214x

 
 

92.32

Obratovanje objektov za kulturne prireditve

9214x

 
 

92.33

Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov

9219x

 
 

92.34

Druge razvedrilne dejavnosti

9219x

 

92.4

 

Dejavnost tiskovnih agencij

922

 
 

92.40

Dejavnost tiskovnih agencij

9220

 

92.5

 

Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti

923

 
 

92.51

Dejavnost knjižnic in arhivov

9231

 
 

92.52

Dejavnost muzejev in varstvo kulturne dediščine

9232

 
 

92.53

Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov

9233

 

92.6

 

Športna dejavnost

924x

 
 

92.61

Obratovanje športnih objektov

9241x

 
 

92.62

Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti

9241x

 

92.7

 

Druge dejavnosti za prosti čas

924x

 
 

92.71

Prirejanje iger na srečo

9249x

 
 

92.72

Druge dejavnosti za sprostitev, d. n.

9249x

93

 
 

DRUGE STORITVENE DEJAVNOSTI

 
 

93.0

 

Druge storitvene dejavnosti

930

 
 

93.01

Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

9301

 
 

93.02

Frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost

9302

 
 

93.03

Pogrebna dejavnost

9303

 
 

93.04

Druge dejavnosti za nego telesa

9309x

 
 

93.05

Druge osebne storitvene dejavnosti

9309x

PODROČJE P

GOSPODINJSTVA Z ZAPOSLENIM OSEBJEM

95

 
 

GOSPODINJSTVA Z ZAPOSLENIM OSEBJEM

 
 

95.0

 

Gospodinjstva z zaposlenim osebjem

950

 
 

95.00

Gospodinjstva z zaposlenim osebjem

9500

96

 
 

NEOPREDELJENA PROIZVODNJA GOSPODINJSTEV ZA LASTNO PORABO

 
 

96.0

 

Neopredeljena proizvodnja gospodinjstev za lastno porabo

960

 
 

96.00

Neopredeljena proizvodnja gospodinjstev za lastno porabo

9600

97

 
 

NEOPREDELJENE STORITVE GOSPODINJSTEV ZA LASTNO PORABO

 
 

97.0

 

Neopredeljene storitve gospodinjstev za lastno porabo

970

 
 

97.00

Neopredeljene storitve gospodinjstev za lastno porabo

9700

PODROČJE Q

EKSTERITORIALNE ORGANIZACIJE IN ZDRUŽENJA

99

 
 

EKSTERITORIALNE ORGANIZACIJE IN ZDRUŽENJA

 
 

99.0

 

Eksteritorialne organizacije in združenja

990

 
 

99.00

Eksteritorialne organizacije in združenja

9900( 1 ) UL C 58, 8.3.1990, str. 25.

( 2 ) UL C 175, 16.7.1990, str. 84 in Sklep z dne 12. septembra 1990 (še ni objavljen v Uradnem listu).

( 3 ) UL C 182, 23.7.1990, str. 1.

( 4 ) UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

( 5 ) Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

Top